Cover for Item Reviewed

DIE REG VAN DIE KINDERDOOP

(deel 2: Die Kinderdoop en die geloof van die kinders)

deur ds. Joh. Jansen

Uitgegee deur die Deputate vir Evangelisasie lektuur

[Nota: In my onlangse leeswerk oor verbond en doop het ek op hierdie boekie afgekom oor die kinderdoop en deel dit graag. In die teks het ek hier en daar klein vertaling-aanpassings gemaak, beklemtonings bygevoeg, en plaas my eie opmerkings in hakies met my voorletters, slc, vooraan.]

Inhoudsopgawe

Voorwoord van die Vertalers

INLEIDING

I. DIE KINDERDOOP EN DIE SKRIF

II. DIE KINDERDOOP EN DIE GELOOF VAN DIE KINDERS

III. DIE KINDERDOOP EN DIE BESNYDENIS

IV. DIE KINDERDOOP EN DIE KERK

V. DIE KINDERDOOP EN DIE BESPRENKELING

II. DIE KINDERDOOP

EN DIE GELOOF VAN DIE KINDERS

Nou volg die tweede beswaar.

Die teëstanders leer die doop is alleen vir die gelowiges en omdat die klein kinders nog nie kan glo nie, mag hulle ook nie gedoop word nie! Laat ons hierdie redenasie ‘n bietjie verder ondersoek. Dit bestaan uit twee stellings en ‘n gevolgtrekking.

1. Met die eerste stelling as sodanig, nl. dat die doop vir die gelowiges is, stem ons saam

Die Skrif leer dit uitdruklik in Mark. 1:4; Luk. 3:3; Hand. 2:38; 8:37; 13:24; 18:8; Gal. 3:26-27. En op grond van hierdie Skrifplekke het ons vaders hierdie stelling alreeds bely in art. 34 van die Geloofsbelydenis: “So het hy dan bevel gegee om almal wat sy eiendom is, in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop alleen met rein water.”

Maar wel verskil ons oor enkele onderdele van hierdie stelling, nl. oor die vraag: hoe moet ons die geloof verstaan, en: by wie behoort die kinders? Die teëstanders tog, verstaan die geloof uitsluitend as ‘n daad van die mens, ‘n werksaamheid van sy redelike verstand. En dit ontbreek by kinders juis. Suiglinge — so roep hulle uit — kan die blye boodskap nie deur die geloof aanneem en ook nie deur ongeloof verwerp nie.

Ons leer daarteenoor: om te glo is wel ‘n daad van die mens, maar die geloof self is ‘n gawe van God. Paulus sê dit duidelik in Ef. 2:8: “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie: dit is die gawe van God.”

Hy sê dus: Hierdie geloof is nie uit julle nie, dit is God se gawe, want die voornaamwoord dit slaan volgens die Grieks op die voorafgaande woord geloof terug, en nie op die begrip; uit genade gered word, soos sommige wil nie.

As hulle dus beweer: klein kinders kan nog nie glo en mag daarom dus nie gedoop word nie, dan is hulle daarmee nog nie klaar nie. Want net soos ons, om te kan sien, die gesigvermoë, en om te kan hoor, die gehoorvermoë moet hê, so moet ons ook om te kan glo, die geloofsvermoë besit. En daardie geloofsvermoë kan die Gees van God ook in kinderharte werk.

Die vraag is dus verder: by wie behoort die klein kinders?

Ons sê: Die klein kinders behoort, óf by die gelo­wiges, en word, as hulle sterf, salig; óf by die ongelowiges, en gaan, as hulle sonder wedergeboorte sterf, verlore. Daar is dus maar twee moontlikhede: ‘n derde is daar nie.

Maar die Wederdopers van die 16de eeu het alreeds die dwaling verkondig, dat die klein kin­ders nóg by die gelowiges behoort, nog by die ongelowiges, maar ‘n derde groep van innocentes, d.i. van onskuldiges vorm.

En agter hierdie dwaling sit nog ‘n erger dwaling, nl. die ou dwaling van die algemene versoening, dat Christus die skuld van Adam se sonde vir alle mense, dus ook vir die klein kindertjies, hoof vir hoof voldoen het. Hulle beweer dan ook: die klein kin­ders is aan die een kant nie meer aan die erfskuld onderwerp nie en maak hulle aan die ander kant nog nie aan werklike sondes skuldig nie; hulle behoort dus nie tot die kerk en ook nie tot die wêreld nie; nie tot die gelowiges en ook nie tot die ongelowiges nie; hulle vorm ‘n derde groep van onskuldiges, en word dan ook, as hulle in hulle kinderjare sterwe, in hulle onskuld salig.

En dat die teenswoordige bestryders van die kinderdoop daar nog net so oor dink, blyk wel uit ‘n boekie van Schoemaker: “Die Kinderdoop”, wat op bl. 10 skrywe:

“Wat egter die saligheid van die kinders betref, so glo ek, dat dit by God moontlik is om hulle te behou deur die bloed van Christus en sonder geloof of doop, as hulle in hulle kinderjare te sterwe kom.”

Baie versigtig kom hier dieselfde Pelagiaanse dwaling om die hoekie loer, dat die klein kinders sonder geloof in hul onskuld salig kan word. En die bewys? Wel, Moses sê in Deut. 1 :39: “Julle kinders wat vandag van geen goed of kwaad weet nie — hulle sal daar inkom en aan hulle sal Ek dit gee, en hulle sal dit in besit neem.”

Maar Moses spreek hier tot die Israeliete, wat die twee verkenners verag het en die tien geglo het, en verklaar nou, dat alleen Josua en Kaleb en die kinders, wat op daardie oomblik van geen goed of kwaad weet, en dus aan die bepaalde sonde geen deel het nie, in Kanaän sou ingaan. Hy sê dus nie, dat die kinders in die algemeen onskuldig en nie aan die erfsonde onderworpe is nie.

Die Skrif leer ons twee dinge duidelik:

a. Dat die kinders aan Adam se sonde onderworpe is. Paulus sê in Rom. 5:12 dat almal in Adam gesondig het en in vs. 18 dat deur een misdaad dit vir alle mense tot veroordeling gekom het.

Dawid bid in Ps. 25:7: “Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie; dink aan my na u goedertierenheid, om u goedheid ontwil, o HERE!”

En nog duideliker bely hy in Ps. 51:7: “Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.” Ons sondige aard gaan dus tot die oom­blik van ons ontvangenis en geboorte terug.

b. Dat die weg van die saligheid vir die kinders die­selfde is as vir die volwassenes. Die teëstanders leer van die kinders: erfskuld het hulle nie meer nie en werklike sondes het hulle nog nie; hulle word dus as onskuldiges salig. Die Skrif leer, dat die kinders, net soos die volwassenes alleen deur genade salig word en alleen deur wedergeboorte ingaan in die koninkryk van God, Joh. 3:3. 5. Natuurlik kan die kinders die wederge­boorte nog nie toon nie, maar daarom kan hulle wel al wedergebore wees. Die Heilige Gees is by die wedergeboorte tog nie aan die bewussyn gebind nie. Hy vernuwe die onbewuste kinderharte net so goed soos die van die bewuste volwassenes. En as Hy werk, wie sal dan keer? Die klein kinders behoort dus óf by die gelowiges, óf by die ongelowiges. ‘n Derde stand van onskuldiges is daar nie.

 2. Ons tweede stelling lui dan ook, dat God die kinders van die gelowiges by die gelowiges reken

Dit blyk duidelik uit die volgende gegewens van die Skrif:

a. Daaruit, dat God die gelowige ouers saam met hulle kinders in die verbond van die genade opgeneem het. Die teëstanders beperk die genade tot die vol­wassenes. Maar God het dit uitgebrei van die vol­wassenes tot die kinders. Dit blyk onmiddellik al uit Gen. 3:15, waar die Here sê, dat die saad van die Vrou (d.i. die gelowige saad, wat op Christus sal uitloop) die Satan se kop sal vermorsel.

By Abraham blyk dit reeds duideliker. Die Here sê tot hom nie net: “Ek sal my verbond oprig tussen my en jou” nie, maar voeg daarby: “én jou nageslag na jou in hulle geslagte, tot ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag na jou.”

En hierdie selfde lyn loop deur in die N.T. Lees maar Hand. 2.39: “Want aan julle kom die belofte toe en aan julle kinders”. ens. En wat Paulus verklaar in Rom. 11:16: “En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook; en as die wortel heilig is, dan die takke ook”, d.w.s. as die aartsvaders in die verbond van die genade opgeneem is, dan behoort ook hulle na­ geslag tot die verbond, want God het dit met hulle en met hulle nageslag opgerig. Dit geld nie alleen vir die gelowiges uit die Jode nie, maar ook vir die uit die heidene!

b. Daaruit, dat die Heilige Gees die genade reeds in die harte van die klein kinders werk. Jeremia is hiervan ‘n duidelike bewys. Daar staan tog duidelik in Jer. 1:5: “Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken”, d.i. verordineer, bestem om ‘n profeet te wees. “En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig”, d.i. afgesonder om as profeet op te tree. Daarin lê dus tweërlei: 1ste, die voorafgaande verkiesing tot profeet, en 2de, die voorafgaande heiliging, d.i. mededeling van die genade- en amptelike gawes.

Verder blyk dit ook by Johannes die Doper. Want die engel sê vir Sagarias (Luk. 1:15b): …… en hy sal met die Heilige Gees vervul word, reeds van die moederskoot af”. Die woordjie: reeds, beteken, dat die Heilige Gees hom reeds in die moederskoot vervul het en hom bly vervul het van sy geboorte af aan. Die Heilige Gees het hom dus van sy eerste begin af vervul met sy saligmakende en amptelike genade. Die teëstanders werp hier nou weer teë, dat daar geen geloof is sonder kennis en dat klein kinders nie kan ken nie en dus ook nie kan glo nie. Maar wat hulle ook al beweer, hier staan duidelik, dat die Heilige Gees ook in kinderharte werk.

c. Daaruit, dat klein kinders alreeds van God se genade spreek en roem. Die teëstanders slaan die hande saam van verbasing en roep: Wie het al ooit die klein kinders van God se genade hoor roem en spreek? Ons antwoord: Jesus self, want Hy verklaar in Matt. 21:16, dat Hy in die hosanna-geroep van die kinders in die tempel, toe hulle Hom huldig as die Seun van God, die vervulling hoor van Ps. 8:3: “Uit die mond van die kindertjies en die suigelinge het U sterkte gegrondves.”

En wat die Heiland self daar verklaar, word nog steeds bewaarheid. Elke gelowige kan in sy eie omgewing die klein kinders op ongedwonge en kinderlike manier hoor spreek en roem van God en goddelike sake. Daar is klein kinders, wat van kleinsaf in tere godsvrug opgevoed is en al vroeg van Jesus se liefde en ontferming spreek en sing.

d. Daaruit, dat volgens Matt. 19:13-15 die kinders net so goed reg het op die koninkryk van die hemele as die volwassenes. Daar kom ouers uit die omgewing “met hulle kinders by Jesus, sodat Hy hulle die hande sou oplê en bid” (vs. 13). Die dissipels het blykbaar gedink, dat die kinders buite die koninkryk van die hemele staan en die Heiland Hom nie met hulle sou kon bemoei nie. Hulle weer dan ook die ouers af.

En wat sê Jesus nou?

Gee Hy sy dissipels gelyk en sê Hy vir die ouers: “Gaan weg met julle kinders, want hulle staan buite die koninkryk van God”? Nee! Jesus sê vir hulle: “Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele.” Hy sê nie: hulle sal die koninkryk beërwe, nie, maar: aan sulkes behoort d.i.: nou, vandag, die koninkryk van die hemele. Hulle het daar reg op, nie vanweë hulle onskuld of waardigheid, maar vanweë God se bestemming. Daar staan ook nie: aan hulle, d.i. aan hierdie spesifieke 10 of 12 kinders, maar aan sulkes, d.i. die kinders van die verbond in die algemeen.

Die kinders van die gelowiges het dus volgens Jesus se eie verklaring net sowel reg op die koninkryk van die hemele as die volwassenes. Hy ontvang hulle dan ook met oop arme en seën hulle (vs. 1 5 ) .

En sou ons hulle dan afhou van die Doop?

Trouens, die vraag van die saligheid van ons kinders is van groot belang. Want ‘n groot deel van die mensheid sterf voordat hulle tot bewussyn gekom het. As daar nooit ‘n kind sou sterwe, sou mens kon sê: laat hulle self kies, as hulle volwasse geword het? Maar daar sterf duisende kinders jonk! Al die vroegsterwende kinders is net so goed soos die volwassenes aan die erfsonde onderwerp.

Die vraag is dus van geweldige belang: kan hulle salig word, ja of nee?

Op hierdie vraag antwoord die Heiland, ja, want aan sulkes be­hoort die koninkryk van die hemele! Maar staan die koninkryk van die hemele dan sommer vir alle kinders oop?

Nee, want Jesus sê met nadruk in Joh. 3:3: “Voorwaar, voorwaar. Ek sê vir jou: as iemand nie weer gebore word nie. kan hy die koninkryk van God nie sien nie”, vs. 5: ..nie ingaan nie”.

Sonder wedergeboorte kan dus ook geen kind die hemelryk binnegaan nie.

e. Daaruit, dat die Skrif die kinders van die gelowi­ges by die gemeente reken. Dit blyk duidelik uit Ef. 6:1-3. Volgens hoofstuk 1:1 skryf die apostel aan die “heiliges . . . en gelowiges in Christus Jesus”. En hier­die gemeente van gelowiges bestaan dan uit verskillende groepe, nl.

– ‘n groep van vroue: 5 :22-24;

– van manne: 5:25-33;

– van kinders: 6:1-3;

– van vaders: 6:4;

– van diensknegte: 6:5-8;

– en van meesters: 6:9.

Hierdie almal behoort tot die gemeente van gelowiges.

Ook die kin­ders, want hy vermaan hulle, 6:1: “Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg.”

Hulle moet nie net gehoorsaam wees nie, maar: gehoorsaam wees in die Here, d.i. in betrekking tot Christus, asof hulle in Christus is; “want dit is reg”, dit is volgens die wet van God.

En verder uit Kol. 3:20. Weer spreek hy die ge­meente aan:

– as heiliges en gelowige broeders, 1:1-2;

as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, 3:20, ens.

En tot hierdie gemeente behoort dan weer:

– ‘n groep van vroue: 3:18;

– van manne: 3:19;

– van kinders: 3:20 ens.

Aan die een kant reken Paulus dus die kinders van die gelowiges by die gemeente en reken hulle as gelowiges totdat die teenoorgestelde bewys is. Hulle is van die heidenkinders onderskei, nie omdat hulle in hulleself beter is nie, maar omdat God hulle in sy verbond opgeneem het.

Aan die ander kant hou hy ook daarmee rekening, dat daar geveinsdes, huigelaars en ongelowiges onder die gelowiges is. Want die Kerk kan nie oor die hart oordeel nie. As dit later by die opgroei blyk dat die kinders geen gelowiges is nie, dan moet hulle ernstig vermaan word, en as daar geen bekering volg nie, met die ban afgesny word.

3. Ons gevolgtrekking is dan ook kort en bondig, dat die kinders van die gelowiges by die gelowiges behoort en daarom ook gedoop moet word

Die doop is vir die gelowiges (eerste stelling). Die kinders van die gelowiges word deur die Skrif by die gelowiges gereken en vir gelowiges gehou (tweede stelling). Dus moet die kinders ook gedoop word (gevolgtrekking).

Maar — so werp die Wederdopers dikwels op — is die beskouing van die Doopsformulier nie daarmee in stryd nie? Dit gaan mos van die gedagte uit, dat die kind vóór die Doop nog nie in Christus ingelyf is nie, volgens die verklaring in die begin: . . . “dat ons met ons kinders in sonde ontvang en gebore word en daar­om kinders van die toorn is, sodat ons in die ryk van God nie kan kom nie tensy ons weer gebore word’.

Vóór die Doop staan hulle dus nog buite die koninkryk van God.

Daarop laat die formulier die gemeente saam met die ouers vir hierdie kind bid: “……. ons bid U, by u grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur u Heilige Gees in Jesus Christus u Seun wil inlyf …”

En ten slotte volg dan die danksegging: ” . . ons dank en loof U dat U ons en ons kinders . . . tot lidmate van u eniggebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het; en dat U dit aan ons met die heilige Doop beseël en bekragtig”.

Nou is al hulle sondes hulle vergewe en is hulle as lidmate aangeneem.

Maar wanneer is hulle aangeneem?

Vóór die Doop was hulle nog nie, na die Doop is hulle wel aangeneem. Dus deur die Doop ? Maar dit verwerp die Gereformeerdes as ‘n Roomse dwaling! Maar wanneer dan? Miskien net vóór die Doop, tussen die gebed en die gaan na die doopbak? Dit lyk baie na die Roomse leer!

Ons antwoord daarop die volgende:

Hierdie selfde beswaar sou mens ook kan inbring teen die sterk uitdrukking van God se Woord oor die Doop van Paulus, Hand. 22:16.

Paulus was alreeds bekeerd op die pad na Damaskus en Ananias het dit geweet, want die Here het dit vir hom gesê: “Staan op en gaan . . . na ‘n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid”, Hand. 9:1 1; en vs. 15: ” . . . hy is vir my ‘n uitverkore werktuig”, ens. Ananias spreek homself alreeds aan as ‘n broeder, vs. 17.

En tog sê Ananias aan hom, Hand. 22:16: “Staan op en laat jou doop en jou son­des afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep”, asof hy die afwassing van sy sondes vóór sy doop nog nie ontvang het nie en eers deur sy doop verkry het. Rome wys dan ook met nadruk op hierdie teks om te bewys dat die wedergeboorte deur die Doop bewerk word.

Maar alreeds die “Kanttekeninge” van die ou “Statebybel” verklaar (en die meeste Reformatore stem daarmee saam): “Dit is tot ‘n teken en verseëling, dat u sondes deur die bloed en die Gees van Christus afgewas is; ‘n manier van spreek, wat vir die sakramente dikwels gebruik word, kyk Mark. 1:4; Ef. 5:26, wat nader verklaar word in Matt. 3:11; 1 Petr. 3:21; 1 Joh. 1:7.”

Ananias gebruik hier ‘n sogenaamde sakramentele spreekwyse, d.w.s. hy ken aan die teken (die Doop) die afwassing van die sondes toe, terwyl dit alleen deur die Gees gebeur. Paulus was alreeds ‘n bekeerde en gelowige. Hy mag alleen gedoop word omdat hy glo en ontvang dus in die Doop die teken en seël van die afwassing van die sonde.

En só moet ook hierdie gedeeltes uit die Doopsformulier verklaar word.

Die formulier gaan uit van die gedagte, dat die kinders saam met die ouers “in Chris­tus geheilig is“, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te word. As die gemeente bid: “dat U hierdie kind van U in U liewe Seun Jesus Christus wil in lyf“, dan beteken dit nie: deur die Doop in Chris­tus inlyf nie, maar dit is ‘n sakramentele spreekwyse, wat beteken: dat U hierdie kind van U in die Doop die teken en seël van die inlywing in Christus wil skenk.

Volgende keer: III. Die kinderdoop en die besnydenis

Die res van die reeks: Die Reg van die Kinderdoop

Ander artikels oor die doop: Verbondsdoop

PDF uitgawe van die hele reeks: Die Reg van die Kinderdoop

Image 1

DIE REG VAN DIE KINDERDOOP

(deel I: Die Kinderdoop en die Skrif)

deur ds. Joh. Jansen

Uitgegee deur die Deputate vir Evangelisasie lektuur

[Nota: In my onlangse leeswerk oor verbond en doop het ek op hierdie boekie afgekom oor die kinderdoop en deel dit graag. In die teks het ek hier en daar klein vertaling-aanpassings gemaak, beklemtonings bygevoeg, en plaas my eie opmerkings in hakies met my voorletters, slc, vooraan.]

Inhoudsopgawe

Voorwoord van die Vertalers

INLEIDING

I. DIE KINDERDOOP EN DIE SKRIF

II. DIE KINDERDOOP EN DIE GELOOF VAN DIE KINDERS

III. DIE KINDERDOOP EN DIE BESNYDENIS

IV. DIE KINDERDOOP EN DIE KERK

V. DIE KINDERDOOP EN DIE BESPRENKELING

Voorwoord van die Vertalers

Die getalle van Protestante in ons vaderland wat krities en afwykend staan teenoor die kinderdoop, neem nog steeds toe. Onmoontlik is dit om ‘n opsomming te gee van die baie rigtinge en strominge wat die reg van die kinderdoop betwis. Sektes van allerlei naam en aard vind daarin ‘n gemeenskaplike grond waarop hulle teen die Christelike kerke kan te velde trek. In Karl Barth, wat vanaf 1940 die bestaansreg van die kinder­doop heftig begin bestry het, vind al die Baptistiese rigtinge natuurlik ‘n kampvegter van groot formaat.

Die vernaamste argument wat die teëstanders van die kinderdoop aanvoer is sekerlik die bewering dat die kin­derdoop in die Christelike kerk nie op die Skrif berus nie maar op ‘n eeu-oue tradisie. Daarteenoor beroep hulle hul op die Skrif om die volwassedoop en die volwassedoop alleen te regverdig.

En dit is reeds in hierdie opsig waarin die boekie van ds. Jansen so ‘n groot betekenis het, ook vir ons tyd. Dit is Skrifgebonde en Skrifgetrou. Dit benader elkeen van die hoofargumente van die doperse rigtinge vanuit die gesigspunt van die Woord van God en dit ontsenu die argumente op weergalose wyse.

Calvyn het reeds gesê: “Wanneer ‘n sakrament nie op die vaste fondament van die Woord van God steun nie, dan hang dit aan ‘n draadjie.” (Calvyn: Institutie, IV, XVI, I). Jansen bewys in die boekie dat die kinderdoop wel op die Woord van God steun.

Omdat Christene dit soms moeilik vind om genoegsame en afdoende argumente te vind om sektariese aanslae af te weer, het die Evangeliesasiekommissie van die Gereformeerde Kerke van Potchefstroom en Potchefstroom-Noord dit goed gedink om die boekie van ds. Jansen van Nederland te vertaal en in Afrikaans te laat verskyn.

Mag dit tot ryke seën wees vir almal wat ernstig dink oor hierdie teken en seël van Gods Verbond wat ons die kindertjies van gelowige ouers nie mag onthou nie.

Dr. S. C. W. DUVENAGE (Potchefstroom- Noord)

Ds. L. H. STAVAST (Daspoort-Pretoria)

Mei 1958

IMG-20150527-WA0000

Ds. Lammert (LH) Stavast, een van die vertalers, 57 jaar later op sy siekbed (Mei 2015), in Potchefstroom. Ds. Lammert is 89 jaar jonk (Ps.92:13-16).

INLEIDING

Ons vra in die volgende bladsye vir ‘n oomblik u aandag vir die reg van die kinderdoop. Want al is dit volgens die uitdruklike getuienis van die Kerkvaders alreeds van die dae van die Apostels af in gebruik, tog is dit vroeër deur die Wederdopers en word dit vandag deur verskillende sektes nog met krag bestry.

Hulle leer met groot nadruk,

1: dat die kinderdoop nie berus op die Skrif nie,

2: dat klein kindertjies nog nie kan glo nie en, omdat die doop alleen vir die gelowiges bedoel is, hulle dus nie gedoop mag word nie,

3: dat die doop nie in die plek van die besnydenis gekom het nie,

4: dat die kinderdoop eers later deur die kerk ingestel is, en

5: dat die doop alleen deur onderdompeling en nie deur besprenkeling bedien mag word nie.

Ons stel hierteenoor kort en bondig:

1: dat die kin­derdoop wél op die Skrif berus,

2: dat die kinders van gelowige ouers wél gedoop moet word,

3: dat die doop wél in die plek van die besnydenis gekom het,

4: dat die kinderdoop nie eers later deur die Kerk, maar alreeds deur die Apostels ingestel is, en

5: dat die doop nie alleen deur onderdompeling nie, maar ook deur be­sprenkeling bedien mag word.

Vooraf verklaar ons uitdruklik, dat dit ons nie daarom te doen is om persone seer te maak nie. Ons wil graag glo, dat baie werklik uit oortuiging die kinderdoop bestry. Maar ons stel daarteenoor, met net so sterk, so nie nog sterker nadruk, dat ons uit volle oortuiging die reg van die kinderdoop wil verdedig.

Vir die gemak van die leser sal ons bogenoemde punte agtermekaar bespreek.

I. DIE KINDERDOOP EN DIE SKRIF

Die eerste stelling is: die kinderdoop berus wél op die Skrif.

Die Baptiste (en hierby moet ons maar dink aan al die groepe en rigtings wat die kinderdoop bestry, Vert.) ontken dit ten sterkste. Hulle eis van ons: noem dan maar een voorbeeld uit die Skrif dat daar kinders gedoop is; of een teks waarin God beveel, dat hulle gedoop moet word!

Wie daarop geen antwoord kan gee is verslae en staan dikwels verleë. Maar ons ontsê hulle die reg tot hierdie eis.

Hierdie eis is onregverdig en ook onskriftuurlik!

Onregverdig, omdat die Baptiste, net soos ons, verskillende ander geloofstukke uit die Skrif haal sonder dat hulle letterlik en woordelik in die Skrif staan, bv.:

– die Drie-eenheid,

– die voorsienigheid van God,

– die rusdag op die eerste i.p.v. op die sewende dag!

[slc: Daar kan nog die volgende belangrike sake bygevoeg word:

– die Here beveel die nagmaal vir sy kinders, maar ons lees nêrens ‘uitdruklik’ dat ‘vrouens’ spesifiek nagmaal gebruik het nie, beteken dit hul mag nie en dat dit ‘onskriftuurlik’ is?, en,

– die Here se Woord leer dat elkeen wat in Christus glo, gered sal word, maar nie elkeen van sy kinders se naam staan ‘spesifiek of uitdruklik’ in die Bybel gelys nie, beteken dit alleen dat mense wie se name uitdruklik in die Bybel staan wat geglo het, gered is ?

Nee, hierdie twee sake, asook baie ander sake volg uit goeie noodsaaklike afleiding vanuit die geheel van die Skrif (WCF 1.6), om Skrif met Skrif te vergelyk. Ek dink dit is Totius wat iets in die lyn van die volgende gestel het: ons het nie net hier en daar ‘n teks nie, ons het die hele Bybel.

Dit is daarom die verkeerde verstaan en/of gebruik van die regulerende beginsel van die erediens (wat hoofsaaklik in die verbondsdoop voorstaanders se belydenisskrifte te vinde is, saam met die leer van die kinderdoop), wat lei tot die ongeldige en onbybelse redenasie dat die Bybel nie leer dat kinders van gelowiges behoort gedoop te word nie.]

En so is dit ook met die doop.

Nêrens staan tog letterlik in die Bybel dat die water by die doop teken is van Christus se bloed en Gees nie. Wel staan daar van die brood by die Nagmaal: dit is my liggaam en van die drinkbeker: dit is die Nuwe Testament in my bloed. Maar nêrens lees ons van die doopwater: dit is my bloed en Gees, nie.

Tog neem ons teëstanders dit saam met ons aan, omdat dit duidelik uit die Skrif afgelei kan word, bv. uit Hand. 22:16, waar Ananias by Paulus daarop aandring: “Staan op, laat jou doop (nl. met water) en jou sondes afwas” (nl. in die bloed van Christus) .

Kyk verder ook : Hand. 10:47; 1 Joh. 1:7; 1 Kor. 6:11.

En dit is ook baie belangrik, want as die water by die doop nie ‘n teken is van die bloed en die Gees van Christus nie, dan beteken en verseël die doop nie die afwassing van die sondes, die begrafnis van ons ou en die opstanding van ons nuwe mens nie! Die water op homself kan tog nie ons sondes afwas nie. Al sou ons ook in die see gedoop word, dit sou ons nie baat nie. Die hoeveelheid water bewerk dit nie.

Alleen die bloed en die Gees van Christus reinig ons van ons sondes (1 Joh. 1:7; 1 Kor. 6:11).

As ons teëstanders nou saam met ons erken, dat dit nie letterlik in die Skrif staan nie, maar by gesonde en eerlike verklaring uit die grondelemente van die Skrif afgelei kan word, is dit dan eerlik en regverdig om by die vraag wie gedoop moet word, ‘n woordelike bevel te eis: “die klein kinders moet gedoop word”, en anders is die kinderdoop ongeoorloofd?

Buitendien is dit ook onskriftuurlik!

Die Heilige Skrif is tog geen uitgewerkte stelsel van geloofsleer of ‘n wetboek, waarin die titels van die verskillende geloof­stukke agtermekaar voorkom nie, maar dit is die bron van die Godskennis, die goudmyn van die genade, waar­in alleen die grondelemente vir die verskillende geloof­stukke aanwesig is.

Wel, ook die grondelemente vir die kinderdoop lê duidelik in die Skrif. Hulle is kortliks die volgende:

 1. Die Skrif gaan in die N.T. van die volwassedoop uit

Dit kan ook nie anders nie. Die Christelike Kerk was eerste sendingkerk en moes uit bekeerde Jode en Heidene gestig word.

Dit het al begin met Johannes die Doper, wat die doop van bekering tot vergewing van sondes gepreek het, Luk. 3:2, 3; d.w.s. eers moet die Jode hulle bekeer, in die weg van die bekering verkry hulle die ver­gewing van sondes en daarna ontvang hulle die doop as teken en seël van die sondevergewing. Hy het dus alleen die volwasse Jode gedoop wat met berou oor hulle sondes tot God gekom het.

Dit blyk verder uit Matt. 28:19, Gaan dan en onder­wys alle volke, ens. Die volgorde in hierdie teks is: Eers alle volke onderwys, d.i. tot dissipels maak, deur die prediking van die Evangelie; daarna: hulle doop, d.w.s. hierdie dissipels onder die volke, wat deur die prediking van die Evangelie byeengebring is; en verder moet hierdie gedooptes geleer word om alles te onderhou wat Christus beveel het.

Dit blyk ook uit Mark. 16:15. 16: Gaan die hele wêreld in en verkondig die Evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word maar hy wat nie glo nie sal geoordeel Word.

Hier is die volgorde weer: eers die prediking aan die ganse mensdom. d.w.s. aan Jode en Heidene sonder onderskeid, en dan die eis van die geloof as die volstrekte voorwaarde vir saligheid, en ten slotte die doop as die teken van inlywing in die Christelike Kerk. Ge­loof en doop is dus albei noodsaaklik vir die saligheid. Maar daar is verskil in die soort van noodsaaklikheid. Die geloof is volstrek, beslis noodsaaklik: sonder geloof is die saligheid onmoontlik. Die doop egter is betreklik noodsaaklik, nl. uit die oogpunt van gehoorsaamheid aan die bevel van Christus en dien dan tot versterking van die geloof. Want daar staan mos: maar hy wat nie glo nie, (en dan volg daar nie weer: en hy wat nie gedoop is nie) sal veroordeel Word.

 1. Die belofte van die saligheid kom volgens die Skrif nie net aan die volwasse gelowiges nie, maar ook aan hul kinders toe

Alreeds in die O.T. neem God die kinders van die gelowiges saam met hulle ouers in die genadeverbond op.

– Die grondslag lê alreeds in die moederbelofte, Gen. 3:15, want die Here stel vyandskap nie net tussen die slang en Eva nie, maar ook tussen die saad van die vrou, d.w.s. haar gelowige nageslag, wat op Christus uitloop, en die saad van die slang, d.w.s. haar ongelowige nage­slag, wat die Satan as geestelike vader het.

– By Abraham is dit nog duideliker. Die Here sê vir hom nie net: om vir jou ‘n God te wees, nie, maar Hy voeg daarby: en vir jou nageslag na jou (Gen. 17:7). As die bestryders van die kinderdoop gelyk sou gehad het, sou daar alleen staan: Ek sal vir jou ‘n God wees en ook nog nie: van jou nageslag nie. Tog reken die Here die nageslag van Abraham daarby.-

Maar in die N.T. is dit nog duideliker. Dit blyk onmiddellik al op die Pinksterfees. Diegene wat so diep in hulle hart getref was, vra: “Wat moet ons doen, broeders?” En dan antwoord Petrus: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus”, ens. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na Hom sal roep” (Hand. 2:39).

Die belofte is die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees, Joël 2.28 e.v. en alles wat daarin opgesluit is. Die be­lofte kom julle toe, sê Petrus tot hulle wat getref was, d.w.s. dit is van julle, julle het daar reg op, dit is julle regmatige eiendom.

En julle kinders, d.w.s. die klein kinders van daardie mense wat in hulle hart getref was.

Wel sê die bestryders van die kinderdoop: hierdie kinders is geen klein kinders, maar geestelikes, wedergebore en dus volwasse kinders, want Joël het gespreek van seuns en dogters, diensknegte en diensmaagde, en aan die slot van hierdie vers staan: “die wat die Here onse God na Hom sal roep”.

Maar alreeds Calvyn het opgemerk hoe ongerymd hierdie verklaring is.

Petrus het tot die getroffenes onder die breë Joodse skare gespreek en sê: “Daar lê ou beloftes vir julle en ook vir julle kinders, d.w.s. vir julle nageslag.”‘ Petrus spreek hier nie van volwassenes nie, maar van kinders sonder verdere bepaling, dus van klein en groot kinders in die algemeen.

In die oorspronklike taal staan daar: teknon, d.i. kind, van tiktoo, d.i. om te baar, om voort te bring. Dit sien dus baie meer op klein, onmondige, as op groot en mondige kinders. God het ons en ons kinders in genade aangeneem en daarom ook sy belofte geskenk.

 1. Daarby kom nog, dat gesinne in die geheel deur die doop in die Christelike Kerk ingelyf word, nl. die huisgesin van Cornelius (Hand. 10:2, 47) van Lydia (Hand. 16:14-15), van die Sipier (Hand. 16:30-34); van Crispus (Hand. 18:8); en van Stefanus (1 Kor. 1:16)

Oor hierdie vyf gesinne wil ons ‘n paar opmerkings maak.

(a) Hierdie gesinne is baie betwiste getuienisse. Die teëstanders van die kinderdoop sê: daar staan glad nie dat daar kinders in daardie gesinne was nie; julle veronderstel dit wel, maar dit staan daar nie, en julle mag tog nie op ‘n veronderstelling gaan bou nie, want so ‘n veronderstelling is geen sekerheid!

Ons van ons kant sê weer: Julle veronderstel, dat daar in hierdie vyf huisgesinne geen kinders was nie en dat hierdie huisgesinne, sonder dat die Skrif daarvan melding maak, uitsonderinge was op wat die Bybel gewoonlik onder ‘n huisgesin verstaan.

Ons gaan dus uit van die reël, wat Skrif en natuur albei aangee, dat tot ‘n huisgesin gewoonlik ook kinders behoort.

Ons teëstanders gaan egter uit van die gedagte, dat al vyf huisgesinne kinderloos was; en dit, sonder dat die Skrif daarvoor enige aanwysing gee!

Al staan dit ook nie uitdruklik daarby nie, waarskynlik is dit wel, dat ook hierdie ouers met kinders geseën was. En as daar wel kinders was, is hulle ook saam gedoop, want,

– Cornelius was vroom saam met sy hele huis (Hand. 10:2), en

– Petrus het beveel dat hulle gedoop moet word in die Naam van die Here (Hand. 10:48).

– Lydia is gedoop en haar huis (Hand. 16:15),

– die Sipier van Filippi is onmiddellik gedoop en al sy mense (Hand. 16:33),

– Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo en ook hy is met sy mense gedoop (Hand. 18:8); en

– Stefanus is met sy huisgesin deur Paulus gedoop (1 Kor. 1:16).

Inderdaad is hierdie gesinne sterk bewyse e silentio, d.w.s. stilswyende bewyse.

(b) Die krag van bewys lê egter nie in die besonder in die waarskynlikheid dat daar kinders was nie, maar baie meer in die feit, dat nie alleen die hoofde van hierdie gesinne, wat bekeerd is, maar ook die ander gesinslede deur die doop in die Kerk ingelyf is.

Die grondverskil tussen die voorstanders van die sg. “grootdoop” en ons lê in die individualistiese en organiese doopsbeskouing.

– Hulle gaan uit van die gedagte dat God die genade individualisties meedeel, d.w.s. dat Hy hier en daar iemand tot bekering bring sonder verdere verband met mekaar.

– Ons glo, dat God die genade organies mee­deel, d.w.s. dat Hy die afsonderlike uitverkorenes in die lyn van die geslagte verkies.

As hulle gelyk het, dan moes alleen die hoofde van genoemde gesinne toegebring gewees het en uiters nog enkele lede van hulle gesinne afsonderlik, maar nie die hele gesinne gesamentlik nie. Nou dat egter hierdie hele gesinne ingelyf is, blyk duidelik, dat Hy sy genade in die lyn van die ge­slagte voortplant.

(c) Ons laaste opmerking is, dat dit volgens ons bestryders alleen die volwasse huisgenote was wat gedoop is. Onbewuste kinders kan die prediking nog nie bewus hoor en nog nie glo en mag dus ook nie gedoop word nie. As daar in Hand. 16:32 staan, dat Paulus en Silas die Woord van die Here spreek tot almal wat in sy huis was, dan sluit dit volgens ons teëstanders die onbewuste kinders uit.

Maar ons vra: hoekom?

Preek ons ook nie tot die onbewuste kinders nie?

Lees ons die Skrif ook nie vir al die huisgenote, vir die kinders net so goed as vir die volwassenes nie?

Maar die onbewuste kinders kan tog nog nie bewus hoor en glo nie en die tronkbewaarder het hom verheug, dat hy met al sy mense gelowig geword het. Al die huisgenote het gelowig geword en dit kan klein kinders nog nie!

Ons antwoord: Klein kinders hoor meer as wat ons dink!

En al kan hulle nog nie met ‘n heldere besef glo nie, tog kan hulle die beginsel van die geloof besit en daarom as gelowige gesinslede saamgereken word.

Watter vrees het ons teëstanders tog vir die saligheid van die klein kindertjies!

Ons dink, dat Jesus sou sê: “Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie . . . want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele” (Matt. 19:14).

 1. Die kinders uit ‘n gemengde huwelik, waarin een van die huisgenote gelowig geword het, word by die gelowiges gereken (I Kor. 7:14).

In die gemeente van Korinthe was daar gemengde huwelike, omdat een van die twee heidense eggenotes later deur die prediking van die Evangelie tot bekering gekom het. Daardie gelowige manne of vroue het daar nou amper gewetensbeswaar teen gehad om met die ongelowige party te bly saamwoon. Hulle het daarom met hierdie probleem na Paulus gekom.

En hy antwoord, dat ‘n gelowige man, wat ‘n ongelowige vrou het wat egter tevrede is om by hom te bly, haar nie mag verlaat nie, en vir ‘n gelowige vrou geld dieselfde. Sy mag haar ongelowige man nie verlaat nie. Die gelowige party mag van die ongeloof van die ander party geen grond vir egskeiding maak nie. Dit bewys hy dan verder in vers 14, waar hy uitdruklik verklaar, dat so ‘n huwelik ‘n Christelike huwelik is:

“Want die ongelowige man is (deur sy huweliksgemeenskap met die gelowige vrou) geheilig (d.w.s. uitwendig in die christelike huwelik en in die christelike lewensfeer opgeneem, sonder om nog inwendig geheilig, d.i. wedergebore te wees) ; en die ongelowige vrou is geheilig deur die man.”

En hierdie laaste saak, nl. dat die ongelowige party deur die huweliksgemeenskap met die gelowige party geheilig is, d.i. uitwendig in die christelike lewensfeer opgeneem word sodat ons daar met ‘n christelike huwelik te doen het bewys hy met hierdie toevoeging:

“Want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig”.

Laat ons nou maar vir ‘n oomblik, soos sommige en ook ons teëstanders doen, hierdie heiligheid van die kinders in uitwendige sin opvat, dan wil dit tog in alle geval sê, dat dit kinders uit ‘n christelike gesin, en dus verbondskinders is en dan sou hulle selfs op hierdie standpunt nog reg op die doop hê!

Maar daar is ander, soos bv. Calvyn, wat hierdie heiliging anders opvat. Hier­die ongelowige manne is heilig, nie in uitwendige sin nie, maar alleen insake die huweliksgemeenskap met die gelowige vroue en omgekeerd. Die huweliksgemeenskap met die onheilige man het vir die gelowige vrou geen onheilige gevolge gehad nie: “Want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig”.

Paulus ontleen hier ‘n bewysgrond aan die gevolg: julle meen dat julle huwelik voortaan onrein is, maar as dit waar sou wees, sou die kinders, wat daaruit gebore is, ook onrein wees; maar hulle is heilig, dus is u huwelik ook nog heilig en mag u van u kant nie skei nie. Die woord heilig wil hier dan sê, dat die kinders van die vloek, wat van nature op hulle lê, verlos is en in die genadeverbond opgeneem is en dus in beginsel deel het aan die genade-weldade van die verbond en dus ook reg het op die doop.

Nou weet ons wel, dat die wederdoperse sektes nie met hierdie opvatting saamstem nie. Maar nou moet hulle tog nie met soveel stelligheid verklaar: die eerste opvatting is die enigste wat reg is en die ander opvat­ting is totaal verkeerd nie. Dis opmerklik, dat ervare en vroom wetenskaplike godgeleerdes van die hoogste rang baie beskeie is en aan iemand anders se standpunt gewoonlik laat reg geskied; maar dat tweederangse geleerdes dikwels gekenmerk word deur opmerkings soos: So is dit en anders kan dit nie wees nie; die sterkste bewys teen die kinderdoop is 1 Kor. 7:14, ens.!

Ons sien in 1 Kor. 7:14 juis een van die sterkste bewyse vir die kinderdoop, want as die kinders uit so ‘n gemengde huwelik heilig is, in die genadeverbond op­geneem is en dus reg op die doop het, des te meer dan tog die kinders uit ‘n heeltemal gelowige huwelik.

5. En ten slotte stel ons die vraag: het Christus ook nie vir ons kinders gesterf en het hulle ook nie aan Christus deel nie?

Lees maar self wat Jesus hiervan sê in Matt. 21 :16.

Die owerpriesters en skrifgeleerdes het Hom baie kwalik geneem, dat Hy Homself deur kin­ders laat hulde bewys het. Hulle roep Hom in groot woede toe: “Hoor U wat hulle daar sê?” en Jesus ant­woord hulle: “Ja, het julle nooit gelees: uit die mond van klein kinders en suigelinge het U vir U lof berei nie?”

As God nou aan die kinders sy genade nie onthou nie, sal ons aan hulle dan die teken van die genade ont­hou?

Dit mag mos nie!

Volgende keer: II. Die kinderdoop en die geloof van die kinders

Die res van die reeks: Die Reg van die Kinderdoop

Ander artikels oor die doop: Verbondsdoop

PDF uitgawe van die hele reeks: Die Reg van die Kinderdoop

Posted by: proregno | May 25, 2015

Die belofte van die Genadeverbond

Herman N Ridderbos (1909-2007)

– Wat is die verbond ?

– Wat is die doop ?

– Wie behoort aan die genadeverbond ?

– Wie deel aan die belofte van die genadeverbond ?

Dit is vrae wat deur die eeue mee geworstel is vanuit die Skrifte oor die verbond.

In die 20ste eeu het hierdie en ander sake in die Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) tot ‘n kerkskeuring gelei.

Daaroor kan meer gelees word by hierdie skakels:

INLEIDEND

Twee sienings van die Genadeverbond, Louis Berkhof

http://proregno.files.wordpress.com/2010/06/die-genadeverbond-volgens-louis-berkhof.pdf

Bronne oor verbondstryd in Nederland in die eerste helfte van die 20ste eeu, S Le Cornu

http://proregno.files.wordpress.com/2010/06/brief-oor-dokumente-oor-verbondstryd.pdf

VERBONDSTRYD IN NEDERLAND

Stryd en skeuring in die Nederlandse Kerke (1940’s, oor die verbond), prof. S. Du Toit

http://proregno.files.wordpress.com/2010/06/skeuring-in-ndl-s-du-toit.pdf

KERKLIKE VERKLARINGS OOR DIE VERBOND

De Verklaring van de Synode van Utrecht (1905) over het punt van de onderstelde wedergeboorte (van die GKN)

http://proregno.files.wordpress.com/2010/06/1905-utrecht-verklaring.pdf

De Leeruitspraak van 1942 (van die GKN Sinode-Utrecht) aangaande genadeverbond en selfondersoek

http://proregno.files.wordpress.com/2010/06/1942-uitspraak-oor-genadeverbond.pdf

Verklaring van Gevoelen, 1943 (antwoord van Vrygemaaktes op bogenoemde leeruitspraak)

http://proregno.files.wordpress.com/2010/06/verklaring-van-gevoelen1.pdf

Die Vervangingsformule van Utrecht 1946 (wat die verklaring van 1942 vervang het)

http://proregno.files.wordpress.com/2010/07/vervanginsformule-van-utrecht-1946.pdf

Sien ook hier meer artikels: Vriend van God – artikels oor die genadeverbond

Ek plaas graag nou ook ‘n boekie hier van dr. Herman N. Ridderbos, wat verduidelik wat op die spel was in hierdie kerkstryd in die Nederland, spesifiek oor die aard van die belofte van die genadeverbond.

Is die belofte van die genadeverbond voorwaardelik of onvoorwaardelik ?

Hier is die volledige teksDe belofte van het genadeverbond

Ek plaas ook die inhoudsopgawe en inleiding hier:

Inhoudsopgawe

I. Het laatste bolwerk ….. 3

II. Verkenning van het terrein ….. 5

III. De Joodsche opvatting van Verbond en belofte ….. 8

IV. De onvoorwaardelijkheid van de belofte ….. 9

V. De belofte als levendmakende kracht ….. 12

VI. Oud en nieuw nomisme ….. 15

VII. Belofte en geloof ….. 17

VIII. De verzegeling der belofte ….. 21

IX. De belofte en het zaad ….. 24

X. De belofte en de zekerheid des geloofs ….. 26

I. HET LAATSTE BOLWERK

Het dogmatisch conflict, dat onze kerken in zoo groote beroe­ring gebracht en tot zulk een rampzalige verdeeldheid aanleiding gegeven heeft, vertoont voor den opmerkzamen toeschouwer, als men het zoo noemen mag, het beeld van een beweeglijken oorlog. Nu eens concentreert zich alles om deze, dan weer om die stelling.

Vooral drie vragen, die onderling ten nauwste samenhangen, zijn telkens weer in het geding, nl.

– wat is het Verbond,

– wat is de Doop en

– wat is de belofte van het Genadeverbond ?

In verband met de concrete aanleiding van den strijd, nl. de leeruitspraken van 1905 en 1942, gaat het daarbij speciaal over de vraag, in hoeverre de inwendige genade, nl. het werk van den Heiligen Geest in het hart van den mensch, met het Verbond der genade gegeven is en door den Doop verzegeld wordt. Zooals bekend, wordt van de zijde dergenen, die de genoemde leeruitspraken tegen iederen prijs meenen te moeten bestrijden (slc – Vrygemaakte standpunt), geleerd, dat deze in­wendige genade niet tot het wezen van het Verbond behoort, doch slechts als een bijkomend werk Gods beschouwd dient te worden. Daarom kunnen zij zich er niet bij neerleggen, dat wij de kinderen des Verbonds, krachtens de belofte van het Verbond en als met den Doop begiftigd, te houden hebben voor wedergeboren en in Christus geheiligd, wanneer men onder deze laatste woorden nl. ook de innerlijke heiliging moet verstaan.

Nu is het opmerkelijk — en daarom sprak ik van een beweeg­lijke oorlogvoering —, dat men den strijd al meer terugtrekt op het beloftebegrip.

Van de zijde dergenen, die voor de leer der kerk opkomen (slc – GKN [Gereformeerde Kerken Nederland], min of meer Kuyper se standpunt maar duidelik wel nie presies dieselfde nie, sien leeruitsprake hierbo]), is uit den treure aangetoond, dat volgens de klare uitspraken der Schrift de inwendige genade toch metterdaad een gave des Verbonds is. Men kent bijv. de bewijsplaatsen uit Jer. 31 : 33; Jes. 59 : 21, Jes. 44 : 3. Ook is bij herhaling een beroep gedaan op de belijdenis, volgens welke de Doop een verzegeling is van de reiniging door het bloed en den Geest van Christus, niet als een in het uitzicht gestelde mogelijkheid, doch als een reeds in beginsel gerealiseerde werke­lijkheid, waarvan door den Doop de doorwerking van Godswege verzekerd wordt. Ook zijn reeds meermalen de Schriftplaatsen aan­gehaald, die den Doop metterdaad als een verzegeling van een reeds plaats gevonden innerlijke reiniging kenschetsen 1).

[voetnota 1: Vgl. bijv. mijn Verbondscollectivisme, p. 6—12; 33—34.5]

Om nu aan de klem van deze bewijsvoering te ontkomen, beroepen de bestrijders van deze leer zich telkens weer op het feit, dat de inwendige genade in het Verbond slechts voorkomt als een belofte; en eveneens, dat de Doop de belofte van het Genadeverbond verzegelt, hetwelk, naar hun beschouwing, nog niet wil zeggen, dat de vervulling van die beloften in het Verbond en in den Doop ook reeds verondersteld wordt. In het beloftebegrip meenen zij de ruimte te vinden, die zij voor hun beschouwing noodig hebben; daardoor meenen zij een distantie te kunnen scheppen tusschen Verbond en Doop eenerzijds en wedergeboorte anderzijds.

Dat deze distantie niet slechts betrekking heeft op den tijd der wedergeboorte (waarvoor, zooals men weet, ook in het slot van 1905 ruimte gelaten is), maar op de wedergeboorte zelf, blijkt dui­delijk daaruit, dat aan de belofte van het Verbond der genade in alle opzichten een conditioneel karakter wordt toegekend, d.w.z. zij wordt afhankelijk gesteld van het geloof. Wie aan deze conditie voldoet, ontvangt den zegen van het Verbond, nl. de vervulling der belofte; geschiedt dit echter niet, dan slaat de belofte in haar tegendeel om en treedt de wraak of de vloek des Verbonds daarvoor in de plaats.

Vraagt men, wat de bezwaarde of uitgetreden broeders beweegt, daarop zoo grooten nadruk te leggen en daarvoor zelfs de kerk te verscheuren, liever dan zich bij de belijdenis der kerk neer te leggen, dan dient gewezen op het collectivistische uitgangspunt van hun beschouwing. Volgens hen zijn alle kinderen der geloovigen op dezelfde wijze in het Verbond begrepen, ontvangen zij allen in denzelfden zin den vollen Doop en de volle belofte. Dat is de groote, allesbeheerschende gedachte van heel hun opvatting, omdat anders, naar zij meenen, aan de zekerheid van het Ver­bond en aan de zekerheid des geloofs binnen het Verbond te kort gedaan zou worden.

En deze collectivistische grondgedachte is natuurlijk alleen dan te handhaven, wanneer de inwendige genade niet zelf met het Verbond gegeven en door den Doop bezegeld wordt, maar slechts in den vorm van een voorwaardelijke belofte aan allen geschonken wordt. Vandaar dit concentreeren van heel het geding rondom het beloftebegrip. Zou ook deze stelling moeten worden ontruimd, dan zou heel het verzet tegen de aangenomen kerkleer ineenstorten.

Daarom ligt in het conditioneele beloftebegrip het laatste bol­werk van de uitwendige, collectivistische Verbondsbeschouwing onzer dagen.

Hier is die volledige teksDe belofte van het genadeverbond

Posted by: proregno | May 21, 2015

Skrifoordenking: Lukas 24:39,40 Voel aan My en kyk !

Image of J. C. Ryle

‘But he who cannot condescend to deal thus with the young, the ignorant, and the uneducated, has not the mind of Christ. Well would it be for all believers, if they would remember Paul’s words more frequently, “To the weak became I as weak, that I might gain the weak.’ (1 Cor 9:22.) – JC Ryle

Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie. En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle sy hande en sy voete. – Lukas 24:39,40

We should observe, for another thing, in this passage,our Lord’s marvelous condescension to the infirmity of His disciples. We read that when His disciples were terrified at His appearance, and could not believe that it was Himself, He said, “Behold my hands and feet–touch me and see.”

Our Lord might fairly have commanded His disciples to believe that He had risen. He might justly have said “Where is your faith? Why do you not believe my resurrection, when you see me with your own eyes?” But He does not do so. He stoops even lower than this. He appeals to the bodily senses of the eleven. He bids them touch Him with their own hands, and satisfy themselves that He was a material being, and not a ghost or spirit.

A mighty principle is contained in this circumstance, which we shall do well to store up in our hearts. Our Lord permits us to use our senses in testing a fact or an assertion in religion. Things ABOVE our reason we must expect to find in Christianity.

But things CONTRARY to reason, and contradictory to our own senses, our Lord would have us know, we are not meant to believe. A doctrine, so-called, which contradicts our senses, is not a doctrine which came from Him who bade the eleven touch His hands and His feet.

Let us remember this principle in dealing with the Romish doctrine of a change in the bread and wine at the Lord’s Supper. There is no such change at all. Our own eyes and our own tongues tell us that the bread is bread and the wine is wine, after consecration as well as before. Our Lord never requires us to believe that which is contrary to our senses. The doctrine of transubstantiation is therefore false and unscriptural.

Let us remember this principle in dealing with the Romish doctrine of baptismal regeneration. There is no inseparable connection between baptism and the new birth of man’s heart. Our own eyes and senses tell us that myriads of baptized people have not the Spirit of God, are utterly without grace, and are servants of the devil and the world.

Our Lord never requires us to believe that which is contrary to our senses.

The doctrine that regeneration invariably accompanies baptism is therefore undeserving of credit. It is mere antinomianism to say that there is grace where no grace is to be seen. A mighty practical lesson is involved in our Lord’s dealing with the disciples, which we shall do well to remember. That lesson is the duty of dealing gently with weak disciples, and teaching them as they are able to bear.

Like our Lord, we must be forbearing and patient.

Like our Lord, we must condescend to the feebleness of some men’s faith, and treat them as tenderly as little children, in order to bring them into the right way. We must not cast off men because they do not see everything at once. We must not despise the humblest and most childish means, if we can only persuade men to believe. Such dealing may require much patience.

But he who cannot condescend to deal thus with the young, the ignorant, and the uneducated, has not the mind of Christ. Well would it be for all believers, if they would remember Paul’s words more frequently, “To the weak became I as weak, that I might gain the weak.” (1 Cor 9:22.)

Bron: Ryle, J.C.  Expository Thoughts on the Gospels.

Lees: Genesis 15:1-6; 22:1-14; Matt.7:16-21; Jakobus 2:14-26

Teksgedeelte: Jak.2:18-26

Tema: Geloof alleen red, maar die geloof wat red is nie alleen nie (dit dra vrug)

Prediker: S. Le Cornu

Die preek (asook voriges in die Jakobus-reeks, en ander preke) kan hier geluister/afgelaai word:

Jak.2:14-26 (2015-05-10 – deel 2)

Die notas van die preek (nie presies dieselfde as preekteks nie):

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

In die jaar 1535 in België, is die engelse kerkhervormer, William Tyndale,

gevange geneem en voor ´n Rooms Katolieke regsbank gebring,

op die aanklag van kettery.

Die aanklagtes, verwoord deur die Rooms katolieke biskop was as volg:

Tyndale, jy leer dat:

– die heiliges of moeder Maria nie vir ons intree nie, en ons hulle ook nie moet aanroep nie,

– dat die mens se siel nie deur menslike tradisies gebind kan word nie,

– dat die geloof alleen regverdig, om te glo in die vergifnis van sondes en die genade in die evangelie te omhels, is genoegsaam vir verlossing

Tyndale, wat is hierop jou antwoord ?

Sy antwoord:

“Met ‘n skoon gewete voor God en die mense,

bely ek dat ek niks geleer het teen die eenvoudige betekenis

van die Heilige Skrif nie, en daarop, en daarop alleen staan ek.

Ja, ek glo in geloof wat alleen regverdig, en nie werke nie, want

(so verduidelik Tyndale die verhouding tussen geloof en werke, waaroor ons teksgedeelte gaan)

die vrugte wat aan ‘n boom groei, maak nie ‘n boom goed of kwaad nie,

maar dit wys net – toon aan – of dit ‘n goeie of ‘n slegte boom is.

Werke maak nie ‘n mens goed of sleg nie,

werke maak dit net duidelik vir ander mense,

dat die een wat die werke doen, goed of sleg is.

‘n Mens word geregverdig voor God deur die geloof alleen,

en die werke se doel is om daardie regverdiging

bekend te maak, openbaar te maak voor mense.

DIT (regverdiging deur die geloof alleen sonder die werke) – leer Paulus, as hy skryf (Ef.2:8,9):

8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.”

 En daarvoor het Tyndale, vir hierdie bybelse waarhede, veral redding deur geloof alleen, gesterwe aan ‘n brandstapel.

(Sien God´s Outlaw: The Story of William Tyndale)

Besef ons vandag nog die erns van hierdie saak,

om die verhouding tussen geloof en werke reg te verstaan.

Soos ons vorige week daarop gewys het, en wat ons weer hier gehoor

het uit Tyndale se mond, die aanhaling van Ef.2:9, dit gaan daaroor

– dat geen mens sal roem op sy eie werke nie,

dit gaan alles oor die eer van God in ons redding !

Maar, soos Tyndale ook daarop gewys het,

soos vrugte iets wys van of die boom (of dit goed of sleg is),

so wys/toon/openbaar ons werke wel of ons in die geloof is of nie,

of ons waarlik geregverdig is deur die geloof in Christus.

Daarom, om ons tema te herhaal vir hierdie Skrifgedeelte,

Geloof alleen red, 

maar die geloof wat red is nie alleen nie

Ons het die vorige keer gelet op v.14-17,

– die dooie geloof, die valse geloof, die skyngeloof wat Jakobus veroordeel (die ‘dié [soort] geloof, wat genoem word inv.14)

– wat deur die gebrek aan werke wys dat dit, v.17, ‘sigself dood is’

– dit is hierdie valse geloof, eintlik geen geloof, wat ‘n mens nie kan red nie, v.14.

Hierdie valse geloof maak net ‘n valse belydenis, ‘sê’ net, maar dra nie vrug nie, beloof net, maar gee nie,sien v.15,16.

Vandag, gaan ons dan verder let op verse 18-26,

 1. die regte verhouding tussen geloof en werke, v.18,19
 2. die getuienis van die regte verhouding tussen geloof en werke, v.20-26
 1. Die regte verhouding tussen geloof en werke, v.18,19

Nadat Jakobus in v.14-17 gewys het ‘n leë belydenis sonder dade,

dat daardie valse geloof nie kan red nie, want dit is dood,

gaan hy denkbeeldig in gesprek met hom waarna hy verwys in vers 14-17, die nietige mens van vers 20.

Hy is die een wie se geloof dood is en dus eintlik geen geloof het nie.

Hy spreek hom oor twee sake aan,

 1. dat geloof en werke saamgaan, v.18, en
 2. sarkastiese wyse dat sy valse geloof niks beter is as die duiwels se geloof nie, v.19

Die nietige mens maak dan die stelling, van die eerste deel van v.18,

“Maar iemand sal sê: Jy het die geloof en ek die werke”

(die oorspronlike taal het nie aanhalingstekens nie, maar uit die konteks word dit afgelei, die eerste sin na ‘iemand sê’, is van die nietige mens, en wat daarna volg is Jakobus se antwoord.)

Hier is die wese van die probleem, wat Jakobus, al reeds begin

aanspreek het daar in 1:22; 1:27; 2:1 en verder, naamlik

iemand wat beweer:

– hy is ‘n gelowige,

– het die Woord waarlik ontvang,

– maar hy is nie ‘n ‘dader’ van die Woord nie (1:22),

so iemand probeer geloof en werke los  maak van mekaar.

Asof die een (werke) nie volg/groei uit die ander (geloof) nie.

Ja, dit moet duidelik onderskei word (soos Paulus doen in Romeine  en Galasiërs, sien bv. Rom.3:28 en 3:31; Ef.2:8,9 en Ef.2:10), maar dit maak nie geskei word nie.

Die een (werke), groei noodwendig of volg noodwendig uit die ander (geloof), as die gawe van God.

Die nietige mens van v.14-17 meen dus hier dat sommige kan ‘n geloof hê wat nie in werke oorgaan nie,

en dan is daar ander wat weer net werke kan doen, sonder die geloof.

In vandag se aanslag kry mens die volgende valse teenstellings soos hierdie een:

– een gelowige is besorg oor die ware leer, en ander is weer net met dienswerk, dade besig.

– een is besorg oor die belydenis, nader oor die lewe.

Dit is ‘n valse teenstelling is, want dit gaan oor albei sake,

elkeen in sy regte plek en verhouding.

Jakobus antwoord dan met die woorde van vers 18b en verder:

Hy spreek die onmoontlikheid aan van, dat ons as mense,

geloof nie anders kan sien as deur die werke, die vrug nie

(dit wat Christus op wys in Matt.7:16-21, sien veral vers 21):

“Toon my jou geloof uit die werke, en ek sal jou uit my werke,

my geloof toon

Twee sleutelwoorde wat ons hier moet raaksien,

– “uit” is dieselfde woord in die oorspronklike taal by v.20 as ‘sonder’ vertaal word

– “toon” x2 (aanwys, bewys, demonstreer, openbaar)

Weet nie hoekom OAV dit as ‘uit’ in v.18 vertaal het nie, maar ‘sonder’ is in die konteks van v.18 duideliker, want Jakobus stel ‘n kontras.

Hy is dus sarkasties, ‘nietige mens’ jy kan nie sonder werke vir ons toon (aanwys, bewys, demonstreer, openbaar), dat jy werklik glo nie, 18b.

Maar my werke, die ware gelowige se werke sal getuig, sal my geloof toon (uitwys, bewys, demonstreer, openbaar).

Soos vrugte demonstreer/wys/(aan)toon watter soort boom dit is,

so toon die vrug (werke) of iemand kind van God is (sien Jesus se w.

Jakobus antwoord die nietige mens verder, ook op ‘n sarkastiese wyse, in v.19:

Die nietige mens ‘glo, sê’ (onthou dit is nou die ‘glo’ van v.14-17, nie ware geloof nie), dat God een is, die Shema van Deut.6:4, die wese van die OT belydenis, en dit is goed, dit is waar dat God een is,

maar die duiwels glo dit ook, hul weet ook dat God een is,

hulle kan nie sy bestaan ontken nie, hulle weet van Hom,

is (haatlik) alte bewus van Hom,

maar hul geloof is natuurlik geen ware geloof wat oorgaan in diens, dank, ware kennis en vertroue in die Here tot sy eer nie,

Hul ‘geloof’ dra geen ware vrug van ‘n ware geloof nie.

En in vers 19:c is dalk ook ‘n sarkasme te sien:

Die ‘geloof’ van die duiwels, het wel ‘vrug’, al is dit ‘n slegte vrug,

naamlik hul sidder (dit is nie eerbied of heilige vrees nie, maar angs, bangheid, veragting).

So, nietige mens, hoe durf jy sê jy het ‘n ware geloof wat geen vrug/werke het nie,

selfs die duiwels die valse geloof, wete en bewustheid van God,

getuig teen jou, hulle ‘slegte werke’ getuig teen jou valse idee,

van “geloof het nie werke nie, dra nie vrug nie”!

En om hierdie saak tuis te bring, word die nietige mens, die valse gelowige opgeroep, uitgenooi (“Maar wil jy weet” –  wil jy sien, wil jy leer, wil jy bewyse hê) om die regte verhouding tussen geloof en werke, raak te ‘sien’ vanuit die OT geskrif, van twee OT figure te leer dat geloof sonder werke dood is, v.20.

Die twee figure wys/toon uit hul werke, dat hul geloof, ware geloof is wat vrug dra, doen, gee, handel, gehoorsaam, dien, ens.

– v.20-24 Abrahamis uit sy werke geregverdig, dus dit het aangetoon dat hy deur die geloof geregverdig is, en

v.25,26 Ragab, die hoer, se werke wat aantoon dat sy deur die geloof geregverdig is, dit het vrug gedra in werke

Dit sien ons in die tweede plek.

2. Die getuienis van die OT oor die regte verhouding tussen geloof en werke, v.20-26

Eerstens, die getuienis van Abraham.

Abraham, ons vader, seker die mees gerespekteerde figuur uit die OT word as voorbeeld gebruik.

Hy is uit sy werke geregverdig.

Watter spesifieke werk, watter daad van Abraham spesifiek ?

Toe hy Isak, sy seun geoffer het, dit het ons gelees daar in Gen.22.

Die HERE het Abraham, sy vriend, v.23, getoets, beproef, wat ons gelees het daar in Gen.22, vers 1.

Die HERE gee Abraham die opdrag om sy seun te offer.

En wat ‘sien’ (v.22,24) ons van Abraham, toe die woord van die HERE tot hom kom ?

Het hy net bloot ingestem tot die Woord, en daar het dit gestop ?

Is die nietige mens reg dat ‘n gelowige net ‘geloof’ het en nie ‘werke’ nie?

Kyk wat lees ons van Abraham, v.3 en verder:

Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem; en hy het hout gekloof vir ‘n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het.”

Abraham het gedoen, gehandel, klaargemaak, sy hand uitgesteek om sy seun te slag, v.10.

Sy geloof het dus in dade oorgegaan.

En as die Here hom keer om Isak te slag, met die woorde, v.12,

Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie; want nou weet Ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van My nie teruggehou het nie. 

Dan sien ons daarin die getuienis van sy geloof “nou weet Ek dat jy God vrees …”

Die feit dat Abraham gedoen het, gehoorsaam het, sy seun gegee het (kontra die valse dooie nietige geloof van v.15,16 wat nie ‘gee’ nie), het Abraham geregverdig.

Maar wat is hierdie ‘regverdig’ in vers 22 en verder ?

Beteken dit,

 1. a) Abraham het toe eers in Gen.22 ‘n gelowige geword, en
 2. b) dat dit sy gehoorsaamheid was wat hom gered het, dat hy dus deur die werke gered word,

kontra wat ons laasweek in Rom.3,4 en Gal.4 gehoor het (Rom.4:1-5),

dat mens geregverdig word deur die geloof alleen en nie deur die werke van die wet nie?

Nee, geliefdes, die hele konteks van hierdie vers, nl. v.14 tot 20,

asook spesiek v.22,23 wys op die antwoord.

(Onthou ons 3 beginsels van Skrifverlaring:

– God weerspreek Homself nie, daarom weerspreek Paulus en Jakobus mekaar nie, ons moet Skrif met Skrif vergelyk

– Ons moet kyk watter spesifiek saak ‘n skrywer aanspreek. Paulus oor die regverdigingsgrond van ons redding voor God, nl. Christus alleen wat ons deur die geloof ontvang. Jakobus fokus op die vrug van daardie geloof, werke wat dit sal openbaar, hoe langer hoe meer.

– Kyk hoe woorde verskillend gebruik word (0ns het dit reeds verlede week gesien oor die woord ‘glo/geloof’ (v.14-19).

En nou ook, hier by vers 21-24, kyk hoe gebruik Jakobus dan die woord ‘geregverdig’.

In die Skrif sien ons hierdie twee aspekte,

– ‘n juridiese aspek van regverdiging, ‘n regsterm wat wys op die feit dat ‘n mens vrygespreek word, gereken word as regverdig, as in ‘n regte verhouding tot God, op grond van Christus se werke (sien ook NGB art.23).  Dit wat daar in vers 23 staan … gereken (passief, dit gebeur met jou, op jou rekening geplaas). Sien Rom.4:6-8 as voorbeeld.

– maar daar is ook ‘n demonstratiewe getuigende aspek van die woord ‘geregverdig’, dit beteken om iets of ‘n saak te wys/openbaar/bewys.

In die Skrif hoor ons bv. in Luk.10:29, van die wetgeleerde,

“Maar hy wou homself regverdig, en sê vir Jesus: En wie is my naaste?”

Dus, die wetgeleerde wou bewys/aantoon/demonstreer dat hy al God se gebooie hou.

Ons doen dit ook, ons wil iets regverdig, bewys, aantoon.

Nog ‘n voorbeeld:

“En Hy het vir hulle gesê: Dit is julle wat julself regverdig voor die mense, maar God ken julle harte; want wat by die mens hoog geag word, is ‘n gruwel voor God.”

En dit is hoe Jakobus met die term geregverdig omgaan,

hy verwys na Abraham, om vir die nietige mens te sê:

Kyk hoe toon (v.18) Abraham uit sy werke sy geloof.

Sy werke van Gen.22 getuig dat Hy waarlik glo,

dat geloof vrug dra in werke.

Sy werke regverdig die uitspraak dat Abraham vriend van God is,

wat waarlik glo.

Ja, het die Here nie geweet dat Abraham sy kind is nie, dat hy waarlik glo nie ?

Natuurlik weet God alles, dit (“om te weet” “om te sien” dat sy werke getuig van sy geloof, v.20,22,24) is vir ons opgeteken (1 Kor.10:11),

Daarom vers 20, en weer in vers 22 en v.24 “sien jy”, verstaan jy nou,

sien jy nou dat vir ons as mense,

ons uit iemand se werke sy geloof kan sien.

Die geloof het saamgewerk (v.22), nl. geloof “begelei” (prof Floor, Jakobus: Brief van een broeder, Kok, Kampen, 1998) die werke, sodat die geloof volkome word, sy doel bereik.

Die vrug van ‘n ware geloof is werke wat geopenbaar word,

dit is wat Jakobus op wys in vers 22.

Reeds in 1:5 het ons gelees dat die lydsaamheid tot volkomenheid moet kom, dus sy doel bereik.

In 2:22 word ons geleer dat die wortel/saad, die geloof sal vrug dra, tot sy doel om goeie werke te doen, sien weer Ef.2:10.

En, as daar nog enige twyfel is, dat iemand sal dink om Jakobus teen Paulus te wil afspeel, of beweer dat dit Abraham se werke is wat hom gered het, sy werke wat bygevoeg moes word by Christus se werke om gered te word, met die gebeure in Gen.22, kom Jakobus en skryf v.23,

En die Skrif is vervul wat sê: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem.”

Wat leer Jakobus hier wat ons moet ‘weet’ (v.21), wat ons moet ‘sien’ (v.20,22,24) ?

Die sleutel is die eerste sin … “En die Skrif is vervul wat sê …”

Hy sê v.22 se gebeure, dit is nou Gen.22 se gehoorsaamheidsdade, werke van Abraham, is die vrug van die ware geloof, die geregtigheid wat Abraham reeds ontvang het, vir hom ‘(toe)gereken’ is (passief), deur sy geloof in God se beloftes, in God se Woord (Gen.15:4,5).

Onthou, Gen.15 se gebeure waar Abraham deur die geloof geregtigheid ontvang het (Rom.4) , was 30 jaar voor die gebeure van Gen.22.

Hoor u dit ?

Jakobus sê:

Die geloof wat Abraham ontvang het, waarvan die inhoud Christus is en al sy werke (as vervulling van die nageslag/saad wat sou kom om ons te red, Gal.3:16,29), het, v.22, volkome geword, dit het die geloof getoon/aangewys/gedemonstreer “uit die werke” (v.22) van Abraham, dit is sy gehoorsaamheid, sy werke, sy dade van Gen.22.

Sy werke regverdig, getuig van, bewys, vervul die werklikheid en waarheid van Gen.15!

Abraham is uit genade, deur die geloof in Christus vriend van God (v.23).

Omdat Abraham vriend van God was, in die regte verhouding tot God gestaan het, deur die geloof, daarom het sy werke gevolg, het hy sy seun Isak geoffer, sy geloof was nie alleen nie, dit het vrug gedra in en deur Christus.

Daarom is Jakobus se konklusie, die volgende woorde, vir die nietige mens, vir al sy aanhoorders, vir ons ook vandag:

SIEN julle, verstaan julle, dat die mens geregverdig word uit die werke, v.24, dus jou werke wat wys, openbaar, aantoon dat jy kind van God is, waarlik glo,

en nie “alleen deur die geloof” nie,

EN DAN BELANGRIK, verwys die “alleen deur die geloof” van v.24 nié

– na die alleen deur die geloof (sola fide) van Gen.15 nie, en

– nié na die alleen deur die geloof (sola fide) van Rom.3 en  nie4, en

– nie die alleen deur die geloof (sola fide)van Gal.2 en 3 nie , en

– nie die alleen deur die geloof  (sola fide) van Filp.3 nie, ens.

MAAR dit verwys na die valse, dooie, nietige valse geloof van v.14-17,

die nietige mens se valse ‘geloof alleen’ sonder die vrug of werke is, die dooie geloof, die tipe ‘geloof’ wat “tog nie red nie” (v.14c).

So geliefdes, Paulus (Rom.3:28) en Jakobus (2:23) leer uitdruklik en duidelike:

– deur die ware geloof alleen word ons geregverdig voor God

op grond van Christus se werke alleen,

en dan uit ons werke as vrug en gevolg van Christus se werke,

word ons uit die werke regverdig, m.a.w.

dat ons waarlik glo, die geloof het, vriende van God is.

Dit dui Jakobus, tweedens ook aan in die geval met Ragab, die hoer.

Sy is ‘net so’ geregverdig uit die werke, net so !

Abraham die gerespekteerde, maar ook Ragab, die hoer.

Sy het in die Here geglo, sy het die Here bely, en haar werke het dit aangetoon, gewys, daarom dat sy as vrug van die geloof “die boodskappers ontvang en met ‘n ander pad weggestuur het” (v.25).

Albei se geloof getuig van werke, geloof wat in dade oorgaan.

Niemand van ons mag beweer, ek glo maar net en doen nie,

nee alle gelowiges, natuurlik in verskillende grade,

soms 10 voudig, dan 50 voudig, of meer,

moet doen in dankbaarheid.

En dan laastens, herhalend, beklemtonend, samevattend (in lyn met v.14,17,20,24), skryf Jakobus:

“Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood.”

Soos …. die liggaam sonder gees dood is,

so is geloof sonder werke dood.

Die twee word duidelike onderskei,

maar die mens – wat tydelik van gees en liggaam geskei word by die dood, is en gaan in die hiernamaals gees én liggaam wees, onskeibaar, onlosmaaklik verbonde aan mekaar.

So ook geloof en werke.

Nou geliefdes, ons vat saam.

Onthou, ons wil geloof en werke reg verstaan,

omdat ons gered word nie net om reg te lewe nie,

maar ook reg te glo, alles tot eer van God (1 Kor.10:31).

Daarom moet ek heeltyd leer, bid en besin of ek die Skrif, die Evangelie, my geloof, my redding reg verstaan, sodat ek nie die Here se eer aantas nie. Dit is veral Paulus se fokus.

Maar so ook my lewe,

Waarvan getuig my lewe, is dit sê en doen ?

Sien ek goeie vrugte in my lewe, groei ek daarin ?

Word my geloof geregverdig (aangetoon) deur en uit my dade ?

Laat ons opnuut goeie bybelse selfondersoek doen (2 Pe.1:10)

Dit wat ons leer hier in Jak.2:14-26 (en by implikasie in verhouding tot ander Skrifgedeeltes soos Rom.3,4 en Gal.2 en 3), word goed saamgevat en bely in NGB artikel 24 (beklemtonings bygevoeg):

ONS HEILIGMAKING EN GOEIE WERKE

Ons glo dat hierdie ware geloof in die mens voortgebring word deur die hoor van die Woord van God en deur die werking van die Heilige Gees, dat die geloof hom wedergebore laat word en tot ‘n nuwe mens maak, hom ‘n nuwe lewe laat lei en hom van die verslawing van die sonde bevry. Daarom is daar geen sprake van dat hierdie regverdigmakende geloof die mens vir ‘n vroom en heilige lewe onverskillig sou maak nie; inteendeel, hy sou daarsonder nooit iets uit liefde tot God doen nie, maar slegs uit liefde tot homself en uit vrees vir die verdoemenis. Dit is daarom onmoontlik dat hierdie geloof niks in die mens tot stand sou bring nie; ons praat mos nie van ‘n dooie geloof nie maar van wat die Skrif noem ‘n geloof wat tot dade oorgaan (Gal 5:6), wat die mens beweeg om hom voortdurend te oefen in die werke wat deur God in sy Woord beveel het.

Hierdie werke is, as hulle uit die goeie wortel van die geloof voortspruit, goed en vir God welgevallig omdat hulle almal deur sy genade geheilig is. Tog geld hierdie werke nie vir ons regverdiging nie, want ons is in die geloof geregverdig nog voordat ons goeie werke doen. Hulle sou anders mos nie goed kon wees nie, net so min as die vrug van ‘n boom goed kan wees voordat die boom self goed is.

Ons doen dus die goeie werke, maar nie om iets te verdien nie – wat sou ons tog kon verdien?

Veeleer is ons goeie werke wat ons doen, aan God verskuldig, terwyl Hy aan ons niks verskuldig is nie, aangesien dit Hy is wat in ons werk. Hy maak ons gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer (Filp 2:13). Laat ons daarom let op wat geskrywe staan: “…wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan: Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen” (Luk 17:10).

Tog wil ons nie ontken dat God die goeie werke beloon nie, maar dit is deur sy genade dat Hy sy gawes bekroon. Verder, al doen ons ook goeie werke, maak ons dit glad nie die grond van ons saligheid nie, want ons kan geen werk doen wat nie deur ons sondige natuur besmet en ook strafwaardig is nie. En al kon ons ook één goeie werk lewer, is die herinnering aan net een sonde vir God genoeg om dit te verwerp.

Op hierdie manier sou ons altyd in twyfel verkeer, heen en weer geslinger sonder enige sekerheid en ons arme gewete sou altyd gekwel word as dit nie op die verdienste van die lyding en sterwe van ons Verlosser steun nie. 

Daarom, laat ons vashou aan die Skrif, wat ons leer:

Ons word geregverdige uit genade van God

deur die geloof in Christus alleen,

sonder die werke van die wet,

maar dit is ‘n geloof wat nooit alleen is nie,

want dit het as vrug dankbaarheidswerke tot Sy eer.

Laat ons aan hierdie wonderlike genadige troos vashou in leer én lewe, tot die einde toe, soos Tyndale ook daarvan getuig het (Ef.2:8-10),

“Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. 10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.”

Amen.

Lees: Romeine 3:21 – 4:5; Efesiërs 2:8-10; Jakobus 2:12-26

Teksgedeelte: Jak.2:14-17

Tema: Geloof alleen red, maar die geloof wat red is nie alleen nie

Prediker: S. Le Cornu

Die preek (asook voriges in die Jakobus-reeks, en ander preke) kan hier geluister/afgelaai word:

Jak.2:14-26 (2015-05-03 – deel 1)

Die notas van die preek:

 

Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 

Word ons gered, geregverdig deur die geloof in Christus alleen,

of word ons gered deur geloof in Christus én ons eie werke (goed of sleg) wat saamwerk?

Dit is een van die wesentlike vrae – dalk die mees wesentlike een – waaruit die kerkreformasie van die 16de eeu gebore is,

met o.a. Maarten Luther en Johannes Calvyn as leidende kerkreformasie figure.

Die wese van die Reformasie word opgesom deur die 5 Sola slagspreuke.

Sola wat beteken ‘alleen’, en daardie 5 slagspreuke is:

 1. Sola Scriptura = die Skrif alleen
 2. Sola Gratia = die Genade alleen
 3. Sola Fide = deur die Geloof alleen
 4. Solus Christus = deur Christus alleen

En dan die doel van al die solas,

 1. Soli Deo Gloria = aan God alleen die eer

Luther het deur die ondersoek van die Skrifte, veral Romeine en Galasiërs,

tot die herontdekking gekom van die Evangelie van ons Jesus Christus,

dat ’n mens gered word deur die geloof in Christus alleen,

sonder enige werke van die mens, sonder enige werke van die wet deur die mens.

Dit is Christus se volkome lewe en werke alleen, in ons plek, wat die enigste grond

van ons redding, ons regverdigverklaring voor ons hemelse Vader is.

Dit wat ons gelees het daar in Rom.3:28,

Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet …

En in Romeine 4, oor Abraham lees ons daar in vers 1-5 dat Abraham,

nie uit sy werke geregverdig is nie, maar deur die geloof geregverdig is.

In Gal.2:16 stel Paulus dit so duidelik,

… terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie

(Nog een plek, Filp.3:8,9, Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry 9 en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof)

Daarom die slagspreuk van die Reformasie,

sola fide, deur die geloof alleen word ons gered.

waaruit die ander solas ook gegroei het:

Ons leer uit die Skrif alleen (sola Scriptura)

dat uit God se genadige vrye welbehae alleen (sola Gratia)

ons gered word deur die geloof alleen (sola fide) 

in  Christus alleen (solus Christus),

alles tot eer en die roem van God alleen (soli Deo Gloria).

 

Maar geliefdes, nou lees ons vandag in ons teksgedeelte,

die volgende woorde, wat ook die Woord van God is, wat ook die Skrif is, Jak.2:

– vers 14: Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie?

– vers 22: Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke?

en dan veral vers 24,

Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie?

So, Paulus leer ons word geregverdig/gered deur die geloof in Christus alleen,

en Jakobus – so lyk dit op die oog af – leer ons word nie gered deur geloof alleen nie,

maar deur geloof en werke wat saamwerk om ons te red?

Wat maak ons nou hiermee geliefdes ?

Natuurlik is dit niks nuuts nie, die kerk deur die eeue, veral vanaf die 16de eeu,

het met hierdie saak geworstel.

(Augustinus en Thomas Aquinas het gemeen Paulus verwys na werke voor die bekering, en Jakobus na werke na bekering plaasgevind het.  Luther het nie baie gunstig oor die brief Jakobus geoordeel nie, juis vanweë hierdie gedeelte wat in ‘konflik’ is met Paulus.  Calvyn in sy verklaring wys egter op die regte weg om te volg, nl. daar is duidelike onderskeid tussen Paulus en Jakobus:

– Paulus wys op die weg waarlangs ons voor die Here aleen regverdig gereken word,

naamlik deur die geloof alleen, sonder die werke van die wet.

– terwyl Jakobus skryf oor werke as die vrug, bewys dat jy nou die ware geloof het.

sien L. Floor, Jakobus, CNT, 1998: 112)

 

En daarom, gaan ons tema ook wees,

Geloof sonder werke is dood,

dit is dan geen ware geloof nie

(of, soos die Reformatore dit sou stel:

Geloof alleen red, maar die geloof wat red is nie alleen nie)

 Nou geliefdes, terwyl ons met die Skrif besig is, leer ons nie net oor die inhoud en boodskap nie, maar ook hoe om met die Skrif om te gaan, reg te verstaan: beginsels van Skrifverklaring wat self uit die Skrif gevind en afgelei word.

En daar is spesifiek 3 beginsels van Skrifverklaring wat ons ook by die prediking uit hierdie teksgedeelte wil in ag neem.

Daardie drie beginsels is:

 1. Die Skrif weerspreek hom nie, en daarom moet ons Skrif-met Skrif vergelyk. Paulus en Jakobus, albei geinspireer deur die Gees van God weerspreek mekaar nie, daarom moet ons biddend soek na die harmonie tussen hierdie 2 Skrifgedeeltes.
 2. Ons moet let daarop hoe skrywers dieselfde woorde, hier spesifiek ‘geloof, werke en regverdiging’ verskillend gebruik (dink bv. aan die woord ‘red’, hoe Paulus dieselfde woord heel verskillend gebruik bv. in 1 Tim.1:15 [ewige saligheid] en 1 Tim.2:15 [tydelike redding]).
 3. Daar moet versigtig gelet word op watter spesifieke saak elke skrywer deur sy brief fokus, dus wat is die spesifieke doel van Paulus of Jakobus se briewe.

(Hierdie beginsels van Skrifverklaring is belangrik om enige Skrifgedeelte te bestudeer, en ons gaan daarna verwys in die verklaring en toepassing van die Skrif uit ons teksgedeelte).

Nou, as u teen hierdie tyd al vra, hoekom nou hierdie lang inleiding, en ons het nog nie by ons Teks gekom nie, dan is die belangrike rede reeds gegee daarvoor in wat ons gelees het in ons Skrifgedeeltes:

Eerstens, die eer van God (soli Deo Gloria!) is op die spel, as ons die verhouding tussen geloof en werke nie reg verstaan nie.

Sien Rom.3:26-28,

om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat Hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem (eer)? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof.  Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. 

Sien Rom.4:1,2,

2 Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. 

Sien Ef.2:8-10,

8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. 

As ons gered word – ons ewige saligheid bepaal word – deur ons dade, enige werke van ons kant wat moet saamwerk met Christus se volkome werke, dan kan ons in onsself roem, dan kom die eer ten minste gedeeltelik aan ons toe, dan is soli Deo Gloria nie waar nie, dan is enige van die solas nie waar nie!

So, ons hemelse Vader se eer is op die spel.

Tweedens, ons eie sieleheil is op die spel, want die regte verstaan van Jak.2:14-26 dwing ons om gesonde bybelse selfondersoek te doen, om te sien of ons werke getuig/toon/bewys dat ons kinders van God is, wat waarlik glo.

En dit gaan ons uit ons teks leer, want Jakobus stel dit baie sterk, dat geloof wat nie werke produseer nie, dood is, geen ware geloof nie.

En dit is ’n saak van lewe en dood.

Dit bring ons dan by ons teksgedeelte in Jak.2:14-26,

Ons gaan na drie sake kyk, vandag die eerste saak,

en volgende week die laaste twee sake:

 1. watter soort geloof word veroordeel deur Jakobus, v.14-17
 2. die regte verhouding tussen geloof en werke, v.18, 19
 3. die getuienis van die Skrif oor geloof en werke (Abraham en Ragab), v.20-26

1. Watter soort geloof die Skrif veroordeel, v.14-17

Jakobus begin hierdie gedeelte, met twee retoriese vrae,

die doel daarvan is dat ons sal antwoord met ’n duidelike ‘Nee!’

Dit baat niemand nie, geen mens, as hy “sê”, as hy net bely dat hy ‘glo’ … maar het nie werke nie, dus sy werke wys, getuig eintlik dat hy waarlik glo nie.

En Jakobus gebruik ’n voorbeeld om dit te illustreer, daar in vers 15 en 16,

’n Broer of suster van die persoon van v.14,  nie meer ’n vreemdeling soos met v.2,3 nie,

is naak en het nie voedsel nie, verkeer in nood, het dus nie eers die basiese behoeftes nie.

En dan ‘sê’ daardie iemand van v.14 vir daardie broer en suster,

Gaan heen …. maar GEE nie wat nodig is nie.

Dit is bloot ‘n goeie wens, maar dit bring geen verandering aan die gebroke situasie nie.

Dus ‘baat’ (v.14,17) dit nie die arme broer of suster nie, dit is nie vir hulle ten goede nie.

Dit is dus geen ware ‘diens van barmhartigheid’ uit ‘n ware geloof nie (v.14).

Maar dit ‘baat’ ook nie die man van v.14 wat net ‘sê’ nie, want met die oordeelsdag, sal sy gebrek aan dade (barmhartigheidswerke spesifiek), teen hom getuig, sal sy gebrek van werke getuig dat hy nooit werklik geglo het, in die ware geloof van Rom 3 en 4 was nie (soos Jak.2:20-26 ook bevestig).

So die kontras wat Jakobus op wys, is nie geloof vs werke nie,

maar ware geloof wat werke tot gevolg het, as vrug het vs ‘n valse geloof wat geen werke as vrug het nie.

In hfst.1:22 het Jakobus met hierdie tema begin, kyk daar:

– “En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie”

Ja, geloof dra vrug, dit doen ook, ‘sê’ nie net nie.

– geloof ontferm en gee dan.

In 1:27 lees dat die ware godsdiens is om wees en weduwee te besoek, dus te doen.

En vorige keer het ons gesien uit 2:1-13, dat ons geloof in Christus

geopenbaar moet word in onpartydigheid, om mense regverdig

volgens die wet van vryheid, God se gebooie te behandel.

Kyk wat staan daar in 2:12, julle moet so spreek (sê) en so doen

soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel gaan word.

Ware geloof sê en doen dan.

Hier leer ons van die 2de beginsel van Skrifverklaring wat ons hierbo genoem het,

nl. ons sien dat Jakobus die woord ‘geloof’ anders gebruik as wat Paulus dit doen.

– Paulus in ’n positiewe sin, die geloof in Christus, as gawe van God (Ef.2:8), waardeur ons geregverdig word, dus as instrument (NGB art.22)

– Jakobus  in ’n negatiewe sin, dat die ‘geloof’ van die persoon van v.14-17 geen ware geloof is nie.

Hy spreek ’n geloof aan wat sonder werke is, ’n geloof wat eintlik, v.17 sigself dood is, geen geloof nie.

Want as dit ware geloof was, sou dit vrug gedra het, geopenbaar word in werk, dade.

(so is dit ook met gebruik van die woorde ‘werke’, Paulus veroordeel die werke, enige werke van die mens wat gesien word as deel van ons regverdiging, saam met Christus se werke as die grond van ons redding, regverdiging, dus in ‘n ‘negatiewe sin’. Jakobus gebruik die woord ‘werke’ in ‘n positiewe sin, as noodwendige gevolg/vrug/bewys van die ware geloof.)

Die sleutel woorde in hierdie teksgedeelte, is die woordjie ‘sê’,

– ‘iemand ’, v.14   – vir hulle ’, v.15

Daar staan nie in v.14 “as iemand wat die geloof het” … maar daar staan,

“as iemand dat hy die geloof het” …

Dit is hulle wat bloot uiterlik die geloof aanhang, deel is van die kerktradisie,

maar nie waarlik, van harte glo nie, nie die ware geloof deel waarvan Rom.3 en 4 spreek nie (soos ons volgende week, DV, sal sien).

En daarom bevestig, wys, openbaar hul dade dat hul nie waarlik glo nie.

Kyk hoe waarsku Christus ook daarteen in Matt.7:21,

21Nie elkeen wat vir My : Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. … 24Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man …. 26En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man …

Die verstandige man is die man van Rom.3 en 4, wie se dade wys dat hy in Christus glo.

Die dwase man, is die man van Jak.2:14-17, wie se (gebrek) aan dade wys dat hy nie waarlik in die ‘geloof in ons Here Jesus Christus’ is nie (2:1).

En in Op.3:9 Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg

Dus, Jakobus se saak wat hy aanspreek, sy besorgdheid is op ’n ander saak gemik (Skrifbeginsel 2 hierbo), hy weerspreek nie Paulus nie (Skrifbeginsel 1 hierbo).  Hy wil fokus daarop dat v.14c “dié geloof” die soort geloof wat sê maar nie doen nie (v.15,16), wat vals is, ‘sigself dood’ is (v.17), dus geen ware geloof in Christus nie. 

Volgende keer gaan ons dan verder kyk na,

 1. die verhouding tussen geloof en werke, v.18, 19
 2. die getuienis van die Skrif oor geloof en werke, v.20-26

Amen.

DIE GEREFORMEERDE EREDIENS

6. Voorlesing van die wet 

Ek plaas hier, opeenvolgend in ‘n paar aflewerings, Totius se verduideliking van waaroor die gereformeerde erediens gaan, ons onmoeting met die lewende God elke rusdag, asook ander sake.

Hierdie paar artikels van Totius het in die Kerkblad verskyn en kom uit die 1960 Dagbreek boekhandel uitgawe van Totius se ‘Versamelde Werke’,deel 7, afdeling 2 (die volledige 1960 stel kan hier by dr. Attie Bogaards se blog afgelaai word onder die ‘Leer’ afdeling)

Inhoud:

Die modelgemeente: 

1. Die sang (a)

2. Die sang (b)

3. Die sang (c)

4. Votum en seënspreuk

5. Voorlesing van die Skrif

6. Voorlesing van die wet

7. Skuldbelydenis en skuldvergiffenis

8. Die gebed

9. Die preek

10. Die kollekte

11. Die doopsbediening

12. Die ‘sneldoop’

13. Antwoord: Ja

14. Doopgetuies

15. Wat staan hoër: die kerkraad of sinode ?

16. Die konsistoriegebed

(Vorige en ander nommers in die reeks kan hier gelees word: Die Gereformeerde Erediens, Totius)

DIE KERK – Liturgies 

6. Voorlesing van die wet 

Lidmaat: Kan u my sê, geagte Dominee, waarom die wet dan elke Sondag in die vergadering van die gelowiges voorgelees word. Die betekenis daarvan kan ek nie verstaan nie.

Leraar: U dink seker, geagte Broeder, dat daardie voorlesing onnodig en tydrowend is, omdat u reeds van jongs af die wet van buite af geleer het?

Lidmaat: Ja, dit is so. En juis omdat ek die Tien Gebooie uit my hoof ken, sit ek onder die lesing daarvan elke oomblik in ‘n ander rigting en dink.

Leraar: Dit is nie goed nie. Elke handeling en verrigting in ons erediens moet ‘n betekenis hê. Ons het ‘n „redelike godsdiens”. En elke lidmaat behoort ten volle bewus te wees van die betekenis.

Lidmaat: Ek neem u vermaning aan en weet dat ek (saam met baie ander) in hierdie opsig aan onkunde skuldig is. Maar verklaar nou vir my volgens my vraag die betekenis van die wetlesing.

Leraar: Ons moet hier twee vrae probeer beantwoord: 1. Waarom word die Wet van die Gebooie voorgelees? en 2. Wanneer moet die lesing geskied?

Lidmaat: Voor u verder gaan: ek het iets vergeet. Kan u my sê hoe oud hierdie gebruik is en of dit deur ‘n bepaalde voorskrif in die Bybel gebied is.

Leraar: Kyk, daar is nie ‘n bepaalde voorskrif nie, maar ek meen stellig (soos dit later vanself vir u duidelik sal word) dat hierdie gebruik op ‘n bepaalde Skriftuurlike grondslag rus. ‘n Bepaalde plek in die erediens het die wetlesing eers gekry sedert die Hervorming en dit bepaald by die Gereformeerde Kerke. Die vaderskap van hierdie instellingword algemeen aan Calvyn toegeskryf.

Lidmaat: Dit is vir my voorlopig genoeg. As u my meer van die geskiedenis vertel, sal ek dit weer vergeet.

Leraar: En nou punt een, wat reeds genoem is, nl. waarom word die wet gelees?  Hieromtrent bestaan daar ‘n verskil van opvatting. Sommige meen dat dit gebeur om skuldbesef by die gemeente op te wek. Ander daarenteen dat die bedoeling is: om die wet as reël van die dankbaarheid aan die gelowiges voor te hou. Veral die laaste opvatting het sterk voorstanders, o.a. dr. A. Kuyper.

Lidmaat: En wat is u opinie?

Leraar: Wel, ek beskou dit so dat hierdie voorlesing altwee dinge moet doen.

Lidmaat: Maar dit kan tog nie. Al is ek ongeleerd, voel ek tog dat opwek tot skuldgevoel en opwek tot dankbaarheid twee verskillende sake is.

Leraar: Ja, hulle is onderskeie maar nie geskeie nie. Raadpleeg u eie ondervinding. Is dit nie juis u gevoel van u sonde wat u tot dankbaarheid noop nie? Is hierdie twee nie altyd in die sielelewe verbonde nie?

Lidmaat: Ek moet wel toestem dat u reg het. Maar kan ek hierdie eie ondervinding in hierdie opsig wel vertrou?

Leraar: Neem dan iets anders. In die Heidelbergse Kategismus word in Sondag 2 die wet aan ons voorgehou om die grootheid van ons ellende te ontdek, en in die derde deel van hierdie Kategismus om ons tot ware dankbaarheid te noop.

Lidmaat: Heeltemal reg, maar daar word hierdie twee sake goed uitmekaar gehou. Daar is ‘n groot sprong tussen Sondag 2 en 32.

Leraar: Ek sê ook nie dat die gevoel van sonde en die gevoel van dankbaarheid presies gelyktydig en ewe sterk moet wees nie. Ek beweer net dat hulle aan mekaar verbonde is en dat ‘n mens deur kennis, van sy ellende tot ‘n lewe van toegewydheid aan God moet geraak.

Lidmaat: In die Kategismus gaan dit egter nie so gou as wat dit by die wetlesing moet plaasvind nie.

Leraar: Natuurlik nie. In daardie Leerboek moes alles haarfyn uitgelê word. Daarom dat so ‘n lang pad afgeloop word. Maar by die voorlesing van die Gebooie kan hierdie gewaarwordinge mekaar vinniger opvolg en selfs beurtelings afwissel.

Lidmaat: Wat u laaste gesê het, verstaan ek nog nie goed nie, Dominee.

Leraar: Nou ja, neem ‘n voorbeeld uit die geskiedenis. Calvyn het die wet deur die gemeente van Straatsburg laat sing en het dit dan wel as ‘n reel van die dankbaarheid beskou, omdat die sing op die skuldbelydenis gevolg het, want elke vers is beëindig met ‘n Kyrie Eleeison, d.w.s. Here ontferm U! Daarop het dan weer ‘n bede om heiligmaking gevolg.

Lidmaat: Maar nou stuit ek op ‘n ander moeilikheid. As die wet as ‘n spieël van ons ellende beskou word, is dit ‘n tugmeester om tot Christus te kom; maar dit hoort nie by ‘n vergadering van gelowiges nie, omdat hulle alreeds tot Christus gekom het. Hulle het die wet nie meer as tugmeester nodig nie.

Leraar: Ek moet se, broeder, dat ek bly is dat u so diepsinnig kan redeneer. Maar wat u so-ewe daar gesê het, hou nie steek nie. Een vraag: Toe Jesus aan Petrus gesê het: „as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk” (Luk. 22:32), was Petrus nie toe reeds bekeer nie? Het hy nie toe reeds na Jesus gekom en Hom gevolg nie? Het hy nie toe die ware belydenis afgelê, wat nie deur vlees en bloed aan hom geopenbaar is nie, nl. dat Jesus nie Christus is nie? By Petrus se eerste bekering moes ‘n gedurige en daaglikse bekering gevoeg word. En so moet by gevoel van skuld ‘n gedurige besef van ons ellende gevoeg word, en daartoe dien die gedurige lesing van die wet.

Lidmaat: Moet die gevoel van skuld gedurende die voorlesing van die Gebooie net so sterk wees as die gevoel van dankbaarheid?

Leraar: Ek gaan so ver om te sê dat die skuldgevoel hierin die sterkste moet spreek. A Lasco, een van die groot manne van die Hervorming, het die gewoonte gehad om nadat die wet deur die gemeente aangehoor was, hieraan ‘n kort aanspraak vas te knoop, waarin hy die gemeente wys op hulle sonde en hulle opwek om God om skuldvergiffenis aan te roep. Hierdie opwekking het dan die weg gebaan tot ‘n ernstige en aangrypende boetgebed.

Lidmaat: Meen u nou dat die wetlesing voor die skuldbelydenis moet kom, dus andersom as by Calvyn?

Leraar: Ja, ek dink dat ons teenswoordige gebruik goed is en ook in ‘n mate ooreenstem met die van A Lasco. Maar dan moet (volgens ons Liturgie agter in die Psalmboek) die gebed voor die preek ook weer as ,,’n algemene belydenis van sondes” beskou word.

Lidmaat: Wat moet die eintlike orde dan wees?

Leraar: Eers die wetlesing, veral om skuldgevoel op te wek; dan die gebed voor die preek as „belydenis van die sondes” (vgl. ons Liturgie) en eindelik die preek, waarvan die inhoud die vergiffenis in die bloed van Jesus is.

Lidmaat: Maar, Dominee, is dit nie vir u jammer dat die gemeente by dit alles moet swyg en dat u alleen spreek nie. Ek wil nie graag hê heelwat lewendiger sou word as die gemeente meer aan die verrigtinge sou deelneem.

Leraar: Hierin stem ek volkome met u saam. Ons erediens is te eentonig en te doods. Daarom sou ek, wat die onderhawige punt betref, voorstel dat die gemeente nadat die wet gelees is, sal opstaan en uit eie beweging die laaste vers van die berymde Tien Gebooie sal sing:

Ons het, o HEER, u wet weerstrewe,

genade is al waar ons op pleit:

Gee ons in Christus nuwe lewe,

om dit te doen uit dankbaarheid.

Dan kon dadelik daarop, terwyl die gemeente nog staan, die gebed voor die preek gevolg het, d.i. die belydenis van die sondes.

Lidmaat: Wat u voorstel, Dominee, is eenvoudig pragtig. Dan kry die gemeente ook ‘n kans om skuldgevoel en dankbaarheid, ja, altwee, met daardie aangehaalde vers te betuig. Dan sal ek nie meer anderpad sit en dink as die Tien Gebooie gelees word nie.

Het Kerkblad,nr. 193, 1 Februarie 1907. (Vertaal.)

Posted by: proregno | April 21, 2015

Boekbekendstelling: Wat is geestelike oorlogvoering ?

Stanley D. Gale - Wat is geestelike oorlogvoering? (eBoek) (Hoekstene van geloof)

Is dit om nou links en regs demone en duiwels te wil uitdryf?

Is dit om nou die duiwel alleen die skuld te gee vir my al my sonde en ongehoorsaamheid?

Is dit nou om allerlei bindinge te sien in ‘vrymesselaars tekens en simbole’ en deur mistiese herhaling van gebede en mantras daarvan bevry te word ?

Dit lyk my mense is geneig om van een uiterste na ‘n ander te wil beweeg.

Aan die eenkant is daar die ateisme en liberale teologie wat die bestaan van Satan ontken en sy bose werke glad nie in ag neem in ons wêreld nie, en ongelukkig weer aan die anderkant hulle wat heeltemal te veel mag en krag aan die Satan toeskryf.

In laasgenoemde is dit selfs partykeer Christene wat met groot ontsag en bange vrees praat oor die Satan se werke orals, dat mens begin wonder of daar groter vrees is vir die Satan as vir die Here HERE ?

Ware gelowiges erken en is heeltemal bewus van die Satan se bestaan en sy bose werke, neem dit deeglik in ag, maar alles binne die raamwerk van die HERE wat alleen almagtig is en alles regeer en beskik, asook die finale volkome oorwinning van Christus oor die Bose.

Daarom die belangrike woorde waaraan alle ware gelowiges vashou:

“En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.” – Jesus Christus (Matt.10:28)

“… en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.” – 1 Joh.4:3,4

Om die geestelike oorlog en stryd waarin gelowiges verkeer reg te verstaan en aan te pak, wil ek die volgende boekie by u aanbeveel:

Wat is geestelike oorlogvoering ?

Die boekie is oorspronklik in Engels geskyf deur dr. Stanley D. Gale, predikant van die Reformed Presbyterian Church in West Chester, Pennsilvanië, en is deel van die Basics of Faith reeks, wat geskryf word:

– “(to) introduce readers to basic Reformed doctrine and practice. On issues of church government and practice they reflect that framework—otherwise they are suitable for all church situations.”

– “The need for Christians to read and learn theology remains, and in a culture that is intimidated by books – especially big ones! – it is wise, strategic thinking on the part of P&R Publishing to launch its Basics of the Faith series. Each book addresses a big, important theological question and crunches the answer into a brief 30 to 45 small-size pages. Profound as the issues may be, the reading is popular level and readily accessible to the average reader.”

Die boekies is vertaal deur CUM in Afrikaans onder die reekstitel,”Hoekstene van die Geloof“, en is ook in eboek vorm beskikbaar.  Goeie leesmateriaal in Afrikaans beskikbaar. Dit is net jammer dat die vertalers gekies het vir die onbetroubare NAV (1983-vertaling), en nie die betroubare OAV (1933/53-vertaling) in die reeks nie.

Die opsomming van die boekie op sy agterblad is as volg:

“‘n Bybelse wêreldbeskouing moet ag slaan op die dimensie van geestelike konflik wat in die Ou Testament belig word en deur elke skrywer van die Nuwe Testament beklemtoon word. Deur sy hele Woord laat God ons kennis maak met ons geestelike vyand en rus Hy ons toe om hom te beveg in ons Christelike groei en diens aan die Koninkryk.

In hierdie boekie gee Gale geestelike en praktiese riglyne om daagliks vas te staan teen Satan en sy planne. Deur op die verlossingswerk van Christus te fokus, ontbloot hy Satan se taktiek en gee hy vir ons ‘n oorlogsplan om vas te staan in Christus en in Hom te bly.

Dit is ideaal vir evangelisasie-doeleindes en vorm deel van die Hoekstene van die Geloof-reeks.”

In die boekie kry ons die volgende onderwerpe:

– Sien die onsienlike

– Geestelike oorlogverklaring

– Ons vyand, die duiwel

– Die Goddelike Kryger

– Oorlogsplan

– Voorwaarts, Christenstryders

– Geestelike wapens

– Beveg die vyand

– Bykomende leesstof

Die onderwerp van geestelike oorlogvoering kry vandag meestal aandag uit die charismatiese groepe. Daarom is hierdie werkie ‘n goeie toevoeging tot die onderwerp en is geskryf vanuit ‘n deeglike gereformeerde geloofsoogpunt.

Die skrywer het ook die volgende boek gepubliseer oor die onderwerp, vir die wat nog meer detail inligting oor geestelike oorlogvoering wil lees:

Warfare Witness: Contending with Spiritual Opposition in Everyday Evangelism

“Spiritual warfare is a popular topic, with no shortage of books addressing the subject. However, rather than this important issue being developed from a biblically-founded view, it is often drawn from extra-biblical ideas, with God’s Word brought to the service of human notions. In ‘Warfare Witness’ Stanley Gale sets out to rectify this trend.
Spiritual warfare forms the backdrop against which we understand life, the work of Christ and our work of ministry in the world in which we live. God has not left us without instruction on the subject of the spiritual opposition we face and how we are to wage spiritual warfare. In fact, the Bible is full of the counsel of God to equip us for the task. ‘Warfare Witness’ fixes our attention firmly upon God’s word, enabling us to understand the opposition believers face in reaching others for Christ.

Jesus has won the war as only He could, but there remains a battle taking place, one that involves us. In our spiritual growth we face a foe and it is of great importance that we know what this foe looks like, and how to deal with it. The Lord has not left us to fight this battle alone, and when we look to his word we will find it an immense source of strength, guidance and preparation for the fight.”

Hier is ‘n resensie: Warfare Witness

Vir meer oor dr. Gale en sy bediening, sien hier:

Reformed Presbyterian Church

– CHOP Ministry

Posted by: proregno | April 7, 2015

Pilgrims in Progress

Pilgrim's Progress in words of one syllable - for children #ebook

Gaan kyk/luister gerus na die konferensie wat Ligonier Ministries aangebied het na aanleiding van die  bekende boek, Pilgrim’s Progress.

Met erkenning aan die bron plaas ek die inligting hier onder oor die inhoud van die konferensie:

Pilgrims in Progress: 2015 Regional Conference

As our culture becomes more secularized and hostile to the Christian faith, it’s easy for us to believe that we are the first generation to face this kind of world. However, church history shows us that this is not the case. People such as Augustine, the Puritans, and many others faced cultural collapse, persecution, and various events that threatened to shake their faith in the Lord. In each case, they turned to Scripture to be reminded of our heavenly citizenship.

Today, the church must recover its understanding of pilgrimage, the notion that we are citizens not of this world but of the world to come. By doing this, we will be strengthened to stand firm in the faith as we join with the saints of all ages (Heb. 11:13-16). With them, we will look for a “heavenly country” that is the final destination of all Christians. We will also be equipped to reach those who see that this world cannot provide lasting satisfaction.

Ligonier Ministries hosted its 2015 Regional Conference Pilgrims in Progress in the San Francisco Bay area. Drs. W. Robert Godfrey, Steven J. Lawson, R.C. Sproul Jr., and Derek Thomas joined us to talk about what our heavenly citizenship means for our earthly pilgrimage, our pursuit of truth, and our future hope, among other topics.

Lesings wat aangebied is:

Message 1, We Buy the Truth:

At Vanity Fair, Pilgrim encountered a market of all kinds of goods: houses, lands, titles, lusts, pleasures, and every other carnal delight one can imagine. All of them promised happiness apart from God. Yet Pilgrim and his companion, upon being asked what they wanted to buy, said, “We buy the truth.” In this session, Dr. Steven J. Lawson describes how Christians, in a world of vanity, are called to seek and proclaim the truth.

Message 2, A Book In His Hand, A Burden On His Back:

Pilgrim left the City of Destruction crying, “Life, life, eternal life!” He had a sure guide—his Bible—and he had a burden that needed to be lifted. Pilgrim knew that he needed a Savior in a dark world doomed for destruction. In this session, Dr. Derek W.H. Thomas describes the importance of the Bible in the life of the Christian while considering what it means to be a pilgrim in this world.

Message 3, Barbarians At the Gate:

As Augustine lay dying, the Vandals were at the gates of his city, Hippo. Several years earlier, another barbarian tribe had sacked Rome. It seemed that the whole world was coming apart. Augustine, however, trusted God. In this session, Dr. W. Robert Godfrey describes how Christians can live faithfully even in overwhelming, discouraging, and seemingly hopeless circumstances. Dr. Godfrey points out what God’s faithfulness means for us, and how we can have hope even when we find ourselves in the direst straits.

Pilgrim’s Progress kan ook hier geluister word: John Bunyan’s Pilgrim’s Progress

 

deur oudl. Francois van Deventer (GK Bet-el)
 
Dit is ‘n pragtige sonskyn Saterdagoggend. Vir die meeste mense in Suid-Afrika is dit ‘n luilekker ontspanningsdag… Vir 40 gelowiges van 12 Reformatoriese kerke van Pretoria, Wes Rand, Oos Rand en selfs so ver as Pietersburg was dit ‘n geleentheid om te besin oor die Afval en Herstel van Reformatoriese kerke.
Hierdie besinnings-geleentheid is deur GK Bet-El gereël in die lig dat die GKSA Sinode onlangs besluit het om die verhouding tussen die NG Kerk, NH Kerk en die GKSA tot ” ‘n hegter kerkregtelik-verantwoorde eenheid te voer.” Daar is gesê dat “aanvaar [word] dat hierdie oortuiging sal uitloop op gestruktureerde samewerking wat kan lei tot gestaltes van eenheid wat bepaalde organisatoriese konsekwensies mag hê” en dan word uitgespel dat dit beteken dat Gereformeerde Kerke en NG Kerk(e) onderling kan attesteer, nagmaal bedien kan word, kinders onderling ten doop kan bring, kanselruile en gesamentlike eredienste gehou kan word (sien hier.)Hierdie eenheidspogings tussen die GKSA, NGK en NHK is problematies aangesien daar gewese predikante en lidmate van die NGK en NHK is wat sê daar is “nie vir hulle ruimte om Bybelgetrou en belydenisgebonde te leef en te werk en sodoende die gelofte van belydenisaflegging gestand te doen” binne hierdie kerkverbande nie.

Hierdie besinningsgeleentheid is gereël waar:

* Ds Barend Hefer vertel het hoekom die Gereformeerde Protestantse Kerk Brakpan uit die NG Kerk getree het.

* Waarom Ds Fried Ferreira na 25 jaar as predikant uit die NG Kerk getree het.

* Waarom Joseph Oosthuizen weg is by die NH Kerk en nie kans gesien het om sy teologiese studies aan ‘n liberale instelling te doen nie.

* Ds Cobus Rossouw het die Openbaringbrief uitgelê in sy lesing.

Die algemene indruk wat oorgekom het, is dat die Skrifbeskouing in die NG Kerk/NH Kerk problematies is en dat dit in die praktyk onhoudbaar geword het. Ds Fried het uitgewys dat hy nie meer met sy gewete kon saamleef om teen dit wat die Bybel leer in te gaan nie. Dit sluit in die vrou in die amp van ouderling asook die kindernagmaal. Ds Barend het daarom gewys dat daar nie sprake van Reformasie kan wees binne die NG Kerk solank as wat die Skrifbeskouing foutief is nie. Daar is ook gesê dat die deformasie sedert hul vertrek van kwaad na erger versleg het. Daar is onder andere verwys na homoseksuele huwelike in die NG Kerk.

Ds Rossouw het die Bybelse beginsels pragtig uitgelê rondom die kerk se verhouding met ander kerke en het ook die beginsels rondom kerkeenheid aangeraak. Daar word ook beplan om later vanjaar tydens Sola Scriptura 2015 op 24 September te fokus op:

– Wat die kerk is?

– Wat kerkeenheid is?,

– Wat Kerkverband is?

Hier en hier is die lesings en ander relevante materiaal te luister en te lees:

Foto Spreker Titel
Ds Rossouw Ds Cobus Rossouw Die pad van Herstel : Openbaring
Ds Barend Hefer Ds Barend Hefer Hoekom Geref Protestantse Kerk Brakpan uit die NG Kerk getree het
Ds Ferreira Ds Ferreira Hoekom ek na 25 jaar uit die NG Kerk getree het
Joseph Oosthuizen Joseph Oosthuizen Hoekom ek die NH Kerk verlaat het

Ander dokumente

Foto Spreker Titel
Artikel Dr Koos Adendorff Die NG Kerk se verval 1978 tot 2003
Artikel Ferdie Mulder Ferdie Mulder se kommentaar oor Skrif- en Belydenisgetrouheid in teologiese opleiding
Artikel NGK Sinode NG Kerk Algemene Sinode Herinterpretasie van die 12 Artikels
Artikel NGK Kerkbode Ds Elmarie Dercksen (NG Gemeente Blouberg) doop Erna en Liezl van der Westhuizen se baba
Artikel GKSA Sinode GKSA-besluit-16_3_Binnelands_Rapport_2_Verhoudinge_NGK_en_NHKA
 

« Newer Posts - Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 468 other followers