Posted by: proregno | January 13, 2015

GKSA sinode 2015: 13 Januarie 2015 (dag 7)

20150107_123532_resized


21h10: die sinode verdaag tot môre-oggend 08h00, DV.

Na aanleiding van die saak wat tans op die tafel is, of Lied 353 ernstige dwalinge bevat, sien die verhouding tussen Gesange en dwaling vanuit ons kerkgeskiedenis,

BYLAAG 1: Die Gesange as draer van die valse leer tydens die kerkstryd in die 19de eeu[1] – prof. GCP van den Vyver (aangehaal uit “Waarom sing die Gereformeerde Kerk alleen die Psalms?”)

Die weglating van die Dordtse Leerreëls, wat in hoofsaak handel oor die Uitverkiesingsleerstuk, beskou ons as doelbewus.  … Geen wonder dat die algemene versoenings­leer van menige Gesang nie as dwaling onderken en bestry is nie. In lyn hiermee is die leerstuk van die uitverkiesing deur sommige op die kansel van die Kaapse Kerk openlik verwerp en deur ander geheel en al ver­swyg. Die wat dit openlik verwerp het, die openlik liberaalgesinde predikante, het ook openlik daarvoor uitgekom. So verklaar ds.JJ Kotze dat hy en ander ‘de leer der verwerping en verkiesing in art.16 der Nederlandse Geloofsbelijdenis en in art.6,7,10 en 15 van hoofdstuk 1 der Dordrechtsche Geloofsregelen in haar geheel niet kunnen aanne­men.” In 1863 doen ds. Kotze ‘n beroep op die meer behoudende leraars om te sê ‘of zij allen de streng Calvinistische opvatting der prae­destinatie-leer, gelijk die door onze Kerk wordt beleden… zijn toege­daan.”  Was daar iets vanwaar? Ons kan onmoontlik volledig hierop ingaan, maar volstaan met enkele gegewens.

Die Gereformeerdes het later hier­omtrent in hulle openbare verklaring getuig:

‘En over het geheel ontbrak ons bij die meest geachte regtzinnigen ook nog de duidelijkheid van hunne regtzinnigheid. Onze onkunde liet ons veel in het donker, maar ons harte voelde, en bij inzage van de Dordtsche Leerregels en dergelijke schriften verstonden wij, dat ook hunne leerwijze meer smaakte naar het Remonstrantsche dan naar het Gereformeerde.’ ‘n Direkte getuienis het ons in die persoon van Gert Steenekamp wat soos volg verklaar aangaande ‘n onderhoud met ds. Taylor van Cradock: “Ik sprak eens met hem over de Uitverkiezing. Hij antwoordde mij: Gij kunt uw eigen zaligheid uitwerken volgens Filip.2:12 ‘werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven.’ Ja antwoordde ik, maar hoe gemaakt met ‘t volgend vers: ‘Het is God, die in u werkt beide het willen en het werken, naar zijn welbe­hagen.’ Het antwoord dat ik daarop kreeg was:  ‘Daarom kan ik met julle Doppers niet klaar komen.’

… Ds. Huet spreek ook van ‘een sluimerend zich onbewuste gevoel van gemis aan Calvinis­tische prediking’[2] by die ‘Doppers’ en soortgelyk is die getuienis van ds. Frans Lion Cachet[3] wat verskeie gemeentes in die Ned. Geref. Kerk bedien het:

‘Verkiezing en verwerping, de twee stukken die bij zovele orthodoxen in Holland op den voorgrond staan, staan in de kerk van Z. Afrika (en terecht) [4] niet op den voorgrond.”

Dat o.a. ds. A. Murray opening gelaat het vir ‘n Christus pro omnibus, blyk uit sy eie verklaring. Na aanleiding van sodanige beskuldiging het hy geantwoord: ‘De Dordtse vaders echter hebben zich wel gewacht om ergens te zeggen dat Hij alleen voor de uit­verkorenen is gestorven, veel minder dat Hij niet voor allen is gestor­ven.’ Ds. Murray beweer dan verder dat die Leerreëls opsetlik so op­gestel is ‘om ruimte te laten voor het gevoelen dergenen, die uitdruk­kelijk predikten dat Christus voor allen gestorven was, en dat God wel en zeer ernstig de zaligheid van allen wil.’ Die Dordtse Sinode het dus, volgens Murray, aan die prediking Christus pro omnibus ‘eene plaats toegeken in de Gereformeerde Kerk naast die, dat Christus dood in meer byzondere zin de uitverkorenen gold.’

Dat die roeping tot alle volkere uitgaan, en moet uitgaan, dit is korrek, maar die genade in Christus word tog alleenlik bevestig aan die harte van ‘de uitverkorenen.’  Murray het na ons oortuiging hiermee ‘n growwe kettery onder die vaandel van die Dordtse Leerreëls laat vaar. Oor die algemeen kom Du Toit, t.o.v. die Skotse predikante tot die konklusie: ‘De predestinasie is wel deur die Skotte aanvaar, maar is gewoonlik verswyg van die kansel’ en dan voeg hy daarby dat die Skotte wel ‘Calviniste’ was. Om te beweer dat iemand ‘Calvinis’ is maar dat hy tog die uit­verkiesing op die kansel verswyg, is natuurlik ‘n contradictio in terminis, en is nie in lyn met Calvyn wat die predestinasie die cor ecclesiae genoem het nie. Verswyging beteken eenvoudig versaking, en in sy diepste wese tersydesteliing van die hart van die gereformeerde belydenis.[5]

Die Liberalisme het nie net in die prediking van die uitgesproke liberaliste in die Kaapse Kerk tot uiting gekom nie, maar in die vorm van belydenisver­saking en verwerping, ook in die prediking van sogenaamde regsinnige predikante.[6]

[1] Hierdie gedeelte word woordeliks oorgeneem uit GCP van den Vyver, Dirk Postma 1918-1990 (Potchefstroom: Pro Rege, 1958), p.284-286, beklemto-nings en opmerkings in die voetnotas is deur die redakteur bygevoegSien p.14 hierbo vir die doel van hierdie bylaag.

[2] Ds. Huet beskryf noem dat die Kaapse kerke ‘dikwijls verkeerdelijk Arminianisme werd gepredikt’, en dat die Doppers se ‘angstige verkleefdheid aan de oude Calvinistische leer’ ‘n middel is tot bewaring van ‘de Gereformeerde kerkleer’ wat anders op baie plekke verlore sou gegaan het.’, ibid., p.305

[3] Hy moet nie verwar word met Jan-Lion Cachet van die Gereformeerde Kerke nie.

[4] Baie belangrik is dit om ‘tereg’ kennis te neem van dr. van der Vyver se voetnota (528), by hierdie woorde van Cachet: “Cachet dwaal met sy ‘en terecht’.”

[5] Soms word daar ook tussen Dordtse outentieke Calvinisme en Arminianisme ‘n middeweg geskep deur voor te hou dat die verbondsleer die hart van die gereformeerde belydenis is.  Indien daarmee bedoel word dat ons soewereine genadige God se predestinasie/uitverkiesing die basis en fondament is van die verbond in die geskiedenis, dan is dit aanvaarbaar, maar sodra uitverkiesing en verbond so geskei of ‘onderskei’ word dat dit daarop neerkom dat die mens se handelinge soewerein raak in die kwessie van wie aan die verbond behoort, al dan nie, dan is dit verwerplik, want dan is ons weer op die glibberige pad van die ‘growwe ketterye’ van die Arminianisme.

[6] Ibid., p.284-286, beklemtonings bygevoeg – red.


21h00: beide beswaarskrif broeders vermeld dat nie een van hulle in kennis gestel is om kommissie te kom sien oor hierdie belangrike saak nie.

– sinode besluit saak word terugverwys na kommissie, om beswaardes aan te hoor.


20h45: ds. Peet Coetzee maak sterk pleitdooi teen lied 353 en dat dit ‘n wesentlike saak is. Hy vra dat eksegese van prof. Jordaan van Joh.1:12,13 op die groot skerm in sinodesaal gewys word. Hy roep sinode nou op tot bybelstudie in hierdie sitting en gaan voort op bybelstudie te lei.

Konklusie van Bybelstudie: “die frase ‘word nou sy eiendom’ berus nie op ‘n geldige eksegese van Joh.1:9-13 nie.”


20h40: dss. Gert Erasmus kwadraat (pa en seun) gee sterk getuienis ten gunste van die beswaarskrif. Ons ‘word’ kinders van God (Joh.1:12), deur Hom wat Verlosser ‘is’ en ‘deur’ sy menswording en werke ons verlos.  Baie belangrike onderskeid om te handhaaf.


20h35: gaan oor die frase ‘Verlosser word‘ wat gesing word wat oop is vir baie misverstand. Soos  die beswaarskrif dit stel (beklemtonings bygevoeg),

“Die Dordtse Leerreëls stel baie duidelik dat die mens uitverkies is voor die grondlegging van die aarde (1.7 met verwysing van Efesiërs 1) en dat Christus voor die skepping reeds bestem is as Verlosser (1.7 bely duidelik God het Christus ook van ewigheid af tot Middelaar en Hoof van al die uitverkorenes en tot Fondament van die saligheid gestel. So het Hy ook besluit om die uitverkorenes aan Christus te gee om hulle salig te maak. Christus was dus Middelaar en Verlosser voor die mens geskep is. Daarom weerspreek hierdie lied Skrif en Belydenis.”

Dus, Christus ‘is’ van altyd af ons Verlosser, ‘word’ dit nie. Hy word wel mens, deur vlees aan te neem, maar Hy is ons Verlosser en Middelaar van altyd af.


2oh30: kommissie meen die beswaargronde slaag nie, en beveel aan dat die beswaarskrif in sy geheel nie slaag nie.

Bespreking volg.


20h25: Ds. Peet Coetzee en dr. Hennie van Wyk se besware is dat lied 353 remonstrants is en die leer van die twee nature van Christus aantas.


20h20: Op tafel, die saak wat hier onder reeds genoem is,

22.3: Beswaarskrif: Ds PA Coetzee en dr HF van Wyk teen ‘n besluit van Sinode 2012 – Lied 353


20h15: Op tafel, A 18.3, bl.109

18.3: Rapport 3 – Deputate Historiese Sake – Burgersdorpse Kultuurhistoriese Museum

– goedgekeur


20h05: Op tafel, AA.22, bl.398

22.1: Aanvullende Rapport 1 – Deputate Liturgiese Sake – Subgroep Afrikaanse Liedere – Keuring van Psalms, Skrifberymings, Belydenisliedere en ander Geestelike Liedere

– goedgekeur


20h00: Ds. Cassie Aucamp aan die woord, AA, bl.335

16.1: Aanvullende Rapport Deputate Ekumenisiteit – Owerheid

– goedgekeur en aanvaar.


19h45: aangaande die kontradiksie tussen verlede Woensdag se besluit (vir pro-VIDA NGK) en Vrydag se besluit (VIDA saak is wesentlike saak wat ‘n spesiale sinode verg), sien hier wat ek reeds geskryf het oor die deformasie in die CRCNA (wat min of meer die NGK ekwivalent is van die VSA):  GKSA en CRCNA


19h30: weer gesprek oor appél prosedure om dit nog beter te maak.


19h20: brief aan sinode Soutpansberg verwys na kommissie vir verwerking van regte bewoording.


19h15: sien ds. Dirk Dykstra se belangrike opmerking hier (heel) onder, ons moet bid vir wysheid en (behalwe ons gebede saam en gesprekke met ons gemeentes en kerkrade) ook met mekaar gesels oor – wat vra die HERE van ons midde hierdie tye (nie wat ons oorhaastig reaksionêr dalk graag wil doen nie).


19h00: sinode bespreek nou ‘n brief wat aan Sinode Soutpansberg gestuur gaan word in antwoord op die pad vorentoe rakende ekumeniese kontak (A3, p.50-52),

16.2: Rapport 1 – Deputate Ekumenisiteit Binnelands – Oorkoepelend


17h25: sinode breek vir ete tot 18h45.


17h15: Appélsaak van Hennie Momberg slaag nie.


17h00: Kennisgewing op Gerefkerke eposlys,

“Goeie Dinsdagmiddag!

Ons het gister berig dat die sinode vandag sou oordeel oor liedere wat deur die betrokke Deputate  aan die sinode voorgelê is vir gebruik in die kerke.

Een nuwe Skrifberyming en 33 nuwe Skrifgetroue liedere is aanbeveel.

Die Skrifberyming en 32 van die voorgestelde Skrifgetroue liedere is goedgekeur en word nou aan die vryheid van die plaaslike kerke oorgelaat vir gebruik in die erediens.

Daar is ook besluit dat voorleggings van liedere vir beoordeling deur die Deputate moet geskied met motivering aan die hand van die ooreengekome beginselriglyne.

Daar is groot dank uitgespreek vir die werk van die Deputate.”


16h45: appélsaak van br. JH en sr. M Kruger slaag teen GK Linden.

Volgende is appélsaak van Hennie Momberg.


16h20: na teetyd gaan bespreking van appélsaak (JH en M Kruger) teen GK Linden voort, nog geen besluit of appélsaak slaag of nie.


15h25: A22.1 in sy geheel aanvaar met die nodige wysings soos besluit deur hierdie sinode.

Die appél prosedure is weer op tafel.

Appél saak by streeksinode Randvaal is nou op die tafel.


15h20: Punt 2.4 op bl.221 is nou in bespreking.

So, as ek reg verstaan, bestaan die liedereskat van die GKSA nou uit,

– 150 Totius Psalms

– 150 Cloete Psalms

– 60 Skrifberymings

– 63 nuwe Skrifberymings/Skrifgetroue liedere/Belydenisliedere

= 423 liedere.

‘n Lekker dik Sangboek.


15h15: Uit die geskiedenis,

“Maar diegene wat die waarheid liefhet en die geskiedenis ken, sal met my saamstem, dat daar waar die Reformasie die suiwerste deurgebreek het, die gesange volkome afgeskaf is.” – ds. Hendrik De Cock (vader van de Afskeiding van 1834 in Nederland)

Ja, die geskiedenis het meer om te bewys. Haar onwraakbare getuienis is dat geen kerk streng gereformeerd gebly het, wat die gesange gebruik het nie. Daar was steeds ‘n wisselwerking. Die losheid in de leer roep om die gesange, en die gesange roep om die losheid van die leer.” – Totius en Cachet


15h10: Ds. Christo Swanepoel roep ook almal op om die Psalms opnuut te waardeer, soos die vroeë kerk (Handelinge) Psalms gesing het. Hy meen ons moet nie tevrede wees met al die mickey mouse liedere wat nou goedgekeur word nie en heeltyd so herhaal word nie … ‘n stelling wat aanstoot veroorsaak vir sommiges in die vergadering, en daarom moes ds. Swanepoel terugtrek.


15h00: paar afgevaardiges, o.a. dss Louis Aucamp en Pieter Le Roux spreek hul groot kommer uit dat die klomp Gesange die Psalms verdring en meer gaan verdring.  Ds. Le Roux wat groot geword het in die NGK, bevestig dat dit die praktyk was en is in die NGK, Psalms gaan verlore. Hy doen ‘n groot pleitdooi dat die Psalms kosbaar vir ons sal bly, en dat met elke Gesang wat gekies word, dit een Psalm minder is.


14h45: beswaar teen Lied 453, daar is nou besinning daaroor.  Meerderheid stem die Liedboek lied 453 in ons ‘Psalmboek’ in, laasgenoemde naam moet seker na dese verander word na “Sangboek/Liedboek van die GKSA” ?


14h40: Die mossiespan het een rondte gewen, Lied 447 is uitgestem. Die voorsitter verseker die vergadering dit is nie kritiek teenoor daardie kerke wat in hul Liedboek wel hierdie lied sing nie. Hy is ook dankbaar vir die deeglike voorbereiding wat gedoen is in die beoordeling van hierdie liedere.


14h35: beswaar teen Lied 447, maar hierdie verkiesing is meer kop-aan-kop, dit kan ‘n fotobeslissing wees.


14h30: beswaar teen Lied 434, maar ook met meerderheid ingestem.


14h30: beswaar teen Lied 387, maar ook met meerderheid ingestem.


14h30: beswaar teen Lied 245, maar ook met meerderheid ingestem.


14h25: Met meerderheid word Lied 207 wel aanvaar.

Eie opmerking: dit lyk my heelwat mense wat Gesange met vorige sinode ingestem het … het nou heelwat probleme  met sekere liedere wat nou voorgestel word vir goedkeuring … dit laat mens wonder, die beste en veiligste beswaarskrif teen ‘n Gesang bly:

Dit is nie ‘n Psalm nie.


14h15: Besig met A 22.1 – 22.1: Aanvullende Rapport 1 – Deputate Liturgiese Sake – Subgroep Afrikaanse Liedere – Keuring van Psalms, Skrifberymings, Belydenisliedere en ander Geestelike Liedere

Daar is nou beswaar teen Lied 207:1 op bl.180, A.


12h15: breek vir ete. Die appél prosedure is nog op die tafel.


11h50: nog steeds bespreking oor appél prosedure, dus hoe appélsake hanteer moet word.


11h45: Lees solank die volgende beswaarskrif van ds. Peet Coetzee en dr. Hennie van Wyk teen Lied 353, wat hul meen ernstige remonstrantse dwalinge bevat, asook die leer van die 2 nature van Christus aantas. Die rapport daaroor deur kommissie beswaarskrifte 2 – liturgie, volg later vandag:

22.3: Beswaarskrif: Ds PA Coetzee en dr HF van Wyk teen ‘n besluit van Sinode 2012 – Lied 353


11h30: die appél deputate lewer nou verslag oor die prosedure wat gevolg moet word by appélsake, soos besluit tydens sinode 2012.

Sien bl.9 vir appélprosedure op bl.9 van Agenda.

11.1: Rapport: Studiedeputate KO, art 31 – Appèlprosedure


11h20: die voorsitter bedank al die werk wat Admin Buro doen. Van al die rapporte kennis geneem, met dank.


11h15: Stille nag – sinode verwerp beswaar


11h00: heelwat afgevaardiges wys daarop dat heelwat gemeentes swaar kry en of nie die agterstallige ramings kan betaal nie, of nie die verhoging in ramings nie.


10h45: bespreking gaan voort oor ramings. Daar is vrae waarom word agterstallige ramings nie afgeskryf word nie, en of ‘n studie al gedoen is waarom gemeentes nie ramings betaal nie.


10h30: bespreking volg, onder andere oproepe dat ons moet ‘vermeerder’ en groei.

Teetyd tot 10h45.


10h00: vanaf 2013 na 2014 is daar 2000 lidmate minder in die GKSA. Die rapporteur noem dat ons ramings moet sien nie as ramingsplig nie maar ramingsvreugde om ons dienswerk te verrig.


10h15: ramings vir 2014: R558 per belydende lidmaat vir die jaar; ramings vir 2015: R609 per belydende lidmaat vir die jaar. Dus R1.68 per dag.


10h15: Rapporteur noem – ramings is nie vloek op kerke nie, maar sodat ons ons dienswerk kan doen. Sien die skrywe van die Admin Buro “aan alle kerke en lidmate”, 11 September 2014, waarin ramings en ander sake verduidelik word.


10h10: ramings is hoofsaaklik vir emeriti en teologiese opleiding.


10h00: die ramings is nou op die tafel, in camera. R13 684 000 agterstallige ramings, dit word nie afgeskryf nie.


09h45: AA 13.8, bl.306 oor finansies op die tafel,

13.8: Rapport 8 – Bestuur van die Administratiewe Buro aan die lede van die Administratiewe Buro – Finansies


09h30: hier word besluite ook deurgegee op die GKSA se facebook blad: https://www.facebook.com/GKSA.RCSA.

A24.2 goedgekeur, kuratore sal die saak verder hanteer.


09h20: A 24.2 oor afstandsleer is op die tafel,

24.2: Rapport 2 – Kuratore Teologiese Skool Potchefstroom – Oop afstandsleer vir Kandidaatstudente vir wie dit nie moontlik is om na Potchefstroom te kom nie

Daar volg vrae en bespreking.


08h40: Op tafel,

13.2: Rapport 2 – Bestuur van die Administratiewe Buro aan die lede van die Administratiewe Buro – Administrasie

Daar is vrae oor die probleem van agterstallige ramings.

Dit gaan later bespreek word, as state uitgedeel word.

Daar is R14 000 000 agterstallige ramings, en ds. Willem Vogel stel ernstig voor dat dat hierdie wesentlike saak ook verwys word na spesiale sinode, want baie werk kan nie gedoen word nie weens hierdie agterstallige ramings.

Dit sal alles later bespreek word.


08h35: Ds. Cassie Aucamp het gisteraand die volgende mededeling gestuur op die Gerefkerke eposlys:

“Goeienaand almal!

Dit lyk asof daar by die meeste afgevaardigdes by die sinode eenstemmigheid is oor wat in ons kerke gesing mag word.

Twee beswaarskrifte teen sinode 2012 se besluit dat art 69 van die Kerkorde gewysig word is sonder veel redenasie en met oorweldigende meerderheid afgewys. Die wysiging van 2012 hou in datt “Skrifgetroue liedere”  by “Skrifberyminge” gevoeg word as liedere wat “in die vryheid van kerke gelaat word”

Die 2012-besluit stel duidelik dat hierdie liedere gekeur moet word aan die hand van beginselriglyne waaroor daardie sinode ooreengekom het. Ongeveer 30 sodanige liedere word deur die betrokke Deputate vir goedkeuring aan die Sinode voorgehou. Volgens die program sal die sinode more-oggend oor hierdie liedere besluit.”


08h25: Die volgende sake dien vandag:

– Administratiewe Buro sake (13.2 A – 13. A; 13.7AA – 13.10 AA)

– Rapporte oor appélsake, wat ook insluit rapport oor appélprosedure, (13.10 AA, bl.313).

– Rapport 1 – deputate liturgiese sake – supgroep afrikaanse liedere – keuring van Psalms, Skrifberymings, Belydenisliedere en ander Geestelike liedere (22.1 A, bl.171).


08h15: Opening het plaasgevind, ds. Theuns de Klerk het gelees uit Joh.17, en Ef.3-beryming word gesing as gebed.


06h45: sinode gaan vanoggend voort vanaf 08h00.  Hier is ‘n woord oordenking wat ek graag met julle deel:

AFFLICTION

(Thomas Watson)

There is more malignity in a drop of sin, than in a sea of affliction; for sin is the cause of affliction, and the cause is greater than the effect. The sword of God’s justice lies quiet in the scabbard–until sin draws it out!

Affliction is good for us: “It is good for me that I have been afflicted!” Psalm 119:71. When God lays men upon their backs, then they look up to Him. God’s smiting His people with the rod of affliction, is like the musician’s striking upon the violin, which makes it put forth melodious sound. How much good comes to the saints by affliction! Like fragrant spices, when they are pounded, they send forth their sweetest smell. Affliction is a bitter root, but it bears sweet fruit!

Affliction causes repentance. “In his distress Manasseh sought the favor of the LORD his God and humbled himself greatly before the God of his fathers!” 2 Chronicles 33:12

The viper, being stricken, casts up its poison. Just so, God’s rod of affliction striking us, we spit away the poison of sin!

Affliction betters our grace. Gold is purest, and juniper sweetest–in the fire.

Affliction prevents damnation! “When we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned with the world!” – 1 Corinthians 11:32

 

Posted by: proregno | January 12, 2015

GKSA sinode 2015: 12 Januarie (dag 6)

gksa sinode 8 jan 2015


19h00: Kommissie word aangewys, met al die kerkregtelikes, om te adviseer oor hantering/prosedure van die rapporte van die appéldeputate (daar is 3 appélle wat hanteer moet word). Die saak sal dus môre voortgaan. Almal verdaag vir ete, klaar vir die dag.

Ek groet tot môre, DV.


18h45: Hennie Momberg se appél saak is op tafel. Ek gaan net uitslag later deurgee.


18h40: AA 20.8 Beswaarskrif slaag nie.


18h35: AA 20.8 op tafel: 20.8: Beswaarskrif GK Oos-Moot teen wysiging van Kerkorde, artikel 69


18h30: Die saak oor pentakostalistiese stoel via NWU is verwys na kommissie.


18h00: AA 22.8 (bl.409) op die tafel – beswaarskrif steeksinode Pta:

22.8: Beswaarskrif Streeksinode Pretoria : Riglyne vir die beoordeling van Psalms- en Skrifberymings

Beswaarskrif slaag nie.


17h50: daar verskyn goeie bydraes van ons lesers in die comment/reply deel hier onder, onthou om dit ook te lees.


17h20: die afgevaardigde van die PCA in die VSA (let wel, nie die liberale PCUSA nie, die PCA het juis uit die PCUSA uitgegaan oor die liberalisme), dr. Ligon Duncan, spreek sy woord aan die sinode toe en vertel dat kerke wat liberaal neig besig is om dood te gaan. Hy noem bv. dat hul enige pogings om neutrale vertalings in te voer (verwysing an God) in die PCA verwerp het.

Hier is ‘n baie goeie artikel van dr. Duncan wat ek laasjaar op my webblad geplaas het, wat veral relevant is vir ons tye en die ‘omkeerstrategie’, lees dit asb, ek hoor graag julle opmerkings:

Omkeerstrategieë, missionale planne en die “ordinary means of Growth”

“So he’s constantly going back and asking “what are my marching orders?” And when he remembers, it doesn’t require a Ph.D. in semiotics to interpret them: preach the Word, love the people, pray down heaven, disciple the elders, promote family religion, live a godly life. And what are the church’s marching orders: delight in the Lord’s Day, gathering with the saints to drink in the pure milk of the Word every Sunday morning and evening, as families; pray together as a congregation once every week; worship and catechize at home in families; love one another and all men.

What will a church look like that is committed to the ordinary means of grace? It will be characterized by love for expository Bible preaching, passion for worship, delight in truth, embrace of the Gospel, the Spirit’s work of conversion, a life of godliness; robust family religion; biblical evangelism, biblical discipleship, biblical church membership, mutual accountability in the church, biblical church leadership, and a desire to be a blessing to the nations. Along with this all, there will be an unapologetic, humble, and joyful celebration of the transcendent sovereignty of the one, true, triune God in salvation and all things.” 

(ns. maar ek is glad nie opgewonde oor Tim Keller se teistiese evolusie denke in PCA nie, wat lyk my verdra word, wel nie goedgekeur word nie. Sal met dr. Duncan daaroor gesels en terugvoer gee indien nodig. Sien solank hierdie artikel: Genesis vs dr. Tim Keller)


17h05: Beskrywingspunt oor dokumentêre film – Kerkgeskiedenis, op die tafel:

18.4: Beskrywingspunt Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal oor ‘n dokumentêre film oor die kerkgeskiedenis

Sinode aanvaar nie beskrywingspunt nie.

Laat my dink aan Rushdoony se woorde: iemand wat nie in die verlede belangstel nie, stel nie in die toekoms belang nie …


17h00: Dr. Hennie van Wyk se verslag oor oggendgebeure op Gerefkerke eposlys:

“Ja, die sinode sit wel! Ons wou nog nie iets deurgestuur het nie, omdat die hele debat oor een saak gehandel het: Die Mukanyo Theological College en die opleiding aldaar.
‘n Bietjie agtergrond: Mukanyo is ‘n gereformeerde teologiese skool en predikante van die GKSA is van die dosente aldaar. Hulle bied teologiese opleiding aan enige persoon wat teologiese opleiding wil ontvang, sonder dat matriekvrystelling ‘n voorwaarde is. Mukanyo is geakkrediteer by die regering en ‘n artikel 11 Maatskappy.
Die beskrywingspunt het gevra dat die kerke die opleiding erken sodat persone wat daar afstudeer, ook beroepbaar gestel kan word binne die GKSA.
Daar is baie groot waardering uitgespreek vir die opleiding wat daar gedoen word. Die knelpunt wat egter keer op keer in die debat genoem is, is die feit dat die studie en die opleiding nie onder toesig van die sinode (waarvoor die kuratore aangewys is) is nie.
Daar is dus besluit om nie gevolg te gee aan die beskrywingspunt nie. Dit beteken egter nie dat daar nie steeds groot waardering is vir die werk wat gedoen word.
Daar is ook ander satelietkamppusse waar opleiding van predikante eersdaags gaan begin.”

16h55: Die rapporteur, dr. HB Hattingh wys daarop dat die ‘heilige’ van ‘heilige nag’ lê op dieselfde vlak as ‘heilige nagmaal’, ons gebruik daardie woorde om te wys op ‘heilige gebeure’ wat plaasgevind het op die geboortedag van Jesus en as ons nagmaal vier, dit gaan oor die inhoud.

Met groot meerderheid word ‘Stille nag’ behou as liedereskat van die GKSA.


16h50: Oudl. Gert Erasmus wys daarop dat dit die Here is wat bepaal watter dae in die OT heilig is, ons mag dit as mense nie doen deur ‘n lied soos ‘Stille nag … heilig nag’ te aanvaar en te sing nie. Ons kry nie daardie bevel tot ‘heilige dag’ (Christus se geboorte) nie.  Dr. Hennie van Wyk, wat beswaarskrif ingehandig het, bevestig dit ook in sy repliek.


16h40: Beswaarskrif 2 – Liturgies op die tafel:

22.2: Beswaarskrif: Dr HF van Wyk teen ‘n besluit van Sinode 2012 – Lied 348

Dit gaan oor “Stille nag” as deel van die liedereskat in die GKSA.


16h30: Ds. Piet Venter stel voor dat ‘Afrikaanse karakter’ geskraap word by aanbeveling 3.5 – dus net ‘n ‘Christelike etos’, geen ‘Afrikaanse karakter’ bevordering nie.

– goedgekeur


16h25: Prof. van Schalkwyk is aan die woord. Hy verseker die sinode dat dr. Theuns Eloff op goeie voet weg is, nie onder wolk van vrae nie, alhoewel dit so kon oorkom.


16h20: twee swart (o.a dr. Fatuse) en een wit afgevaardige (ds. Piet Venter) neem aanstoot oor 3.5, dit moet meer inklusief wees, nie net ‘Afrikaanse karakter’ nie (laasgenoemde 2 woorde word verwyder).


16h15: die rapporteur (ds. Danie de Kock) spreek sy waardering uit oor die NWU Kampus, Potch. Daar is wel besorgdheid oor die ‘sosiale gedrag’ (lees drank en dwelmmisbruik) van kinders wat kom studeer.


16h10: Hier is die aanbevelings –

3. Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbevelings
3.1 Die Sinode deur middel van te benoeme Deputate voortgaan om langs verskillende weë ouers aan te moedig om hulle kinders na die NWU (Potchefstroomkampus) te stuur.
3.2 Die Sinode sy steun aan die NWU bevestig in die lig van die historiese band wat die Universiteit met die Gereformeerde Kerkverband het.
3.3 Die te benoeme Deputate gesprek met die bestuur van die NWU in stand sal hou om hierdie bestaande band te behou en verder uit te bou.
3.4 Die Sinode weereens die ouers sowel as Kerkrade sal wys op hulle
verantwoordelikheid om kinders so op te voed dat hulle op universiteitsvlak die nodige volwassenheid en verantwoordelikheid aan die dag sal lê (vgl 2.1.7 en 2.2.5).
3.5 Die Sinode die kerke oproep om enige veldtog wat poog om die NWU verder uit te bou en opsigte van ‘n Christelike etos en Afrikaanse karakter sal steun.


16h00: daar was nou ‘n uur teetyd gewees, waartydens die konstituering van kuratore plaasgevind het.  Prof. Herman van Schalkwyk van die NWU is teenwoordig. Die verskillende kuratore rapporte gaan nou begin dien, asook sake wat die NWU raak, is nou by bl.369, AA:

19.8: Rapport 7 – Deputate Christelike Onderwys – Potchefstroomkampus en NWU


15h00: met groot meerderheid word beskrywingspunt van Mukhanyo van die tafel gevee, dit word nie eers verwys na ‘n kommissie of kuratore nie, drie hoera’s vir die Kerkorde wat in sekere gevalle met die ysterhand regeer …. maar in ander gevalle weer nie …

Die vergadering het besluit beskrywingspunt hoort nie op tafel nie, daar moet op kerkordelike weg (beswaarskrif?) die opsie van teologiese opleiding verander word.


12h40: Die groot probleem met die ‘ja’ vir NGK maar ‘nee’ vir VIDA word hier onder goed saamgevat deur Nico van der Dussen, wat ek graag ‘n gedeelte hier ook aanhaal:

“Ek verstaan nie waarom ‘n Spesiale Sinode nodig is nie. Met die besluit oor die verhouding met die NG Kerk is reeds goedgekeur dat Kanselruil moontlik is – hoe kan die plaaslike GK nee sê vir ‘n NG-kerk vrou wat as predikant dien? DUS: Vrou in die amp is reeds goedgekeur… (lees verder hier onder).”


12h30: ete tot 14h00.


LET WEL: ek lewer verslag soos ek die dinge sien en hoor, as u in die toekoms ‘n saak verder wil vat met een van die sprekers wat ek hier verwoord het, moet u asb. dit wat ek hier probeer saamvat (met groot spoed) eers met daardie spreker duidelik te kontroleer. Die negende gebod vereis dit, soos ons ook bely in Sondag 43.


12h00: Ds. Hendrik de Beer meen dat volgens die kerkorde (art.2,4,18) kan ons nie die beskrywingspunt aanvaar nie. Daaroor is reeds besluit dat Potch ons kerke se opleiding vir predikante is en kuratore is daarvoor aangestel, dit kan nie deur ‘n beskrywingspunt verander word nie.

Dr. Douw Breedt meen Potch is wel ook ‘konteks-gerig’, die plan is wel om TSP meer na die gemeenskap te vat. Hy meen dit is duur om na Mukhanyo te gaan vir studies.


11h50: daar is voorstelle dat die deputate die saak moet verder ondersoek oor hoe Potch en Mukhanyo kan saamwerk. Dr. Gerard Meijer is van mening die kuratore is reeds in gesprek met Mukhanyo en daarom kan daar net kennis geneem word van die beskrywingspunt. Prof. Paul Kruger wys daarop die nood is groot vir opleiding, hy meen met sekere voorbehoude kan die beskrywingspunt aanvaar word: eenheid van opleiding moet gehandhaaf word, gaan albei professore groepe erken word, gaan kuratore ook oor Mukhanyo aangestel word? Hy meen Mukhanyo is ‘n half-marathon, Potch ‘n volle marathon, hoe gaan dit gekombineer kan word ?


11h05: Belangrike saak van verlede week, is die aanvaarding van die volgende bewoording in 21.1: Rapport Deputate Eenheid in Verskeidenheid, oor hoe ons wesentlike sake bepaal:

Wesentlike sake:

6.1.3 Aanbevelings
6.1.3.1 Dat kerklike vergaderings die onderskeid tussen wesentlik en nie-wesentlik in hulle
besluitneming oor sake verreken.
6.1.3.2 Dat die volgende as basiese riglyne dien vir die onderskeiding tussen wesentlike en
nie-wesentlike sake:
Wesentlike sake
6.1.3.2.1 Sake wat direk uit die Skrif kom en met Skrifberoep gestaaf kan word en/of
6.1.3.2.2 sake wat op grond van direkte Skrifbeginsels uit die Skrif afgelei kan word en/of
6.1.3.2.3 gebruike wat op voorbeeld van die apostels in die Skrif gegrond is.

Wat laasgenoemde drie sake betref, is dit in wese niks anders as wat bedoel word met die regulerende beginsel (vir die erediens/aanbidding) nie, ook soos dit spesifiek van toepassing is vir die kerkregering/VIDA saak.

Deur die jare was daar sommiges wat heeltyd die RB wou afskiet as ongereformeerd en/of onbybels, maar baiemaal was hul besig om karikature af te skiet uit onkunde, nie wat die RB oorspronklik beteken of daarmee bedoel en toegepas word nie, in laasgenoemde waar daar wel verskille kan wees onder gereformeerdes.

Ek het geen probleem om nie die term RB te gebruik nie, bloot te praat van die GB (gereformeerde beginsel), maar in sy historiese ontstaan en ontwikkeling is die RB glad nie vreemd aan dit wat die sinode hierbo aanvaar het nie.

Jare gelede het ek reeds geskryf:

“Die regulerende beginsel van die Erediens/Aanbidding (RBE) leer dat ons God “op geen ander manier (moet) vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie” (HK, v/a 96). Hierdie beginsel word dan ook eksplisiet en implisiet in ons gereformeerde belydenis gevind, o.a. NGB artikel 7; artikel 32; 34, 35 en vraag en antwoord 91 en 96 van die HK.[2]

Tydens ‘n lesing gehou by die 2001-International Conference of Reformed Churches (ICRC, waarvan die GKSA deel is), stel ds. GI Williamson dit dat die RBE:

“… nog nooit êrens helderder uitgedruk is as in die Heidelbergse Kategismus nie: ‘Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie, en Hom op geen manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie.’ …
Ursinus (opsteller/mede-opsteller van die HK) … het dit as volg verduidelik:
‘Die doel en die rede vir hierdie gebod is dat die ware God … vereer moet word op die manier … wat Hom behaag, en nie deur ‘n erediens volgens die verbeelding en gedagtes van die mens nie … (en) dat die erediens van God soos dit voorgeskryf is, suiwer en onvermeng bewaar moet bly.’ Of sommer kortweg: ‘Om God waarlik te vereer, beteken om Hom te dien op die manier wat Hy self voorgeskryf het …’ “
“Uit bogenoemde getuienis blyk dit dus dat dit nie korrek is om die regu­lerende beginsel bloot as ’n vorm van Biblisisme af te maak, soos wat in 3.2.3.1.1 van Manlik en vroulik in die Kerk gedoen word nie. Ten minste moet daar meer genuanseerd oor hierdie begin­sel gepraat word as wat in 3.2.3.1.1, 15.6 en 16.1.11 van die boek gebeur. Trouens, groter kundigheid oor die aangeleentheid sal die besef laat posvat dat dit wat met die beginsel bedoel word, in werklikheid nie vreemd aan die gerefor­meer­de teologie en godsdiens is nie.

Hoewel die uitdrukking “regulerende beginsel” om redes wat hierbo genoem is waar­skynlik moeilik in Gereformeerde kringe ingang sal vind, is die saak waaroor dit gaan tog nie by Gereformeerdes vreemd nie. Daarom stel Henry Sikkema (1999) voor dat eerder gepraat word van die “Bybelse beginsel” of “gereformeerde beginsel” van kerk­­like diens (“Scriptural principle of worship”; “reformed principle of worship”). Sik­ke­­ma dui dan aan dat hierdie beginsel in sy wese niks anders wil sê nie as die Sacra Scriptura-uitgangspunt van die reformasie. Hy meen verder dat die beginsel in werk­likheid net die Skrif en die gereformeerde belydenis­skrifte nasê (Sikkema, 1999:8).”

En hoe word die GB/RB bepaal vir ‘n bepaalde saak:

“Die regulerende beginsel verstaan dat die ‘bevel of voorskrif van God’, soos volg gevind word in die Skrif: eksplisiete bevel, historiese voorbeeld of deur logiese afleiding.  Dit word as volg verwoord deur o.a. die Westminster Konfessie I:6,

        Die volle raad van God met betrekking tot alle dinge wat nodig is vir Sy heerlikheid, die saligheid van die mens, en die geloof en lewe, is uitdruklik opgeteken in die Skrif, of mag van die Skrif afgelei word, deur ‘n goeie en noodsaaklike gevolgtrekking, waarin niks te eniger tyd bygevoeg mag word nie, of dit nou nuwe openbarings van die Gees of tradisie van mense is nie.

Elke element van die erediens (bv. prediking, voorlesing, samekoms op ‘n Sondag, sakramente bedien, gebed, psalms sing, ens.) moet daarom ‘n bevel hê, terwyl die omstandighede waarin dit moet plaasvind sal verskil van plek en tyd, en daarom kan ons spesifieke afleidings maak o.g.v. die algemene beginsels van die Skrif (bv. hoe laat kom ons bymekaar, die struktuur/gebou waarin die erediens plaasvind, watter soort banke, een of drie maal besprenkel by die doop, hoeveel tafels by die nagmaal,  ens.).

Laasgenoemde, d.w.s. die ‘omstandighede’ van die erediens, moet beskou word as wat ons noem ‘middelmatige sake’, en sluit nie ‘die elemente’ van die eredienste in nie. [1]

           Die ‘omstandighede’ van die erediens moet gedoen word, maar die praktiese uitvoering kan verskil van gemeente tot gemeente in lyn met die algemene maatstaf van die Skrif.

[1] Die Westminster stel die kwessie oor die ‘omstandighede’ van die erediens as volg: “… en dat daar sekere omstandighede is betreffende die erediens aan God en die regering van die Kerk, gemeenskaplik met menslike handelinge en die gemeenskappe wat deur die natuurlike lig en Christelike versigtigheid bepaal moet word, volgens die algemene maatstaf van die Woord wat altyd in ag geneem moet word.”

U kan hier meer lees oor die GB/RB:

SONDAG 35: Ursinus se verklaring van die tweede gebod

Wat is Gereformeerde Aanbidding?

Aanbidding in Gees en Waarheid


11h00: ‘n Paar van die swart afgevaardiges noem dat hul skrikkerig is dat as Mukhanyo erken word dit weer gaan lei tot ‘n skeiding van opleiding tussen swart (Makhanyo) en wit (Potch) studente, dus die ‘A’ – gevaar !


10h45: Verskoning, rapport 2; deputate Christelike onderwys – onafhanklike skole en tuisonderwys is Saterdag afgehandel:

Punt 1 en 2 – kennis geneem

Punt 3: met groot dank goedgekeur

(Bouwe, die rapporteur was dr. Danie J. de Kock (GK Krokedilrivier, dit sal goed wees as jy hom namens die TO vereniging kontak en hoor hoekom daar geen werk oor tuisonderrig gedoen is nie, en meld ook sommer aan dat jy sal help om daardie werk te doen en die GKSA meer bekend te stel aan TO.  Ek sal ook as ek hom hier sien jou/ons vrae vra.)

Vanmiddag dien rapport 6 van deputate Christelike onderwys (bl.369, AA 19.8):

19.8: Rapport 7 – Deputate Christelike Onderwys – Potchefstroomkampus en NWU

Hierdie rapport wil alle verbondsouers aanmoedig om hul kinders na NWU te stuur, sien aanbevelings op bl.372 (AA)


10h30: daar is so tussen 15-20 afgevaardiges wat ‘n spreekbeurt soek. Maar dit is eers teetyd tot 10h45.


10h15: A 24.7, op die tafel

24.7: Beskrywingspunt van GK Pretoria-Annlin: Erkenning van BTh en Hons-graad by Mukhanyo Theological College

As hierdie beskrywingspunt aanvaar word, dan beteken dit dat nie net Potch nie, maar ook Mukhanyo predikante opleiding kan doen.


10h00: rapporte 1-7 van Jeugsorg goedgekeur (A, 19.9-15)


09h50: Dr. Douw Breed se Beeld onderhoud oor die besluit dat VIDA ‘n wesentlike saak is en verwys is na die spesiale sinode:  http://youtu.be/3ZGPSj4XDow


09h15: Goeie môre almal. Opening het plaasgevind. Die program vir vandag behels:

– Jeugsorg

– Emeritaatsfonds

– Kuratore TSP

– Deputate Christelike onderwys

– Beskrywingspunt Pta streeksinode: opleiding Mukhanyo Theological College.

Vanaand eet alle afgevaardiges saam die rektor van die NWU, prof. Herman van Schalkwyk.

Onthou u is welkom om opmerkings en vrae te stel in die ‘comments/reply’ afdeling hier onder. Soos die tyd toelaat sal ek hier en daar ook opmerkings maak oor laasweek se twee groot besluite:

– NGK samewerkingsbande

– VIDA is ‘n wesentlike saak en die spesiale sinode

Posted by: proregno | January 9, 2015

GKSA sinode 2015: 9 Januarie (dag 4)

Peanuts Cartoon for Jan/05/2015

Ds. Hennie van Wyk het die volgende opsomming van die dag se gebeure op die gerefkerke poslys geplaas:

Ons het vandag ‘n baie lang debat gevoer oor die Wesenlike sake.

Uiteindelik is met groot meerderheid besluit dat die saak oor die vrou in die besondere dienste wel ‘n wesenlike saak is.
Daarna is ook besluit dat ‘n Spesiale sinode gehou gaan word. ‘n Kommissie is besig om te kyk na wanneer hierdie sinode byeengeroep gaan word.
Hierdie sinode gaan saamgestel word uit vier predikante en vier ouderlinge van elke streeksinode. Daar is sewe streeksinodes – dus 28 predikante en 28 ouderlinge.
‘n Kommissie is aangewys om die sinode te adviseer oor die doeltreffendste en spoedige oproep van so ‘n sinode.
Hulle moet tot ‘n eenparige goed-gemotiveerde besluit kom wat tot opbou van die kerke maar veral tot eer van God moet wees.
Goeie nag!

17h30: ek teken ook vir eers af, sal laat weet of ek volgende week sinode gaan bywoon.

Moet nouself probeer om al hierdie inligting te verwerk en iets daaroor probeer sê. Daar is heelwat vrae.


17h10: met oorweldigende meerderheid word daar gestem dat ‘n spesiale sinode gehou gaan word om al die VIDA beswaarskrifte te hanteer. ‘n Kommissie gaan aangewys word om die sinode oor die hoe en wanneer van die SS te adviseer.

(slc: dit het ek verwag die besluit gaan wees die oomblik toe ek die Agenda gelees en gehoor het van die idee van ‘n spesiale sinode)


17h05: met oorweldigende meerderheid word besluit VIDA is ‘n wesentlike saak wat verdere aandag nodig het. 


17h00: nou is daar verwarring oor as daar oor 7.3.2 gestem word, wat die implikasies is ……


16h45: Prof. Jorrie Jordaan (laaste spreker) – daar is geen nuwe argumente nie, die 1988 Rapport het reeds die Skrifgronde hanteer teen VIDA. In laasgenoemde is daar meer as genoeg Skrifbewyse om te sê ‘geen VIDA nie’. Soos met doop, nie direk nie, maar wel duidelik en genoeg en daarom het die kerke deur die eeue nog nooit VIDA aanvaar nie, daarom ook geen spesifieke belydenis oor VIDA nie.

Waar kom VIDA dan vandaan ?

In die 20ste eeu het die Bybel vir sommiges ‘onduidelik’ geword, die rol van die emansipasie van die vrou in die politiek speel ‘n rol, verskuiwings in Skrifbeskouing.

Prof. Jorrie meen die eenheid van die kerke, ook ekumeniese bande met oorsese kerke is baie belangrik.

Hy is ten gunste van ‘n spesiale sinode.


16h30: ds. Arie Stavast wys uit Hand.1 en 2 dat die ampte van die begin in die kerk moes funksioneer, dus ‘n baie belangrike saak, wesentlike. Ds. Hans Grobler noem dat ‘n saak as wesentlik beskou moet word totdat teendeel bewys kan word, en dit het nog nie plaasgevind nie. Albei is voorstaanders van ‘n spesiale sinode.

Ds. Arie maak ‘n skitterende argument: as mens nie met sekerheid kan sê dat ons met sekerheid uit die Skrif kan sê VIDA is reg nie, dan kan die volgende woorde van NGB art.31 mos nie gehandhaaf word nie:

“Daarom moet elkeen terdeë daarteen waak om hom met onbehoorlike middele in te dring. Hy moet wag totdat hy deur God geroep word, sodat hy van sy roepingoortuig kan wees en sekerheid kan hê dat dit van God kom.“

Dus, eers spesiale sinode om daardie sekerheid (al dan nie), vas te stel.

(ns. ek stem saam met die redenasie, maar nie dat nog ‘n spesiale sinode nodig is nie).


LET WEL: ek lewer verslag soos ek die dinge sien en hoor, as u in die toekoms ‘n saak verder wil vat met een van die sprekers wat ek hier verwoord het, moet u asb. dit wat ek hier probeer saamvat (met groot spoed) eers met daardie spreker duidelik kontroleer. Die negende gebod vereis dit, soos ons ook bely in Sondag 43.


16h25: Oudl. Gert Erasmus getuig dat die kerkregering ook in die Skrif geopenbaar is waarvoor ons moet buig. Beide mans en vroue se rolle moet erken en gerespekteer word, die onderdanigheid van die vrou is ‘n bybelse gedagte, nie om haar te degradeer nie. Ons manne moet ons bekeer in gesin en kerk, nie die vroue al die werk laat doen nie.


16h20: Ds. Fanie van der Schyff is van mening dat die antwoord van die Here is dalk dat die vraag oor VIDA nie ‘n duidelike antwoord het nie. Ons moet daaraan werk om met verskille en al voort te gaan.


16h15: gesprek gaan voort, oudl. Louis Aucamp wys daarop dat die saak nie anders kan as wesentlik is nie, ook vir die pro-VIDA broeders, daarom dat hul beswaarskrifte indien.


15h15: die sinode hanteer nou eers Admin-Buro sake, gaan later voort met wesentlike saak besluit, sal jul op hoogte hou as die saak voortgaan.

 


14h45: Dr. Tony Curto (OPC) stel ‘n baie sterk saak dat ons een in Christus is, maar dat as VIDA aanvaar word, gaan dit die GKSA verdeel, want dit gaan baie se gewete bind om te doen wat hul oortuig is in stryd met die Skrif is. As daar vroue ouderlinge en predikante gaan wees gaan baie nie aan meerdere vergaderinge kan deelneem nie.  Daarom sal dit beter wees om ‘n spesiale sinode dan te hou, omdat dit ‘n wesentlike saak is as iemand uitgesluit gaan word van die kerk deur ‘n besluit vir VIDA.


14h40: Rev. John Rogers (RCNZ) verwys na Rom.14:23 en sê dat as dit verkeerd sou wees om dinge te doen wat ‘nie-wesentlik’ is teen jou gewete, hoeveel te meer as dit oor ‘wesentlike sake’ gaan ?


14h30: Ds. Simon Jooste meen die 2de gebod is op die spel, hoe ons die Here dien ook in kerkregering. Die Evangelie is ook op die spel, want sommiges wat meen daar moet VIDA wees, argumenteer dat vroue is nie ‘waarlik vry’ is as hul nie in al die ampte kan dien nie, maar dit is natuurlik nie waar nie – elkeen wat glo in Christus – is waarlik reeds vry, het nie nog ‘n amp nodig om vry te wees nie.  Hy waarsku ook oor een van die gevolge van VIDA, naamlik dat dit kan lei tot die homoseksualisme debat.


14h25: Ds Paul Modise meen dat vroue nie uitgesluit is uit besondere dienste/ampte nie. Hy meen daar is nie direkte bevel daarteen nie, sy argument is gebou op die volgende:

1. daar is nie direkte bevel dat vroue nagmaal vier nie

2. maar omdat die bevel tot nagmaal vir hele gemeente kom, sluit dit vroue in

3. so, as bevel gegee word vir ampsdraers, dan sluit dit vroue wat bekwaam is en geroep word in.


14h20: Ds. Danie Snyman verwerp die stelling wat gemaak word dat daar sogenaamd nie Skrifgronde is teen VIDA nie. Hy vermeld dat van 1988 was daar baie rapporte op baie sinodes wat op die Skrifgronde wys. Hy vermeld ook dat 2009 se besluit wat sê dat vroue as ouderling nie mag dien nie ‘ogv die rapport’ beteken ogv die Skrifgronde gegee in daardie rapport.


14h15: Dit lyk my ek het iewers ‘n paar inskrywings verloor, verskoning daarvoor. Middagete is verby en bespreking gaan voort.

CRCNA se afgevaardige (VIDA kerkverband) meen dit is nie ‘n belydenissaak nie, dus nie wesentlike nie.


11h40: Ds. Johan Nel wys daarop dat dit nie reg klink as ons sê “ons buig saam voor die Skrif maar verstaan dit verskillend vandag” nie, want dan impliseer ons die Here se ander dinge in die eerste eeu as vir vandag ?


11h35: ‘n Ouderling noem dat dit vir hom lyk dat hulle wat VIDA wil deurdruk se oë is op die wêreld en nie op Koning Jesus nie, ons moet laasgenoemde vrees, nie eersgenoemde.


11h25: Prof. Chris van der Walt – dit is nie wesentlik wie die gesag van Christus bedien nie, ons moet daarom nie praat van vrou in die amp nie, maar van vrou in die diens (besondere diens).  Ds. Piet Venter meen as ons glo 1 Tim.2:11,12 net so geld en wesentlik is, maar wat van 1 Tim.2:8 en 1 Kor.11 oor die hoofbedekking, moet ons dit dan nie terugbring nie ?


11h15: Ds. Jan van der Walt – nou hoe nou, ons begin eenheidsbande met die NGK(SA) wat o.a. beteken hul vroue predikante kan nou voortgaan in ons kerke, dan kan dit mos nie ‘n wesentlike saak wees nie, of hoe ?


10h55: Ds. Ben Fourie – is ‘n wesentlike saak. Ons moet waak dat hierdie saak nie die kerkverband skeur nie. Hy herhaal die waarskuwing wat die ICRC gegee het teen VIDA. Hy meen ook VIDA gaan lei tot HIDA (homoseksuele in die amp). Ons moet die kerke ook in ag neem wat teen VIDA is en met wie ons kerklike eenheid.

10h30 – breek vir koffie/tee.


10h20: Dr. Wim Vergeer – nie ‘n wesentlike saak nie. Die 2009 besluit het dit vir GK Krugersdorp moeilik gemaak om nie vroue as ouderlinge te bevestig nie, hul kerkraad wil dit doen en so ook die gemeente. Hulle het toe lidmate verloor omdat hul nie vroue bevestig nie, glo ‘honderde duisende’.  Hy meen die verwerping van VIDA lê op ‘n ‘onwetenskaplike’ vlak van Skrifomgang. Daar is nie tekste nie teen VIDA nie, ook nie ‘n belydenissaak nie. Erken dat elkeen nie in stryd met sy gewete moet optree, en dus sondig nie.


10h10: Rev. Patrick (buitelandse afgevaardige) – wesentlike saak. Dr. Braam Kruger – ‘n nie-wesentlike saak. “Ons buig almal voor die Skrif … maar ons verstaan dit verskillend” … deur die eeue was daar nie ‘n belydenis oor die saak in die kerk nie, want dit is ‘n middelmatige saak. Hy meen die ekumeniese bande is belangrik, maar nie so belangrik dat ons ons eie lidmate skade lei nie. Ons moet besluit dit is ‘n nie-wesentlike saak.


10h05: Ds. Danie Snyman – wesentlike saak. Ons moet aanhou gesels omdat ‘n klomp van ons glo dit is ‘n wesentlike saak, die besinning moet aanhou, moenie debat nou hier eindig nie.  Die saak het die gevaar om skeuring te bewerk, en daarom moet ons mekaar nog vashou.


10h00: Dr. Johan Fleischmann – dit is ‘n nie-wesentlike saak. Hy verwys na Romeine 14, die kernpunt is om in liefde te verdra en nie te doen wat jy wil nie. Sy laaste opmerking, “as ek wet lees, spesifiek 5de gebod, eer jou vader en moeder”, dan wonder ek – geld dit orals … behalwe in die kerk?”

09h55: Prof. Henk Stoker – wesentlike saak. 1 Tim.3:13 is ‘n beroep op skeppingsorde, daarom wesentlik. Of jy VIDA aanvaar of nie, is die sjibolet onder gereformeerdes wêreldwyd. Ons moet die Here se opdragte ernstig opneem.


09h55: Ds. Ben Smit – wesentlike saak. Hy wys na NGB art.30, dat dit betroubare mans is wat moet verkies word in die lig van die Skrifgronde van 1 Timoteus, veral hfst.2 en 3 (die inhoud van GK Bet-el, Carletonville, Meintjeskop se beswaarskrif).


09h50: Ds. Malan van Ruyn – wesentlike saak. Ons het vir dekades lank oor hierdie sake gepraat, wat wys dit is juis ‘n wesentlike saak. Ons moet ook luister na buitelandse kerke se afgevaardiges wat sterk teen VIDA is.


09h45: Ds. Stefaans de Bruyn – dit is ‘n wesentlike saak. Met verwysing na Rom.14/15, noem hy dat Paulus ook 1 Kor.14 en 1 Tim.2 geskryf het, as VIDA nie wesentlik was nie, sou laasgenoemde 2 dele die eerste Bybelgedeelte weerspreek. Kinderdoop en Drie-eenheid, die spesifieke woorde staan nie daar nie, maar die saak daarvan is deur die hele Skrif, dus wesentlik deel van ons geloof.


09h40: Ds. Jan-Lion Cachet – dit is nie ‘n nie-wesentlike saak nie, volgens hom wys die beswaarskrif van GK Krugersdorp duidelik daarop. Twee ouderlinge wie se name ek nie kon kry nie – een vir en een daarteen. Vir: “ons mag nie ‘n vrou keer wat geroepe is as ouderling/predikant nie” Teen: “waar staan die bevel dat vroue ouderlinge mag wees.”


09h35: Ds. van Schaik se pleitdooi – kom ons vertrou mekaar, kom ons wees lief vir mekaar en hou mekaar vas en skeur nie, al moet ons nog verdere gesprekke oor die saak voer.


09h30: Ds. Petrus Janse van Nieuwenhuizen – dit is ‘n wesentlike saak. Mens moet ‘n ander hermeneutiek gebruik as die gereformeerde hermeneutiek om by VIDA uit te kom. Ons moet gehoorsaam wees aan die Here, wat ons Koning van ons vra en met daardie getuienis die wêreld ingaan.


09h20: Dr. Gerard Meijer – dit is ‘n wesentlike saak. Hy verwys na waaroor reeds besluit is in 20.5 punt 1 (377), wat wesentlike sake is, en een van die wesentlike sake is VIDA (met verwysing na 1 Kor.14 en 1 Tim.2).


09h15: Ds.Fanie Coetzee – dit is nie ‘n wesentlike saak nie. Hy meen dat vorige sinodes by implikasie eintlik al erken het dit is nie ‘n wesentlike saak nie. In 1988 se rapport word genoem ‘daar is nie ‘n teks nie’, en ander sinodes verander dit nie. Hy verwys na die GTV studie, boek en konferensie en meen daar is geen skrifgronde gegee vir teen VIDA nie. Sinode 2009 het bloot op grond van ‘die rapport’ besluit geneem teen vroue as ouderlinge, nie skrifgronde nie. Ordevoorstel van 2012 wys eintlik daarop dat dit nie wesentlike saak is nie. Hy meen die Skrif spreek hom nie uit oor vroue in die ampte nie.


09h10: Ds. Freek Dreyer – dit is nie ‘n wesentlike saak nie. Hy noem dat ons reeds eenheidsbande het met kerke wat VIDA het, en daarom mag VIDA nie ‘n saak te wees wat ons eenheid verbreek nie, dit is ‘n ‘middelmatige saak’.


09h00: Ds. Sarel Cilliers – dit is ‘n wesentlike saak (met verwysing na Matt.28:18-20 en Rom.12:1,2), Christus is beide ons Verlosser én Koning, nie net regverdiging nie maar ook heiligmaking (gehoorsaamheid) is belangrik. Hy verwys  ook na:

– v/a 31, Christus ook ons Leraar en Koning, nie net Priester nie.

– 1 Tim.2:8-15, spesifiek v.11-13, dit is God se orde aan die Kerk waaronder ons moet buig. Dit raak die wese van ons godsdiens.

– die ICRC gaan nie met ons verder gaan as ons VIDA aanvaar nie.


08h50: onder gebed deur die voorsitter is daar besluit om voort te gaan met bespreking: gaan die VIDA beswaarskrifte oor ‘n wesentlike saak of nie ?

Daar gaan twee rondtes gesprek wees.

Eerste rondte gaan 26 afgevaardiges spreek …..


08h30: nou word daar eers gedebatteer oor ‘hoe’ 7.3.2 (AA, bl.154) hanteer moet word …. een afgevaardige noem dat ons nou sukkel om uit die modder te kom wat onsself geskep het (hy noem dit nie, maar ek vermoed hy verwys na 2012 se Ordevoorstel wat veroorsaak het dat beswaarskrifte nie hanteer is nie).


08h00: Ds. Koos Cloete open met Ps.57 en ons sing Ps.33:5,6,11. Gepaste woorde om te sing vir hierdie dag.


07h40: Goeie môre vanuit die sinodesaal. Vandag op die Agenda:

“Besluit of die saak van die vrou wesentlik of nie wesentlik is nie”, en dan daarna ‘n klomp rapporte oor admin sake.

Kyk na gister se verslaggewing hoe ons by vandag se belangrike saak uitgekom het.

Nie die man (chauvinisme) of die vrou (feminisme) is ‘king/queen of the Hill’ nie, maar Jesus Christus alleen, en as ons almal daarvoor saam buig, sou ons nie al hierdie probleme gehad het van ‘wesentlike vs nie-wesentlike sake’ nie:

Psalm 2 vir vandag

1 Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?
2 Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê:
3 Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!

(laat ons God se skeppingsorde vir man en vrou stukkend ruk, laat ons God se bevele afwerp?)

4 Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.
5 Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik:
6 Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.

(Christus alleen is ‘King of the Hill’ en daarom is VIDA ‘n saak van buig voor Christus se kerkregering of nie)

7 Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.
8 Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.
9 U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot.
10 Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde!

(ons bid vir ons broers in liefde: wees dan nou verstandig, broeders afgevaardiges, laat julle waarsku om nie Christus se regering teen te staan nie)

11 Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.
12 Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

(Mag die Here ons genadig wees en ons gewillig en bekwaam maak om as begenadigde verlostes voor sy Koningsheerskappy te buig)

Posted by: proregno | January 8, 2015

GKSA sinode 2015: 8 Januarie 2015 (dag 3)

gksa sinode 8 jan 2015

17h15: verskillende rapporte oor Bybelvertaling en ander sake gaan verder hanteer word vanaand. Ek gaan eers afteken, sal môre-oggend terug wees vir verslaggewing oor wat die sinode gaan besluit oor 7.3.2


16h10: Deur een sin noem die voorsitter dat 7.3.2 eers môre-oggend bespreek en oor besluit gaan word en dit word eenstemmig aanvaar ….

Nou op die tafel: 20.4 aanvulling van KO art.31 (bl. 375).


16h00Baie belangrik – daar was deur sekeres die poging om 7.3.2 (A, bl.154) uit te stel of te ‘skip’ … maar met die stemming is dit oorweldigend gehandhaaf: hierdie sinode moet dus nou besin en besluit of al die beswaarskrifte genoem in 7.1 (VIDA) wesentlike sake aanraak of nie. So, in ‘n sekere sin gaan hierdie bespreking en besluit die WESE raak van die hantering van die verskille, soos ek dit verduidelik het by my vorige inskrywing (15h30).

Hierdie saak (7.3.2) raak dus eintlik presies wat GK’e Betel, Carletonville en Meintjeskop in ons beswaarskrif aangeraak het, nl. dat ons van die oortuiging is dat VIDA ‘n wesentlike saak is, ‘n belydenissaak wat die eenheid van ons kerke in gedrang bring.

So, as die sinode besluit dit is nie-wesentlik = dan moet die beswaarskrifte almal deur hierdie sinode hanteer, bespreek en besluit word.

As, dit wesentlik is, dan kan en sal dit heelwaarskynlik verwys word na spesiale sinode.

Maar die besluit gaan by implikasie die wese van ons kerke se toekoms raak aangaande VIDA en hoe dit verder hanteer gaan word.

Dit is hoe ek dit tans sien. 


 

15h30: 7.1 op tafel. Kyk spesifiek na 7.3.2, die sinode moet besluit of VIDA ‘n wesentlike saak is of nie, en die implikasie is (dink ek):

– indien ja: verwys na spesiale sinode.

– indien nee: moet hierdie sinode die saak handel.

Maar ek kan dit verkeerd staan, so bly ingeskakel ……


15h15: daar word besluit om nie net kerke waarmee ons volle eenheid het uit te nooi na spesiale sinode nie, maar ook kerke met wie ons eenheidbande het (bv. NGK). So alles van 6.3.3 is aanvaar.

Kyk spesifiek na 6.3.3.4 en 5:

6.3.3.4 Spesiale Sinodes vergader so dikwels en so lank as wat dit nodig is vir die afhandeling van hulle opdrag.
6.3.3.5 Spesiale Sinodes handel verwysde sake af sodra daar eenstemmigheid oor ‘n saak/sake bereik is en stel die kerke daarvan in kennis.

Hierdie twee punte in die kerklike praktyk, met die konkrete werklikheid van 30 jaar se kerkstryd “wat VIDA nie kon afhandel nie en daar nie eenstemmigheid oor is nie”, beteken die spesiale sinode kan die kerke gevange hou oor die ‘moeilike sake’ … tot in ewigheid … of tot die pensioenfonds op is?

 


14h55: dit lyk my die beginsel van spesiale sinodes is nou aanvaar, of en wanneer moet nog besluit word, nie presies seker wat bedoel word nie, sal laat weet as ek meer kan uitvind.


14h50: Die spesiale sinode span het gewen, loshande 140 – 73. Punt 6.3.3.1 is amptelik besluit en aanvaar (bl. 153).


14h35: Dr. Wim Vergeer maak sterk pleitdooi vir spesiale sinode oor sake van groot verskil, hy noem dat dit regdeur die geskiedenis plaasgevind het, dink aan vroeë kerk se spesiale vergaderinge (bv. Nicea) en die sinode van Dordt. Ons moet dit ook so benader, nie te vinnig besluit nie, is dr. Vergeer se pleitdooi. Ds. Danie Snyman maak ook ‘n pleitdooi vir ‘n spesiale sinode want hy meen die huidige sinode het nie tyd om (as ek reg gehoor het) ‘nege’ beswaarskrifte oor VIDA te hanteer nie.


14h20: onthou ook om die ‘comment’ afdeling hier onder te lees, vir ons lesers se verskillende opmerkings: Daan Malan wat vra oor die Belhar belydenis en die GKSA; Josef du Toit wat dieselfde tendens by ons sien plaasvind in die kerke in Nederland, veral onder Vrygemaaktes.


14h00: vergadering gaan voort oor spesiale sinode plan. Dr. Braam Kruger noem dat afgetrapte afgevaardiging reeds ‘n groot probleem is (wat ek noem: losskrum afgevaardiging), en ‘n spesiale sinode gaan net nog meer van ‘n ‘getrappery’ afgee. Ds. Ben Fourie noem dat om kardinale sake aan te spreek benodig ons nie ‘n ‘Sinode van Kardinale’ nie, hierdie sinode moet die sake bespreek en besluite neem. Die voorsitter, dr. Douw Breedt, kry ook ‘n spreekbeurt, en hy is van mening ons het nog tyd nodig het om mooi na mekaar te luister oor moeilike sake, daarom is hy vir die spesiale sinode. Ds. Carel Jansen meen as ons gaan vir ‘n spesiale sinode, dan is ons nie meer presbiteriaans besig nie, maar kollegialisties.


12h20: nog ‘n paar sprekers maak sterk pleitdooie, beide kante toe. Breek nou vir ete, ons is 14hoo terug vir die SSP se opvolgbeurt (spesiale sinode plan) …


12h00: ds. Sarel Cilliers (teen VIDA) maak sterk pleitdooi vir spesiale sinode ter wille van eenheid en weens Omkeerstrategie … wat ek nie met my broer saamstem nie (d.i., die spesiale sinode plan). Ds. Sarel noem dat dit sy laaste sinode is, sinodes het nie sy oortuigings verander nie, maar die werk van die Eenheid in Verskeidenheid wel.


11h55: dss. Piet Venter, Fanie Coetzee, Freek Dreyer (almal ten gunste vir VIDA) maak sterk pleitdooi teen spesiale sinode idee, hierdie vergadering moet besluite neem, nie aanhou uitstel nie … ek stem met hul saam (maar nie met hul pro-VIDA standpunte nie).


11h50: 6.3.3 nou op tafel, bl.153, baie belangrik om te gaan lees. In wese kom dit daarop neer om weer alle sake oor verskil te verwys na ‘n ‘Spesiale Sinode’.


11h40GKSA en NGK ‘het mekaar nodig’

In die artikel lees ons die volgende tragiese woorde:

“Die besluit om saam met die NG Kerk te werk is stilweg ná ’n gesprek agter geslote deure op die Gereformeerde Kerke se algemene sinode met ’n oorweldigende meerderheid aanvaar. Uit ongeveer 280 afgevaardigdes het minder as tien teen die samewerking gestem, het Beeld verneem.”

maar, die troos is … daar was tien, en sal altyd daar wees,

Op.5:11 Toe sien ek, en ek hoor ‘n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tien duisende van tien duisende en duisende van duisende; 12 en met ‘n groot stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.

En dan hoor ons ook:

Rom.9:1 Ek vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook ‘n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. 2 God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die Skrif in die gedeelte oor Elía sê nie? hoe hy by God optree teen Israel en sê: 3 Here, hulle het u profete gedood en u altare het hulle afgebreek, en ek het alleen oorgebly, en hulle soek my lewe! 4 Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir Myself sewe duisend manne laat oorbly wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie. 5 Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.


11h15: hoor valse teenstellings tussen Christus se Verlosserskap (regverdiging) en Christus se Koningskap (heiligmaking) wat ons kerkwees betref. Die argument is dat ons gebind is aan eersgenoemde, maar nie so sterk oor laaste nie, wat natuurlik nie waar is nie.

Bv. (en dit is my eie voorbeeld), vat Verlossing (regverdiging/redding) en VIDA (heiligmaking/gehoorsaamheidsvraag: kerkregering):

Regverdiging/redding saak:

1 Tim.1:15 Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

Heiligmaking/gehoorsaamheid vraag (van toepassing op kerkregering, VIDA):

1 Tim.3:1 Dit is ‘n betroubare woord: as iemand na ‘n opsienersamp verlang, begeer hy ‘n voortreflike werk. 2 ‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig

Natuurlik is heiligmaking die vrug van die regverdiging (HK So. 23 en 24), maar dit maak nie heiligmaking minder belangrik en/of nie-wesentlike saak nie. Daarom ook artikels 30-32, NGB.

Albei in Christus word gehandhaaf tot ons Vader se eer … en ons moet ook, in ons lewens, gesinne, gemeentes en kerke wat saamvergader, dus kerkverband:

1 Kor. 1:30 Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. 31Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die Here roem.

 

In die woorde van Christus self, van toepassing op hierdie saak:

“Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.” (Mark.10:9)


11h10: Daar word nou besin oor bewoording oor wat wesentlike en nie-wesentlike sake is.


11h00: Omkeerstrategie aanvaar met wysigings. Nou is dit 21.1 Leerstellig – rapport eenheid in verskeidenheid,  (reeds al bespreek, is nou besig met afronding). Besig met amandement, oor herbewoording van 7.3, bl.154.


09h25: Beeld die volgende tekenprent nie treffend uit wat die wesentlike krisis van ons tye is nie, in stryd met wat gereformeerdes nog altyd glo volgens Rom.11:36, Uit HOM, en deur HOM, en tot HOM, is alle dinge. SYNE is die heerlikheid tot in ewigheid.

Peanuts Cartoon for Jan/07/2015

Mag ons hemelse Vader ons genadig wees in sy regverdige oordele (Klaagl.5:19-21).


09h20Gereformeerde Kerk sê nou ‘ja’ vir samewerking met NG Kerk


09h00: Sien die volgende artikels oor die dwalinge wat leef en al meer oorneem in die NGK: Dwaalleer in die NGK; Belhar belydenis.


08h40: ds. Ben Smit noem (met verwysing na grafiese voorstelling op bl. 446 AA (Aanvullende Agenda), dat die sentrale doel is nie om ‘siele te wen’ (missio Dei) nie, maar ‘die eer van God’ (soli Deo Gloria), wat wel sentraal redding insluit, maar nie daartoe beperk kan word nie. Daarom moet soli Deo Gloria ingewerk word by grafiese voorstelling.  Bespreking volg.

Daar word besluit bo ‘Missio Dei’ word ingevoeg ‘Alles tot eer van God’.


08h15: ‘n paar sake van die dagprogram wat groot gevolge het vir die res van die Sinode,

– Omkeerstrategie

– Kommissie leerstellig: rapport 1 (VIDA)

– Rapport eenheid in verskeidenheid

– Beskrywingspunt KO art.31

– Beskrywingspunt oor onderskeid wesentlike en nie-wesentlike sake

– Beskrywingspunt – moontlike spesiale sinode (om o.a. sake soos VIDA te hanteer) – dus, indien aanvaar, is VIDA weer van die huidige sinodetafel af … tot ‘n volgende keer …


07h45: Goeie môre, sinode nog nie begin nie, gaan voort met bespreking van Omkeerstrategie, bl. 445 Aanvullende Agenda.  My indukke van gister se sinode sitting:

Met die besluit en rigting om nouer eenheidsbande te soek met die NGK, terwyl hul juis al meer deformeer van ons gereformeerde belydenis, word ‘n verdere streep getrek deur die herstigting van die GKSA van 1859 en daarna. Dit volg tragies in navolging van die 2012 besluit om nou ook ‘n Gesangsingende kerkverband te wees, ongeag die ryke kosbare erfenis van ‘n hoofsaaklik Psalmsingende (en later Skrifberyming singende) kerkverband, wat ons met nederigheid wil vashou (ekself: Psalms alleen).

Die gevolge van hierdie besluite sal nou biddend verootmoedigend verwerk moet word en dan opgetree word.

As ‘n begin wil ek vir elke dopperlidmaat en ander gelowiges wat baie besorg is oor hierdie tragiese besluit (ook ons gereformeerde dopper broers en susters wat ongelukkig nog in die NGK vasgevang is), die volgende driedelige artikel reeks aanbeveel om te begin lees:

– persoonlik

– gesin en familie

– saam mede gemeentelede

Quo Vadis, Gereformeerde Afrikaner ?

Nieteenstaande hierdie agteruitgang glo ek nog dat daar ‘n kern van ons volk is wat aan sy verlede ten volle trou bly en in die regte rigting voortbou.  Ek glo nog dat daar ‘n tyd sal kom waarin God ons volk sal wakker skud tot ‘n stryd wat die so nodige antitese sal skep en die toegedekte antitese, die dubbelslagtige en dubbelhartige karakter van die sinkretisme, sal ontbloot en daardeur vernietig – ‘n stryd wat noodwendig op kerklike en godsdienstige terrein sal moet begin omdat die Calvinisme die geestelike wortel van ons volksbestaan is.

Ek glo dit omdat die taak wat God aan ons volk hier in Suid-Afrika en ten bate van die hele Afrika gestel het, nog lank nie afgehandel is nie, ‘n taak waarin die stryd tussen Oos en Wes ‘n sentrale rol gaan speel. Dat God ons volk roep, blyk duidelik uit die roeping van ons volk in die huidige wêreldverwarring.” – oud-prof HG Stoker se woorde in 1952 (beklemtoning bygevoeg).

Laat ons bid dat die Here ons wysheid en krag gee om te doen wat reg is, vir sy eer en liefde vir sy gemeentes … en nie wat (ge)maklik is of ‘werk’ nie.

Laat ons verootmoedigende gebed ook wees die versugting van Dawid (1 Kronieke 21:13):

Ek is baie benoud; laat my tog in die hand van die HERE val, want sy barmhartighede is baie groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie.

(Sien die volgende artikels oor die dwalinge wat leef en al meer oorneem in die NGK: Dwaalleer in die NGK; Belhar belydenis)

Posted by: proregno | January 7, 2015

GKSA Sinode 2015: 6 en 7 Januarie 2015 (dag 1 en 2)

20150107_123538_resized

23h30: My indrukke van dag 2, wat ek van die middag bygewoon het en op grond van gespekke met verskeie afgevaardiges:

Met die besluit en rigting om nouer eenheidsbande te soek met die NGK, terwyl hul juis al meer deformeer van ons gereformeerde belydenis, word ‘n verdere streep getrek deur die herstigting van die GKSA van 1859 en daarna. Dit volg tragies in navolging van die 2012 besluit om nou ook ‘n Gesangsingende kerkverband te wees, ongeag die ryke kosbare erfenis van ‘n hoofsaaklik Psalmsingende (en later Skrifberyming singende) kerkverband, wat ons met nederigheid wil vashou (ekself: Psalms alleen).

Die gevolge van hierdie besluite sal nou biddend verootmoedigend verwerk moet word en dan opgetree word.

As ‘n begin wil ek vir elke dopperlidmaat en ander gelowiges wat baie besorg is oor hierdie tragiese besluit (ook ons gereformeerde dopper broers en susters wat ongelukkig nog in die NGK vasgevang is), die volgende driedelige artikel reeks aanbeveel om te begin lees:

– persoonlik

– gesin en familie

– saam mede gemeentelede

Quo Vadis, Gereformeerde Afrikaner ?

Nieteenstaande hierdie agteruitgang glo ek nog dat daar ‘n kern van ons volk is wat aan sy verlede ten volle trou bly en in die regte rigting voortbou.  Ek glo nog dat daar ‘n tyd sal kom waarin God ons volk sal wakker skud tot ‘n stryd wat die so nodige antitese sal skep en die toegedekte antitese, die dubbelslagtige en dubbelhartige karakter van die sinkretisme, sal ontbloot en daardeur vernietig – ‘n stryd wat noodwendig op kerklike en godsdienstige terrein sal moet begin omdat die Calvinisme die geestelike wortel van ons volksbestaan is.

Ek glo dit omdat die taak wat God aan ons volk hier in Suid-Afrika en ten bate van die hele Afrika gestel het, nog lank nie afgehandel is nie, ‘n taak waarin die stryd tussen Oos en Wes ‘n sentrale rol gaan speel. Dat God ons volk roep, blyk duidelik uit die roeping van ons volk in die huidige wêreldverwarring.” – oud-prof HG Stoker se woorde in 1952 (beklemtoning bygevoeg).

Laat ons bid dat die Here ons wysheid en krag gee om te doen wat reg is, vir sy eer en liefde vir sy gemeentes … en nie wat (ge)maklik is of ‘werk’ nie.

Laat ons verootmoedigende gebed ook wees die versugting van Dawid (1 Kronieke 21:13):

Ek is baie benoud; laat my tog in die hand van die HERE val, want sy barmhartighede is baie groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie.

(Sien die volgende artikels oor die dwalinge wat leef en al meer oorneem in die NGK: Dwaalleer in die NGK; Belhar belydenis)


21h00: sinode verdaag tot môre 07h15. Sal voortgaan om Omkeerstrategie te bespreek (is tans by nr.5, bl. 445 van Agenda).


20h35: Vir die wat die historiese agtergrond van die Omkeerstrategie (sinode 2012) nie goed ken nie, sien die volgende skrywe oor ‘VIDA Dag 2012′:

Omkeerdag Sinode 2012 – onthou om alle inskrywings in ‘Hebreeus’ te lees, dus van onder na bo ;-)

Na aanleiding van daardie dag en die Omkeerstrategie besluite, het ek die volgende daaroor geskryf destyds:

‘n Dopper ‘omkeerstrategie’ – ‘n Bekeringstrategie

Die GKSA en PCA se ekumeniese eenheid en Strategiese Planne

Die missionêre Omkeerstrategie en ‘n kerklike minderwaardigheidsgevoel


20h30: opmerking deur Johan van der Walt:

“Slabbert, ek het gedurende die vakansietyd twee “eredienste” in die NGK op verskillende plekke bygewoon. Ek noem dit “eredienste” want dit was nie werklik enige diens tot eer van God gewees nie. Albei die predikante het die gemeente in die Naam van die Here gegroet maar wat die res betref kon mens glad nie s^e dat die Woord van die Here gehoor is nie: grappies word vanaf die preekstoel vertel, die woorde van ander mense kry meer aandag as die Woord van die Here ens. Ek kan nie sien dat dit die kerkgemeenskap is waarmee die GKSA hegter bande wil aanknoop nie.

Wat die doop betref, by die een gemeente is ‘n babatjie van 6 maande gedoop: Geen uiteensetting van wat die doop is nie, geen openbare instemming met die gereformeerde leer van die ouers is vereis nie ens. En dan word ook by geleentheid van die doop ‘n grappie gemaak. Wat die Nagmaal betref, wat is die betekenis van “goeie getuienis van leer en lewe” as die NGK nog altyd ‘n oop nagmaalsgeleentheid het?”


19h40: Sien die belangrike opmerking deur Wynand Louw hier onder:

“Die Memorandum erken die eenheid tussen die Kerke op grond van die gemeenskaplike Belydenis van die twee Kerke.”

En “Die goedkeuring van die Memorandum is met groot dankbaarheid deur Dr Kobus Gerber van die NG Kerk ontvang.”

Dit beteken mos of die GKSA moet Belhar aanvaar of die NGK moet dit verwerp?

Ek dink die NGK is nou ge “double date” met die VGKSA en die GKSA. Dit werk nooit nie. Die meisies kom dit altyd agter, dan sit jy sonder ‘n date…”

slc (Slabbert Le Cornu): op bl.56 van die ‘Memorandum‘ van eenheidsverhouding tussen NGK en GKSA, staan daar ook duidelik, in soveel woorde dat Belhar nie eenheidsbande sal keer ‘noodwendig’ nie:

“2.f Die aanvaarding van nuwe belydenisskrifte bring nie die ekumeniese verhouding noodwendig in gedrang nie.”


19h40: besig met Omkeerstrategie, bl. 428 en verder


16h00: die buitelandse afgevaardiges kry nou elkeen geleentheid vir hul groete woord vanaf hul kerkverbande. Dit sal aangaan tot aandete, 19h00.


15h20: regstelling – die saak vermeld by 14h45 van RCNZ is verwys na deputate buiteland kommissie, dus nog nie oor besluit nie.


15h15: GK Bet-el, Carletonville en Meintjeskop se beswaarskrif wat onontvanklik verklaar is kan hier gelees word: Beswaarskrif


15h10: Hier is die amptelike elektroniese Agenda http://www.cjbf.co.za/sinode15/


14h45: tans op die tafel – rapporte van deputate ekumeniese buiteland wat dien. (Agenda, bl.77 ev.).

Die Reformed Churches of NZ (RCNZ) getuig as volg –

“To continue to express our deepest concern to the GKSA concerning its decision to allow women to be ordained as deacons (with emphasis on the matter of ordination). To express our concern to the GKSA at the way they dealt with the appeals surrounding the ordination of women at their 2012 Synod. To inform the GKSA that if they continue to ordain women as deacons this may lead to our relationship being put under strain. That Synod charge the IRC to respond to the request of the GKSA Synod 2012 to demonstrate to them where their decision to ordain women to the office of deacon is contrary  to the Scripture and Confessions.”

Sinode het kennis geneem daarvan en RCNZ gevra om aan te toon hoedat diakonesse in stryd met Skrif en belydenis is.


14h00: Hier is die besluit oor eenheidsbande met die NGK, soos deurgegee deur ds. Cassie Aucamp op die Gerefkerke poslys:

GEREFORMEERDE KERKE AANVAAR MEMORANDUM VAN EKUMENIESE VERHOUDING MET NG KERK

 Nadat ‘n voorgestelde Memorandum van Ooreenkoms met die NG Kerk deur die GKSA se Sinode van 2012 afgekeur is, is die saak weer na Deputate verwys om die bi-laterale gesprekke met die afgeaardigdes van die NG Kerk te voer en by hierdie Sinode daaroor te rapporteer.

Die voorgestelde Memorandum van Ekumeniese Verhoudinge het vanoggend op die Sinode gedien en is met ‘n oorweldigende meerderheid goedgekeur.

Die Memorandum erken die eenheid tussen die Kerke op grond van die gemeenskaplike Belydenis van die twee Kerke.

Terreine van samewerking wat reeds tussen die twee kerkverbande plaasvind word in die memorandum aangestip, onder andere:

 • Gesamentlike getuienis teenoor owerheid en gemeenskap;
 • Samewerking met Buitelandse Bediening;
 • Gesamentlike deelname aan Bybelvertaling, hervertaling van Belydenisskrifte;
 • Gesamentlike betrokkenhied by Onderwyskwessies;
 • Gesamentlike studie oor etiese kwessies;
 • Samewerking in die Tussen Kerklike Raad en die Gereformeerde Konvent;
 • Samewerking op die gebied van Barmhartigheisdwerk.

Die Memorandum stel dit ook duidelik dat die konkretisering van eenheid nie tot bogenoemde samewerking beperk word nie,. Indien plaaslike kerke die geleentheid sien om met mekaar saam te leef kan, onderhewig aan die besluit van die plaaslike kerk, die volgende sake plaasvind, welke sake reeds deur vorige sinodes besluit is:

 • Aanvaarding van mekaar se lidmate op grond van goeie getuienis van Kerkrade;
 • Belydende lidmate kan hul kinders onderling ten doop bring volgnes die gebruik van en onderhewig aan die goedkeuring van die plaaslike kerk;
 • Volle tafelgemeenskap vir belydende lidmate op grond van goeie getuienis oor leer en lewe;
 • Toegang tot mekaar se kansels deur leraars met bedieningsbevoegdheid onder toesig van die Kerkraad;
 • Gesamentlike eredienste vind plaas soos en wanneer Kerkrade dit nodig ag.

Die goedkeuring van die Memorandum is met root dankbaarheid deur Dr Kobus Gerber van die NG Kerk ontvang.

ds. Cassie Aucamp


13h00: Ek is nou by die algemene sinode van ons kerke, die GKSA, wat gehou word hier in Potchefstroom. Ek sal so met die tyd probeer deurgee wat reeds besluit is.

‘n Paar reëlings:

1. Die Agenda is hier beskikbaar: Sinode 2015

U moet die nommer verwysings volg waarna ek sal verwys.

2. As u enige vrae/opmerkings wil deurstuur, kan u dit hier onder doen by die ‘leave a reply’ – ‘comments’ afdeling. U kan my ook kontak by proregno@gmail.com, maar moet nie daarheen skrywes stuur wat u hier onder by die ‘comments’ afdeling direk kon geplaas het nie.

3. Daar is ook ‘n whatsapp groep waarheen ek kort boodskappe uitstuur, maar nie alles wat ek hier gaan plaas nie, as u dit wil ontvang moet u net u ‘business card’ vir my stuur na 082 770 2669.

20150107_123532_resized

Posted by: proregno | December 30, 2014

Skrifoordenkings en Bybel leesplanne vir 2015

gereformeerd
1. Skrifoordenkings

Vir die wat belangstel, ek stuur daagliks (behalwe Sondae) per epos, die volgende Skrifoordenkings uit (as u wil inteken (stuur ‘n boodskap na proregno@gmail.com met die subject ‘Skrifoordenkings’):

a. Afrikaanse Skrifoordenkings van ds MJ Booyens vanuit die boek Openbaring:

Kom Here Jesus: Die Openbaring aan Johannes – toegelig en toegepas in die vorm van ‘n Bybelse Dagboek

Sien hier onder die ‘Woord vooraf’ en ‘Inleiding’ van die ds. MJ Booyens.

b. ‘n Verskeidenheid van engelse dagstukkies oor verskillende onderwerpe

2. Bybel leesplanne

Hier kan u ook verskillende Bybel leesplanne kry: Bible Reading Plans for 2015

“Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit U wet.” – Ps.119:18.

Groete

Slabbert Le Cornu

Woord vooraf
Om oor die boek Openbaring te skryf, is tot ‘n groot mate ‘n “waagstuk.” Ek dink dat geen Bybelleser die boek met groot vrug kan lees, sonder om ‘n bepaalde studie daarvan te maak nie. Omdat ons hier te doen het met ‘n profetiese werk, wat deur visioene, getalle en beelde spreek, het die leser daar dikwels moeite mee. In ‘n bepaalde sin leef ‘n mens in Openbaring in ‘n vreemde wêreld.

Aan die ander kant kan die boek maklik misbruik word. ‘n Mens kan baie maklik fantaseer en jou verbeelding hande laat uitruk. Jy kan selfs op die klank af ander Bybeltekste te pas bring en aan jou fantasieë ‘n kleur van integriteit verleen. Dit kan ook wees dat ‘n mens ophou om die Evangelie te verkondig en net besig bly om te speel op die snaar van menslike nuuskierigheid.

Ek moes al baie vrae in my werk as bedienaar van die Woord beantwoord, om aan hierdie sug van mense te voldoen. Dit bly derhalwe moeilik om altyd te onthou dat jy besig is om die Woord te bedien en nie om ‘n “hemelkalender” te lees of ‘n orakel te raadpleeg nie.

My opset was om die boek van begin tot einde deur te werk. Dit doen ek egter in die vorm van ‘n Bybelse dagboek. Ek het daarop besluit omdat my vorige dagboek, “Elke dag in die Lig”, waarin ek my by die Evangelie van Johannes bepaal het, goed ontvang is. Ons het ‘n redelike wye leserskring vir die dagboektipe leesstof. Aan die ander kant is daar ook steeds ‘n groterwordende belangstelling vir boeke wat stof bied vir Bybelstudie.

Só ‘n dagboek maak dit vir elke leser moontlik om die stof aan te durf, sonder om dit as ‘n te groot opgaaf te beskou. Terselfdertyd doen die leser dan Bybelstudie.

By die bestudering van die stof het ek iets ondervind van wat Job sê: “Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.” (Job 42:5). Ná hierdie studie, glo ek, dat ek nie weer kan wees wat ek vroeër was nie. Dit het met my gewerk. Histories was ek hiermee besig teen die agtergrond van die Russies-Kubaanse ingryping in Angola. Dit was aan die een kant vir my goed om die gebeure te sien teen die agtergrond van God se raadsbesluit. Aan die ander kant het dit geruk aan my innerlike, omdat ek ‘n Afrikaner is en my volk en vaderland liefhet, terwyl ek dinge voor my oë sien gebeur wat openbaring benouend aktueel maak.

Ek is die Here opreg dankbaar vir die geleentheid wat ek kon hê om die werk af te handel. Dit was lank vir my ‘n ideaal. Dit het egter altyd bo my vuurmaakplek gelyk. Daar mag lesers wees, wat nog tot die gevolgtrekking sal kom dat ek te veel gewaag het. Gelukkig kan ek sê dat ek dit met die Here gewaag het. Ek kan vanselfsprekend nie beweer dat ek die laaste woord gespreek het nie. Ek hoop maar van harte dat lesers in die bladsye genoeg sal ontvang om tot verdere ondersoek te prikkel en dat die boek sal bydra tot troos en bemoediging, maar ook tot opskerping en bekering.

Aan my vrou wat my altyd lojaal bygestaan het in my bediening en ook met hierdie
werk: baie dankie. Ook die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk, Pretoria, het ‘n besondere aandeel daarin dat ek die werk kon voltooi. Baie dankie!

“Laat die lieflikheid van die HERE, onse God, oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons, ja, die werk van ons hande, bevestig dit.” (Ps. 90).
– M. J. Booyens

Inleiding
Vir ‘n boek soos Openbaring moet ‘n mens eintlik ‘n lang inleiding skryf. Ek het egter deurgaans in die behandeling van die stof, aangetoon hoe ek ‘n bepaalde gedeelte of uitspraak benader. Ek wou graag onbevange saam met die leser die probleme aandurf. Ek voel egter dat ek tog maar ‘n paar opmerkings moet maak, om moontlike misverstand te voorkom.

Ons tref in die boek baie simboliek aan, bewegende indrukwekkende beelde, getalle, verskyninge van engele, die Lam ens. Die dinge laat ons die raadsbesluite van God sien, wat in die geskiedenis van die wêreld afgespeel word. Ons sien egter nie ‘n geleidelik voortgaande voorstelling van die ontwikkeling van die geskiedenis in tydsorde nie. Nee, ons sien hoofmomente, onderskeie verhoudinge en groot gebeurtenisse. En dan word dit keer op keer weer in sy geheel aan ons getoon, maar telkens uit ‘n ander oogpunt.

Aan die een kant het ons ‘n bepaalde herhaling van die geskiedenis. Aan die ander kant is daar egter wél ‘n voortgang in omvang, diepte en intensiteit. Daarom sal niemand, wat al die visioene in kronologiese volgorde sien afspeel, ooit daarmee uitkom nie. Gelukkig is dit, kragtens die aard van die boek, ook nie nodig nie.

En dan moet ‘n mens versigtig wees om vooruit te wil uitmaak hoe bepaalde profesieë in die verre toekoms vervul sal word. Ons moet egter die Boek bestudeer om die tekens van die tye te kan onderskei. Ons moet wél kan sien en aanwys wanneer bepaalde profesieë in vervulling gaan – in die tyd waarin ons leef.

By die behandeling van hoofstuk 20 het ek ook by bepaalde ander uitsprake in die Skrif in besonder stilgestaan – ter wille van die Chiliasme. Ook by hoofstuk 22:7 het ek redelik breedvoerig oor die wederkoms van Christus gehandel, in die lig van ander Bybelgedeeltes. Die twee sake is myns insiens besonder aktueel.

Die Chiliasme (kyk by 9 September bladsy 323).
Die gedagte van ‘n toekomstige aardse vrederyk is afgelei van die profesieë uit die Ou Testament en veral deur Joodse Rabbyne ontwikkel. Hulle verwag dat die koms van die Messias sal saamval met die herstel van Israel as volk en die politieke heerskappy van Israel oor die volke. Na ‘n tyd van groot voorspoed, volg dan die eindoordeel. Hierby sluit soortgelyke verwagtings by sommige kringe uit die Christelike Kerke aan.

Min of meer in alle kerke is daar lidmate met die opvatting, maar dit kom hoofsaaklik voor onder groepe soos: Die Apostoliese groepe, die Getuies van Jehowa, die Mormone en allerlei Adventiste. Elke rigting het wél sy eie opvatting oor wat die “duisend-jarige vrederyk” inhou, maar in beginsel gaan hulle min of meer uit van dieselfde hoofgedagtes:
1. Die Herstel van Israel;
2. ‘n Tweërlei wederkoms van Christus;
3. “‘n Duisendjarige vrederyk” op aarde waar Christus met die gelowiges sal regeer. Die ryk begin met ‘n eerste wederkoms van Christus en eindig met ‘n tweede koms.
4. Die binding van Satan waarvan ons in Openbaring 20 lees, val dan saam met die
eerste wederkoms van Christus.

Posted by: proregno | December 29, 2014

Boekbespreking: How to argue like Jesus

HOE OM SOOS JESUS TE ARGUMENTEER

How to Argue like Jesus

deur Bouwe van der Eems

Oorwegend word die woord “retoriek” geassosieer met negatiewe dinge soos misleidende propaganda. Dinge waarmee Christene hulle nie graag wil assosieer nie. Christene behoort net te “getuig” en hulle nie te verdiep met tegnieke om die getuienis meer oortuigend te maak nie.

Oorspronklik verwys tradisionele retoriek egter na die kuns van oortuiging. Iets wat vir alle mense waardevol is. In die tye van die reformasie was retoriek ‘n integrale deel was van die klassieke skoolkurrikulum wat bekendgestaan het as die “Trivium“. ‘n Kurrikulum waarin die reformatore deeglik onderlê was.

Die studie van retoriek het oor die eeue sedert die reformasie uit kurrikulums verdwyn.  Die laaste dekades is daar egter ‘n hernude belangstelling klassieke model van onderwys. In die tuisonderwysgemeenskap het die boek “Teaching the Trivium” heelwat belangstelling opgewek. Ook by die teologiese skool by Noordwes Universiteit is die vak “Apologetiek” onlangs ingevoer, en retoriek vorm ‘n onderdeel van hierdie vak.

Tradisionele retoriek

Die klassieke werk oor hierdie kuns is die boek “Retoriek” van Aristoteles. Tot vandag toe nog word retoriek gebaseer op die beginsels wat in hierdie boek uiteengesit word. Aristoteles som die kernelemente van retoriek as “ethos“, “logos” en “pathos“. Toesprake moet hierdie elemente adresseer om oortuigend te wees.

Ethos verwys na die redes waarom die spreker as gesaghebbend beskou behoort te word. Logos verwys daarna dat die betoog logies samehangend moet wees. Pathos verwys na die emosies wat deur die betoog opgewek moet word om die hoorders ontvanklik te maak vir die argument wat voorgehou word.

Christelike retoriek

Omdat Aristoteles die standaardwerk oor retoriek geskryf het, is sommige mense van mening dat retoriek heidens van aard is. Hierdie afleiding is gebaseer is op die aanname dat Aristoteles die kuns van retoriek uitgedink het. Daar was egter goeie sprekers voordat Aristoteles daar was. Dis veel meer waarskynlik dat Aristoteles fyn waargeneem het, geluister het na goeie sprekers en die tegnieke ge-identifiseer het wat daardie sprekers gebruik om hulle gehoor te oortuig. Hy het dus niks uitgedink nie, maar geskryf wat goeie sprekers deur al die eeue natuurlik gedoen het, sodat sprekers vir wie dit nie natuurlik kom nie dit ook kan aanleer.

As mense retoriek kan leer deur goeie sprekers te bestudeer, dan behoort die studie van die mees invloedryke spreker van alle tye besonder leersaam te wees. Jesus Christus het slegs vir drie jaar in die publiek opgetree, maar sy woorde het gelei tot die ontstaan van die grootste Godsdiens in die wêreld. Sy woorde behoort daarom die beste leerskool te wees vir die wat retoriek wil leer.

Argue like Jesus

Die boek “How to argue like Jesus” deur Joe Carter en John Coleman gebruik die toesprake van Jesus as voorbeelde gebruik van goeie retoriek. Die eerste drie hoofstukke beoordeel Jesus te toesprake in terme van Aristoteles se raamwerk van ethos, logos en pathos. Dan is daar ‘n hoofstuk oor Jesus se gebruik van gelykenisse. Die vyfde hoofstuk handel oor Jesus se gebruik van dissipels en klein groepe om die evangelie te versprei. Die sesde hoofstuk gee enkele algemene riglyne oor hoe om ‘n oortuigende toespraak te hou. Die boek sluit af met ‘n praktiese voorbeeld waarin ‘n treffende toespraak uit ‘n film geanaliseer word.

Die boek is relatief kort. Vir iemand wat kort oorsig oor retoriek soek is dit ‘n nuttige inleiding. Dit hanteer groot onderwerpe baie beknop. Die hoofstuk oor logos gee bv. ‘n uiters kort oorsig oor die logika. So ‘n hoofstuk moet daarom nie gesien word as ‘n volledige uiteensetting nie, maar as ‘n uiters beknopte opsomming wat die leser hopelik lus maak om verder te gaan lees.

Die boek gee ook nuwe perspektiewe op dinge wat vir Christene bekend is. Dit maak lesers se oë oop vir die wyse waarop Christus sekere dinge stel. Dit gaan in op die vraag waarom Jesus apostels gekies het en waarom hy 12 apostels gekies het eerder as 120 apostels. Relevante vrae vir mense wat wonder oor dinge soos kerkplanting en evangelisasie.

Die boek is beskikbaar in gedrukte formaat en elektroniese formaat en kan gekoop word by boekwinkels soos Kalahari en Amazon.

_____________________

Bouwe van der Eems kan gekontak word by: bouwe.vandereems@gmail.com

Nota: sien ook hierdie artikels oor Apologetiek en apologetiek in aksie.

DIE GEREFORMEERDE EREDIENS

5. Voorlesing van die Skrif

Ek plaas hier, opeenvolgend in ‘n paar aflewerings, Totius se verduideliking van waaroor die gereformeerde erediens gaan, ons onmoeting met die lewende God elke rusdag, asook ander sake.

Hierdie paar artikels van Totius het in die Kerkblad verskyn en kom uit die 1960 Dagbreek boekhandel uitgawe van Totius se ‘Versamelde Werke’,deel 7, afdeling 2 (die volledige 1960 stel kan hier by dr. Attie Bogaards se blog afgelaai word onder die ‘Leer’ afdeling)

Inhoud:

Die modelgemeente: 

1. Die sang (a)

2. Die sang (b)

3. Die sang (c)

4. Votum en seënspreuk

5. Voorlesing van die Skrif

6. Voorlesing van die wet

7. Skuldbelydenis en skuldvergiffenis

8. Die gebed

9. Die preek

10. Die kollekte

11. Die doopsbediening

12. Die ‘sneldoop’

13. Antwoord: Ja

14. Doopgetuies

15. Wat staan hoër: die kerkraad of sinode ?

16. Die konsistoriegebed

(Ander artikels in die reeks: Die Gereformeerde Erediens, Totius)

DIE KERK – Liturgies

5. Voorlesing van die Skrif

Leraar: So, geagte lidmaat, dan kom u al weer om informasie. Hierdie keer sou dit volgens afspraak gaan oor die voorlesing van die Skrif, nie waar nie?

Lidmaat: Ja. En dan sou ek in die eerste plek graag wil weet hoe oud daardie gebruik is, nl. om die Skrif in die samekoms te laat voorlees.

Leraar: Hoogs waarskynlik het so iets reeds in die ou Christelike gemeentes plaasgevind op die voorbeeld van die Sinagoge (Luk. 4:16; Hand. 13:15; 15:21). Ook wys tekste soos Kol. 4:16; 1Thess. 5:27 en Openb. 1:3 kennelik op so ‘n Skriflesing. In elk geval, in die 4de eeu maak Chrysostomus uitdruklik melding daarvan. En in die Middeleeue (soos nou nog in die Roomse, Lutherse en Episkopaalse Kerke) was dit gebruiklik om sekere vasgestelde stukke uit die Profete, Evangelies en Sendbriewe in al die kerke te laat hoor. So het in elke gemeente op dieselfde Sondag die Woord van die Here in dieselfde Skrifafdeling tot die gemeente uitgegaan.

Lidmaat: En hoe het dit in die ou Gereformeerde Kerke gegaan?

Leraar: In Genève is op Sondae, wanneer Calvyn oor hele Bybelboeke agtereenvolgens gepreek het, dit wat met die preek in verband gestaan het, voorgelees. Vir die weekdienste is stukke uitgekies wat hulle oor die hele Skrif uitgebrei het. In die ou Hollandse Gereformeerde Kerke het die Skriflesing ook in verband met die godsdiensoefening plaasgevind, maar dan volgens Wesel en Dordt (’74) buite die eintlike diens.

Lidmaat: Maar sê my liewer wat die bedoeling van die Skriflesing in die vergadering van die gelowiges is.

Leraar: Omdat die gemeente in God se heilige teenwoordigheid verkeer, moet nie alleen middellik deur die prediking nie maar veral ook onmiddellik en regstreeks die Woord van God deur die Skrif self tot die gemeente uitgaan. Die Bybel is die Woord van God, en daardie Woord moet in die samekoms gehoor word.

Lidmaat: Maar geagte Dominee, is dit dan goed dat ek my Bybel saambring kerk toe? Verswak die nalees in my eie Bybel dan nie daardie hoor nie?

Leraar: Nee. Ek wou dat ek al die gemeentelede daartoe kon beweeg om te doen wat u doen. Dit is nie ‘n goeie gewoonte om net die Psalmboek na die kerk te bring en die vernaamste, die Bybel, by die huis laat lê nie. Deur in jou eie Bybel na te kyk kan ‘n mens dit wat voorgelees word, des te beter volg en aanhoor, en wanneer die preek begin, kan jy jou die paar woorde van die teks en die hele verband moeilik indink sonder om die Skrif voor jou te hê.

Lidmaat: Dit is waar wat u sê, geagte Dominee. Baie mense sit onder die voorlesing net en rondkyk en hoor op die manier maar bitter weinig. Dan weet ek uit eie ondervinding dat die preek vir my nie soveel werd is as ek nie alles self gaan nagaan nie.

Leraar: Dit spreek vanself geagte broeder. As die predikant sy preek maak, het hy die Woord van God voor hom om elke woord van sy teks te kan weeg, en as hy preek, lê daardie Woord nog voor hom oop. As u dus werklik wil hoor wat hy, terwyl hy so op die Woord staar, gevind het, dan moet u oog telkens op hierdie Woord gerig kan word.

Lidmaat: Dan is daar nog iets anders wat my aandag getrek het. Hoekom lees u, Dominee, altyd uit daardie ou Bybel met die ou druk? En hoekom lees u malkander as daar by my elkander, en haar as in my Bybel staan hun, ens.?

Leraar: Nou vra u twee dinge tegelyk. Ek sal eers op die eerste deel van u vraag antwoord. Kyk, by die byeenkoms van gelowiges uit Gereformeerde huis kan ek nie maar uit enige vertaling en enige uitgawe voorlees nie maar alleen uit daardie vertaling en daardie uitgawe wat kerklik goedgekeur is. Nou daaromtrent het ons Sinode van 1882 (art. 189) besluit: „Die Gereformeerde Kerk gebruik in sy openbare erediens alleen die Statebybel, soos dit volgens besluit van die Sinode van Dordrecht, 1618/19, op las van die State-Generaal in Nederland uitgegee is”.

Lidmaat: Maar my klein Bybel wat deur die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap uitgegee is, is ook in ooreenstemming met die Statevertaling.

Leraar: Dit is waar, en vir private gebruik kan dan ook hierdie en ook ander uitgawes aanbeveel word. Maar vir kanselgebruik wil ek tog liewer iets beters hê.

Lidmaat: Dominee, is u dus van gevoele dat daar nie ‘n „Waterdruk”-Bybel op die kansel moet kom nie?

Leraar: O nee, nie dit nie. Persoonlik lees ek wel uit so ‘n ou uitgawe, maar ek wil ander mense nie daarmee opsaal nie. Dit is maar moeilik om telkens terwyl jy lees, die ou doe in toen en ende in en ens. te verander. Ons Sinode het dit ook nie bepaal nie. In die aangehaalde artikel lees ons verder: „Die Sinode wil dit ewenwel daarby opgemerk hê dat die spelling op sigself niks aan die egtheid toe- of afdoen nie as dit maar dieselfde vertaling is”. Volgens hierdie bepaling is die beste vir kanselgebruik die groot uitgawe van die Statebybel deur professore Bavinck, Kuyper en Rutgers.

Lidmaat: En waarom?

Leraar: Omdat daardie Gereformeerde godgeleerdes, vervul met diep eerbied vir die Skrif en toegerus met die nodige kennis nie alleen van die Skrif self nie maar ook van die taal waarin dit vertaal is, die ou State-uitgawe getrou in die teenswoordige Nederlandse taal oorgebring het sonder dat hulle in die minste die vertaling self gewysig het. Van hulle werk kan inderdaad gesê word soos ons Sinode dit wil hê: dat dit „dieselfde vertaling” is.

Lidmaat: Ek is tevrede. Tot siens.

Het Kerkblad, nr. 190, 1 November 1906. (Vertaal.)

Ander artikels in die reeks: Die Gereformeerde Erediens, Totius

Posted by: proregno | December 15, 2014

Elandsfontein Geloftefees program: 16 Desember 2014

 ELANDSFONTEIN GELOFTEFEES

elandsfontein geloftefees logo

 

 DIE GELOFTE VAN 1838

Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde

om ‘n gelofte aan Hom te doen,

as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee,

ons die dag en datum elke jaar as ‘n dankdag

soos ‘n Sabbat sal deurbring,

en dat ons ‘n huis tot Sy eer sal oprig waar dit Hom behaag,

en dat ons ook aan ons kinders sal sê

dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis

ook vir die opkomende geslagte.

Want die eer van Sy Naam sal verheerlik word

deur die roem en die eer van oorwinning aan Hom sal gee.

PROGRAM

10:00:   OPENING & VERWELKOMING – Ds. Slabbert Le Cornu

              Sing Ps 68:1 & 9

Vlagplanting deur die jong boereruiters.

10:15:   Bekendstelling van die Predikant – Ds. Faan Smit

10:20    GELOFTEDIENS – Teks Klaagl. 5:21 (“Bekeer ons tot U, HERE, dan sal ons ons bekeer; vernuwe ons dae soos in die voortyd.”)

             LEES VAN GELOFTE (na die diens)

11:15:   Boeretroos en Tee

11:45:  Samesang onder leiding van Karel Marais

Sangsolo: O Ryperd – Karel Marais.

Samesang: Aanstap Rooies – Boere-Ruitervertoning wat sy beeste (“rooies”) aanjaag.

Die sweep het geklap en die wawiele draai

12:15:  Bekendstelling van spreker Mnr. MA Buys deur Mnr JC Buys

12:20: SPREKER – Geskiedenisvertelling

13:00   Gedig-voordrag deur jong Voortrekkerdogters

13:15   Sangsolo:  Lodewyk Marais met ‘n perde- ruitervertoning en boere nooiens

13:45  Gedigvoorlesing:  Karel Marais

13:50  Afsluiting: Die Stem van Suid-Afrika

13:55  Bedankings:  Ds S. Le Cornu

14:00  Tafelgebed:   Ds JC Buys – Vure Brand

(Daar sal tydens die bedankings ‘n kollekte gehou word om die kostes van ons geloftefees te help dek. Baie dankie.)

VOORSITTER: Ds Slabbert Le Cornu

GELOFTEDIENS: Ds Faan Smit

SPREKER: Mnr M.A. Buys

TAFELGEBED: Ds J.C. Buys

DIE STEM VAN SUID-AFRIKA (sing vers 1 & 4)

1. Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see,

Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee,

Deur ons ver-verlate vlaktes met die kreun van ossewa –

Ruis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika.

Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra:

Ons sal lewe, ons sal sterwe – ons vir jou, Suid-Afrika.

4. Op U Almag vas vertrouend het ons vadere gebou:

Skenk ook ons die krag, o Here! om te handhaaf en te hou

Dat die erwe van ons vad’re vir ons kinders erwe bly:

Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wereld vry.

Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer

Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees, God regeer.

Posted by: proregno | December 11, 2014

Psalms 110 van die 2016-proefvertaling getoets

Die Priester-koning en sy priester-volk
Psalm 110 oor die hemelvaart en wederkoms van Christus
Herderlike brief aan die GKSA

Foto A H Bogaards
Deur
Dr AH Bogaards

Ek plaas met toestemming van die skrywer, dr. Attie Bogaards, die inhoudsopgawe en voorwoord van sy belangrike studie oor Psalm 110 hier op my blog.

Sy volledige studie kan by sy blog hier afgelaai word: Psalm 110

Dr. Bogaards skryf as volg:

Belangrike opmerking vooraf
Hierdie is ’n eerste uitgawe. Ek wil DV gedeeltes nog verder uitwerk. Dit geld veral punt 6, wat nog baie kursories is.

Ek het egter gevoel dat dit ’n dringende saak is om die belangrikste punte uit te lig, omdat die Algemene Sinode in Januarie 2015 sit. Ook die Direkte Vertaling van 2016 gaan ter sprake kom. Ek het ernstige probleme met die vertaling.

Voorwoord
Ek wil my vooraf verantwoord oor hierdie studie. Dit is bedoel as herderlike skrywe. Psalm 110 is ‘n ’n Psalm wat tot oorlopens toe vol is van troos, maar dit bevat ook baie ernstige waarskuwings. In die loop van die ondersoek het ek diep onder die indruk gekom van die heerlike rykdom wat in Psalm 110 tot ons kom.

Hierdie studie wil egter ook meer as net ’n verklaring van die Psalm wees: ek wil gelowiges ook help in die groot beginsels van Skrifuitleg.

In die verklaring sal noodwendig beskouings en verklarings onder oë geneem moet word, wat verskil van myne. My bedoeling daarmee is nié om hiervan ’n liefdelose strydgeskrif te maak nie. Ek wil eerder my verklaring vanuit die Woord begrond. Ek wil die groot beginsel eerbiedig: die Heilige Skrif is sy eie uitlegger.

In hierdie uitleg gaan dit vir my om liefde vir ons Here Jesus Christus en sy Woord en is dit my innige bede: laat u Naam geheilig word in ‘n suiwer uitleg van u Woord; laat u Naam geheilig word in die buig onder die gesag van u Woord, in die gehoorsaam luister na Ú uitleg, na die verklaring wat U Self in u Woord gee.

1. Die Psalms: geskryf deur Christus en oor Christus vir die Kerk van alle eeue
Die Psalms is die Liedboek geskryf deur Christus en oor Christus en dit is bedoel vir die Kerk van alle eeue.

Met hierdie formulering wil ek drie dinge benadruk:

1. Christus is die Skrywer van die Psalms. Dit is ook wat ons bely in ons Heidelbergse
Kategismus (HK 12:31): Hy is ons hoogste Profeet en Leraar, wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het. Dit geld ook van Psalm 110. Hy is die Woord van God wat in die Woord aan die Woord is. Daarom sê die groot kerkvader Augustinus: Jesus self is die Sanger in die Psalms. In die boek van die Psalms het ons die volmaakte, deur Christus self gegewe Liedboek.

2. Tweedens wil ek met die formulerings sê: Christus is ook die inhoud van die Psalms. Dit gaan oor Hom. Hy is die inhoud, die agtergrond en die geheim van elke Psalm.

3. Die woorde vir die Kerk van alle eeue het eweneens ‘n besondere bedoeling. Al was ons nog nie daar toe die Psalms geskryf is nie, het die groot Skrywer van die Psalms nie alleen die Ou Testamentiese Kerk op die oog gehad toe hulle dit geskryf het nie, maar ook ons as Nuwe Testamentiese gelowiges (1Pet 1:10-12):

“Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is.”

Christus is dus in die Psalms die Voorsanger nie alleen van die Ou Testamentiese kerk nie, maar ook van sy volk van die Nuwe Verbond.

Hierdie formulerings is ‘n geloofsoortuiging gegrond op Skrif en belydenis.

Inhoud
Belangrike opmerking vooraf
Voorwoord

1. Die Psalms: geskryf deur Christus en oor Christus vir die Kerk van alle eeue

2. Van nature is die mens totaal onbekwaam en onwillig om die Woord reg te verklaar en om onder die gesag daarvan te buig

2.1 Van nature onbekwaam tot Skrifuitleg 

2.2 Tensy ons wedergebore word 

2.3 Die mens ’n nul, Christus alles

2.4 Deur Christus en sy Gees alleen getroue Skrifverklaarders

3. In die klaskamer van Christus en sy Gees

3.1 Na die Skrywer Self en na sy Leerskool toe: na Christus toe

Lukas 24:25-27 en 44-47

3.2 Christus en sy Gees en Woord

Handelinge 7

2 Petrus 1:20-21

4. Psalm 110 is ’n direkte Messiaanse Psalm

4.1 Direk en indirek Messiaanse Psalms

4.2 Ook met Psalm 110 moet ons na die Skrywer Self en na sy Leerskool toe gaan

4.2.1 Wat die Here Jesus Self in Psalm 110 en nog ander Skrifgedeeltes sê

4.2.2 Wat die Here Jesus Self sê oor Dawid se seuns se sogenaamde priesterskap

4.2.2 Wat die Here Jesus Self in Matteus 22:41-46 oor Ps 110 sê (vgl. ook Mark.12:35-37 en Luk.20:41-44)

4.2.4 Wat die Here Jesus Self in Handelinge 2:32-36 sê

4.2.5 Wat die Here Jesus Self in Hebreërs oor hoëpriesterskap volgens die orde van Melgisedek sê

4.2.6 Wat die Here Jesus Self in Hebreërs 1, Ps.110:1 en die Godheid van Christus

4.3 Luister na en buig onder die gesag van die Skrif

4.4 Die héle boek van die Psalms verkondig Christus

4.5 Die 2016 vertaling en die kleinletter-hoofletter-argument

5. Psalm 110 in sy eenheid en samehang met Psalm 2

6. Verklaring van Psalm 110

6.1 Die Skrywer Self moet dit verklaar

6.2 Psalm 110: ’n kort samevatting van die hele Evangelie

6.3 Vers vir vers, woord vir woord

I. Die Koning en sy hemelvaart om te regeer (vv 1-2)

II. Die Koning en priestervolk – Pinkster(v 3)

III. Die Koning en sy Hoëpriesterskap volgens die orde van Melgisedek – Pase (v 4)

IV. Die Koning en sy wederkoms om te oordeel (vv 5-7)

Bylaag A: die sogenaamde Direkte Vertaling van 2016

1. ’n Nuwe Afrikaanse vertaling

2. Die bewering dat Christus in hierdie beplande vertaling uit die Ou Testament wegvertaal gaan word

Kleinletters

Beroep op die Nederlandse Statevertaling

Die 1637-uitgawe van die Statevertaling en Psalm 110:1

Die ontstaan van ‘n gewoonte

3. Beoordeling van die vertalers se beroep op die Statevertaling

4. Die Nuwe Testament se “verstaan” van die Ou Testament?

5. Twee uitgawes van die 2016-vertaling: die eer van God en die heil van ons naaste

Bylaag B: die 2016-vertaling se vertaling van Maleagi 3:1

_______________________

Die volledige studie kan hier afgelaai word: Psalm 110

« Newer Posts - Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 453 other followers