DIE BEPROEWING VAN ONS GELOOF

LEI TOT VOLHARDING

Skriflesing: Psalm 119:65-72; Hebreërs 12:1,2; Jakobus 1:1-4; Openbaring 7

Preekteks: Jakobus 1:1b-4

Die preek (asook die res van die Jakobus-reeks) kan hier geluister word:

Jakobus 1:1b-4 (gaan na: 2015-03-01)

(Nota: Ek het in die verlede al my preke vanaf, Jak.2:14 tot 5:20, reeds hier op my blog geplaas. Ek gaan in die komende weke 1:1-2:13 se preke ook hier plaas.)

Preeknotas (die preeknotas stem nie presies ooreen met die audio preke nie, aangesien die preek gelewer is by beide GK Carletonville en GK Bet-el, waar dit in toepassing kan verskil):

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Ons gedenk vandag aan die Here se tafel,

dat ons dit moet beskou as groot vreugde,

as ons in ons geloof beproef word, getoets word.

WANT dit lei daartoe, dat ons as diensknegte van die Here,

sal volhard tot die einde toe, alles tot sy eer.

Dit wil ons deur sy Woord ook hoor, oppad na die tafel,

hier vanuit Jak.1:1-4,

Beskou dit as groot vreugde om in jou geloof getoets te word,

want dit laat jou volhard tot die einde toe.

Ons gaan na twee sake kyk,

– vanuit die 2de gedeelte van vers 1, aan wie skryf Jakobus sy brief, en

– waaroor skryf hy vir hulle, wat is doel met sy skrywe

Read More…

KERKBLAD ARTIKELS OOR DIE NG KERK SINODE

SE PRO-HOMOSEKSUELE BESLUIT

kerkblad nov 2015

In die November 2015 uitgawe van die GKSA se maandblad, Die Kerkblad, is daar reaksie op die NGK se tragiese besluit aangaande homoseksualisme (kan iemand vir my verduidelik waarom daar nou deesdae van ‘dieselfdegeslag verhoudings’ gepraat word, en nie meer homoseksuele verhoudings nie?).

Hier is drie relevante artikels aanlyn beskikbaar (ek plaas ‘n paar aanhalings hier):

NG Sinode se besluite raak verhouding met die GKSA direk, prof CFC Coetzee

“Tot sover ds. Aucamp. In die voorgenome gesprek (met die NGK – slc) sal myns insiens onder andere die volgende sake indringend deurgepraat moet word: Skrifbeskouing en Skrifgebruik; die binding aan ons gemeenskaplike belydenis; sondebegrip; kerklike tug; opvattings oor die huwelik; huidige reëlings in verband met kanselruil. Die uitkoms van hierdie gesprek sal bepaal of ’n sinvolle verhouding tussen die twee kerkgemeenskappe nog moontlik is.”

“Dit is dus ons oortuiging dat die beoefening van homoseksualisme, soos die volhardende oortreding van enige van die gebooie van God, ’n tugwaardige sonde is. Die Algemene Sinode van die NG Kerk het klaarblyklik anders geoordeel.”

Die veranderende tydsgees, prof. GJC Jordaan

“Tye verander”, is gewoonlik die verskoning vir ’n nuwe koers wat ingeslaan word, veral wanneer mense skepties oor die verandering is. “Tye verander, en niemand kan dit keer nie. Verandering is onafwendbaar.” Hierdie slagspreuk is al dikwels as “argument” gebruik om kerklike besluite te probeer “deurdruk”, in besonder besluite wat nie die toets van die Bybel kan deurstaan nie. Hierdie slagspreuk is weer onlangs uitgehaal toe die nuus van die NG Kerk se gay-besluit Suid-Afrika getref het. Ons moet die besluit aanvaar, want tye verander nou maar eenmaal.”

“Tydsgees kom en gaan. En daarmee saam kom en gaan verandering. In die jongste tyd is dit weer geïllustreer. Anders as gister, bepaal vandag se tydsgees dat gay-wees reg is en dat enige vorm van weerstand teen gay-wees verkeerd is. Gister was die huwelik as instelling reg; vandag se tydsgees maak die huwelik as oudmodies af. Die tydsgees is in wese veranderlik.

Tydsgees kan mense se besluite verander, maar daarmee word niks aan die waarheid verander nie. Die waarheid is immers nie veranderlik nie en word nie deur iets veranderliks bepaal nie. Daarom kan tydsgees nooit die norm wees van wat reg en wat verkeerd is nie.” 

“Gegee dat die Bybel onveranderlik is, is daar ook die standpunt wat propageer dat die Bybel nie so duidelik verstaanbaar is nie. Sulke uitsprake staan lynreg teenoor die deursigtigheid van die Skrif, waarvan die Bybel self die beste getuie is. God het sy Woord tog gegee om te openbaar, nie om te verberg Natuurlik is daar plekke in die Bybel wat nie met die eerste oogopslag helder en duidelik is nie, maar in die lig van die baie duidelike dele van die Bybel word selfs die minder duidelike dele vir elke leser helder verstaanbaar. So, byvoorbeeld, kan daar geen onduidelikheid daaroor wees dat die Bybel homoseksuele optrede as verkeerd afwys nie.”

Is lewenskwessies ‘middelmatige sake’ ?, ds. Cassie Aucamp

“Nêrens vind ons by Paulus so ’n teenstrydigheid tussen “leer” en “lewe” nie. Inteendeel, in feitlik elke brief van Paulus gaan die verkondiging van die kernwaarhede van die leer van Jesus Christus outomaties oor in die oproep tot ’n nuwe lewenswandel in Christus.

Is dit ook nie ironies nie dat juis die aanslae teen die leer, soos teen die maagdelike geboorte en werklike opstanding van Christus, sigself bedien van dieselfde tipe argumente en Skrifgebruik as waarmee die uitsprake van die Skrif oor seksualiteit in die huidige debat hanteer word?”

“Dit is my oortuiging dat die klassifisering van sake oor die lewenswandel as “middelmatige sake” ons nie verder bring in die debat oor homoseksuele verhoudings nie. Leer en lewe is onlosmaaklik aan mekaar verbind en verg albei gehoorsaamheid aan die wil van God, ook ten opsigte van seksualiteit en die huwelik.”

Posted by: proregno | November 3, 2015

Boekbekendstelling: Christus alléén in Psalm 110

CHRISTUS ALLEEN IN PSALM 110

ps 110 ahb

Christus alléén die Verklaarder van sy Woord deur sy Woord

deur dr. AH Bogaards

[Nota: ek wil hierdie boek sterk aanbeveel vir elke gelowige, dit raak wesentlike sake aangaande Skrifbeskouing, Skrifgesag, gereformeerde skrifverklaring beginsels, verhouding OT en NT, hoe ons Skrif met Skrif vergelyk, en dan ook die probleme met die NAV (1983-vertaling), die nuwe komende direkte vertaling, ens.  Koop gerus die boek en versprei dit verder onder mede-gelowiges.]

Hier is meer inligting oor die boek:

Voorwoord
Ek het myself dikwels afgevra: hoekom is ek al so lank met hierdie Psalm besig? Hoekom bly hierdie Psalm my so vashou? Die antwoord is: omdat Christus my met hierdie Psalm vashou.

Hy het my oorweldig, Hy het vir my te sterk geword. Ek is in die greep van Psalm 110, in die greep van Christus.

Dit is soos wat Jeremia (20:7,9) sê: “HERE, U het my oorgehaal, en ek het my laat oorhaal; U was te sterk vir my en het oorwin; … En as ek sê: Ek sal aan Hom nie dink nie en in sy Naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos ‘n brandende vuur, opgesluit in my gebeente.”

In die verklaring van Psalm 110 gaan dit vir my oor liefde vir ons Here Jesus Christus en sy Woord. Dit is my innige bede: laat u Naam geheilig word in ‘n suiwer uitleg van u Woord; laat u Naam geheilig word in die buig onder die gesag van u Woord, in die gehoorsaam luister na Ú uitleg, na die Verklaring wat U Self in en deur u Woord gee.

Om regtig reg te kan doen aan hierdie Psalm en aan elke Skrifgedeelte, moet ’n mens gaan sit aan die voete van Jesus in sy Klaskamer van die Woord. Alles wat nodig is om sy Woord te kan verklaar – dit is te vinde in hierdie Biblioteek, in die 66 Boeke van ons hoogste Profeet en Leraar. Dit is uiteindelik die enigste biblioteek, wat in Skrifuitleg gebruik mag word.

Kommentare en ander boeke moet net die Woord aan die woord bring. Hierdie studie wil meer as net ’n verklaring van Psalm 110 wees: ek wil gelowiges ook help in die groot beginsel van Skrifuitleg: die Bybel is sy eie Verklaarder. Dit beteken ons moet Skrif met Skrif gaan vergelyk. Of om dit nog anders te sê: ek wil u leer hoe ons na Christus alleen luister in ons verklaring van die Bybel.

In die loop van die ondersoek het ek diep onder die indruk gekom van die heerlike rykdom wat in Psalm 110 tot ons kom. Strome van troos kom ons daarin tegemoet. Aan die anderkant is dit ook ’n baie ernstige Psalm, want ons hoor van Christus se wederkoms om te oordeel.

Ek laat sien dat hierdie Psalm nét oor Christus gaan en nie oor ’n aardse koning soos byvoorbeeld Salomo nie. Daarom is die titel: Christus alléén in Psalm 110.

Ek toon aan dat dit die leer van die Bybel is. Daarvan word ons oortuig as ons Skrif met Skrif vergelyk. Dit is wat Christus Self ons leer deur sy Woord. Hy is die Verklaarder van sy eie Woord. Daarom is die sub-titel: Chrístus alléén die Verklaarder van sy Woord deur sy Woord.

Ek het op ’n stadium ’n artikel geskryf met die titel: Maar Jesus sê my Here. Teen alle ander verklarings en vertalings van Psalm 110:2 (die HERE het tot my Here gesê), sê Christus in die Psalm self, in die Ou Testament en in die Nuwe Testament dat hierdie Psalm nié oor ander here – Salomo of watter koning of heer ook al -, gaan nie, maar oor die Here Jesus Christus alleen.
Dit sê Hý en nie ’n mens nie. Dit gaan oor buig onder die gesag van sy Woord.
Ten slotte wil ek dit met groot blydskap noem dat daar meer geleerdes is, wat my standpunt oor Psalm 110 deel.

Daar sal naamlik ook binnekort die skitterende studie van dr VE d’Assonville verskyn. Dit handel oor Calvyn se uitleg van Psalm 110:1.1 Ek wil dit baie sterk
aanbeveel (Dr. VE d’Assonville is verbonde aan die Fakulteit Teologie van die Universiteit van die Vrystaat. Die volledige titel van die artikel is: “The perpetuity of Christ’s reign …”. Calvin’s interpretation of Psalm 110:1.)

Inhoudsopgawe
Voorwoord 7
Bedankings 8

Hoofstuk 1 
Die Psalms: geskryf deur Christus en oor Christus vir die Kerk van alle eeue 9

Hoofstuk 2 
Van nature is die mens totaal onbekwaam en onwillig om die Woord reg te verklaar en om onder die gesag daarvan te buig 10
2.1 Van nature onbekwaam tot Skrifuitleg 10
2.2 Tensy ons wedergebore word 10

Hoofstuk 3 
In die klaskamer van Christus en sy Gees 13
3.1 Na die Skrywer Self en na sy Leerskool toe: na Christus toe 13
Lukas 24:25-27 en 44-47 13
3.2 Christus en sy Gees en Woord 14
Handelinge 7 15
2 Petrus 1:20-21 15

Hoofstuk 4 
Psalm 110 is ’n direkte Messiaanse Psalm 16
4.1 Direk en indirek Messiaanse Psalms 16
4.2 Ook met Psalm 110 moet ons na die Skrywer Self en na sy Leerskool toe gaan 16
4.2.1 Wat die Here Jesus Self in Psalm 110 en nog ander Skrifgedeeltes sê 17
4.2.2 Wat die Here Jesus Self sê oor Dawid se seuns se sogenaamde priesterskap 18
4.2.3 Wat die Here Jesus Self in Matteus 22:41-46 oor Psalm 110 sê (vgl. ook Mark.12:35-37 en Luk.20:41-44) 19
4.2.4 Wat die Here Jesus Self in Handelinge 2:32-36 sê 21
4.2.5 Wat die Here Jesus Self in Hebreërs oor hoëpriesterskap volgens die orde van Melgisedek sê 22
4.2.6 Wat die Here Jesus Self in Hebreërs 1 sê oor Psalm110:1 en die Godheid van Christus 23
4.3 Luister na en buig onder die gesag van die Skrif 24
4.4 “My Here” met ‘n hoofletter is die kanonieke, gesagvolle verklaring en vertaling 24
4.5 Die héle boek van die Psalms verkondig Christus 24
4.6 Die Direkte Vertaling en die kleinletter-hoofletter-argument 25

Hoofstuk 5
Psalm 110 in sy eenheid en samehang met ander Psalms 26
5.1 Die Boek van die Psalms vorm ’n wonderlike samehang en eenheid 26
5.2 Psalm 110 in sy eenheid en samehang met Psalm 2 26
5.3 Psalm 110 in sy eenheid en samehang met Psalm 109 26

Hoofstuk 6 
Soos die eerste lesers of hoorders dit verstaan of soos die Skrywer dit bedoel? 28
6.1 Soos die eerste lesers dit verstaan het 28
6.2 Soos die Skrywer dit bedoel 28
6.3 Een beginsel tot die enigste verhef 28
6.4 Die gevaar van die loslating van die Skrif-met-Skrif- verklaringsbeginsel 29
6.5 Ps.110:1 en met name die woorde my Here as ‘n goeie voorbeeld 29
6.6 Die eerste-hoorder-verklaring neem boonop nie die direkte tekstuele konteks in ag nie 30
6.7 Die eerste-hoorder-verklaring neem ook nie met die eerste-hoorder-beginsel in aanmerking dat die Gees van Christus bedoel het om meer as net die eerste hoorders verstaanbaar aan te spreek nie. 30
6.8 Ons het in die Skrif die geïnspireerde antwoord hoe die latere hoorders – die ons van 1 Petrus 1:12 – Psalm 110 verstaan het en hoe ons dit vandag moet verstaan 31

Hoofstuk 7 
Verklaring van Psalm 110 32
7.1 Die Skrywer Self moet dit verklaar 32
7.2 Psalm 110: ’n kort samevatting van die hele Evangelie 32
7.3 Vers vir vers, woord vir woord 33
I. Die Koning en sy hemelvaart om te regeer (vv. 1-2) 33
II. Die Koning en priestervolk – Pinkster (v 3) 38
III. Die Koning en sy Hoëpriesterskap volgens die orde van Melgisedek – Pase (v 4) 45
IV. Die Koning en sy wederkoms om te oordeel (vv. 5-7) 48

Bylaag A 52
Die sogenaamde Direkte Vertaling 52
1. ’n Nuwe Afrikaanse vertaling 52
2. Die bewering dat Christus in hierdie beplande vertaling uit die Ou Testament weg vertaal gaan word 52
Kleinletters 52
Beroep op die Nederlandse Statenvertaling 53
Die 1637-uitgawe van die Statenvertaling en Psalm 110:1 53
Die ontstaan van ‘n gewoonte 54
3. Beoordeling van die vertalers se beroep op die Statenvertaling 55
4. Die Nuwe Testament se “verstaan” van die Ou Testament? 55
5. Twee uitgawes van die Direkte Vertaling: die eer van God en die heil van ons naaste 57

Bylaag B 58
Die Direkte Vertaling se vertaling van Maleagi 3:1 58
1. Inleidend 58
2. Maleagi 3:1 58
2.1 ’n Doelbewuste keuse 58
2.2 Vergelyking van die 1953- en Direkte Vertaling 59
2.3 Beoordeling van die Direkte Vertaling van Maleagi 3:1 59
2.4 Maleagi en die Statenvertaling van 1637 61
3. Gevolgtrekking 62

Bylaag C 63
’n Paar meer wetenskaplike opmerkings by die verklaring van Psalm 110 63
1. Gebruike van Adon/Adoni/Adonay vir God of Christus in verskillende tekste 63
1.1 God of Christus aangespreek as Adon (enkl., sonder suffiks) 63
1.2 Die Engel van die HERE aangespreek as Adoni (my Heer) 63
2. Die Masorete en Adoni/Adonay 63
3. Die Septuagint en ho kurios mou 64
4. Die Nuwe Testament en ho kurios mou 65
5. Gesenius oor Adonai 66

Bylaag D 67
Die ongelowige Jode en Psalm 110:1 67
1. Die Jode in die NT (Psalm 110:1 en Mt 22:41-46) 67
2. Joodse geskrifte na Christus 67

Bylaag E 68
Johannes die Doper se lang wysvinger: die Ou Testament 68
Enkele geraadpleegde bronne 72

Uittreksels

Hoofstuk 3
In die klaskamer van Christus en sy Gees
3.1 Na die Skrywer Self en na sy Leerskool toe: na Christus toe
Wie ‘n boek wil verstaan, moet na die skrywer self toe gaan. Hy sal immers die beste weet wat hy in sy geskrif bedoel.
Dit geld ook van die Bybel. Wie die Psalms wil begryp, wie wil weet watter plek die Psalms inneem óók in die Kerk van die Nuwe Testament, moet na die Nuwe Testament toe gaan. Daar laat ons hoogste Profeet en Leraar self, Jesus Christus onse Here, Hy wat die Skrywer van die Psalmboek is, ons die Psalms sien in hulle diepste betekenis en waarde.

‘n Mens moet in die skool van die beste Leermeester, Jesus Christus, en sy apostels les ontvang in Skrifuitleg, sê Kohlbrugge. Hulle het die sleutel tot die verstaan van die Ou Testament gegee. Met hierdie sleutel kan ons die deur tot die geheimenisse van die Skrifte van die Ou Verbond open. In die klaskamer van die Nuwe Testament leer ons die Ou Testament ken as die gesagvolle Woord van God, wat Christus aan ons verkondig.

Lukas 24:25-27 en 44-47
Menslike onvermoë en onwil om die Skrif te verstaan en te glo – dit sien ons in die geskiedenis van ons Here Jesus se verskyning na sy opstanding aan die Emmausgangers en die dissipels.

Ons sien egter ook Wie die Skrifte vir ons oopmaak, naamlik Christus.
In verse 25 tot 27 sê Jesus vir die Emmausgangers: “o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het! Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.” In vers 44-47 sê Jesus verder: “Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word. Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan. En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder.”

Drie punte moet by vers 25 tot 27 en 44 tot 47 aangestip word:
Eerstens is dit uit die geskiedenis van die Emmausgangers duidelik: Hulle was blind vir iets in die Ou Testament. In lyn met die Joodse opvatting van daardie tyd wou hulle niks weet van ‘n lydende Messias nie. Hulle wou dit nie in die Skrifte (die Ou Testament) sien dat die Christus eers moes ly en daarna in sy heerlikheid ingaan nie (Luk 24:26). Hulle het net oog gehad vir die een lyn in die Skrifte van die Ou Verbond: die lyn van verheerliking van die Christus.

Hulle wou nie álles glo wat die profete geopenbaar het nie. By daardie álles is ook ingesluit die lyn van lyding. Dit is ook nie vreemd dat hulle dit nie wou glo nie: So ‘n evangelie van ‘n Christus wat moes ly vir ons sondes – dit is nie na die mens nie (Gal 1:11).

Tweedens dui Christus die oorsaak van hulle blindheid aan: hulle onverstandigheid (v 26), hulle verstand wat gesluit was vir die volle boodskap van die Skrifte (Luk 24:45). Hierdie onverstandigheid of dwaasheid het niks met gewone domheid te make nie, maar slaan in die Bybel altyd op ‘n sondige weiering om in te sien en te glo wat so duidelik in die Skrifte staan.

Ondanks die duidelikheid van die Ou Testament en die feit dat Jesus self hulle verskeie kere daarop gewys het hoe die Ou Testament van Hom profeteer (sien o.a. Luk 22:37), het hulle steeds nie geglo nie. Daarom beskryf Jesus hulle geestesgesteldheid as ‘n traagheid van hart om te glo alles wat die profete gespreek het (Luk 24:25) – ongeloof.

Derdens sien ons Wié die blindheid wegneem: Christus doen dit. Hy neem dit weg deur vir hulle uit te lê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het (Luk 24:27) en deur hulle verstand te open om die Skrifte te verstaan (Luk 24:45). Hy open die Skrifte en Hy open hulle verstand en dán verstaan hulle.

Hierdie dinge moet ons ook onthou as ons ons besig hou met die Bybel. Net biddend, met die hulp van ons hoogste Profeet en Leraar, Jesus Christus, en sy Heilige Gees kan ons verstaan én glo wat daar geskrywe staan.

Hoofstuk 4
4.2.1 Wat die Here Jesus Self in Psalm 110 en nog ander Skrifgedeeltes sê
In sy kommentaar op Psalm 110 skryf Calvyn: ons vind die sekerheid dat hierdie Psalm op Christus alleen slaan eerstens in die woorde van Jesus self (Mt.22:41-46).

Dan maak Calvyn hierdie belangrike opmerking: ook die Psalm self roep dit luid uit dat daar geen ander verklaring moontlik is nie. Daarmee bedoel Calvyn: ook as ’n mens net die Psalm alleen goed lees, kan jy by geen ander
verklaring uitkom as dat met my Here Christus bedoel word en dat Psalm 110 net op Hom slaan (Ook hier wil ek herinner aan die artikel van dr VE d’Assonville oor Calvyn se interpretasie van Psalm 110:1, omdat dit so ‘n deeglike en diepgaande artikel is)

Dit het alles met goeie taalkunde te make: om ‘n woord binne sy verband te verklaar. Dit geld ook van die my Here van vers 1. Die res van die Psalm, die konteks, moet lig werp op hierdie woorde. Die Skrif moet die Skrif verklaar en dan sien ons: In Psalm 110 sê Jesus Christus deur sy Gees bepaalde dinge van my Here, wat dit onmoontlik maak om my Here op ‘n mens te laat
slaan.

Bestel by: attie@enigstetroos.org
Prys: R60 plus posgeld

__________________

Sien ook hierdie verder bronne oor die Psalms:

Psalmstudies

Messiaanse Psalms

Die Psalmboek

As diensknegte van Christus word ons geroep

om die Here en mekaar dien

Skriflesing: Matteus 12:46-50; 13:53-58; Jakobus 1:1-4

Preekteks: Jakobus 1:a, “Jakobus, ‘n dienskneg van God en die Here Jesus Christus …”

Die preek (asook die res van die Jakobus-reeks) kan hier geluister word:

Jakobus 1:1a (gaan na: 2015-02-15)

(Nota: Ek het in die verlede al my preke vanaf, Jak.2:14 tot 5:20, reeds hier op my blog geplaas. Ek gaan in die komende weke 1:1-2:13 se preke ook hier plaas.)

Preeknotas (die preeknotas stem nie presies ooreen met die audio preke nie, aangesien die preek gelewer is by beide GK Carletonville en GK Bet-el, waar dit in toepassing kan verskil):

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Ons is oppad na die Here se tafel komende Sondag, as die Here wil.

In ons selfondersoek oppad na die Here se tafel, moet ons opnuut vra:

Is ek waarlik ‘n dienskneg van Christus ?

Christus het gekom om te dien,

is ek besig om te dien met die gawes wat die Here vir my gegee het?

Vanoggend word ‘n broeder bevestig, om ook in die amp, of beter gestel,

die diens van ouderling, die Here en sy gemeente te dien.

Maar die roeping om te dien, is ‘n roeping wat tot ons almal kom

Dit wil ons leer vandag uit ons teksgedeelte, Jak.1:1,

Ons word geroep om as diensknegte van Christus die Here en mekaar te dien

Ons begin vandag ‘n preekreeks uit die algemene brief van Jakobus.

Deur hierdie brief wil ons leer wat dit is om die Here en mekaar te dien.

Ons gaan vandag let op wie die skrywer van die brief Jakobus is,

en wat hy ons van dienskneg skap leer:

Read More…

Skokkend Positief ? 

Waarom die NGK Sinode so maklik die

pro-homoseksuele besluit kon neem 

“Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.” – Hebreërs 13:4

Die kort antwoord is – daar is geen meer vrees vir God nie, die Woord as finale gesag vir leer en lewe het verdwyn, en daarom word sy skeppingsordening, die huwelik nie meer as eerbaar beskou nie, d.w.s. geheilig en beskerm word deur tweesnydende swaard verkondiging van die Evangelie van Christus nie, en ook nie die liefdevolle toepassing van die christelike tug nie (sien HK Sondag 31).

Die langer antwoord is, omdat onwettige onbybelse egskeidings, asook saamwoon (saamslaap) buite die eg deur die kerk geheilig is deur dit te akkomodeer of te verdra, al vir dekades (sien hier die laaste wollerige amptelike besluit van die NGK oor saamwoon buite die eg, wat vir alle praktiese doeleindes daarop neerkom dat “paartjies voorhuwelikse seks mag hê om seker te maak dat hulle bymekaar pas voor hul besluit om te trou”).

Die noodwendige gevolg is dat die Here ons dan net nog meer aan onsself oorgee, nie net aan die onwettige egskeidings en hoerery wat toeneem en meer aanvaarbaar word nie, maar ook die goedkeuring en bevordering van homoseksualisme, soos verwoord in Rom.1:18-32.

Die pro-gay aktiviste het ‘n punt beet as hul die afvallige kerk wys op hul dubbele standaarde.

Ek het al reeds heelwat geskryf oor die onwettige egskeidings en hertroue wat plaasvind, maar wil hier nou verder ingaan op die kwessie van saamwoon (saamslaap) buite of voor die huwelik.

Ek het die afgelope week die gratis blaadjie, Kruisgewys, van Bybel-Media ontvang (Oktober 2015-uitgawe). Die tema van hierdie uitgawe, is

“Jongmense en die kerk”

Die artikels is opsommings en beskrywings van die ‘nuwe navorsing’ wat gedoen is oor die ‘aktiewe kerkjeug’, en in die volgende boek gepubliseer is:

Skokkend Positief: Insigte vanuit nuwe navorsing oor aktiewe Afrikaanse kerkjeug

Nou waaroor, onder andere, is die skrywers en tydskrif so ‘skokkend positief’ ?

Ek haal vir u aan uit een van die artikels, “Wat sê die jongmense oor seks en hulle geloof”:

Read More…

DIE VURIGE GEBED VAN ’N REGVERDIGE

HET GROOT KRAG

Skriflesing: Spreuke 15:6-10,26-33; 28:1-10; 1Kor.6:9-11; Jak.5:13-20

Preekteks: Jakobus 5:16b-20, “Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag” (v.16b)

Hierdie preek (asook die voriges in die Jakobus-reeks) kan hier geluister word:

Jakobus 5:16b-20 (gaan na: 2015-10-25)

Preeknotas:

Geliefdes in Christus,

Die Woord van die Here roep ons op tot ’n lewe van aanbidding en gebed tot en met die wederkoms van ons Here Jesus Christus, waarop ons geduldig wag deur die geloof.

In v.13-16 hoor ons daardie oproep:

– as ons ly, moet ons bid

– as ons opgeruimd is, moet ons psalmsing

– is ons op ‘n ernstige siekbed, moet ons die ouderlinge inroep om te bid

– ons moet ook heeltyd vir mekaar bid.

So die lewe van die Here se kinders.

Sy kerk word gekenmerk aan ’n volhardende lewe van gebed en aanbidding midde al die geestelike en fisiese aanslae in hierdie lewe.

Nadat Jakobus dan, al hierdie opdragte gegee het tot gebed, eindig hy sy skrywe hier aan die einde van sy brief, met ’n belofte of troos aangaande die uitkoms van ons gebede, wat dan ook die tema van ons prediking vandag, en dit is v.16b,

DIE VURIGE GEBED VAN ’N REGVERDIGE HET GROOT KRAG  

Ons let op 2 punte,

 1. Die Here werk groot krag deur regverdiges se gebede
 1. Die regverdiges se vurige gebede het groot krag

Read More…

Posted by: proregno | October 20, 2015

Preek: Jakobus 5:13-16a Volhard in gebed en aanbidding

VOLHARD IN GEBED EN AANBIDDING

Skriflesing: Jak.5:1-16

Preekteks: Jakobus 5:13-16a

Hierdie preek (asook die voriges in die Jakobus-reeks) kan hier geluister word:

Jakobus 5:13-16a (gaan na: 2015-10-18)

Preeknotas:

In Sondag 10 van die HK, v/a 28, hoor ons die volgende baie troosvolle woorde:

28. Vr. Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskape het en nog deur sy voorsienigheid onderhou?

Antw. Dat ons in alle teëspoed geduldig, in voorspoed dankbaar moet wees en in alles wat nog oor ons kan kom, ‘n vaste vertroue moet stel op ons getroue God en Vader, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels só in sy hand is dat hulle teen sy wil hulle nie kan roer of beweeg nie.

Veral die woorde, dat ons in alle teëspoed geduldig, en in voorspoed dankbaar moet wees.

Dit is waaroor die lewe gaan,

 • goeie tye … slegte tye …
 • siekte en gesondheid,
 • droogte en reëns,
 • lydingstye en blydskaptye.

(sien die belydenis in v/a 27)

Dit is ook in wese wat ons besig is om te leer hier uit Jakobus, die hele brief, maar spesifiek die 5de hoofstuk.

In ons teksverse, stel Jakobus dit vir ons – die Here se diensknegte wat oppad is na die wederkoms – soos volg, v.13

13 ¶ Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalmsing. 

In tye van lyding, teëspoed moet ons geduldig wag en bid.

In tye van opgeruimdheid, blydskap en voorspoed, moet ons psalmsing.

Ons moet dus volhardend bid en aanbid … aanbid en bid,

want,

 • v.8, die wederkoms van die Here is naby, ons lewe geduldig volhardend in die lig van hierdie troos (v.7) !, en
 • v.11, ons aanbid en bid tot ‘n Here wat vol medelye en ontferming van ewigheid tot ewigheid is, dus ook vandag en nou midde ons lyding en swaarkry!

Ons tema is daarom,

‘n Lewe van volharding in gebed en aanbidding

tot en met die wederkoms van Christus 

Ons let op twee sake,
1. Volhardende aanbidding van ons Here, en ‘n

2. Volhardende gebed vir mekaar

Read More…

Posted by: proregno | October 15, 2015

Is homoseksualisme ‘natuurlik en onveranderbaar’ ?

IS HOMOSEKSUALISME

‘NATUURLIK EN ONVERANDERBAAR’

EN DUS NET DIE ‘DAAD’ SONDE,

MAAR NIE DIE ‘ORIëNTASIE’ NIE ?

“There is a sense, therefore, in which recent requests for the church to review its attitude toward homosexuality are really a challenge to the church’s very identity, purpose, and direction and a challenge to its view of the Word of God.” – dr. Greg L. Bahnsen

Ek het in een van my vorige skrywes (Die GKSA se amptelike standpunt oor homoseksualisme)dit gestel dat ek iets meer wil skryf oor dr. Nico Vorster se stelling, “Volgens die gedragswetenskappe is die homoseksuele oriëntering van kern- of egte homoseksueles nie veranderbaar nie” (Belangrike nota: dit blyk dat die skrywe van dr.N. Vorster nie die amptelike standpunt van die GKSA is nie, maar dat die amptelike standpunt verwoord is in die sinodebesluit van 2003 (bl.751), sien die ‘regstelling’ hier by my vorige skrywe).

Die antwoord uit die Heilige Skrif, is eenvoudig en duidelik:

1) Homoseksualisme is nie ‘natuurlik’ nie, maar on- of teen-natuurlik, teen God se skeppingsorde en wil vir mense, nl. die huwelik tussen een man en een vrou (Gen.1,2; Matt.19:1-12), waarbinne alleen ‘n intieme verhouding en die seksuele uitgeleef kan word, as jy daartoe geroep is:

26Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is;

27en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.

28 En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie – Romeine 1

2) Homoseksualisme, soos alle ander sonde  is veranderbaar deur die krag van die Evangelie, deur Christus se bloed en Gees,

16 Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo …. (Romeine 1)

9 Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie?

10 Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.

11 En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God. – 1 Korinthiërs 6

(Hier is my preek oor Romeine 1:16-32)

Hier is ‘n paar bronne waarna ek u wil verwys, wat hierdie saak duidelik en eenvoudig uiteensit: 

 1. Dr Attie Bogaards
 2. Nuwe boek oor die onderwerp
 3. Dr. Greg L. Bahnsen
 4. Eie skrywe
 5. Ander bronne

Read More…

TWEE GETUIENISSE TEEN DIE

NGK SINODE 2015 SE PRO-SONDE BESLUIT

[Nota: sien hier – by die ‘comments’ afdeling, die verskillende kerke se verwerping van die NGK se besluit]

KLASSIS MOOT VAN DIE GKSA SE MOSIE VAN LEEDWESE, SKOK EN AFKEUR TEEN DIE NGK SE BESLUIT AANGAANDE HOMOSEKSUALITEIT

Die Gereformeerde Kerke in Klassis Moot (BetEl, Daspoort, Meijntjieskop, Elofsdal, Innesdal, Kandelaar, OosMoot, Bronkhorstpruit, Pretoria(d), Wonderboom Suid, Totiusdal, Andeon, Bergsig) het die volgende Mosies eenparig aanvaar by vanaand se vergadering:

Die Gereformeerde kerke in klassis Pretoria-Moot neem met leedwese, skok en afkeur kennis van die onlangse besluite van die Sinode van die NG Kerk, wat homoseksualiteit aanvaar en goedkeur in so mate dat mense wat ‘n openlike homoseksuele leefwyse beoefen, selfs as predikante toegelaat word en dat verbintenisse tussen sulke mense kerklik bevestig mag word.

Die Bybel wys homoseksualisme onvoorwaardelik af, soos duidelik onder meer uit Romeine 1: 26 en 27. Die besluit  van die NG Kerk word diep betreur en noodsaak herbesinning van die ooreenkoms met die NG Kerk soos goedgekeur op die laaste algemene sinode van Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

Ons as Gereformeerde Kerke se ekumeniese verhouding met die NG Kerk het verlede week ‘n praktiese werklikheid in ons lewens geword met die NG Kerk Sinode se pro-homoseksualisme besluit.

Na aanleiding van hierdie besluit van die NG Kerk spreek hierdie vergadering van Gereformeerde Kerke in Pretoria-Moot sy kommer uit oor ons ekumeniese verhouding met die NG Kerk, asook ons hartseer oor genoemde besluit se liefdelose veragting van die HERE, sy Woord, en ons naaste.

Dit doen ons terwyl ons harte uitgaan na ons broeders en susters in die NG Kerk wat die geestelike aanslag en dwingelandy van afvallige Kerk-strukture baie erg beleef.

Hierdie vergadering se bede is dat die HERE al sy ware gelowige kinders in die NG Kerk en ook in die Gereformeerde Kerke deur sy Gees sal vul en lei (Efes 5:19; Rom 8:13-14; Gal 5:16) om hulself te verloën en sy Naam en waarheid teenoor die NG Kerk se pro-homoseksualisme besluit  te bely, en haar oor haar euwels te bestraf (Mark 8:34-38; HK Sondag 12 v/a 32).


NG OTJIWARONGO BREEK ALLE BANDE MET  DIE ALGEMENE SINODE VAN DIE NG KERK IN SA

Woord-skatte gemyn op Tsumeb het die besluit as volg:

BESLUIT

DIE KERKRAAD VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK OTJIWARONGO HET OP ‘N BUITENGEWONE VERGADERING GEHOU OP DIE 13DE OKTOBER 2015 DIE VOLGENDE BESLUIT GENEEM:

                                                                                                                

ONS STANDPUNT TEENOOR DIT WAT DIE PAS-AFGELOPE ALGEMENE SINODE VAN DIE NG KERKVERBAND BESLUIT HET OOR SELFDE-GESLAG-VERHOUDINGS(Bewoording met vergunning aan die NG Kerk Moreletapark).

 1. Ons is oortuig dat die Skrif ons leer dat ‘n huwelik die lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou is, wat mekaar met die liefde van Christus versorg.  Ons aanvaar dat die enigste wyse waarop ‘n Christelike huwelik tot stand kom is tussen een man en een vrou waar Christus in die middelpunt is.
 2. Ons glo dat die Skrif daaroor duidelik is dat alle seksuele verhoudinge buite die huwelik teen God se wil en plan is.
 3. Ons glo dat die beoefening van homoseksualiteit teen God se wil en plan is soos alle ander sondes waaroor die Skrif praat. Vir al hierdie sondes is daar vergifnis en vrymaking deur die bloed van Jesus Christus.
 4. Die gemeente se deure staan met die liefde en deernis van Christus oop vir alle mense. Wanneer ‘n persoon egter in enige sonde volhard kan hy/sy nie in ‘n leiersposisie (leraar, personeel, bestuurslid, bedieningsleier of aanbieder)  in ons gemeente  dien nie.
 5. Ons wil steeds as kerk die oop arms van Jesus wees wat vir alle mense genade, vergifnis en heling bied.

                                                                                                                

WAT ONS NOU PRAKTIES TE DOEN STAAN

 1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Otjiwarongo verbreek onmiddelik alle bande met die Algemene Sinode van die NG Kerk in Suid-Afrika.
 1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Otjiwarongo behou voorlopig kerkverbandelike verbintenis met die Nederduitse Gereformeerde Kerkverband in Namibië. Die eersvolgende sinode van die Nederduitse Gereformeede kerkverband in Namibië sal bepaal of die Nederduitse Gereformeerde Kerk Otjiwarongo haar verbintenis met die NG Kerkverband in Namibië sal handhaaf al dan nie.

(Nota: Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Otjiwarongo betreur die feit dat die afgevaardigdes van die NG Kerkverband in Namibië die landswette van Namibië moes voorhou as rede waarom nie akkoord gegaan kan word met die besluite van die Algemene Sinode nie. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Otjiwarongo sou verkies dat enkel en alleen op suiwer Bybelse beginsels gestaan sou word wanneer die NG Kerkverband in Namibië se betrokkendheid by die AS se besluit, oorweeg word.)

 1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Otjiwarongo staak met onmiddelike effek alle finansiële bydraes aan die Algemene Sinode. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Otjiwarongo gaan wel huidiglik voort met sy finansiële bydraes aan die Nederduitse Gereformeerde Kerkverband in Namibië met die duidelike en pertinente voorwaarde dat geen deel van hierdie bydra aan die Algemene Sinodale Verband oorbetaal mag word nie. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Otjiwarongo vra dat die Nederduitse Gereformeerde Kerkverband in Namibië via sy sinodale kantoor asseblief aan ons die versekering sal gee dat geen so ‘n oorbetaling aan die Algemene Sinode gedoen sal word nie. Indien die Nederduitse Gereformeerde Kerkverband in Namibië dit nie moontlik vind om aan die NG Kerk Otjiwarongo se versoek te voldoen nie, sal die Nederduitse Gereformeerde Kerk Otjiwarongo verplig wees om voorlopig sy finansiële bydraes aan die Nederduitse Gereformeerde Kerkverband in Namibië te staak tot tyd en wyl die NG Kerkverband in Namibië se standpunt betreffende selfde-geslag-verhoudings bekend is. In so ‘n geval sal die NG Kerk Otjiwarongo die betrokke betalings in ‘n aparte rekening deponeer, en indien die NG Kerkverband in Namibië dan wel uiteindelik aandui dat sy die weg van God se Woord gaan volg betreffende selfde-geslag-verhoudings, sal die teruggehoude gelde dan volledig aan die NG Kerkverband in Namibië oorbetaal word (So ‘n besluit deur die NG Kerkverband in Namibië sal vanselfsprekend beteken dat die NG Kerkverband in Namibië haarself losmaak van die Algemene Sinodale verband in SA). Indien die NG Kerkverband in Namibië egter sou besluit om in die spore van die Algemene Sinode te volg, is dit vanselfsprekend dat die NG Kerk Otjiwarongo ook sy bande met die NG Kerkverband in Namibië sal verbreek.

Nota: Daar moet baie sorgvuldig in gedagte gehou word dat volgens die basiese beginsels van die Skrif en die gereformeerde kerkreg is die plaaslike kerk (gemeente) volwaardige kerk. Christus is die enigste Hoof en Hy regeer sy kerk deur sy Woord, Gees en die ampte. Die kerkverband kom voort wanneer twee of meer plaaslike kerke op ‘n bepaalde beginsel-grondslag met mekaar in verband tree. Daardie beginsel-grondslag word in die kerkorde omskryf. Die kerkverband hanteer dan ook alleenlik daardie sake wat van gemeenskaplike belang is en wat nie sinvol deur die plaaslike kerk alleen gehanteer kan word nie. Dit is verder ook belangrik om altyd in gedagte te hou dat daar binne die gereformeerde kerkreg en verstaan van kerkwees geen sprake is van hierargie nie. Die ring is nie ‘n hoër vergadering as die kerkraad nie, en die sinode is ook nie ‘n hoër vergadering as die kerkraad en die ring nie. Die ring is wel ‘n meerdere vergadering as die kerkraad, en die sinode is ‘n meerdere vergadering as die kerkraad en die ring. Dit beteken dat op ‘n ringvergadering is daar meerdere ervaring en kennis van die Skrif teenwoordig as op ‘n kerkraad en eweneens so op die sinode as op ‘n kerkraad en ‘n ringsvergadering. Wanneer ‘n ring en/of ‘n sinode egter kennelik en duidelik wegbeweeg van die Skrif af (soos wat nou gebeur het met die Algemene Sinode) dan verloor daardie vergadering onmiddelik en logies sy status as meerdere vergadering, en het die kerkraad (plaaslike Kerk) die reg om sy posisie betreffende die betrokke meerdere vergadering in heroorweging te neem. Ons is immers daartoe verbind om eerder aan God gehoorsaam te wees as aan mense (Hand. 4: 19 en Hand. 5: 29).

Posted by: proregno | October 13, 2015

HULP VIR DIE HOMOSEKSUELE SONDAAR

HULP VIR DIE HOMOSEKSUELE SONDAAR

The Secret Thoughts of an Unlikely Convert, dr. Rosaria Butterfield

“Rosaria, by the standards of many, was living a very good life. She had a tenured position at a large university in a field for which she cared deeply. She owned two homes with her partner, in which they provided hospitality to students and activists that were looking to make a difference in the world. There, her partner rehabilitated abandoned and abused dogs. In the community, Rosaria was involved in volunteer work. At the university, she was a respected advisor of students and her department’s curriculum. And then, in her late 30s, Rosaria encountered something that turned her world upside down-the idea that Christianity, a religion that she had regarded as problematic and sometimes downright damaging, might be right about who God was, an idea that flew in the face of the people and causes that she most loved.

What follows is a story of what she describes as a “train wreck” at the hand of the supernatural. These are her secret thoughts about those events, written as only a reflective English professor could. Conversion put me in a complicated and comprehensive chaos. I sometimes wonder, when I hear other Christians pray for the salvation of the “lost,” if they realize that this comprehensive chaos is the desired end of such prayers. Often, people asked me to describe the “lessons” that I learned from this experience. I can’t. It was too traumatic. Sometimes in crisis, we don’t really learn lessons. Sometimes the result is simpler and more profound: sometimes our character is simply transformed.”

Onderhoud met Rosaria Butterfield

“Pastorally, the Westminster Standards give us much wisdom about sanctification and offer helpful correctives to the unbiblical teachings of our day. It is important to tell people who struggle with sexual sin that their struggle is not proof that God is not working sanctification in them, because God knows that sanctification is both imperfect and incomplete in this lifetime. For the church to lovingly counsel those who experience unwanted homosexual desire, she must steer clear of parachurch ministries that hold to a false understanding of sanctification (that it is complete in this lifetime) or an over-actualized eschatology (that God wants you to experience perfection this side of the second coming). The Reformed church is much more competent to counsel because of the systematic theology that informs our understanding of law and grace.”

Repentance and Renewal lesing

“Christians are called not just to a single instance of repentance. Rather, they’re called to repent throughout their lives, trusting Christ for life every day. Dr. Rosaria Butterfield has a unique perspective on repenting and trusting Christ. In this session, Dr. Butterfield describes her conversion, and explains her experience in following Christ in order to encourage and challenge listeners to live as a light in this dark world.”

Sexuality and the Christian Faith gesprek


NEW LIVING WAY MINISTRY

Ek plaas met toestemming die volgende boodskap van ‘n leser, wat vermeld van die pastorale bediening aan gelowiges wat gebreek het in Christus, en stry teen die sonde van homosekualisme:

“Goeiemiddag Ds. Le Cornu,

Baie dankie vir u Blog inskrywing oor die GKSA se standpunt oor homoseksualiteit. Ek is baie verheug oor hulle standpunt. Ek stem met u een honderd persent saam dat oriëntasie kan verander. Ek self was homoseksueel en help tans ander mense ook wat uit homoseksualiteit wil uitkom. Ek beskik ook oor ’n dokumentêr, ’n video met die naam “Such were some of you” wat die verhale is van persone wat verander het.

(slc: sien hier vir meer inligting oor die video: Such were some of you)

Sien ook hierdie skakel om my verhaal te lees: God’s Amazing Grace 

Groete
André Bekker

New Living Way Ministry

Mobile: +27 (0)71 326 8034

Email: Info@LearnToLove.co.za

Web: http://www.LearnToLove.co.za

Advocating for the Constitutional Rights of Former Homosexuals

Ministering to People with Unwanted Same-sex Attraction, Families and Loved Ones


DIE HEIDELBERGSE KATEGISMUS AS ‘ENIGSTE TROOS’ VIR DIE HOMOSEKSUELE (EN ALLE ANDER) SONDAARS

“Watter sondes ons ookal mee worstel, ons mag dit nie goedpraat of aanvaar nie, ons moet nie dwaal nie, laasgenoemde is nog baie erger as struikeling in sonde, en daarom dat Jesus en Paulus se groot stryd teen die valse profete en leraars was wat ander ook mislei (Matt.5:19; Rom.1:32), en nie teen die prostitute en tollenaars wat hul sondes geken en gehaat het nie.

Petrus skryf in sy laaste brief (2 Pe 3) ook van die spotters wat die ware leer ontken en daarom ‘volgens hul eie begeerlikhede [eie-willigheid] wandel’ (v.3).  Die gevolg van hul ongeloof en sondige begeertes is dat hul dan kardinale geloofswaarhede begin ontken wat volgens die ‘woord van God’ aan hul ge-openbaar is (v.5).

Die stryd teen ons eie sondes is daarom tegelyk ‘n stryd vir die waarheid en die ware leer, soos Paulus ons dan ook oproep in 1 Tim.4:16.  Dit blyk dus dat ons as mense moeg geword het om daardie stryd te stry, en my gebed vir ons almal is dat die Gees van God opnuut ons sal bekeer en versterk om die goeie stryd te stry teen die eie sondes en oral waar dit woed in ons wêreld. …

Ons harte moet uitgaan aan elkeen – manlik of vroulik – wat worstel met die sondige gedagtes en dade van homoseksualisme, net soos ons almal moet stry en worstel teen ‘heteroseksuele sondes’ in woord, daad én gedagte (Matt.5:27-30).

Mag die Here hulle en elkeen van ons bewaar van die valse profete wat die verdraaide lees van die Goddelike Woord voorstaan ‘tot hul eie verderf’ (2 Pe.3:16; sien ook Rom.1:32), hulle wie reeds veroordeel staan volgens 2 Tim.4:3,4.

As bemoediging en hoop vir elke sondaar wat stry teen die sonde, spesifiek homoseksualisme, maar ook enige ander ‘etiese/immorele’ sondes volgens 1 Kor.6:9,10, bied ek hierdie bybelstudie/beradingsprogram aan gebaseer op die Skrif en die belydenis, spesifiek die Heidelbergse Kategismus bybelse model van sonde, verlossing en dankbaarheid.

Mag die Here ook dit gebruik om iewers een van sy kinders te help om waarlik tot ‘n sondebesef te kom, na Christus alleen te vlug (1 Kor.6:11 wat volg op 1 Kor.6:9,10!), en dan saam met al ons anders begenadigde sondaars daagliks en ons hele lewe lank te stry teen die sonde in ‘n lewe van dankbaarheid volgens sy Gees en Woord, hoe langer hoe meer.

Laat ons ons almal walg vir ons eie sondes van die hart, van woorde en gedagtes (Jes.6:5; Luk.5:8; 1 Tim.1:15) teen ons goeie, heilige en regverdige Vader wat in die hemel is; laat ons ons nié walg vir ons Vader se goeie wil soos geopenbaar in die Skrif, of vir sy goeie Wet, of vir sy Seun en sy Woord, of vir sy dienaars of vir sy Kerk nie (Hebr.13:7):

“Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na.”

Ons skaam ons vir ons sondes, en nie vir die Evangelie nie, wat ‘n krag is vir elkeen wat glo – ook vir die ‘homoseksualis’ ! (Rom.1:16),

“7 Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 8 Skaam jou dan nie oor die getuienis van onse Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God 9 wat ons gered en geroep het met ‘n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, 10 maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons Verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie, 11 waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene.” – 2 Tim.1

Hier is die HK program: Bybelstudie program

« Newer Posts - Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 499 other followers