Posted by: proregno | February 26, 2015

Ek slaan my oë op na die berge ….

Ek het die pragtige berg ‘header’ gekry by die PRCA se webblad.  Ek plaas dit met erkenning, sien ook die woordstudie wat daarmee saamgaan:

MOUNTAIN 

rev. William Langerak

Ps.90:2 – “Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.”

Many who have not the privilege of living near them, will likely at some point travel to see the mountains. Rightly so. Immense, beautiful, towering, majestic, rugged, wild, and permanent, they are awesome visual spectacles the Lord created for us to enjoy, and also as enduring earthly pictures of spiritual realities. In general, mountains represent kingdoms and people that inhabit them, but more specifically they are a type of the everlasting, universal, kingdom of God.

From the beginning, our Creator gave mountains a prominent place in old covenant history. Some are known mainly for their descriptive names:

Halak (smooth), Seir (hairy), Jearim (forested), Shapher (beautiful), Zalmon (shady), Paran (cavernous),Hermon (sanctuary also highest and northernmost mount in Canaan). Others are named after tribes (Naphtali, Ephraim, and Judah) or nations living nearby (Amorites, Amalek, and Lebanon). Still others are associated with significant covenant events Hor (where Aaron died), Abarim (where Moses saw Canaan), Nebo (where Moses died), Gerizim and Ebal (where Israelread the curses and blessings of God’s law), Gilboa (where Saul and Jonathan died), and Carmel (site of the Lord’s great victory over Baal).

No mountains are mentioned more than Sinai (Horeb) and Zion (Moriah). Importantly, both are called the holy mountain ofGod, upon both He descended to dwell with Israel, and from both are derived the clearest spiritual pictures of mountains. At Sinai, God appeared in the burning bush to announce deliverance of Israel (Acts 7:30). After He redeemed them; He came down on it with lightning, earthquake, cloud, and trumpet (Ex. 19:18-19); His glory was a devouring fire (Ex. 24:16); He lived with Moses (Ex. 24:16); the people met with God (Ex. 19:17); He made covenant with them (Deut. 5:2); and He gave judgments and laws (Lev. 26:46). Whereas Israel could not approach Sinai and saw God only from afar (Ex. 19:11-12), on Zion God graciously makes a permanent, safe home for His people to worship Him through atoning sacrifice.

It is where Abraham sacrificed his only son (Gen. 22:2), and the Lord established David’s kingdom as a mighty fortress and built His temple (II Chr. 3:1). Collectively these mountains represent the everlasting kingdom God establishes graciously with His elect church, redeemed, sanctified, and blessed by His living presence through the Spirit of Jesus Christ and brought to glorious perfection in the new creation.

Essentially the Lord is the mountain of Israel (Is. 30:29). More glorious than the mountains, before they were brought forth, He is God (Ps. 76:4, 90:2). By His strength He sets them fast, weighs in the balance, and is praised by them (Ps. 65:6Is. 40:12, 14:23). His righteousness is like the mountains (Ps. 36:6), and His covenant more enduring (Is. 54:10). Thus, when God in Christ comes to dwell personally with His church, it is the mountain of His holiness, beautiful for situation, joy of the whole earth, city of the great King (Ps. 48:1-2). As mountains drop dew, His people are blessed by His Spirit and their souls satisfied, for death is swallowed up in victory (Ps. 133:3Jer. 50:19Is. 25:8).

Sanctified by His presence, it is a goodly mountain (Deut. 3:25), city of truth (Zech. 8:3), habitation of justice (Jer. 31:23). It is also a house of prayer (Is. 56:7). Made joyful and full of the knowledge of God, Jew and Gentile are brought to this holy mountain to worship lifting up voices with strength so the noise of a great people is heard (Is. 13:4, 40:9, 11:9).

Neither shall anything hurt nor destroy in all this holy mountain (Is. 11:9). It is the Lord’s kingdom, city of the living God, the heavenly Jerusalem (Is. 24:23Heb. 12:22). In it the Lamb stands with His redeemed 144,000, the elect, inheritors of Hismountain (Rev. 14:1Is. 65:9). His glory is their defense, His presence a shelter in the storm (Is. 4:5-6). They stand strong as Mt. Zion which cannot be removed but abided forever (Ps. 30:7, 125:1). But it is not fully perfected until the great day of the Lord when this mountain of humble beginnings fills the whole earth (Dan. 2:35).

In the last days, although all other mountains shall be moved out of their place (Rev. 6:14), this mountain of the Lord will be established, exalted over all, and the nations flow unto it. The wolf and the lamb shall feed together and dust shall be the serpent’s meat. The Lord will teach us of His ways and we will walk in His paths, for out of Mt. Zion shall go forth His law (Is. 65:25, 2:2-3).

Posted by: proregno | February 24, 2015

UIT DIE GESKIEDENIS: DIE KERKLIKE KLEED

anglikaanse priester

DIE KERKLIKE KLEED

[Bron: GKSA Sinode Handelinge 1942, bl.135-140. Nota: ek lees so nou en dan die ouer Handelinge van ons kerke, en vind hier en daar leersame historiese stof om ons te help dink oor sekere onderwerpe. Lees dit gerus in die lig van Hand.17:11.]

A. Prinsipieël

Wat word verstaan onder die sgn. “Kerklike Kleed”?

Aangesien hieroor groot verwarring heers en ‘n alles-omvattende omlyning moeilik in kort gegee kan word, wil u kommissie die antwoord op die vraag histories inklee, sodat daardeur die regte agtergrond verkry kan word.

In die Nuwe Testament lees ons nêrens dat onse Here Jesus enige opdrag aan sy apostels gegee het in verband met ‘n kleed waarin hulle moes optree wanneer hulle die evangelie verkondig nie. As dus die Bedienaars van die Woord in die eerste Christelike gemeentes vandag voor ons sou verskyn, sou hulle vir ons meer as pastoors ( Roomse predikante) lyk dan as predikante. Hulle kleredrag het eenvoudig aangepas by die burgerlike drag van die Grieke en Romeine van daardie dae.

Vroeë kerk

Die sgn. ,,Ampsgewaad” het egter spoedig opgekom in die Christelike kerk, soos blyk uit die geskrifte van Tertullianus. By die Roomse altaardiens moes, natuurlik op die voetspoor van die Ou Testament, ‘n passende simboliese priestergewaad bykom. Hierdie ,,klere” vir die afsonderlike range van die Roomse clerus het tot vandag toe gebly.

In die late Middeleeue het elke stand sy eie kleredrag gehad. So was die ridders daadlik te herken aan hut drag; elke gilde (vak­unie van daardie dae) het sy eie vasgestelde kleredrag gehad, sodat bv. die kleremakers, slagters, bakkers, ,ens., herken kon word aan hul klere. In die dae kon dit dus nie anders as dat stigtinge soos die kerk, die akademie, ens., elkeen ook sy eie kleed moes hê nie.

Die Reformasie

Tydens die Reformasie het die sgn. ,,Ampskleed” ‘n vraagstuk geword, aangesien die manne wat met die Rooms-katolieke kerk gebreek het en dus as predikers in die ban gedoen was, nie met die Roomse ampsklere kon optree nie. Die mees voor die handliggende oplossing was nl. dat hulle die kleredrag van die geleerdes van daardie dae gekies het. So kan ons die reformatore in hul toga’s afgebeeld sien. Die toga was egter geen kerklike kleed of predikerskostuum nie, maar ‘n heel gewone kleed wat elke gestudeerde persoon toe kon dra.

Teen die Rooms-katolieke ampskleed het aldrie die Reformatore (Luther, Zwingli en Calvyn) in meerdere of mindere mate stelling ingeneem.

Nederland

‘n Ampsgewaad as sodanig was in die Gereformeerde kerke in Nederland ook onbekend. En waar die predikante tog later anders gekleed was as die gemeentelede, was dit nie omdat hulle ampsklere gedra het nie, maar eenvoudig omdat dit volgens die eise van deftigheid was. En later toe die gemeentelede dit nie meer gedra het nie, het hulle dit vir ‘n langer of korter tyd nog bly dra.

So was eers die toga vir geleerdes in gebruik; na die toga het die rok, kort broek, lae skoene met gespe, mantel, bef en steek gekom. En as uitrusting het dit tot laat in die 19de eeu gebly. Ook hierdie uitrusting is gekies omdat dit die deftige drag van toe was, veral omdat dit aan die Hof gebruik is. En toe nog later die “allonge pruike” in swang gekom het, het die predikante die ook gebruik. Hierdie drag van die predikante het mettertyd self in onbruik geraak, behalwe die uitrusting wat vanaf 1854 deur die Nederlandse Hervormde kerk sterk aanbeveel is. Ons antwoord dus dat die ,,Kerklike Kleed” ‘n vasgestelde kleed is wat die ampsdraers moes aanhê wanneer hulle amptelik in die openbaar optree (bv. vandag nog in die Rooms-katolieke kerk, Anglikaanse kerke, ens.).

Wat was die beginsel van die Gereformeerde kerke insake die sgn. “Kerklike Kleed”?

(a) Die seremoniële ampsgewaad, d.w.s. ‘n gewaad wat die seremoniële gedagte wat in die amp opgesluit sou wees, tot uitdrukking moet bring, het in die kerk van Christus geen reg van bestaan nie, veral deurdat Christus met sy lyde en dood die skadudiens opgehef het.

(b) Die simboliese onderskeiding tussen clerus en !eke deur middel van ‘n afsonderlike kleed, soos deur Rome vasgestel en gehandhaaf, mag op grond van Gods Woord nie gedoog word nie. Die suiwere beskouing van die amp bied geen opening vir sodanige onderskeiding nie, want albei groepe dra die amp van algemene gelowiges.

(c) Dit is onnodig om ‘n onderskeidende ampskleed te hê waardeur die ampsdraer van die ander lede onderskei kan word, aangesien hulle as persone genoegsaam bekend is.

(d) Origens is die sgn. “Kerklike Kleed” beskou as ‘n middelmatige saak wat nie nodeloos gedryf moet word nie en waaroor die een die ander nie moet verwerp nie, maar wat tot stigting kan dien, moet gesoek word.

Op grond van bogemelde kon onse vaders op die sinode van Burgersdorp in 1879 besluit:

“De Synode kent onder het Nuwe Testament geen ambtsgewaad voor de bedienaren des Goddelijken Woords; en kan alzoo ook niets voorschrijven, dan dat de leeraren zich in alles dienen te gedragen zoals er staat in 1 Tim. 4:12 en Titus 2:7 en 8.”

B.Prakties

Ons kerklike praktyk het horn aangepas aan bogenoemde besluit. En dit is ook net aan hierdie praktyk waaraan u kommissie hier aandag gaan gee.

In ons kerklike !ewe kry ons die sgn. manelpak wat deur al die predikante en professore gedra word wanneer hulle amptelik optree en deur ‘n baie groot gedeelte van die ouderlinge en diakens tydens die eredienste; en baie kerkrade gebruik ook die “hoë hoed” daarby.

Hierdie sgn. manelpak kan nie bestempel word as ‘n “Kerklike Kleed” nie, aangesien dit nog nooit van sinodeweë as sodanig vasgestel is en was ook nog nooit beskou as onontbeerlike kleed by die vervulling van ampspligte nie soos bv. die biskoplike drag in die Anglikaanse kerk.

Die manelpak het in ons kerklike praktyk gekom bloot omdat dit beskou was as die deftigste drag van die tyd en die reël was en is dat die kerklike ampsdraers hulle hierin ook altyd deftig en ordelik sal gedra en so ook goeie getuienis sal hê van die buitestanders, sodat hulle nie in veragting val nie.

So het die manelpak geword ‘n historiese gewordenheid in die kerk en word nou deur duisende as ‘n soort onaantasbare usansie of gebruik beskou. Baie van die mense wat nie wil hê dat aan die manelpak geraak moet word nie, is wel bewus van die Gereformeerde beginsel hierin en onderskryf dit ook, maar hul vrees is dat as van hierdie maatstaf van deftigheid af gesien word en elkeen sy eie keuse van deftigheid bepaal, daar ‘n wanorde en onstigtelikheid sal ontstaan wat baie nadelige gevolge sal hê in ons kerk. Hierdie vrees is seker nie ongegrond nie en dis seker die plig van kerkrade om hieraan die nodige aandag te gee.

Aan die ander kant kom daar, ook van verantwoordelike mense, meer en meer ernstige bedenkinge teen die praktyk van die sgn. “Kerklike Kleed” in ons kerk. Ons sal hier net ‘n paar aanstip:

(a) Die manelpak word nie meer beskou as die deftigste manier van kleding nie. Dit het sy tyd gehad, maar is nou onprakties.

(b) Dit is te duur.

(c) Dit word deur sommige lidmate meer en meer as ‘n “Kerklike Kleed” beskou wat ‘n ongereformeerde skeiding bring tussen die lidmate en die ampsdraers.

(d) As onderskeidingsteken is dit oorbodig en gee aanleiding tot hovaardigheid.

U kommissie wil graag vir die praktyk die volgende aanbevelinge maak, met die erkenning daarby dat dit uiters moeilik is om algemene tevredenheid daardeur te gee:

(i) U kommissie laat hom lei deur die gedagte wat in die geskiedenis verseker lê nl. dat die sgn. manelpak nie oorspronklik aanvaar is as ‘n “Kerklike Kleed” nie, maar omdat dit vroeër die drag was volgens die eise van deftigheid. Net soos die toga, mantel, steek, kort broek ens. ook op hul tyd die deftigste drag was, so was die manelpak met hoë hoed die drag van deftige mense. So het dit ook op die kerklike erf gebly nadat dit in die burgerlike reeds verdwyn het. En die tyd sal ongetwyfeld aanbreek dat dit ook daar sal verdwyn, net soos bogenoemde uitrustings.

(ii) Intussen wil u kommissie dit beklemtoon dat die ampsdraers van Christus vandag ook nog sal trag om, as verteenwoordigers van die hoogste Koning, hul drag volgens eise van deftigheid te kies. U kommissie wil dit hier noem dat persone wat soms smalend praat van die manelpak, tog geredelik inval by sekere akademiese voorskrifte of selfs geen funksie in die aand sal bywoon sonder die sg. aandpak nie. As deftigheid daar sy eise stel dan nog temeer in die diens van Koning Christus.

Die praktyk leer egter dat as elke lid van ‘n kerkraad self sy eie rnaatstaf van deftigheid toepas, daar gou onordelikheid ontstaan. Daarom wil u kommissie aanbeveel dat elke kerkraad hierin sy bepalinge sal rnaak hetsy hy die manel pak behou of nie, selfs met raad pleging van die Meerdere Vergaderings.

(iii) Hoewel die manelpak geen “Kerklike Kleed” is nie, rnoet tog rekening gehou word met die krag van ‘n kerklike usansie. Toe Ds. Gispen in 1868 in Nederland geskrywe het dat die sg. ampsgewaad van daardie dae aan g’n fatsoenlike mens pas nie, is dit horn baie kwalik geneern; maar in 1877 was die toestand heeltemal anders en het die bogernelde ampsgewaad reeds plek gernaak vir die “Prince Albert Coat” (manel) met wit strik.

(iv) U kommissie wil verder daarop wys dat dit ‘n middelmatige saak is, waarin die lidmate mekaar onderling nie moet dring of dryf nie, maar saarn moet poog om die grootste mate van stigting te verkry. Waar die usansie nog eerbiedig word moet dit maar so voortgaan sonder om daaraan te grote waarde te heg en dit veral nie as ‘n “Kerklike Kleed” te beskou nie.

(v) Wat die eis vir kerklike Meerdere Vergaderings betref wil u kommissie pleit vir meer vryheid, maar met die besondere eis van deftigheid. Die byeenkoms moet gekenmerk wees as ‘n vergadering van verteenwoordigers van die hoogste Koning. Miskien sal dit as leidraad dien as almal hulle klee in ‘n swart pak of die wat die mane! verkies in ‘n manelpak.

Hiermee meen u kommissie aan sy opdrag voldoen te hê en wil verder die Eerw. Alg. Vergadering die leiding van Gods Gees toebid by die vervulling van sy gewigvolle pligte.

Hoogagtend, u br. in Christus,

A.S.E. YSSEL, ]. P. JOOSTE.

Na bespreking word die volgende amandement met groot meerderheid van stemme aangeneem:

“Die sinode neem met dank kennis van die deeglike kommissierapport insake die kerklike kleredrag en neem punt A, wat die prinsipiële deel behels, onveranderd aan, maar vervang punt B deur die volgende: – Die sinode spreek dit as sy ernstige oortuiging uit dat (a) waar deftigheid in die kleed ons ampsdraers in die verlede gekenmerk het, dit in die toekoms ook gehandhaaf moet word deur kerkrade (ouderlinge, predikante, diakens) op kerklike vergaderings, en (b) dat manelpakke by die eredienste en swartpakke op kerklike vergaderings gedra behoort te word.”

Posted by: proregno | February 23, 2015

DORDT NUUS – Jan & Febr 2015

sv-dordtse-synode.jpg

Die gemeenteblad van die GK Orania, Dordt Nuus, is elektronies beskikbaar en kan aangevra word by br. Gert en sr. Jeanette Erasmus by die volgende epos adres: glerasmus@oranet.co.za

Dordt Nuus bevat artikels wat baie leersaam is, hier is die laaste twee uitgawes:

Januarie 2015

Februarie 2015

Die volgende artikel kom uit die Februarie – uitgawe:

Opmerkings op GKSA Algemene Sinode 2015 (Deel 1)

Inleidend:

Hoofsaaklik vier sake kom in hierdie kommentaar onder die loep:

 1. Ekumeniese sake waaronder die bande met die NG Kerk SA;
 2. Liturgiese sake rakende liedere wat vir kerklike gebruik goedgekeur is
 3. Beswaarskrifte rakende die vrou in die besonder ampte [VIDA];
 4. Omkeerstrategie.

1. Ekumeniese sake

1.1  Twee buitelandse afgevaardigdes –  van Reformed Churches in New Zeeland (RCNZ) en Orthodox Presbyterian Church (OPC, North America) onderskeidelik – het onomwonde verklaar dat ons bande met dié kerke in gedrang kom as ons VIDA goedkeur. Afgevaardigdes van ander kerke wat dit wel genoem het, pas VIDA toe.

1.2 Die deputate samesprekings met die NGK,het ‘n Memorandum van ekumeniese verhouding tussen die Gereformeerde Kerke van SA en die NG Kerk opgestel wat wedersyds aanvaar is, aan die Sinode voorgehou. Saamgevat, inhoudelik, die volgende:

1.2.1  Daar bestaan ’n diep geloofseenheid weens o.a. belydenis van die drie algemene belydenisse en die drie formuliere van eenheid. Aanvaarding van nuwe belydenisskrifte bring nie die ekumeniese verhouding noodwendig in gedrang nie.

1.2.2  As histories Reformatoriese kerke, groei ons saam, soek ons volle eenheid en is net in staat om saam met mekaar die breedte, lengte, hoogte en diepte van die liefde van Christus te begryp. Die Here lei ons op die pad van eenheid tot Sy verheerliking, ‘n pad waarop die Heilige Gees ons lei en wat voortvloei uit die versoeningswerk van Jesus Christus, nie ons eie nie.

1.2.3 Samewerking wat reeds bestaan, sluit in: wedersydse afvaardiging en groeteboodskappe na sinodes; gesamentlike getuienisse teenoor die gemeenskap bv. onderwyssake en die owerheid lg. onder andere d.m.v. die Parlementêre Lessenaar; bediening van buitelandse lidmate; Bybelvertaling; hersiening van belydenisskrifte en formuliere; keuring van nuwe liedere; betrokkenheid by die Tussenkerklike Raad(TKR); diakonale bediening tydens rampe; ens.

Individuele kerke (gemeentes) toon reeds groter eenheid deur wedersydse getuienis (attestate) te aanvaar; doop van mekaar se kinders; kanselruil en gesamentlike eredienste. Hierdie onafhanklike onderlinge aksies word aangemoedig.

1.3 Kommentaar

1.3.1  Samesprekings tussen die GKSA en die NGK is al vir meer as 30 jaar aan die gang. Eers is op verskille gefokus wat eenwording belemmer, maar die laaste klompie jare op ooreenkomste wat samewerking vergemaklik. Die Hervormde Kerk was hier deel van, maar tans is ooreengekom dat samesprekings bilateraal sal wees. Met die Afrikaanse Protestanse Kerk (APK) sal ook hierdie pad van bilaterale gesprek gevolg word.

1.3.2  Verskillende vlakke van ‘eenheid’ bestaan op amptelike vlakke tussen die GKSA en ander kerke. Die nouste band (ekumeniese eenheid) is met kerke wat een in belydenis en kerkregering volgens die Dordtse Sinode 1618-1619 – liturgies lê hulle ook na aan mekaar. Die meeste Gereformeerde kerke in die buiteland is hierby ingesluit.

Kerke waarmee ons op die tweede vlak eenheid het nl. ekumeniese kontak, is gereformeerd met òf die presbiteriaanse òf ’n kollegialistiese kerkregeringstelsel. Onder eg. tel Vrygemaakte kerke wat ook moontlik enger bande beoog. Onder die tweede groep kerke ressorteer bv. die NGK en Hervormde Kerk in Suid-Afrika en elders.

Die derde groep kerke verkeer slegs op losse kontak met of sonder nouer eenheid in die oog.

Die bilaterale Memorandum met die NGK beoog duidelik ekumeniese eenheid – op hierdie stadium waarskynlik die enigste met ’n kolegialistiese kerkregeringstelsel.

1.3.3  Die huidige Memorandum is ongelooflik naïef.

Afgesien van botsende kerkregeringstelsels, het die NGK onskriftuurlike besluite en praktyke.soos:

 • VIDA en kindernagmaal teen alle Skrifbepalings in;
 • prakties geen tughandeling nie (strydig met NGB Art.29);
 • skrifkritiese Skrifbeskouing soos verdraagsaamheid teen uitsprake van die Nuwe Hervormers en algemene aanvaarding van teïstiese evolusie;
 • die toelaat van homofiele tot die besondere ampte, en dieselfde-geslag huwelike, stry ook teen die duidelike bepalings van die Here in o.a. Rom. 1:22 – 27 en 1 Tim.3:2; Gen.1:27; 2:24.
 • dit stry tog direk teen “goeie getuienis” wat eerder slegte getuienis word omdat God dit verbied.
 • aanvaarding van die Belhar-belydenis in lyn met die Remonstrantse vryheidsteologie.

Wat sê par 1.2.2 hierbo met die woorde – vollediger weergegee – lees: As kerkverbande groei ons saam met mekaar in die volheid van Christus en is ons net in staat om sáám met mekaar die breedte, lengte, hoogte en diepte van die liefde van Christus te begryp. Dit impliseer dat as ons dit nie saam doen nie, ons hierdie volle begrip ontbeer. Ervaring van en strewe na God se genadegawes word só afhanklik gestel aan wat die mens doen. Dat die GKSA self daarmee stelselmatig nader beweeg aan die Remonstrantisme, is ewe duidelik.

LW Dis ʼn algemene misverstand dat die GKSA in 1859 van die NGK weggebreek het. Skeiding van die beswaardes het op 11 Jan. 1859 tydens die Algemene Sinode van die Hervormde Kerk in die ZAR plaasgevind, toe 15 afgevaardigde ouderlinge, waaronder S.J.P. Kruger, uitgestap het, waarna die eerste Gereformeerde Kerk op 11 Febr. 1859 te Rustenburg gestig is. Spoedig is ander gemeentes in Transvaal gestig, en spoedig ook in die Vrystaat en in die Kaap waar individue vanuit die NGK, Gereformeerde gemeentes gestig het.      (volgende keer verder) *

Posted by: proregno | February 18, 2015

Vermaan die jongmanne – Titus 2:6

In ‘n vorige skrywe het ek gewys op die tragiese verskynsel van ‘n immorele film wat soveel aandag kry, in ‘n land wat meen die groot meerderheid is ‘christene’. Volgens die Beeld was die film Fifty Shades of Grey die film met die grootste kykergetal nog in ons land op die dag wat dit geopen het.

En dan durf ons nog vra hoekom lyk ons land soos hy lyk ?

Dan wonder ons nog waarom ons so ‘n goddelose owerheid het wat ons land vernietig ?

Dan wonder ons nog waarom die seën van die Here nie oor ons kerke en land is nie, en soveel valse profete opstaan ?

As die HERE die huis nie bou nie … Ps.127.

Daar is ‘n baie groot aanslag op ons almal, maar veral op ons jongmense, en nog meer op ons jongmanne: die vaders en ouderlinge en diakens en predikante van die toekoms.

Die Skrif leer ook van die tye waarin ons ons bevind:

1 Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.
2 Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,
3 sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,
4 verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;
5 mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af. – 2 Tim.3

maar dan ook,

14 Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,
15 en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.
16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,
17sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. – 2 Tim.3

Jongmens, jongman, waar is jy in 3 Timoteus: v.1-5 of by v.14-17 ?

Ek wil ek elke jongman aanbeveel om die volgende boek van JC Ryle te gaan lees of te luister: Thoughts to Young Men.

As jy dit hoor, sal dit klink asof dit presies vir vandag geskryf is, vir my!

Versprei dit verder onder vriende, ander jongmense, bid daaroor, bespreek dit onder mekaar, dink daaroor, huil daaroor en laat ons ons bekeer terwyl die Here se genade in Christus nog te vinde is, want onthou,

“God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.” – Hand.17:30,31

Ag, het ek maar as jongseun so ‘n boek gelees, sou dit myself soveel verdriet gespaar het. Ja, die Here se genade is groot, en die bloed van Christus reinig ons van alle sondes, dank God ! …. maar die gevolge van ons sondes moet ons in hierdie lewe mee saamlewe, dink maar aan Dawid!

Daarom jongmanne, maak nou erns met die Here en sy Woord, vandag as jy Sy stem hoor ….

– vaders van jongmanne en toekomstige jongmanne, luister/lees ook die boekie,

– so ook moeders en dogters (sodat jul ook kan weet watter mans om eendag in die Here te volg).

‘n Aanhaling uit die boekie:

“Young men, you may fancy I am laying too much stress on this point. If you had seen old men, as I have, on the brink of the grave, without any feelings, seared, callous, dead, cold, hard as stone — you would not think so. Believe me, you cannot stand still in your souls. Habits of good or evil are daily strengthening in your hearts.

Every day you are either getting nearer to God, or further off.

Every year that you continue unrepentant, the wall of division between you and heaven becomes higher and thicker, and the gulf to be crossed deeper and broader.

Oh, dread the hardening effect of constant lingering in sin!

Now is the accepted time.

See that your decision not be put off until the winter of your days. If you do not seek the Lord when young, the strength of habit is such that you will probably never seek Him at all.  I fear this, and therefore I exhort you.”

Hier kan die boekie gelees word:  Thoughts for Young Men

Opsomming: Advice to Young Men

Hier kan die boekie geluister word: Thoughts for Young Men

(Op hierdie webblad kan jy gerus ook luister hierna: What Young Men Must Learn from John Calvin.  Sien ook die verskillende boeke van Douglas Bond, ‘n gereformeerde Bond!  Vaders, sien ook die volgende boeke daar om jul te help met die opvoeding van seuns: Hold Fast en Stand Fast)

Hier is meer inligting oor die skrywer van die boekie: JC Ryle

Nog preke vir jongmense:

Die vrees van die HERE

Shocking Youth Message

Jongmens, waarom noem jy My, Here ?

Sien ook die volgende: What Man is Not: Biblical Manhood

Five Dangers for  Young Men

1. Pride

“Young men, do not be too confident in your own judgment. Stop being so sure that you are always right, and others wrong. Don’t trust your own opinion, when you find it contrary to that of older men, and especially to that of your own parents. Age gives experience, and therefore deserves respect.”

2. Love of Pleasure

“Youth is the time when our passions are strongest, and like unruly children, cry most loudly for indulgence. Youth is the time when we have generally our most health and strength: death seems far away, and to enjoy ourselves in this life seems to be everything. ‘I serve lusts and pleasures’, that is the true answer many a young man should give if asked, ‘Whose servant are you?’”

3. Thoughtlessness

“Not thinking is one simple reason why thousands of souls are thrown away forever into the Lake of Fire. Men will not consider, will not look ahead, will not look around them, will not reflect on the end of their present course, and the sure consequences of their present days, and wake up to find they are damned for a lack of thinking. Young men, none are in more danger of this than yourselves. You know little of the perils around you, and so you are careless how you walk. You hate the trouble of serious, quiet thinking, and so you make wrong decisions and bring upon yourselves much sorrow.”

4. Contempt of Religion

“This also is one of your special dangers. I always observe that none pay so little outward respect to Christianity as young men. None take so little part in our services, when they are present at them, use Bibles so little, sing so little, listen to preaching so little. None are so generally absent at prayer meetings, Bible Studies, and all other weekday helps to the soul. Young men seem to think they do not need these things, they may be good for women and old men, but not for them. They appear ashamed of seeming to care about their souls: one would almost fancy they considered it a disgrace to go to heaven at all.”

5. Fear of Man’s Opinion

“It is terrible to observe the power which the fear of man has over most minds, and especially over the minds of the young. Few seem to have any opinions of their own, or to think for themselves. Like dead fish, they go with the stream and tide. What others think is right, they think is right; and what others call wrong, they call wrong too. There are not many original thinkers in the world. Most men are like sheep, they follow a leader. If it was the fashion of the day to be Roman Catholics, they would be Roman Catholics, if it was to be Islamic, they would be Islamic. They dread the idea of going against the current of the times. In a word, the opinion of the day becomes their religion, their creed, their Bible, and their God.”

~ J.C. Ryle 

Thoughts For Young Men, [Moscow, ID: Charles Nolan Publishing, 2002], 18-31.

Posted by: proregno | February 18, 2015

Preek: Die vrees van die HERE (Spreuke 1:7-9)

dc71a59747fa4b2e8d219a4c9cec9d41

Hier is ‘n preek van ds. Dirk Dykstra van die GK Nigel, oor die vrees van die HERE.

Ons leef in ‘n tyd waarin die pendulum nou heeltemal oorgeswaai het na die ‘anderkant’, nl. die Here word net beskou as ‘liefde en genade’ (en nog ‘n verdraaide verstaan daarvan) en nie meer ook as ‘regverdig en heilig’ nie.

Ons belydenis wil ons wys op albei eienskappe van die HERE wat onderskei moet word, maar nooit geskei moet word of teen mekaar afgespeel moet word nie. Sien bv. NGB artikel 16, HK Sondag 4 v/a 11 en die DL, waar ons bely die HERE is barmhartig én regverdig.

“Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie” – Romeine 3:21,22

Geregtigheid en genade soen mekaar.

Hier is die inleiding op die preek wat fokus op die heiligheid van die HERE, wat baie nodig is in ons tyd:

Geliefde gemeente, die vrees van die HERE is nou nie die gewildste onderwerp vir ons tyd nie. Selfs Bybelkenners wil graag die woord vrees uit die vrees van die HERE haal.

Dit word maklik vertaal met dien maar helaas dit is nie wat in die oorspronklike staan nie. Dit is ’n poging om die mens gemakliker met die heilige God te maak.

Dit is ook opmerklik om te besef dat daar nie staan die liefde van die HERE is die beginsel van die kennis nie.

Dit sluit nie liefde vir en van God uit nie…dit is versoenbaar met kinderlike liefde vir God…en kweek ook selfs kinderlike liefde vir God.

*Maar ons sal tot die volle konsekwensie moet kom van die vrees van God…en dat God gevrees moet word.

Ek verkondig aan u die vrees van die HERE.

Ons staan stil by die volgende drie punte:

i) Die betekenis daarvan
ii) Die implikasie daarvan
iii) Die gevolg daarvan

Mag die HERE vrees vir Hom in ons harte gee sodat daar ware diens in ons lewens sal wees.

Hier is die volledige preek: Die vrees van die HERE

Posted by: proregno | February 11, 2015

Waarom Gereformeerd ? 11 Februarie 1859 – 2015

gksa-logo

Dit is vandag 156 jaar gelede dat die Gereformeerde Kerke herstig is in Rustenburg.

Ons gemeente het die afgelope naweek ‘n gemeentekamp gehou met die tema “Waarom Gereformeerd?”.

Ek plaas my twee aanbiedings oor die onderwerp hier, dit was ‘n ‘power point’ aanbieding:


Deel 1: Waarom Gereformeerd ? (historiese gedeelte)

AflaaiWaarom Gereformeerd Nr 1 (regs klik en ‘save link as’ of ‘save as’)


Deel 2: Waarom Gereformeerd ? (prinsipiële gedeelte)

AflaaiWaarom Gereformeerd ? Nr 2 (regs klik en ‘save link as’ of ‘save as’)


 

Power Point skyfies vir bogenoemde 2 lesingsWAAROM GEREFORMEERD ?

Rustenburg Seringboom

Posted by: proregno | February 10, 2015

Valentynsdag en “50 Shades of Sin”

50 dollars not 50 shades

Ek plaas graag hier onder ‘n baie relevante artikel van Christian Action, met erkenning aan die bron.


Sien ook,

a. die volgende onderhoud wat gevoer is oor p*rnografie, om te sien hoe ver ons samelewing geval het om immoraliteit te probeer ‘normaliseer’ (ons is dankbaar vir ds. Hannes Noeth se getuienis midde die moeilike situasie),


b. en hierdie artikel om te sien hoe ook in die ‘kerk’ immoraliteit goedgepraat word:

How to dump your wife and keep your ministry


Mag ons hemelse Vader in Christus ons genadig wees midde sy regverdige oordeel.  Mag gereformeerde gelowiges uit genade, deur die geloof in Christus lewe, midde ons doodsvyande se geweldige aanslae (die eie sondige hart, wêreld en die Satan, sien HK So.52), met HK Sondag 41 as ons raamwerk (sien ook die volgende preke: Should Christians watch Movies?; Sodom en ons, asook tegnologiese hulpmiddels om Rom.13:14 na te jaag – God se Tegnologie)


The Truth About 50 Shades of Grey

Ster Kinekor in South Africa is promoting the soon-to-be-released Fifty Shades of Grey film as “the hottest cinema experience this Valentine’s Day”(14 February), to which you can “treat your date”! Pro-family groups however, are warning that Fifty Shades of Grey is one of the worst pornographic glamorisations of sexual violence to be released on the big screen and have launched campaigns to expose this.

Twisted
The mass media and throngs of women are swooning over the twisted “love story” “Fifty Shades of Grey,” but this cultural phenomenon’s impact on society will serve only to glamorize sexual violence and romanticize domestic abuse.

Reality of Abuse
While millions of women are fantasizing about the controlling and abusive Christian Grey of fiction, there are many other women dealing with the horrors of actually living with men like him.

In the book, and now the soon-to-be released film, Christian Grey uses manipulation, jealousy, intimidation and violence to control the naive Ana. Most fans overlook and romanticize this because of his powerful position, handsome looks and nice suits. But in real life women like Ana will tell you that a seemingly perfect exterior does not necessarily mirror one’s psychological health, or mean that he possesses a moral compass.

Portraying the Abuser as a Victim
A college student, one of many I’ve heard from in my role as executive director of the National Center on Sexual Exploitation, wrote to me that Christian is just suffering the consequences of his own abuse, acting out in the only way he knows, and that Ana’s patient, loving behavior helps him overcome his abusive tendencies. Christian is so easily and quickly forgiven for his violent behavior. But forgiveness and devotion to an aggressor who inflicts violence is not sexy. Violence is violence. Sexual violence is worse.

While this should be a black-and-white truth, E.L. James is selling it in all shades of grey. Even worse, over 100 million women are buying it — in over 50 languages.

Sensationalized Lie
The reality is that, if you take away the glamour, “Fifty Shades” is just a sensationalized lie, telling women that they can, and should, fix violent and controlling men by being obedient and devoted, and that, somehow, this is romantic. It is no surprise that Hollywood is betting millions of dollars that now is the right time to offer sexual abuse and sexual violence against women as mainstream entertainment.

Rape Porn
The popularity of “Fifty Shades of Grey” among women also sends a message to men that unrestrained domination is what women want. And, educated by porn, they know how to do it. A majority of men have been getting a regular diet of this kind of violent sex and degradation through porn for years. In it, women are tied up and treated like animals and objects. Much of it is rape-themed.

One of the most popular BDSM (bondage, discipline, sadism and masochism) websites advertises its content as “the sexual persecution of women and young teenage girls.” Ana Bridges, a researcher at the University of Arkansas, conducted a study that found that 89 percent of the most popular porn scenes involved violence, most of which was directed at women by men.

Unrealistic Fairy-Tale Ending
Porn will show you that women enjoy torture and violence, and now “Fifty Shades” is tacking on an unrealistic fairy-tale ending, convincing droves of women that this type of relationship is normal, and that they should just give in.

This is not entertainment, or a fairy tale, as Hollywood is claiming. This is glamorization of violence and abuse. Society pays a price when we teach men to be turned on by women in pain. As a result, sexual violence is on the rise in our military, colleges, families and on the street. When violence is made to be sexy, it is no wonder that these are the consequences.

Speak Up

It is time we speak up and stop obscuring the facts by allowing pornographers, like “Fifty Shades” author E.L. James, to lure us into viewing this lifestyle as attractive, harmless and empowering.

The National Center on Sexual Exploitation has a website, fiftyshadesisabuse.com, that details 50 problems with this disturbing trend in entertainment media. This project comes in an effort to educate the public on how sexual exploitation affects society on both individual and public health levels. The site also features the #50DollarsNot50Shades campaign and urges patrons to support survivors of abuse and help educate the public on the realities of “Fifty Shades” relationships.

Reject Porn
Hold up a mirror to Christian Grey and you’ll see the reflection of a culture saturated in exposure to violent pornography. This is the porn that has, and continues to, groom the next generation of men to believe that they are entitled to violent sexual behavior, and that women should enjoy it. “Fifty Shades of Grey” models and reinforces this, while Hollywood is cashing the check. We will not accept what Hollywood is offering.

Glamorizing sexual abuse is not an appropriate topic for entertainment. Remove the glamour and facade of the Christian-Ana relationship and ask yourself if this is the twisted lie you want to tell yourself, your daughter and your friends.

Dawn Hawkins, www.foxnews.com, 5 February 2015.

Dawn Hawkins is executive director of the National Center on Sexual Exploitation. Her organization exposes the seamless connection between all forms of sexual exploitation. Find her group on Facebook. Follow them on Twitter@porn_harms.

What You Can Do

 1. Inform and warn friends and family. Urge them to boycott the film and not to purchase the novel. Share this article on your social media. Encourage them to rather donate R80 to a Christian shelter for abused women, than to waste R80 on a movie ticket.
 2. Post a polite, factual but firm comment on the Ster Kinekor Theatres and Nu Metro Facebook pages to protest this 50 Shades of Abuse! Use points made in the article above.
 3. Copy your complaint in an email to Ster Kinekor: info@sterkinekor.com
 4. Ask Exclusive Books to remove the 50 Shades of Grey book from their shelves: The General Manager: info@exclusivebooks.co.za, 011 – 798 0166.
 5. Complain about the low age restriction given to this film (16LNS). Whilst we don’t think anybody should subject themselves to this film, at the least it should receive an X18 rating – i.e. only allowed to be sold from a porn shop. Contact the Film and Publications Board: Clientsupport@fpb.org.za.

Cover 3d - medium

Recommended Resource
This is a winnable war. Is there hope for the porn addict? What is the Biblical antidote to the porndemic? And what can you do to protect yourself and your family? How can we take back the culture from the pimps and pornographers? Africa Christian Action’s book Porndemic will equip you, with the help of God, to begin to transform your community.

View an interview with the author here.

You can view the PowerPoint A Winnable War on slideshare.

Available from Africa Christian Action

This256-page book (with 22 infographics and 23 pro-family action pictures)is available from Africa Christian Action for R85 (plus R10 for postage within SA, therefore the Total is R95. Postage is R30 if you want it sent as a parcel, with tracking number. Total would be R115.).Contact 021 – 689 4480 or info@christianaction.org.za to order.

“Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.” Ephesians 5:11

Africa Christian Action
PO Box 23632
Claremont 7735
Cape Town South Africa
Tel: 021-689 4481
E-mail: info@christianaction.org.za
Web: http://www.christianaction.org.za
Join us on Facebook and Twitter

– See more at: http://www.christianaction.org.za/index.php/articles/pornography/776-the-truth-about-50-shades-of-grey#sthash.2XDx6GT7.dpuf

Posted by: proregno | February 9, 2015

Boekresensie: Geloof sonder sekerhede

LuxVerbi_GeloofSonderSekerheidNew

“Geloof sonder sekerhede”

deur Anton van Niekerk

(Resent: Bouwe van der Eems)

Pro Regno versprei dikwels resensies van “goeie” boeke. Dit is boeke wat die ware Christelike leer oor ‘n sekere onderwerp duidelik uiteensit. Dit is nuttig om sulke boeke te lees, aangesien dit Christene help om beter te verstaan hoe om te dink oor daardie onderwerp.

Dit is egter ook nuttig om boeke te lees wat die leer van nie-Christene duidelik uiteensit. Beter insig in die denke van nie-Christene stel Christene in staat om makliker in gesprek te kan tree met ander en daardie geleentheid te gebruik om die leemtes in die ander standpunt uit te wys en Christelike standpunt oor te dra.

Die boek “Geloof sonder sekerhede” van Anton van Niekerk (uitgegee deur CUM Boeke) gee ‘n goeie insig hoe baie Afrikaners dink wat hulleself tog as Christene beskou, maar nie meer basiese leerstukke van die kerk (soos opgesom in die 12 artikels) glo nie.

Waaroor is van Niekerk onseker?

Van Niekerk is iemand wat baie dinge in die Bybel bevraagteken, soos bv. dat God hemel en aarde ongeveer 6000 jaar gelede in 6 dae geskep het. Die bevraagtekening van die skepping het verregaande implikasies vir die Christelike leer, omdat leerstukke soos die erfsonde daarop gebagsseer is. Van Niekerk verstaan dit en probeer uitwerk hoe ‘n Christen dan moet glo as die sekerheid van sulke dinge in die Bybel wegval.

Daar is baie tradisioneel absolute waarhede waaroor van Niekerk onseker is. Geen mens kan egter oor alles onseker wees nie, want so ‘n mens het dan geen uitgangspunt op grond waarvan hy enigiets kan beoordeel nie. As daar geen absolute waarhede is nie, is geen rasionele gesprek moontlik nie. Tydens ‘n bespreking van die boek deur van Niekerk en ‘n teoloog van UWK is herhaaldelik genoem dat daar geen absolute waarhede is nie, en tegelykertyd is daar met groot sekerheid gepraat oor hoe sleg apartheid was. My vraag aan die sprekers was toe hoe hulle kan seker weet dat apartheid verkeerd is, indien daar geen absolute sekerhede is nie. Nodeloos om te sê, kon daar nie ‘n duidelike antwoord op die vraag gegee word nie.

Wat glo van Niekerk?

Alhoewel hy onseker is oor baie dinge, is daar wel dinge waaroor hy wel seker is. Hy noem dit nie absolute waarhede nie, maar beskou dit vir alle praktiese doeleindes naby genoeg aan ‘n absolute waarheid.

Die ding waaroor hy die sekerste is, is die wetenskap. Hy praat van die “feitlik onbetwisbare getuienis van die wetenskap”. As iets in die Bybel indruis teen hierdie “onbetwisbare getuienis”, dan behoort ‘n moderne mens nie die Bybelse getuienis te glo nie.

Daar is egter baie mense wat die getuienis van die Wetenskap betwis, soos bv. kreasioniste. Van Niekerk meen egter dat dit onverantwoord is om die wetenskap te betwis, en verwag dat die kerke hulle ondubbelsinnig moet uitspreek teen kreasioniste, sodat hulle argumente nie meer gehoor kan word nie. Hy ervaar sterk emosies van verleentheid as hierdie stemme nog gehoor word.

Die ander aspek waaroor hy seker is, is dat apartheid ‘n bose sisteem was. Hy spandeer 9 bladsye om die onreg van apartheid uiteen te sit.

Van Niekerk se etiek

In sy bespreking van bio tegnologie gee hy ‘n oorsig van die benaderings tot etiek. Die eerste benadering is die van die utilitarisme waarvolgens ‘n daad reg of verkeerd is op grond van nuttigheid daarvan. Die regte daad is die daad wat die meeste plesier verskaf vir die meeste mense.

Vir verskeie redes wys hy die utilitarisme af en kies vir die etiek van verantwoordelikheid. Volgens hierdie etiek is die regte daad die verantwoordelike daad. Iemand wat verantwoordelik handel is iemand wat bereid is om hom te verantwoord teenoor enigiemand wat van hom rekenskap vra.

Beoordeling

Eerstens is dit teleurstellend dat ‘n gesiene filosoof soos van Niekerk die wetenskap beskou as “byna onbetwisbaar”. Vanuit die oord van wetenskapfilosowe soos Karl Popper is daar groot vraagtekens oor die betroubaarheid van wetenskaplike bevindings. Daar word byna daagliks berig dat wetenskaplike paradigmas verkeerd bewys word. Popper maak die volgende uitspraak oor die wetenskap:

“The history of science, like the history of all human ideas, is a history of irresponsible dreams, of obstinacy, and of error. But science is one of the very few human activities — perhaps the only one — in which errors are systematically criticized and fairly often, in time, corrected. This is why we can say that, in science, we often learn from our mistakes, and why we can speak clearly and sensibly about making progress here.”

Terwyl wetenskaplike teorie dikwels hersien moet word, word die Bybelse gegewens dikwels bevestig deur wetenskaplikes. Die klassieke voorbeeld is die van die Hetiete. Vir jare lank het argeoloe beweer dat daar nie Hetiete bestaan nie, totdat daar van hulle stede opgegrawe is. In Feb. 2015 is daar Babiloniese tablette ontdek wat die lewe van die Jode in Antieke Babilonië beskryf. In die berig daaroor word gestel: “The discovery is a remarkable confimation of the historical reliability of the Biblical text.”

Dit is verstaanbaar dat iemand soos van Niekerk oor apartheid moet skryf. Hy is ‘n werknemer van die Universiteit van Stellenbosch, en die universiteit ontvang ‘n groot deel van sy inkomste van die ANC beheerde staat. Dit is belangrik dat die universiteite die herinnering  aan apartheid lewendig sal hou, sodat dit darem nie te vergesog klink as die president apartheid blameer vir beurtkrag nie. Miskien sou sy boek anders lyk indien hy by Akademia gewerk het.

In sy beoordeling van apartheid is hy egter inkonsekwent. Aangesien hy kies vir die etiek van verantwoordelikheid sou jy verwag dat hy alle gebeure sou beoordeel vanuit hierdie etiek. In sy bespreking van apartheid beskryf hy die Afrikaanse kerke as “diep skuldig”, aangesien hulle bereid was om hulle ondersteuning van apartheid probeer verantwoord het teenoor die wêreld. Die konsekwente toepassing van die etiek van verantwoordelikheid sou beteken dat mens eerder die Afrikaanse kerke daarvoor moes geprys het.

Alhoewel daar enkele fundamentele gebreke is met van Niekerk se argumente, bied dit ‘n waardevolle insig in hoe die moderne Afrikaner dink oor godsdiens. Veral in die afdeling genaamd “Die tussentydse konsensus” gee hy ‘n mooi opsomming daarvan. Vir iemand wat op ‘n relevante wyse wil getuig op publieke forums is dit belangrik om hierdie boek te lees.

_____________________________________

Dit wat Bouwe hierbo op wys dat van Niekerk se sekerheid verskuif van die Bybel na die Wetenskap, word as volg deur RJ Rushdoony verwoord:

“The doctrine of the infallibility of Scripture can be denied, but the concept of infallibility as such cannot be logically denied. Infallibility is an inescapable concept. If men refuse to ascribe infallibility to Scripture, it is because the concept has been transferred to something else. The word infallibility is not normally used in these transfers; the concept is disguised and veiled, but in a variety of ways, infallibility is ascribed to concepts, things, men and institutions.”

Posted by: proregno | January 29, 2015

VIDA in kerk en wêreld

Illustrasie: Hanlie Malan

Uit die wêreld

Oor die wêreld kan ons kort wees, hier is hul mening by monde van Christina Landman,

Die 2 wêrelde van godsdiens

Haar argument is eenvoudig – die sentrale teksgedeeltes wat oor VIDA handel is nie deel van haar Bybel nie, want ‘ons weet mos’ dat “die omies hulle blind (staar) teen”,

“1 Korin­tiërs 14:34,35 en 1 Timoteus 2. En ons weet almal dat die verse in 1 Korintiërs ’n glos (kantaantekening) is. In die oudste manuskripte wat ons het, is hierdie verse wat vroue laat swyg op verskillende plekke ingevoeg. En dit bewys mos dit was nie deel van die oorspronklike teks nie. En 1 Timoteus, ag menere, ons weet mos die briewe aan Timoteus kan nie van Paulus af kom nie omdat die kerk­like strukture wat daar beskryf word nog nie in Paulus se tyd bestaan het nie.”

Ja, die ‘omies’ van die algemene Christelike kerk het vir meer as 2000 jaar hul blind gestaar oor die duidelike Woord van God oor hierdie saak … terwyl dit toe al die tyd nie eintlik God se Woord was nie.

En toe word ons uiteindelik gered deur die Landmans van hierdie wêreld vanaf die einde 19de/begin twintigste eeu, die ‘ons weet mos’ (gnostiese?) generasie, wat toe skielik ‘nuwe inligting’ ontvang het om die kerk te red vandag van die ‘omies’.

Ja, dit klink meer na die Da Vinci Code films as die Woord van God, maar dit is mos wat die wêreld (buite én binne die kerk) wil hoor, en daarom versamel hulle vir hul godsdienstige filosowe om hul gehoor te streel (2 Tim.4:3,4).

In antwoord op die ‘ons weet mos’ geslag, wat nie wil lewe uit ‘elke woord wat deur die mond van God’ uitgaan (Matt.4:4; sien ook 2 Tim.3:16,17) deur Jesus Christus nie (Hebr.1:1), wil ek twee antwoorde gee, van die ‘ons glo’ geslag,

1. Uit die eerste brief aan Timoteus (waarvan Landman willekeurig net sekere dele aanvaar), hoor ons, 1 Tim.6:3-5,

“3 As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, 4 dié is verwaand en verstaan niks nie, maar het ‘n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, 5 nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense.”

Hierdie ‘gesonde woorde’ behels nie net Christus se direkte woorde nie, maar ook wat Hy deur sy profete en apostels gespreek het (Ef.2:20-22; Hebr.12:1), ook deur Paulus (1 Tim.1:1; 1 Kor.14:37; sien ook 1 Kor.7:12,40).

En deel van die Here se Woord deur Paulus is nie net die genadige redding nie, die Evangelie van ons Here Jesus Christus nie (ons regverdiging),

Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is (1 Tim.1:15),

maar ook, kerkregering, die Here se wil oor hoe ons ons moet ‘gedra in die huis van God’ (1 Tim.3:15), in dankbare gehoorsaamheid (ons heiligmaking),

“11 Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. 12 Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. 13 Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. 14 En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. 15 Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking, met ingetoënheid.  1 Dit is ‘n betroubare woord: as iemand na ‘n opsienersamp verlang, begeer hy ‘n voortreflike werk. 2 ‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig.” (1 Tim.2:11-3:2)

Deel van die gesprek met die wêreld, ‘n evangelisasie gesprek is dat hulle en ons saam onvoorwaardelik sal buig voor die Verlosser en Koning van die Kerk, Jesus Christus, en sy hele Woord, elke Woord (sola et tota Scriptura), in leer en lewe.

Hoe kan 2 Tim.3:16,17 enigsins funksioneer, ook wat kerkregering betref, as daar nie gebuig word voor elke Woord van God wat tot ons kom nie ?

Die weg wat Landman en die ander ‘ons weet mos’ mense verkies eindig meestal ongelukkig in wat Paulus beskryf daar in 2 Tim.3:8, “wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie.”

Ek dink dit is beter dat die kerk van Christus, teenoor die wêreld se stemme, bly by wat ‘n ander ‘omie’ geskryf het in die eerste helfte van die 20ste eeu, in ‘n artikel waar hy tekste soos o.a. 1 Kor.11 en 14 asook 1 Tim.2 vermeld:

“Ons glo nie dat enige Gereformeerde vrou teen die duidelike uitsprake van die Woord van God in verset wil kom nie. Selfs deur die feministiese praktyke van ons dae sal sy haar nie uit haar koers laat dryf nie.” (Versamelde Werke, deel 3, 1977: 197; kursief bygevoeg).”

Uit die kerk 

Uit die kerk, waar ten minste nog met die Woord omgegaan word, was daar ook die stemme van dr. Gerard Meijer en ds. Kurpershoek, hier is hulle artikels:

Man en Mannin in die Kerk, dr. Gerard Meijer

Daarom is die vrou vry om te dien, ds. Pieter Kurpershoek

Ek is dit eens met dr. Meijer se goeie openbaringshistoriese uiteensetting in so kort artikel van die gereformeerde standpunt oor hierdie saak. Dit sluit pragtig aan by die sinoderapport van 1988, waarvan die res van die gesprek deur die dekades net verdere voetnotas is. Mens besef dit met die lees van ds. Kurpershoek se artikel, wat eintlik geen nuwe argumente op die tafel plaas wat nie al reeds beantwoord is nie.

Ek wil net so een of twee opmerkings wel maak:

1. Die vertaling van 1 Tim.2:12 (BDV = Bybel Direkte Vertaling)

Dit is jammer dat dr. Meijer gekies het vir die BDV se weergawe van 1 Tim.2:11,12. Hier is my artikel oor hierdie vers wat verskillende probleme uitwys:

Opmerkings oor “Die NT en Psalms: ‘n Direkte Vertaling” (deel 3: VIDA)

Een van die punte wat ek aangeraak het in hierdie artikel is (die ander punte is, 1. Hoekom ‘onderdanigheid’ (Grieks: hupotage) in vers 11 vervang met ‘gehoorsaamheid’?; 3. Die woord ‘immers’ wat deur beide NAV en BDV gebruik word om voegwoord gar te vertaal in vers 13 is nie verkeerd nie, maar hoekom afwyk van die eenvoudige baie meer duidelike ‘want’ (OAV, in engels ‘for’, KJV, NIV, ESV) ?; 4. Waarom vertaal die BDV andros (man) hier as “haar man?”):

Waarom verkies die BDV om die unieke Griekse woord authentein in die NT met ‘domineer’ te vertaal in vers 12?

Die ander vertalings en baie ander verkies die woord ‘heers’, ‘om gesag uit te oefen’ (Engels: excercise authority), dus ‘n neutrale algemene woord wat impliseer dit geld vir alle tye en kerke.

Die Afrikaanse woord ‘domineer’, veral in ons tye, het definitief ‘n uitsluitlike negatiewe (sondige?) konnotasie, daarom die vraag: waarom verkies die BDV hierdie spesifieke woord?

Die OAV verkies ‘heers’ wat nie inherent as negatief, sondig of verkeerd beskou word nie, maar saam met die KJV se vertaling nog nie die beste vertaling is nie.  Ek meen die NAV se vertaling van die woord, in aansluiting by sekere van die engelse vertalings hierbo genoem (NIV, ESV), die beste weergawes is: “om gesag uit te oefen”, wat nie wys op ‘n sondige daad nie.

Dr. George W. Knight, wat een van die beste eksegetiese verklarings op die Pastorale Briewe geskryf het,  wys daarop dat (beklemtonings bygevoeg):

“Contrary to the suggestion of KJV’s ‘usurp authority’ and BAGD’s alternative, ‘domineer’ (so also the NEB), the use of the word shows no inherent negative sense of grasping or usurping authority or of excercising it in a harsh or authoritative way, but simply means ‘to have or excercise authority’ … Paul refers, then, with authentein to excercise of a leadership role or function in the church (contextual setting), and thus by specific application the office ofepiskopos/presbuteros, since the names of these offices (especially episkopos) and the activities associated with them (cf., e.g., 3:4,5; 5:17; Tit.1:9ff.; Acts 20:17, 28ff.) indicate exercise of authority …

It is the activity that he prohibits, not just the office (cf. again 1 Cor.14:34,35). … Some have suggested that Paul is only ruling out teaching or excercise of authority apart from a man’s oversight, or just a certain type (‘dominerende’? – slc) type of authoritative teaching. The insistence here on silence seems to rule out all these situations (“maar sy moet haar stil hou/gedra”).” (p.141,142)

Ek haal ook graag vir Wayne Grudem aan oor authenteo waarin hy bevestig dat die woord oorwegend en primêr ‘n positiewe betekenis het (Evangelical Feminism: A New Path to Liberalism?, Illinois: Crossway, 2006: 202-204):

“The most complete study of this word shows that its meaning is primarily neutral, “to exercise authority over.” In 1995 H. Scott Baldwin published the most thorough study of the verb authenteo that had ever been done. Several earlier studies had looked at a number of occurrences of this verb, but no one had ever looked at all the examples that exist from ancient literature and ancient papyrus manuscripts (H. Scott Baldwin, “A Difficult Word: Authente6 in 1 Timothy 2:12,” in Women in the Church: A Fresh Analysis of 1 Timothy 2:9-15, ed. Andreas Kostenberger, Thomas Schreiner, and H. Scott Baldwin (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1995), 65-80 and 269-305. Baldwin updated his analysis in light of more recent evidence in his 2005 essay, “An Important Word: Authente6 in 1Timothy 2:12,” in Women in the Church, 2nd ed., ed. Andreas K6stenberger and Thomas Schreiner (Grand Rapids, Mich.: Baker, 2005), 39-51. In that same volume, K6stenberger updated his study of the grammatical structure of 1Timothy 2:12, interacting with both sympathetic and critical reviews of his earlier study (see “A Complex Sentence: The Syntax of 1Timothy 2:12,” on pages 53-84).

In addition, several earlier studies were flawed by with the verb examples of two different nouns with the same spelling(authentes).

Baldwin correctly limited his examples to the verb that is found here in 1 Timothy 2. He found eighty-two occurrences of authenteo in ancient writings, and he listed them all with the Greek text and English translation in a long appendix. He found that in all uses of this verb, “the one unifying concept is that of authority.” He found only one example in which the verb seemed to take a negative sense, but because language changes and meanings of words change over time, even that one Chrysostom quotation from A.D. 390, coming more than three hundred years after Paul wrote 1 Timothy, is of limited value in understanding the meaning of what Paul wrote.

What is most striking about Baldwin’s exhaustive study is the complete absence of some of the other meanings that have been proposed for authenteo, meanings that are unrelated to the idea of using authority. These meanings turn out to be speculation without any demonstrated basis in actual examples of this verb.

Two additional reasons also support the positive meaning (“exercise authority”) of the verb authenteo.

First, the grammatical structure of 1Timothy 2:12 rules out any negative meaning (such as, “to misuse authority, to domineer, or to murder”) and shows that the verb must have a positive meaning (such as “to exercise authority”) [Note especially Andreas Kostenberger’s study, A Complete Sentence Structure in 1 Timothy 2:12,” in Kostenberger et al., Women in the Church: A Fresh Analysis of 1 Timothy 2:9-15, 1995: 81-103.]

Second, a recent extensive and remarkably erudite study of cognate words now confirms that the meaning of authenteo is primarily positive or neutral (Al Wolters, “A Semantic Study of authentes and Its Derivatives,” Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 1 (2000): 145-175).”

2. Voorbeelde en gebeure moet in die lig van wette/bevele/opdragte gelees word en latere Openbaring gelees word, en nie andersom nie 

Die wesentlike probleem met ds. Kurpershoek se artikel is dat hy een van die sentrale vertrekpunte van die gereformeerde Skrifverklaring nie in berekening bring nie.

Dit behels dat enige tema (dus ook oor die kerkregering, en in die besonder of vroue in die besondere ampte/dienste mag dien) openbaringshistories ondersoek moet word, met die wete dat latere openbaring die finale woord spreek, omdat dit deur die Heilige Gees gegee is as die voltrekking van sy openbaring aangaande ‘n bepaalde saak.

Sodoende kan ons nie bv. die verhale van profetesse in die OT en in Handelinge lees sonder die Pastorale Briewe, wat Paulus se laaste briewe en Godsopenbaring oor hierdie saak was nie (dus die ‘finale kerkregering’ vind ons in die Pastorale Briewe).  Hierdeur word aangesluit by die gereformeerde hermeneutiek (Coetzee, J.C., De Klerk, B.J., Floor, L. 1980. Die hermeneuse van die Skrif met die oog op hedendaagse kerklik-etiese vraagstukke. In die Skriflig, Jg.12, nr.54: 12-26):

’n Besonder belangrike faset hiervan is die feit dat die eksegeet/hermeneut baie deeglik rekening moet hou met die openbaringshistoriese situasie van enige betrokke Skrifwoord. Ons móét rekening hou met die feit dat dit God behaag het om Hom en sy wil in die loop van die geskiedenis algaande al duideliker te openbaar. ‘n Teks in, sê Eksodus, en ‘n teks in Romeine mag dus nie sommer so gelykskakelend langs mekaar gestel word nie. Die LATERE woord in die Godsopenbaring oor DIESELFDE SAAK is altyd deurslaggewend teenoor die voorafgaande !

Wat die onderwerp van die vrou in die amp betref, moet alle gedeeltes wel gelees word in die lig van die laaste uitsprake daaroor, d.w.s in die besonder 1 Tim.2:11-15, gesien in die lig van 1Tim.3:15.  Dus: die uitsonderings moet die reël bevestig, en dit nie verander nie.

‘n Verdere probleem met ds. Kurpershoek se uiteensetting is dat hy juis nie erns maak met die bepaalde verse in 1 Kor.14 en 1 Tim.2 se begronding vir die opdragte dat die vrou nie mag leer en regeer in die gemeente nie,

34Julle vroue moet in die gemeentes swyg; want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. 35 Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hul eie mans vra, want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. 36 Of het die woord van God van julle uitgegaan, of het dit tot julle alleen gekom? 37 As iemand meen dat hy ‘n profeet of ‘n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is.

11 Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. 12 Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. 13 Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. 14 En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. – 1 Timoteus 2

Paulus, wat deur die Gees skryf, begrond die verbod in die skeppingsorde, ‘die wet’ (Gen.1-2), in die waarskuwende vermaning wat wel gebeur as jy die Here se skeppingsorde verby gaan (Gen.3), in die bevele van die Here en nié in die ‘sosio-historiese omstandighede‘ van sy tyd nie.

En, of daar vrouens was in Efese en Korinthe of enige plek of tyd op aarde was of nie, wat met ‘n sekere ‘dominerende’ of ‘lelike’ wyse geleer het en so ‘met hul optrede die opbou en groei van die gemeente benadeel’, dan geld die verbod van die Here nog steeds.  Die verbod is dat ‘die vrou’ nie oor ‘die man’ sal leer of regeer nie, ongeag of sy dit op ‘n waardige wyse doen of nie. Bloot deur oor die man te leer en te regeer in die gemeentelewe se samekomste is wat Paulus verbied. En, as ons nie die Here dien soos Hy beveel nie, is ons beide onordelik en wanordelik (1 Kor.14:34,40) en is dit nie tot “opbou en groei van die gemeente” nie (sien HK Sondag 35).

Ons lees nie in die Teks van vroue wat op dominerende wyse geleer het nie, asof Paulus net daarmee ‘n probleem gehad het nie. Beteken dit dan dat mans wel ‘dominerend en lelik’ kan leer en regeer ? Om weer vir dr. George Knight hier aan te haal,

It is the activity that he prohibits, not just the office (cf. again 1 Cor.14:34,35). … Some have suggested that Paul is only ruling out teaching or excercise of authority apart from a man’s oversight, or just a certain type (‘dominerende’? – slc) type of authoritative teaching. The insistence here on silence seems to rule out all these situations (“maar sy moet haar stil hou/gedra”).”

Laat ons bly by wat ons bely in NGB art.30,

“Op hierdie wyse sal alles in die kerk behoorlik en ordelik geskied wanneer betroubare persone gekies word ooreenkomstig die voorskrif wat die apostel Paulus in die brief aan Timoteus gee.”

Ds. Kurpershoek skryf ten slotte,

“Nou dink ek aan die twee skoolmeisies wat in my bediening as predikant al aan my kom sê het dat hulle geroepe voel om as predikante te dien. Kan hulle dien?

As die Here duidelik in sy Woord gesê het dit kan nie, dan kan hulle nie; die Here se Woord bly immers die maatstaf vir ons lewe – in elke situasie, elke dag!

Maar nou hoor ek nie dat die Here sê dat vroue nie as ouderlinge of predikante mag dien nie. Dan mag ek tog nie dié meisies se gewete bind nie!”

Hierop wil ek graag drie opmerkings maak,

1. Ek stem saam met ‘omie’ Totius (sien hierbo), die saak is duidelik, maar dalk wil ons nie dit raaksien nie, want dit sal dan beteken ek moet reformeer, en my gesin en gemeente en gemeenskap, en ek wil nie daardie kostes bereken nie, wil nie daardie kruis dra nie, en daarom ‘moet’ die Skrif iets ‘anders’ skielik sê na duisende jare … of dit word nou skielik ‘onduidelik’ ?

2.  Die vraag is nie wat God in sy soewereine almag kan, wil en sal doen nie, dit is ‘n gegewe dat Hy doen wat Hom behaag (Ps.115:3; 136:5). As dit Hom behaag, laat Hy donkies profeteer en leer: Num.22:28 ! Die vraag is egter: wat het Hy aan ons ge-openbaar deur die hele Skrif, openbaringshistories gelees (sien die opmerking hierbo), wie Hom moet dien in die besondere dienste, veral nou dat die kanon afgesluit is:

 Deut.29:29   29 Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet.

1 Tim.3:15  15 Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, ‘n pilaar en grondslag van die waarheid. (lees 1 Tim.2:11-15; 3:1-12 in hierdie vers se lig.)

So ja, God kan roep wie Hy wil vanuit sy verborge wil, maar vir ons – noudat die kanon afgesluit is en ons sy Woord het, mag ons nooit in stryd met die ge-openbaarde waarheid roep nie, anders kom dit neer op eiewillige erediens wat God nie beveel het nie, en kan daar nooit sekerheid wees oor iemand se roeping nie (sien NGB artikel 31, “Daarom moet elkeen terdeë daarteen waak om hom met onbehoorlike middele in te dring. Hy moet wag totdat hy deur God geroep word, sodat hy van sy roeping oortuig kan wees en sekerheid kan hê dat dit van God kom.”).

Prof Paul de Bruyn skryf (Die Kerkblad, 13 Julie 1966, bl.5): “Eiewillige godsdiens beteken volgens ons Kate­gismus dat ons God op ‘n ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel (Antwoord 96). Eiewillige godsdiens word by ons gevind wan­neer ons God dien soos óns wil en nie soos Hý wil nie.”

Dus, as ons enige persoon roep los of in stryd met sy Woord, dan is dit ‘n oortreding van die tweede gebod.

Ja, ons is in Christus vry, waarlik vry om God te dien en te vereer deur sy Gees volgens sy Woord. Ons is egter nie vry om ons eie erediens en eie ampsdiens/kerkregering uit te dink om Hom daardeur te probeer vereer nie.

Sien die volgende voorbeelde in die Skrif waar God – hoe goed dit ookal bedoel word deur mense – nie enige vorm van aanbidding/erediens aanvaar het nie, omdat dit nie deur sy Woord beveel is nie, bv.:

 • Nadab en Abihu se goedbedoelde maar eiewillige vreemde vuur (Lev.10:1-3).
 • Ussa se goedbedoelde maar eiewillige aanraking van die ark van God (2 Sam.6:1-7).
 • Saul se goedbedoelde maar eiewillige ‘behoefte’-offer in Samuel se plek, hy het hom vergryp aan die profeet/priesteramp (1 Sam.13:8-13), asook sy ongehoorsaamheid om meer te wil doen as die bevele van God, wat beskryf word as “… wederstrewigheid is ’n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens” (1 Sam.15:22-24)
 • Jerobeam wat eiewillig “tempels van die hoogtes gebou en priesters aangestel uit al die dele van die volk wat nie uit die seuns van Levi was nie.” (1 Kon.12:31)
 • In die Nuwe Testament die Fariseërs wat die Here volgens hul eie goeie bedoelings probeer vereer het, en nie volgens God se bevele alleen nie (Matt.15:1-9).

3. Ds. Kurpershoek meen die Here het nie ‘duidelik’ gesê vroue mag nie in die besondere dienste dien nie.  Die hermeneutiese verskil gaan egter oor hoe, die wyse waartoe ons tot duidelikheid kom oor hierdie saak, en dit vind plaas deur die verskillende relevante tekste te bestudeer in hul onderlinge samehang sodat die Godsopenbaring oor hierdie bepaalde onderwerp na vore kan kom.  Die feit dat daar nie ‘spesifieke eksplisiete tekste’ is wat presies sê “vroue mag nie ampsdraers word nie’ (alhoewel 1 Tim.2:11,12 baie eksplisiet duidelik is), beteken egter nie dat die Skrif nou ‘onduidelik’ is oor hierdie onderwerp nie, inteendeel.

Om ‘n ander voorbeeld te gebruik: die leer van die Drie-eenheid is nie op ‘spesifieke eksplisiete tekste’ alleen gebaseer nie, ons vind nie die spesifieke woord ‘Drie-eenheid’ in die Woord nie, maar op grond van ‘n openbaringshistoriese ondersoek van die geheel van die Skrif in sy onderlinge samehang is die leer van die Drie-eenheid baie duidelik en seker.

In die NGB artikels 8 en 9 word daar ook vir ons belangrike hermeneutiese sleutels ten opsigte van openbaringshistoriese ondersoek geopenbaar in ons verklaring van die Skrif, as bevestiging daarvan:

Ons weet dit alles sowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif as uit hulle werkinge, veral uit werkinge wat ons in onsself voel. Die getuienisse van die Heilige Skrif wat ons leer om in hierdie heilige Drie-eenheid te glo, staan op baie plekke in die Ou Testament, en dit is nie nodig om hulle almal op te noem nie.

Hier word bely dat daar wel ‘spesifieke tekste’ is (“staan op baie plekke”), én dat dit deur die geheel van die Skrif afgelei word (“uit die getuienisse van die Heilige Skrif”). Dus beide aspekte is genoegsaam, relevant en noodsaaklik vir openbaringshistoriese verklaring van die Skrif oor ‘n bepaalde saak of onderwerp.

Weliswaar sê Hy nie hoeveel Persone daar is nie, maar wat vir ons in die Ou Testament enigsins duister is, is in die Nuwe Testament baie duidelik.

Hierdie belydenis getuig ook van die voortgaande openbaring van God aangaande die ‘Drie-eenheid’.  Ons moet dus ook ‘n tema in sy voortgaande openbaring bestudeer. Daarom moet latere duidelike gedeeltes die onduideliker gedeeltes verklaar.  Dieselfde moet gedoen word met die vrou in die amp (bv. Rom.16:1,2 moet verklaar word in die lig van die Pastorale Briewe, en nie andersom nie):

Ons word op al hierdie plekke (NT-slc) baie duidelik geleer dat daar drie Persone in een, enige Goddelike Wese is.

Hier word die claritas van die Skrif bely (‘baie duidelik’) aangaande hierdie saak, ongeag die feit dat nie een ‘spesifieke teks’ bestaan wat die woord ‘Drie-eenheid’ gebruik nie.[1]

Daardeur word gewys dat ‘n openbaringshistoriese ondersoek oor ‘n tema geldig is en dat die ‘afleidings’ van uit die geheel van relevante tekste, in hul onderlinge samehang, genoegsaam is om sekerheid oor ‘n bepaalde saak te verkry.

‘n Mens kan dieselfde sê oor wesentlike sake soos:

a. die verbondsdoop van ons kinders, waar ons nêrens in die NT ‘n eksplisiete teks het wat sê ‘babatjies moet gedoop word nie’, en tog bely ons van harte met sekerheid die inhoud van v/a 74 HK asook NGB art.34, o.a.

“Ons glo en bely … Deur die doop word ons in die kerk van God opgeneem en van alle ongelowiges en vreemde godsdienste afgesonder om heeltemal sy eiendom te wees en sy merkteken en vaandel te dra. Dit dien vir ons tot ‘n getuienis dat Hy ewig ons God en genadige Vader sal wees. Daarom het Hy ons beveel om almal wat sy eiendom is, net met gewone water in die Naam van die Vader en die Seun en die heilige Gees te doop (Mat 28:19). …

Daarom verwerp ons die dwaling van die Wederdopers, wat nie tevrede is met die een doop wat hulle een maal ontvang het nie en wat bowendien ook nog die doop van die gelowiges se kindertjies veroordeel. Ons glo daarenteen dat ons hulle behoort te doop en met die teken van die verbond te beseël, net soos die kindertjies in Israel kragtens dieselfde beloftes besny is as wat aan ons kinders gemaak is. En, waarlik, Christus het sy bloed nie minder vir die reiniging van die gelowiges se kindertjies as vir die volwassenes vergiet nie.

Daarom behoort hulle die teken en die sakrament te ontvang van wat Christus vir hulle gedoen het, soos die Here in die wet beveel het om hulle kort na die geboorte deel te laat hê aan die sakrament van die lyding en sterwe van Christus deur vir hulle ‘n lam te offer, wat ‘n sakramentele heenwysing na Jesus was. Buitendien doen die doop aan ons kindertjies dieselfde as wat die besnydenis aan die Joodse volk gedoen het; dit is die rede waarom die heilige Paulus die doop die besnydenis deur Christus noem (Col 2:11).”

“Vraag 74: Moet die jong kinders ook gedoop word?

Antwoord: Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is (a). Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes (b) en die Heilige Gees wat die geloof werk (c), beloof nie. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word (d). So is dit in die Ou Verbond deur die besnydenis gedoen (e) in die plek waarvan die nuwe Verbond die doop ingestel is (f).”

Vanuit verskeie NT Skrifgedeeltes wat sê dat gesinne gedoop is en dit kinders insluit (Hand.2:39; 16:15; 16:31; 1 Kor.1:16, ens., maar nie eksplisiet sê met spesifieke woorde (duidelike?), lei ons met sekerheid af (Westminster Konfessie 1.8) dat kinders deel is van die verbond wat die verbondsteken moet ontvang, en daarom dat die kinderdoop vir ons ‘n belydenis-saak is wat die wesentlike eenheid van ons kerke en kerkverbande raak.   As aan die standpunt van ds. Kurpershoek toegegee gaan word met die spesiale sinode in Julie 2015, word die hermeneutiese deur oopgemaak vir twee standpunte oor die doop om ook in ons kerke in te kom, en beweeg ons weg van gereformeerde kerke wees.

b. En dan is daar ook die kwessie van vroue wat nagmaal vier, nêrens is daar ‘n eksplisiete (duidelike?) vers wat vermeld dat vroue nagmaal gevier het nie, en tog veronderstel ons dit met sekerheid vanuit die Skrif volgens ons belydenis in NGB artikel 35 dat dit alle gelowige vroue insluit op grond van Skrifgedeeltes soos Hand.2:42; 2:46; 20:7; 1 Kor.10 en 11, ens.

Dit is dan ook so in die geval met die openbaringshistoriese studie wat gedoen is aangaande die vrou in die amp, reeds in 1988.  Deur al die ‘afleidings’ kan daar met sekerheid gesê word dat die vrou nie in die besondere ampte toegelaat kan word volgens die Skrif nie.

Om dit alles te bevestig, is met sinode 2015 is juis die volgende belangrike punte van die gereformeerde hermeneutiek aanvaar, soos gereformeerde kerke deur die eeue dit nog altyd aanvaar, spesifiek hier oor die kwessie hoe ons ‘wesentlike sake’ bepaal,

Wesentlike sake

6.1.3.2.1 Sake wat direk uit die Skrif kom en met Skrifberoep gestaaf kan word en/of

6.1.3.2.2 sake wat op grond van direkte Skrifbeginsels uit die Skrif afgelei kan word en/of

6.1.3.2.3 gebruike wat op voorbeeld van die apostels in die Skrif gegrond is.

Dus, die verskil tussen die verteenwoordigende standpunte van dr. Meijer en ds. Kurpershoek is nie bloot ‘n klemverskil nie, maar ‘n saak van Skrifgesag, Skrifbeskouing en Skrifomgang, wat ook baie wesentlike leerstukke van ons Christelike geloof raak.

Mag die spesiale sinode bly by die Skrif alleen, soos saamgevat in ons belydenisskrifte.

Mag die ‘omie’ afgevaardiges waarlik regspraak beoefen in die lig van “daar staan geskrywe”, en nie in die lig van ‘ons weet mos’ valslik sogenaamde kennis nie (1 Tim.6:20,21).

En, mag ons as kerke van Christus ons ‘omies’ gedenk wat ons voorgegaan het, waar hul Christus gevolg het en gebewe het vir sy Woord (Jes.66:2),

“Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie; want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie.” – Hebr.13:7-9

________________________________

[1] Ironies genoeg, sal dit nie vreemd wees as dieselfde  persone wat geen ‘duidelike/spesifieke’ teks kry teen VIDA nie, heel moontlik baie seker sal wees dat bv ‘menseregte’ wel ‘duidelik’ in die Skrif te vinde is … so dit lyk as die een saak ‘onduidelik’ word, word ander sake skielik ‘duideliker’ … soos die tyd aanstap ?

Posted by: proregno | January 26, 2015

Pro Regno is 5 jaar oud ! – Januarie 2015

File:Birthday cake 5 candles.jpg

Geagte Pro Regno lesers,

Die Pro Regno blog is hierdie maand 5 jaar oud (ons het begin in Januarie 2010), waarvoor ons baie dankbaar is vir die Here se seëning in hierdie tyd:

– 93 artikels/inskrywings is gepubliseer van verskillende skrywers en onderwerpe in 2014 (504 in totaal vanaf 2010).

– daar was van Januarie 2014 tot vandag 32 123 besoeke gewees (oor die 6000 in hierdie maand, vanweë GKSA algemene sinode 2015).

– die besigste dag was 13 Januarie 2015, met 802 besoeke.

Die skrywes/artikels wat die meeste besoeke ontvang het, is:

GKSA Sinode: 13 Januarie 2015 (dag 7) en ‘n paar ander dae van die sinode

Begrafnispreek: Tannie Anna Malan

Dans en kleredrag

Vernietig die kerk in vier eenvoudige stappe

Dr. Willie Marais (1929-2014) – VDM !

Oscar, geweld teen vrouens en kindermishandeling

Besoekers kom van 91 lande, die meeste natuurlik van SA, gevolg deur Suidwes en die VSA.

Die doel van die blog word saamgevat in die naam, ‘Pro Regno’ (die Latynse woorde wat: ‘vir die Koninkryk’, beteken), en poog om artikels beskikbaar te stel oor verskillende onderwerpe ter bevordering van ons dienswerk in die Koninkryk van God in Christus.  Alle artikels word deur die uwe geskryf, tensy anders vermeld.

Tydens Pro Regno se verjaarsdag jaarliks in Januarie, vra ek vir enige vrywillige donasies vir die opbou en bevordering van hierdie blog.  Dit is ‘n gratis blog om te lees, daar is egter wel eenmalige jaarlikse kostes om die blog in stand te hou en verder uit te bou, en daar gaan ook heelwat tyd en kragte in om die artikels beskikbaar te stel. ‘n Besonderse woord van dank ook aan die GK Bet-el wat ‘n bedieningsooreenkoms met my gemeente het (GK Carletonville), en deel daarvan is dat ek ook tyd aan hierdie taak kan afstaan.

Om te skryf is nie ‘n keuse nie, maar ‘n roeping, in navolging van Totius se woorde:

“Die Pelagiaan, Remonstrant en Metodis het ‘n keuse, maar die Gereformeerde het ‘n roeping.”

Sien Jer.20:9; 1 Kor.9:16.

Die doen van die woorde, is die moeilike deel, en daarom besef ek dat my oproepe van vermaninge is eerstens teen my eie swakhede en sonde gerig (1Tim.1:15).  Maar ek deel graag met medegelowiges die goeie stryd waartoe ons geroep word (1Tim.6:12 ev), waaroor ek ook afgelope Sondag gepreek het by die geleentheid van my oudste dogter, Joanette se belydenisaflegging.:

Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. – 1 Tim.6:12

Enige donasies vir Pro Regno se roepingstaak sal met groot dank baie verwelkom word en kan hier in betaal word:

Rekening naam: S. Le Cornu

Absa tjekrekening: 010 951 90673

Takkode: 632005

Merk u donasie-inbetaling asb. met: pro regno

Baie dankie vir u ondersteuning.  Ek is nou (gelukkig) nie ‘n gewilde of berugte Charlie Hebdo skrywer nie, maar die volgende woorde moet vir ons almal ‘n motivering wees om te skryf tot sy eer, ook in hierdie tye:

“As jy die wêreld wil verander, neem jou pen op” – Maarten Luther

Dit is ‘n groot verantwoordelikheid en genade voorreg om te kan skryf in diens van sy Koninkryk, ook dat daar gelowiges is wat nog belangstel om saam te lees en te leer (Ps.119:18).

Gesinsnuus

belydenis jmlc jan 2015

Joanette is 2de van links, saam medegelowige jongmense saam met wie sy haar verbind het om opnuut die goeie stryd van die geloof te stry as belydende lidmaat , 1 Tim.6:12; 2 Tim.2:19-22

 

Met die hele gesin gaan dit goed en ons is baie dankbaar vir die twee gemeentes waar ons kan dien. Ons kan ook vermeld dat ons danksy die Here se goedheid ‘n seuntjie verwag, DV, in Junie 2015.  Ons oudste dogter, Joanette het die afgelope naweek belydenis van geloof gedoen, hier is die preek van hierdie mooi geleentheid waarvoor ons die Here loof en prys:

Teks: 1 Timoteus 6:12,

12 Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het.
13 Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het,
14 dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus
15 wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here,
16 wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

(ns. die uitnodiging staan nogsteeds: enige skrywers wat graag hier artikels wil publiseer kan my  kontak vir verdere inligting by ondergenoemde kontakbesonderhede.)

Pro Regno – groete

Slabbert en Dorothea Le Cornu, en kinders:

Joanette, Hannelie, Doret, Mia, Berto, Hilke, Christien (en oppad: Adriaan)

Posbus 5 Carletonville 2500 RSA Tel & faks: 018 787 5444 Sel: 082 770 2669

“Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees.” – Hebr.12:28

« Newer Posts - Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 457 other followers