Posted by: proregno | February 9, 2015

Boekresensie: Geloof sonder sekerhede

LuxVerbi_GeloofSonderSekerheidNew

“Geloof sonder sekerhede”

deur Anton van Niekerk

(Resent: Bouwe van der Eems)

Pro Regno versprei dikwels resensies van “goeie” boeke. Dit is boeke wat die ware Christelike leer oor ‘n sekere onderwerp duidelik uiteensit. Dit is nuttig om sulke boeke te lees, aangesien dit Christene help om beter te verstaan hoe om te dink oor daardie onderwerp.

Dit is egter ook nuttig om boeke te lees wat die leer van nie-Christene duidelik uiteensit. Beter insig in die denke van nie-Christene stel Christene in staat om makliker in gesprek te kan tree met ander en daardie geleentheid te gebruik om die leemtes in die ander standpunt uit te wys en Christelike standpunt oor te dra.

Die boek “Geloof sonder sekerhede” van Anton van Niekerk (uitgegee deur CUM Boeke) gee ‘n goeie insig hoe baie Afrikaners dink wat hulleself tog as Christene beskou, maar nie meer basiese leerstukke van die kerk (soos opgesom in die 12 artikels) glo nie.

Waaroor is van Niekerk onseker?

Van Niekerk is iemand wat baie dinge in die Bybel bevraagteken, soos bv. dat God hemel en aarde ongeveer 6000 jaar gelede in 6 dae geskep het. Die bevraagtekening van die skepping het verregaande implikasies vir die Christelike leer, omdat leerstukke soos die erfsonde daarop gebagsseer is. Van Niekerk verstaan dit en probeer uitwerk hoe ‘n Christen dan moet glo as die sekerheid van sulke dinge in die Bybel wegval.

Daar is baie tradisioneel absolute waarhede waaroor van Niekerk onseker is. Geen mens kan egter oor alles onseker wees nie, want so ‘n mens het dan geen uitgangspunt op grond waarvan hy enigiets kan beoordeel nie. As daar geen absolute waarhede is nie, is geen rasionele gesprek moontlik nie. Tydens ‘n bespreking van die boek deur van Niekerk en ‘n teoloog van UWK is herhaaldelik genoem dat daar geen absolute waarhede is nie, en tegelykertyd is daar met groot sekerheid gepraat oor hoe sleg apartheid was. My vraag aan die sprekers was toe hoe hulle kan seker weet dat apartheid verkeerd is, indien daar geen absolute sekerhede is nie. Nodeloos om te sê, kon daar nie ‘n duidelike antwoord op die vraag gegee word nie.

Wat glo van Niekerk?

Alhoewel hy onseker is oor baie dinge, is daar wel dinge waaroor hy wel seker is. Hy noem dit nie absolute waarhede nie, maar beskou dit vir alle praktiese doeleindes naby genoeg aan ‘n absolute waarheid.

Die ding waaroor hy die sekerste is, is die wetenskap. Hy praat van die “feitlik onbetwisbare getuienis van die wetenskap”. As iets in die Bybel indruis teen hierdie “onbetwisbare getuienis”, dan behoort ‘n moderne mens nie die Bybelse getuienis te glo nie.

Daar is egter baie mense wat die getuienis van die Wetenskap betwis, soos bv. kreasioniste. Van Niekerk meen egter dat dit onverantwoord is om die wetenskap te betwis, en verwag dat die kerke hulle ondubbelsinnig moet uitspreek teen kreasioniste, sodat hulle argumente nie meer gehoor kan word nie. Hy ervaar sterk emosies van verleentheid as hierdie stemme nog gehoor word.

Die ander aspek waaroor hy seker is, is dat apartheid ‘n bose sisteem was. Hy spandeer 9 bladsye om die onreg van apartheid uiteen te sit.

Van Niekerk se etiek

In sy bespreking van bio tegnologie gee hy ‘n oorsig van die benaderings tot etiek. Die eerste benadering is die van die utilitarisme waarvolgens ‘n daad reg of verkeerd is op grond van nuttigheid daarvan. Die regte daad is die daad wat die meeste plesier verskaf vir die meeste mense.

Vir verskeie redes wys hy die utilitarisme af en kies vir die etiek van verantwoordelikheid. Volgens hierdie etiek is die regte daad die verantwoordelike daad. Iemand wat verantwoordelik handel is iemand wat bereid is om hom te verantwoord teenoor enigiemand wat van hom rekenskap vra.

Beoordeling

Eerstens is dit teleurstellend dat ‘n gesiene filosoof soos van Niekerk die wetenskap beskou as “byna onbetwisbaar”. Vanuit die oord van wetenskapfilosowe soos Karl Popper is daar groot vraagtekens oor die betroubaarheid van wetenskaplike bevindings. Daar word byna daagliks berig dat wetenskaplike paradigmas verkeerd bewys word. Popper maak die volgende uitspraak oor die wetenskap:

“The history of science, like the history of all human ideas, is a history of irresponsible dreams, of obstinacy, and of error. But science is one of the very few human activities — perhaps the only one — in which errors are systematically criticized and fairly often, in time, corrected. This is why we can say that, in science, we often learn from our mistakes, and why we can speak clearly and sensibly about making progress here.”

Terwyl wetenskaplike teorie dikwels hersien moet word, word die Bybelse gegewens dikwels bevestig deur wetenskaplikes. Die klassieke voorbeeld is die van die Hetiete. Vir jare lank het argeoloe beweer dat daar nie Hetiete bestaan nie, totdat daar van hulle stede opgegrawe is. In Feb. 2015 is daar Babiloniese tablette ontdek wat die lewe van die Jode in Antieke Babilonië beskryf. In die berig daaroor word gestel: “The discovery is a remarkable confimation of the historical reliability of the Biblical text.”

Dit is verstaanbaar dat iemand soos van Niekerk oor apartheid moet skryf. Hy is ‘n werknemer van die Universiteit van Stellenbosch, en die universiteit ontvang ‘n groot deel van sy inkomste van die ANC beheerde staat. Dit is belangrik dat die universiteite die herinnering  aan apartheid lewendig sal hou, sodat dit darem nie te vergesog klink as die president apartheid blameer vir beurtkrag nie. Miskien sou sy boek anders lyk indien hy by Akademia gewerk het.

In sy beoordeling van apartheid is hy egter inkonsekwent. Aangesien hy kies vir die etiek van verantwoordelikheid sou jy verwag dat hy alle gebeure sou beoordeel vanuit hierdie etiek. In sy bespreking van apartheid beskryf hy die Afrikaanse kerke as “diep skuldig”, aangesien hulle bereid was om hulle ondersteuning van apartheid probeer verantwoord het teenoor die wêreld. Die konsekwente toepassing van die etiek van verantwoordelikheid sou beteken dat mens eerder die Afrikaanse kerke daarvoor moes geprys het.

Alhoewel daar enkele fundamentele gebreke is met van Niekerk se argumente, bied dit ‘n waardevolle insig in hoe die moderne Afrikaner dink oor godsdiens. Veral in die afdeling genaamd “Die tussentydse konsensus” gee hy ‘n mooi opsomming daarvan. Vir iemand wat op ‘n relevante wyse wil getuig op publieke forums is dit belangrik om hierdie boek te lees.

_____________________________________

Dit wat Bouwe hierbo op wys dat van Niekerk se sekerheid verskuif van die Bybel na die Wetenskap, word as volg deur RJ Rushdoony verwoord:

“The doctrine of the infallibility of Scripture can be denied, but the concept of infallibility as such cannot be logically denied. Infallibility is an inescapable concept. If men refuse to ascribe infallibility to Scripture, it is because the concept has been transferred to something else. The word infallibility is not normally used in these transfers; the concept is disguised and veiled, but in a variety of ways, infallibility is ascribed to concepts, things, men and institutions.”

Posted by: proregno | January 29, 2015

VIDA in kerk en wêreld

Illustrasie: Hanlie Malan

Uit die wêreld

Oor die wêreld kan ons kort wees, hier is hul mening by monde van Christina Landman,

Die 2 wêrelde van godsdiens

Haar argument is eenvoudig – die sentrale teksgedeeltes wat oor VIDA handel is nie deel van haar Bybel nie, want ‘ons weet mos’ dat “die omies hulle blind (staar) teen”,

“1 Korin­tiërs 14:34,35 en 1 Timoteus 2. En ons weet almal dat die verse in 1 Korintiërs ’n glos (kantaantekening) is. In die oudste manuskripte wat ons het, is hierdie verse wat vroue laat swyg op verskillende plekke ingevoeg. En dit bewys mos dit was nie deel van die oorspronklike teks nie. En 1 Timoteus, ag menere, ons weet mos die briewe aan Timoteus kan nie van Paulus af kom nie omdat die kerk­like strukture wat daar beskryf word nog nie in Paulus se tyd bestaan het nie.”

Ja, die ‘omies’ van die algemene Christelike kerk het vir meer as 2000 jaar hul blind gestaar oor die duidelike Woord van God oor hierdie saak … terwyl dit toe al die tyd nie eintlik God se Woord was nie.

En toe word ons uiteindelik gered deur die Landmans van hierdie wêreld vanaf die einde 19de/begin twintigste eeu, die ‘ons weet mos’ (gnostiese?) generasie, wat toe skielik ‘nuwe inligting’ ontvang het om die kerk te red vandag van die ‘omies’.

Ja, dit klink meer na die Da Vinci Code films as die Woord van God, maar dit is mos wat die wêreld (buite én binne die kerk) wil hoor, en daarom versamel hulle vir hul godsdienstige filosowe om hul gehoor te streel (2 Tim.4:3,4).

In antwoord op die ‘ons weet mos’ geslag, wat nie wil lewe uit ‘elke woord wat deur die mond van God’ uitgaan (Matt.4:4; sien ook 2 Tim.3:16,17) deur Jesus Christus nie (Hebr.1:1), wil ek twee antwoorde gee, van die ‘ons glo’ geslag,

1. Uit die eerste brief aan Timoteus (waarvan Landman willekeurig net sekere dele aanvaar), hoor ons, 1 Tim.6:3-5,

“3 As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, 4 dié is verwaand en verstaan niks nie, maar het ‘n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, 5 nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense.”

Hierdie ‘gesonde woorde’ behels nie net Christus se direkte woorde nie, maar ook wat Hy deur sy profete en apostels gespreek het (Ef.2:20-22; Hebr.12:1), ook deur Paulus (1 Tim.1:1; 1 Kor.14:37; sien ook 1 Kor.7:12,40).

En deel van die Here se Woord deur Paulus is nie net die genadige redding nie, die Evangelie van ons Here Jesus Christus nie (ons regverdiging),

Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is (1 Tim.1:15),

maar ook, kerkregering, die Here se wil oor hoe ons ons moet ‘gedra in die huis van God’ (1 Tim.3:15), in dankbare gehoorsaamheid (ons heiligmaking),

“11 Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. 12 Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. 13 Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. 14 En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. 15 Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking, met ingetoënheid.  1 Dit is ‘n betroubare woord: as iemand na ‘n opsienersamp verlang, begeer hy ‘n voortreflike werk. 2 ‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig.” (1 Tim.2:11-3:2)

Deel van die gesprek met die wêreld, ‘n evangelisasie gesprek is dat hulle en ons saam onvoorwaardelik sal buig voor die Verlosser en Koning van die Kerk, Jesus Christus, en sy hele Woord, elke Woord (sola et tota Scriptura), in leer en lewe.

Hoe kan 2 Tim.3:16,17 enigsins funksioneer, ook wat kerkregering betref, as daar nie gebuig word voor elke Woord van God wat tot ons kom nie ?

Die weg wat Landman en die ander ‘ons weet mos’ mense verkies eindig meestal ongelukkig in wat Paulus beskryf daar in 2 Tim.3:8, “wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie.”

Ek dink dit is beter dat die kerk van Christus, teenoor die wêreld se stemme, bly by wat ‘n ander ‘omie’ geskryf het in die eerste helfte van die 20ste eeu, in ‘n artikel waar hy tekste soos o.a. 1 Kor.11 en 14 asook 1 Tim.2 vermeld:

“Ons glo nie dat enige Gereformeerde vrou teen die duidelike uitsprake van die Woord van God in verset wil kom nie. Selfs deur die feministiese praktyke van ons dae sal sy haar nie uit haar koers laat dryf nie.” (Versamelde Werke, deel 3, 1977: 197; kursief bygevoeg).”

Uit die kerk 

Uit die kerk, waar ten minste nog met die Woord omgegaan word, was daar ook die stemme van dr. Gerard Meijer en ds. Kurpershoek, hier is hulle artikels:

Man en Mannin in die Kerk, dr. Gerard Meijer

Daarom is die vrou vry om te dien, ds. Pieter Kurpershoek

Ek is dit eens met dr. Meijer se goeie openbaringshistoriese uiteensetting in so kort artikel van die gereformeerde standpunt oor hierdie saak. Dit sluit pragtig aan by die sinoderapport van 1988, waarvan die res van die gesprek deur die dekades net verdere voetnotas is. Mens besef dit met die lees van ds. Kurpershoek se artikel, wat eintlik geen nuwe argumente op die tafel plaas wat nie al reeds beantwoord is nie.

Ek wil net so een of twee opmerkings wel maak:

1. Die vertaling van 1 Tim.2:12 (BDV = Bybel Direkte Vertaling)

Dit is jammer dat dr. Meijer gekies het vir die BDV se weergawe van 1 Tim.2:11,12. Hier is my artikel oor hierdie vers wat verskillende probleme uitwys:

Opmerkings oor “Die NT en Psalms: ‘n Direkte Vertaling” (deel 3: VIDA)

Een van die punte wat ek aangeraak het in hierdie artikel is (die ander punte is, 1. Hoekom ‘onderdanigheid’ (Grieks: hupotage) in vers 11 vervang met ‘gehoorsaamheid’?; 3. Die woord ‘immers’ wat deur beide NAV en BDV gebruik word om voegwoord gar te vertaal in vers 13 is nie verkeerd nie, maar hoekom afwyk van die eenvoudige baie meer duidelike ‘want’ (OAV, in engels ‘for’, KJV, NIV, ESV) ?; 4. Waarom vertaal die BDV andros (man) hier as “haar man?”):

Waarom verkies die BDV om die unieke Griekse woord authentein in die NT met ‘domineer’ te vertaal in vers 12?

Die ander vertalings en baie ander verkies die woord ‘heers’, ‘om gesag uit te oefen’ (Engels: excercise authority), dus ‘n neutrale algemene woord wat impliseer dit geld vir alle tye en kerke.

Die Afrikaanse woord ‘domineer’, veral in ons tye, het definitief ‘n uitsluitlike negatiewe (sondige?) konnotasie, daarom die vraag: waarom verkies die BDV hierdie spesifieke woord?

Die OAV verkies ‘heers’ wat nie inherent as negatief, sondig of verkeerd beskou word nie, maar saam met die KJV se vertaling nog nie die beste vertaling is nie.  Ek meen die NAV se vertaling van die woord, in aansluiting by sekere van die engelse vertalings hierbo genoem (NIV, ESV), die beste weergawes is: “om gesag uit te oefen”, wat nie wys op ‘n sondige daad nie.

Dr. George W. Knight, wat een van die beste eksegetiese verklarings op die Pastorale Briewe geskryf het,  wys daarop dat (beklemtonings bygevoeg):

“Contrary to the suggestion of KJV’s ‘usurp authority’ and BAGD’s alternative, ‘domineer’ (so also the NEB), the use of the word shows no inherent negative sense of grasping or usurping authority or of excercising it in a harsh or authoritative way, but simply means ‘to have or excercise authority’ … Paul refers, then, with authentein to excercise of a leadership role or function in the church (contextual setting), and thus by specific application the office ofepiskopos/presbuteros, since the names of these offices (especially episkopos) and the activities associated with them (cf., e.g., 3:4,5; 5:17; Tit.1:9ff.; Acts 20:17, 28ff.) indicate exercise of authority …

It is the activity that he prohibits, not just the office (cf. again 1 Cor.14:34,35). … Some have suggested that Paul is only ruling out teaching or excercise of authority apart from a man’s oversight, or just a certain type (‘dominerende’? – slc) type of authoritative teaching. The insistence here on silence seems to rule out all these situations (“maar sy moet haar stil hou/gedra”).” (p.141,142)

Ek haal ook graag vir Wayne Grudem aan oor authenteo waarin hy bevestig dat die woord oorwegend en primêr ‘n positiewe betekenis het (Evangelical Feminism: A New Path to Liberalism?, Illinois: Crossway, 2006: 202-204):

“The most complete study of this word shows that its meaning is primarily neutral, “to exercise authority over.” In 1995 H. Scott Baldwin published the most thorough study of the verb authenteo that had ever been done. Several earlier studies had looked at a number of occurrences of this verb, but no one had ever looked at all the examples that exist from ancient literature and ancient papyrus manuscripts (H. Scott Baldwin, “A Difficult Word: Authente6 in 1 Timothy 2:12,” in Women in the Church: A Fresh Analysis of 1 Timothy 2:9-15, ed. Andreas Kostenberger, Thomas Schreiner, and H. Scott Baldwin (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1995), 65-80 and 269-305. Baldwin updated his analysis in light of more recent evidence in his 2005 essay, “An Important Word: Authente6 in 1Timothy 2:12,” in Women in the Church, 2nd ed., ed. Andreas K6stenberger and Thomas Schreiner (Grand Rapids, Mich.: Baker, 2005), 39-51. In that same volume, K6stenberger updated his study of the grammatical structure of 1Timothy 2:12, interacting with both sympathetic and critical reviews of his earlier study (see “A Complex Sentence: The Syntax of 1Timothy 2:12,” on pages 53-84).

In addition, several earlier studies were flawed by with the verb examples of two different nouns with the same spelling(authentes).

Baldwin correctly limited his examples to the verb that is found here in 1 Timothy 2. He found eighty-two occurrences of authenteo in ancient writings, and he listed them all with the Greek text and English translation in a long appendix. He found that in all uses of this verb, “the one unifying concept is that of authority.” He found only one example in which the verb seemed to take a negative sense, but because language changes and meanings of words change over time, even that one Chrysostom quotation from A.D. 390, coming more than three hundred years after Paul wrote 1 Timothy, is of limited value in understanding the meaning of what Paul wrote.

What is most striking about Baldwin’s exhaustive study is the complete absence of some of the other meanings that have been proposed for authenteo, meanings that are unrelated to the idea of using authority. These meanings turn out to be speculation without any demonstrated basis in actual examples of this verb.

Two additional reasons also support the positive meaning (“exercise authority”) of the verb authenteo.

First, the grammatical structure of 1Timothy 2:12 rules out any negative meaning (such as, “to misuse authority, to domineer, or to murder”) and shows that the verb must have a positive meaning (such as “to exercise authority”) [Note especially Andreas Kostenberger’s study, A Complete Sentence Structure in 1 Timothy 2:12,” in Kostenberger et al., Women in the Church: A Fresh Analysis of 1 Timothy 2:9-15, 1995: 81-103.]

Second, a recent extensive and remarkably erudite study of cognate words now confirms that the meaning of authenteo is primarily positive or neutral (Al Wolters, “A Semantic Study of authentes and Its Derivatives,” Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 1 (2000): 145-175).”

2. Voorbeelde en gebeure moet in die lig van wette/bevele/opdragte gelees word en latere Openbaring gelees word, en nie andersom nie 

Die wesentlike probleem met ds. Kurpershoek se artikel is dat hy een van die sentrale vertrekpunte van die gereformeerde Skrifverklaring nie in berekening bring nie.

Dit behels dat enige tema (dus ook oor die kerkregering, en in die besonder of vroue in die besondere ampte/dienste mag dien) openbaringshistories ondersoek moet word, met die wete dat latere openbaring die finale woord spreek, omdat dit deur die Heilige Gees gegee is as die voltrekking van sy openbaring aangaande ‘n bepaalde saak.

Sodoende kan ons nie bv. die verhale van profetesse in die OT en in Handelinge lees sonder die Pastorale Briewe, wat Paulus se laaste briewe en Godsopenbaring oor hierdie saak was nie (dus die ‘finale kerkregering’ vind ons in die Pastorale Briewe).  Hierdeur word aangesluit by die gereformeerde hermeneutiek (Coetzee, J.C., De Klerk, B.J., Floor, L. 1980. Die hermeneuse van die Skrif met die oog op hedendaagse kerklik-etiese vraagstukke. In die Skriflig, Jg.12, nr.54: 12-26):

’n Besonder belangrike faset hiervan is die feit dat die eksegeet/hermeneut baie deeglik rekening moet hou met die openbaringshistoriese situasie van enige betrokke Skrifwoord. Ons móét rekening hou met die feit dat dit God behaag het om Hom en sy wil in die loop van die geskiedenis algaande al duideliker te openbaar. ‘n Teks in, sê Eksodus, en ‘n teks in Romeine mag dus nie sommer so gelykskakelend langs mekaar gestel word nie. Die LATERE woord in die Godsopenbaring oor DIESELFDE SAAK is altyd deurslaggewend teenoor die voorafgaande !

Wat die onderwerp van die vrou in die amp betref, moet alle gedeeltes wel gelees word in die lig van die laaste uitsprake daaroor, d.w.s in die besonder 1 Tim.2:11-15, gesien in die lig van 1Tim.3:15.  Dus: die uitsonderings moet die reël bevestig, en dit nie verander nie.

‘n Verdere probleem met ds. Kurpershoek se uiteensetting is dat hy juis nie erns maak met die bepaalde verse in 1 Kor.14 en 1 Tim.2 se begronding vir die opdragte dat die vrou nie mag leer en regeer in die gemeente nie,

34Julle vroue moet in die gemeentes swyg; want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. 35 Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hul eie mans vra, want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. 36 Of het die woord van God van julle uitgegaan, of het dit tot julle alleen gekom? 37 As iemand meen dat hy ‘n profeet of ‘n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is.

11 Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. 12 Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. 13 Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. 14 En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. – 1 Timoteus 2

Paulus, wat deur die Gees skryf, begrond die verbod in die skeppingsorde, ‘die wet’ (Gen.1-2), in die waarskuwende vermaning wat wel gebeur as jy die Here se skeppingsorde verby gaan (Gen.3), in die bevele van die Here en nié in die ‘sosio-historiese omstandighede‘ van sy tyd nie.

En, of daar vrouens was in Efese en Korinthe of enige plek of tyd op aarde was of nie, wat met ‘n sekere ‘dominerende’ of ‘lelike’ wyse geleer het en so ‘met hul optrede die opbou en groei van die gemeente benadeel’, dan geld die verbod van die Here nog steeds.  Die verbod is dat ‘die vrou’ nie oor ‘die man’ sal leer of regeer nie, ongeag of sy dit op ‘n waardige wyse doen of nie. Bloot deur oor die man te leer en te regeer in die gemeentelewe se samekomste is wat Paulus verbied. En, as ons nie die Here dien soos Hy beveel nie, is ons beide onordelik en wanordelik (1 Kor.14:34,40) en is dit nie tot “opbou en groei van die gemeente” nie (sien HK Sondag 35).

Ons lees nie in die Teks van vroue wat op dominerende wyse geleer het nie, asof Paulus net daarmee ‘n probleem gehad het nie. Beteken dit dan dat mans wel ‘dominerend en lelik’ kan leer en regeer ? Om weer vir dr. George Knight hier aan te haal,

It is the activity that he prohibits, not just the office (cf. again 1 Cor.14:34,35). … Some have suggested that Paul is only ruling out teaching or excercise of authority apart from a man’s oversight, or just a certain type (‘dominerende’? – slc) type of authoritative teaching. The insistence here on silence seems to rule out all these situations (“maar sy moet haar stil hou/gedra”).”

Laat ons bly by wat ons bely in NGB art.30,

“Op hierdie wyse sal alles in die kerk behoorlik en ordelik geskied wanneer betroubare persone gekies word ooreenkomstig die voorskrif wat die apostel Paulus in die brief aan Timoteus gee.”

Ds. Kurpershoek skryf ten slotte,

“Nou dink ek aan die twee skoolmeisies wat in my bediening as predikant al aan my kom sê het dat hulle geroepe voel om as predikante te dien. Kan hulle dien?

As die Here duidelik in sy Woord gesê het dit kan nie, dan kan hulle nie; die Here se Woord bly immers die maatstaf vir ons lewe – in elke situasie, elke dag!

Maar nou hoor ek nie dat die Here sê dat vroue nie as ouderlinge of predikante mag dien nie. Dan mag ek tog nie dié meisies se gewete bind nie!”

Hierop wil ek graag drie opmerkings maak,

1. Ek stem saam met ‘omie’ Totius (sien hierbo), die saak is duidelik, maar dalk wil ons nie dit raaksien nie, want dit sal dan beteken ek moet reformeer, en my gesin en gemeente en gemeenskap, en ek wil nie daardie kostes bereken nie, wil nie daardie kruis dra nie, en daarom ‘moet’ die Skrif iets ‘anders’ skielik sê na duisende jare … of dit word nou skielik ‘onduidelik’ ?

2.  Die vraag is nie wat God in sy soewereine almag kan, wil en sal doen nie, dit is ‘n gegewe dat Hy doen wat Hom behaag (Ps.115:3; 136:5). As dit Hom behaag, laat Hy donkies profeteer en leer: Num.22:28 ! Die vraag is egter: wat het Hy aan ons ge-openbaar deur die hele Skrif, openbaringshistories gelees (sien die opmerking hierbo), wie Hom moet dien in die besondere dienste, veral nou dat die kanon afgesluit is:

 Deut.29:29   29 Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet.

1 Tim.3:15  15 Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, ‘n pilaar en grondslag van die waarheid. (lees 1 Tim.2:11-15; 3:1-12 in hierdie vers se lig.)

So ja, God kan roep wie Hy wil vanuit sy verborge wil, maar vir ons – noudat die kanon afgesluit is en ons sy Woord het, mag ons nooit in stryd met die ge-openbaarde waarheid roep nie, anders kom dit neer op eiewillige erediens wat God nie beveel het nie, en kan daar nooit sekerheid wees oor iemand se roeping nie (sien NGB artikel 31, “Daarom moet elkeen terdeë daarteen waak om hom met onbehoorlike middele in te dring. Hy moet wag totdat hy deur God geroep word, sodat hy van sy roeping oortuig kan wees en sekerheid kan hê dat dit van God kom.”).

Prof Paul de Bruyn skryf (Die Kerkblad, 13 Julie 1966, bl.5): “Eiewillige godsdiens beteken volgens ons Kate­gismus dat ons God op ‘n ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel (Antwoord 96). Eiewillige godsdiens word by ons gevind wan­neer ons God dien soos óns wil en nie soos Hý wil nie.”

Dus, as ons enige persoon roep los of in stryd met sy Woord, dan is dit ‘n oortreding van die tweede gebod.

Ja, ons is in Christus vry, waarlik vry om God te dien en te vereer deur sy Gees volgens sy Woord. Ons is egter nie vry om ons eie erediens en eie ampsdiens/kerkregering uit te dink om Hom daardeur te probeer vereer nie.

Sien die volgende voorbeelde in die Skrif waar God – hoe goed dit ookal bedoel word deur mense – nie enige vorm van aanbidding/erediens aanvaar het nie, omdat dit nie deur sy Woord beveel is nie, bv.:

 • Nadab en Abihu se goedbedoelde maar eiewillige vreemde vuur (Lev.10:1-3).
 • Ussa se goedbedoelde maar eiewillige aanraking van die ark van God (2 Sam.6:1-7).
 • Saul se goedbedoelde maar eiewillige ‘behoefte’-offer in Samuel se plek, hy het hom vergryp aan die profeet/priesteramp (1 Sam.13:8-13), asook sy ongehoorsaamheid om meer te wil doen as die bevele van God, wat beskryf word as “… wederstrewigheid is ’n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens” (1 Sam.15:22-24)
 • Jerobeam wat eiewillig “tempels van die hoogtes gebou en priesters aangestel uit al die dele van die volk wat nie uit die seuns van Levi was nie.” (1 Kon.12:31)
 • In die Nuwe Testament die Fariseërs wat die Here volgens hul eie goeie bedoelings probeer vereer het, en nie volgens God se bevele alleen nie (Matt.15:1-9).

3. Ds. Kurpershoek meen die Here het nie ‘duidelik’ gesê vroue mag nie in die besondere dienste dien nie.  Die hermeneutiese verskil gaan egter oor hoe, die wyse waartoe ons tot duidelikheid kom oor hierdie saak, en dit vind plaas deur die verskillende relevante tekste te bestudeer in hul onderlinge samehang sodat die Godsopenbaring oor hierdie bepaalde onderwerp na vore kan kom.  Die feit dat daar nie ‘spesifieke eksplisiete tekste’ is wat presies sê “vroue mag nie ampsdraers word nie’ (alhoewel 1 Tim.2:11,12 baie eksplisiet duidelik is), beteken egter nie dat die Skrif nou ‘onduidelik’ is oor hierdie onderwerp nie, inteendeel.

Om ‘n ander voorbeeld te gebruik: die leer van die Drie-eenheid is nie op ‘spesifieke eksplisiete tekste’ alleen gebaseer nie, ons vind nie die spesifieke woord ‘Drie-eenheid’ in die Woord nie, maar op grond van ‘n openbaringshistoriese ondersoek van die geheel van die Skrif in sy onderlinge samehang is die leer van die Drie-eenheid baie duidelik en seker.

In die NGB artikels 8 en 9 word daar ook vir ons belangrike hermeneutiese sleutels ten opsigte van openbaringshistoriese ondersoek geopenbaar in ons verklaring van die Skrif, as bevestiging daarvan:

Ons weet dit alles sowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif as uit hulle werkinge, veral uit werkinge wat ons in onsself voel. Die getuienisse van die Heilige Skrif wat ons leer om in hierdie heilige Drie-eenheid te glo, staan op baie plekke in die Ou Testament, en dit is nie nodig om hulle almal op te noem nie.

Hier word bely dat daar wel ‘spesifieke tekste’ is (“staan op baie plekke”), én dat dit deur die geheel van die Skrif afgelei word (“uit die getuienisse van die Heilige Skrif”). Dus beide aspekte is genoegsaam, relevant en noodsaaklik vir openbaringshistoriese verklaring van die Skrif oor ‘n bepaalde saak of onderwerp.

Weliswaar sê Hy nie hoeveel Persone daar is nie, maar wat vir ons in die Ou Testament enigsins duister is, is in die Nuwe Testament baie duidelik.

Hierdie belydenis getuig ook van die voortgaande openbaring van God aangaande die ‘Drie-eenheid’.  Ons moet dus ook ‘n tema in sy voortgaande openbaring bestudeer. Daarom moet latere duidelike gedeeltes die onduideliker gedeeltes verklaar.  Dieselfde moet gedoen word met die vrou in die amp (bv. Rom.16:1,2 moet verklaar word in die lig van die Pastorale Briewe, en nie andersom nie):

Ons word op al hierdie plekke (NT-slc) baie duidelik geleer dat daar drie Persone in een, enige Goddelike Wese is.

Hier word die claritas van die Skrif bely (‘baie duidelik’) aangaande hierdie saak, ongeag die feit dat nie een ‘spesifieke teks’ bestaan wat die woord ‘Drie-eenheid’ gebruik nie.[1]

Daardeur word gewys dat ‘n openbaringshistoriese ondersoek oor ‘n tema geldig is en dat die ‘afleidings’ van uit die geheel van relevante tekste, in hul onderlinge samehang, genoegsaam is om sekerheid oor ‘n bepaalde saak te verkry.

‘n Mens kan dieselfde sê oor wesentlike sake soos:

a. die verbondsdoop van ons kinders, waar ons nêrens in die NT ‘n eksplisiete teks het wat sê ‘babatjies moet gedoop word nie’, en tog bely ons van harte met sekerheid die inhoud van v/a 74 HK asook NGB art.34, o.a.

“Ons glo en bely … Deur die doop word ons in die kerk van God opgeneem en van alle ongelowiges en vreemde godsdienste afgesonder om heeltemal sy eiendom te wees en sy merkteken en vaandel te dra. Dit dien vir ons tot ‘n getuienis dat Hy ewig ons God en genadige Vader sal wees. Daarom het Hy ons beveel om almal wat sy eiendom is, net met gewone water in die Naam van die Vader en die Seun en die heilige Gees te doop (Mat 28:19). …

Daarom verwerp ons die dwaling van die Wederdopers, wat nie tevrede is met die een doop wat hulle een maal ontvang het nie en wat bowendien ook nog die doop van die gelowiges se kindertjies veroordeel. Ons glo daarenteen dat ons hulle behoort te doop en met die teken van die verbond te beseël, net soos die kindertjies in Israel kragtens dieselfde beloftes besny is as wat aan ons kinders gemaak is. En, waarlik, Christus het sy bloed nie minder vir die reiniging van die gelowiges se kindertjies as vir die volwassenes vergiet nie.

Daarom behoort hulle die teken en die sakrament te ontvang van wat Christus vir hulle gedoen het, soos die Here in die wet beveel het om hulle kort na die geboorte deel te laat hê aan die sakrament van die lyding en sterwe van Christus deur vir hulle ‘n lam te offer, wat ‘n sakramentele heenwysing na Jesus was. Buitendien doen die doop aan ons kindertjies dieselfde as wat die besnydenis aan die Joodse volk gedoen het; dit is die rede waarom die heilige Paulus die doop die besnydenis deur Christus noem (Col 2:11).”

“Vraag 74: Moet die jong kinders ook gedoop word?

Antwoord: Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is (a). Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes (b) en die Heilige Gees wat die geloof werk (c), beloof nie. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word (d). So is dit in die Ou Verbond deur die besnydenis gedoen (e) in die plek waarvan die nuwe Verbond die doop ingestel is (f).”

Vanuit verskeie NT Skrifgedeeltes wat sê dat gesinne gedoop is en dit kinders insluit (Hand.2:39; 16:15; 16:31; 1 Kor.1:16, ens., maar nie eksplisiet sê met spesifieke woorde (duidelike?), lei ons met sekerheid af (Westminster Konfessie 1.8) dat kinders deel is van die verbond wat die verbondsteken moet ontvang, en daarom dat die kinderdoop vir ons ‘n belydenis-saak is wat die wesentlike eenheid van ons kerke en kerkverbande raak.   As aan die standpunt van ds. Kurpershoek toegegee gaan word met die spesiale sinode in Julie 2015, word die hermeneutiese deur oopgemaak vir twee standpunte oor die doop om ook in ons kerke in te kom, en beweeg ons weg van gereformeerde kerke wees.

b. En dan is daar ook die kwessie van vroue wat nagmaal vier, nêrens is daar ‘n eksplisiete (duidelike?) vers wat vermeld dat vroue nagmaal gevier het nie, en tog veronderstel ons dit met sekerheid vanuit die Skrif volgens ons belydenis in NGB artikel 35 dat dit alle gelowige vroue insluit op grond van Skrifgedeeltes soos Hand.2:42; 2:46; 20:7; 1 Kor.10 en 11, ens.

Dit is dan ook so in die geval met die openbaringshistoriese studie wat gedoen is aangaande die vrou in die amp, reeds in 1988.  Deur al die ‘afleidings’ kan daar met sekerheid gesê word dat die vrou nie in die besondere ampte toegelaat kan word volgens die Skrif nie.

Om dit alles te bevestig, is met sinode 2015 is juis die volgende belangrike punte van die gereformeerde hermeneutiek aanvaar, soos gereformeerde kerke deur die eeue dit nog altyd aanvaar, spesifiek hier oor die kwessie hoe ons ‘wesentlike sake’ bepaal,

Wesentlike sake

6.1.3.2.1 Sake wat direk uit die Skrif kom en met Skrifberoep gestaaf kan word en/of

6.1.3.2.2 sake wat op grond van direkte Skrifbeginsels uit die Skrif afgelei kan word en/of

6.1.3.2.3 gebruike wat op voorbeeld van die apostels in die Skrif gegrond is.

Dus, die verskil tussen die verteenwoordigende standpunte van dr. Meijer en ds. Kurpershoek is nie bloot ‘n klemverskil nie, maar ‘n saak van Skrifgesag, Skrifbeskouing en Skrifomgang, wat ook baie wesentlike leerstukke van ons Christelike geloof raak.

Mag die spesiale sinode bly by die Skrif alleen, soos saamgevat in ons belydenisskrifte.

Mag die ‘omie’ afgevaardiges waarlik regspraak beoefen in die lig van “daar staan geskrywe”, en nie in die lig van ‘ons weet mos’ valslik sogenaamde kennis nie (1 Tim.6:20,21).

En, mag ons as kerke van Christus ons ‘omies’ gedenk wat ons voorgegaan het, waar hul Christus gevolg het en gebewe het vir sy Woord (Jes.66:2),

“Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie; want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie.” – Hebr.13:7-9

________________________________

[1] Ironies genoeg, sal dit nie vreemd wees as dieselfde  persone wat geen ‘duidelike/spesifieke’ teks kry teen VIDA nie, heel moontlik baie seker sal wees dat bv ‘menseregte’ wel ‘duidelik’ in die Skrif te vinde is … so dit lyk as die een saak ‘onduidelik’ word, word ander sake skielik ‘duideliker’ … soos die tyd aanstap ?

Posted by: proregno | January 26, 2015

Pro Regno is 5 jaar oud ! – Januarie 2015

File:Birthday cake 5 candles.jpg

Geagte Pro Regno lesers,

Die Pro Regno blog is hierdie maand 5 jaar oud (ons het begin in Januarie 2010), waarvoor ons baie dankbaar is vir die Here se seëning in hierdie tyd:

– 93 artikels/inskrywings is gepubliseer van verskillende skrywers en onderwerpe in 2014 (504 in totaal vanaf 2010).

– daar was van Januarie 2014 tot vandag 32 123 besoeke gewees (oor die 6000 in hierdie maand, vanweë GKSA algemene sinode 2015).

– die besigste dag was 13 Januarie 2015, met 802 besoeke.

Die skrywes/artikels wat die meeste besoeke ontvang het, is:

GKSA Sinode: 13 Januarie 2015 (dag 7) en ‘n paar ander dae van die sinode

Begrafnispreek: Tannie Anna Malan

Dans en kleredrag

Vernietig die kerk in vier eenvoudige stappe

Dr. Willie Marais (1929-2014) – VDM !

Oscar, geweld teen vrouens en kindermishandeling

Besoekers kom van 91 lande, die meeste natuurlik van SA, gevolg deur Suidwes en die VSA.

Die doel van die blog word saamgevat in die naam, ‘Pro Regno’ (die Latynse woorde wat: ‘vir die Koninkryk’, beteken), en poog om artikels beskikbaar te stel oor verskillende onderwerpe ter bevordering van ons dienswerk in die Koninkryk van God in Christus.  Alle artikels word deur die uwe geskryf, tensy anders vermeld.

Tydens Pro Regno se verjaarsdag jaarliks in Januarie, vra ek vir enige vrywillige donasies vir die opbou en bevordering van hierdie blog.  Dit is ‘n gratis blog om te lees, daar is egter wel eenmalige jaarlikse kostes om die blog in stand te hou en verder uit te bou, en daar gaan ook heelwat tyd en kragte in om die artikels beskikbaar te stel. ‘n Besonderse woord van dank ook aan die GK Bet-el wat ‘n bedieningsooreenkoms met my gemeente het (GK Carletonville), en deel daarvan is dat ek ook tyd aan hierdie taak kan afstaan.

Om te skryf is nie ‘n keuse nie, maar ‘n roeping, in navolging van Totius se woorde:

“Die Pelagiaan, Remonstrant en Metodis het ‘n keuse, maar die Gereformeerde het ‘n roeping.”

Sien Jer.20:9; 1 Kor.9:16.

Die doen van die woorde, is die moeilike deel, en daarom besef ek dat my oproepe van vermaninge is eerstens teen my eie swakhede en sonde gerig (1Tim.1:15).  Maar ek deel graag met medegelowiges die goeie stryd waartoe ons geroep word (1Tim.6:12 ev), waaroor ek ook afgelope Sondag gepreek het by die geleentheid van my oudste dogter, Joanette se belydenisaflegging.:

Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. – 1 Tim.6:12

Enige donasies vir Pro Regno se roepingstaak sal met groot dank baie verwelkom word en kan hier in betaal word:

Rekening naam: S. Le Cornu

Absa tjekrekening: 010 951 90673

Takkode: 632005

Merk u donasie-inbetaling asb. met: pro regno

Baie dankie vir u ondersteuning.  Ek is nou (gelukkig) nie ‘n gewilde of berugte Charlie Hebdo skrywer nie, maar die volgende woorde moet vir ons almal ‘n motivering wees om te skryf tot sy eer, ook in hierdie tye:

“As jy die wêreld wil verander, neem jou pen op” – Maarten Luther

Dit is ‘n groot verantwoordelikheid en genade voorreg om te kan skryf in diens van sy Koninkryk, ook dat daar gelowiges is wat nog belangstel om saam te lees en te leer (Ps.119:18).

Gesinsnuus

belydenis jmlc jan 2015

Joanette is 2de van links, saam medegelowige jongmense saam met wie sy haar verbind het om opnuut die goeie stryd van die geloof te stry as belydende lidmaat , 1 Tim.6:12; 2 Tim.2:19-22

 

Met die hele gesin gaan dit goed en ons is baie dankbaar vir die twee gemeentes waar ons kan dien. Ons kan ook vermeld dat ons danksy die Here se goedheid ‘n seuntjie verwag, DV, in Junie 2015.  Ons oudste dogter, Joanette het die afgelope naweek belydenis van geloof gedoen, hier is die preek van hierdie mooi geleentheid waarvoor ons die Here loof en prys:

Teks: 1 Timoteus 6:12,

12 Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het.
13 Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het,
14 dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus
15 wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here,
16 wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

(ns. die uitnodiging staan nogsteeds: enige skrywers wat graag hier artikels wil publiseer kan my  kontak vir verdere inligting by ondergenoemde kontakbesonderhede.)

Pro Regno – groete

Slabbert en Dorothea Le Cornu, en kinders:

Joanette, Hannelie, Doret, Mia, Berto, Hilke, Christien (en oppad: Adriaan)

Posbus 5 Carletonville 2500 RSA Tel & faks: 018 787 5444 Sel: 082 770 2669

“Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees.” – Hebr.12:28
Posted by: proregno | January 19, 2015

GKSA algemene sinode 2015 – my indrukke

gksa sinode 8 jan 2015

Inhoudsopgawe

1. Inleidend

2. Belangrikste besluite

3. My indrukke

4. Slotwoorde


1. Inleidend

Die algemene sinode van die GKSA in 2015 het plaasgevind in Potchefstroom, vanaf 6 tot 14 Januarie 2015.

Die Agenda wat behandel is, is hier beskikbaar:

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika – Sinode 2015

Die amptelike Handelinge van Sinode 2015 sal in die loop van die res van die jaar verskyn.

Ek het vanaf Woensdag 7 Januarie, verslag gelewer oor die sinode. U kan dit hier gaan lees:

GKSA algemene sinode 2015 – verslaggewing

My indrukke oor die verskillende besluite wat geneem is, het ek reeds in my verslaggewing deurgegee, u kan dit daar gaan lees.  Wat hier volg is ‘n samevatting van ‘n paar van die belangrikste besluite en my indrukke oor die eerste twee besluite.

Soos tydens my verslaggewing gestel, moet ek dit weer hier herhaal:

As u van plan is om enige besluite op te volg op watter wyse ookal, amptelik of nie-amptelik, langs die kerklike weg of persoonlike gesprek, is dit u verantwoordelikheid en taak om die presiese besluit oor die saak by die betrokke afgevaardiges of gemeentes/lidmate betrokke te kry. As nie-afgevaardige het ek nie altyd toegang tot alle dokumentasie en finale bewoording gehad nie, en daarom is u welkom om my weergawes te toets aan ander afgevaardiges se weergawes.


2. Belangrikste besluite

Belangrikste besluite (as u op die skakel druk neem dit u na die dag waarop die besluit geneem is, sodat u daar kan gaan lees die dokumente wat op die tafel was, die bespreking en die finale besluit daaroor):

2.1 Ekumeniese verhoudinge/bande is gesluit met die NG Kerk

Omdat dit so belangrike saak is, plaas ek ds. Cassie Aucamp se skrywe daaroor hier (ongelukkig kon ek nie hierdie oggend by die sinode wees nie, en kon dus nie verslag gee oor die bespreking van hierdie saak nie):

GEREFORMEERDE KERKE AANVAAR MEMORANDUM

VAN EKUMENIESE VERHOUDING MET NG KERK

“Nadat ‘n voorgestelde Memorandum van Ooreenkoms met die NG Kerk deur die GKSA se Sinode van 2012 afgekeur is, is die saak weer na Deputate verwys om die bilaterale gesprekke met die afgeaardigdes van die NG Kerk te voer en by hierdie Sinode daaroor te rapporteer.

Die voorgestelde Memorandum van Ekumeniese Verhoudinge het vanoggend op die Sinode gedien en is met ‘n oorweldigende meerderheid goedgekeur.

Die Memorandum erken die eenheid tussen die Kerke op grond van die gemeenskaplike Belydenis van die twee Kerke.

Terreine van samewerking wat reeds tussen die twee kerkverbande plaasvind word in die memorandum aangestip, onder andere:

 • Gesamentlike getuienis teenoor owerheid en gemeenskap;
 • Samewerking met Buitelandse Bediening;
 • Gesamentlike deelname aan Bybelvertaling, hervertaling van Belydenisskrifte;
 • Gesamentlike betrokkenheid by Onderwyskwessies;
 • Gesamentlike studie oor etiese kwessies;
 • Samewerking in die Tussen Kerklike Raad en die Gereformeerde Konvent;
 • Samewerking op die gebied van Barmhartigheisdwerk.

Die Memorandum stel dit ook duidelik dat die konkretisering van eenheid nie tot bogenoemde samewerking beperk word nie,. Indien plaaslike kerke die geleentheid sien om met mekaar saam te leef kan, onderhewig aan die besluit van die plaaslike kerk, die volgende sake plaasvind, welke sake reeds deur vorige sinodes besluit is:

 • Aanvaarding van mekaar se lidmate op grond van goeie getuienis van Kerkrade;
 • Belydende lidmate kan hul kinders onderling ten doop bring volgens die gebruik van en onderhewig aan die goedkeuring van die plaaslike kerk;
 • Volle tafelgemeenskap vir belydende lidmate op grond van goeie getuienis oor leer en lewe;
 • Toegang tot mekaar se kansels deur leraars met bedieningsbevoegdheid onder toesig van die Kerkraad;
 • Gesamentlike eredienste vind plaas soos en wanneer Kerkrade dit nodig ag.

Die goedkeuring van die Memorandum is met groot dankbaarheid deur Dr Kobus Gerber van die NG Kerk ontvang.”


2.2 Die sinode besluit dat VIDA (vrou in die besondere ampte/dienste) ‘n wesentlike saak is wat ‘n spesiale sinode regverdig om al die beswaarskrifte daaroor te hanteer (dag 3 was oor die noodsaak van ‘n spesiale sinode, en dag 4 oor die besinning en besluitneming dat VIDA wel ‘n wesentlike saak is)

Hier is my bewoording toe die besluit geneem is:

17h05: met oorweldigende meerderheid word besluit VIDA is ‘n wesentlike saak wat verdere aandag nodig het. 

17h10: met oorweldigende meerderheid word daar gestem dat ‘n spesiale sinode gehou gaan word om al die VIDA beswaarskrifte te hanteer. ‘n Kommissie gaan aangewys word om die sinode oor die hoe en wanneer van die SS te adviseer.

(slc: dit het ek verwag die besluit gaan wees die oomblik toe ek die Agenda gelees en gehoor het van die idee van ‘n spesiale sinode)

Ds. Hennie van Wyk se verslaggewing oor die saak:

“Ons het vandag ‘n baie lang debat gevoer oor die Wesenlike sake.

Uiteindelik is met groot meerderheid besluit dat die saak oor die vrou in die besondere dienste wel ‘n wesenlike saak is.
Daarna is ook besluit dat ‘n Spesiale sinode gehou gaan word. ‘n Kommissie is besig om te kyk na wanneer hierdie sinode byeengeroep gaan word.
Hierdie sinode gaan saamgestel word uit vier predikante en vier ouderlinge van elke streeksinode. Daar is sewe streeksinodes – dus 28 predikante en 28 ouderlinge.
‘n Kommissie is aangewys om die sinode te adviseer oor die doeltreffendste en spoedige oproep van so ‘n sinode.
Hulle moet tot ‘n eenparige goed-gemotiveerde besluit kom wat tot opbou van die kerke maar veral tot eer van God moet wees.
Goeie nag!”
Daar is dan ook besluit die spesiale sinode sal gehou word in Julie 2015, met 4 predikante en 4 ouderlinge per streeksinode.
Die vergadering het besluit die beskrywingspunt hoort nie op tafel nie, daar moet op kerkordelike weg (beswaarskrif?) die opsie van teologiese opleiding verander of bygevoeg word.
Die woorde in die oorspronklike aanbeveling, “en Afrikaanse karakter”, is uitgestem deur die vergadering.

2.5 Ramings goedgekeur vir 2015: R609-00 per jaar per belydende lidmaat (in 2014 was dit: R558-00)

Die agterstallige ramings beloop tans R13 684 000-00.
Die volgende kennisgewing daaroor is uitgestuur op die Gerefkerke poslys,
“Ons het gister berig dat die sinode vandag sou oordeel oor liedere wat deur die betrokke Deputate  aan die sinode voorgelê is vir gebruik in die kerke.
Een nuwe Skrifberyming en 33 nuwe Skrifgetroue liedere is aanbeveel.

Die Skrifberyming en 32 van die voorgestelde Skrifgetroue liedere is goedgekeur en word nou aan die vryheid van die plaaslike kerke oorgelaat vir gebruik in die erediens.

Daar is ook besluit dat voorleggings van liedere vir beoordeling deur die Deputate moet geskied met motivering aan die hand van die ooreengekome beginselriglyne.

Daar is groot dank uitgespreek vir die werk van die Deputate.”

Lied(boek) 353 is egter verwerp deur ‘n beswaarskrif wat gedien het, lees daaroor by,

a. Lied 353  en,

b. Lied 353


2.7 Appélsake wat slaag en nie slaag nie

Ds. FM Dreyer en Hennie Momberg se appélle het nie geslaag nie, maar wel br. JH Kruger en sr. M Kruger se appél oor die GK Linden (dat hul bedieningspraktyke/model nie ooreenstem met die gereformeerde bedieningspraktyke soos ooreengekom volgens die KO nie, en beide klassis Groter JHB en streeksinode Randvaal nie die Krugers gelyk wou gee nie).

Vir meer inligting oor hierdie appélle, kan u  die appéllante self te kontak, en/of die rapporteurs van die appélsake: ds. Peet Coetzee (GK Potchefstroom) en dr. Rudolph van der Merwe (GK Parys).  Ekself is ook nog nie seker wat die implikasies is van die appél wat wel geslaag het nie.


3. My indrukke -VIDA en NGK 

Daar was vir my goeie besluite en besluite om oor besorgd te wees tydens die sinode. Ek is dankbaar vir o.a. die volgende besluite:

– VIDA is ‘n wesentlike saak (alhoewel ek verskil met die spesiale sinode oplossing).

– Die appél wat geslaag het oor GK Linden (dit bevestig GK Carletonville se saak wat ons vir ‘n paar jaar gevoer het by klassis Wesrand en streeksinode Randvaal via ‘n beskrywingspunt – dat GK Linden nie saam met ons die Openlike Verklaring kan aflê en dus saam kan vergader op meerdere vergaderings, totdat hulle teruggekeer het na wat ons glo en bely volgens die Skrif, belydenis en kerkorde nie).

– Lied 353 wat afgekeur is weens die arminiaanse dwalinge daarin (dit openbaar dat daar nog erns is vir die ware gereformeerde leer, ongeag dat ekself dit betreur dat in 2012 reeds afstand gedoen is van ons ryke bybelse tradisie om alleen ‘n Skrifsingende [en vir sommige van ons, Psalmsingende] kerkverband te wil wees. Hier is my besinning oor die kerklied, na aanleiding van ‘n studie oor Totius se standpunt daaroor: Die kerklied. Sien ook die artikel van prof. V.E. d’Assonville, onder die opskrif wat ek bygevoeg het: Die Stryd om die suiwer Psalmboek – Stellenbosch 1812 – Rustenburg 1859 – Potch 2003).

My grootste besorgdheid gaan egter veral oor die besluit oor eenheidsbande met die NGK, en hoe dit eintlik die besluit oor VIDA as ‘n wesentlike saak ongelukkig weerspreek of selfs bevraagteken (soos vele afgevaardiges reeds genoem het, asook ander lidmate wat verward is oor hierdie saak).

Op 24 September 2014 het ek by die GK Bet-el se Sola Scriptura konferensie, die volgende lesing aangebied waarin ek my besorgdheid uitgespreek het, spesifiek oor wat vir my toe gelyk het na ‘n paradigma verskuiwing in die GKSA oor VIDA, nl. dat al meer regsinniges ook begin dink het VIDA is ‘n nie-wesentlike saak, dus nie ‘n kernsaak nie:

Is manlike ouderlingskap ‘n kernsaak ?

Ek het toe die saak soos volg gestel:

“So wat het plaasgevind die afgelope dekade ?

Daar is beweeg van twee groepe wat sterk teen mekaar gestaan het oor hierdie saak, na waarskynlik, dieselfde twee groepe wat nou in 2 nuwe verskillende groepe
ontwikkel:

Die een groep sê, en hul is dalk ‘n groterwordende … minderheid:
– geen VIDA en dit is en bly ‘n kernsaak wat beteken ons kerke moet saamstem daaroor, daar kan geen vryheidsbesluit daaroor wees nie, teenoor
– voorstaanders van beide vir en teen VIDA wat sê – ons respekteer mekaar se verskille, maar ons stem saam dat dit ‘n middelmatige saak is, en op een of ander manier moet ons nou hierdie verskil maak werk in een kerkverband, ons moet met ‘groot verantwoordelikheid (dit) bestuur’ … ander sou dalk meer eerlik wees en sê: “ … ons kan dit nie bekostig dat hierdie 2 standpunte mekaar weerspreek nie …. daarom moet ons mekaar akkomodeer …”

En die vrug daarvan het ons gesien met die hele Ordevoorstel en Omkeerstrategie plan wat op sinode 2012 se tafel beland het, op D-dag sinode 2012.”

Met sinode 2015 se oorweldigende besluit dat VIDA wel ‘n wesentlike saak is, is ek dus verkeerd bewys, en daarvoor dank ek die Here.   Met daardie besluit het GK Bet-el, GK Carletonville en GK Meintjeskop se beswaarskrif wat as ‘onontvanklik’ verklaar is, dus eintlik ‘geslaag’ wat sy doel betref. Al die lof aan die Here, dat sy Woord nog spreek en sy diensknegte luister.

In die oploop tot die sinode, was my preek aan die einde van die jaar uit Romeine 9:1-8, en daardie woord, spesifiek v.1-5, het my opnuut aangespreek vir ons tye, ook in ons kerkverband worstelinge om die sinodesake.  Ongeag al die vervolging en swaarkry wat Paulus beleef het van sy ‘eie mense’, het hy nog ‘n groot liefde en passie vir hulle gehad, sodat hulle Christus mag ken en Hom as gekruisigde ! (1 Kor.2:1,2), sonder om enigsins enige van hul dwalinge goed te praat.

Hoeveel te meer moet ons liefde wees teenoor mede-lidmate, ook in ons kerkverband, selfs al verskil ons baie sterk oor sekere sake, wat selfs kan lei tot skeiding van paaie, as die Here dit nie keer nie.

Hier is my preek (die tema en inhoud van my preek was nie oor hierdie saak spesifiek of oor die sinode nie, maar ek raak wel die liefde vir die broederskap aan, omdat dit my so aangespreek het):

Dit alles gesê, is daar natuurlik groot besorgdheid, en heelwat vrae, oor die besluit oor die memorandum van ooreenkoms met die NGK.

Hoe kan die sinode met een hand (heeltemal reg) besluit VIDA is ‘n wesentlike saak, maar met die ander hand besluit om basies eenheidsbande te sluit met die NGK wat gebuk gaan onder verskeie dwalinge wat geakkomodeer word, asook dat hulle VIDA sien as ‘n nie-wesentlike saak ?  … en altwee besluite is nog met ‘oorweldigende meerderheid’ geneem … wat het gebeur ?

Plaas die sinode nie met daardie besluit ‘n groot vraagteken (saam met 2012 se oorgaan na ‘n Gesangsingende kerkverband) oor die herstigting en huidige voortbestaan van die Gereformeerde Kerke in ons land nie ?

Sien hierdie artikel van my oor die liedsaak: Die Psalms en 1859,

asook hierdie besinning oor die algemeen wat gereformeerdheid behels:

Quo vadis, Gereformeerde Afrikaner?

Let wel, dit gaan nou nie oor individuele gelowiges en gemeentes in die NGK met wie ons ‘n kosbare band reeds in Christus het nie, nee, dit gaan oor die leer, diens en tug in die NGK oor die algemeen, en veral hul leierskap se teologie en lewensbeskouing.  Wat word geleer en in watter rigting beweeg daardie kerkverband in terme van die Skrif ?

En belangrik – vir beide die GKSA en NGK – funksioneer die derde kenmerk van ware kerkwees nog in ons kerkverbande, word daar nog waarlik gewaak oor leer, diens en tug/kerkorde ?

(Die GKSA het nou bande met die volgende kerkverbande wat pro-VIDA is: CRCNA, NedGK, RCJ en die NG Kerk.)

In die NGK is die debat om homoseksualisme te regverdig ook reeds aan die gang, ‘n noodwendige gevolgwvan VIDA wat selfs regsinnige NGers nog ongelukkig probeer ontken, maar die band is duidelik.  Hier is ook my artikel oor die sondige band:

VIDA en homoseksualisme

“Onderliggend aan die homoseksuele agenda en die VIDA agenda (VIDA = vrou-in-die-amp) is die doelbewuste/ondoelbewuste (kundige en/of onkundige) verwerping van God se skeppingsordening soos geopenbaar in Gen.1 en 2 (waarvan die implikasie is dat God as Skepper verwerp word, en sy waarheid/woord verruil word vir die skepsel en die leuen, Rom.1:18 ev).”

“As VIDA apologete die ampte kwessie losmaak van Gen 1 en 2 (die skeppingsordening), d.w.s. dit bepaal nie meer ons kerkregering nie; dan is daar geen rede waarom die homo-apologete ook die huwelik, gesin en die res van die lewe kan losmaak van Gen 1-2, die skeppingsordening nie. Dit is wat Paulus ons op wys wat gebeur as die Skepper en sy skeppingsorde losgelaat word, Rom.1:18-32.

As die GKSA God se duidelike bevel dat die vrou nie oor die man mag regeer of leer nie, verwerp, wat verhoed die GKSA om later nie ook die duidelike bevel – dat ‘n man nie by ‘n man mag lê soos by ‘n vrou nie (Lev.18:22; Rom.1:27; 1 Kor.6:10; 1 Tim.1:10) – ook gaan verwerp ?”

Sien ook die volgende dokumentasie oor die ernstige leerstellige dwalinge wat dreig en toeneem in die NGK, wat die wese van ons geloof raak, soos verwoord in die Apostoliese Geloofsbelydenis, en ons gereformeerde Skrifbeskouing soos verwoord in NGB art.2-7:

Dwaalleer in die NG Kerk 

(Sien meer artikels hier.)

Kan die GKSA werklik in alle eerlikheid dit daarom soos volg stel:

“Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) en die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) erken mekaar as Gereformeerde Kerke. Ons doen dit op grond van die feit dat die leer in ons kerke volgens die Woord van God soos opgeteken in die Heilige Skrif is en tot uitdrukking kom in ons gemeenskaplike belydenisgrondslag. Daar bestaan dus ’n diep geloofseenheid tussen ons twee kerkverbande.”

In ‘n opvolgende preek uit 1 Kronieke 21, spesifiek vers 13, die eerste Sondag van hierdie jaar, het ek wel opnuut geleer dat alles wat gebeur, goeie én slegte besluite, is in die hand van ons Here, en Hy werk alles ten goede vir sy kerk, sy kinders.  Dit regverdig glad nie die slegte besluite nie, want ons moet leef en reformeer vanuit wat geopenbaar is (deur sy Woord en Gees), en nie die verborge raadswil van die  Here nie (Deut.29:29).  Dit bemoedig wel die gelowige dat Christus sy kerk sal bou, bewaar en onderhou, ongeag slim menseplanne.

U kan dit hier luister:  

Ons as gemeente het gebid dat ons as gemeente, maar ook ons hele kerkverband nie in hande van mense sal val nie (nie ons eie hande of ander mense se hande deur verkeerde besluite nie), maar eerder in die hand van die Here.

En nou het ons hierdie besluite, die een wat hopelik nog tot verdere deurgaande reformasie sal lei, dat VIDA (en die onderliggende gereformeerde Skrifbeskouing en hermeneutiek wat daarmee saamgaan) gehandhaaf sal word as wesentlik ook by die opkomende spesiale sinode in Julie 2015, DV.  Met hierdie besluit – VIDA is wesentlik vir ons kerkwees – kan mens nie sien dat enige beswaarskrif ten gunste van VIDA ooit kan slaag nie, want sou dit die geval wees, dan was die huidige besluit oëverblindery, of hoe ?

Mens wonder ook wat sou gebeur het as die NGK memorandum ooreenkoms saak eers besluit is na besluit is dat VIDA ‘n wesentlike saak is ? Hoekom is die NGK saak so vinnig deurgedruk ? Ek het met ‘n paar afgevaardiges gesels, en dit klink ongelukkig asof hul nie mooi besef het waarvoor hul presies stem en wat alles op die spel is nie. Maar die Here weet.


4. Slotwoorde

Mag die Here vir ons elkeen nou wysheid en krag gee vir die pad vorentoe, as gesinne in ons gemeentes, ook in ons voorbidding vir ons kerkverband en dat die VIDA besluit sal lei tot verdere diepgaande reformasie, ook met wie ons eenheidsbande soek as kerkverband.  Laat ons elkeen afsonderlik, maar ook almal saam vashou en gewaarsku wees deur die Woord van God wat tot ons spreek uit Jak.4,

1 Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie?
2 Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie.
3 Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring.
4 Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God.
5 Of meen julle dat die Skrif tevergeefs sê: Met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon?
6 Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.
7 Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.
8 Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!
9 Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid.
10 Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.

Hier is ook my preek oor Ps.126, spesifiek vers 3, tydens die sinodesitting.

Mag die Woord ons bemoedig dat ons sal besef hoeveel goeie dinge die Here vir ons doen, dat ons dankbaar moet wees midde die goeie stryd, ook daar waar dinge nie altyd gaan soos ons dit graag wil hê volgens sy Woord nie.

Laat ons aanhou die goeie stryd stry op elke vlak, via die kerklike weg en al die ander weë, wat baiemaal gepaardgaan met om “met trane te saai” sodat ons op die regte tyd weer met “gejubel kan maai”, en laastens, laat ons nooit vergeet dat ons blydskap, reformasie en kerkwees eers volkome gaan wees met die wederkoms van ons Here Jesus Christus nie, wat ‘n wonderlike voortuitsig is:

“13 Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.  14 Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.” – 2 Petrus 3

“Die HERE het groot dinge aan ons gedoen: ons was bly!” – Psalm 126:3.

CHRISTENE EN LOGIKA

Logic

deur Bouwe van der Eems

Onder Christene is daar ‘n toenemende ongemak oor argumentasie, en in besonder logiese argumentasie. Daar word gevoel dat die kerk ‘n plek van vrede behoort te wees, en omdat argumentasie kan lei tot onvrede, behoort argumentasie vermy te word. As daar verskillende opinies is oor ‘n saak moet daar nie geargumenteer word nie. Almal moet maar stilbly totdat die tyd “ryp” is en almal eenstemmig is oor die saak. Selfs  vooraanstaande gereformeerde teoloë is skepties oor die gebruik van logiese argumentasie.

Logika word gereeld gebruik in die wêreld. Veral in die hof, in besonder tydens kruisverhoor, speel die soek van logiese teenstrydighede ‘n baie prominente rol om die betroubaarheid van getuienis te beoordeel. Moderne teoloë maak ook grotendeels gebruik van die uitwys van oënskynlike logiese teenstrydighede om die betroubaarheid van die Skrif te bevraagteken.

Is logika menslik en heidens?

Aangesien logika dikwels gebruik word om die betroubaarheid van die Skrif te bevraagteken, is teoloë wat die betroubaarheid van die Skrif probeer verdedig geneig om die logika aan te val. So ‘n standpunt skep egter baie probleme. As dit verkeerd is vir Christene om logies te argumenteer, hoe moet hulle anders argumenteer? Mag Christene slegs getuig met teenstrydighede, paradokse en emosies?

Logika word sterk geassosieer met die klassieke Griekse filosowe, aangesien hierdie filosowe boeke oor logika geskryf het waarin die reëls van logika uiteengesit is. As gevolg van hierdie assosiasie meen sommige dat die reëls van logika uitgewerk is deur hierdie Griekse filosowe. Hierdie assosiasie is waarskynlik onderliggend  aan die terme van “menslike logika” en “heidense logika”. Die aanname dat logika ‘n uitvindsel is van die Griekse filosowe het verskeie problematiese implikasies. As Griekse filosowe logika uitgedink het, hoe kon mense wat voor hulle geleef het, of enigiemand wat nog nie daardie boeke gelees het nie, dan logies argumenteer?

Christene wat logika verwerp sit dus met ‘n dilemma. Aan die een kant behoort hulle nie logika in hulle argumentasie te gebruik nie, aangesien dit iets verkeerd en heidens is. Aan die ander kant is dit egter onmoontlik om te argumenteer sonder die gebruik van logika. Sonder logika moet Christene onder mekaar slegs vriendelik wees, gevoelens met mekaar deel, maar nooit enige wesenlike sake bespreek nie.

Christelike logika

Christene wat ‘n uitkoms soek uit hierdie dilemma word aanbeveel om die boek “Logic : A God-Centered Approach to the Foundation of Western Thought” deur Vern Sheridan Poythress te lees. Die boek gee ‘n kort oorsig van deduktiewe logika en induktiewe logika (wat in die wetenskap gebruik word). Dan hanteer dit die vraag oor die verhouding tussen God en logika. Daar word aangetoon dat logiese konsekwentheid ‘n eienskap van God is en deel is van die beeld van God waarvolgens die mens geskep is. Ons sien logika in die woorde wat deur God en mense gebruik word. Die gebruik van logika is iets wat ons slegs by mense vind en nie by ander skepsels soos diere nie. Dieselfde logika word gebruik deur alle mense van alle tale. Chinese gebruik nie ander logika as Grieke nie. Logika bly dieselfde deur alle tye. Alhoewel ons verskillende woorde gebruik, gebruik ons dieselfde logika as duisende jare gelede.

Logika is ook konsekwent met die leer van die skepping. Aangesien logika altyd daar was en altyd dieselfde was, is dit nie iets wat oor lang periodes ontwikkel het nie. Aangesien slegs die mense geskep is volgens die beeld van God, maak dit sin dat slegs die mens gebruik maak van logika. Ons vind nêrens in die skepping primitiewe wesens wat gedeeltelik van logika gebruik maak nie. Nêrens is daar tekens van ‘n evolusie van logika nie.

Behalwe om die verband tussen God en logika uitvoerig uiteen te sit, gee die boek ook ‘n oorsig van die verskillende afdelings in logika. Eerstens die tradisionele sillogismes wat deur Aristoteles beskryf word. Verder word ‘n oorsig gegee van versamelingsleer en Venn diagramme, en dan word aangetoon dat reëls vir sillogismes en Venn diagramme op dieselfde neerkom. Daar word uitvoerig ingegaan op die simboliese logika wat in die 20ste eeu ontwikkel is. Daar is verdere afdelings oor die algebra van Boole (wat in rekenaars gebruik word) en ‘n verskeidenheid notasies wat deur moderne logici ontwikkel is, en deurgaans word ook hierdie moderne logika in verband gebring met God. Daar is ook hoofstukke oor die verband tussen logika en wiskunde en rekenaarwetenskap.

Hierdie boek kan aanbeveel word vir diegene wat meer wil weet van logika, die verband tussen God en logika en wat graag meer wil weet oor ‘n groot hoeveelheid aspekte van logika. Die boek kan in elektroniese formaat gekoop word Amazon. Kliek hier vir meer besonderhede.

_______________________

Bouwe van der Eems kan gekontak word by: bouwe.vandereems@gmail.com

Nota: sien ook hierdie artikel oor Logika, Logic and Scripture

Posted by: proregno | January 14, 2015

GKSA sinode 2015: 14 Januarie 2015 (dag 8)

Rustenburg Seringboom


Prof. Jorrie Jordaan (TSP) se eksegese van Johannes 1:9-13, soos deur ds. Peet Coetzee (GK Potchefstroom) belig tydens bespreking van hul beswaarskrif teen Lied 353, wat ook gehelp het dat hierdie lied nie meer deel is van die GKSA se liedere nie (sien 13h30 hier onder):

“Johannes 1:9-13

Veral verse 12-13 is hier ter sake.

12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; 13 wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ’n man nie, maar uit God gebore is.

Hierdie verse is in ’n besondere volgorde gerangskik, wat nie as ’n tydvolgorde opgeneem behoort te word nie. M.a.w. dit sou foutief wees om, in navolging van die sinsorde van die vers af te lei:

Eers: Mense neem Christus aan

Dan: Word kinders van God

Dan: Glo

Daarna: wedergeboorte.

So ’n verstaan van Joh 1:12-13 lees foutiewelik ’n chronologiese volgorde in die gedagtelyn in, in plaas van ’n heilsordelike lyn.

Boonop hou so ’n afleiding nie rekening met Johannes se skryfstyl nie. Johannes rangskik sy gedagtes in spiraalvorm, sodat hy telkens na ’n gedagte stel, daarop uitbrei, en dan weer na die eerste gedagte terugkeer, maar dan op ’n dieper vlak.

In hierdie verse blyk dit dan die volgende:

 • Die uitkoms/eindpunt van gebeure word in die hoofsin gestel:

v.12b: Hy het aan hulle die mag (eksousia, d.i. die wetlike bevoegdheid) gegee om sy kinders te word.

 • Aan wie het Hy die mag gegee? Wat gaan die mag gee vooraf?

Die antwoord op hierdie vraag omarm die hoofsin:

v.12 a: Aan soveel as wat Hom aanvaar het … v.12c: wat in sy Naam glo (d.w.s. aan sovele as wat Hom in  die geloof as Here en Saligmaker aanvaar het).

 • Wie aanvaar Hom in geloof? M.a.w. hoe kom hulle daarby uit om te glo?

Die antwoord op hierdie vraag word (verbonde aan die “sovele as …”-sin van vers 12 as ’n generiese kwalifikasie aan die einde in ’n betreklike bysin bygevoeg:

v.13: Hulle wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ’n man nie, maar uit God gebore is.

Vers 13 neem ons na die oorsprong, die allereerste begin van God se heilsweg met die mens: Hierdie eerste beweging kom nie van die mens self nie (“nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ’n man nie”).Dit kom van God af (“maar uit God gebore”).

Dit is belangrik om daarop te let dat die woorde van vers 13 “die mag (eksousia, d.i. die wetlike bevoegdheid) gegee om sy kinders te word”, nie met “sy kinders, sy eiendom te word”verwar moet word nie, maar dat dit daarop dui dat hulle wat reeds by die uitverkiesing sy eiendom geword en deur wedergeboorte sy kinders geword het, eers by die aanneming in die geloof die bevoegdhede wat aan kindskap verbonde is, ontvang (vgl. Bouma, p.63).

Hulle word dus nie sy eiendom, sy kinders op grond van hulle geloof nie, maar op grond van hulle geloof ontvang hulle die wetlike bevoegdheid om die weldade van kindskap (Bouma: “die kindsgoedere wat testamentêr aan hulle toegesê is”) op te neem.

Daarom: Die frase “word nou sy eiendom” berus nie op ’n geldige eksegese van Joh 1:9-13 nie.”

————————–

slc nota: sien die volgende artikel van myself en ds. Cobus Rossouw oor dieselfde soort probleem by die Direkte Vertaling (ook die Nuwe Vertaling) raaksien in hul vertaling van frase ‘deur/uit die geloof’ as ‘omdat/op grond van die geloof”:

Deur/uit die geloof vs op grond van die geloof ?

““Dis na my beskeie mening ‘n hartseer vertaling (direkte vertaling van Gal.3:7,11 – slc) wat baie maklik die weg kan open tot die dwaling van Arminianisme. Dis waar dat die frase εκ πίστεως as ‘op grond van geloof’ vertaal kan word (vgl. DB Wallace,Greek Grammar Beyond Basics, Zondervan, 1996, bl.371). Wat egter baie belangrik is, is dat Paulus in vers 11 met die baie belangrike Hab 2:4 werk – ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται (“die regverdige sal uit die geloof lewe”). As gevolg van die naby konteks sou ek sê dat εκ πίστεως (uit die geloof) van 3:8 en 11 dieselfde betekenis moet hê – trouens dit sien ons ook in die vertaling.” – Cobus Rossouw

Ons word nie gered deur die waarde van ons geloof nie, maar deur die geloof as middel en instrument (HK So.23 v/a 61; sien ook NGB art.22)

DL, VD 1:3,

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer:

Die welbehae en voorneme van God, waarvan die Skrif in die leer van die uitverkiesing melding maak, bestaan nie daarin dat God sekere, bepaalde mense bo ander uitverkies het nie. Dit bestaan daarin dat God uit alle moontlike voorwaardes – soos byvoorbeeld die werke van die wet – of uit die orde van alle dinge, die wesenlik onverdienstelike daad van die geloof en die onvolmaakte gehoorsaamheid daarvan tot ‘n voorwaarde vir die saligheid uitverkies het. Dit sou Hy dan genadiglik wou reken as ‘n volkome gehoorsaamheid en dit waardig ag om met die ewige lewe te beloon.

Die Sinode leer: Hierdie skadelike dwaling maak die welbehae van God en die verdienste van Christus kragteloos. Terselfdertyd word die mense deur nuttelose vrae van die waarheid van die genadige regverdigmaking en van die eenvoud van die Skrif weggelei. Daarmee word hierdie uitspraak van die apostel as onwaar bestempel: God het ons geroep met ‘n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgns sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is (2 Tim. 1:9).

2 Tim. 1:9 wat ons gered en geroep het met ‘n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is.


14h30: ek teken ook af. Wees welkom om hier onder by die comments/reply afdeling verder te gesels in die toekoms. Ek sal antwoord waar ek kan. Dankie vir almal se belangstelling, ook hulle wat dit vir my moontlik gemaak het om verslag te kan lewer, ek waardit baie.

Mag die Here ons nou stille wysheid en krag gee vir die pad vorentoe.

Groete uit Potchefstroom.


14h10: Voorsitter lees uit Efesiërs 1:15-23, en wys ons daarop dat ons ons rykdom in Christus sal raaksien (v.18). Hy doen ‘n beroep dat ons ons geestesoë oopmaak sodat ons ons roeping kan volbring. Laat ons vashou aan ons Vader wat ons kom opsoek het en ons elke dag versorg. Ons moet ook verander deur die Gees (v.20), ook ons kerke, tot sy eer.

Die voorsitter sluit af met gebed, waarna ons sing Psalm 43:3.


14h00: einde van sinode, bedankings begin.


13h55: Op tafel,

13.8: Rapport 8 – Bestuur van die Administratiewe Buro aan die lede van die Administratiewe Buro – Finansies

Verpligte en vrywillige kollektes.

Voorstel vir nuwe vrywillige kollekte: vir sentrum vir kerklike bediening (omkeerstrategie).  Dit word verwys na Admin Buro.


13h45: Op tafel,

13.7: Rapport 7 – Bestuur van die Administratiewe Buro aan die lede van die Administratiewe Buro – Ouditkomitee

– goedkeuring


13h40: as iemand vrae het oor besluite, gaan kyk hier na Agenda en vrae spesifiek met verwysing na spesifieke punt op Agenda, dan sal ek kyk of ek kan vasstel wat die besluit oor daardie saak is:

http://www.cjbf.co.za/sinode15/


13h30: Op tafel,

22.3: Beswaarskrif: Ds PA Coetzee en dr HF van Wyk teen ‘n besluit van Sinode 2012 – Lied 353

Beswaarskrif slaag in sy geheel. Lied 353 is dus uit.


12hoo: ete tot 13h15.


11h30: finansiële kommissie oor SS. Sinode 2015 kos R1.6 miljoen. Die beraamde SS kostes gaan R280 000 wees.

– goedgekeur


11h25: Op tafel, AA 27.2, deputate omkeerstrategie, bl.462-466.

Gaan oor toerusting van ouderlinge en hulp aan kerke met die uitdra van van die evangelie.

– goedgekeur


11h15: A 20.9 se beswaarskrif – kuratore gaan riglyne opstel hoe om KO art.8 te hanteer vir gemeentes.


10h50: Dr. Hennie van Wyk se skrywe op Gerefkerke eposlys,

“Vriende
Die Spesiale sinode word opgeroep om in Julie 2015 te vergader.
Die sinode is bewus dat dit finansiële implikasies het. Die sinode is oortuig dat dit ‘n offer is wat ons moet maak sodat uiteindelik die saak oor die vrou in die besondere dienste duidelik kan bestudeer en aan die kerke leiding kan gee.
Die onderskeie streeksinodes vaardig elk vier ouderlinge en vier predikante af. Die sinode kan lank vergader, en sal dit moontlik in verskillende sessies doen.
Die roepende Kerkraad is die Gereformeerde Kerk Potchefstroom.
Groete”

10h45: teetyd tot 11h00.

teetyd


10h40: KO artikel 8,

“Iemand wat nie gestudeer het nie, sal nie tot die diens van die Woord toegelaat word nie, tensy daar sekerheid is van sy buitengewone gawes, godsaligheid, ootmoedigheid en ingetoënheid, goeie verstand en onderskeidingsvermoë sowel as gawes van welsprekendheid. As so iemand hom aanmeld, moet die klassis, as die partikuliere sinode dit goedvind, hom eksamineer en na gustige bevinding hom vir ‘n tyd
lank private preekproewe laat lewer, om dan met hom te handel soos die klassis stigtelik oordeel.”


10h30: op die tafel,

20.9: Beswaarskrif GK Pinetown teen die besluit van Sinode 2012 rakende die prosedure vir Kerkorde, artikel 8 aansoeke


10h25: brief aanvaar.


10h00: brief van sinode GKSA aan sinode Soutpansberg is weer op tafel.

Bespreking volg.


09h50: op die tafel,

19.4: Rapport 3 – Deputate Christelike Onderwys – Verwikkelinge in die Onderwys

– aanvaar


09h45: Die navorsingsleerstoel, AA 24.10 – pentakostalisme is terug verwys na kuratore.


09h30: Die wêreld se roepstem:

Beeld sê: Gun vroue plek op preekstoel


09h20: Ds. Fanie Coetzee versoek dat GK Die Bult nie die roepende en korresponderende kerkraad sal wees nie. GK Potchefstroom word aangewys in samewerking met Admin Buro se fasiliteite.


09h20: sinode besluit dat SS gaan plaasvind in Julie 2015, DV.


09h15: bespreking oor datum vir SS, Jul/Aug 2015 of Jan 2016, daar is argumente vir beide datums.


09h00: voorsitter en skriba wys daarop dat algemene sinode nie hier ‘van bo af’ namens klassisse en streeksinodes afgevaardiges na SS kan kies nie.


08h50: meeste sprekers pleit vir vroeër SS.


08h40: rapport stel voor –

– alle VIDA beswaarskrifte verwys na SS,

– klassisse en streeksinodes van 2015 vaardig af om dan in Januarie 2016 te vergader

– 4 predikante en 4 ouderlinge per streeksinode.

Bespreking volg.


08h35: op tafel, afvaardiging na spesiale sinode (SS).


08h35: op tafel nog vandag,

– beswaarskrif teen Lied 353 (van ds. Peet Coetzee en dr. Hennie van Wyk)

– rapport kerkgroei

– afvaardiging na spesiale sinode

– rapport vertrouenskommissie

– kommissie jeug en onderwys

– brief aan sinode Soutpansberg


08h30: rapport aanvaar.


08h25: rapport beveel aan dat proffies aftree op 65, soos dit tans is.


08h15: sinode het geopen vir die laaste dag se vergadering. Op die tafel A 24.5,

24.5: Rapport Studiedeputate: Aftree-ouderdom van Teologiese professore

Posted by: proregno | January 13, 2015

GKSA sinode 2015: 13 Januarie 2015 (dag 7)

20150107_123532_resized


21h10: die sinode verdaag tot môre-oggend 08h00, DV.

Na aanleiding van die saak wat tans op die tafel is, of Lied 353 ernstige dwalinge bevat, sien die verhouding tussen Gesange en dwaling vanuit ons kerkgeskiedenis,

BYLAAG 1: Die Gesange as draer van die valse leer tydens die kerkstryd in die 19de eeu[1] – prof. GCP van den Vyver (aangehaal uit “Waarom sing die Gereformeerde Kerk alleen die Psalms?”)

Die weglating van die Dordtse Leerreëls, wat in hoofsaak handel oor die Uitverkiesingsleerstuk, beskou ons as doelbewus.  … Geen wonder dat die algemene versoenings­leer van menige Gesang nie as dwaling onderken en bestry is nie. In lyn hiermee is die leerstuk van die uitverkiesing deur sommige op die kansel van die Kaapse Kerk openlik verwerp en deur ander geheel en al ver­swyg. Die wat dit openlik verwerp het, die openlik liberaalgesinde predikante, het ook openlik daarvoor uitgekom. So verklaar ds.JJ Kotze dat hy en ander ‘de leer der verwerping en verkiesing in art.16 der Nederlandse Geloofsbelijdenis en in art.6,7,10 en 15 van hoofdstuk 1 der Dordrechtsche Geloofsregelen in haar geheel niet kunnen aanne­men.” In 1863 doen ds. Kotze ‘n beroep op die meer behoudende leraars om te sê ‘of zij allen de streng Calvinistische opvatting der prae­destinatie-leer, gelijk die door onze Kerk wordt beleden… zijn toege­daan.”  Was daar iets vanwaar? Ons kan onmoontlik volledig hierop ingaan, maar volstaan met enkele gegewens.

Die Gereformeerdes het later hier­omtrent in hulle openbare verklaring getuig:

‘En over het geheel ontbrak ons bij die meest geachte regtzinnigen ook nog de duidelijkheid van hunne regtzinnigheid. Onze onkunde liet ons veel in het donker, maar ons harte voelde, en bij inzage van de Dordtsche Leerregels en dergelijke schriften verstonden wij, dat ook hunne leerwijze meer smaakte naar het Remonstrantsche dan naar het Gereformeerde.’ ‘n Direkte getuienis het ons in die persoon van Gert Steenekamp wat soos volg verklaar aangaande ‘n onderhoud met ds. Taylor van Cradock: “Ik sprak eens met hem over de Uitverkiezing. Hij antwoordde mij: Gij kunt uw eigen zaligheid uitwerken volgens Filip.2:12 ‘werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven.’ Ja antwoordde ik, maar hoe gemaakt met ‘t volgend vers: ‘Het is God, die in u werkt beide het willen en het werken, naar zijn welbe­hagen.’ Het antwoord dat ik daarop kreeg was:  ‘Daarom kan ik met julle Doppers niet klaar komen.’

… Ds. Huet spreek ook van ‘een sluimerend zich onbewuste gevoel van gemis aan Calvinis­tische prediking’[2] by die ‘Doppers’ en soortgelyk is die getuienis van ds. Frans Lion Cachet[3] wat verskeie gemeentes in die Ned. Geref. Kerk bedien het:

‘Verkiezing en verwerping, de twee stukken die bij zovele orthodoxen in Holland op den voorgrond staan, staan in de kerk van Z. Afrika (en terecht) [4] niet op den voorgrond.”

Dat o.a. ds. A. Murray opening gelaat het vir ‘n Christus pro omnibus, blyk uit sy eie verklaring. Na aanleiding van sodanige beskuldiging het hy geantwoord: ‘De Dordtse vaders echter hebben zich wel gewacht om ergens te zeggen dat Hij alleen voor de uit­verkorenen is gestorven, veel minder dat Hij niet voor allen is gestor­ven.’ Ds. Murray beweer dan verder dat die Leerreëls opsetlik so op­gestel is ‘om ruimte te laten voor het gevoelen dergenen, die uitdruk­kelijk predikten dat Christus voor allen gestorven was, en dat God wel en zeer ernstig de zaligheid van allen wil.’ Die Dordtse Sinode het dus, volgens Murray, aan die prediking Christus pro omnibus ‘eene plaats toegeken in de Gereformeerde Kerk naast die, dat Christus dood in meer byzondere zin de uitverkorenen gold.’

Dat die roeping tot alle volkere uitgaan, en moet uitgaan, dit is korrek, maar die genade in Christus word tog alleenlik bevestig aan die harte van ‘de uitverkorenen.’  Murray het na ons oortuiging hiermee ‘n growwe kettery onder die vaandel van die Dordtse Leerreëls laat vaar. Oor die algemeen kom Du Toit, t.o.v. die Skotse predikante tot die konklusie: ‘De predestinasie is wel deur die Skotte aanvaar, maar is gewoonlik verswyg van die kansel’ en dan voeg hy daarby dat die Skotte wel ‘Calviniste’ was. Om te beweer dat iemand ‘Calvinis’ is maar dat hy tog die uit­verkiesing op die kansel verswyg, is natuurlik ‘n contradictio in terminis, en is nie in lyn met Calvyn wat die predestinasie die cor ecclesiae genoem het nie. Verswyging beteken eenvoudig versaking, en in sy diepste wese tersydesteliing van die hart van die gereformeerde belydenis.[5]

Die Liberalisme het nie net in die prediking van die uitgesproke liberaliste in die Kaapse Kerk tot uiting gekom nie, maar in die vorm van belydenisver­saking en verwerping, ook in die prediking van sogenaamde regsinnige predikante.[6]

[1] Hierdie gedeelte word woordeliks oorgeneem uit GCP van den Vyver, Dirk Postma 1918-1990 (Potchefstroom: Pro Rege, 1958), p.284-286, beklemto-nings en opmerkings in die voetnotas is deur die redakteur bygevoegSien p.14 hierbo vir die doel van hierdie bylaag.

[2] Ds. Huet beskryf noem dat die Kaapse kerke ‘dikwijls verkeerdelijk Arminianisme werd gepredikt’, en dat die Doppers se ‘angstige verkleefdheid aan de oude Calvinistische leer’ ‘n middel is tot bewaring van ‘de Gereformeerde kerkleer’ wat anders op baie plekke verlore sou gegaan het.’, ibid., p.305

[3] Hy moet nie verwar word met Jan-Lion Cachet van die Gereformeerde Kerke nie.

[4] Baie belangrik is dit om ‘tereg’ kennis te neem van dr. van der Vyver se voetnota (528), by hierdie woorde van Cachet: “Cachet dwaal met sy ‘en terecht’.”

[5] Soms word daar ook tussen Dordtse outentieke Calvinisme en Arminianisme ‘n middeweg geskep deur voor te hou dat die verbondsleer die hart van die gereformeerde belydenis is.  Indien daarmee bedoel word dat ons soewereine genadige God se predestinasie/uitverkiesing die basis en fondament is van die verbond in die geskiedenis, dan is dit aanvaarbaar, maar sodra uitverkiesing en verbond so geskei of ‘onderskei’ word dat dit daarop neerkom dat die mens se handelinge soewerein raak in die kwessie van wie aan die verbond behoort, al dan nie, dan is dit verwerplik, want dan is ons weer op die glibberige pad van die ‘growwe ketterye’ van die Arminianisme.

[6] Ibid., p.284-286, beklemtonings bygevoeg – red.


21h00: beide beswaarskrif broeders vermeld dat nie een van hulle in kennis gestel is om kommissie te kom sien oor hierdie belangrike saak nie.

– sinode besluit saak word terugverwys na kommissie, om beswaardes aan te hoor.


20h45: ds. Peet Coetzee maak sterk pleitdooi teen lied 353 en dat dit ‘n wesentlike saak is. Hy vra dat eksegese van prof. Jordaan van Joh.1:12,13 op die groot skerm in sinodesaal gewys word. Hy roep sinode nou op tot bybelstudie in hierdie sitting en gaan voort op bybelstudie te lei.

Konklusie van Bybelstudie: “die frase ‘word nou sy eiendom’ berus nie op ‘n geldige eksegese van Joh.1:9-13 nie.”


20h40: dss. Gert Erasmus kwadraat (pa en seun) gee sterk getuienis ten gunste van die beswaarskrif. Ons ‘word’ kinders van God (Joh.1:12), deur Hom wat Verlosser ‘is’ en ‘deur’ sy menswording en werke ons verlos.  Baie belangrike onderskeid om te handhaaf.


20h35: gaan oor die frase ‘Verlosser word‘ wat gesing word wat oop is vir baie misverstand. Soos  die beswaarskrif dit stel (beklemtonings bygevoeg),

“Die Dordtse Leerreëls stel baie duidelik dat die mens uitverkies is voor die grondlegging van die aarde (1.7 met verwysing van Efesiërs 1) en dat Christus voor die skepping reeds bestem is as Verlosser (1.7 bely duidelik God het Christus ook van ewigheid af tot Middelaar en Hoof van al die uitverkorenes en tot Fondament van die saligheid gestel. So het Hy ook besluit om die uitverkorenes aan Christus te gee om hulle salig te maak. Christus was dus Middelaar en Verlosser voor die mens geskep is. Daarom weerspreek hierdie lied Skrif en Belydenis.”

Dus, Christus ‘is’ van altyd af ons Verlosser, ‘word’ dit nie. Hy word wel mens, deur vlees aan te neem, maar Hy is ons Verlosser en Middelaar van altyd af.


2oh30: kommissie meen die beswaargronde slaag nie, en beveel aan dat die beswaarskrif in sy geheel nie slaag nie.

Bespreking volg.


20h25: Ds. Peet Coetzee en dr. Hennie van Wyk se besware is dat lied 353 remonstrants is en die leer van die twee nature van Christus aantas.


20h20: Op tafel, die saak wat hier onder reeds genoem is,

22.3: Beswaarskrif: Ds PA Coetzee en dr HF van Wyk teen ‘n besluit van Sinode 2012 – Lied 353


20h15: Op tafel, A 18.3, bl.109

18.3: Rapport 3 – Deputate Historiese Sake – Burgersdorpse Kultuurhistoriese Museum

– goedgekeur


20h05: Op tafel, AA.22, bl.398

22.1: Aanvullende Rapport 1 – Deputate Liturgiese Sake – Subgroep Afrikaanse Liedere – Keuring van Psalms, Skrifberymings, Belydenisliedere en ander Geestelike Liedere

– goedgekeur


20h00: Ds. Cassie Aucamp aan die woord, AA, bl.335

16.1: Aanvullende Rapport Deputate Ekumenisiteit – Owerheid

– goedgekeur en aanvaar.


19h45: aangaande die kontradiksie tussen verlede Woensdag se besluit (vir pro-VIDA NGK) en Vrydag se besluit (VIDA saak is wesentlike saak wat ‘n spesiale sinode verg), sien hier wat ek reeds geskryf het oor die deformasie in die CRCNA (wat min of meer die NGK ekwivalent is van die VSA):  GKSA en CRCNA


19h30: weer gesprek oor appél prosedure om dit nog beter te maak.


19h20: brief aan sinode Soutpansberg verwys na kommissie vir verwerking van regte bewoording.


19h15: sien ds. Dirk Dykstra se belangrike opmerking hier (heel) onder, ons moet bid vir wysheid en (behalwe ons gebede saam en gesprekke met ons gemeentes en kerkrade) ook met mekaar gesels oor – wat vra die HERE van ons midde hierdie tye (nie wat ons oorhaastig reaksionêr dalk graag wil doen nie).


19h00: sinode bespreek nou ‘n brief wat aan Sinode Soutpansberg gestuur gaan word in antwoord op die pad vorentoe rakende ekumeniese kontak (A3, p.50-52),

16.2: Rapport 1 – Deputate Ekumenisiteit Binnelands – Oorkoepelend


17h25: sinode breek vir ete tot 18h45.


17h15: Appélsaak van Hennie Momberg slaag nie.


17h00: Kennisgewing op Gerefkerke eposlys,

“Goeie Dinsdagmiddag!

Ons het gister berig dat die sinode vandag sou oordeel oor liedere wat deur die betrokke Deputate  aan die sinode voorgelê is vir gebruik in die kerke.

Een nuwe Skrifberyming en 33 nuwe Skrifgetroue liedere is aanbeveel.

Die Skrifberyming en 32 van die voorgestelde Skrifgetroue liedere is goedgekeur en word nou aan die vryheid van die plaaslike kerke oorgelaat vir gebruik in die erediens.

Daar is ook besluit dat voorleggings van liedere vir beoordeling deur die Deputate moet geskied met motivering aan die hand van die ooreengekome beginselriglyne.

Daar is groot dank uitgespreek vir die werk van die Deputate.”


16h45: appélsaak van br. JH en sr. M Kruger slaag teen GK Linden.

Volgende is appélsaak van Hennie Momberg.


16h20: na teetyd gaan bespreking van appélsaak (JH en M Kruger) teen GK Linden voort, nog geen besluit of appélsaak slaag of nie.


15h25: A22.1 in sy geheel aanvaar met die nodige wysings soos besluit deur hierdie sinode.

Die appél prosedure is weer op tafel.

Appél saak by streeksinode Randvaal is nou op die tafel.


15h20: Punt 2.4 op bl.221 is nou in bespreking.

So, as ek reg verstaan, bestaan die liedereskat van die GKSA nou uit,

– 150 Totius Psalms

– 150 Cloete Psalms

– 60 Skrifberymings

– 63 nuwe Skrifberymings/Skrifgetroue liedere/Belydenisliedere

= 423 liedere.

‘n Lekker dik Sangboek.


15h15: Uit die geskiedenis,

“Maar diegene wat die waarheid liefhet en die geskiedenis ken, sal met my saamstem, dat daar waar die Reformasie die suiwerste deurgebreek het, die gesange volkome afgeskaf is.” – ds. Hendrik De Cock (vader van de Afskeiding van 1834 in Nederland)

Ja, die geskiedenis het meer om te bewys. Haar onwraakbare getuienis is dat geen kerk streng gereformeerd gebly het, wat die gesange gebruik het nie. Daar was steeds ‘n wisselwerking. Die losheid in de leer roep om die gesange, en die gesange roep om die losheid van die leer.” – Totius en Cachet


15h10: Ds. Christo Swanepoel roep ook almal op om die Psalms opnuut te waardeer, soos die vroeë kerk (Handelinge) Psalms gesing het. Hy meen ons moet nie tevrede wees met al die mickey mouse liedere wat nou goedgekeur word nie en heeltyd so herhaal word nie … ‘n stelling wat aanstoot veroorsaak vir sommiges in die vergadering, en daarom moes ds. Swanepoel terugtrek.


15h00: paar afgevaardiges, o.a. dss Louis Aucamp en Pieter Le Roux spreek hul groot kommer uit dat die klomp Gesange die Psalms verdring en meer gaan verdring.  Ds. Le Roux wat groot geword het in die NGK, bevestig dat dit die praktyk was en is in die NGK, Psalms gaan verlore. Hy doen ‘n groot pleitdooi dat die Psalms kosbaar vir ons sal bly, en dat met elke Gesang wat gekies word, dit een Psalm minder is.


14h45: beswaar teen Lied 453, daar is nou besinning daaroor.  Meerderheid stem die Liedboek lied 453 in ons ‘Psalmboek’ in, laasgenoemde naam moet seker na dese verander word na “Sangboek/Liedboek van die GKSA” ?


14h40: Die mossiespan het een rondte gewen, Lied 447 is uitgestem. Die voorsitter verseker die vergadering dit is nie kritiek teenoor daardie kerke wat in hul Liedboek wel hierdie lied sing nie. Hy is ook dankbaar vir die deeglike voorbereiding wat gedoen is in die beoordeling van hierdie liedere.


14h35: beswaar teen Lied 447, maar hierdie verkiesing is meer kop-aan-kop, dit kan ‘n fotobeslissing wees.


14h30: beswaar teen Lied 434, maar ook met meerderheid ingestem.


14h30: beswaar teen Lied 387, maar ook met meerderheid ingestem.


14h30: beswaar teen Lied 245, maar ook met meerderheid ingestem.


14h25: Met meerderheid word Lied 207 wel aanvaar.

Eie opmerking: dit lyk my heelwat mense wat Gesange met vorige sinode ingestem het … het nou heelwat probleme  met sekere liedere wat nou voorgestel word vir goedkeuring … dit laat mens wonder, die beste en veiligste beswaarskrif teen ‘n Gesang bly:

Dit is nie ‘n Psalm nie.


14h15: Besig met A 22.1 – 22.1: Aanvullende Rapport 1 – Deputate Liturgiese Sake – Subgroep Afrikaanse Liedere – Keuring van Psalms, Skrifberymings, Belydenisliedere en ander Geestelike Liedere

Daar is nou beswaar teen Lied 207:1 op bl.180, A.


12h15: breek vir ete. Die appél prosedure is nog op die tafel.


11h50: nog steeds bespreking oor appél prosedure, dus hoe appélsake hanteer moet word.


11h45: Lees solank die volgende beswaarskrif van ds. Peet Coetzee en dr. Hennie van Wyk teen Lied 353, wat hul meen ernstige remonstrantse dwalinge bevat, asook die leer van die 2 nature van Christus aantas. Die rapport daaroor deur kommissie beswaarskrifte 2 – liturgie, volg later vandag:

22.3: Beswaarskrif: Ds PA Coetzee en dr HF van Wyk teen ‘n besluit van Sinode 2012 – Lied 353


11h30: die appél deputate lewer nou verslag oor die prosedure wat gevolg moet word by appélsake, soos besluit tydens sinode 2012.

Sien bl.9 vir appélprosedure op bl.9 van Agenda.

11.1: Rapport: Studiedeputate KO, art 31 – Appèlprosedure


11h20: die voorsitter bedank al die werk wat Admin Buro doen. Van al die rapporte kennis geneem, met dank.


11h15: Stille nag – sinode verwerp beswaar


11h00: heelwat afgevaardiges wys daarop dat heelwat gemeentes swaar kry en of nie die agterstallige ramings kan betaal nie, of nie die verhoging in ramings nie.


10h45: bespreking gaan voort oor ramings. Daar is vrae waarom word agterstallige ramings nie afgeskryf word nie, en of ‘n studie al gedoen is waarom gemeentes nie ramings betaal nie.


10h30: bespreking volg, onder andere oproepe dat ons moet ‘vermeerder’ en groei.

Teetyd tot 10h45.


10h00: vanaf 2013 na 2014 is daar 2000 lidmate minder in die GKSA. Die rapporteur noem dat ons ramings moet sien nie as ramingsplig nie maar ramingsvreugde om ons dienswerk te verrig.


10h15: ramings vir 2014: R558 per belydende lidmaat vir die jaar; ramings vir 2015: R609 per belydende lidmaat vir die jaar. Dus R1.68 per dag.


10h15: Rapporteur noem – ramings is nie vloek op kerke nie, maar sodat ons ons dienswerk kan doen. Sien die skrywe van die Admin Buro “aan alle kerke en lidmate”, 11 September 2014, waarin ramings en ander sake verduidelik word.


10h10: ramings is hoofsaaklik vir emeriti en teologiese opleiding.


10h00: die ramings is nou op die tafel, in camera. R13 684 000 agterstallige ramings, dit word nie afgeskryf nie.


09h45: AA 13.8, bl.306 oor finansies op die tafel,

13.8: Rapport 8 – Bestuur van die Administratiewe Buro aan die lede van die Administratiewe Buro – Finansies


09h30: hier word besluite ook deurgegee op die GKSA se facebook blad: https://www.facebook.com/GKSA.RCSA.

A24.2 goedgekeur, kuratore sal die saak verder hanteer.


09h20: A 24.2 oor afstandsleer is op die tafel,

24.2: Rapport 2 – Kuratore Teologiese Skool Potchefstroom – Oop afstandsleer vir Kandidaatstudente vir wie dit nie moontlik is om na Potchefstroom te kom nie

Daar volg vrae en bespreking.


08h40: Op tafel,

13.2: Rapport 2 – Bestuur van die Administratiewe Buro aan die lede van die Administratiewe Buro – Administrasie

Daar is vrae oor die probleem van agterstallige ramings.

Dit gaan later bespreek word, as state uitgedeel word.

Daar is R14 000 000 agterstallige ramings, en ds. Willem Vogel stel ernstig voor dat dat hierdie wesentlike saak ook verwys word na spesiale sinode, want baie werk kan nie gedoen word nie weens hierdie agterstallige ramings.

Dit sal alles later bespreek word.


08h35: Ds. Cassie Aucamp het gisteraand die volgende mededeling gestuur op die Gerefkerke eposlys:

“Goeienaand almal!

Dit lyk asof daar by die meeste afgevaardigdes by die sinode eenstemmigheid is oor wat in ons kerke gesing mag word.

Twee beswaarskrifte teen sinode 2012 se besluit dat art 69 van die Kerkorde gewysig word is sonder veel redenasie en met oorweldigende meerderheid afgewys. Die wysiging van 2012 hou in datt “Skrifgetroue liedere”  by “Skrifberyminge” gevoeg word as liedere wat “in die vryheid van kerke gelaat word”

Die 2012-besluit stel duidelik dat hierdie liedere gekeur moet word aan die hand van beginselriglyne waaroor daardie sinode ooreengekom het. Ongeveer 30 sodanige liedere word deur die betrokke Deputate vir goedkeuring aan die Sinode voorgehou. Volgens die program sal die sinode more-oggend oor hierdie liedere besluit.”


08h25: Die volgende sake dien vandag:

– Administratiewe Buro sake (13.2 A – 13. A; 13.7AA – 13.10 AA)

– Rapporte oor appélsake, wat ook insluit rapport oor appélprosedure, (13.10 AA, bl.313).

– Rapport 1 – deputate liturgiese sake – supgroep afrikaanse liedere – keuring van Psalms, Skrifberymings, Belydenisliedere en ander Geestelike liedere (22.1 A, bl.171).


08h15: Opening het plaasgevind, ds. Theuns de Klerk het gelees uit Joh.17, en Ef.3-beryming word gesing as gebed.


06h45: sinode gaan vanoggend voort vanaf 08h00.  Hier is ‘n woord oordenking wat ek graag met julle deel:

AFFLICTION

(Thomas Watson)

There is more malignity in a drop of sin, than in a sea of affliction; for sin is the cause of affliction, and the cause is greater than the effect. The sword of God’s justice lies quiet in the scabbard–until sin draws it out!

Affliction is good for us: “It is good for me that I have been afflicted!” Psalm 119:71. When God lays men upon their backs, then they look up to Him. God’s smiting His people with the rod of affliction, is like the musician’s striking upon the violin, which makes it put forth melodious sound. How much good comes to the saints by affliction! Like fragrant spices, when they are pounded, they send forth their sweetest smell. Affliction is a bitter root, but it bears sweet fruit!

Affliction causes repentance. “In his distress Manasseh sought the favor of the LORD his God and humbled himself greatly before the God of his fathers!” 2 Chronicles 33:12

The viper, being stricken, casts up its poison. Just so, God’s rod of affliction striking us, we spit away the poison of sin!

Affliction betters our grace. Gold is purest, and juniper sweetest–in the fire.

Affliction prevents damnation! “When we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned with the world!” – 1 Corinthians 11:32

 

Posted by: proregno | January 12, 2015

GKSA sinode 2015: 12 Januarie (dag 6)

gksa sinode 8 jan 2015


19h00: Kommissie word aangewys, met al die kerkregtelikes, om te adviseer oor hantering/prosedure van die rapporte van die appéldeputate (daar is 3 appélle wat hanteer moet word). Die saak sal dus môre voortgaan. Almal verdaag vir ete, klaar vir die dag.

Ek groet tot môre, DV.


18h45: Hennie Momberg se appél saak is op tafel. Ek gaan net uitslag later deurgee.


18h40: AA 20.8 Beswaarskrif slaag nie.


18h35: AA 20.8 op tafel: 20.8: Beswaarskrif GK Oos-Moot teen wysiging van Kerkorde, artikel 69


18h30: Die saak oor pentakostalistiese stoel via NWU is verwys na kommissie.


18h00: AA 22.8 (bl.409) op die tafel – beswaarskrif steeksinode Pta:

22.8: Beswaarskrif Streeksinode Pretoria : Riglyne vir die beoordeling van Psalms- en Skrifberymings

Beswaarskrif slaag nie.


17h50: daar verskyn goeie bydraes van ons lesers in die comment/reply deel hier onder, onthou om dit ook te lees.


17h20: die afgevaardigde van die PCA in die VSA (let wel, nie die liberale PCUSA nie, die PCA het juis uit die PCUSA uitgegaan oor die liberalisme), dr. Ligon Duncan, spreek sy woord aan die sinode toe en vertel dat kerke wat liberaal neig besig is om dood te gaan. Hy noem bv. dat hul enige pogings om neutrale vertalings in te voer (verwysing an God) in die PCA verwerp het.

Hier is ‘n baie goeie artikel van dr. Duncan wat ek laasjaar op my webblad geplaas het, wat veral relevant is vir ons tye en die ‘omkeerstrategie’, lees dit asb, ek hoor graag julle opmerkings:

Omkeerstrategieë, missionale planne en die “ordinary means of Growth”

“So he’s constantly going back and asking “what are my marching orders?” And when he remembers, it doesn’t require a Ph.D. in semiotics to interpret them: preach the Word, love the people, pray down heaven, disciple the elders, promote family religion, live a godly life. And what are the church’s marching orders: delight in the Lord’s Day, gathering with the saints to drink in the pure milk of the Word every Sunday morning and evening, as families; pray together as a congregation once every week; worship and catechize at home in families; love one another and all men.

What will a church look like that is committed to the ordinary means of grace? It will be characterized by love for expository Bible preaching, passion for worship, delight in truth, embrace of the Gospel, the Spirit’s work of conversion, a life of godliness; robust family religion; biblical evangelism, biblical discipleship, biblical church membership, mutual accountability in the church, biblical church leadership, and a desire to be a blessing to the nations. Along with this all, there will be an unapologetic, humble, and joyful celebration of the transcendent sovereignty of the one, true, triune God in salvation and all things.” 

(ns. maar ek is glad nie opgewonde oor Tim Keller se teistiese evolusie denke in PCA nie, wat lyk my verdra word, wel nie goedgekeur word nie. Sal met dr. Duncan daaroor gesels en terugvoer gee indien nodig. Sien solank hierdie artikel: Genesis vs dr. Tim Keller)


17h05: Beskrywingspunt oor dokumentêre film – Kerkgeskiedenis, op die tafel:

18.4: Beskrywingspunt Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal oor ‘n dokumentêre film oor die kerkgeskiedenis

Sinode aanvaar nie beskrywingspunt nie.

Laat my dink aan Rushdoony se woorde: iemand wat nie in die verlede belangstel nie, stel nie in die toekoms belang nie …


17h00: Dr. Hennie van Wyk se verslag oor oggendgebeure op Gerefkerke eposlys:

“Ja, die sinode sit wel! Ons wou nog nie iets deurgestuur het nie, omdat die hele debat oor een saak gehandel het: Die Mukanyo Theological College en die opleiding aldaar.
‘n Bietjie agtergrond: Mukanyo is ‘n gereformeerde teologiese skool en predikante van die GKSA is van die dosente aldaar. Hulle bied teologiese opleiding aan enige persoon wat teologiese opleiding wil ontvang, sonder dat matriekvrystelling ‘n voorwaarde is. Mukanyo is geakkrediteer by die regering en ‘n artikel 11 Maatskappy.
Die beskrywingspunt het gevra dat die kerke die opleiding erken sodat persone wat daar afstudeer, ook beroepbaar gestel kan word binne die GKSA.
Daar is baie groot waardering uitgespreek vir die opleiding wat daar gedoen word. Die knelpunt wat egter keer op keer in die debat genoem is, is die feit dat die studie en die opleiding nie onder toesig van die sinode (waarvoor die kuratore aangewys is) is nie.
Daar is dus besluit om nie gevolg te gee aan die beskrywingspunt nie. Dit beteken egter nie dat daar nie steeds groot waardering is vir die werk wat gedoen word.
Daar is ook ander satelietkamppusse waar opleiding van predikante eersdaags gaan begin.”

16h55: Die rapporteur, dr. HB Hattingh wys daarop dat die ‘heilige’ van ‘heilige nag’ lê op dieselfde vlak as ‘heilige nagmaal’, ons gebruik daardie woorde om te wys op ‘heilige gebeure’ wat plaasgevind het op die geboortedag van Jesus en as ons nagmaal vier, dit gaan oor die inhoud.

Met groot meerderheid word ‘Stille nag’ behou as liedereskat van die GKSA.


16h50: Oudl. Gert Erasmus wys daarop dat dit die Here is wat bepaal watter dae in die OT heilig is, ons mag dit as mense nie doen deur ‘n lied soos ‘Stille nag … heilig nag’ te aanvaar en te sing nie. Ons kry nie daardie bevel tot ‘heilige dag’ (Christus se geboorte) nie.  Dr. Hennie van Wyk, wat beswaarskrif ingehandig het, bevestig dit ook in sy repliek.


16h40: Beswaarskrif 2 – Liturgies op die tafel:

22.2: Beswaarskrif: Dr HF van Wyk teen ‘n besluit van Sinode 2012 – Lied 348

Dit gaan oor “Stille nag” as deel van die liedereskat in die GKSA.


16h30: Ds. Piet Venter stel voor dat ‘Afrikaanse karakter’ geskraap word by aanbeveling 3.5 – dus net ‘n ‘Christelike etos’, geen ‘Afrikaanse karakter’ bevordering nie.

– goedgekeur


16h25: Prof. van Schalkwyk is aan die woord. Hy verseker die sinode dat dr. Theuns Eloff op goeie voet weg is, nie onder wolk van vrae nie, alhoewel dit so kon oorkom.


16h20: twee swart (o.a dr. Fatuse) en een wit afgevaardige (ds. Piet Venter) neem aanstoot oor 3.5, dit moet meer inklusief wees, nie net ‘Afrikaanse karakter’ nie (laasgenoemde 2 woorde word verwyder).


16h15: die rapporteur (ds. Danie de Kock) spreek sy waardering uit oor die NWU Kampus, Potch. Daar is wel besorgdheid oor die ‘sosiale gedrag’ (lees drank en dwelmmisbruik) van kinders wat kom studeer.


16h10: Hier is die aanbevelings –

3. Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbevelings
3.1 Die Sinode deur middel van te benoeme Deputate voortgaan om langs verskillende weë ouers aan te moedig om hulle kinders na die NWU (Potchefstroomkampus) te stuur.
3.2 Die Sinode sy steun aan die NWU bevestig in die lig van die historiese band wat die Universiteit met die Gereformeerde Kerkverband het.
3.3 Die te benoeme Deputate gesprek met die bestuur van die NWU in stand sal hou om hierdie bestaande band te behou en verder uit te bou.
3.4 Die Sinode weereens die ouers sowel as Kerkrade sal wys op hulle
verantwoordelikheid om kinders so op te voed dat hulle op universiteitsvlak die nodige volwassenheid en verantwoordelikheid aan die dag sal lê (vgl 2.1.7 en 2.2.5).
3.5 Die Sinode die kerke oproep om enige veldtog wat poog om die NWU verder uit te bou en opsigte van ‘n Christelike etos en Afrikaanse karakter sal steun.


16h00: daar was nou ‘n uur teetyd gewees, waartydens die konstituering van kuratore plaasgevind het.  Prof. Herman van Schalkwyk van die NWU is teenwoordig. Die verskillende kuratore rapporte gaan nou begin dien, asook sake wat die NWU raak, is nou by bl.369, AA:

19.8: Rapport 7 – Deputate Christelike Onderwys – Potchefstroomkampus en NWU


15h00: met groot meerderheid word beskrywingspunt van Mukhanyo van die tafel gevee, dit word nie eers verwys na ‘n kommissie of kuratore nie, drie hoera’s vir die Kerkorde wat in sekere gevalle met die ysterhand regeer …. maar in ander gevalle weer nie …

Die vergadering het besluit beskrywingspunt hoort nie op tafel nie, daar moet op kerkordelike weg (beswaarskrif?) die opsie van teologiese opleiding verander word.


12h40: Die groot probleem met die ‘ja’ vir NGK maar ‘nee’ vir VIDA word hier onder goed saamgevat deur Nico van der Dussen, wat ek graag ‘n gedeelte hier ook aanhaal:

“Ek verstaan nie waarom ‘n Spesiale Sinode nodig is nie. Met die besluit oor die verhouding met die NG Kerk is reeds goedgekeur dat Kanselruil moontlik is – hoe kan die plaaslike GK nee sê vir ‘n NG-kerk vrou wat as predikant dien? DUS: Vrou in die amp is reeds goedgekeur… (lees verder hier onder).”


12h30: ete tot 14h00.


LET WEL: ek lewer verslag soos ek die dinge sien en hoor, as u in die toekoms ‘n saak verder wil vat met een van die sprekers wat ek hier verwoord het, moet u asb. dit wat ek hier probeer saamvat (met groot spoed) eers met daardie spreker duidelik te kontroleer. Die negende gebod vereis dit, soos ons ook bely in Sondag 43.


12h00: Ds. Hendrik de Beer meen dat volgens die kerkorde (art.2,4,18) kan ons nie die beskrywingspunt aanvaar nie. Daaroor is reeds besluit dat Potch ons kerke se opleiding vir predikante is en kuratore is daarvoor aangestel, dit kan nie deur ‘n beskrywingspunt verander word nie.

Dr. Douw Breedt meen Potch is wel ook ‘konteks-gerig’, die plan is wel om TSP meer na die gemeenskap te vat. Hy meen dit is duur om na Mukhanyo te gaan vir studies.


11h50: daar is voorstelle dat die deputate die saak moet verder ondersoek oor hoe Potch en Mukhanyo kan saamwerk. Dr. Gerard Meijer is van mening die kuratore is reeds in gesprek met Mukhanyo en daarom kan daar net kennis geneem word van die beskrywingspunt. Prof. Paul Kruger wys daarop die nood is groot vir opleiding, hy meen met sekere voorbehoude kan die beskrywingspunt aanvaar word: eenheid van opleiding moet gehandhaaf word, gaan albei professore groepe erken word, gaan kuratore ook oor Mukhanyo aangestel word? Hy meen Mukhanyo is ‘n half-marathon, Potch ‘n volle marathon, hoe gaan dit gekombineer kan word ?


11h05: Belangrike saak van verlede week, is die aanvaarding van die volgende bewoording in 21.1: Rapport Deputate Eenheid in Verskeidenheid, oor hoe ons wesentlike sake bepaal:

Wesentlike sake:

6.1.3 Aanbevelings
6.1.3.1 Dat kerklike vergaderings die onderskeid tussen wesentlik en nie-wesentlik in hulle
besluitneming oor sake verreken.
6.1.3.2 Dat die volgende as basiese riglyne dien vir die onderskeiding tussen wesentlike en
nie-wesentlike sake:
Wesentlike sake
6.1.3.2.1 Sake wat direk uit die Skrif kom en met Skrifberoep gestaaf kan word en/of
6.1.3.2.2 sake wat op grond van direkte Skrifbeginsels uit die Skrif afgelei kan word en/of
6.1.3.2.3 gebruike wat op voorbeeld van die apostels in die Skrif gegrond is.

Wat laasgenoemde drie sake betref, is dit in wese niks anders as wat bedoel word met die regulerende beginsel (vir die erediens/aanbidding) nie, ook soos dit spesifiek van toepassing is vir die kerkregering/VIDA saak.

Deur die jare was daar sommiges wat heeltyd die RB wou afskiet as ongereformeerd en/of onbybels, maar baiemaal was hul besig om karikature af te skiet uit onkunde, nie wat die RB oorspronklik beteken of daarmee bedoel en toegepas word nie, in laasgenoemde waar daar wel verskille kan wees onder gereformeerdes.

Ek het geen probleem om nie die term RB te gebruik nie, bloot te praat van die GB (gereformeerde beginsel), maar in sy historiese ontstaan en ontwikkeling is die RB glad nie vreemd aan dit wat die sinode hierbo aanvaar het nie.

Jare gelede het ek reeds geskryf:

“Die regulerende beginsel van die Erediens/Aanbidding (RBE) leer dat ons God “op geen ander manier (moet) vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie” (HK, v/a 96). Hierdie beginsel word dan ook eksplisiet en implisiet in ons gereformeerde belydenis gevind, o.a. NGB artikel 7; artikel 32; 34, 35 en vraag en antwoord 91 en 96 van die HK.[2]

Tydens ‘n lesing gehou by die 2001-International Conference of Reformed Churches (ICRC, waarvan die GKSA deel is), stel ds. GI Williamson dit dat die RBE:

“… nog nooit êrens helderder uitgedruk is as in die Heidelbergse Kategismus nie: ‘Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie, en Hom op geen manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie.’ …
Ursinus (opsteller/mede-opsteller van die HK) … het dit as volg verduidelik:
‘Die doel en die rede vir hierdie gebod is dat die ware God … vereer moet word op die manier … wat Hom behaag, en nie deur ‘n erediens volgens die verbeelding en gedagtes van die mens nie … (en) dat die erediens van God soos dit voorgeskryf is, suiwer en onvermeng bewaar moet bly.’ Of sommer kortweg: ‘Om God waarlik te vereer, beteken om Hom te dien op die manier wat Hy self voorgeskryf het …’ “
“Uit bogenoemde getuienis blyk dit dus dat dit nie korrek is om die regu­lerende beginsel bloot as ’n vorm van Biblisisme af te maak, soos wat in 3.2.3.1.1 van Manlik en vroulik in die Kerk gedoen word nie. Ten minste moet daar meer genuanseerd oor hierdie begin­sel gepraat word as wat in 3.2.3.1.1, 15.6 en 16.1.11 van die boek gebeur. Trouens, groter kundigheid oor die aangeleentheid sal die besef laat posvat dat dit wat met die beginsel bedoel word, in werklikheid nie vreemd aan die gerefor­meer­de teologie en godsdiens is nie.

Hoewel die uitdrukking “regulerende beginsel” om redes wat hierbo genoem is waar­skynlik moeilik in Gereformeerde kringe ingang sal vind, is die saak waaroor dit gaan tog nie by Gereformeerdes vreemd nie. Daarom stel Henry Sikkema (1999) voor dat eerder gepraat word van die “Bybelse beginsel” of “gereformeerde beginsel” van kerk­­like diens (“Scriptural principle of worship”; “reformed principle of worship”). Sik­ke­­ma dui dan aan dat hierdie beginsel in sy wese niks anders wil sê nie as die Sacra Scriptura-uitgangspunt van die reformasie. Hy meen verder dat die beginsel in werk­likheid net die Skrif en die gereformeerde belydenis­skrifte nasê (Sikkema, 1999:8).”

En hoe word die GB/RB bepaal vir ‘n bepaalde saak:

“Die regulerende beginsel verstaan dat die ‘bevel of voorskrif van God’, soos volg gevind word in die Skrif: eksplisiete bevel, historiese voorbeeld of deur logiese afleiding.  Dit word as volg verwoord deur o.a. die Westminster Konfessie I:6,

        Die volle raad van God met betrekking tot alle dinge wat nodig is vir Sy heerlikheid, die saligheid van die mens, en die geloof en lewe, is uitdruklik opgeteken in die Skrif, of mag van die Skrif afgelei word, deur ‘n goeie en noodsaaklike gevolgtrekking, waarin niks te eniger tyd bygevoeg mag word nie, of dit nou nuwe openbarings van die Gees of tradisie van mense is nie.

Elke element van die erediens (bv. prediking, voorlesing, samekoms op ‘n Sondag, sakramente bedien, gebed, psalms sing, ens.) moet daarom ‘n bevel hê, terwyl die omstandighede waarin dit moet plaasvind sal verskil van plek en tyd, en daarom kan ons spesifieke afleidings maak o.g.v. die algemene beginsels van die Skrif (bv. hoe laat kom ons bymekaar, die struktuur/gebou waarin die erediens plaasvind, watter soort banke, een of drie maal besprenkel by die doop, hoeveel tafels by die nagmaal,  ens.).

Laasgenoemde, d.w.s. die ‘omstandighede’ van die erediens, moet beskou word as wat ons noem ‘middelmatige sake’, en sluit nie ‘die elemente’ van die eredienste in nie. [1]

           Die ‘omstandighede’ van die erediens moet gedoen word, maar die praktiese uitvoering kan verskil van gemeente tot gemeente in lyn met die algemene maatstaf van die Skrif.

[1] Die Westminster stel die kwessie oor die ‘omstandighede’ van die erediens as volg: “… en dat daar sekere omstandighede is betreffende die erediens aan God en die regering van die Kerk, gemeenskaplik met menslike handelinge en die gemeenskappe wat deur die natuurlike lig en Christelike versigtigheid bepaal moet word, volgens die algemene maatstaf van die Woord wat altyd in ag geneem moet word.”

U kan hier meer lees oor die GB/RB:

SONDAG 35: Ursinus se verklaring van die tweede gebod

Wat is Gereformeerde Aanbidding?

Aanbidding in Gees en Waarheid


11h00: ‘n Paar van die swart afgevaardiges noem dat hul skrikkerig is dat as Mukhanyo erken word dit weer gaan lei tot ‘n skeiding van opleiding tussen swart (Makhanyo) en wit (Potch) studente, dus die ‘A’ – gevaar !


10h45: Verskoning, rapport 2; deputate Christelike onderwys – onafhanklike skole en tuisonderwys is Saterdag afgehandel:

Punt 1 en 2 – kennis geneem

Punt 3: met groot dank goedgekeur

(Bouwe, die rapporteur was dr. Danie J. de Kock (GK Krokedilrivier, dit sal goed wees as jy hom namens die TO vereniging kontak en hoor hoekom daar geen werk oor tuisonderrig gedoen is nie, en meld ook sommer aan dat jy sal help om daardie werk te doen en die GKSA meer bekend te stel aan TO.  Ek sal ook as ek hom hier sien jou/ons vrae vra.)

Vanmiddag dien rapport 6 van deputate Christelike onderwys (bl.369, AA 19.8):

19.8: Rapport 7 – Deputate Christelike Onderwys – Potchefstroomkampus en NWU

Hierdie rapport wil alle verbondsouers aanmoedig om hul kinders na NWU te stuur, sien aanbevelings op bl.372 (AA)


10h30: daar is so tussen 15-20 afgevaardiges wat ‘n spreekbeurt soek. Maar dit is eers teetyd tot 10h45.


10h15: A 24.7, op die tafel

24.7: Beskrywingspunt van GK Pretoria-Annlin: Erkenning van BTh en Hons-graad by Mukhanyo Theological College

As hierdie beskrywingspunt aanvaar word, dan beteken dit dat nie net Potch nie, maar ook Mukhanyo predikante opleiding kan doen.


10h00: rapporte 1-7 van Jeugsorg goedgekeur (A, 19.9-15)


09h50: Dr. Douw Breed se Beeld onderhoud oor die besluit dat VIDA ‘n wesentlike saak is en verwys is na die spesiale sinode:  http://youtu.be/3ZGPSj4XDow


09h15: Goeie môre almal. Opening het plaasgevind. Die program vir vandag behels:

– Jeugsorg

– Emeritaatsfonds

– Kuratore TSP

– Deputate Christelike onderwys

– Beskrywingspunt Pta streeksinode: opleiding Mukhanyo Theological College.

Vanaand eet alle afgevaardiges saam die rektor van die NWU, prof. Herman van Schalkwyk.

Onthou u is welkom om opmerkings en vrae te stel in die ‘comments/reply’ afdeling hier onder. Soos die tyd toelaat sal ek hier en daar ook opmerkings maak oor laasweek se twee groot besluite:

– NGK samewerkingsbande

– VIDA is ‘n wesentlike saak en die spesiale sinode

Posted by: proregno | January 9, 2015

GKSA sinode 2015: 9 Januarie (dag 4)

Peanuts Cartoon for Jan/05/2015

Ds. Hennie van Wyk het die volgende opsomming van die dag se gebeure op die gerefkerke poslys geplaas:

Ons het vandag ‘n baie lang debat gevoer oor die Wesenlike sake.

Uiteindelik is met groot meerderheid besluit dat die saak oor die vrou in die besondere dienste wel ‘n wesenlike saak is.
Daarna is ook besluit dat ‘n Spesiale sinode gehou gaan word. ‘n Kommissie is besig om te kyk na wanneer hierdie sinode byeengeroep gaan word.
Hierdie sinode gaan saamgestel word uit vier predikante en vier ouderlinge van elke streeksinode. Daar is sewe streeksinodes – dus 28 predikante en 28 ouderlinge.
‘n Kommissie is aangewys om die sinode te adviseer oor die doeltreffendste en spoedige oproep van so ‘n sinode.
Hulle moet tot ‘n eenparige goed-gemotiveerde besluit kom wat tot opbou van die kerke maar veral tot eer van God moet wees.
Goeie nag!

17h30: ek teken ook vir eers af, sal laat weet of ek volgende week sinode gaan bywoon.

Moet nouself probeer om al hierdie inligting te verwerk en iets daaroor probeer sê. Daar is heelwat vrae.


17h10: met oorweldigende meerderheid word daar gestem dat ‘n spesiale sinode gehou gaan word om al die VIDA beswaarskrifte te hanteer. ‘n Kommissie gaan aangewys word om die sinode oor die hoe en wanneer van die SS te adviseer.

(slc: dit het ek verwag die besluit gaan wees die oomblik toe ek die Agenda gelees en gehoor het van die idee van ‘n spesiale sinode)


17h05: met oorweldigende meerderheid word besluit VIDA is ‘n wesentlike saak wat verdere aandag nodig het. 


17h00: nou is daar verwarring oor as daar oor 7.3.2 gestem word, wat die implikasies is ……


16h45: Prof. Jorrie Jordaan (laaste spreker) – daar is geen nuwe argumente nie, die 1988 Rapport het reeds die Skrifgronde hanteer teen VIDA. In laasgenoemde is daar meer as genoeg Skrifbewyse om te sê ‘geen VIDA nie’. Soos met doop, nie direk nie, maar wel duidelik en genoeg en daarom het die kerke deur die eeue nog nooit VIDA aanvaar nie, daarom ook geen spesifieke belydenis oor VIDA nie.

Waar kom VIDA dan vandaan ?

In die 20ste eeu het die Bybel vir sommiges ‘onduidelik’ geword, die rol van die emansipasie van die vrou in die politiek speel ‘n rol, verskuiwings in Skrifbeskouing.

Prof. Jorrie meen die eenheid van die kerke, ook ekumeniese bande met oorsese kerke is baie belangrik.

Hy is ten gunste van ‘n spesiale sinode.


16h30: ds. Arie Stavast wys uit Hand.1 en 2 dat die ampte van die begin in die kerk moes funksioneer, dus ‘n baie belangrike saak, wesentlike. Ds. Hans Grobler noem dat ‘n saak as wesentlik beskou moet word totdat teendeel bewys kan word, en dit het nog nie plaasgevind nie. Albei is voorstaanders van ‘n spesiale sinode.

Ds. Arie maak ‘n skitterende argument: as mens nie met sekerheid kan sê dat ons met sekerheid uit die Skrif kan sê VIDA is reg nie, dan kan die volgende woorde van NGB art.31 mos nie gehandhaaf word nie:

“Daarom moet elkeen terdeë daarteen waak om hom met onbehoorlike middele in te dring. Hy moet wag totdat hy deur God geroep word, sodat hy van sy roepingoortuig kan wees en sekerheid kan hê dat dit van God kom.“

Dus, eers spesiale sinode om daardie sekerheid (al dan nie), vas te stel.

(ns. ek stem saam met die redenasie, maar nie dat nog ‘n spesiale sinode nodig is nie).


LET WEL: ek lewer verslag soos ek die dinge sien en hoor, as u in die toekoms ‘n saak verder wil vat met een van die sprekers wat ek hier verwoord het, moet u asb. dit wat ek hier probeer saamvat (met groot spoed) eers met daardie spreker duidelik kontroleer. Die negende gebod vereis dit, soos ons ook bely in Sondag 43.


16h25: Oudl. Gert Erasmus getuig dat die kerkregering ook in die Skrif geopenbaar is waarvoor ons moet buig. Beide mans en vroue se rolle moet erken en gerespekteer word, die onderdanigheid van die vrou is ‘n bybelse gedagte, nie om haar te degradeer nie. Ons manne moet ons bekeer in gesin en kerk, nie die vroue al die werk laat doen nie.


16h20: Ds. Fanie van der Schyff is van mening dat die antwoord van die Here is dalk dat die vraag oor VIDA nie ‘n duidelike antwoord het nie. Ons moet daaraan werk om met verskille en al voort te gaan.


16h15: gesprek gaan voort, oudl. Louis Aucamp wys daarop dat die saak nie anders kan as wesentlik is nie, ook vir die pro-VIDA broeders, daarom dat hul beswaarskrifte indien.


15h15: die sinode hanteer nou eers Admin-Buro sake, gaan later voort met wesentlike saak besluit, sal jul op hoogte hou as die saak voortgaan.

 


14h45: Dr. Tony Curto (OPC) stel ‘n baie sterk saak dat ons een in Christus is, maar dat as VIDA aanvaar word, gaan dit die GKSA verdeel, want dit gaan baie se gewete bind om te doen wat hul oortuig is in stryd met die Skrif is. As daar vroue ouderlinge en predikante gaan wees gaan baie nie aan meerdere vergaderinge kan deelneem nie.  Daarom sal dit beter wees om ‘n spesiale sinode dan te hou, omdat dit ‘n wesentlike saak is as iemand uitgesluit gaan word van die kerk deur ‘n besluit vir VIDA.


14h40: Rev. John Rogers (RCNZ) verwys na Rom.14:23 en sê dat as dit verkeerd sou wees om dinge te doen wat ‘nie-wesentlik’ is teen jou gewete, hoeveel te meer as dit oor ‘wesentlike sake’ gaan ?


14h30: Ds. Simon Jooste meen die 2de gebod is op die spel, hoe ons die Here dien ook in kerkregering. Die Evangelie is ook op die spel, want sommiges wat meen daar moet VIDA wees, argumenteer dat vroue is nie ‘waarlik vry’ is as hul nie in al die ampte kan dien nie, maar dit is natuurlik nie waar nie – elkeen wat glo in Christus – is waarlik reeds vry, het nie nog ‘n amp nodig om vry te wees nie.  Hy waarsku ook oor een van die gevolge van VIDA, naamlik dat dit kan lei tot die homoseksualisme debat.


14h25: Ds Paul Modise meen dat vroue nie uitgesluit is uit besondere dienste/ampte nie. Hy meen daar is nie direkte bevel daarteen nie, sy argument is gebou op die volgende:

1. daar is nie direkte bevel dat vroue nagmaal vier nie

2. maar omdat die bevel tot nagmaal vir hele gemeente kom, sluit dit vroue in

3. so, as bevel gegee word vir ampsdraers, dan sluit dit vroue wat bekwaam is en geroep word in.


14h20: Ds. Danie Snyman verwerp die stelling wat gemaak word dat daar sogenaamd nie Skrifgronde is teen VIDA nie. Hy vermeld dat van 1988 was daar baie rapporte op baie sinodes wat op die Skrifgronde wys. Hy vermeld ook dat 2009 se besluit wat sê dat vroue as ouderling nie mag dien nie ‘ogv die rapport’ beteken ogv die Skrifgronde gegee in daardie rapport.


14h15: Dit lyk my ek het iewers ‘n paar inskrywings verloor, verskoning daarvoor. Middagete is verby en bespreking gaan voort.

CRCNA se afgevaardige (VIDA kerkverband) meen dit is nie ‘n belydenissaak nie, dus nie wesentlike nie.


11h40: Ds. Johan Nel wys daarop dat dit nie reg klink as ons sê “ons buig saam voor die Skrif maar verstaan dit verskillend vandag” nie, want dan impliseer ons die Here se ander dinge in die eerste eeu as vir vandag ?


11h35: ‘n Ouderling noem dat dit vir hom lyk dat hulle wat VIDA wil deurdruk se oë is op die wêreld en nie op Koning Jesus nie, ons moet laasgenoemde vrees, nie eersgenoemde.


11h25: Prof. Chris van der Walt – dit is nie wesentlik wie die gesag van Christus bedien nie, ons moet daarom nie praat van vrou in die amp nie, maar van vrou in die diens (besondere diens).  Ds. Piet Venter meen as ons glo 1 Tim.2:11,12 net so geld en wesentlik is, maar wat van 1 Tim.2:8 en 1 Kor.11 oor die hoofbedekking, moet ons dit dan nie terugbring nie ?


11h15: Ds. Jan van der Walt – nou hoe nou, ons begin eenheidsbande met die NGK(SA) wat o.a. beteken hul vroue predikante kan nou voortgaan in ons kerke, dan kan dit mos nie ‘n wesentlike saak wees nie, of hoe ?


10h55: Ds. Ben Fourie – is ‘n wesentlike saak. Ons moet waak dat hierdie saak nie die kerkverband skeur nie. Hy herhaal die waarskuwing wat die ICRC gegee het teen VIDA. Hy meen ook VIDA gaan lei tot HIDA (homoseksuele in die amp). Ons moet die kerke ook in ag neem wat teen VIDA is en met wie ons kerklike eenheid.

10h30 – breek vir koffie/tee.


10h20: Dr. Wim Vergeer – nie ‘n wesentlike saak nie. Die 2009 besluit het dit vir GK Krugersdorp moeilik gemaak om nie vroue as ouderlinge te bevestig nie, hul kerkraad wil dit doen en so ook die gemeente. Hulle het toe lidmate verloor omdat hul nie vroue bevestig nie, glo ‘honderde duisende’.  Hy meen die verwerping van VIDA lê op ‘n ‘onwetenskaplike’ vlak van Skrifomgang. Daar is nie tekste nie teen VIDA nie, ook nie ‘n belydenissaak nie. Erken dat elkeen nie in stryd met sy gewete moet optree, en dus sondig nie.


10h10: Rev. Patrick (buitelandse afgevaardige) – wesentlike saak. Dr. Braam Kruger – ‘n nie-wesentlike saak. “Ons buig almal voor die Skrif … maar ons verstaan dit verskillend” … deur die eeue was daar nie ‘n belydenis oor die saak in die kerk nie, want dit is ‘n middelmatige saak. Hy meen die ekumeniese bande is belangrik, maar nie so belangrik dat ons ons eie lidmate skade lei nie. Ons moet besluit dit is ‘n nie-wesentlike saak.


10h05: Ds. Danie Snyman – wesentlike saak. Ons moet aanhou gesels omdat ‘n klomp van ons glo dit is ‘n wesentlike saak, die besinning moet aanhou, moenie debat nou hier eindig nie.  Die saak het die gevaar om skeuring te bewerk, en daarom moet ons mekaar nog vashou.


10h00: Dr. Johan Fleischmann – dit is ‘n nie-wesentlike saak. Hy verwys na Romeine 14, die kernpunt is om in liefde te verdra en nie te doen wat jy wil nie. Sy laaste opmerking, “as ek wet lees, spesifiek 5de gebod, eer jou vader en moeder”, dan wonder ek – geld dit orals … behalwe in die kerk?”

09h55: Prof. Henk Stoker – wesentlike saak. 1 Tim.3:13 is ‘n beroep op skeppingsorde, daarom wesentlik. Of jy VIDA aanvaar of nie, is die sjibolet onder gereformeerdes wêreldwyd. Ons moet die Here se opdragte ernstig opneem.


09h55: Ds. Ben Smit – wesentlike saak. Hy wys na NGB art.30, dat dit betroubare mans is wat moet verkies word in die lig van die Skrifgronde van 1 Timoteus, veral hfst.2 en 3 (die inhoud van GK Bet-el, Carletonville, Meintjeskop se beswaarskrif).


09h50: Ds. Malan van Ruyn – wesentlike saak. Ons het vir dekades lank oor hierdie sake gepraat, wat wys dit is juis ‘n wesentlike saak. Ons moet ook luister na buitelandse kerke se afgevaardiges wat sterk teen VIDA is.


09h45: Ds. Stefaans de Bruyn – dit is ‘n wesentlike saak. Met verwysing na Rom.14/15, noem hy dat Paulus ook 1 Kor.14 en 1 Tim.2 geskryf het, as VIDA nie wesentlik was nie, sou laasgenoemde 2 dele die eerste Bybelgedeelte weerspreek. Kinderdoop en Drie-eenheid, die spesifieke woorde staan nie daar nie, maar die saak daarvan is deur die hele Skrif, dus wesentlik deel van ons geloof.


09h40: Ds. Jan-Lion Cachet – dit is nie ‘n nie-wesentlike saak nie, volgens hom wys die beswaarskrif van GK Krugersdorp duidelik daarop. Twee ouderlinge wie se name ek nie kon kry nie – een vir en een daarteen. Vir: “ons mag nie ‘n vrou keer wat geroepe is as ouderling/predikant nie” Teen: “waar staan die bevel dat vroue ouderlinge mag wees.”


09h35: Ds. van Schaik se pleitdooi – kom ons vertrou mekaar, kom ons wees lief vir mekaar en hou mekaar vas en skeur nie, al moet ons nog verdere gesprekke oor die saak voer.


09h30: Ds. Petrus Janse van Nieuwenhuizen – dit is ‘n wesentlike saak. Mens moet ‘n ander hermeneutiek gebruik as die gereformeerde hermeneutiek om by VIDA uit te kom. Ons moet gehoorsaam wees aan die Here, wat ons Koning van ons vra en met daardie getuienis die wêreld ingaan.


09h20: Dr. Gerard Meijer – dit is ‘n wesentlike saak. Hy verwys na waaroor reeds besluit is in 20.5 punt 1 (377), wat wesentlike sake is, en een van die wesentlike sake is VIDA (met verwysing na 1 Kor.14 en 1 Tim.2).


09h15: Ds.Fanie Coetzee – dit is nie ‘n wesentlike saak nie. Hy meen dat vorige sinodes by implikasie eintlik al erken het dit is nie ‘n wesentlike saak nie. In 1988 se rapport word genoem ‘daar is nie ‘n teks nie’, en ander sinodes verander dit nie. Hy verwys na die GTV studie, boek en konferensie en meen daar is geen skrifgronde gegee vir teen VIDA nie. Sinode 2009 het bloot op grond van ‘die rapport’ besluit geneem teen vroue as ouderlinge, nie skrifgronde nie. Ordevoorstel van 2012 wys eintlik daarop dat dit nie wesentlike saak is nie. Hy meen die Skrif spreek hom nie uit oor vroue in die ampte nie.


09h10: Ds. Freek Dreyer – dit is nie ‘n wesentlike saak nie. Hy noem dat ons reeds eenheidsbande het met kerke wat VIDA het, en daarom mag VIDA nie ‘n saak te wees wat ons eenheid verbreek nie, dit is ‘n ‘middelmatige saak’.


09h00: Ds. Sarel Cilliers – dit is ‘n wesentlike saak (met verwysing na Matt.28:18-20 en Rom.12:1,2), Christus is beide ons Verlosser én Koning, nie net regverdiging nie maar ook heiligmaking (gehoorsaamheid) is belangrik. Hy verwys  ook na:

– v/a 31, Christus ook ons Leraar en Koning, nie net Priester nie.

– 1 Tim.2:8-15, spesifiek v.11-13, dit is God se orde aan die Kerk waaronder ons moet buig. Dit raak die wese van ons godsdiens.

– die ICRC gaan nie met ons verder gaan as ons VIDA aanvaar nie.


08h50: onder gebed deur die voorsitter is daar besluit om voort te gaan met bespreking: gaan die VIDA beswaarskrifte oor ‘n wesentlike saak of nie ?

Daar gaan twee rondtes gesprek wees.

Eerste rondte gaan 26 afgevaardiges spreek …..


08h30: nou word daar eers gedebatteer oor ‘hoe’ 7.3.2 (AA, bl.154) hanteer moet word …. een afgevaardige noem dat ons nou sukkel om uit die modder te kom wat onsself geskep het (hy noem dit nie, maar ek vermoed hy verwys na 2012 se Ordevoorstel wat veroorsaak het dat beswaarskrifte nie hanteer is nie).


08h00: Ds. Koos Cloete open met Ps.57 en ons sing Ps.33:5,6,11. Gepaste woorde om te sing vir hierdie dag.


07h40: Goeie môre vanuit die sinodesaal. Vandag op die Agenda:

“Besluit of die saak van die vrou wesentlik of nie wesentlik is nie”, en dan daarna ‘n klomp rapporte oor admin sake.

Kyk na gister se verslaggewing hoe ons by vandag se belangrike saak uitgekom het.

Nie die man (chauvinisme) of die vrou (feminisme) is ‘king/queen of the Hill’ nie, maar Jesus Christus alleen, en as ons almal daarvoor saam buig, sou ons nie al hierdie probleme gehad het van ‘wesentlike vs nie-wesentlike sake’ nie:

Psalm 2 vir vandag

1 Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?
2 Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê:
3 Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!

(laat ons God se skeppingsorde vir man en vrou stukkend ruk, laat ons God se bevele afwerp?)

4 Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.
5 Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik:
6 Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.

(Christus alleen is ‘King of the Hill’ en daarom is VIDA ‘n saak van buig voor Christus se kerkregering of nie)

7 Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.
8 Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.
9 U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot.
10 Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde!

(ons bid vir ons broers in liefde: wees dan nou verstandig, broeders afgevaardiges, laat julle waarsku om nie Christus se regering teen te staan nie)

11 Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.
12 Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

(Mag die Here ons genadig wees en ons gewillig en bekwaam maak om as begenadigde verlostes voor sy Koningsheerskappy te buig)

Posted by: proregno | January 8, 2015

GKSA sinode 2015: 8 Januarie 2015 (dag 3)

gksa sinode 8 jan 2015

17h15: verskillende rapporte oor Bybelvertaling en ander sake gaan verder hanteer word vanaand. Ek gaan eers afteken, sal môre-oggend terug wees vir verslaggewing oor wat die sinode gaan besluit oor 7.3.2


16h10: Deur een sin noem die voorsitter dat 7.3.2 eers môre-oggend bespreek en oor besluit gaan word en dit word eenstemmig aanvaar ….

Nou op die tafel: 20.4 aanvulling van KO art.31 (bl. 375).


16h00Baie belangrik – daar was deur sekeres die poging om 7.3.2 (A, bl.154) uit te stel of te ‘skip’ … maar met die stemming is dit oorweldigend gehandhaaf: hierdie sinode moet dus nou besin en besluit of al die beswaarskrifte genoem in 7.1 (VIDA) wesentlike sake aanraak of nie. So, in ‘n sekere sin gaan hierdie bespreking en besluit die WESE raak van die hantering van die verskille, soos ek dit verduidelik het by my vorige inskrywing (15h30).

Hierdie saak (7.3.2) raak dus eintlik presies wat GK’e Betel, Carletonville en Meintjeskop in ons beswaarskrif aangeraak het, nl. dat ons van die oortuiging is dat VIDA ‘n wesentlike saak is, ‘n belydenissaak wat die eenheid van ons kerke in gedrang bring.

So, as die sinode besluit dit is nie-wesentlik = dan moet die beswaarskrifte almal deur hierdie sinode hanteer, bespreek en besluit word.

As, dit wesentlik is, dan kan en sal dit heelwaarskynlik verwys word na spesiale sinode.

Maar die besluit gaan by implikasie die wese van ons kerke se toekoms raak aangaande VIDA en hoe dit verder hanteer gaan word.

Dit is hoe ek dit tans sien. 


 

15h30: 7.1 op tafel. Kyk spesifiek na 7.3.2, die sinode moet besluit of VIDA ‘n wesentlike saak is of nie, en die implikasie is (dink ek):

– indien ja: verwys na spesiale sinode.

– indien nee: moet hierdie sinode die saak handel.

Maar ek kan dit verkeerd staan, so bly ingeskakel ……


15h15: daar word besluit om nie net kerke waarmee ons volle eenheid het uit te nooi na spesiale sinode nie, maar ook kerke met wie ons eenheidbande het (bv. NGK). So alles van 6.3.3 is aanvaar.

Kyk spesifiek na 6.3.3.4 en 5:

6.3.3.4 Spesiale Sinodes vergader so dikwels en so lank as wat dit nodig is vir die afhandeling van hulle opdrag.
6.3.3.5 Spesiale Sinodes handel verwysde sake af sodra daar eenstemmigheid oor ‘n saak/sake bereik is en stel die kerke daarvan in kennis.

Hierdie twee punte in die kerklike praktyk, met die konkrete werklikheid van 30 jaar se kerkstryd “wat VIDA nie kon afhandel nie en daar nie eenstemmigheid oor is nie”, beteken die spesiale sinode kan die kerke gevange hou oor die ‘moeilike sake’ … tot in ewigheid … of tot die pensioenfonds op is?

 


14h55: dit lyk my die beginsel van spesiale sinodes is nou aanvaar, of en wanneer moet nog besluit word, nie presies seker wat bedoel word nie, sal laat weet as ek meer kan uitvind.


14h50: Die spesiale sinode span het gewen, loshande 140 – 73. Punt 6.3.3.1 is amptelik besluit en aanvaar (bl. 153).


14h35: Dr. Wim Vergeer maak sterk pleitdooi vir spesiale sinode oor sake van groot verskil, hy noem dat dit regdeur die geskiedenis plaasgevind het, dink aan vroeë kerk se spesiale vergaderinge (bv. Nicea) en die sinode van Dordt. Ons moet dit ook so benader, nie te vinnig besluit nie, is dr. Vergeer se pleitdooi. Ds. Danie Snyman maak ook ‘n pleitdooi vir ‘n spesiale sinode want hy meen die huidige sinode het nie tyd om (as ek reg gehoor het) ‘nege’ beswaarskrifte oor VIDA te hanteer nie.


14h20: onthou ook om die ‘comment’ afdeling hier onder te lees, vir ons lesers se verskillende opmerkings: Daan Malan wat vra oor die Belhar belydenis en die GKSA; Josef du Toit wat dieselfde tendens by ons sien plaasvind in die kerke in Nederland, veral onder Vrygemaaktes.


14h00: vergadering gaan voort oor spesiale sinode plan. Dr. Braam Kruger noem dat afgetrapte afgevaardiging reeds ‘n groot probleem is (wat ek noem: losskrum afgevaardiging), en ‘n spesiale sinode gaan net nog meer van ‘n ‘getrappery’ afgee. Ds. Ben Fourie noem dat om kardinale sake aan te spreek benodig ons nie ‘n ‘Sinode van Kardinale’ nie, hierdie sinode moet die sake bespreek en besluite neem. Die voorsitter, dr. Douw Breedt, kry ook ‘n spreekbeurt, en hy is van mening ons het nog tyd nodig het om mooi na mekaar te luister oor moeilike sake, daarom is hy vir die spesiale sinode. Ds. Carel Jansen meen as ons gaan vir ‘n spesiale sinode, dan is ons nie meer presbiteriaans besig nie, maar kollegialisties.


12h20: nog ‘n paar sprekers maak sterk pleitdooie, beide kante toe. Breek nou vir ete, ons is 14hoo terug vir die SSP se opvolgbeurt (spesiale sinode plan) …


12h00: ds. Sarel Cilliers (teen VIDA) maak sterk pleitdooi vir spesiale sinode ter wille van eenheid en weens Omkeerstrategie … wat ek nie met my broer saamstem nie (d.i., die spesiale sinode plan). Ds. Sarel noem dat dit sy laaste sinode is, sinodes het nie sy oortuigings verander nie, maar die werk van die Eenheid in Verskeidenheid wel.


11h55: dss. Piet Venter, Fanie Coetzee, Freek Dreyer (almal ten gunste vir VIDA) maak sterk pleitdooi teen spesiale sinode idee, hierdie vergadering moet besluite neem, nie aanhou uitstel nie … ek stem met hul saam (maar nie met hul pro-VIDA standpunte nie).


11h50: 6.3.3 nou op tafel, bl.153, baie belangrik om te gaan lees. In wese kom dit daarop neer om weer alle sake oor verskil te verwys na ‘n ‘Spesiale Sinode’.


11h40GKSA en NGK ‘het mekaar nodig’

In die artikel lees ons die volgende tragiese woorde:

“Die besluit om saam met die NG Kerk te werk is stilweg ná ’n gesprek agter geslote deure op die Gereformeerde Kerke se algemene sinode met ’n oorweldigende meerderheid aanvaar. Uit ongeveer 280 afgevaardigdes het minder as tien teen die samewerking gestem, het Beeld verneem.”

maar, die troos is … daar was tien, en sal altyd daar wees,

Op.5:11 Toe sien ek, en ek hoor ‘n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tien duisende van tien duisende en duisende van duisende; 12 en met ‘n groot stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.

En dan hoor ons ook:

Rom.9:1 Ek vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook ‘n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. 2 God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die Skrif in die gedeelte oor Elía sê nie? hoe hy by God optree teen Israel en sê: 3 Here, hulle het u profete gedood en u altare het hulle afgebreek, en ek het alleen oorgebly, en hulle soek my lewe! 4 Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir Myself sewe duisend manne laat oorbly wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie. 5 Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.


11h15: hoor valse teenstellings tussen Christus se Verlosserskap (regverdiging) en Christus se Koningskap (heiligmaking) wat ons kerkwees betref. Die argument is dat ons gebind is aan eersgenoemde, maar nie so sterk oor laaste nie, wat natuurlik nie waar is nie.

Bv. (en dit is my eie voorbeeld), vat Verlossing (regverdiging/redding) en VIDA (heiligmaking/gehoorsaamheidsvraag: kerkregering):

Regverdiging/redding saak:

1 Tim.1:15 Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

Heiligmaking/gehoorsaamheid vraag (van toepassing op kerkregering, VIDA):

1 Tim.3:1 Dit is ‘n betroubare woord: as iemand na ‘n opsienersamp verlang, begeer hy ‘n voortreflike werk. 2 ‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig

Natuurlik is heiligmaking die vrug van die regverdiging (HK So. 23 en 24), maar dit maak nie heiligmaking minder belangrik en/of nie-wesentlike saak nie. Daarom ook artikels 30-32, NGB.

Albei in Christus word gehandhaaf tot ons Vader se eer … en ons moet ook, in ons lewens, gesinne, gemeentes en kerke wat saamvergader, dus kerkverband:

1 Kor. 1:30 Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. 31Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die Here roem.

 

In die woorde van Christus self, van toepassing op hierdie saak:

“Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.” (Mark.10:9)


11h10: Daar word nou besin oor bewoording oor wat wesentlike en nie-wesentlike sake is.


11h00: Omkeerstrategie aanvaar met wysigings. Nou is dit 21.1 Leerstellig – rapport eenheid in verskeidenheid,  (reeds al bespreek, is nou besig met afronding). Besig met amandement, oor herbewoording van 7.3, bl.154.


09h25: Beeld die volgende tekenprent nie treffend uit wat die wesentlike krisis van ons tye is nie, in stryd met wat gereformeerdes nog altyd glo volgens Rom.11:36, Uit HOM, en deur HOM, en tot HOM, is alle dinge. SYNE is die heerlikheid tot in ewigheid.

Peanuts Cartoon for Jan/07/2015

Mag ons hemelse Vader ons genadig wees in sy regverdige oordele (Klaagl.5:19-21).


09h20Gereformeerde Kerk sê nou ‘ja’ vir samewerking met NG Kerk


09h00: Sien die volgende artikels oor die dwalinge wat leef en al meer oorneem in die NGK: Dwaalleer in die NGK; Belhar belydenis.


08h40: ds. Ben Smit noem (met verwysing na grafiese voorstelling op bl. 446 AA (Aanvullende Agenda), dat die sentrale doel is nie om ‘siele te wen’ (missio Dei) nie, maar ‘die eer van God’ (soli Deo Gloria), wat wel sentraal redding insluit, maar nie daartoe beperk kan word nie. Daarom moet soli Deo Gloria ingewerk word by grafiese voorstelling.  Bespreking volg.

Daar word besluit bo ‘Missio Dei’ word ingevoeg ‘Alles tot eer van God’.


08h15: ‘n paar sake van die dagprogram wat groot gevolge het vir die res van die Sinode,

– Omkeerstrategie

– Kommissie leerstellig: rapport 1 (VIDA)

– Rapport eenheid in verskeidenheid

– Beskrywingspunt KO art.31

– Beskrywingspunt oor onderskeid wesentlike en nie-wesentlike sake

– Beskrywingspunt – moontlike spesiale sinode (om o.a. sake soos VIDA te hanteer) – dus, indien aanvaar, is VIDA weer van die huidige sinodetafel af … tot ‘n volgende keer …


07h45: Goeie môre, sinode nog nie begin nie, gaan voort met bespreking van Omkeerstrategie, bl. 445 Aanvullende Agenda.  My indukke van gister se sinode sitting:

Met die besluit en rigting om nouer eenheidsbande te soek met die NGK, terwyl hul juis al meer deformeer van ons gereformeerde belydenis, word ‘n verdere streep getrek deur die herstigting van die GKSA van 1859 en daarna. Dit volg tragies in navolging van die 2012 besluit om nou ook ‘n Gesangsingende kerkverband te wees, ongeag die ryke kosbare erfenis van ‘n hoofsaaklik Psalmsingende (en later Skrifberyming singende) kerkverband, wat ons met nederigheid wil vashou (ekself: Psalms alleen).

Die gevolge van hierdie besluite sal nou biddend verootmoedigend verwerk moet word en dan opgetree word.

As ‘n begin wil ek vir elke dopperlidmaat en ander gelowiges wat baie besorg is oor hierdie tragiese besluit (ook ons gereformeerde dopper broers en susters wat ongelukkig nog in die NGK vasgevang is), die volgende driedelige artikel reeks aanbeveel om te begin lees:

– persoonlik

– gesin en familie

– saam mede gemeentelede

Quo Vadis, Gereformeerde Afrikaner ?

Nieteenstaande hierdie agteruitgang glo ek nog dat daar ‘n kern van ons volk is wat aan sy verlede ten volle trou bly en in die regte rigting voortbou.  Ek glo nog dat daar ‘n tyd sal kom waarin God ons volk sal wakker skud tot ‘n stryd wat die so nodige antitese sal skep en die toegedekte antitese, die dubbelslagtige en dubbelhartige karakter van die sinkretisme, sal ontbloot en daardeur vernietig – ‘n stryd wat noodwendig op kerklike en godsdienstige terrein sal moet begin omdat die Calvinisme die geestelike wortel van ons volksbestaan is.

Ek glo dit omdat die taak wat God aan ons volk hier in Suid-Afrika en ten bate van die hele Afrika gestel het, nog lank nie afgehandel is nie, ‘n taak waarin die stryd tussen Oos en Wes ‘n sentrale rol gaan speel. Dat God ons volk roep, blyk duidelik uit die roeping van ons volk in die huidige wêreldverwarring.” – oud-prof HG Stoker se woorde in 1952 (beklemtoning bygevoeg).

Laat ons bid dat die Here ons wysheid en krag gee om te doen wat reg is, vir sy eer en liefde vir sy gemeentes … en nie wat (ge)maklik is of ‘werk’ nie.

Laat ons verootmoedigende gebed ook wees die versugting van Dawid (1 Kronieke 21:13):

Ek is baie benoud; laat my tog in die hand van die HERE val, want sy barmhartighede is baie groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie.

(Sien die volgende artikels oor die dwalinge wat leef en al meer oorneem in die NGK: Dwaalleer in die NGK; Belhar belydenis)

« Newer Posts - Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 456 other followers