Posted by: proregno | March 18, 2015

Seminaar: Afval en herstel van Reformatoriese Kerke

bet el des 2012 1

AFVAL EN HERSTEL VAN REFORMATORIESE KERKE

Onlangs het die GKSA Sinode besluit dat met die NG Kerk saamgewerk word en dat die NG Kerk as ware kerk(e) erken word. Daar is egter NG Kerk lidmate en predikante wat van mening is dat daar “nie vir hulle ruimte is om Bybelgetrou en belydenisgebonde te leef en te werk en sodoende die gelofte van belydenisaflegging gestand te doen” binne die NG Kerk nie.

Die GK Bet-El het ‘n oggend seminaar/gesprek gereël met twee predikante wat uit die NG Kerk getree, ‘n teologiese student wat uit die NH Kerk weg is en ‘n predikant van die GKSA wat voorheen ‘n NG Kerk lidmaat was. Hierdie geleentheid word gereel met die oog daarop om gelowiges beter toe te rus om die afval en die pad na herstel binne Kerke van die Reformasie (GKSA, NH Kerk, NG Kerk, AP Kerke) te ondersoek en te bespreek.

WAAR: GK Bet-El, 31ste Laan 415 Villieria, Pretoria

RSVP by gkBetEl@gmail.com of Tel: 072-342-8528

DATUM: Saterdag 28 Maart 2015

PROGRAM 

09:00 Opening
09:15 Hoekom Geref Protestantse Kerk Brakpan uit die NG Kerk getree het – Ds Barend Hefer
09:45 Hoekom ek uit die NG Kerk getree het – Ds Fried Ferreira
10:15 Tee
10:45 Hoekom ek die NH Kerk verlaat het – Joseph Oosthuizen
11:15 Die pad van herstel  – Ds Cobus Rossouw
11:45 Bespreking
12:30 Afsluiting

DEELNEMERS

DS BAREND HEFER is die predikant van die Gereformeerde Protestantse Kerk Brakpan (GPKB). Die GPKB het tot stand gekom nadat Barend se vader en lidmate van die NG Kerk Brakpan-Suid hulle afgeskei het in 2005. Barend is gelukkig getroud met Estelle en het sy vader opgevolg as predikant nadat hy in 2013 gesterf het na ‘n kort siekbed.

DS FRIED FERREIRA is die predikant van die Morester Afrikaanse Reformatoriese Kerk. Ds Fried was 25 jaar predikant binne die NG Kerk voordat hy in 1999 as leraar van die NG Kerk Waverley bedank het. Hy is gelukkig getroud met Alta en hulle het drie kinders.

JOSEPH OOSTHUIZEN is ‘n finalejaar teologiese student aan die Afrikaanse Protestantse Akademie. Hy is ook ouderling by die Gereformeerde Kerk Bet-el. Hy het grootgeword in die Hervormde Kerk, maar na sy bekering tot die gevolgtrekking gekom dat hy nie teologie kan studeer aan ‘n liberale teologiese instelling nie. Hy is gelukkig getroud met Noelle en die vader van vier kinders.

DS COBUS ROSSOUW is predikant van die Gereformeerde Kerk Daspoort. Hy het grootgeword in die NG Kerk en is opgelei as ingenieur maar het eers ‘n Dopper geword voordat hy geroep is as predikant. Hy is gelukkig getroud met Marietjie en is die vader van agt kinders.

Besoek gerus GK Bet-El se webwerf by www.gereformeerd.org

Posted by: proregno | March 9, 2015

Boekresensie: Israelvisies in beweging

Met erkenning aan In die Skriflig teologiese tydskrif plaas ek die resensie van prof. Sarel van der Walt van hierdie boek:

Israel in beweging

In my bekendstelling van bogenoemde boek het ek ook verwys na ander bronne om te lees oor die hele onderwerp, ek plaas daardie artikel weer hier:

Ek deel met u inligting oor ‘n nuwe boek wat verskyn het oor die aktuele tema ‘Israelvisies’, hoe gelowiges na die staat Israel gekyk het deur die geskiedenis en vandag en in die toekoms daarna behoort te kyk.  Daar is vandag natuurlik baie dwalinge en skeeftrekkinge oor hierdie saak, ook in Suid-Afrika, wat die boek baie aktueel maak.  ‘n Mens hoef ook nie met alles saam te stem om daaruit te leer nie.

Al die verskillende Israelvisies vandag sal min of meer saamstem dat die Israel van die OT, ‘n eenmalige unieke volk was met ‘n besonderse roeping wat geen ander volk deur die geskiedenis met hul deel nie. Sentraal in hul unieke rol, was onder andere:

– Die Here het hul bo al die ander volke verkies om sy wil aan die wêreld bekend te maak, Deut.7:6-9

– Om deur Israel die woord van God vir die res van die wêreld te bring, Rom.3:1,2

– Dat God se verbondsplan van verlossing in Christus deur die Jode gekom het, Rom.9:1-5.

Maar, oor die hede en toekoms, hoe ons nou oor Israel moet dink, veral die politieke staat Israel vandag wat Christus nog verwerp, is daar groot verskille onder gelowige groepe onderling, asook teen ketterse groepe soos die Brits-Israelbewegings, en sektariese groepe soos die Hebrew Roots Movement.

Dan is daar ook die opkoms van die dispensasionele teologie wat glo dat die Here, langs sy plan met die kerk (die gelowiges uit alle volke), ook nog ‘n besondere unieke plan het met die staat Israel, dus 2 planne.

Ons wat glo die Here het net een plan, en het nog altyd net een plan gehad met sy kerk in beide die OT en NT, word deur die dispensasionele teologie beskryf as ‘vervangingsteologie’, d.w.s die kerk het Israel in die NT bedeling vervang.

Nou wat my eie standpunt betref, verwerp ek vanuit die gereformeerde geloof vanselfsprekend die Brits Israelvisie bewegings in al sy kleure en geure, so ook die Hebrew Roots Movement, asook dispensasionele teologie.

Daar is wel ‘n vorm van ‘vervangingsteologie’ van my gereformeerde en baptistiese broeders wat ek egter ook nie mee saamstem nie .  Dit is die redenasie dat ons van die OT na die NT beweeg het van:

– die volk wat glo in die Here, na slegs individue wat glo in Christus

– die kerk onder Israel na die kerk wat uit hul volke geruk word, om nou bloot ‘Christen’ te wees los van enige volksbande.

Ek glo die verandering is nie van die uitverkorenes, die kerk van die Here onder Israel, na in die NT die kerk wat ontvolk word en nou net bloot as ‘n losse klomp individue bestaan nie, dus dat die kerk as instelling nou die volkere gedagte ‘vervang’ het nie.

My oortuiging is dat die Skrif leer, dat die kerk onder Israel was in die OT in sy uitverkorenes (Rom.9:6-8, almal was nie waarlik Israel nie), en dat die kerk van die Here nou onder elke volk is in sy uitverkorenes, soos dit die Here behaag.

Dus die verandering is nie van volk of volke na losse klomp individue nie, maar van gelowiges van een volk na gelowiges onder alle volkere, kragtens die Here se uitverkiesende genadeverbond in Christus.

Sien meer daaroor hier:

Kerk en volk

Nie wêreldkerk of volkskerk nie, maar wel volkerekerk

Sien ook hierdie artikel van Totius wat die valse propaganda weerlê dat die gereformeerde Afrikaner van die verlede geglo het dat die Afrikaner = Israel:

Daardie Voortrekkervolk

Daar is heelwat bronne oor die hele kwessie van Israelvisies.  In Afrikaans vanuit ‘n gereformeerde oogpunt, kan ek twee noem (as iemand my nog bronne kan vermeld in Afrikaans vanuit gereformeerde oogpunt, sal ek dankbaar wees):

Israel in die Krisis, prof. P.A. Verhoef (uitdruk)

Die Einddinge: wat is waar en wat is nie waar nie ?, ds. Hanan Viljoen (veral hfst.7-11)

Sien ook hierdie engelse gereformeerde bronne wat hierdie sake aanraak:

The Israel of God: Yesterday, Today, and Tomorrow

The Israel of God: Study of Galatians 6:16 (sien hierdie artikel ook vir aanhalings van die kerkvaders en die reformatore oor Israel)

The Church is Israel Now (sien hier ‘n opsomming)

Against Dispensationalism

Chaim: a Reformed ministry to Jewish people

Israel and the Church: Who are God’s Chosen People?

Who Really Owns the ‘Holy Land’?

Monergism bronne

Die nuutste boek oor die onderwerp, kom dan uit die pen van S. Paas, ‘n lidmaat van die Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

Hier is die inligting wat ek direk van die outeur gekry het, en plaas dit met erkenning van die bron:

PERSBERICHT

Op 24 januari zal verschijnen Israëlvisies in beweging. Gevolgen voor Kerk, geloof en theologie van de hand van Steven Paas. Het Joodse volk en de staat Israël mogen zich onder christenen in grote belangstelling verheugen.

Met name na de Holocaust leefde het ‘Israëlisme’ op, dat aan volk en land een theologische plaats toekent en het nabijbelse Israël naast de Kerk als volk van God beschouwt. Steven Paas vraagt aandacht voor veranderende Israëlvisies. De hoofdlijn van zijn boek is een kritische beschouwing van het Israëlisme of ‘Christian Zionism’.

Naast een theologische beoordeling van Israëlopvattingen wordt een overzicht gegeven van de historische ontwikkeling van ervan, met name in Nederland. Volgens de auteur wordt het huidige Joodse volk binnen het Israëlisme ten onrechte gezien als het Israël van de Bijbel, dus als openbaringsvolk en als erfgenaam van de Bijbelse herstelprofetieën. Hoe terecht het afscheid van een antisemitisch verleden ook is, de negatieve gevolgen van het Israëlisme voor geloof, theologie en Kerk mogen niet uit het oog worden verloren.

Omdat deze opvatting binnen het christendom plaats geeft aan vergaande waardering voor het Judaïsme, ondanks de stelselmatige verwerping van Jezus Christus in dat religieuze systeem, vormt het een bedreiging van het hart van geloof, theologie en Kerk. De actualiteit van het onderwerp wordt onderstreept door recente ontwikkelingen in het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. De EO organiseerde onlangs over de vraag waarom zijn we zo verdeeld over Israël? een ‘Andries radio symposium’ waarop Steven Paas een van de sprekers was. De recente reacties op het wegtrekken van investeringen op de West Bank laat zien dat er ook een politiek aspect is en dat de kwestie is gaan spelen op nationaal en internationaal niveau.

Sien hier vir meer inligting waar om die boek te bestel, asook om te kyk na die inhoudsopgawe:

Israëlvisies in beweging

Posted by: proregno | March 5, 2015

DIE GENEEFSE PSALTER

Met erkenning aan die bron plaas ek die inligting hier onder oor die Geneefse Psalter, spesifiek vanuit die nuwe publikasie, The New Genevan Psalter.  Dit lyk of daar geleidelik ‘n al groter wordende belangstelling is om weer die Psalms in die eredienste te sing, en hierdie boek sal ook help vir Engelsprekende gelowiges spesifiek.

Die inleiding en voorwoord tot die boek gee egter ook goeie inligting oor die belangrikheid om Psalms te sing, asook oor die Geneefse wysies, wat ons as Afrikaanssprekende Psalmsingers baie van kan leer. Vir iemand soos ek wat baie lief is vir musiek, maar nie veel musiek kennis het nie, is hierdie twee artikels hier onder ook van groot waarde.  Hopelik sal alle gelowiges meer erns maak met ons sang in die erediens, die inhoud en die wysies is albei belangrik, want dit gaan bo alles oor die verheerliking van die Here, daarom dat dit ‘n ere-diens is.

Hier is die voorwoord tot die harmonisering van die Psalms:

Instrumental music is not required in reformed worship services and neither are animal offerings. The Bible clearly shows that God requires our heart-felt offerings in our worship services, that is the fruit of lips (Heb 13:15; Hosea 14:1,2; Psalm 19:14; etc.). Such offerings are brought with the God given instrument, namely the human voice-box (see appendix for an article on “Music in Reformed Liturgy”).

Congregational singing in reformed liturgy is the orderly reaction of believers presenting song-offerings that were born by the Spirit, welling up from the heart and responding to the redemptive acts of God (S. Greydanus, Korte Verklaring).

Singing in Unison

During the Great Reformation, John Calvin in Geneva acknowledged that versification of Bible songs would best enable all believers to actively participate in the public worship services. Under his guidance and encouragement the divinely inspired songs in the Book of Psalms as well as other Bible songs were versified. One melody for multiple verses of each song were composed during the mid 1500’s to reflect the content and character of each entire song.

These melodies enabled all believers to join-in and make the orderly song-offerings possible during the worship services. Their unique, flowing melodies for congregational singing in unison, require no musical training. Moreover they encourage and stimulate believers to participate in this responsive nature of the reformed public worship services.

Tunes

The melodies are characterized not only by their suitability for congregational use. They are written in nine of the age-old twelve ‘church modes’ that had developed in the Western world since the fifth century. These gave birth to the two popular keys of today, the major and minor. Overall, these modes generally show an absence of tension that is so prevalent in major and minor keys. Moreover, the Genevan tunes use only two note values as well as one note for each syllable (half and quarter notes). The melodies never start on an upbeat, but always with one or more long notes (half notes). They never show intervals greater than a fifth except for an occasional octave interval between sentences. For more information on ‘modes’ please refer to my paper on Tunes of the Anglo- Genevan Psalter 2005, ISBN 0-9737275-1–9, or the Notes in my The Hymns 1990 and Organ Offertories 1990 (Inheritance Publications, Neerlandia, AB T0G 1R0).

The tunes also reflect the free-flowing rhythm of the Hebrew language of these poetic songs. Their musical style appears timeless as well as linked to the early christian churches and likely even to the music used in the synagogues of earlier times [Fulfil Your Ministry, Dr.K.Deddens, Premier Publ. p.105; for more detailed information see also my booklet, Genevan Tunes, an updated version (2013) of the first part of my paper under the title “Tunes of the Anglo-Genevan Psalter” (2005)].

Tempo and Rhythm

The melodies are not metrical (no bars), but rhythmic. They have a natural, flowing pulse rhythm with the beat on the longer of the two note values. In summary, the tunes are simple but not simplistic, unique but not difficult, easy but not repetitive, comforting but not boring, mood reflective but not sentimental, uplifting but not frenzied, rhythmic but not metric.

Chorales are usually composed for four-voice choirs, but this keyboard collection of the 150 Psalms is particularly written to accompany congregational singing in unison. The harmonies are simple and easy to play. The distance between voices is kept to less than an octave. The base line represents the ongoing beat or pulse which is between 40-70 per minute depending on the content of the song, the culture and the customs of the congregation.

The proclamation of God’s Word on the sabbath redirects our lives to observe God’s day, to rest from our evil works and so to make a beginning of the eternal sabbath. The responsive singing is not only the required offering, but it also helps to slow down the believers’ average heart beat, which is between 60 and 70 beats per minute for a person at rest. ‘Concertizing’ these melodies, and their use in the past with only long notes, has possibly contributed to feeling the beat on every syllable instead of on the long notes only.

Instrumental accompaniment

The sole purpose of instrumental music in a reformed worship service is to serve the peoples’ offering of the ‘fruit of lips’. Short preludes are added to properly identify the song, its rhythm and its pitch. These ensure that every member of the congregation starts at the same time, especially when a rest, equal to a full-pulse-beat, is observed. This allows everyone to inhale before starting. Short postludes allow a musical closure. Any other music was added to simply fill a page.

Repeated notes in the melodies are never to be tied. Other repeated notes may be tied at the player’s discretion. This depends on the song, the tempo and the need of the congregation. Therefore, ties are not shown in chorales. On a large keyboard instrument, of course, the melody can be played with a solo voice and the bass-line on a clear, strong pedal. Tying melody notes displays a lack of respect and sloppiness.

This collection would not have been possible without the computer know-how of my son James. I owe him my thanks for allowing me, a computer-illiterate eighty-two year old, to be productive, for he set up the program and helped me out. Whenever I was at my wit’s end, he managed to get me back on track.

The purpose of making these harmonizations available is to encourage the unison singing of the Genevan tunes. These accompaniments may appear simple, but when they promote and improve the intended rhythm, pulse and tempo of these long-lasting melodies for congregational singing, their goal has been reached. When congregations catch on to the correct rhythm and speed, with the pulsating beat on the long notes, the unison singing will also feel more flowing, lighter, quicker and more natural.

Preface  (geskiedenis agtergrond van die berymde Geneefse Psalms)

John Calvin wrote these magnificent words in the preface to the Psalter he published in 1543:

As for public prayers, there are two kinds: the one consists simply of speech, the other of song…. And indeed, we know from experience that singing has great strength and power to move and to set on fire the hearts of men in order that they may call upon God and praise him with a more vehement and more ardent zeal. It is to be remembered always that this singing should not be light or frivolous, but that it ought to have weight and majesty…. Now, what Augustine says is true, namely that no one can sing anything worthy of God which he has not received from him. Therefore, even after we have carefully searched everywhere, we shall not find better or more appropriate songs to this end than the Psalms of David, inspired by the Holy Spirit. And for this reason, when we sing them, we are assured that God puts the words in our mouth, as if he himself were singing through us to exalt his glory.

When John Calvin arrived in Geneva in 1536 there was no congregational singing in the worship service. Before the Protestant Reformation, laypersons were expected to stand mute as the music was given to the priests and cantors. The clergy sang long-winded Latin sequences that were incomprehensible to the people. Under the influence of the reformers the church in Geneva had banned all music from worship so that there was no singing at all.

Calvin and other ministers, concerned about a coldness of worship, tried unsuccessfully to introduce congregational singing of Psalms for the edification of the people and the praise of God.

“…this singing ought to have weight and majesty…”

In 1538 Calvin left Geneva for Strasbourg, where he served a French refugee congregation for about three years and where the German Protestant congregations had, by this time, been singing the Psalms for about a decade. While in Strasbourg Calvin began to develop a French Psalter, and in 1539 he published Aulcuns pseaulmes et cantiques mys en chant, a songbook of nineteen Psalms and two canticles, the Ten Commandments and the Song of Simeon. A metrical version of the Apostles’ Creed was also included. Six of the Psalms were from Calvin’s hand while thirteen had been composed by Clement Marot, the distinguished poet laureate of the court of King Francis I of France.

When Calvin returned to Geneva he continued to develop the Psalter. He and the other ministers of Geneva pursued the matter of congregational singing, and this time they were successful. The following, dated 1541, was recorded in the minutes of the church council:

It will be desirable to introduce songs in order the better to incite people to prayer and to the praise of God. To begin with, the little children shall be taught, and then in course of time the whole church will be able to follow.

At last, in 1562, after several other editions (1542, 1543, 1551), the Psalter was complete. It included 49 texts prepared by Clement Marot and 101 from the hand of Theodore Beza, scholar and professor in Geneva. Calvin had withdrawn his own contributions, deferring to these two superior poets. This Psalter became a bestseller in Europe: thousands of printings rolled off dozens of presses. Calvin’s songbook was eagerly embraced by Protestants, and even by many Roman Catholics who were happy to be able to sing the Psalms.

“…thousands of printings rolled off dozens of presses…”

The peculiar beauty of the Psalter has always been found in its extensive variety of tunes, simple rhythm, fascinating modes, and complex rhyme schemes. The “Genevan tunes” were mostly new compositions by musicians such as Guillaume Franc, Louis Bourgeois, and “Maître Pierre,” whose real name was probably Pierre Davantès. Although it was Calvin’s wish that each Psalm should have its own unique melody, this goal was not achieved. The Psalter contains 125 different tunes, some being used for more than one Psalm. Several tunes, for example, Psalm 80 and Psalm 141, were borrowed from Gregorian chants. The rhythm of the songs is simple; it consists of two values, half and quarter notes. The pulse, or tactus, falling on the half note should be about the same as the resting heart rate of an adult.

Rather than major and minor keys, nine different modes are used for the tunes (see the list on pages vii-viii). The most common mode is the Dorian, which is the scale “D” to “D” using only the white keys. The complex rhyme scheme includes more than 100 stanza structures and over thirty rhyme patterns. This is quite different from Psalters that rely heavily on common and long metres. Because Calvin intended the songs to be primarily for the congregation rather than a choir, the intervals between the notes are small and each tune is within an octave. He insisted that the congregation sing in unison to emphasize that God’s people sing praise to the Lord with one voice, and so the Psalter did not have the music in various voices.

A single line of music, rather than four parts as is common in almost all contemporary North American hymnals, might look odd to some, but it has been maintained in this Psalter to be true to Calvin’s original intent of unison singing. However, harmonies for home and choir were composed for all the Psalms by Claude Goudimel, a composer of Calvin’s time, and are still readily available. The impact the Genevan Psalter has had on the worship of Reformed churches cannot be overstated. Although published 450 years ago, the Genevan Psalter has been consistently used by churches throughout the world and is growing in popularity. Throughout the centuries it appeared in many European languages as well as in Latin, Malay, Afrikaans, and Tamil. In recent decades new versions have been produced in Asia—in Korea, Japan, and Indonesia.

“…the Genevan Psalter is growing in popularity…”

The Canadian Reformed Churches have published several English versions of the Genevan Psalter, the first complete edition appearing in 1972. The aim of the current revision was to improve the songs’ literary quality and to bring them into greater harmony with the biblical text.  As such it is not a translation of the original sixteenth-century French version but a new poetic rendering of the entire Book of Psalms and of the four canticles long associated with the Genevan Psalter, the Ten Commandments and the Songs of Mary, Zechariah, and Simeon. Much of it is the work of Dr. William Helder. For complete authorship and copyright information, see pages 374-75. The text of the songs found in the New Genevan Psalter was adopted by the 2013 General Synod of the Canadian Reformed Churches for their songbook, Book of Praise.

In response to the ever-increasing interest in and appreciation for this precious legacy of John Calvin, it was thought good to publish a new English Psalter without the specifically Canadian Reformed elements that are included in the Book of Praise. With gratitude to our God we present the New Genevan Psalter to the English-speaking church. May our God be “enthroned on the praises of Israel” (Psalm 22:3) through the use of this book. To him alone be the glory, now, and forever!

George van Popta

General Editor

Sien ook die volgende:

Contents

Harmonizations

Press Reviews

(Sien veral by die ‘Heidelblog‘ resensie, aan die einde van die artikel die verskillende bronne oor die Psalms, gereformeerde kerkmusiek, geneefse wysies, ens.).

Met die koms van die ‘alternatiewe wysies’ het baie van die rykdom van die Geneefse wysies verlore gegaan, sien hierdie artikels daaroor:

Die Musiek van die Afrikaanse Gesangboek

Ons Psalm- en Gesangboek

Met Hart en Mond

– Kriteria van die Reformasie soos opgestel deur Calvyn waaraan die Psalm melodieë moes voldoen

Totius en die Psalmmelodieë

Hier kan die Geneefse wysies afgelaai word in mp3 formaat: Genevan Psalter

In Afrikaans, sien hier vir beide Geneefse en ‘alternatiewe’ wysies van die Psalms: Psalmbegeleiding

Posted by: proregno | February 26, 2015

Ek slaan my oë op na die berge ….

Ek het die pragtige berg ‘header’ gekry by die PRCA se webblad.  Ek plaas dit met erkenning, sien ook die woordstudie wat daarmee saamgaan:

MOUNTAIN 

rev. William Langerak

Ps.90:2 – “Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.”

Many who have not the privilege of living near them, will likely at some point travel to see the mountains. Rightly so. Immense, beautiful, towering, majestic, rugged, wild, and permanent, they are awesome visual spectacles the Lord created for us to enjoy, and also as enduring earthly pictures of spiritual realities. In general, mountains represent kingdoms and people that inhabit them, but more specifically they are a type of the everlasting, universal, kingdom of God.

From the beginning, our Creator gave mountains a prominent place in old covenant history. Some are known mainly for their descriptive names:

Halak (smooth), Seir (hairy), Jearim (forested), Shapher (beautiful), Zalmon (shady), Paran (cavernous),Hermon (sanctuary also highest and northernmost mount in Canaan). Others are named after tribes (Naphtali, Ephraim, and Judah) or nations living nearby (Amorites, Amalek, and Lebanon). Still others are associated with significant covenant events Hor (where Aaron died), Abarim (where Moses saw Canaan), Nebo (where Moses died), Gerizim and Ebal (where Israelread the curses and blessings of God’s law), Gilboa (where Saul and Jonathan died), and Carmel (site of the Lord’s great victory over Baal).

No mountains are mentioned more than Sinai (Horeb) and Zion (Moriah). Importantly, both are called the holy mountain ofGod, upon both He descended to dwell with Israel, and from both are derived the clearest spiritual pictures of mountains. At Sinai, God appeared in the burning bush to announce deliverance of Israel (Acts 7:30). After He redeemed them; He came down on it with lightning, earthquake, cloud, and trumpet (Ex. 19:18-19); His glory was a devouring fire (Ex. 24:16); He lived with Moses (Ex. 24:16); the people met with God (Ex. 19:17); He made covenant with them (Deut. 5:2); and He gave judgments and laws (Lev. 26:46). Whereas Israel could not approach Sinai and saw God only from afar (Ex. 19:11-12), on Zion God graciously makes a permanent, safe home for His people to worship Him through atoning sacrifice.

It is where Abraham sacrificed his only son (Gen. 22:2), and the Lord established David’s kingdom as a mighty fortress and built His temple (II Chr. 3:1). Collectively these mountains represent the everlasting kingdom God establishes graciously with His elect church, redeemed, sanctified, and blessed by His living presence through the Spirit of Jesus Christ and brought to glorious perfection in the new creation.

Essentially the Lord is the mountain of Israel (Is. 30:29). More glorious than the mountains, before they were brought forth, He is God (Ps. 76:4, 90:2). By His strength He sets them fast, weighs in the balance, and is praised by them (Ps. 65:6Is. 40:12, 14:23). His righteousness is like the mountains (Ps. 36:6), and His covenant more enduring (Is. 54:10). Thus, when God in Christ comes to dwell personally with His church, it is the mountain of His holiness, beautiful for situation, joy of the whole earth, city of the great King (Ps. 48:1-2). As mountains drop dew, His people are blessed by His Spirit and their souls satisfied, for death is swallowed up in victory (Ps. 133:3Jer. 50:19Is. 25:8).

Sanctified by His presence, it is a goodly mountain (Deut. 3:25), city of truth (Zech. 8:3), habitation of justice (Jer. 31:23). It is also a house of prayer (Is. 56:7). Made joyful and full of the knowledge of God, Jew and Gentile are brought to this holy mountain to worship lifting up voices with strength so the noise of a great people is heard (Is. 13:4, 40:9, 11:9).

Neither shall anything hurt nor destroy in all this holy mountain (Is. 11:9). It is the Lord’s kingdom, city of the living God, the heavenly Jerusalem (Is. 24:23Heb. 12:22). In it the Lamb stands with His redeemed 144,000, the elect, inheritors of Hismountain (Rev. 14:1Is. 65:9). His glory is their defense, His presence a shelter in the storm (Is. 4:5-6). They stand strong as Mt. Zion which cannot be removed but abided forever (Ps. 30:7, 125:1). But it is not fully perfected until the great day of the Lord when this mountain of humble beginnings fills the whole earth (Dan. 2:35).

In the last days, although all other mountains shall be moved out of their place (Rev. 6:14), this mountain of the Lord will be established, exalted over all, and the nations flow unto it. The wolf and the lamb shall feed together and dust shall be the serpent’s meat. The Lord will teach us of His ways and we will walk in His paths, for out of Mt. Zion shall go forth His law (Is. 65:25, 2:2-3).

Posted by: proregno | February 24, 2015

UIT DIE GESKIEDENIS: DIE KERKLIKE KLEED

anglikaanse priester

DIE KERKLIKE KLEED

[Bron: GKSA Sinode Handelinge 1942, bl.135-140. Nota: ek lees so nou en dan die ouer Handelinge van ons kerke, en vind hier en daar leersame historiese stof om ons te help dink oor sekere onderwerpe. Lees dit gerus in die lig van Hand.17:11.]

A. Prinsipieël

Wat word verstaan onder die sgn. “Kerklike Kleed”?

Aangesien hieroor groot verwarring heers en ‘n alles-omvattende omlyning moeilik in kort gegee kan word, wil u kommissie die antwoord op die vraag histories inklee, sodat daardeur die regte agtergrond verkry kan word.

In die Nuwe Testament lees ons nêrens dat onse Here Jesus enige opdrag aan sy apostels gegee het in verband met ‘n kleed waarin hulle moes optree wanneer hulle die evangelie verkondig nie. As dus die Bedienaars van die Woord in die eerste Christelike gemeentes vandag voor ons sou verskyn, sou hulle vir ons meer as pastoors ( Roomse predikante) lyk dan as predikante. Hulle kleredrag het eenvoudig aangepas by die burgerlike drag van die Grieke en Romeine van daardie dae.

Vroeë kerk

Die sgn. ,,Ampsgewaad” het egter spoedig opgekom in die Christelike kerk, soos blyk uit die geskrifte van Tertullianus. By die Roomse altaardiens moes, natuurlik op die voetspoor van die Ou Testament, ‘n passende simboliese priestergewaad bykom. Hierdie ,,klere” vir die afsonderlike range van die Roomse clerus het tot vandag toe gebly.

In die late Middeleeue het elke stand sy eie kleredrag gehad. So was die ridders daadlik te herken aan hut drag; elke gilde (vak­unie van daardie dae) het sy eie vasgestelde kleredrag gehad, sodat bv. die kleremakers, slagters, bakkers, ,ens., herken kon word aan hul klere. In die dae kon dit dus nie anders as dat stigtinge soos die kerk, die akademie, ens., elkeen ook sy eie kleed moes hê nie.

Die Reformasie

Tydens die Reformasie het die sgn. ,,Ampskleed” ‘n vraagstuk geword, aangesien die manne wat met die Rooms-katolieke kerk gebreek het en dus as predikers in die ban gedoen was, nie met die Roomse ampsklere kon optree nie. Die mees voor die handliggende oplossing was nl. dat hulle die kleredrag van die geleerdes van daardie dae gekies het. So kan ons die reformatore in hul toga’s afgebeeld sien. Die toga was egter geen kerklike kleed of predikerskostuum nie, maar ‘n heel gewone kleed wat elke gestudeerde persoon toe kon dra.

Teen die Rooms-katolieke ampskleed het aldrie die Reformatore (Luther, Zwingli en Calvyn) in meerdere of mindere mate stelling ingeneem.

Nederland

‘n Ampsgewaad as sodanig was in die Gereformeerde kerke in Nederland ook onbekend. En waar die predikante tog later anders gekleed was as die gemeentelede, was dit nie omdat hulle ampsklere gedra het nie, maar eenvoudig omdat dit volgens die eise van deftigheid was. En later toe die gemeentelede dit nie meer gedra het nie, het hulle dit vir ‘n langer of korter tyd nog bly dra.

So was eers die toga vir geleerdes in gebruik; na die toga het die rok, kort broek, lae skoene met gespe, mantel, bef en steek gekom. En as uitrusting het dit tot laat in die 19de eeu gebly. Ook hierdie uitrusting is gekies omdat dit die deftige drag van toe was, veral omdat dit aan die Hof gebruik is. En toe nog later die “allonge pruike” in swang gekom het, het die predikante die ook gebruik. Hierdie drag van die predikante het mettertyd self in onbruik geraak, behalwe die uitrusting wat vanaf 1854 deur die Nederlandse Hervormde kerk sterk aanbeveel is. Ons antwoord dus dat die ,,Kerklike Kleed” ‘n vasgestelde kleed is wat die ampsdraers moes aanhê wanneer hulle amptelik in die openbaar optree (bv. vandag nog in die Rooms-katolieke kerk, Anglikaanse kerke, ens.).

Wat was die beginsel van die Gereformeerde kerke insake die sgn. “Kerklike Kleed”?

(a) Die seremoniële ampsgewaad, d.w.s. ‘n gewaad wat die seremoniële gedagte wat in die amp opgesluit sou wees, tot uitdrukking moet bring, het in die kerk van Christus geen reg van bestaan nie, veral deurdat Christus met sy lyde en dood die skadudiens opgehef het.

(b) Die simboliese onderskeiding tussen clerus en !eke deur middel van ‘n afsonderlike kleed, soos deur Rome vasgestel en gehandhaaf, mag op grond van Gods Woord nie gedoog word nie. Die suiwere beskouing van die amp bied geen opening vir sodanige onderskeiding nie, want albei groepe dra die amp van algemene gelowiges.

(c) Dit is onnodig om ‘n onderskeidende ampskleed te hê waardeur die ampsdraer van die ander lede onderskei kan word, aangesien hulle as persone genoegsaam bekend is.

(d) Origens is die sgn. “Kerklike Kleed” beskou as ‘n middelmatige saak wat nie nodeloos gedryf moet word nie en waaroor die een die ander nie moet verwerp nie, maar wat tot stigting kan dien, moet gesoek word.

Op grond van bogemelde kon onse vaders op die sinode van Burgersdorp in 1879 besluit:

“De Synode kent onder het Nuwe Testament geen ambtsgewaad voor de bedienaren des Goddelijken Woords; en kan alzoo ook niets voorschrijven, dan dat de leeraren zich in alles dienen te gedragen zoals er staat in 1 Tim. 4:12 en Titus 2:7 en 8.”

B.Prakties

Ons kerklike praktyk het horn aangepas aan bogenoemde besluit. En dit is ook net aan hierdie praktyk waaraan u kommissie hier aandag gaan gee.

In ons kerklike !ewe kry ons die sgn. manelpak wat deur al die predikante en professore gedra word wanneer hulle amptelik optree en deur ‘n baie groot gedeelte van die ouderlinge en diakens tydens die eredienste; en baie kerkrade gebruik ook die “hoë hoed” daarby.

Hierdie sgn. manelpak kan nie bestempel word as ‘n “Kerklike Kleed” nie, aangesien dit nog nooit van sinodeweë as sodanig vasgestel is en was ook nog nooit beskou as onontbeerlike kleed by die vervulling van ampspligte nie soos bv. die biskoplike drag in die Anglikaanse kerk.

Die manelpak het in ons kerklike praktyk gekom bloot omdat dit beskou was as die deftigste drag van die tyd en die reël was en is dat die kerklike ampsdraers hulle hierin ook altyd deftig en ordelik sal gedra en so ook goeie getuienis sal hê van die buitestanders, sodat hulle nie in veragting val nie.

So het die manelpak geword ‘n historiese gewordenheid in die kerk en word nou deur duisende as ‘n soort onaantasbare usansie of gebruik beskou. Baie van die mense wat nie wil hê dat aan die manelpak geraak moet word nie, is wel bewus van die Gereformeerde beginsel hierin en onderskryf dit ook, maar hul vrees is dat as van hierdie maatstaf van deftigheid af gesien word en elkeen sy eie keuse van deftigheid bepaal, daar ‘n wanorde en onstigtelikheid sal ontstaan wat baie nadelige gevolge sal hê in ons kerk. Hierdie vrees is seker nie ongegrond nie en dis seker die plig van kerkrade om hieraan die nodige aandag te gee.

Aan die ander kant kom daar, ook van verantwoordelike mense, meer en meer ernstige bedenkinge teen die praktyk van die sgn. “Kerklike Kleed” in ons kerk. Ons sal hier net ‘n paar aanstip:

(a) Die manelpak word nie meer beskou as die deftigste manier van kleding nie. Dit het sy tyd gehad, maar is nou onprakties.

(b) Dit is te duur.

(c) Dit word deur sommige lidmate meer en meer as ‘n “Kerklike Kleed” beskou wat ‘n ongereformeerde skeiding bring tussen die lidmate en die ampsdraers.

(d) As onderskeidingsteken is dit oorbodig en gee aanleiding tot hovaardigheid.

U kommissie wil graag vir die praktyk die volgende aanbevelinge maak, met die erkenning daarby dat dit uiters moeilik is om algemene tevredenheid daardeur te gee:

(i) U kommissie laat hom lei deur die gedagte wat in die geskiedenis verseker lê nl. dat die sgn. manelpak nie oorspronklik aanvaar is as ‘n “Kerklike Kleed” nie, maar omdat dit vroeër die drag was volgens die eise van deftigheid. Net soos die toga, mantel, steek, kort broek ens. ook op hul tyd die deftigste drag was, so was die manelpak met hoë hoed die drag van deftige mense. So het dit ook op die kerklike erf gebly nadat dit in die burgerlike reeds verdwyn het. En die tyd sal ongetwyfeld aanbreek dat dit ook daar sal verdwyn, net soos bogenoemde uitrustings.

(ii) Intussen wil u kommissie dit beklemtoon dat die ampsdraers van Christus vandag ook nog sal trag om, as verteenwoordigers van die hoogste Koning, hul drag volgens eise van deftigheid te kies. U kommissie wil dit hier noem dat persone wat soms smalend praat van die manelpak, tog geredelik inval by sekere akademiese voorskrifte of selfs geen funksie in die aand sal bywoon sonder die sg. aandpak nie. As deftigheid daar sy eise stel dan nog temeer in die diens van Koning Christus.

Die praktyk leer egter dat as elke lid van ‘n kerkraad self sy eie rnaatstaf van deftigheid toepas, daar gou onordelikheid ontstaan. Daarom wil u kommissie aanbeveel dat elke kerkraad hierin sy bepalinge sal rnaak hetsy hy die manel pak behou of nie, selfs met raad pleging van die Meerdere Vergaderings.

(iii) Hoewel die manelpak geen “Kerklike Kleed” is nie, rnoet tog rekening gehou word met die krag van ‘n kerklike usansie. Toe Ds. Gispen in 1868 in Nederland geskrywe het dat die sg. ampsgewaad van daardie dae aan g’n fatsoenlike mens pas nie, is dit horn baie kwalik geneern; maar in 1877 was die toestand heeltemal anders en het die bogernelde ampsgewaad reeds plek gernaak vir die “Prince Albert Coat” (manel) met wit strik.

(iv) U kommissie wil verder daarop wys dat dit ‘n middelmatige saak is, waarin die lidmate mekaar onderling nie moet dring of dryf nie, maar saarn moet poog om die grootste mate van stigting te verkry. Waar die usansie nog eerbiedig word moet dit maar so voortgaan sonder om daaraan te grote waarde te heg en dit veral nie as ‘n “Kerklike Kleed” te beskou nie.

(v) Wat die eis vir kerklike Meerdere Vergaderings betref wil u kommissie pleit vir meer vryheid, maar met die besondere eis van deftigheid. Die byeenkoms moet gekenmerk wees as ‘n vergadering van verteenwoordigers van die hoogste Koning. Miskien sal dit as leidraad dien as almal hulle klee in ‘n swart pak of die wat die mane! verkies in ‘n manelpak.

Hiermee meen u kommissie aan sy opdrag voldoen te hê en wil verder die Eerw. Alg. Vergadering die leiding van Gods Gees toebid by die vervulling van sy gewigvolle pligte.

Hoogagtend, u br. in Christus,

A.S.E. YSSEL, ]. P. JOOSTE.

Na bespreking word die volgende amandement met groot meerderheid van stemme aangeneem:

“Die sinode neem met dank kennis van die deeglike kommissierapport insake die kerklike kleredrag en neem punt A, wat die prinsipiële deel behels, onveranderd aan, maar vervang punt B deur die volgende: – Die sinode spreek dit as sy ernstige oortuiging uit dat (a) waar deftigheid in die kleed ons ampsdraers in die verlede gekenmerk het, dit in die toekoms ook gehandhaaf moet word deur kerkrade (ouderlinge, predikante, diakens) op kerklike vergaderings, en (b) dat manelpakke by die eredienste en swartpakke op kerklike vergaderings gedra behoort te word.”

Posted by: proregno | February 23, 2015

DORDT NUUS – Jan & Febr 2015

sv-dordtse-synode.jpg

Die gemeenteblad van die GK Orania, Dordt Nuus, is elektronies beskikbaar en kan aangevra word by br. Gert en sr. Jeanette Erasmus by die volgende epos adres: glerasmus@oranet.co.za

Dordt Nuus bevat artikels wat baie leersaam is, hier is die laaste twee uitgawes:

Januarie 2015

Februarie 2015

Die volgende artikel kom uit die Februarie – uitgawe:

Opmerkings op GKSA Algemene Sinode 2015 (Deel 1)

Inleidend:

Hoofsaaklik vier sake kom in hierdie kommentaar onder die loep:

 1. Ekumeniese sake waaronder die bande met die NG Kerk SA;
 2. Liturgiese sake rakende liedere wat vir kerklike gebruik goedgekeur is
 3. Beswaarskrifte rakende die vrou in die besonder ampte [VIDA];
 4. Omkeerstrategie.

1. Ekumeniese sake

1.1  Twee buitelandse afgevaardigdes –  van Reformed Churches in New Zeeland (RCNZ) en Orthodox Presbyterian Church (OPC, North America) onderskeidelik – het onomwonde verklaar dat ons bande met dié kerke in gedrang kom as ons VIDA goedkeur. Afgevaardigdes van ander kerke wat dit wel genoem het, pas VIDA toe.

1.2 Die deputate samesprekings met die NGK,het ‘n Memorandum van ekumeniese verhouding tussen die Gereformeerde Kerke van SA en die NG Kerk opgestel wat wedersyds aanvaar is, aan die Sinode voorgehou. Saamgevat, inhoudelik, die volgende:

1.2.1  Daar bestaan ’n diep geloofseenheid weens o.a. belydenis van die drie algemene belydenisse en die drie formuliere van eenheid. Aanvaarding van nuwe belydenisskrifte bring nie die ekumeniese verhouding noodwendig in gedrang nie.

1.2.2  As histories Reformatoriese kerke, groei ons saam, soek ons volle eenheid en is net in staat om saam met mekaar die breedte, lengte, hoogte en diepte van die liefde van Christus te begryp. Die Here lei ons op die pad van eenheid tot Sy verheerliking, ‘n pad waarop die Heilige Gees ons lei en wat voortvloei uit die versoeningswerk van Jesus Christus, nie ons eie nie.

1.2.3 Samewerking wat reeds bestaan, sluit in: wedersydse afvaardiging en groeteboodskappe na sinodes; gesamentlike getuienisse teenoor die gemeenskap bv. onderwyssake en die owerheid lg. onder andere d.m.v. die Parlementêre Lessenaar; bediening van buitelandse lidmate; Bybelvertaling; hersiening van belydenisskrifte en formuliere; keuring van nuwe liedere; betrokkenheid by die Tussenkerklike Raad(TKR); diakonale bediening tydens rampe; ens.

Individuele kerke (gemeentes) toon reeds groter eenheid deur wedersydse getuienis (attestate) te aanvaar; doop van mekaar se kinders; kanselruil en gesamentlike eredienste. Hierdie onafhanklike onderlinge aksies word aangemoedig.

1.3 Kommentaar

1.3.1  Samesprekings tussen die GKSA en die NGK is al vir meer as 30 jaar aan die gang. Eers is op verskille gefokus wat eenwording belemmer, maar die laaste klompie jare op ooreenkomste wat samewerking vergemaklik. Die Hervormde Kerk was hier deel van, maar tans is ooreengekom dat samesprekings bilateraal sal wees. Met die Afrikaanse Protestanse Kerk (APK) sal ook hierdie pad van bilaterale gesprek gevolg word.

1.3.2  Verskillende vlakke van ‘eenheid’ bestaan op amptelike vlakke tussen die GKSA en ander kerke. Die nouste band (ekumeniese eenheid) is met kerke wat een in belydenis en kerkregering volgens die Dordtse Sinode 1618-1619 – liturgies lê hulle ook na aan mekaar. Die meeste Gereformeerde kerke in die buiteland is hierby ingesluit.

Kerke waarmee ons op die tweede vlak eenheid het nl. ekumeniese kontak, is gereformeerd met òf die presbiteriaanse òf ’n kollegialistiese kerkregeringstelsel. Onder eg. tel Vrygemaakte kerke wat ook moontlik enger bande beoog. Onder die tweede groep kerke ressorteer bv. die NGK en Hervormde Kerk in Suid-Afrika en elders.

Die derde groep kerke verkeer slegs op losse kontak met of sonder nouer eenheid in die oog.

Die bilaterale Memorandum met die NGK beoog duidelik ekumeniese eenheid – op hierdie stadium waarskynlik die enigste met ’n kolegialistiese kerkregeringstelsel.

1.3.3  Die huidige Memorandum is ongelooflik naïef.

Afgesien van botsende kerkregeringstelsels, het die NGK onskriftuurlike besluite en praktyke.soos:

 • VIDA en kindernagmaal teen alle Skrifbepalings in;
 • prakties geen tughandeling nie (strydig met NGB Art.29);
 • skrifkritiese Skrifbeskouing soos verdraagsaamheid teen uitsprake van die Nuwe Hervormers en algemene aanvaarding van teïstiese evolusie;
 • die toelaat van homofiele tot die besondere ampte, en dieselfde-geslag huwelike, stry ook teen die duidelike bepalings van die Here in o.a. Rom. 1:22 – 27 en 1 Tim.3:2; Gen.1:27; 2:24.
 • dit stry tog direk teen “goeie getuienis” wat eerder slegte getuienis word omdat God dit verbied.
 • aanvaarding van die Belhar-belydenis in lyn met die Remonstrantse vryheidsteologie.

Wat sê par 1.2.2 hierbo met die woorde – vollediger weergegee – lees: As kerkverbande groei ons saam met mekaar in die volheid van Christus en is ons net in staat om sáám met mekaar die breedte, lengte, hoogte en diepte van die liefde van Christus te begryp. Dit impliseer dat as ons dit nie saam doen nie, ons hierdie volle begrip ontbeer. Ervaring van en strewe na God se genadegawes word só afhanklik gestel aan wat die mens doen. Dat die GKSA self daarmee stelselmatig nader beweeg aan die Remonstrantisme, is ewe duidelik.

LW Dis ʼn algemene misverstand dat die GKSA in 1859 van die NGK weggebreek het. Skeiding van die beswaardes het op 11 Jan. 1859 tydens die Algemene Sinode van die Hervormde Kerk in die ZAR plaasgevind, toe 15 afgevaardigde ouderlinge, waaronder S.J.P. Kruger, uitgestap het, waarna die eerste Gereformeerde Kerk op 11 Febr. 1859 te Rustenburg gestig is. Spoedig is ander gemeentes in Transvaal gestig, en spoedig ook in die Vrystaat en in die Kaap waar individue vanuit die NGK, Gereformeerde gemeentes gestig het.      (volgende keer verder) *

Posted by: proregno | February 18, 2015

Vermaan die jongmanne – Titus 2:6

In ‘n vorige skrywe het ek gewys op die tragiese verskynsel van ‘n immorele film wat soveel aandag kry, in ‘n land wat meen die groot meerderheid is ‘christene’. Volgens die Beeld was die film Fifty Shades of Grey die film met die grootste kykergetal nog in ons land op die dag wat dit geopen het.

En dan durf ons nog vra hoekom lyk ons land soos hy lyk ?

Dan wonder ons nog waarom ons so ‘n goddelose owerheid het wat ons land vernietig ?

Dan wonder ons nog waarom die seën van die Here nie oor ons kerke en land is nie, en soveel valse profete opstaan ?

As die HERE die huis nie bou nie … Ps.127.

Daar is ‘n baie groot aanslag op ons almal, maar veral op ons jongmense, en nog meer op ons jongmanne: die vaders en ouderlinge en diakens en predikante van die toekoms.

Die Skrif leer ook van die tye waarin ons ons bevind:

1 Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.
2 Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,
3 sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,
4 verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;
5 mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af. – 2 Tim.3

maar dan ook,

14 Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,
15 en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.
16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,
17sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. – 2 Tim.3

Jongmens, jongman, waar is jy in 3 Timoteus: v.1-5 of by v.14-17 ?

Ek wil ek elke jongman aanbeveel om die volgende boek van JC Ryle te gaan lees of te luister: Thoughts to Young Men.

As jy dit hoor, sal dit klink asof dit presies vir vandag geskryf is, vir my!

Versprei dit verder onder vriende, ander jongmense, bid daaroor, bespreek dit onder mekaar, dink daaroor, huil daaroor en laat ons ons bekeer terwyl die Here se genade in Christus nog te vinde is, want onthou,

“God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.” – Hand.17:30,31

Ag, het ek maar as jongseun so ‘n boek gelees, sou dit myself soveel verdriet gespaar het. Ja, die Here se genade is groot, en die bloed van Christus reinig ons van alle sondes, dank God ! …. maar die gevolge van ons sondes moet ons in hierdie lewe mee saamlewe, dink maar aan Dawid!

Daarom jongmanne, maak nou erns met die Here en sy Woord, vandag as jy Sy stem hoor ….

– vaders van jongmanne en toekomstige jongmanne, luister/lees ook die boekie,

– so ook moeders en dogters (sodat jul ook kan weet watter mans om eendag in die Here te volg).

‘n Aanhaling uit die boekie:

“Young men, you may fancy I am laying too much stress on this point. If you had seen old men, as I have, on the brink of the grave, without any feelings, seared, callous, dead, cold, hard as stone — you would not think so. Believe me, you cannot stand still in your souls. Habits of good or evil are daily strengthening in your hearts.

Every day you are either getting nearer to God, or further off.

Every year that you continue unrepentant, the wall of division between you and heaven becomes higher and thicker, and the gulf to be crossed deeper and broader.

Oh, dread the hardening effect of constant lingering in sin!

Now is the accepted time.

See that your decision not be put off until the winter of your days. If you do not seek the Lord when young, the strength of habit is such that you will probably never seek Him at all.  I fear this, and therefore I exhort you.”

Hier kan die boekie gelees word:  Thoughts for Young Men

Opsomming: Advice to Young Men

Hier kan die boekie geluister word: Thoughts for Young Men

(Op hierdie webblad kan jy gerus ook luister hierna: What Young Men Must Learn from John Calvin.  Sien ook die verskillende boeke van Douglas Bond, ‘n gereformeerde Bond!  Vaders, sien ook die volgende boeke daar om jul te help met die opvoeding van seuns: Hold Fast en Stand Fast)

Hier is meer inligting oor die skrywer van die boekie: JC Ryle

Nog preke vir jongmense:

Die vrees van die HERE

Shocking Youth Message

Jongmens, waarom noem jy My, Here ?

Sien ook die volgende: What Man is Not: Biblical Manhood

Five Dangers for  Young Men

1. Pride

“Young men, do not be too confident in your own judgment. Stop being so sure that you are always right, and others wrong. Don’t trust your own opinion, when you find it contrary to that of older men, and especially to that of your own parents. Age gives experience, and therefore deserves respect.”

2. Love of Pleasure

“Youth is the time when our passions are strongest, and like unruly children, cry most loudly for indulgence. Youth is the time when we have generally our most health and strength: death seems far away, and to enjoy ourselves in this life seems to be everything. ‘I serve lusts and pleasures’, that is the true answer many a young man should give if asked, ‘Whose servant are you?’”

3. Thoughtlessness

“Not thinking is one simple reason why thousands of souls are thrown away forever into the Lake of Fire. Men will not consider, will not look ahead, will not look around them, will not reflect on the end of their present course, and the sure consequences of their present days, and wake up to find they are damned for a lack of thinking. Young men, none are in more danger of this than yourselves. You know little of the perils around you, and so you are careless how you walk. You hate the trouble of serious, quiet thinking, and so you make wrong decisions and bring upon yourselves much sorrow.”

4. Contempt of Religion

“This also is one of your special dangers. I always observe that none pay so little outward respect to Christianity as young men. None take so little part in our services, when they are present at them, use Bibles so little, sing so little, listen to preaching so little. None are so generally absent at prayer meetings, Bible Studies, and all other weekday helps to the soul. Young men seem to think they do not need these things, they may be good for women and old men, but not for them. They appear ashamed of seeming to care about their souls: one would almost fancy they considered it a disgrace to go to heaven at all.”

5. Fear of Man’s Opinion

“It is terrible to observe the power which the fear of man has over most minds, and especially over the minds of the young. Few seem to have any opinions of their own, or to think for themselves. Like dead fish, they go with the stream and tide. What others think is right, they think is right; and what others call wrong, they call wrong too. There are not many original thinkers in the world. Most men are like sheep, they follow a leader. If it was the fashion of the day to be Roman Catholics, they would be Roman Catholics, if it was to be Islamic, they would be Islamic. They dread the idea of going against the current of the times. In a word, the opinion of the day becomes their religion, their creed, their Bible, and their God.”

~ J.C. Ryle 

Thoughts For Young Men, [Moscow, ID: Charles Nolan Publishing, 2002], 18-31.

Posted by: proregno | February 18, 2015

Preek: Die vrees van die HERE (Spreuke 1:7-9)

dc71a59747fa4b2e8d219a4c9cec9d41

Hier is ‘n preek van ds. Dirk Dykstra van die GK Nigel, oor die vrees van die HERE.

Ons leef in ‘n tyd waarin die pendulum nou heeltemal oorgeswaai het na die ‘anderkant’, nl. die Here word net beskou as ‘liefde en genade’ (en nog ‘n verdraaide verstaan daarvan) en nie meer ook as ‘regverdig en heilig’ nie.

Ons belydenis wil ons wys op albei eienskappe van die HERE wat onderskei moet word, maar nooit geskei moet word of teen mekaar afgespeel moet word nie. Sien bv. NGB artikel 16, HK Sondag 4 v/a 11 en die DL, waar ons bely die HERE is barmhartig én regverdig.

“Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie” – Romeine 3:21,22

Geregtigheid en genade soen mekaar.

Hier is die inleiding op die preek wat fokus op die heiligheid van die HERE, wat baie nodig is in ons tyd:

Geliefde gemeente, die vrees van die HERE is nou nie die gewildste onderwerp vir ons tyd nie. Selfs Bybelkenners wil graag die woord vrees uit die vrees van die HERE haal.

Dit word maklik vertaal met dien maar helaas dit is nie wat in die oorspronklike staan nie. Dit is ’n poging om die mens gemakliker met die heilige God te maak.

Dit is ook opmerklik om te besef dat daar nie staan die liefde van die HERE is die beginsel van die kennis nie.

Dit sluit nie liefde vir en van God uit nie…dit is versoenbaar met kinderlike liefde vir God…en kweek ook selfs kinderlike liefde vir God.

*Maar ons sal tot die volle konsekwensie moet kom van die vrees van God…en dat God gevrees moet word.

Ek verkondig aan u die vrees van die HERE.

Ons staan stil by die volgende drie punte:

i) Die betekenis daarvan
ii) Die implikasie daarvan
iii) Die gevolg daarvan

Mag die HERE vrees vir Hom in ons harte gee sodat daar ware diens in ons lewens sal wees.

Hier is die volledige preek: Die vrees van die HERE

Posted by: proregno | February 11, 2015

Waarom Gereformeerd ? 11 Februarie 1859 – 2015

gksa-logo

Dit is vandag 156 jaar gelede dat die Gereformeerde Kerke herstig is in Rustenburg.

Ons gemeente het die afgelope naweek ‘n gemeentekamp gehou met die tema “Waarom Gereformeerd?”.

Ek plaas my twee aanbiedings oor die onderwerp hier, dit was ‘n ‘power point’ aanbieding:


Deel 1: Waarom Gereformeerd ? (historiese gedeelte)

AflaaiWaarom Gereformeerd Nr 1 (regs klik en ‘save link as’ of ‘save as’)


Deel 2: Waarom Gereformeerd ? (prinsipiële gedeelte)

AflaaiWaarom Gereformeerd ? Nr 2 (regs klik en ‘save link as’ of ‘save as’)


 

Power Point skyfies vir bogenoemde 2 lesingsWAAROM GEREFORMEERD ?

Rustenburg Seringboom

Posted by: proregno | February 10, 2015

Valentynsdag en “50 Shades of Sin”

50 dollars not 50 shades

Ek plaas graag hier onder ‘n baie relevante artikel van Christian Action, met erkenning aan die bron.


Sien ook,

a. die volgende onderhoud wat gevoer is oor p*rnografie, om te sien hoe ver ons samelewing geval het om immoraliteit te probeer ‘normaliseer’ (ons is dankbaar vir ds. Hannes Noeth se getuienis midde die moeilike situasie),


b. en hierdie artikel om te sien hoe ook in die ‘kerk’ immoraliteit goedgepraat word:

How to dump your wife and keep your ministry


Mag ons hemelse Vader in Christus ons genadig wees midde sy regverdige oordeel.  Mag gereformeerde gelowiges uit genade, deur die geloof in Christus lewe, midde ons doodsvyande se geweldige aanslae (die eie sondige hart, wêreld en die Satan, sien HK So.52), met HK Sondag 41 as ons raamwerk (sien ook die volgende preke: Should Christians watch Movies?; Sodom en ons, asook tegnologiese hulpmiddels om Rom.13:14 na te jaag – God se Tegnologie)


The Truth About 50 Shades of Grey

Ster Kinekor in South Africa is promoting the soon-to-be-released Fifty Shades of Grey film as “the hottest cinema experience this Valentine’s Day”(14 February), to which you can “treat your date”! Pro-family groups however, are warning that Fifty Shades of Grey is one of the worst pornographic glamorisations of sexual violence to be released on the big screen and have launched campaigns to expose this.

Twisted
The mass media and throngs of women are swooning over the twisted “love story” “Fifty Shades of Grey,” but this cultural phenomenon’s impact on society will serve only to glamorize sexual violence and romanticize domestic abuse.

Reality of Abuse
While millions of women are fantasizing about the controlling and abusive Christian Grey of fiction, there are many other women dealing with the horrors of actually living with men like him.

In the book, and now the soon-to-be released film, Christian Grey uses manipulation, jealousy, intimidation and violence to control the naive Ana. Most fans overlook and romanticize this because of his powerful position, handsome looks and nice suits. But in real life women like Ana will tell you that a seemingly perfect exterior does not necessarily mirror one’s psychological health, or mean that he possesses a moral compass.

Portraying the Abuser as a Victim
A college student, one of many I’ve heard from in my role as executive director of the National Center on Sexual Exploitation, wrote to me that Christian is just suffering the consequences of his own abuse, acting out in the only way he knows, and that Ana’s patient, loving behavior helps him overcome his abusive tendencies. Christian is so easily and quickly forgiven for his violent behavior. But forgiveness and devotion to an aggressor who inflicts violence is not sexy. Violence is violence. Sexual violence is worse.

While this should be a black-and-white truth, E.L. James is selling it in all shades of grey. Even worse, over 100 million women are buying it — in over 50 languages.

Sensationalized Lie
The reality is that, if you take away the glamour, “Fifty Shades” is just a sensationalized lie, telling women that they can, and should, fix violent and controlling men by being obedient and devoted, and that, somehow, this is romantic. It is no surprise that Hollywood is betting millions of dollars that now is the right time to offer sexual abuse and sexual violence against women as mainstream entertainment.

Rape Porn
The popularity of “Fifty Shades of Grey” among women also sends a message to men that unrestrained domination is what women want. And, educated by porn, they know how to do it. A majority of men have been getting a regular diet of this kind of violent sex and degradation through porn for years. In it, women are tied up and treated like animals and objects. Much of it is rape-themed.

One of the most popular BDSM (bondage, discipline, sadism and masochism) websites advertises its content as “the sexual persecution of women and young teenage girls.” Ana Bridges, a researcher at the University of Arkansas, conducted a study that found that 89 percent of the most popular porn scenes involved violence, most of which was directed at women by men.

Unrealistic Fairy-Tale Ending
Porn will show you that women enjoy torture and violence, and now “Fifty Shades” is tacking on an unrealistic fairy-tale ending, convincing droves of women that this type of relationship is normal, and that they should just give in.

This is not entertainment, or a fairy tale, as Hollywood is claiming. This is glamorization of violence and abuse. Society pays a price when we teach men to be turned on by women in pain. As a result, sexual violence is on the rise in our military, colleges, families and on the street. When violence is made to be sexy, it is no wonder that these are the consequences.

Speak Up

It is time we speak up and stop obscuring the facts by allowing pornographers, like “Fifty Shades” author E.L. James, to lure us into viewing this lifestyle as attractive, harmless and empowering.

The National Center on Sexual Exploitation has a website, fiftyshadesisabuse.com, that details 50 problems with this disturbing trend in entertainment media. This project comes in an effort to educate the public on how sexual exploitation affects society on both individual and public health levels. The site also features the #50DollarsNot50Shades campaign and urges patrons to support survivors of abuse and help educate the public on the realities of “Fifty Shades” relationships.

Reject Porn
Hold up a mirror to Christian Grey and you’ll see the reflection of a culture saturated in exposure to violent pornography. This is the porn that has, and continues to, groom the next generation of men to believe that they are entitled to violent sexual behavior, and that women should enjoy it. “Fifty Shades of Grey” models and reinforces this, while Hollywood is cashing the check. We will not accept what Hollywood is offering.

Glamorizing sexual abuse is not an appropriate topic for entertainment. Remove the glamour and facade of the Christian-Ana relationship and ask yourself if this is the twisted lie you want to tell yourself, your daughter and your friends.

Dawn Hawkins, www.foxnews.com, 5 February 2015.

Dawn Hawkins is executive director of the National Center on Sexual Exploitation. Her organization exposes the seamless connection between all forms of sexual exploitation. Find her group on Facebook. Follow them on Twitter@porn_harms.

What You Can Do

 1. Inform and warn friends and family. Urge them to boycott the film and not to purchase the novel. Share this article on your social media. Encourage them to rather donate R80 to a Christian shelter for abused women, than to waste R80 on a movie ticket.
 2. Post a polite, factual but firm comment on the Ster Kinekor Theatres and Nu Metro Facebook pages to protest this 50 Shades of Abuse! Use points made in the article above.
 3. Copy your complaint in an email to Ster Kinekor: info@sterkinekor.com
 4. Ask Exclusive Books to remove the 50 Shades of Grey book from their shelves: The General Manager: info@exclusivebooks.co.za, 011 – 798 0166.
 5. Complain about the low age restriction given to this film (16LNS). Whilst we don’t think anybody should subject themselves to this film, at the least it should receive an X18 rating – i.e. only allowed to be sold from a porn shop. Contact the Film and Publications Board: Clientsupport@fpb.org.za.

Cover 3d - medium

Recommended Resource
This is a winnable war. Is there hope for the porn addict? What is the Biblical antidote to the porndemic? And what can you do to protect yourself and your family? How can we take back the culture from the pimps and pornographers? Africa Christian Action’s book Porndemic will equip you, with the help of God, to begin to transform your community.

View an interview with the author here.

You can view the PowerPoint A Winnable War on slideshare.

Available from Africa Christian Action

This256-page book (with 22 infographics and 23 pro-family action pictures)is available from Africa Christian Action for R85 (plus R10 for postage within SA, therefore the Total is R95. Postage is R30 if you want it sent as a parcel, with tracking number. Total would be R115.).Contact 021 – 689 4480 or info@christianaction.org.za to order.

“Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.” Ephesians 5:11

Africa Christian Action
PO Box 23632
Claremont 7735
Cape Town South Africa
Tel: 021-689 4481
E-mail: info@christianaction.org.za
Web: http://www.christianaction.org.za
Join us on Facebook and Twitter

– See more at: http://www.christianaction.org.za/index.php/articles/pornography/776-the-truth-about-50-shades-of-grey#sthash.2XDx6GT7.dpuf

« Newer Posts - Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 458 other followers