DIE WEDERKOMS VAN DIE HERE

– ‘N TYDIGE WAARSKUWING –

Skriflesing: 1 Tim.6:6-21 en Jak.4:13-5:11

Preekteks: Jakobus 5:1-6

Hierdie preek (asook die voriges in die Jakobus-reeks) kan hier geluister word:

Jakobus 5:1-6 (2015-08-16)

Preeknotas:

Geliefdes in Christus,

Jakobus skryf van die ‘laaste dae’ in vers 3 van ons teks.

Hy en sy aanhoorders, asook ons leef as gemeentes van Christus  in die laaste dae, want die laaste dae is die hele tydperk tussen Christus se eerste koms tot sy 2de koms, oftewel sy wederkoms.

Hier ‘laaste dae’ word deur Paulus in 2 Tim.3 as volg beskryf,

en hoor maar hoe bekend klink dit,

asof dit die koerante en media van ons dag is:

 Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.  2 Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,  3 sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,  4 verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;  5 mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. – 2 Tim.3

Nou is die vraag, hoe moet ons dan in sulke tye lewe ?

Die antwoord is wat ons besig is om te leer uit die hele boek Jakobus,

en natuurlik die res van die Skrif, ons wat in die verstrooiing lewe (1:1,2)

Dit is niks nuuts nie, die diensknegte van die Here leef van altyd in sulke vervalle tye, vanaf Jakobus se dae, so ook vandag.

Natuurlik is dit glad nie aangenaam nie, maar dit is ook nie iets vreemd nie,

want dit leef nie net om ons nie … maar ook in ons harte,

dit wat Jakobus ons heeltyd leer (3:14; 4:8; 5:5, 8) !

En daarom wil ons leer hoe ons moet dink en lewe in die ‘laaste dae’ uit ons teks vandag, Jak.5:1-11

Ons moet lewe in die lig van die wederkoms van die Here,

want daarin is daar beide ‘n tydige waarskuwing,

maar ook ‘n geduldige troos.

Ons gaan op twee sake let,

 1. die tydige waarskuwing van die wederkoms van die Here, v.1-6 (vandag)
 2. die geduldige troos van die wederkoms van die Here, v.7-11 (volgende keer)

Vandag: Die tydige waarskuwing van die wederkoms van die Here, v.1-6

In verse 1-6 spreek Jakobus die rykes baie sterk aan,

oor die ellendes wat oor hulle gaan kom.

Daardie ellende is spesifiek dat as die Here van die leërskare kom, v.4

hulle ge-oordeel gaan word oor al hul sondes van onreg wat

hul hier op aarde gedoen het,

oor hul ‘praktiese ateisme’ waarvolgens  hul gelewe het,

oor hul lewenswyse van om alles in hul welluste deur te bring, 4:3

Ja, die groot ‘slagdag’ waarna vers 5 verwys is oppad.

 

Nou moet ons dadelik vra, wie is hierdie ‘rykes’ waarna Jakobus verwys:

is dit alle rykmense of iemand spesifiek ?

Laat ons weereens weer begin deur te sê wat dit nie beteken nie:

– rykdom is sonde nie, geld is nie self sonde nie (soos ons reeds vorige keer

vermeld het by 4:13-17), maar, soos 1 Tim.6:10 dit stel ‘want geldGIERIGHEID is ‘n wortel van alle euwels ….’

Die vraag vir ons is daarom:

HOE dit bekom word, HOE dit gebruik word, en of ek my vertroue daarop – of enige mens of ding – stel om my te red of gelukkig te maak.

– om ryk te wees beteken eenvoudig om oorvloed van besittings te hê.

Wat die rykes van ons teks spesifiek dan behels:

Daar is 2 sienings, een groep verklaardes meen hierdie rykes kan nie

gelowiges wees nie, dit is heidene, want:

– kyk die verskriklike dinge wat hul doen,

– en meen hulle, in vers 1-6 word hul glad nie as ‘broeders’ aangespreek nie,

ons lees eers weer in vers 7 van ‘broeders’

– En, ons vind net oordeel hier, geen genade of bekeringsoproep nie.

Die ander siening, meen dit is juis gelowiges wat hier aangespreek word,

of ten minste mense wat ‘sê dat hulle die geloof het maar hul werke bevestig dit nie, die lidmate wat Jakobus aangespreek het in 2:14-26.

Die redes vir hierdie oortuiging, is:

– die ‘kom nou, julle wat sê’ van vers 13 word hier in vers 1 weer herhaal,

met die klem op ‘julle’, nie ‘hulle daarbuite nie’ (die heidene nie)

– die woorde in vers 1, die oproep om te ‘ween en te huil’, stem ooreen

met die oproep van 4: 9 (lees), so daar is ook die oproep tot bekering.

– verder, lyk dit asof Jak.5:1-6 juis wil aansluit by die tema van vers 13-17,

besigheidsmense van wat ryk is,

maar die Here nie altyd ken in alles wat hul doen nie,

wat nie leef in die woorde van vers 15 nie, ‘as die Here wil, en ons lewe …’ nie.

Hoe dit ook al sy, of dit nou ryk kerklike besigheidsmense was of heidene,

die waarskuwende woorde van ons teks spreek tot almal, ook ons.

 

Nou, waaraan was hierdie rykes skuldig, dat ellendes op hul wag ?

Jakobus wys op 4 sake:

 1. Die sonde van vraatsug of hebsug, dat hul aanhou ophoop en vergader,

dat daar geen versadiging is nie, net nog en nog en nog …

Dat hul soveel oorvloed het dat dit later vermors word en daar nie

goeie rekenskap daaroor is nie, v.2,3

Dink maar aan hoe ons almal geneig is om dit te doen, of dit nou ‘n kleiner of groter maat is, kaste vol klere, of motorhuise vol goedere wat eintlik nooit gebruik word nie.

Ja, dit verval later in onbruik, klere deur motte verniel, goud en silwer wat verroes.

En die rykes het aanhou skatte op aarde vergader in die laaste dae,

dit wys daarop dat die rykes net vir hier en nou gelewe het,

my welluste wat bevredig moet word want die doel van die ophoping is om net hier op aarde  goed en versorg te lewe, ” vir my hier ‘n toekoms te skep”

daar is geen ewigheidperspektief nie, daarom gaan dit alles oor hier en nou.

Onthou die woord daar in hfst.4 ‘hedon’ = we’lustige plesiere van die sondige selfsug (4:1-4).

Jesus Christus waarsku ook daarteen in die gelykenis van die ryk dwaas,

Luk.12:16-21, 16 Toe vertel Hy hulle hierdie gelykenis: ‘n Ryk man se grond het goed gedra.  17 En hy het by homself geredeneer en gesê: Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie?  18 Toe sê hy: Dit sal ek doen: ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel.  19 En ek sal vir my siel sê: Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare; neem rus, eet, drink, wees vrolik.  20 Maar God het aan hom gesê: Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees?  21 So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie.

 Die tweede aanklag waarvoor die rykes ellende oor hulself bring:

 

2. Die bedrog en onreg wat gepleeg is teenoor hul arbeiders/werkers, v.4

Rykes wat meer as genoeg reeds het, v.2 en 3,

en tog nog steeds hul werkers nie genoegsaam en billik vergoed nie,

soos die Skrif duidelik leer in bv. Lev.19:13, Luk.10:7; 1 Tim.5:18; Kol.4:1, ens.

Lev.19:13   Jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie. Die dagloner se loon mag by jou nie tot die môre toe bly nie.

1 Timothy 5:18  18 Want die Skrif sê: Jy mag ‘n os wat graan dors, nie muilband nie; en: Die arbeider is sy loon werd.

Die derde aanklag:

3. Losbandige weelderige lewe, wat deurgebring word in brassery en dronkenskap, soos Rom.13:13 dit ook beskryf.

Die god hedon word gedien en nagejaag, liefhebbers van genot, nie God nie, soos ons daar gelees het in 2 Tim.3

Ook dit wat in Jak.4:1-5 beskryf is, asook 4:13 ev.

In die woorde wat ons op ‘n paar plekke lees in die Skrif, ‘n lewenswyse

van kom ons eet, drink, wees vrolik, want môre sterf ons, 1 Kor.15:32

Die sondige harte, die welluste word vet gevoer, v.4.

Die vierde aanklag:

 

4. Die vermoording van die regverdige deur die rykes, v.6

Dit verwys daarop dat die rykes omdat hul nie hul gelowige

arbeiders regverdig behandel nie, hul eintlik dan vermoor, te nakom.

Sommige verklaarders meen selfs letterlik, maar ander, in die konteks

van 4:2, simbolies van aard.

Dit kan ook verwys dat hulle as rykes in hofsake juis arme gelowiges

misbruik en die reg verdraai deur omkoopgeskenke vir hul eie welluste en agendas (v.4).

Dit wat ons gesing het daar in Ps.94, die trotsaards wat die gelowiges vervolg.

En, die regverdige kan niks daaraan doen nie,

hy kan hom uit ‘n magsposisie of geldelike regsposisie versit teen die rykes nie.

Die gelowiges is oorgelewer aan die mag(misbruik) van die rykes van hierdie wêreld.

Die regverdiges wys dan na gelowiges, maar ook hul wat onskuldig voor die reg is bv arbeiders wat hul loon werd is. v.4.

 

En nou kom Jakobus, na hy die rykes se onreg uiteengesit het, en hy waarsku hierdie rykes,

dat al die onreg wat plaasvind, nie by die Here verby gaan nie,

die geroep van die maaiers, van hulle wat mishandel en misbruik word,

alle onreg gaan nie ongesiens by die Here verby nie, v.4b.

Soos die Here sy volk se geroep gehoor het in Egipteland in slawerny,

en Farao geoordeel het,

so hoor Hy alle onreg aan wat orals elke dag plaasvind,

veral oor sy kinders, sy regverdiges, sy kerk deur alle eeue.

Dit is ‘n troos waarin ons moet vashou geliefdes,

op alle terreine van die lewe, ook binne of buite die kerklike lewe,

ook in die tye waarin ons lewe,

of dit in die vorige bedeling was,

of vandag, in die huidige bedeling met al sy misdaad,

korrupsie, magsmisbruik, ens.

die Here van die leerskare hoor en sien alles, en teken dit aan.

Geen onreg sal by hom verbygaan nie, nooit nie !

2 Kor.5:10, 2 10 Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.

 

Die Naam van die Here – Here van die leërskare (v.4b), wil hier spesifiek sy mag en majesteit, sy krag en almal beklemtoon: Here Sabaot !

Leerskare wys op die magtige engele leer, dat Jahwe sy volk, sy kinders se

saak behartig, dat Hy hul lei in die oorlog en stryd en die oorwinning !

Die kinders van die Here het ‘n beskermer en ontfermer oor ons saak (v.11)!

Ons gaan volgende keer meer in detail sien hoe die gelowige die onreg van verse 1-6 moet hanteer, maar vandag dan hierdie spesifieke troos en waarskuwing:

Die Here sien alle onreg, Hy sal optree, deur die geskiedenis, maar veral as Hy weer kom,om lewende en dooies te oordeel.

Hy sal alle onreg vergeld !

Die beeld van vers 5b bevestig dit,

dit is soos ‘n skaap of vark vet gevoer word vir die slagting, die slagdag … onwetend … gaan maar net aan … maar die werklikheid van die slagdag kom nader en gaan plaasvind …

… En so gaan dit met die goddelose rykes en magtiges, wat hul nie in sak en as bekeer nie (4:8; 5:1),

 

wat dink hul kan maar aangaan met die vriendskap met die goddelose losbandige wêreld, wat dink hul kan maar aangaan met die vyandskap teen God, dat hul gaan wegkom met al hul onreg,

daar gaan niks gebeur nie … eet, drink, wees vrolik want môre sterf ons,

en dan is alles mos verby, daar is geen oordeel of gevolge vir my lewe nie !

Ja, hulle word sterk gewaarsku dat die groot werklikheid is die komende regverdige oordeel van die Here van die leërskare,

hul word eintlik vetgevoer vir die komende oordeel,

Laat dit ‘n waarskuwing wees vir hulle en vir ons !

Onthou ook ons Here Jesus se tydige en tydlose waarskuwing (verduidelik die beeld … soos in Noag se dae … eet, gedrink, getrou … partie tot in die hel …)

Matt.24:37-39   37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.  38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,  39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

Toepassing:

Wat leer hierdie waarskuwing teenoor die rykes ons dan vandag ?

Onthou, ‘ryk wees’ is relatief, 1 Tim.6:8 meen as ons kos en klere het, moet ons tevrede wees, die res is rykdom !  So ons is almal eintlik ryk, en daarom spreek hierdie Woord ook tot ons !

i. Ons moet ons besittings as goeie rentmeesters gebruik, eie gesinne versorg, maar ook medegelowiges, gemeente en die armes (v.2,3)

ii. Ons moet ons werkers almal billik en regverdig betaal en behandel (v.4)

iii. Ons moet as kinders van die Here, pelgrims oppad nugter en godsvresende lewens lei, nie losbandig raak as ons oorvloed ontvang nie (v.5). Ons mag geniet van die Here se seëninge en gawes, maar altyd binne die konteks van sy Woord, sien spesifiek,

 • as die Here wil, en ons lewe, 4:15
 • Hy is die wetgewer en regter wat ons optrede bepaal, 4:12
 • Soek allereers die Koninkryk van God (in Christus), en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir ons bygevoeg word, Matt.6:33

Paulus vat dit goed saam, 1 Tim.6:17-19, wat bevestig dat ons ryk mag wees, maar bo alles ryk in goeie werke (HK v/a 91) tot eer van God, die oog gevestig op die wederkoms en die ewige lewe:

Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet;  18 dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam,  19 en vir hulle ‘n skat weglê, ‘n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf.

Maar geliefdes, laastens, waar kom die krag vandaan, om hierdie waarskuwings ter harte te neem, en dan in dankbaarheid godsvresend te lewe?

Dit kom deur die grootste rykdom te besef wat ons ooit ontvang het, en kan ontvang, ongeag hoe ‘ryk of arm’ ons is in besittings !

Ons grootste rykdom wat nooit:

 • bedorwe raak nie,
 • verniel word nie,
 • roes nie,
 • verteer nie,

is Jesus Christus, die Regverdige !

Hy wat self die Here van die leërskare was en is,

In die woorde van 1 Tim.6, “die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid”

Hy kon in die woorde van v.6, Hom versit het teen die goddeloses, die rykes en magtiges van die wêreld …

Want Hy is die volkome Regverdige mens, wat ons nooit was of is in ons self nie.

Maar Hy het nie, hoekom nie ?

Om vir ons en ons sondes te betaal, al ons sondes,

maar dan ook spesifiek al die sondes wat ons nou al gehoor het in Jak.1-4,

ook ons eie sondes van onreg en magsmisbruik van ons naaste,

van ander gelowiges (v.1-6) !

Ja, ons verdien van nature om onregverdig behandel te word weens ons sondes, Hy nie!

En Hy het dit gedoen sodat ons nie vetgevoer sal word vir die slagdag wat kom nie.

Hy is geslag in ons plek !

Sodat, langs die weg van geloof en bekering, sy skape die ewige rykdom en erfenis kan ontvang in Christus.

1 Pe 3:18   18 Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring — Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees.

Alleen in Christus, alleen in die Wysheid wat van Bo is (Jak.1:5; 3:13,17,18),

kan ons gered word van die komende slagdag,

en kan ons hier en nou as begenadigde regverdiges lewe en omgaan met ons besittings in dankbaarheid, ook teenoor ons naaste.

Daarom is die wete van die wederkoms wat gaan plaasvind, ‘n tydige waarskuwing, maar dan ook ‘n bemoedigende troos om geduldig te wees.

En dit gaan ons volgende keer sien:

Die geduldige troos van die wederkoms van die Here, v.7-11

Amen.

Posted by: proregno | August 10, 2015

Preek: Bid vir Jerusalem ! (Jesaja 62:6)

BID VIR JERUSALEM !

Teks 62:6 o Jerusalem, Ek het wagte op jou mure uitgesit wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. o Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes–moenie rus nie en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot ‘n lof op aarde!

Tema: Bid vir Jerusalem!

Psalms:122:1; 122:2; 130:1,2; 84:3,4; 84:5,6.

Prediker: ds Gustav Opperman (GK Matlabas)

 

Openingsgebed (getranskribeer na die erediens):

Drie maal Heilige God,

God wat deur die hemelwesens toegeroep word:

Heilig! Heilig! Heilig!

Wie sou een enkele stonde voor U kon bestaan,

as dit nie was vir die genade van onse Here Jesus Christus nie …

As dit nie was, dat Hy ons in ons sondetoestand raakgesien het

en ons innig jammer gekry het nie.

Ons dank U vir die genade om vanoggend weer in Sy Naam

voor die Hemelse Vader te mag verskyn …

En dat ons in Sy Naam die kragtige werking van die Heilige Gees

ook in hierdie erediens kan afbid …

Die een ding wat U vir ons nie sal weier as ons dit van U vra nie, Hemelse Vader,

en wat onse Here Jesus Christus ons belowe het,

wat altyd met ons sal wees …

is die werking van die Heilige Gees.

En daarom mag ons dit vra …

al is ons nie die mees voorbeeldige kinders in U huis ooit nie.

Trouens, ons staan voor U in ons diepe sondetoestand.

Ons staan voor U as diegene wat onverskillig staan teenoor U Wet,

as diegene wat telkens maar uit hulleself uit

elkeen van U gebooie oortree.

Daar is nie ‘n gebod wat ons nie oortree nie,

en as ons dit nie sou erken nie, sou ons ‘n leuen vertel.

Ons bid dat U vir ons in ons sondetoestand sal aansien

ook vandag en dat U Woord kragtig tot ons spreek;

dat die Heilige Gees ons harte sal oortuig dat hierdie Woord waar is

en dat dit nie net waar is nie, maar dat dit ook toepaslik is op ons lewens …

Ons bid dat ons verander sal word …

En dat ons sal groei in ons dankbaarheid en liefde

vir die werk wat onse Here Jesus Christus vir ons gedoen het;

dat ons dankbaarheid en liefde sal groei, elke dag, al hoe meer.

Ons bid in Sy heilige Naam dat hierdie Woord ook kragtig sal spreek

dwarsoor die wêreld waar dit vandag gepredik word.

U weet wat die aanslag op hierdie Woord is vanuit alle oorde.

En daarom bid ons dat U predikers vaardig sal maak

om hierdie Woord te spreek in waarheid

en in die krag van U Gees.

Ons bid dit in die Naam van onse Here Jesus Christus, ons Verlosser.

Amen.

 

Broers en Susters, huisgenote in die geloof,

Huwelik en die gesin …

Daar is min dinge wat ons só bekommerd behoort te maak

as huwelik en gesin.

Nie net oor dit wat aangaan in die wêreld daar buite nie,

maar oor dit wat aangaan hier,

hier binne …

hier in die huis van God.

In elke gereformeerde kerk in hierdie land en die wêreldoor.

Mans en vrouens wat hulle eie beloftes vertrap.

Mans en vrouens wat hulle ereplek in die huis van God verruil het,

verruil het ‘n sitplek op die seksuele mallemeule daarbuite,

verruil het vir ‘n plesierrit op pad na nêrens.

Mans en vroue vertrap hulle eie beloftes.

Mans wat hulle verantwoordelikheid tot geestelike leierskap afgee,

vrouens wat hulle heilige plig tot moederskap versaak.

Kerkleiers wat openlik vra

dat die kerke nou maar soos die res van die wêreld homoseksualisme moet erken …

dit aanvaar en daarmee saamleef.

Dis baie hartseer.

En die kinders hier in die huis van God …

God se Verbondskinders, wat wegloop uit Sy huis …

Hulle lê Belydenis van geloof af,

en hulle beloftes is nog nie koud nie …

of hulle vat die pad.

Ons aanvaar dit nou al as normaal.

Dis hoe dit is.

Dis hoe dit gaan.

Wat kan ons doen?

Ons kan iets doen, Broeders en Susters, en ons moet iets doen!

Die profeet Jesaja gee ons daardie opdrag vanoggend.

 

O Jerusalem, Ek het wagte op jou mure uitgesit,

wagte wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie.

O Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes–moenie rus nie

en laat Hom nie met rus nie,

totdat Hy Jerusalem bevestig

en maak tot ‘n lof op aarde!

 

In Jesaja se tyd het die Jerusalem-gedagte tot iets besonders gegroei.

Jerusalem was nie net meer Dawid se stad nie

en Sion was nie net nog ‘n berg nie.

Nee, in Jesaja se tyd was die tempel in die koningstad op die berg iets wonderlik,

iets wat woorde skaars kon beskryf.

Dis daar waar die Here woon.

Dis die plek waar waar ek Hom mag ken.

Dis daar waar versoening vir my wag.

Dis daar waar my gebede optrek in die lug,

daar by God se vriendelike aangesig.

Ons het dit vanoggend weer gesing:

Kom laat ons optrek hiervandaan

Om na die Heer se huis te gaan

O Heilige stad, gelukkige oord,

Ons voete staan nou in jou poort

Jerusalem, die huis van God!

Die tempelgemeenskap …

die bruid van die Here.

Die apostel Paulus het dit baie mooi raakgesien

toe hy Jerusalem in sy brief aan die Galasiërs beskryf het.

Daar noem hy Jerusalem:

Die moeder van ons almal (Gal 4:26).

En nou as ons na ons huwelike en gesinne kyk …

ons ons na ons eie lewens kyk;

as ons na die leë kerke die wêreldoor kyk,

kan ons nie anders nie

as om Jerusalem raak te sien nie …

nie Jerusalem in haar glorie nie …

nie Jerusalem wat glinster in die son se vlamme nie,

maar Jerusalem soos Jesaja haar beskryf aan die begin van sy professie:

En die dogter van Sion het oorgebly …

oorgebly soos ‘n skermpie in ‘n wingerd,

soos ‘n slaapplekkie in ‘n komkommertuin,

soos ‘n beleërde stad.

As die HERE van die leërskare vir ons nie ‘n klein oorblyfsel oorgelaat het nie …

soos Sodom sou ons geword het,

ons sou net soos Gomorra gewees het (Jes 1:8).

 

O die hartseer!

Jerusalem die moeder van ons almal,

dogter van Sion, bruid van Christus,

verwerp deur haar Man;

verwerp deur die Here self,

want sy, Jerusalem self het gekies,

en toe weer gekies,

keer op keer gekies

om ‘n hoer te wees.

 

Daardie woord val effe kras op die oor,

is dit nie so, Broeders en Susters?

Hierdie Bybel het nie ‘n ander woord vir die afvallige kerk nie.

Hoer.

 

Daarom, o hoer, hoor die woord van die HERE,

(staan dit in die professie van Esegiël (16:35ev)).

Ek sal jou oordeel volgens die verordeninge van vroue wat owerspel bedrywe

Ek sal jou klere uittrek.

Ek sal jou versiersels wegneem.

Ek sal jou naak en bloot laat staan.

Hulle sal ook jou huise met vuur verbrand

Ek sal ‘n einde aan jou hoerery maak.

Die Here het iets vir ons te sê,

geliefde Gemeente,

Bruid van Christus …

oor ons buite egtelikheid;

oor die saamblyery in die geloofsgemeenskap;

oor die egskeidings;

oor die homoseksualitiet en lesbianisme in ons midde;

oor ons dogters wat hulle liggame flits en adverteer.

Die HERE het iets vir my en elke ander man te sê

wat sy oë uitleen vir die vreemde vlees …

of dit nou die pornografie op die internet is

en of dit nou hier in die kerk my suster in die geloof is.

U het dit al vir my gesê, O Here,

maar ek moet dit weer hoor,

weer en weer hoor,

want hierdie saak tas die wese van ons met ons verhouding met ons God aan,

van ons as gemeente se verhouding met U aan.

Ten diepste … is dit teenoor U

teenoor U Seun, Jesus Christus …

dat ons vuil en besoedel staan.

 

Ek is jaloers oor julle

(skryf Paulus aan die Korintiërs (2 Kor 11:2)).

Ek is jaloers oor julle met ‘n goddelike jaloersheid,

want ek het julle aan een man verbind,

om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel.

Ter wille van Sion sal ek nie swyg nie

en ter wille van Jerusalem nie stil wees nie.

 

Want, u weet, die Babiloniërs het destyds gekom.

Hulle het die heilige stad beleër.

Hulle het die mure omgegooi.

Hulle het die huis van die Here geplunder.

Hulle het die hele stad met die tempel verbrand.

Daar het net ‘n rommelhoop agtergebly.

Dit het gelyk …

net soos dit by Sodom gelyk het

Dit het gelyk …

net soos by Jerigo …

ná die mure ingeval het.

Daarom begin Jeremia sy Klaagliedere met die woorde:

Ag hoe verlate sit die stad wat vol mense was!

Sy het soos ‘n weduwee geword,

Sy wat magtig was onder die nasies.

Die Here het haar droefheid aangedoen

vanweë die menigte van haar oortredinge.

Jerusalem … die verlatene!

Jerusalem … die wildernis!

 

Al jou minnaars het jou vergeet,

hulle vra nie na jou nie;

Dit is Sion, sê hulle,

niemand vra na haar nie (Jer 30:14,17).

 

Dis groot droefheid vir die kerk,

vir die huis van die Here.

‘n Groot hartseer …

maar nog ‘n groter hartseer vir haar Man,

vir die Een wat haar lief het,

vir die Here …

Om die bruid van jou jeug in die bordeel te sien,

een in ‘n ry van goedkoop vroue.

Om die moeder van jou kinders op die straat te sien bedel,

vuil en verslons met verslete klere …

en haar kinders verdwaal en verhonger.

Dis die kerk van vandag, Broers en Susters,

dis die kerk van vandag!

Staan op! (skryf Jeremia)

Skreeu in die nag by die begin van die nagwake.

Stort jou hart uit soos water voor die aangesig van die HERE.

Hef jou hande op na Hom,

ter wille van die lewe van jou kinders …

jou kinders wat by die hoek van al die strate versmag van honger (Klaagliedere 2:19).

 

Enkelouerkinders,

bediende grootgemaakte kinders,

die kinders van Baäl se TV-kassie.

Hulle ken net een ding:

Jy moet jou oog op die bal hou!

Jy moet die bal beheer …

Slaan die bal! Skop die bal! Vang die bal!

Balbesit!

O, dis so belangrik … balbesit …

 

Maar besit ons kinders nog die Koninkryk?

Is hulle die nog die erfgename van die ewige lewe?

Of is hulle maar net besig om bal te skop

tussen die puinhope van Jerusalem?

Hulle leer van die Evolusie.

Hulle word voorstel aan al die godsdienste.

Hulle word ingelyf in die kultuur van menseregte.

Stort jou hart uit soos water voor die aangesig van die HERE!

Gereformeerde ouer:

Kyk, die kinders is honger,

honger op die hoek van die strate,

honger vir die Brood van die lewe!

Wat het oorgebly?

Wat is daar nog om aan vas te hou?

 

In Jesaja 54 praat die Here weer met sy bruid,

sy bruid in ballingskap,

die moeder van Sy kinders

op Babilon se strate.

Na baie jare se skande en vernedering …

hoor ons weer die stem van die bruidegom:

Jou Maker is jou Man, (sê Hy).

Die Een wat jou geskape het,

Hy is jou man.

Here van die leërskare is sy Naam

Die Here roep die verlate vrou

Vir ‘n klein oomblik het ek jou verlaat,

maar met groot ontferminge sal Ek jou vergader.

 

Kan dit waar wees?

Na al die geskreeu in die nag by die begin van die nagwake

hoor ons weer die stem van die bruidegom!

En dis geen wonder nie, Geliefdes,

dat hierdie boek Jesaja beskryf word as die vyfde Evangelie.

Vier Evangelies in die Nuwe Testament …

‘n vyfde Evangelie in die Ou Testament

“Euangelion” … die goeie nuus.

 

Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring,

wat goeie tyding bring,

wat verlossing uitroep;

wat aan Sion sê:

“Jou God is Koning!

Hoor! Jou wagte!

Hulle verhef die stem,

hulle jubel almal saam;

want hulle sien vlak voor hulle oë

hoe die HERE terugkeer na Sion.

Breek uit, jubel almal saam,

puinhope van Jerusalem!

want die HERE het sy volk getroos, Jerusalem verlos!

 

Jesaja het dit gesien …

Hy het die herstel van Jerusalem gesien.

Die profeet Sagaria het dit ook gesien:

Verheug jou grootliks, o dogter van Sion!

Juig, o dogter van Jerusalem!

Kyk, jou Koning kom na jou;

regverdig en ‘n oorwinnaar is Hy

nederig en Hy ry op ‘n esel …

op ‘n jong esel, die vul van ‘n eselin (Sag 9:9).

 

Die Bruidegom het nie sy bruid vergeet nie.

Manne, julle moet jul eie vroue liefhê,

(skryf Paulus aan die Efesiërs).

Hoe moet hulle hul vroue liefhê?

Soos Christus ook die gemeente liefgehad

en Homself daarvoor oorgegee het

om dit te heilig,

sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik,

sonder vlek of rimpel of iets dergeliks;

maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.

 

Die dogter van Sion is bestem vir ‘n hemelse bruilof.

Haar kinders is verseker van ‘n hemelse huis …

met ‘n getroue hemelse Vader.

Sy beloftes staan vas.

Hy sal hulle nakom.

Hy het hulle nog altyd nagekom.

 

Daarom dat die apostel Johannes met soveel sekerheid in Openbaring 19 kan skryf:

Laat ons bly wees en ons verheug!

Laat ons aan Hom die heerlikheid gee,

want die bruilof van die Lam sal kom

en sy vrou sal haar gereed maak.

En aan haar is gegee

om bekleed te wees met rein en blink fyn linne (Op 19:7ev).

 

Laat ons nie ophou

om die Here hiervoor te bid nie, Geliefdes!

In Lukas 18 staan die woorde van die Bruidegom vir ons opgeteken:

Daar vertel die Here Jesus die gelykenis van die onregverdige regter …

vir ons vertel met die oog daarop

dat ons gedurig moet bid …

gedurig moet bid en nie moedeloos word nie.

 

Bid vir ons huwelike!

Bid vir ons gesinne!

Bid vir die kinders in die Verbond!

Bid vir die herstel van Jerusalem se mure!

Laat ons vashou aan die Here se beloftes!

Laat ons soos Jakob die nagtelike worsteling aanknoop

en vashou …

en nogmaals vashou

todat Hy ons seën!

Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes nie

sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie?

 

Die Here het nie ons gebede nodig nie, Broeders en Susters.

Die Here is nie vergeetagtig nie.

Hy het nie nodig

dat Hy aanmekaar herinner te word nie.

Die Bewaarder van Israel sluimer nie.

Die Bewaarder van Israel slaap nie.

Hy weet wat ons nodig het

voordat ons Hom vra.

 

Maar ons weet ook …

Die Here reageer op gebed.

Die gebed van die regverdige het groot krag.

Op Sy tyd

en op sy manier …

sal Hy verhoor.

 

O Jerusalem, Ek het wagte op jou mure uitgesit

Laat ons gedurigdeur …

die hele dag en die hele nag nie swyg nie.

O Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes …

moenie rus nie

en laat die Here nie met rus nie,

todat …

totdat Hy Jerusalem bevestig

en maak tot ‘n lof op aarde!

Amen. 

 

Slotgebed (getranskribeer na die erediens):

Genadige God en Hemelse Vader,

Ons bid vir geloofstryders …

Geloofstryders in hierdie gemeente

en in elke huisgesin …

Ons bid vir diegene wat niks anders meer kan doen

as om hulle hande bymekaar te bring en tot U hulle harte uit te stort nie.

Ons bid dat U deur die Heilige Gees

die erns van hierdie saak op ons gewetens en op ons harte sal afdruk.

Ons bid dat ons as gemeente en as geloofsgemeenskap die wêreld oor

hierdie gebed vir U kerk tot U sal rig,

want selfs dit, selfs dit kan ons nie doen as die Heilige Gees ons nie daartoe lei nie.

Ons kan onsself nie bekeer, tensy U ons bekeer nie.

En daarom kom ons na U toe in die genade wat ons het in onse Here Jesus Christus

en ons bid in Sy Heilige Naam

dat U ons gebedslewe sal aanwakker.

Ons vra dit nie ter wille van onsself nie,

maar ons vra dit ter wille van die Naam van onse Here Jesus Christus

en U Heilige Naam wat so belaster en vertrap word die wêreld oor.

Ons vra dit ter wille van die bruid van onse Here Jesus Christus,

wat tans soos ‘n slegte vrou …

wat tans soos ‘n verlate moeder …

op die wêreld se strate rondlê.

Ons vra dit in die Naam van onse Here Jesus Christus.

Amen.

OPENBAAR MY LEWE NEDERIGHEID

OF

HOOGMOEDIGHEID VOOR DIE HERE

Lees: Joh.7:24; Jak.4:1-17

Teksgedeelte: Jakobus 4:11-17

Hierdie preek (asook die voriges in die Jakobus-reeks) kan hier geluister word:

Jakobus 4:11-17 (2015-08-02)

Preeknotas:

Geliefdes in Christus,

Jakobus, ons broer in ons Here Jesus Christus,

is besig om ons harte aan te spreek deur die Woord.

Ja, ons as gelowiges moet ook hoor van die stryd teen

die sondige oorblyfsels in ons harte, wat geneig is om ons lewens te bepaal.

 

In Jak.4:1-10 het ons geleer van die vriendskap met die sondige wêreld,

wat vyandskap teen God beteken.

As ons lewens bepaal word deur ons sondige welluste,

as ons verkeerd bid sodat daar in ons welluste se behoeftes voorsien word,

dan is dit vyandskap met God en vriendskap met die wêreld (v.1-4).

En die vrug daarvan is oorloë, vegtery en geestelike moord (bitterheid, haat, afguns) onder mekaar.

Dan openbaar ons lewens dat ons eintlik nie vriende van God is nie.

Vriend van God beteken vyandskap teen die sondige wêreld,

stryd teen my eie sondige selfsug, my welluste.

Dit beteken om deur die Here se Gees en Woord te lewe, v.5

uit sy genade  te lewe, my te onderwerp aan die Here, die duiwel te weerstaan,

tot die Here te nader in ‘n lewe van aanbidding,

my hande en harte hoe langer hoe meer te reinig,

om my sonde en ellende te ken, daaroor te huil en te treur (v.6-10)

Ja, nie net eenkeer nie, maar lewenslank my te verneder voor die Here,

saamgevat in die woorde van v.6,

Vriendskap met God is om nie in hoogmoedig teenoor die Here te leef nie,

maar nederig, totaal afhanklik van sy genade, in my hele lewe,

maar ook teenoor my naaste, veral my medegelowige, in nederigheid te lewe !

En, dit is waarby ons gaan stilstaan vandag, by ons teksverse, v.11-17,

onder die tema:

Openbaar my lewe nederigheid of hoogmoedigheid voor die HERE ?

Inhoud:

 1. Is ek nederig of hoogmoedig teenoor my broeders? (v.11,12)
 2. Is ek nederig of hoogmoedig teenoor die Here se wil? (v.13-17)

 

1. Is ek nederig of hoogmoedig teenoor my broeders? (v.11,12)

Of ek nederig of hoogmoedig is teenoor die Here,

kom ook tot uiting daarin of ek nederig of hoogmoedig is teenoor my broers.

Die Here se opdrag hier deur Jakobus is duidelik,

BROEDERS, moenie van mekaar kwaad spreek of mekaar oordeel nie.

want, as jy dit doen, oordeel jy die wet, en is nie meer ‘n dader nie,

maar ‘n regter van die wet.

 

– Nou, eerstens, wat hierdie opdrag nié beteken nie:

Dit beteken nie dat ons glad nie moet spreek of oordeel nie.

Want, dit sou bv. beteken het dat daar geen regspraak beoefen kon word nie,

of dat daar bv. nie so iets soos ouerlike of kerklike tug kon wees nie !

Die woord ‘oordeel’ beteken eenvoudig om ‘te onderskei, te kies, goed te keur, te beoordeel tussen reg en verkeerd, ‘n saak aan te hoor en uitspraak oor te gee, regeer’

Regdeur die hele Skrif kry ons regspraak, kry ons oordele, so ook by Jakobus.

So, v.11,12 beteken nie, soos die Christelike geloof se vyande beweer,

dat ons glad nie mag oordeel en/of uitsprake maak aangaande reg en verkeerd

van mekaar se woord en dade nie,

dit beteken wel, sê die teks dat ons nie ‘kwaad’ sal spreek van ander nie,

en in die woorde van Jesus in Joh.7:24, dat ons ‘n ‘regverdige oordeel’ sal uitspreek of lewer volgens sy regverdige wet, volgens sy Woord.

Die teks self, maar die onmiddelike konteks moet ons ook help watter kwaadspreek en oordeel hier spesifiek ter sprake is:

Wesentlik behels dit daardie soort spreek en oordeel oor my broer,

– wat uit die sondige ‘bittere afguns en selfsug’ van ons sondige harte kom (3:14),

– wat gebore is uit ons selfgesentreerde ‘welluste’ wat in ons lede stryd voer, en wat ons dan in ons welluste deur bring 4:1-3,

– gebore uit ‘n trotse hoogmoedige hart wat nog nie totaal onderwerp het aan die Here nie 4:6,

– dus ‘n oordeel en spreek volgens die vriendskap van die wêreld, wat vyandskap teen God is.

… en dit kom dan tot uiting dat ek met my woorde:

kwaadwillig is en my broer … veroordeel … omdat hy nie wil doen en/of wil

leef volgens wat ek meen reg en verkeerd is, volgens my begeertes nie (v.1-3).

Jakobus wys op 2 wesentlike dwalinge van so ‘n hoogmoedige spreek en oordeel:

Eerstens, deur kwaad te spreek en verkeerd te oordeel, oordeel jy God se wet.

Want, God se wet verbied kwaadspreek, laster, afguns, en onregverdig oordeel,

Die negende gebod, Lev.19:16; Ps.50:20; Jer.6:28 en natuurlik ook in die NT, Matt.7:1-5; Rom.1:30; 2 Kor.12:20; 1 Pe.2:1.

En wat is die grootste gebod en die een wat daarmee gelykstaan?

Ja, liefde tot God, en ook die naaste … en as ek van my broer kwaadspreek en onregverdig oordeel, dan is dit in stryd met die liefdesgebod.

Dan sê ek met so hoogmoedige lewenswyse en taalgebruik, niks anders as wat die Satan gesê het nie … is dit ook so dat God gesê het … dat ons nie mag kwaadspreek nie … dat ons nie mag laster nie … dat ons nie mag onregverdig oordeel nie ?

Tweedens, word jy dan ‘n regter van die wet

Met die kwaadspreek word daar afgekyk op die medegelowige,

met onregverdige afgunstige oordeel, verhef jy jouself,

so asof jy nie self onder die wet is nie,

maar self die regter van die wet geword het,

wat reg en verkeerd bepaal.

So ‘n iemand besef nie, dat alle gelowiges, van nature sondaars was nie,

dat ons nog almal geneig is tot die kwaad,

So iemand het ‘vergeet’ van die groter genade, v.6 wat hy ook nodig het!

 

Geliefdes, hierdie is ‘n baie belangrike saak,

want as ons besig is met die stryd teen ons eie sondige harte, v.1-5,

as ons besig is om die heiligmaking na te jaag van v.6-10,

dan besef ek hoe gebroke ek nog is,

hoe nederig ek voor die Here moet wees …

nog elke dag sy ‘groter genade’ nodig het (v.6) !

EN DAN SAL ONS WOORDESKAT EN OMGAAN MET ONS NAASTE SOVEEL ANDERS LYK.

Bybelse verse wat altyd ons omgaan met ander gelowiges moet bepaal, is:

En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. – Ef.4:30-32

As die HERE in Christus my nie veroordeel nie, wat ek ten volle eintlik verdien het, hoeveel te meer moet ek dan nie my broer vergewe, verdra en lankmoedig teenoor hom wees nie ?

En ja, vers 12, nie ek nie, maar die HERE alleen is Wetgewer en Regter,

laat ons nie bind of oordeel waar die Here dit nie doen nie!

Alleen die Here kan red (is volmaak genadig) en verderf (volmaak heilig), v.12

Maar jy, maar ek, maar ons (almal!), sê vers 12,

wie is ons om wetgewer en regter te speel ?

En dit doen ons, as ons kwaad spreek en onregverdig sondig oordeel.

As ons hoogmoedig is teenoor ons naaste, en nie nederig dienend nie.

As ons nie deur sy Gees en Woord spreek en oordeel nie (v.5-10).

Calvyn se verklaring hier is as volg (vry vertaal):

“Paulus hanteer dieselfde argument in Romeine 14, maar oor ‘n ander saak. Want toe bygeloof sommige beetgepak het in die keuse van vleis, het hulle wat hulle vir hulself onwettig beskou het, ook veroordeel vir ander.  Hy herinner hul dan, daar is maar een Here, waarvolgens almal sal staan of val, en voor wie se regterstoel ons almal moet verskyn.  Hy konkludeer dan dat hy wat sy broer veroordeel volgens sy eie siening van dinge, veronderstel vir homself wat spesifiek aan die Here behoort.

Maar Jakobus vermaan hulle hier wat onder die voorwendsel van heiligheid hul broeders veroordeel, en daardeur hul eie somberheid in die plek van die goddelike wet stel.  Jokobus handhaaf dieselfde rede saam met Paulus, dit is, ons tree vermetel op wanneer ons gesag oor ons broeders veronderstel, terwyl die wet van God ons almal onderwerp aan die wet sonder uitsondering.  Laat ons daarom leer dat ons nie sal oordeel behalwe volgens God se wet nie.”

 

2. Is ek nederig of hoogmoedig teenoor die Here se wil? (v.13-17)

Ons nederigheid of hoogmoedigheid teenoor die Here word ook gesien in die erkenning op verwerping van sy voorsienigheid, sy wil oor ons hele lewe.

Iemand het geskryf dat jy kry twee soorte ateiste: teoretiese ateiste en praktiese ateiste.

Teoretiese ateiste is hulle wat bely en skryf daar is geen God nie.

En dan is daar praktiese ateiste, wat sê, bely dat God bestaan,

maar met hul lewenswywe, hul woorde, hul dade,

hul handel en wandel WYS daar is geen God nie !

En dit is wat Jakobus hier  aanspreek in verse 13 tot 17:

Jakobus spreek die handelaars, die besigheidsmanne van sy tyd aan,

‘Christelike’ besigheidsmanne wat van beter moes geweet het, v.17,

wat se lewenswyse uitroep: selfbeskikking, wat groei uit die selfsug van 3:14 en 4:1-4.

Hierdie groep mense se lewensgesteldheid word gesien in vers 13 en 16,

Hulle is grootpratiger, hulle roem in hul eie planne en vermoeëns,

Hulle kies enige tyd – vandag of more

Hulle kies enige stad

en vir hoe lank – een jaar

en dan gaan hul handel drywe en wins maak

In vandag … geld maak !

Die tille gaan rol.

Nou natuurlik, om te beplan vir die toekoms, om handel te dryf,

om wins te maak, is geen sonde nie, dit is nie die probleem nie.

Maar dit gaan oor die gesindheid en motief wat ter sprake is in die woorde van v.13.

Jakobus gee ’n paar redes om te wys wat verkeerd is met die woorde van die besigheidsmanne:

– Die ‘sê’ van vers 13, is nie bloot ’n mededeling nie, maar soos vers 16 dit stel,

’n dogmatiese verklaring, ’n roem en grootpratery in eie kragte en besluite

wat ‘sal’ uitgevoer word.

As vers 13 nog meer letterlik vertaal word, dan is dit …. SAL … SAL … SAL

“Kom nou, julle wat sê: Vandag of môre SAL ons na dié en dié stad gaan en SAL daar een jaar deurbring en SAL handel drywe en SAL wins maak—”

Dit is hoogmoed van die selfsugtige hart,

dieselfde wellustige hart van v.1-4,

waar die mens se genietinge norm is,

en die lewenstoekoms bepaal.

– Jakobus is sarkasties, gebruik ironie om hul aan te spreek weens hul hoogmoedigheid, v.14,

Hy wys daarop dat geen mens eers weet wat môre gaan gebeur nie,

dit wys op die onsekerheid, onbekendheid van die lewe en die toekoms.

Hy roep ons op om te dink oor die hoedanigheid, die aard van die lewe,

ons moenie so arrogant wees om te dink,

die mens kan iets net sê of beplan en dan SAL dit geskied nie.

Dink ook daaraan dat die lewe maar kortstondig is,

dit is soos rook/damp/mis wat ’n oomblik verskyn,

en dan is dit weg.

Dink maar aan die mis in die vroeë oggendure,

die een oomblik dik en swaer, dan skielik weg !

So is dit ook met die mens en al sy aardse planne:

3 Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.

4 Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe;

op daardie dag is dit met sy planne gedaan. – Ps.146:3,4 

 

In die plek van die arrogansie, van die hoogmoed, van die praktiese ateisme,

moet ’n lewenswyse wees wat gekenmerk word deur vers 15,

… As die Here wil … sal ons dit of dat doen,

… As die Here wil …. sal ons handel dryf, wins maak, ens.

Dit wys eerstens op die Here se voorsienigheid oor die hele lewe, verlede, nou maar ook in die toekoms

’n Lewe wat die Here erken as regter en wetgewer, wat ook my handel dryf bepaal

’n Lewe wat die voorsienige hand van die Here in alles erken,

dit wat ons gesing het ook daar in Ps.127/24:1 !

Die ware gelowige se lewe word gekenmerk deur hierdie belydenis,

ons noem dit ook ‘DV’ – Deo valente – as die Here wil.

As die Here wil, sal ek trou en kinders kry … sal ons besigheid kan doen … sal ons gemeente groei … sal ek gesond wees …

’n Lewe van NIE MY WIL NIE, MAAR U WIL GESKIED !

Waarom voeg Jakobus vers 17 by ?

Is dit ’n losse uitspraak wat maar net bygevoeg word ?

Nee, dit leer dat wie dan weet om goed te doen, spesifiek hierdie christen handelaars wat eintlik weet van die Here se bestaan, sy wet, sy wil, wat dus – in die woorde en boodskap van Jak.2:14-26 ‘sê dat (hul) die geloof het’,

maar met die Here duidelik rekening hou in al hul planne nie,

nie Hom erken as die gewer, wetgewe en regter ook oor daaglikse lewe nie, ja van alles nie, dan doen hul sonde,

en sal die oordeel oor hul nog erger wees !

Anders gestel: vir die praktiese ateis gaan die oordeel nog groter wees as die teoretiese ateis.

Calvyn stel dit dat die arrogante, hoogmoedige handelaar wat nie werklik glo nie, wie se dade wys dat hy ‘n ongelowige eintlik is, en weier om te bekeer (2:14-26), sal ook hierdie vermaning van Jakobus vermaan,

en daarom wil Jakobus dit baie duidelik stel, maar dit bly sonde, waarvoor hy sal moet rekenskap gee, v.12, want die Here is ook die Regter, die verderwer.

Geliefdes, om saam te vat:

– wat openbaar jou lewe tot jou naaste, in die besonder teenoor medegelowiges:

hoogmoedigheid of nederigheid tot die Here ?

– wat openbaar jou handel dryf, jou besigheid doen, jou werk en arbeid en beroep van elke dag:

hoogmoedigheid of nederigheid teenoor die Here ?

‘n Vraag van self ondersoek vir ons almal:

– wat is jou grootste wins (bate/voordeel) in hierdie lewe wat jy najaag ?

Lewe jy bloot vir die hier en nou, eie welluste, genietinge, gemak, begeertes,

of is sien jy jou lewe ook altyd in die lig: as die Here wil,

en rig dan jou lewe ook in volgens sy geopenbaarde wil,

omdat jy glo Hy regeer en bepaal alles, en dat ons verantwoordelik is teenoor Hom vir alles (v.12)?

Vers 13 praat van mense, lyk my ongelukkig ook baie kerkmense,

wat bloot net handel drywe en wins maak (eet, lewe, want more sterwe ons, 1 Kor.15:32)

Hul sukses, identiteit, waarde in hierdie lewe word bepaal oor

hul groot aardse winsmakery,

al hul aardse besittings en watter roem in hierdie lewe bereik kan word.

Maar wat sê die Woord, wat is die grootste wins wat ons moet najaag en verkry, waar sonder al die aardse wins en besigheid en lewe niks beteken nie ?

Paulus skryf dit vir ons in Filp.3:7-12,

Filp 3:7-12   7 Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag.  8 Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry  9 en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof;  10 sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,  11 of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik.  12 ¶ Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is.

Is dit die grootste wins wat jy najaag: Jesus Christus ?

Is jy vyand van God of vyand van die wêreld ?

Is jy vriend van God of vriend van die wêreld ?

Alleen in weg van Christus kan ek nederig wees en bly voor die Here,

ook nederig teenoor my mede-begenadigde sondaar broer en suster,

en kan ons saamstry in Christus, deur sy Gees en Woord,

teen die hoogmoed en arrogansie van die sondige oorblyfsels in ons harte.

Amen.

OPENBAAR MY LEWE VYANDSKAP

OF

VRIENDSKAP MET GOD ?

Lees: Jak.1:26,27; 3:13-4:10

Teksgedeelte: Jakobus 4:1-10

Hierdie preek (asook die voriges in die Jakobus-reeks) kan hier geluister word:

Jakobus 4:1-10 (2015-07-26)

Preeknotas:

Geliefdes in Christus,

Ons het wysheid van Bo nodig, ons het Christus nodig,

om deur die gebruik van die tong te wys dat ons wys en verstandig is,

dat ons diensknegte en diensmaagde van Christus is,

dat ons daders van die Woord is.

Die vrug van so wyse lewe, is geregtigheid en vrede.

Daarteenoor, die lewenswandel,

die tong wat deur wysheid van onder gevoed word,

deur ‘n selfsugte bittere afgunstige hart gelei word,

lei tot wanorde en gemene dade.

Dit is aards, natuurlik en duiwels.

Ons het dit alles geleer vanuit Jak.3:13-18.

In Jak.4:1-10, ons teksgedeelte vandag,

gaan Jakobus verder om hierdie saak aan te spreek.

Onthou die groter konteks vanuit die boek Jakobus:

In hfst.1:26,27 (lees) het ons gehoor dat die reine, onbesmette,

ware godsdiens gekenmerk word aan 3 sake:

– hoe ons met ons naaste omgaan, hoofstuk 2

– hoe ons praat, ons tonge gebruik, hoofstuk 3

– dat ons ons vlekkeloos van die wêreld bewaar, hoofstuk 4.

En laasgenoemde is waarby ons gaan stilstaan vandag,

ons doen dit onder die tema:

Openbaar my lewe vyandskap of vriendskap met God ?

Ons gaan die volgende 2 sake let:

 1. ‘n Lewe wat vyandskap teen God openbaar, v.1-4
 2. ‘n Lewe wat vriendskap met God openbaar, v.5-10

1. ‘n Lewe wat vyandskap teen God openbaar, v.1-5

In verse 1-4 beskyf Jakobus hoe ‘n lewe lyk wat in vyandskap met God lewe:

– v.1 en 2 sê dit behels ‘n konstante lewenswyse van oorlog en vegterye teenoor die naaste, in die besonder tussen medegelowiges

Let wel, Jakobus spreek hier weer nie die heidene aan nie,

hy praat nog met gelowiges,

sien die woorde ‘onder julle’, en regdeur die teks, heeltyd ‘julle’.

‘Oorlog’ wys op die konstante vyandigheid en stryd wat heeltyd plaasvind,

‘vegtery’ op sporadiese veldslae, wat elke nou en dan plaasvind.

En hierdie oorlog en vegtery ly dan tot moord en naywer.

Net soos die beeld van oorlog nie letter/vegtery nie letterlike verstaan moet word – soos oorlog tussen 2 lande nie –

so is dit ook met woord ‘moord’ hier.

‘Moord’ verwys na die bitterheid en haat en afguns wat daar dan tussen die gelowiges is.

Om te moor met woorde en optrede teenoor mekaar.

Onthou die Here se gebooie, nie net die daad nie, maar ook die gedagtes

daaragter word verbied.

In die HK se verklaring van die 6de gebod, hoor ons by v/a 106:

Vraag 106: Praat hierdie gebod net van doodmaak?

Antwoord: Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat Hy die wortel daarvan (a), soos afguns, haat (b), woede (c) en wraaklus verafsku.. Dit alles is vir Hom heimlike moord (d).

En waar kom hierdie oorloë en vegtery vandaan ?

Die ander gelowige wat so onregverdig en veeleisend is ?

Ons omstandighede wat so moeilik is ?

Die land se politiek en ekonomie wat so sleg is ?

Nee, Jakobus wys weer terug na die sondige hart,

dit wat hy reeds genoem het daar in v.14: die ‘selfsug in julle hart’.

In ons teks beskryf hy dit in v.1 as ‘welluste wat in julle lede stryd voer’

In vers 2 as ‘begeertes’ wat lei tot moord.

In vers 3 weer as ‘welluste’.

Die woord wat hier vertaal word as welluste, is die Griekse woord ‘hedonee’.

Die woord sigself is nie negatief nie, dit kan bloot beteken ‘plesiere’ of ‘genietinge’.

Maar hier in ons teks beteken dit juis waar genietinge van die lewe, die wêreld, die doel self geword het, ‘n afgod geword het, die sondige denke en ‘welluste’ bepaal wat reg en verkeerd is.

Dit is die vriendskap van die wêreld waarvan v.4 praat.

Wat dan in die middel van die lewe staan, is my ‘selfsug’, my ‘genot’, nie God se wil en Woord en eer nie.

Ons lees daarvan op verskillende plekke in die Bybel, bv.:

– En wat in die dorings geval het—dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. – Luk.8:14

Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op ‘n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot; ons het in boosheid en afguns gelewe; ons was haatlik en het mekaar gehaat. – Tit.3:3

En die gevolg van so lewenswyse is v.2 en 3,

– ‘n lewe van biddeloosheid, en/of

– om verkeerd te bid.

Waar die selfsug, die eie genot sentraal staan, word nie meer biddend na die Here gevlug nie, Jak.1:5 om wysheid te bid om ‘n saak te hanteer is nie meer tersprake nie, ek sal dit dan bitterlik najaag, al beteken dit moord en naywer om my selfsug te bevredig.

Wat nog erger is, is vers 3, om gebed in te span om my welluste en begeertes te bevredig.

Daar word gebid nie volgens die Here se wil, sy Woord nie,

maar volgens wat ek begeer en wil hê.

Nie nogtans laat nie my wil nie, maar U wil geskied nie (Matt.26:39),

maar laat my wellus geskied.

‘n Goeie hedendaagse voorbeeld is kerke en teoloë wat bid dat homoseksuele huwelik nou geseën sal word deur die kerk,

dus ons moet bid dat 2 mans of 2 vrouens hul welluste kan uitleef

onder die seënende hand van die Here …

Maar geliefdes, net so boos is dit as ons die Here se seën afbid

op mense wat volgens die Skrif onwettig skei of en/onwettig hertrou.

Of as ek eintlik sondig begeer om ‘n ander man of vrou te hê,

en daarvoor bid.

Of as ons die seën van die Here wil afbid op voorhuwelikse seks en buite die eg saamwoon.

Ja, as ‘my geluk’ ‘my begeertes’ ‘my behoeftes’ ‘n afgod raak,

en die HERE moet gesondheid en kragte en geld voorsien

sodat ek dit in my welluste kan deurbring … v.4c

Ja, gelowiges kan geniet van die lewe, die gawes van die Here,

maar altyd binne die perke wat God se Woord, sy wet daar stel.

Sodra die woord ‘hedon’ oorgaan na wat genoem word ‘hedonisme

dat plesier/genot die hoofdoel is van die lewe,

los van die Here en sy gebod en sy Seun,

dan word dit vyandskap teen God,

dan is dit geestelike hoerery en egbreek.

En dit is wat Jakobus so sterk stel daar in v.4 deur twee beelde te gebruik:

– van trou in die huwelik en,

– die oorlogstaal van vriendskap en vyandskap.

Wanneer iemand lewe volgens sy welluste, in permanente oorlog en vegtery is teen sy medegelowige, wellustig bid, dan is dit vyandskap teen God en vriendskap met die wêreld.

Hier moet ons weereens die koppeling sien, wat Jakobus reeds deur die hele brief maak, maar ook weer in 3:14b … soek na waarheid, verhouding tot God word gesien in ons onderlinge verhoudinge !

Jakobus se waarskuwing hier in v.4 is nie tussen Christendom en heidendom nie, maar juis om in aansluiting van 3:10b vir die gelowiges te sê die sondige vrugte van v.1-3 openbaar iets anders wat jul dan bely.

Moenie sê jy is vriend van God maar jou lewe met jou naaste/medegelowige openbaar eintlik vyandskap teen God en vriendskap met die wêreld nie.

Julle moet nie veg teen mekaar nie, maar teen julle sondige welluste en selfsugtige agendas !

Die beeld van egbrekers en egbreeksters is ontleen vanuit die hele OT, waar as die Here se volk afdwaal van sy verbond en gebooie, dit beskryf word as geestelike hoerery, ‘n vrou of man wat ontrou raak aan hul huweliksmaat.

SO, as ons die bose vrugte van v.1-3 dra in ons lewens, gemeente, dan kom dit neer op geestelike egbreek, hoerery, ontrou vyandskap teenoor die Here, dit is hoe sterk Jakobus dit wil stel.

Dit (v.1-3) is in stryd met jul belydenis, julle woorde dat jul diensknegte van Christus is (1:1).

In die konteks van die wesentlike vyandskap van Gen.3:15,

lyk dit dan of jul meer aan die slangesaad as die vrouesaad behoort

met jul wellustige selfsugtige optredes !

Hoe gaan ons dan ‘n lewe van vriendskap met God,

en vyandskap met die wêreld najaag ?

Dit sien ons in die tweede plek.

2. ‘n Lewe wat vriendskap met God openbaar, v.6-10

Ons lewens, ons optredes en agendas moet bepaal word

deur die Here se Woord en Gees, v.5 (lees).

Die Skrif leer dat ’n lewe volgens ’n sondige hart, my eie wellus, my eie sondige gees wat mislei word deur die tydsgees en wêreld, in stryd is met die lewe deur die Gees en Woord van God.

Die Gees wat in ons woon, begeer, is jaloers oor ons, sy kinders, sy volk om net aan Hom te behoort.

Hy wil ons nie met ‘n ander man, die sondige wêreld deel nie, wil nie dat ons egbrekers sal wees nie, ontrou sal wees nie.

Hy begeer vir ons wat in lyn is met God se wil, o.a. v.13, 17 en 18, maar ook wat ons nou verder gaan hoor in die res van ons teks.

So, ons moet weet geliefdes, ons kan nie die Here en die wêreld, ons sondige harte dien nie.

Ons kan nie God en Mammon dien nie.

Vir of teen Christus, jy behoort aan die vroue of slangesaad, nie altwee nie.

Vriendskap met die wêreld = vyandskap met God.

So, wat behels vriendskap met God, wat behels dit dan konreet ?

Vyf spesifieke sake word vir ons uitgewys in vers 6-10 (eintlik 10 opdragte, wat ek in 5 sake saamvat), wat openbaar dat ons vriende van die Here is en daarin moet groei:

i) Maar Hy gee groter genade, v.6

Ons moet in die Here se genade wees, in Christus om vriende van die Here te wees.

En die Skrif is vervul wat sê: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem. – Jak.2

Soos ons in Christus gewortel moet wees deur die geloof, om ons tonge tot sy eer en heil van ons naaste te gebruik (Joh.15:1-5; Jak.3), net so moet ons in Christus gewortel wees, in die Here se genade wees om vriend van God en vyand van die wêreld te wees.

Hierdie woorde is ook ‘n bemoediging en troos, vir elke ware kind van God,

vir die ‘nederiges'(v.6b) wat hul sondes en ellendes ken, spesifiek van v.1-3, dat ons geneig is tot alle sonde, dat die Here ‘groter’ (meer) genade sal gee,

genoegsame genade om tot die einde toe (Filp.1:6),

vriend van God te wees en te bly, en vyand van die sondige wêreld.

Onthou ook Tit.2:11-15 (lees):

die genade red ons nie net vir die ewigheid nie,

maar leer ons ook hier en nou om vir Hom te lewe …

dus beide regverdiging en heiligmaking in Christus alleen.

Maar alles begin, soos met Jak.3, dat ek in God se genade, Christus gewortel is,

sodat ek vriend van God is, en vyand van die sondige wêreld.

ii) Ons moet ons onderwerp aan God, en die duiwel weerstaan, v.7

Onderwerping aan God, is ‘n passief, dit is ‘n volkome oorgawe hoe langer

hoe meer aan die Here se Koningsheerskappy,

onderdanigheid aan sy wil.

Die woord behels ook om my te assosieer met die Here, en daarom so die owerste van die wêreld, teen te staan.

En hoe kan ons die duiwel en sy verleidinge deur die wêreld weerstaan,

ook die verleiding om onder mekaar oorlog te voer en te veg,

ook die sondige verleidinge van my wellustige hart?

Soos Christus dit gedoen het in Matt.4:4,

… daar staan geskrywe !

Deur sy Woord, en deur gebed, Matt.26:41

En daarom,

iii) Ons moet die Here nader in aanbidding, 8a

Die ‘nader’ daar is ‘n opdrag tot verootmoedigende aanbidding, ‘n hele lewe toegewy aan die Here.

‘n Lewe van gebed, 1:5, ‘n lewe besig met sy Woord te ondersoek, 1:21

‘n lewe soek in sy gemeente,

onder die prediking en

die opsoek van die sakramente.

Alles genademiddele om ons geloof te versterk, juis om,

vriend van God te wees, en vyand van die sondige wêreld.

iv) Lewe van selfondersoek, 8b

In die tweede deel van vers 8 word ons opgeroep om ons hele lewe te ondersoek.

Dink maar aan oproep tot selfondersoek in 2 Pe.1:10 (lees).

Openbaar my lewe dat ek vriend van God is en vyand van die wêreld ?

Daarom die oproep om ons hande te reinig = ons moet ons dade ondersoek, is dit waarlik in diens van die Here en ons naaste ?

Suiwer die harte, is om motiewe en gesindhede heeltyd te ondersoek, waarop ons harte gerig is, die Here en sy beloftes, of op hierdie lewe en sy begeertes, 1 Joh.2:

15 Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.
16 Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.
17En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.

En dan laastens,

v) ’n Lewe van bekering, afsterwe van die ou mens, opneem van die nuwe mens, v.9

Nee, die Here is nie daarteen dat ons lag en blydskap het nie, die vraag is meer:

– waaroor lag en het ons blydskap ?

– waaroor treur en ween ons ?

Die konteks is duidelik:

As daar sonde is, as daar oorlog en vegtery, wellus en slegte begeertes, bitterheid en afguns is, vyandskap teen God, vriendskap met die sondige wereld is in sy gemeente, nog lewe onder sy kinders,  in my lewe nog die oorblyfsels sien,

dan moet dit my laat huil en hartseer wees,

dit moet ons laat weeklag, treur en ween.

Ja, ons is oor so baie tydelike aardse dinge ‘bedruk’ (v.9c),

maar is ons nog bedruk, ja ‘depressief’ oor ons bose sondes ?

Laat ons nie saam met die wêreld lag en vrolik wees oor sondes wat ons Here Jesus Christus na die kruis gestuur het nie!

Laat ons ons verootmoedig oor ons en ons sonde,

die Here se genade te soek,

in die woorde van vers 10,

ons te verneder voor die Here,

oor ons sondes en gebrokenhede,

en dan sal Hy ons verhoog, dalk tydelik in die wêreld,

maar vir ewig saam met Hom in Christus.

Luister na Petrus se woorde in 2 Pe 3,

13 Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. 14 Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede. 

Dit – om ons vlekkeloos van die wêreld te bewaar as vriende van God, en vyande van die wêreld – is die 3de kenmerk van die reine en onbesmette godsdiens wat Jakobus ons leer (1:27c).

Geliefde kind van God,

Wat openbaar die soeke in jou lewe:

vriendskap met die wêreld en dus vyandskap met God ?

of vyandskap met die wêreld, vyandskap met jou eie sondige hart en

daarom soek jy die vriendskap van die Here,

wat alleen te vinde  is in die die genade by die Here:

Jesus Christus ?

Amen.

Posted by: proregno | July 28, 2015

Preek: Dit is Ek, moenie vrees nie! (Joh.6:20)

Prk Joh 6 (Dit is Ek!)                                             GK Matlabas 2015 06 28

Lees Joh 6:1-21

Teks Joh. 6:20: Maar Hy sê vir hulle: Dit is Ek, moenie vrees nie.

Tema: Hy is die Besweerder van elke vrees

Sing Psalms: 107:1,2; 107:3,4; 107:5,6; 107:9,10; 107:12,14.

Prediker: ds. Gustav Opperman (GK Matlabas)

 

Openingsgebed: (Getranskribeer na die erediens)

Genadige God en Hemelse Vader,

U kinders roep tot U van oor die hele aarde …

Hulle gekerm en hulle gesmeek, hulle verlange en hulle versugting kom by U oor uit …

En daar is nie een van hulle wat U nie hoor nie.

Ons loof en dank U, dat U Uself neerbuig na u kinders wat tot U roep;

dat U Uself neerbuig en U Seun, Jesus Christus, na hierdie aarde toe stuur

om sondaarmense te verlos … Hulle wat in hulle sondige lewens vasgevang is;

hulle wat vasgevang en verdruk is deur ‘n sondige bestel;

hulle wat kwyn in Egipteland

en al die ander plekke van die wêreld waar u kinders vasgevang is …

Ons dank U vir die verlossing wat ons het in onse Here Jesus Christus!

Ons dank U dat Hy die hemelpoorte vir ons oopgemaak het;

dat Hy vir ons ‘n plek voor U heilige troon berei het …

dat ons daar voor U mag verskyn …

en dat ons vandag alreeds iets van daardie heerlikheid mag ontvang …

dat ons hier in U huis bymekaar kan kom onder die geklank van die Woord …

En as dit U wil is, Hemelse Vader, (en ons bid daarvoor

deur die kragtige werking van die Heilige Gees)

dat ons hier in U huis mag verskyn voor U troon van genade …

om skatte, skatte uit die hemel te ontvang …

om ‘n erfenis alreeds te ervaar … dit waarvan engele slegs kon droom.

Ons bid vir die werking dan van die Heilige Gees hier in ons midde,

maar nie net hier nie, ook dwarsoor die wêreld.

Oral daar waar U Naam vandag aangeroep word deur u kinders

in Gees en in Waarheid,

bid ons vir die werking van die Heilige Gees …

En dat daardie Gees ons sal oortuig van sonde en van oordeel,

maar ook van die geregtigheid wat ons in die Here Jesus Christus het.

Ons bid dat ons met die oopmaak van Johannes se Evangelie vandag,

dat ons geopende ore sal hê …

want ons is van nature hard om te hoor.

Van nature het ons harde korse ook om ons harte.

En daarom bid ons ook vir die werking van die Heilige Gees,

dat wanneer ons hierdie Woord oopmaak,

dat U hierdie mense wat hierdie boodskap vandag hoor,

dat U vir hulle onbesnede harte sal gee;

dat U vir hulle sag sal maak,

om te ontvang: die genadebewyse van onse Here Jesus Christus,

wat U deur al die eeue bevestig het van kind tot kind.

Ons bid dit in die Naam van onse Verlosser en Koning!

Amen.

 

Broeders en Susters,

Lig en duisternis … Duisternis en lig …

Dit is nie sonder rede

dat die stryd tussen lig en duisternis Johannes se Evangelie beheers nie …

want alhoewel ons heerlike sonskyn in hierdie land geniet …

voel ons nogtans net duisternis om ons …

ervaar ons

‘n mensdom wat in die donker rondom ons half blind rondtas …

‘n mensdom wat nie herwaarts of derwaarts weet nie …

 

Reisigers na Nêrens was die titel van ‘n boek

wat hierdie tema jare gelede behandel het …

Maar ook meer onlangs skryf die Afrikaanse sanger Koos du Plessis,

skryf hy van die “weerlose mense …

weerlose mense … op reis van peron na peron”

Hulle reis “deur ‘n middernagland sonder grense of tyd …

en hulle is ‘n ewigheid ver van die son” ..

 

Ja, by die aanhoor van hierdie lied

wil ‘n mens die sanger gelyk gee …

Kyk jy na die gesigte van mense wat in verkeersknope vassit …

van diegene wat vasgevleg is in die banktoue, en die supermarktoue,

en die toue van die lisensiekantore …

van diegene wat wag en wag op uitslae in die dokterskamers …

“Weerlose, weerlose mense!”

 

En wat het ons ook anders vir mekaar te sê, as:

“Dis nag!?”

Dis was nog altyd só …

want hierdie ou wêreld, hierdie middernagland, sit sonder grense …

sit sonder grense of tyd …

 

Nes soos dit ook nog altyd so was

en is dat daar Een is

Een is wat soos ‘n Lig in hierdie duisternis geskyn het …

die waaragtige Lig wat elke mens verlig

(Dis hoe ons Hom aan die begin van die Johannes-evangelie leer ken.)

 

En Hy sê vir ons vandag …

Hy sê weer vir ons vandag:

Dit is Ek!

Moenie vrees nie!

 

Want dis die ander eienskap van hierdie middernagmense:

Vrees …

Hulle is hul hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe … (Heb. 2:15)

(lees ons in die brief aan Hebreërs)

Vrees vir die siekte …

Vrees vir die honger ..

Vrees vir die storms in die donker nag …

 

En daarom verskans ons onsself teen elke onheil

so goed as wat ons kan …

Daarom stapel ons kos op in spense en vrieskaste …

En daarom word ons slawe van ons mediese fondse

en spandeer fortuine aan doktors …

Of ons sit ons dae om in hospitaalgange …

net soos die siek man (waarvan ons in hoofstuk 5 lees)

daar by bad van Betesda gelê het …

jaar in en jaar uit gelê het ….

op hoop van genesing.

 

Die groot menigtes wat die Here Jesus na die oorkant van die see van Galilea volg, hulle het dieselfde probleem …

Hulle kwale en siektes dryf hulle …

Hulle het genesing nodig …

In die ander Evangelies lees ons hoe hulle mekaar verdruk het …

Hoe sommige desperaat was

om net aan die soom van sy kleed te kon raak …

Hoe ander die dakteëls uitgebreek het

om ‘n draagbaar van bo af voor die Wondergeneser te laat neersak …

 

Hier in ons Skrifgedeelte is dit steeds die skuifelende massas

in hulle skemerwêreld tussen lewe en dood …

Die menigtes wat Hom soek en volg …

van hawe tot hawe …

van oewer tot oewer …

 

Mense wat polities onderdruk was …

mense wat swaar onder die Romeinse juk geleef het …

uitgelewer aan die uitbuitery van tollenaar en soldaat …

 

Dit was net voor die Pasga,

die fees van die Jode

(só het ons gelees).

Tydens die Pasga het die volk hulle wonderbaarlike verlossing uit Egipteland herdenk …

hulle bevryding van die onderdrukker gevier …

Vroeg in hulle woestyntog oor die Rooi see destyds,

daar by Mara se bitter waters ..

(ons lees daarvan in Eksodus 15)

Daar het die HERE Homself ook as Israel se Geneesheer openbaar …

Ek is die HERE wat jou gesond maak,

(het die HERE toe gesê) …

 

Wie weet, (só het die volk nou hier weer in Johannes 6 met die Pasga gehoop) …

Wie weet, miskien is Israel se Geneesheer nou weer hier met ons?

 

Volgens die ander Evangelies, volgens Matheus,

het Jesus Christus hierdie menigte weerlose mense gesien

en Hy het innig jammer vir hulle gevoel

en Hy het Homself inderdaad as Israel se Geneesheer geopenbaar …

 

Nie lank nie, (volgens Johannes) kom die skare se volgende probleem na vore …

Die volgende vrees openbaar homself ….

Waar sal ons kos vandaan kom …?

Nog een van die mens se basiese behoeftes,

só leer ons by die sielkundiges en sosioloë …

Voedselsekerheid …

Voedselonsekerheid verwek vrees.

Onsekerheid oor ons volgende bord kos,

maak ons bang …

 

Jesus verwoord hierdie bekommernis namens almal.

Hy vra vir Filippus:

Waar gaan ons vir al hierdie mense kos kry?

Waarvandaan sal ons brood koop?

Daar is geen supermarkte in die omgewing nie …

 

Ons het buitendien te min geld,

(antwoord Filippus)

tweehonderd pennings sal nie genoeg wees nie …

 

So weeg ons weerlose, weerlose mense ons pennies en ons sjielings af …

 

En só lees ons in Eksodus 16 …

Direk nadat die HERE Homself as Israel se Geneesheer geopenbaar het,

lees ons:

En die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn gemurmureer.

En die kinders van Israel het gesê:

Het ons maar in Egipteland gesterwe

toe ons by die vleispotte gesit

en volop brood geëet het!

 

Toe sê die HERE vir Moses:

Kyk, Ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën ….

 

En só moes dit vir die Pasgavierende skare die dag gewees het …

die dag toe die Here Jesus vyfduisend mense gevoed het met vyf brode en twee vissies …

soveel as wat hulle wil hê …

totdat hulle versadig was …

Totdat hulle met die oorskiet twaalf mandjies volgemaak het …

‘n Wonder van luukse oorvloed …

 

Loof die Heer wat ewig leef,

mens en dier hul spyse geef

want sy goedertierenheid sal bestaan in ewigheid! …

 

Hy het inderdaad gekom,

dat ons lewe en oorvloed kan hê (Joh. 10:10).

 

En toe skielik, is alles glashelder vir hierdie skare:

Hierdie Jesus moes inderdaad die Een wees waarvan Moses geprofeteer het …

die Profeet van Deuteronomium 18 …

die groot Profeet wat nog sou kom.

Toe die mense die teken sien …

was hulle absoluut oortuig

dat Jesus van Nasaret die Profeet was …

die groot Profeet …

wat met absolute gesag sou optree …

die groot Profeet

wat ‘n wonderlike nuwe tyd sou inlei …

‘n Groot leier … groter as wat Moses self was …

was nou hier met die Pasgafees tussen hulle …

 

Dit is toe dat Jesus merk dat die menigte Hom met geweld wou neem …

dat die menigte Hom met geweld tot koning wou verhef

 

Is dit nie tipies van ons middernagmense nie, Geliefdes?

Ook in ons tyd?

Ons wat daagliks met vrees saamleef …

Ons wat nie altyd weet herwaarts of derwaarts nie …

Ons wat ‘n onsekere toekoms binnegaan …

Is dit nie tipies van ons mense nie, Geliefdes

dat ons versugtinge na leier …

telkens ook vervleg is met allerhande drome van geweld en vergelding?

 

Ons wat daagliks met vrees saamleef …

wil so graag … al is dit net vir een dag … nie meer so weerloos wees nie!

 

Die Here Jesus onttrek Hom van sulke mense …

(Dis wat ons in ons Skrifgedeelte gelees het.)

Hy wil Homself nie laat intrek in ons verlange na ‘n broodparadys nie …

sonder dat ons die Brood van die lewe waarlik ken nie!

Hoe jammer Hy ons ookal het …

Hy wil Homself nie laat intrek

na ‘n versugting na ewigdurende gesondheid sonder sorge nie …

maar helaas, sonder versoening met God nie …

En as ons grootste enkele behoefte daaruit bestaan

dat al wat onderdrukker en misdadiger is,

hier en nou “uitgesort” moet word …

 

Wel, jammer! …

 

Jesus van Nasaret is nie is nie met ons nie …

Ons lees: Hy weer weggegaan na die berg, …

Hy alleen.

Hy alleen met geen deel aan ‘n populêre volksbeweging nie …

met geen deel aan die roem en eer van mense nie …

Hy alleen …

 

En skielik is die grote skare ook nie meer daar nie …

en die twaalf dissipels staan ook alleen en verlate aan wal …

Waarheen nou vir hierdie klein groepie …

die twaalf verteenwoordigers van die kerk van alle eeue?

 

Hulle was aanvanklik ook oortuig

hulle het die Messias gevind …

Filippus het mos destyds aan Natánael vertel:

Ons het Hom gevind! …

Hom van wie Moses in die Wet en ook die Profete geskrywe het:

Jesus, die seun van Josef van Násaret! (Joh 1:46)

En Nataniël het self tot die gevoltrekking gekom:

Rabbi, U is die Seun van God!

U is die Koning van Israel! (Joh. 1:50)

Só het hulle ook geglo …

 

En nou is al wat oorbly,

om maar weer in die skuit te klim …

en maar weer van oewer na oewer te vaar …

En dit was al donker

en Jesus het nog nie by hulle gekom nie

 

En … en die see was onstuimig

Daar het ‘n sterk wind gewaai

Die wind het teen hulle gesigte gedruk …

en die golwe het oor die skuit gespoel …

Roei en roei … tot roei nie meer help nie!

 

Dis nag … nag op die see!

Hawe en son was ‘n ewigheid ver …

 

En weereens was die harte oorweldig deur vrees …

Vrees vir die golwe …

Vrees vir die dood van ‘n drenkeling …

Vrees vir die donker stormnag daarbuite …

en die spoke wat daar wandel …

Al die rustelose skimme van die dood …

Al die middernaggeeste nog steeds op soek na hawens en oewers…

 

Hier in Johannes ses, Geliefdes, lees ons van ons kerkskippie op see …

Dis nag …

Hier lees ons …

Toe hulle omtrent drie of vier myl geroei het,

sien hulle Jesus op die see loop

en naby die skuit kom;

en hulle het bang geword.

 

En tog, kan ons vra, Geliefdes …

Ons kan dit vra

rondom hierdie vrees van die disspels

en ook al ons ander vrese …

 

As ons in Hom glo,

hoekom sal ons vrees?

 

Is dit nie Hy wat spreek nie …

Hy, onse Here Jesus Christus!

Hy in Wie alle dinge geskape is nie …

Hy, (wat volgens Johannes) die Ontstaan van alle dinge is …

En as Hy die Ontstaan van alle dinge is …

As Hy die Geneesheer is …

As Hy die Gewer is van mens en dier se spyse …

As Hy die Bewaarder van Israel is …

wat nie sluimer of slaap nie …

As Hy die Seun van God is,

dan kan Hy mos op die water loop …

en dan sal Hy ook ten behoewe van sy volk,

ten behoewe van sy kerkskippie op die stormsee …

dan sal Hy mos op die water loop …

soos Hy wel op die water geloop het ..

 

En daarom sê Hy:

Dit is Ek!

Moenie vrees nie!

 

Hy is die God van die Verbond.

Hy is die God wat sy volk bewaar …

En soos Hy in Jesaja se tyd gesê het,

só sê Hy nou ook:

Wees nie bevrees nie,

want Ek is met jou;

kyk nie angstig rond nie,

want Ek is jou God.

Ek versterk jou,

ook help Ek jou,

ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand (Jes. 41:10).

 

Is dit nie wat ons saam gelees het nie …?

oor hierdie bondeltjie dissipels op die skuit nie …

dat die Here met hulle op die skuit geklim het

en dadelik het die skuit by die land aangekom waar hulle na toe gegaan het!

 

En of dit nou die klein skippie op see is …

en of dit nou die ganse volk Israel is

op pad na die beloofde land …

en of dit nou hierdie klein gemeentetjie van ons is:

Ek is wat Ek is, is met ons …

Hy is aan boord …

Ons is nie uitgelewer aan die duisternis nie …

Ons is nie doellose swerwers in ‘n middernagland nie …

Ons het die Geneesheer aan boord …

Hy is ook ons Leidsman en Verlosser deur die woestyn …

Hy sal ons by ons bestemming uitbring …

En wanneer ons volgende week met die Nagmaal die brood in die hand neem,

dan weet ons,

dat ons deel het aan die Brood van die ewige lewe …

dan weet ons,

dat Hy sy lewe en sy liggaam op die altaar geplaas het,

sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie …

Amen.

 

Slotgebed: (Na die diens getranskribeer)

Genadige God en Hemelse Vader,

Ons dank U vir ‘n Woord van bemoediging, want ons het dit so nodig in ons lewens.

Ja, telkens … telkens kyk ons na die grootte van die golwe;

kyk ons na die donkerte van die nag; voel ons die onstuimige wind;

is ons bang; is ons bevrees; is ons bekommerd.

Ons erken dit, ons Hemelse Vader! Ons erken dit …

Ook wanneer ons onder mekaar praat … dat daar nie woorde is van vertroue nie, maar meer woorde van vrees en bekommernis oor ‘n donker toekoms.

Ons bely dit Hemelse Vader! Ons bely dat ons nie altyd onse Here Jesus Christus raaksien vir Wat Hy is en Wat Hy was en Wat Hy altyd vir ons sal wees nie.

En so bid ons, Hemelse Vader, dat ook deur hierdie erediens en hierdie Woord, U reddende regterhand sal uitkom by elke drenkeling, by elke verdwaalde, wat U in U heilige wil bepaal het, by U moet uitkom.

Mag hulle deur U gevind word!

Ons vra dit in die Naam van ons Verlosser, Jesus Christus.

Amen.

WARE GODSDIENS BEHELS

OM MY TONG IN TOOM TE HOU (deel 2)

Lees: Johannes 15:1-5 en Jakobus 3:1-18

Teksgedeelte: Jakobus 3:10-18

Hierdie preek (asook die voriges in die Jakobus-reeks) kan hier geluister word:

Jakobus 3:10-18 (2015-07-19)

(Deel een: Jakobus 3:1-10)

Preeknotas:

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Reine onbesmette ware godsdiens behels dat ek my tong in toom hou.

Vorige keer het ons geleer van die:

– groot verantwoordelikheid van die tong,

– die groot mag en krag van die tong, en

– die sondige verdorwenheid van die tong.

Die tong het ons gesien, v.6 kan die hele liggaam, dus die hele lewe besmet met kwaad en sonde en onreg, dit het ons veral in v.6-10 gesien, met die hoogtepunt dat dieselfde tong wat God loof, die medemens vloek.

Nou, hoe hou ons dan ons tonge in toom ?

Wat is die antwoord op die sondige verdorwenheid van die tong ?

Die antwoord geliefdes, is:

Ons het wysheid van Bo nodig om ons tonge in toom te hou

Ons het wysheid van die Here, van Christus nodig,

en nie aardse wysheid uit onsself, om die tong in toom te hou.

Dit behels hoofsaaklik dan om in al my gesprekke, my woorde hierdie twee sake altyd in ag te hou as ek my tong gebruik:

 1. Die tong word nie in toom gehou deur aardse wysheid nie, v.10-12,14-16 
 2. Die tong word in toom gehou deur wysheid wat van Bo is, v.13,17,18

1. Die tong word nie in toom gehou deur aardse wysheid nie, v.10-12,14-16

Die begin van die goeie nuus, dit het ons die vorige keer  begin noem, begin met die woorde van vers 10b,

Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie.

Om te besef, te erken, deeglik bewus te wees van my sonde en ellende, soos dit ook tot openbaring kom, getoon word in my woorde, gesprekke, tong.

Die ‘dit’ is wat alles in vers 6-10a genoem is:

– Gelowiges wat nog hul tonge gebruik as ‘n vuur, ‘n wêreld van ongeregtigheid, wat hul hele lewe met sonde besmet en uit die hel is

– Gelowiges wie se tonge nog nie getem word nie, maar ‘n onbedwingbare kwaad is, vol dodelike gif.

– Gelowiges wat God loof en prys, maar hul naaste, medegelowiges nog vloek.

En om die totale verwrongheid die afkeur van sulke gesplete tonge, sulke woorde, by gelowiges uit te wys, verwys Jakobus na 2 verdere beelde uit die natuur, in v.11,12

– v.11, Uit ‘n fontein kan nie beide vars (soet) en bitter watter opborrel nie, dus lof aan God en vloek van die mens nie.

– v.12, Vyebome dra nie olywe nie, maar vye; wingerdstokke dra druiwe, nie vye nie, dus, gelowiges se tonge moet goeie vrugte dra, nie slegte vrugte nie.

Die laaste sin in vers 12 wys ook dat die vars water maak nie op die vir brak (bitter, slegte) water nie.

Dink ook aan Jesus se woorde in Matt.7, 16 Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! 17So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte. 18‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. 19 Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.  20 So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. 

Maar geliefdes, nie net moet ons deeglik bewus wees van die geneigdheid van die sonde en ellende deur ons tonge nie, ons moet ook weet waar dit vandaan kom, waar kom die ongeregtigheid, gif, smet, vloek, ens. vandaan ?

Die antwoord sien ons in v.14-16:

Dit kom van aardse wysheid, vanuit die mens self.

– v.14a van die bittere afguns en selfsug in ons harte !

Hierdie woorde sluit aan by wat ons daar gelees het in vers 6-8, dit wys op ‘n passievolle ywer gebore uit bitterheid, en SELFsug, wedywering vir die eie saak en agenda, twisgierigheid, dus waar die mens en sy eie eer en behoeftes en wil sentraal staan.

En as dit nog met ‘n godsdienstige kleed bedek word, lyk dit nog erger, sien weer v.6-10.

Hierdie ‘wysheid’ is eintlik onverstandigheid, dwaasheid, dit is van onder, ‘aardse wysheid’,

soos vers 15 dit beskryf:

aards, dit gaan oor die hier en nou, my lewe maar ook my woordeskat en tong word bepaal deur wat op die aarde aangaan,

natuurlik staan teenoor bonatuurlik, dit kan ook duideliker vertaal word as ongeestelik, dit is ‘n wysheid van die wêreld gelei deur die sondige gees, tydsgees, onreine gees van die mens.

duiwels, het sy oorsprong by die Satan se leuentaal, soos reeds genoem is in vers 6.

En, wat is die gevolg van die sonde en ellende van die tong wat uit die selfsugtige hart kom ?

Vers 16, wanorde en allerlei gemene dade, dit kom tot uiting in die oortreding van die Here se gebooie, sy geregtigheid.

Onthou vers 6, dit besmet die hele liggaam wat dan ook in dade begin sondig.

Die wanorde wys op gebrek aan vrede, dit lei tot opstandigheid en rebellie, onrus, en selfs later tot fisiese geweld.

Jesus se woorde: So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.

En geliefdes, eers as ons, as ek dan besef die groot gevaar en verdorwenheid van MY TONG, as ‘broeder’ … as ‘geliefde’ (v.1 en v.10b) …. dan kan ek, dan moet ek om hulp roep !.

Eers as ek sien en besef hoeveel skade my woorde al reeds of kan veroorsaak, dan kan ek roep om hulp !

Eers as ek besef maar ekself, met my eie selfsug, eie ek, kan nie my tong tem nie, v.7,8, dan roep ek om hulp !

En wat is daardie hulp geliefdes ?

Ons kan alleen gered word van ons sondige tonge, ons kan alleen ons tonge in toom hou, deur die Wysheid wat van Bo is, deur Christus en sy Gees alleen !

Dit sien ons in die tweede plek:

2. Die tong word in toom gehou deur wysheid wat van Bo is, v.13,17,18

In verse 13,17 en 18 hoor ons die antwoord op die sondige vedorwenheid van die tong: ons benodig Wysheid van Bo !

Vers 13 roep ons op om uit ons goeie lewenswandel ons goeie werke, v.14-26, te wys (toon, sien 2:18) in sagmoedige wysheid, en in die konteks dan, spesifiek ook my woorde, my tong.

(Die KJV vertaal ‘goeie lewenswandel’ as ‘good conversation’)

En waar begin alles ?

Om deur die geloof in Christus gewortel te wees, die Woord !

Vers 11, as die oog van die fontein nie vars/soet is nie, kan dit nie vars water bring nie.

Vers 12, as die vyeboom nie waarlik ’n vyeboom is kan dit nie vye voortbring nie.

Vers 12 se beeld van die wingerdstok, en met verwysing na Jesus se woorde in Joh.15 wat ons gelees het:

Ek moet in Christus ingeplant wees om goeie vrug te kan dra, wysheid te kan toon.

Ons kan nie goeie gesprekke hê, ons tonge met wysheid gebruik, as ons nie in die Wysheid, in Christus deur die geloof ingeplant is nie !

Joh.15:5, sonder Christus kan ons niks doen nie, ook nie reg praat nie, nie met wysheid spreek nie !

Onthou, Christus het gees en liggaam kom red, dus ook die tong:

Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. – 1 Kor.6:20

So alles begin, waar Jakobus begin het in 1:1,

Is ek waarlik dienskneg en diensmaagd van Jesus Christus,

En wys my tong, my woorde, my gesprekke dat ek sy kind is,

wys my gesprekke dat ek sagmoedige wysheid beskik ?

Dat ek Hom en my naaste dien met woorde ?

Want, as ek in Christus, die Wysheid geplant is, dan – soos antw 64 van die HK dit stel – kan ek nie anders as ‘vrugte van dankbaarheid’ voort te bring nie, ook in my woordeskat !

Gewortel in Christus, die Wysheid van Bo, word die ware wysheid gesien in vers 17, dit is:

– rein, dit is heilig, dit kom van die Heilige Gees af, dit is suiwer teenoor die bitter

– vredeliewend, teenoor die onvrede

– vriendelik, teenoor die selfsug

– geseglik, neem ander in ag, is oortuigbaar

– vol barmhartigheid, dien en bedien die ander

– dra goeie vrugte, hfst.2:14-26

– onpartydig en ongeveins, dit is eg en eerlik en opreg tot my naaste.

En wat is die vrug van Wysheid wat van bo is, vir sy kinders en kerk ?

Vers 18, die teenoorgestelde van vers 16 se wanorde, ongeregtigheid, nl.

geregtigheid, waarheid word gedien, en daar kom vrede, vir die wat vrede maak en najaag !

Hier is dan ’n baie belangrike saak om te besef geliefdes, dit is nie of die waarheid of die liefde nie, maar waarheid wat in liefde bedien word.

En ja, dit kan ’n woord van bemoediging wees, en/of woord van vermaning !

Maar die waarheid moet in liefde bedien word, Ef.4:15

Hier word ons ook vermaan, kyk die woorde van 14b:

“Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie.”

Ons moet vir geen oomblik dink ons dien die waarheid, Christus, sy wysheid

as ons met bitterheid en afguns en selfsug en selfs haat ‘MY SAAK’ beveg,

want dit is mos die waarheid nie !

Kyk ook na die volgende woorde weer uit Jak.1:19,20:

So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. 20 Want die toorn van ‘n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. 21 Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.

So geliefdes, die sleutel om my tong in toom te hou, is dat ek buig voor Christus, as my Wysheid, Hy wat my verlos het van ’n sondige tong, sodat ek ook met my tong die vrug van die Gees sal dra (Gal.5:22,23).

Laastens dan, sekere konkrete praktiese riglyne vanuit die Skrif om my te help om my tong in toom te hou, gebaseer daarop dat ek in Christus gewortel is:

1. Gebed vir die beheersing van my tong, Jak.1:5,

“En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.”

– Vir elke dag se gesprekke, veral by die werk, by die gemeente, met ’n ander gelowige, bid daaroor vir wysheid en vir wyse woorde om te spreek, of dit bemoedigend en/of vermanende woorde moet wees.

2. Selfondersoek, Ps.139:23,24,

“Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!”

Ja, Here ondersoek my hart om te sien of daar nog selfsug en bitterheid is teenoor U en my naaste, wat veroorsaak dat my tong verkeerd spreek !

3. Bêre die Woord van die Here in jou hart, Ps.119:10,11

10 Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie. 11 Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.

Memoriseer Skrifgedeeltes om te help wanneer jy in versoeking kom om te vinnig … of te stadig te wil spreek.

4. Vermy onnodige gesprekke wat lei tot versoekinge om te sondig met die lippe, 1 Kor.15:33, 33

“Moenie dwaal nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes.”

Ons kan nie noodsaaklike gesprekke in my gesin, gemeente en werk vermy nie, maar is baie van die sosiale media gesprekke werklik opbouend of lei dit tot meer sonde van die tong ? (onnodige facebook, epos, twitter, whatsapp, ens gesprekke ?)

5. Toets en weeg jou woorde, wanneer om te spreek, wanneer om stil te bly, sien die hele Spreuke boek (bv. 12:18; 15:2), Kol.4:5,6

“Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord.”

Laat ons albei uiterstes vermy, te veel te wil praat (1 Tim.5:13) maar ook glad nie te wil praat nie (Mark.8:38; 1 Pe.3:15), dit gaan oor wat ons sê én hoe ons dit sê.

Geliefdes, die tong het ‘n groot verantwoordelikheid, dit is baie magtig en het groot invloed, deur die sonde verdorwe, maar in Christus word dit gered en geheilig om God te loof, en ons naaste te dien.

Maar alleen deur die Wysheid wat van Bo is (Joh.15:5).

Amen.

Posted by: proregno | July 16, 2015

Skrifoordenking: Die Lam en die 144 000 (0p.14:1-5)

Skrifoordenking: Die Lam en die 144 000 (Op.14:1-15)

deur ds. MJ Booyens

Die Lam en die 144 000

Lees: Openb. 14:1-5

“En ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en saam met Hom honderdvier-en-veertigduisend met sy Naam en die Naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe.” (Openb. 14:1)

In die vorige hoofstukke (11-13) het ons die heftige stryd van die wêreld en hel teen die Here en sy gemeente gesien. Dit bereik sy hoogtepunt en eindpunt in die antichristelike wêreldryk. Tot troos en bemoediging van sy gemeente toon die Here nou die onsigbare kant van die werklikheid. Hoe gaan dit in die bitter swaar tye met sy gemeente? Kry Satan en sy instrumente die oorhand en hou die kerk op om te bestaan?

Hier sien u nou die keersy van die Sataniese woede. Vroeër in hoofstuk 7 het ons al gelees van die 144 000 verseëldes van die Here. Toe het Johannes gehoor hoe hulle verseël moes word, voordat die storms oor hulle losbars. Nou sien ons hulle nadat hulle deur die smeltkroes van die groot verdrukking van die duiwel heengegaan het. En nie één van hulle word gemis nie. Daar staan hulle almal by die Lam op die berg Sion in die heerlikheid. Die wat Hy gekoop en met sy merkteken op die voorhoof verseël het, het Hy ook deurgehelp en bewaar en in die heerlikheid gebring.

Ons sou selfs kon begryp dat Johannes, wat die vorige dinge gesien het, angstig en bekommerd sou wees. Ons as lesers kan ook nie anders as om met angs en onrus die dinge te lees nie – veral as ons ook rondom ons in die wêreld kyk en nou alreeds soveel voortekens sien van wat vir die kerk op aarde wag. Daarom is hierdie gesig byna vanselfsprekend ‘n antwoord uit die hemel op die onrustige vrae in ons harte. Die Here skuiwe die gordyn weg om aan ons die oorwinnaars ná die aardse stryd te toon.

Johannes sien die Lam – die Lam wat geslag is, maar oorwin het. Hy is die geheim van ons verlossing en ons oorwinning. Hy het nie sy volk losgekoop met sy bloed om hulle weer prys te gee aan die Satan en die Antichris nie. Hy staan op die berg Sion. Sion is die plek waar die tempel van God op aarde gestaan het, en daarom hier die simbool van sy woonplek in die ewigheid. Die Lam staan derhalwe by of in die woning van God in die ewige heerlikheid. Met die Lam as die middelpunt staan die 144 000 gesaligdes rondom Hom, soos die skape rondom hulle Herder. Hulle is almal daar – nie één ontbreek nie.

Waarom ontbreek nie ‘n enkele skaap van Jesus op die berg Sion in die heerlikheid, na die aardse stryd, nie? Omdat hulle gemerk is met die merkteken van God op hulle voorhoofde. Die Naam van die Lam en die Naam van sy Vader is op hulle voorhoofde geskrywe. Hulle is gemerk as die eiendom van God en Hy laat hulle nie los nie. “Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! As jy deur die water gaan is Ek by jou; en deur die riviere – hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.” (Jes. 43:1, 2.) Daar sien u die bevestiging van die soort uitsprake in die Bybel. God is getrou en Hy is die Almagtige, daarom kan en sal Hy sy volk bewaar.

Die boodskap van die gesig wat Johannes hier sien, is: Verlos en nie verlore nie!

Deur die geskiedenis heen en veral aan die eindtyd, sal dit lyk asof vlees en bloed nie bestand is teen die vreeslike aanslae van die Bose nie. Hier sien ons hoe lyk die mense wat in die smeltkroes van lyding en vervolging was. Hulle staan rondom die Lam – hulle Here – in die ewige heerlikheid op die berg Sion. “Halleluja! loof die HERE, o my siel!” (Ps. 146:1.)

Maagdelike reinheid

Lees: Hos. 2:11-22

“Dit is hulle wat hulselfmet vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge van die Lam.” (Openb. 14:4)

Uit hierdie uitspraak lei verklaarders soms af dat ons hier ‘n uitsonderlike groep Christene het. Dit lyk só asof hulle ‘n keurbende is – die voortreflikstes uit al die volgelinge van die Lam van God. Sommige lei selfs hieruit af dat hulle nooit getrou het nie. Vir die Roomse kerk is dit dan ook ‘n baie sterk argument vir die sogenaamde selibaat van hulle priesters – hulle mag nooit trou nie.

Dit sou gewis die “heilige huwelik” sterk in gedrang bring. Dan sou die apostel Petrus, wat getroud was, vér agterstaan by Paulus wat nooit getrou het nie. Nee, só ‘n onderskeiding ken die Bybel nie. Die Bybel veroordeel nie geslagsomgang binne die huwelik nie – nêrens nie. Ons kan hoogstens hieruit, in die letterlike sin van die woord, aflei dat hulle hulself nie besoedel het met ontugtige vroue nie. Hulle het hulle nie skuldig gemaak aan hoerery nie.

Maar volgens die profetiese aard van die boek Openbaring, wat met simboliek werk, moet ons die verklaring van die uitspraak nie in die letterlike betekenis van die begrip soek nie. Ons kan maar net onthou dat die Here sy volk Israel beskuldig van owerspel, wanneer hulle die afgode dien. Dan verbreek hulle die heilige huwelik met die Here, hulle wettige Man, en besoedel hulleself met ander vroue, die afgode. Dan beteken dit dat hierdie mense – mans sowel as vroue – aan hulle Here getrou gebly het en nie die Antichris aanbid het, soos die ander mense nie. Hulle het nie van die Here afgehoereer nie. Dit geld van elke gelowige wat volhard in die geloof.

Dit versinnebeeld die kerk wat getrou bly onder die vreeslikste verdrukkinge en versoekinge op aarde. Hulle weier om toe te gee aan die fluistering van die dier uit die aarde met sy listige slangestem. Die verleiding van die vroulike skoonheid wat gerig is op die sterk sinlike begeertes van die man, is ‘n baie gepaste beeld om die sluwe verleidinge mee aan te dui – verleidinge waarmee elke kind van die Here dag vir dag gekonfronteer word. En dan geld dit nie alleen hierdie bepaalde soort verleidinge nie – dit geld vir alles in die wêreld. Dink byvoorbeeld aan die greep van geld en besittings. Elkeen wat homself waarlik ken, weet van al hierdie dinge, waarteen ons elke dag in ‘n bloedige stryd staan.

Só volg ons die Lam, oral waar Hy heengaan. Ons is bereid om, soos Hy, druk en nood en laster te verduur, om sy Naam ontwil. Ons bly getrou aan Hom, al sink die aarde onder ons voete weg en al donder die onweer oor ons hoofde en verblind die weerlig ons oë.

En dit is nie omdat ons ‘n uitsonderlike getroue keurbende in die koninkryk van God is nie. Nee, “dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam”. Die eerstelinge van die oes en die eerste lammers wat vir ‘n skaapooi gebore is, was vir die Here bedoel. Dit was sy eiendom en geen Israeliet mog dit vir homself hou nie. Selfs sy eersgebore seun moes hy loskoop met ‘n offergawe, want alles wat die moederskoot open, behoort aan die Here. Duidelik? Die eerstelinge vir God en die Lam, is sy kinders – almal wat Hy losgekoop het met die bloed van die Lam. Eerstelinge is verteenwoordigend van die hele oes.

Onthou dit altyd, kind van die Here! Die Here bewaak en behou sy eiendom tot in ewigheid.

Geen bedrog en sonder gebrek

Lees: Rom. 3:21-31

“En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie; want hulle is sonder gebrek voor die troon van God.” (Openb. 14:5)

Ook hierdie uitspraak maak dit vir mense soms moeilik. Mense met ‘n oppervlakkige sondebesef en ‘n eiegeregtige inbors, kan nogal praat van volmaaktes op aarde. Hulle beskuldig selfs die Calvinistiese kerke van ‘n gruwelike dwaling omdat ons bely: “ook die allerheiligste het maar ‘n klein beginsel van hierdie gehoorsaamheid, solank as hulle in hierdie lewe is.” (Heidelbergse Kategismus, Sondag 44.) Ons staan egter baie gewis op die grondslag van die Bybel. “As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.” (1 Joh. 1:8.) Dink ook aan die uitspraak van Paulus: “Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, doen ek.” (Rom. 7:19.)

Ons hoef egter nie te aanvaar dat die mense, in wie se mond geen bedrog gevind is nie, geheel geen sonde gehad het nie. Dit beteken egter wél dat hulle in die verhouding tot God en in sy heilige verbond altyd getrou gebly het. “Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus.” (Rom. 5:1.) Die mense het in die geloofsverhouding met God in Christus standvastig gebly. Dink aan die waarskuwing van die Here aan Simon Petrus: “Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie.” (Luk. 22:31, 32.) Simon Petrus sou val, en hy het geval, maar hy het nie verval nie, omdat hy die geloof behou het. En hy het die geloof behou, nie omdat hy só ‘n sterk man was nie, maar omdat die Here vir Hom gebid het. En die Here bid vir elkeen van die 144 000 verseëldes. Hy sou juis in besonder bid vir hulle, wanneer die Antichris op die toppunt van sy mag is, en geen mens in eie krag kan volhard nie.

En omdat hulle in die geloof gebly het, is daar geen bedrog in hulle mond gevind nie. Hulle is eenvoudige en opregte strydende gelowiges. Hulle val wél, maar bly nie in die sonde lê nie. Soos Simon Petrus, ween hulle dikwels bitterlik oor hul eie swakhede, maar hulle hou aan die genade van die Here vas. Hulle kan van Hom nie loskom nie – die duiwel kan hulle nie uit die hand van hulle Meester ruk nie.

Daarom staan hulle nou sonder gebrek voor die troon van God. Niks – ook nie hulle eie sonde en struikeling – kon dit verhinder dat hulle in die ewige heerlikheid aankom nie. Die Here bring hulle daar – al sy uitverkorenes – die volle 144 000. Nie die geringste onder hulle ontbreek nie. Ons weet immers dat hierdie getal 144 000 ‘n volkome getal is, van alle kante besien. Die volmaakte getalle: 12 x 12 en 3 x 4 is hierby inbegrepe.

En hulle sing hulle nuwe lied. Hulle roem nie in eie krag nie en wys nie op eie werke nie, maar hulle sing alleen uit volle bors hulle hallelujas in die hemel tot eer van hulle hemelse Vader en die Lam. Wat hulle is en gebly het, ondanks die verskriklike storms wat hulle moes verduur, het hulle alleen aan sy genade en trou te danke.

Só kan ons ook ons stamelende loflied aanhef. Ons leef nog hier – met ons gebreke en ons struikelinge. Ons is tereg bang vir onsself, wanneer ons dink dat ook ons die vuur van vervolging sal kan binnegaan. Ons weet egter: onse Here is en bly dieselfde van ewigheid tot ewigheid. En hierdie gesig van die 144 000 op die berg Sion, voor die troon van God, is ook aan ons getoon om ons geloof te versterk.

Bron: Kom Here Jesus – Die Openbaring aan Johannes – toegelig en toegepas in die vorm van ‘n Bybelse Dagboek

Posted by: proregno | July 11, 2015

ROMEINE 1: VAN DIE VIDA PLAN NA DIE HIDA PLAN

VAN DIE VIDA PLAN NA DIE HIDA PLAN

Die afgelope paar weke gons dit oor homoseksuele huwelike wat in die VSA goedgekeur is, en veral hier in SA waar NG teoloë (o.a proff. Nelus Niemandt en Adrio König) hoop en bid dat hul sinode in Oktober dieselfde pad as die wêreld sal volg, ongeag die waarskuwing van Jakobus 4:4.

Ek het al heelwat geskryf oor die onderwerp, asook wat die antwoord daarop moet wees (ons eie bekering van alle vorme van morele sondes, pastorale bediening en bystand aan almal wat bekeer ongeag watter seksuele sondes, ens.), wat hier gelees kan word, daarom wil ek nie veel herhaal nie: Homoseksualisme

My eie kerkverband (GKSA) het nog ‘n standpunt teen homoseksualisme waarvoor mens dankbaar is, en die redakteur van die Kerkblad vermeld wel dat Niemandt se pro-homoseksuele uitsprake spanning plaas op die GKSA-NGKSA verhoudings, maar die vraag bly:

Vir hoe lank gaan die GKSA gespaar bly van die HIDA debat, aangesien die voorloper tot die HIDA debat (homoseksuele in die amp* – sien nota hier onder wat die afkorting verduidelik) reeds begin met die VIDA debat (vrou in die amp).  Is daar enige ‘gereformeerde’ kerkverbande wat toegegee het aan VIDA, en toe nie uiteindelik ook met die HIDA debat later begin het nie ?  Dink maar aan die GKN (Nederland), Church of Scotland, CRC (VSA), PCUSA en nou die NGK?

Hoeveel voorbeelde van die Here se oordele oor kerke en kerkverbande wat hul ‘oorgee aan skandelike hartstogte’ (Rom.1:26 ev), wil ons nou eers sien ….. voordat ons gaan begin luister en ons bekeer van ons sondes en verkeerde leringe ?

Onthou, die oorgawe aan die HIDA agenda is ‘n bewys dat die Here reeds so samelewing of kerkverband oorgegee het aan hulself en sy oordele, nie dat Hy dit nog gaan of dalk gaan doen nie, lees weer Rom.1:18-32, veral verse 24 en verder.

Natuurlik lê die twee sake nie op presies dieselfde vlak nie, VIDA is ongehoorsaamheid aan die skeppingsordening van God (Gen.1,2; 1 Tim.2:11-15) aangaande die man en vrou se onderskeie rolle en take, maar HIDA is ‘n opstandige rebelse vernietiging van die skeppingsordening self (Gen.1,2; Rom.1:25-32), ‘n duidelike gruwel voor God.

Maar onderliggend aan beide sake, is ‘n afvallige Skrifbeskouing om die skeppingsordening van die Here in Genesis 1 en 2 op verskillende wyses af te breek.  Dit word daarin gesien dat die tekste wat VIDA verbied, en tekste wat HIDA verbied, met ‘n ‘sosio-historiese skrifbenadering’ weggeredeneer word, m.a.w. die Skrif word verdraai om by ons sondige begeerlikhede, ons tydsgees aan te pas (2 Pe.3:16b).  König se onlangse artikel in die Beeld is ‘n goeie voorbeeld daarvan, as hy die ‘sleutel van die teks’ soek in die ‘openbare baddens (waar getroude mans en vrouens) homoseks gaan beoefen’ het destyds, en nie in die Teks self nie (sien my verklarende notas hier onder van Rom.1:26 ev).

Maar sien ook die volgende voorbeeld, aangaande VIDA, waar die sleutel om te Teks te verstaan die ‘sosio-historiese’ omstandighede is en nie meer die Teks self nie (beklemtonings bygevoeg):

“Baie van die beperkende opdragte wat Paulus aan die gelowige vroue gee, moet teen hierdie (sosio-historiese – slc) agtergrond verstaan word.  Christene verskil vandag oor wat die implikasie van hierdie opdragte van Paulus is in ’n samelewing waar dit heeltemaal aanvaarbaar is dat vroue dieselfde rolle as mans kan vervul.  Paulus sou waarskynlik nie hierdie beperkings op vroue gelê het as die samelewingsposisie van vroue nie destyds so van dié van mans verskil het nie.” – Vosloo, W., & van Rensburg, F. J. (1993). Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling)(1 Ti 2:9). Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy. (nota: prof. Fika van Rensburg van die teologiese skool van die GKSA het hierdie kommentaar geskryf)

Lees gerus die volgende twee artikels, wat wys dat onderliggend aan die HIDA agenda reeds die aantasting van die huwelik is deur die VIDA agenda, en dan belangrik, die tweede artikel wat wys hoe slinks daar te werk gegaan word deur die Satan om eers VIDA aanvaarbaar te maak (“verdra te word deur hulle wat ook ‘teen’ dit is”), en daarna volg HIDA dieselfde strategie:

Male and Female: What’s the Difference ?

“All of this is to say that it won’t do simply for the church today to affirm what God’s word teaches about the sin of homosexuality.  But the church must also affirm what God’s word says about what it means to be male and female.  The church must know, confess, and put into practice what the Bible teaches about the roles of husbands and wives in marriage and in the family.  While we are testifying that it is wrong for men to marry men or women to marry women, are we ready also to testify that it is sinful for a man to refuse to rule over his wife?  Are we ready to testify that it is sinful for a woman to rule her husband?  Are we ready to say something about the place of mothers in the home?   We condemn homosexuality.  But do we really know the difference between men and women?”

The Plan for CRC’s acceptance of Homosexuality

“This plan is actually quite clever if the goal is to keep people in the CRC even though they have different beliefs (De Moor’s specious idea of unity). By its experience with the women-in-office issue, in which it allows local congregations to choose whether or not to ordain women, the CRC has learned that a “local option” plan effectively placates those who are on both sides of the issue. Many who are opposed to women’s ordination have stayed in the denomination for two decades (the CRC approved women’s ordination in 1995) and in many cases have even willingly served with women “officebearers” from other congregations at classical and synodical assemblies. If the CRC decides to allow each council to determine whether homosexual practice is sinful, which will undoubtedly lead to some councils approving of homosexual practice, some members will likely leave the denomination. But it is possible many who believe homosexual practice is sinful will stay as long as their own council’s do not approve of it.”

Is dit die pad wat die GKSA gaan loop met VIDA, is dit die pad wat die NGK gaan loop met HIDA ?

In antwoord op Prof. König se ‘verklaring’ van Romeine 1:26-32 (wie se verklaring ek nog nêrens gelees het … behalwe vanaf die 20ste eeu met die opkoms van die feministies-homoseksuele agenda nie), die volgende opmerkings:

26 Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is;  27 en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. – Rom.1

Die Griekse woorde wat Paulus hier gebruik vir ‘vrou’ en ‘man’ is onderskeidelik thēlus en arsēn, en nie die meer gebruiklike gunē en anēr nie. Moo (1996) en Malick (1993) wys daarop dat die gebruik van eersgenoemde antonieme woorde in kombinasie is (thēlusen arsēn), wat beteken:

1. die seksuele onderskeid tussen die geslagte word beklemtoon (en daarom moet vers 26 en 27 verstaan word as ‘want die vroulike geslag … die manlike geslag’),

2. dit verwys terug na God se skeppingsordening in Gen.1:26,27 (“man en vrou het Hy hulle geskape”),

3. die Hebreeuse woorde vir man (zākār) en vrou (neqebah) in Gen.1:27, word deur die Griekse OT, die Septuaginta, ook vertaal as thēlus (vrou) en arsēn (man), en

4. Jesus Christus in Matt.19:4 – waar Hy wys op die onverbreekbaarheid van die huwelik, teenoor die Fariseërs se losbandige siening van die huwelik en gevolglike egskeiding (bloot net ‘vaste verhoudings’ vir ‘n sekere tyd?) – Gen.1:27 aanhaal (“En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie“), wat wys op God se skeppingsordelike plek vir die seksuele gemeenskap tussen ‘n man en ‘n vrou, wat lei tot die konklusie dat,

5. homoseksuele verhoudings buite God se skeppingsordelike wil vir die huwelik tussen een man en vrou val.

By hierdie stellings voeg ek nog ‘n paar opmerkings:

Die swakste argument van die homoseksuele apologete (soos Niemandt en König) is die volgende:

“Die Bybel het nie ‘n vaste seksuele verhouding tussen twee persone van dieselfde geslag geken nie, en daarom word dit nie veroordeel deur bv. Gen.19, Lev.18:22; 20:13; Rom.1:26,27; 1 Tim.1:10,11 ens. nie.”

Die probleem met hierdie argument is, is dat jy later enige seksuele verhouding kan regverdig wat ‘n mens in sy sondige boosheid kan uitdink “wat nie in die Bybel genoem word nie” … selfs ‘n ‘vaste verhouding’ tussen ‘n mens en ‘n dier, of tussen ‘n volwassene en kind !

Moenie dink ek ruk dinge nou uit verband nie (die homoseksuele apologete doen dit in elk geval reeds met hul omgang met die Skrif), want sodra jy die skeppingsordening van God verlaat, sodra jy die oorsprong en doel van alle dinge verlaat (hetsy ‘n openlike ateïstiese verwerping van God en Gen.1-3, of ‘n verdraaiing daarvan om die skeppingsgeskiedenis bloot ‘n sage of mite te maak, of König se verdraaiing van Gen.1 in hierdie saak),  dan kan later enige soort verhouding (en ‘doel’ van die mens na sy eie behoeftes) regverdig word (soos blyk uit Niemandt en König se skrywes. Sien die volgende resensie van ‘n paar van König se boeke hier, waarin ek ook wys dat die ‘Evangelie is op die Spel’ in König se afvallige teologie).

[Nota: die ‘mens-dier vaste verhouding’ skep ‘n etiese dilemma vir homoseksuele apologete, aangesien hul hulle nou nie kan beroep op Lev.18:23 nie … want Lev.18:22 geld mos nie meer vandag nie … ?  Vir die gelowige geld beide verse wel, ook gelees in die konteks van die res van die Skrif, dus Skrif met Skrif vergelyking, sien NGB art.25.]

Wat is dan die verskil tussen bogenoemde redenasie van die homo apologeet en die volgende redenasie:

“Nêrens verbied die Bybel ‘spesifiek’ ‘n wedersydse liefdevolle seksuele ‘vaste’ verhouding tussen ‘n man en ‘n seun nie, daarom is dit wel toelaatbaar vandag …”

Moenie dwaal nie (1 Kor.6:10a), hoe meer ons Gen.1-3, die skeppingsordening van God verlaat,

– in die woorde van Paulus in Rom.1:18-32, ons die ‘… waarheid in ongeregtigheid onderdruk … God nie meer verheerlik of dank nie … die waarheid van God verruil vir die leuen en die skepsel vereer en dien”,

– hoe meer ons “man en vrou het Hy hul geskape’ (Gen.1:27) loslaat,

– hoe meer ons “Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.” (Gen.2:24) verlaat,

– hoe meer ons God se skeppingsordening van die huwelik tussen man en vrou lewenslank (Matt.19:4-6) verlaat deur wesentlike dwalings soos “geslagtelikheid maak nie saak in God se koninkryk nie“,

– hoe meer sal die Here ons oorgee aan ons eiewillige dwalinge en die sondige begeerlikhede van ons harte, om ons ‘liggame onder mekaar te onteer’, hoe meer sal Hy die mens oorgee aan hul ‘skandelike hartstogte’ (Rom.1:24-31) … om soos diere te word van die veld, die ewolusionistiese kring sal voltooi word: sonder God en sy gebod (Ps.2), met die hel as eindbestemming.

As ons dus die vraag vra na watter verhoudings verbied die Here, moet ons begin met die belangriker vraag:

Wat gebied die Here in sy Woord deur sy Gees, binne watter verhoudings mag daar seksuele gemeenskap plaasvind, en daarmee is al die ander vindingryke ‘seksuele verhoudings’ wat die mens uitdink uitgesluit. En kan ek hier byvoeg, in antwoord op König: ongeag of ons vrugbaar is of nie, seksuele gemeenskap is en bly beperk tot tussen ‘n man en vrou, dus tot die huwelik tussen na en vrou alleen. 

Was en is die doel van die voorbehoedingspil en aborsie nie juis om dit wat God saamgevoeg het – die huwelik, die wonder van seks én die moontlikheid van kinders kry – te skei van mekaar nie, sodat ons in ons wellus kan ontbrand in stryd teen God se skeppingsordening en wil, deur net die seksuele te wil omhels nie ?

Net tragies dat die kerk ook slagoffer geword het van hierdie agendas die laaste eeu.

Met die huwelik as skeppingsordening (Gen.1 en 2) word die antwoord gegee op al die misleidings:

1. dit moet tussen ‘n man en vrou wees (1:26,27; 2:22-24)

2. nie tussen kinders nie (want die man moet sy ouers kan verlaat om kinders te kry en vir sy vrou te sorg, Gen.2:22-24; 1 Tim.5:8)

3.  ‘n lewenslange verhouding (en nie net ‘n ‘vaste verhouding’ vir ‘n sekere tyd nie), soos Jesus dit ook bevestig in Matt.19, “4 En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie5 en gesê het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;  6 sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.”

4. en die huwelik in diens van sy skeppingsopdragte (Gen.1:28-30; 2:15), tot eer van Sy Naam.

In God se wet (Ex.20:14 in die algemeen, maar dan ook meer in detail in Lev.18) word die huwelik beskerm, ook deur die strafreg (Lev.20).

In die NT word die heiligheid van die huwelik bevestig (Matt.5:27-32; Ef.5:21-32; 1 Thess.4:1-8; Hebr.13:4), en, baie belangrik, wys Jesus daarop dat ons die huwelik en ons seksuele verhoudings moet sien en nastrewe soos dit oorspronklik bedoel was volgens God se skeppingsordening, Matt.19:4-6, en nié volgens ons eie sondige gebroke verdraaiings van die huwelik deur die eeue of wat ons dink ‘prakties moontlik’ is nie.

Dus, ons model en norm is nie die verlede of huidige onbybelse ‘verhoudingsmodelle’ via die wêreld of sosio-historiese en sielkundige handboeke nie, maar God se skeppingsordening van Gen.1 en 2, soos later gehandhaaf en bevestig deur die res van die Skrif.

Dit is veral by laasgenoemde (die willekeurige verbreking van die huweliksverbond, contra Mal.2:14-16), soos ek in ander skrywes reeds genoem het, waar ons in ons huwelike en verhoudings reeds begin afwyk het van God se skeppingsorde en die wil vir die huwelik (en die homoseksuele geslag die verdere gevolg is), naamlik die groeiende verdraagsaamheid en selfs goedkeuring (sien Rom.1:32) van seksuele sondes soos:

– egbreek (en die gevolglike egskeidings)

– hoerery

– onreinheid

– ontrou

– wellus

– slegte begeertes

– tweedrag en partyskappe in ons huwelike

– liefdeloosheid binne die huwelik

– mans en vrouens wat nie hule skeppingsordelike roepinge wil omhels nie

– onwettige hertroues, ens (sien Rom.1:28-31; 1 Kor.6:10; Gal.5:19,20; Kol.3:5)

alles dinge wat, soos homoseksualisme, volgens Kol.3:5-7, ‘afgodediens’ is, waardeur die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het’, wat Paulus reeds ook beskryf het in Rom.1:18-32.

So, enige seksuele beoefening buite die plek wat God daarvoor bepaal het, nl. die huwelik tussen een man en vrou, is afgodediens in God se oë waaroor sy toorn uitgestort word (Lees ook HK Sondag 41 aangaande die sewende gebod).

En kyk nou weer na Romeine 1, spesifiek die verse wat 1:26-27 voor af gaan (die verse wat spesifiek handel oor homoseksualisme):

Die bron van die kwaad van alle seksuele sondes, is afgodery, dat ons die Here verruil het vir onsself en enige iets wat ons ‘n afgod van maak hier op aarde, onsself of iets in die skepping:

22 Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword
23 en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ‘n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere.
24 Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer
25 hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen.

Wat is die antwoord ?

Wat is die antwoord op die afgodery en die gevolglike hoerery, van watter aard ookal, in ons almal se harte ?

Dit het ek reeds al beskryf in vorige skrywes in hierdie verband, met veral die klem op Rom.1:16 en 1 Kor.6:11, wat volg op 6:9,10, nl. die Evangelie van ons Here Jesus Christus wat ons red en bevry van ons sondes, sodat ons daarteen kan stry ons lewe lank tot sy eer.

Sien die artikels hier en hier.

Ook Kol.3 gaan verder, nadat dit in verse 5-7 duidelik die verskillende sondes veroordeel het, en sê, wat ons biddend moet lees en oordink vir ons eie lewens (sien die oorgang van persoonlike bekering en reformasie, na gesinsreformasie na samelewingsreformasie), mag ons hemelse Vader ons daarmee help:

8 Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.

9 Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het

10 en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,

11 waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Skith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal.

12 Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.

13 Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.

14 En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.

15 En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.

16 Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.

17 En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

18 Vroue, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here.

19 Manne, julle moet jul vroue liefhê en nie teen hulle verbitter word nie.

20 Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik.  21 Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie.

  22 Diensknegte, julle moet jul here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees.

23 En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie,

24 omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus.

25 Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang; en daar is geen aanneming van die persoon nie.

Betoon reg en billikheid, here, aan julle diensknegte, omdat julle weet dat julle ook ‘n Here in die hemele het.

* nota: ek gebruik die afkorting ‘HIDA’ nie om homoseksualisme te beperk tot net of dit in die ampte beoefen word of nie, maar dit verwys na alle vorme van homoseksualisme, hetsy identiteit/oriëntasie of die dade. Netsoos dit verkeerd is om egbreek in ons harte/gedagtes en in daad te pleeg, so is dit verkeerd om homoseksuele gedagtes te koester en te beoefen, sien Matt.5:28-30 wat beide aspekte as sondig veroordeel. Ek gebruik dus die term HIDA omdat dit rym met VIDA !

Bronne

– David E. Malick, The Condemnation of Homosexuality in Romans 1:26-27, Bibliotheca Sacra 150: 599 (1993): 327-340.

– Douglas J. Moo, The Epistle to the Romans, NICNT (Cambridge, UK: Eerdmans, 1996).

Spesifieke bronne oor die HIDA agenda

– The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics, Rob Gagnon (die skrywer se webblad – http://www.robgagnon.net (hy is seker een van die bekendste en beste apologete teen die HIDA agenda, stem wel nie saam met sy VIDA standpunt nie.). Sien ook: http://www.theologymatters.com/NovDec01.PDF

What does the Bible really teach about Homosexuality?, Kevin deYoung

– The Secret Thoughts of an Unlikely Convert, Rosarie Butterfield

Christian Action for Reformation and Revival (spesifiek vir die SA situasie oor verskillende sake)

– Enige werke van dr. Peter Jones om die seksuele rewolusie vanaf die 20ste eeu tot vandag te verstaan: https://truthxchange.com/

Homosexuality – a Biblical View, Greg L. Bahnsen

WARE GODSDIENS BEHELS

OM MY TONG IN TOOM TE HOU (deel 1)

Lees: Jakobus 1:19-27 en 3:1-10

Teksgedeelte: Jakobus 3:1-10

Hierdie preek (asook die voriges in die Jakobus-reeks) kan hier geluister word:

Jakobus 3:1-10 (2015-06-28)

Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons ‘n groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy ‘n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou.” – Jak.3:1,2

Preeknotas:

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Ons is besig om uit die boek Jakobus te leer hoe om as diensknegte van Christus te lewe in hierdie wêreld, in die tyd van ‘verstrooiing’, soos Jakobus dit noem, 1:1.

Ons word opgeroep om hoe langer hoe meer volwasse te word in ons geloof, want in Christus het ons alles wat nodig is om as sy kinders midde hierdie wêreld te lewe.

Die volwassenheid v.d. geloof kom tot uiting in die volgende sake, wat ons in die vorige preke reeds geleer het:

– hoe ons die beproewinge van die lewe in lydsaamheid en volharding dra, 1:1-11

– dat ons die versoekinge deur die woord van die waarheid moet weerstaan, 1:12-18

– dat ons nie net hoorders nie, maar ook daders van die woord sal wees, 1:19-26; 2:14-26

In hfst.1:26,27 word dit saamgevat dat ons godsdiens, die ware reinde godsdiens gesien sal word in 3 sake:

 1. hoe ons met ons naaste omgaan, dit het ons geleer in hfst.2:1-13
 2. om ons vlekkeloos van die wêreld te bewaar, gaan ons nog sien in hfst.4,

en dan wat ons vandag spesifiek gaan leer:

 1. Reine en ware godsdiens behels dat ek my tong in toom sal hou, en dit sien ons in hfst.3, waarvan ons vandag wil leer.

Jakobus het die saak van die tong in ons geloofslewe, reeds genoem in 1:19 (lees), en 1:26 (lees), maar hier in hfst 3 gaan hy in die besonder daarop in.

Daarom is ons tema vanuit hierdie gedeelte:

Ware godsdiens behels om my tong in toom te hou (deel 1)

Ons let op die 3 sake:

 1. Die groot verantwoordelikheid van my tong, v.1,2
 2. Die groot invloed van my tong, v.3-5
 3. Die groot verdorwenheid van my tong, v.6-10

1. Die groot verantwoordelikheid van my tong, v.1,2

Jakobus begin met ‘n sterk waarskuwing, dat almal nie begerig moet wees om leermeesters te wil wees nie.

Hierdie leermeesters verwys dan spesiek na hulle wat leer in die kerk,

hulle wat die voorgangers is om die gemeente, die gelowiges te leer

aangaande die Christelike geloof, wat ons moet glo en hoe ons moet lewe.

Ja, almal, elke lidmaat, in die amp van gelowige leer mekaar,

ouers leer kinders, onderling leer gelowiges mekaar,

maar dit hef nie die besondere ampte op nie, soos ons bv lees in

Rom.12; 1 Kor.12; 1 Tim.3 en Ef.4, ens.

In Ef.4:11 lees ons, ‘En Hy het gegee sommige (dus nie almal nie) as …’ en dan volg die verskillende gawes en ampte, sommige wat tot ‘n einde gekom het, ander wat nog voortgaan in die NT bedeling.

Almal moet dus nie daarna moet verlang om ander te leer nie.

Hoekom nie ?

Behalwe dat die Here net ‘sommiges’ roep, hoor ons ook in die verse wat volg, verse 1b tot 12, al die redes daarvoor, wat saamgevat word in 1b: dat leraars, voorgangers, hulle wat ander leer ‘n groter oordeel sal ondergaan.

Mense oor die algemeen, veral voorgangers se woorde, onderrig, leringe, die tong, het groot mag en gevolge vir jouself en jou aanhoorders.

Jesus sê bv: Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. – Matt.5:19 (sien ook 1 Tim.4:16)

Wat jy leer – reg of verkeerd – oor die Christelike geloof, het groot gevolge vir die ewigheid.

Dit beteken egter nie dat net leraars, bv. predikante en ouderlinge se leringe en woorde sal getoets, beoordeel of geoordeel word nie, die waarskuwing van v.1b geld ook vir elke mens, dus vir elke gelowige, want Jesus sê ook op ‘n ander plek, Matt.12:36,

Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. 

En daarom wil Jakobus die gelowiges vermaan, almal, maar dan ook in die besonder die voorgangers, dat hul baie versigtig sal wees met die tong, met wat jy sê.

Let ook daarop, hoe sluit Jakobus homself in, ‘omdat julle weet dat ons ‘n groter oordeel sal ondergaan.’

So geliefdes, ek sluit myself ook eerstens in vandag, dat hierdie boodskap is ook vir my as leraar, predikant, en dit laat ‘n mens opnuut besef hoe groot die taak is, dat dit ‘n mens laat sidder en besef hoe groot is die verantwoordelikheid in wat ons leraars in die besonder moet leer en onderrig, en die omgang met die tong, die woorde wat ons spreek.

Maar onthou, dit wat Jakobus dan verder leer, geld ook vir ons almal,

soos vers 2 aandui, as begronding van vers 1, “Want ons almal, struikel dikwels.”

Die woord ‘struikel’ wys nie net op die onvolmaaktheid en gebrokenheid van die mens oor die algemeen nie, maar dit wys hier spesifiek daarop dat ek sondig, God se wet oortree, met my woorde en hoe ek praat, met my tong.

Kyk bv. 2:10 (lees) en Jesus verwys ook in Matt.18:6 na hulle wat een van sy kleintjies laat struikel, dus in die sonde in lei om verkeerd te doen of op te tree.

So, juis omdat ons so maklik struikel of sondig, God se gebooie verbreek, is een van die maklikste maniere om te sondig deur die tong, dus deur ons woorde, daarom waarsku Jakobus ons so sterk daaroor.

In vers 2 noem hy verder, dat eers as jy dit regkry om nooit te struikel in woorde nie, altyd jou tong in toom te hou, dan het jy volmaak geword.

Hoe moet die ‘volmaak’ hier verstaan word ?

Op 2 maniere: eerstens, volmaak soos in sondeloos, en dan wil Jakobus daarmee waarsku dat ons nie te veel van onsself moet dink om gou leermeesters te wil word nie, want ons is (soos alle ander mense) nie volmaak nie, en sal daarom sal ons nog in hierdie lewe maklik struikel in woorde wat dan gaan lei tot ‘n groter oordeel.

Maar dit kan ook verstaan word, tweedens,  as ‘n oproep om hoe langer hoe meer volmaak te word in die gebruik van die tong, ons gesprekke en onderrig.

En hierdie verstaan lyk meer in lyn met wat ons reeds geleer het by Jak.1:4, waar dit gaan oor volmaaktheid soos in volwassenheid, om volwasse te word in die gebruik van jou tong in die heiligmaking: om ons tong in toom te hou, om woorde met wysheid te gebruik, is ‘n teken dat jy volwasse geword het in die geloof, dit waartoe Jakobus ons heeltyd toe oproep deur die hele brief.

En, as ek my tong kan in toom hou, dan kan ek ook my hele liggaam in toom hou, beheer, die gawe van selfbeheersing (natuurlik deur die Gees en Woord van God).

Die saak is so belangrik vir Jakobus, om te besef hoe kragtig die tong is en watter groot invloed dit uitoefen, dat hy dit met 3 verskillende beelde wil tuisbring.

2. Die groot invloed en krag van my tong, v.3-5

Jakobus gebruik drie beelde uit die alledaagse lewe om die groot invloed en krag van ons woorde, die tong uit te beeld.

Die sentrale les daaragter is dat iets wat so klein is, het ‘n groot invloed en gevolg.

In v.3 is die eerste voorbeeld: die stang in ‘n perd se bek.

Met daardie stang word die hele perd gestuur, in ‘n bepaalde rigting gestuur.

Die hele liggaam van die perd, sy gehoorsaamheid word bepaal deur wat met die stang gebeur, ‘n klein objek in vergelyking met die groot perd.

So is die tong in die mens se liggaam, klein lid daarvan wat die hele liggaam, ja, die lewe van die mens bepaal.

In v.4 is die volgende beeld: die roer van ‘n skip, klein in vergelyking met die groot skip, maar stuur die hele groot skip deur groot en sterk winde, soos wat die stuurman bepaal.

So is die tong in die mens se liggaam, klein lid daarvan wat die hele liggaam, lewe van die mens bepaal en in ‘n sekere rigting stuur.

(Vandag kan mens ook die voorbeeld gebruik van ‘n groot vragmotor, wat deur ‘n klein stuurwiel gestuur word, en bepaal waarheen die hele groot vragmotor beweeg.)

En in vers 5, word die derde beeld gebruik: die tong word vergelyk met ‘n klein vuurtjie wat ‘n groot hoop hout aan die brand kan steek.

Jakobus se boodskap is duidelik: besef die groot mag en krag wat jou tong het, die groot mag en krag van woorde.

Klein woordtjies, woorde wat baiemaal ‘onskuldig’ voorkom, kan groot invloed uitoefen op jou eie lewe, jou eie lewe maar ook ander mense s’n.

Saamgevat: in verse 2 tot 5 beskryf Jakobus dus oor die algemeen die groot invloed, mag en verantwoordelikheid van die tong, van ons woorde, maar dit word neutraal gestel, dit kan goed of sleg wees.

Dit is egter wat hy beskryf in verse 6 tot 10, waar hy by die kern van sy betoog wil uitkom, en dit sien ons in die derde plek:

3. Die groot verdorwenheid van my tong, v.6-10

In aansluiting by sy laaste voorbeeld, die tong wat vergelyk word met ‘n ‘klein vuurtjie’, kom Jakobus uit by die groot gevaar, die verdorwenheid van die tong, die sondigheid van die tong as instrument in die hande van sondaars.

En ja, hy draai nie doekies om nie.

Jakobus noem 5 sake oor die verdorwenheid van die tong wat ons deeglik bewus van moet wees:

a) eerstens, die tong is ’n vuur, ’n wêreld van ongeregtigheid.

Daarmee bedoel hy dat die tong wys op ons sondige aard, dit wat die sondige hart van nature vol is, wat Jesus noem in Matt.15:18,19

Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is dié wat die mens onrein maak.  Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. 

b) tweedens, die sondige tong besmet die hele liggaam en steek die hele lewe aan die brand.

Dit wys daarop dat die sondes van die tong, tref die res van jou lewe, en dit openbaar ander sondes, die res van jou geloofslewe word ook daardeur beinvloed deur die sonde van die tong – dus ook verhouding tot God en die naaste, my ‘hele lewensloop’, v6, word geraak.

As mens sondig met die tong, gaan dit ook jou laat sondig op ander terreine van die lewe, in die moeilikheid laat beland. Iemand wat lewe van een leuen tot die ander gaan homself later vas lieg, dit word net meer en onhoudbaar.

c) derdens, die sondige tong is vanuit die hel, dit is dus duiwels van aard.

Ja, ons is dalk maklik geneig om te roem dat allleen die ‘doen/dade’ sondes baie erg is, maar as ek met die tong haat, verbitterd is, leuens aflê, dan is dit darem nie so erg as sou ek verkeerde dinge ‘doen’ nie.

Hoor egter wat bely ons bv. by die verklaring van die 9de gebod volgens die Skrif (HK So.43 antw.112),

“… alle lieg en bedrieg (moet ek) as die eie werke van die duiwel … vermy, anders sal ek nie die sware toorn van God op my laai”

d) vierdens, vers 7 en 8, wys Jakobus daarop dat terwyl die diereryk getem word en kan word deur die mens, die tong so verdorwe is dat dit nie DEUR DIE MENS self getem kan word nie.

Geen mens kan uit homself, uit eie wilskrag die tong tem nie, in toom hou nie. Besef ons dit, of dink ons ons kan dit uit onsself doen ? Indien wel, het ons dalk nog nie erns gemaak met  die eerste sin van vers 2  nie.

e) vyfdens, die teenstrydigheid van die tong. Ja, en die ergste van alles, waar die mens se tong se verdorwenheid die meeste gesien word, vers 9 en 10a.

– Dieselfde tong wat gebruik word om God die een oomblik te loof en te prys, word die volgende oomblik gebruik om mense te vervloek wat na die beeld van God gemaak is.

– Die tong wat die een oomblik gebruik word om God te loof, word die volgende dag gebruik om ’n ander kind van God se ondergang te bevorder

– Die tong wat uit die Bybel voorlees, word die volgende dag gebruik om kwaadstoker te wees, verbitterdheid en haat en onreg aan te blaas, iemand te verlei of te mislei.

G’n wonder dat Jakobus dan die mens se tong, wat verteenwoordigend

van die mens se sondige hart is, ‘n onbedwingbare kwaad … vol dodelike gif noem nie … soos ons gesing het daar in Ps.140 ….

Hoekom verwys Jakobus na die feit van dat die mens ‘na die gelykenis van God gemaak is’ ? (v.9b)

Sodat ons sal besef dat om die ‘gelykenis van God’ te vloek, my medemens, daarop neerkom dat ons die God van die gelykenis eintlik vloek, ongeag of ons dit bedoel of nie!

Besef ons nog die sondige verdorwenheid van die mens ?

Kyk maar net wat doen mense aan mekaar, met die tong !

Ons moet nie ‘n valse teenstelling maak tussen die tong wat God aanbid en dieselfde tong wat ons naaste moet dien nie.  Dit is soos die eerste en tweede tafel van die wet, albei is vir ons Here belangrik, en is wesentlik deel van die ware, reine en onbesmette godsdiens (Jak.1:26,27; sien ook Matt.22:37-40; 1 Joh.4:7-21).

Geliefdes, laastens,

Laat ons vir geen oomblik dink die gevare van die tong, die sondige oorblyfsels van die tong is die probleem van die heidene en openlike godslasteraars en haters alleen nie.

Sien wie spreek Jakobus aan in hfst.3:

– ‘my broers’ v.1 (‘my geliefde broeders’, 1:19)

en v.10, ‘Dit my broeders, behoort nie so te wees nie’

Volgende week, kyk ons na v.10-18, en wat die antwoord, die goeie nuus is as antwoord op die slegte nuus wat ons vandag gehoor het, van ons giftige, gevaarlike verdorwe tonge.

Die evangelie wat ons moet hoor oor ons tonge, ons woorde, lê of begin by 10b, dat dit (v.6-10 spesifiek) nié so moet wees onder diensknegte van ons Here Jesus Christus nie (v.1:1)

DAT EK SAL BESEF HOE GROOT DIE SONDE EN ELLENDE VAN MY SONDIGE TONG IS SOOS HFST.3:1-10 MY NOU GELEER HET.

Nee natuurlik nie, dit is nie woorde en die tong opsigself – wat God geskape en geskenk het – wat die sonde is nie.

En nee, ons mag nie nou van een uiterste beweeg (verkeerde sondige gebruik van die tong), na die ander uitsterste (dat ek glad nie praat, leer, die tong wil gebruik nie).

Daarom wil ons juis volgende keer leer vanuit die Skrif, met Jak.3:10-18 as vertrekpunt, hoe die gelowige sy tong in toom kan hou en gebruik tot eer van God en heil van sy naaste.

Die sleutel is, wat ons gaan sien in 3:10-18, ons kort wysheid … ja, Wysheid van Bo !

Laat ons daarom bid, wat ons gesing het in Psalm 19,

o HERE Here,

“Die afdwalinge—wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou u kneg ook terug van moedswillige sondes; laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o HERE, my Rots en my Verlosser!” – Psalm 19:13-15.

Amen.

DIE HERE BLY GETROU

Lees: Romeine 8:28-9:24; 11:1-7

Teksgedeelte: Romeine 9:1-8

Die preek kan hier geluister word: Die Here bly getrou (2015-06-21)

6 Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie; want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. 7 Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie; maar: in Isak sal jou nageslag genoem word. 8 Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag.

Preeknotas:

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Dit is nie die ontrou van mense nie, niks wat die mens doen, goed of sleg, nie …  MAAR ….

die almagtige genadige soewereine verbondstrou van die Here,

wat die Here se kerk versamel, bewaar en instand hou tot in ewigheid.

Dank God daarvoor !, soos Rom.9:16 dit stel,

so hang ons redding nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God alleen wat barmhartig is !

Ons leer dit vandag uit ons teksgedeelte hier in Romeine 9, spesifiek verse 1-8.

Ons tema is, v.6,

Die Here bly getrou aan sy verbondsbelofte vir sy kinders,

ongeag baie se sondige ongeloof en ontrou.

Ons let op twee sake:

 1. Paulus se hartseer en droefheid oor die afvalligheid van sy stamgenote na die vlees, v.1-5
 2. Die sekerheid en troos oor die Here se verbondstrou aan die ware Israel, v.6 en verder

1. Paulus se hartseer en droefheid oor die afvalligheid van sy stamgenote na die vlees, v.1-5

Na die vreugdevolle, troosvolle, oorwinnende woorde van Romeine 8:28-39,

vind ons skielik groot droefheid, ’n onophoudelike smart by die apostel Paulus,

in verse 1 tot 5 van Romeine 9.

’n Totale kontras, van ’n hoogtepunt (die vaste sekere verlossing in Christus van elke uitverkorene), na ’n laagtepunt.

Hierdie droefheid/hartseer en smart by Paulus is so groot belangrike saak,

dat hy die saak begin aanspreek, in vers 1 met ’n selfopgelegde eed,

– dat wat hy nou gaan spreek is die ‘waarheid in Christus’,

– en, dat die Heilige Gees getuig saam met sy gewete daaroor.

Wat is dit wat Paulus so diep bedroef en hartseer gemaak het ?

 

Dit is dat sy stamgenote na die vlees, sy volk,

die geregtigheid wat deur die geloof in Christus verwerp het.

Die inhoud waaroor Paulus geskryf het in hfst.1-8, wat saamgevat kan word in die woorde van Rom.1:16,

16 Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. 

Ja, die Joodse volk het die evangelie van Christus verwerp,

Hulle het geskree ‘Kruisig Hom’, ons wil Hom nie as Koning hê nie, weg met Hom.

En Paulus het dit ook aan sy eie lewe gevoel, as hy die evangelie aan hul verkondig het,

hoe die volk hom en die Evangelie verag, verwerp het, hom vervolg het.

Hulle die beloftewoord van God verwerp, en so verlore gegaan.

Deur Christus te verwerp het hulle nie, Rom.9:30 en 31, die ‘geregtigheid wat uit die geloof is’ verkry nie, … en in plaas daarvan het hulle hulself probeer red deur hul eie werke, hul eie geregtigheid op te hef, omdat hulle gedink het hul sondig nie.

En wat dit nou soveel erger maak, is wat Paulus daar beskryf in verse 4 en 5:

Israel, die volk van die Here, sy stamgenote het soveel verbondsvoorregte ontvang,

In v.4,5 word 8 van daardie voorregte, seëninge genoem en opgesom, wat geld vir die OT bedeling, maar ook vir sy stamgenote en tyd, “hulle is”:

– “Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort”, wat verwys na die Here wat hul uitverkies het om sy volk te wees, wat hul verlos het uit Egipte, om sy kind, sy volk te wees in heilige dankbaarheid …

– aan hulle het die “heerlikheid behoort”, die Here se heilige genadige teenwoordigheid, deur die ark, tabernakel en later die tempel … God met ons …

– aan hulle behoort die “verbonde”, wat wys op die verskillende verbondsfases of sluitinge van die een genadeverbond, (Abraham, Sinai, Dawid), wat in wese saamgevat word in Gen.17:7, En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag ná jou. 

– aan hulle behoort die ‘wetgewing’, die wette van die Here deur Moses gegee het.

– die “erediens”, wat dui op die seremoniële diens.

– “die beloftes” van redding en verlossing wat regdeur die OT bedien is, en ook nou daar in Paulus se tyd.

– die “aartsvaders” Abraham, Isak en Jakob.

en dan, die hoogtepunt en inhoud en doel van al hierdie verbondsvoorregte:

– uit Israel is “die Christus na die vlees”, “Hy wat oor alles is, God self, lofwaardig tot in ewigheid! Amen.” … dus Christus is die middelpunt van die verbond waarvan die OT heeltyd getuig het.

So, is ook aan Paulus se volksgenote na die vlees, van die begin af hierdie Evangelie-belofte verkondig, is Christus as die inhoud en belofte verkondig, die genadeverbond bedien

… en tog … en tog …

is daar in Paulus se tyd soveel wat Christus,

die Here se verbondsbeloftes verwerp het !?

En daarom is Paulus dubbel bedroef, sy smart is so erg deur hierdie

afvalligheid en verval van sy stamgenote na die vlees,

en die verskriklike gevolge wat dit het vir hulle,

dat hy in vers 3 ‘wens’ dat hy tog maar in die plek van sy volksgenote vervloek mag wees, die straf in hul plek dra.

Nee … natuurlik glo Paulus nie dat hy wel die sondes van sy volk kan dra nie,

dit sal totaal in stryd wees met alles wat hy glo en geskryf en gepreek het, ook in stryd met wat hy nou net daar in 8:32-34 skryf:

– Christus alleen is vir ons oorgee, is wat ons regverdig maak, wat vir ons gesterf het, wat vir ons sondes intree !

Sy woorde is ‘n spreekwyse wat sy passie liefde en omgee vir sy verlore volksgenote uitdruk, dit wys op die diepte van sy ‘onophoudelike smart’.

Hoor hoe sê hy dit ook in Rom.10:1,

“Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding.”

Hierin sien ons die hart van Paulus, soos Moses ook in sy dae gedoen het vir sy volk wat in afgodery verval het, Ex.32:32: 31 En Moses het na die HERE teruggegaan en gesê: Ag, hierdie volk het ‘n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as U tog maar hulle sonde wou vergewe! En so nie, delg my dan maar uit u boek wat U geskryf het! 

Nou geliefde mede-gelowiges, stamgenote na die vlees van die Afrikanervolk waarvan ons ‘n deel is deur die Here se voorsienigheid   ….

hierdie woorde moet ons ook tot stilstand ruk, tot bekering en verootmoediging …

– is daar nog by ons smart en droefheid oor ons kerkvolk wat so afdwaal ?

– maar ook ons volk na afstamming wat daarop geroem het dat ons die evangelie ontvang het en na die suidpunt van Afrika gebring het,

– ons wat ook danksy die genade van die Here sy Woord en beloftes ontvang het, vir eeue lank in ons land ?

– ons land en stede en dorpe wat so vol kerktorings is ?

maar ons sien so min die goeie vrug daarvan vandag,

– ons sien al meer ‘n land en volk wat sy rug draai op die Here

– ons sien meer kerke wat wegdwaal van die Here se Woord

– ons sien valse profete selfs binne kerke opstaan en juis verloën

wat daar staan in v.5 – Christus is volkome mens, maar ook volkome God

– ons sien al meer van ons volksgenote wat afdwaal van die kerk, minder eredienste bywoon, losbandig lewe, nog groter toename in egskeidings, die lastering van Sy Naam, die Here se dag wat onteer word, gesinverbrokkeling,

– ‘n Afrikanervolk wat eens ‘n kerkvolk was, waarin al meer nou uiterlik ‘n heidenvolk begin word, waar al meer begin roem word in ongeloof, wêreldse wysheid, wat God en sy gebod nie nodig het nie.

Is daar by dit alles droefheid en smart by ons, dalk ook meer persoonlik,

as ek sien en beleef hoe dalk van my eie kinders, vriende, familie al meer

afdwaal van die Here en sy Woord en sy beloftes ?

Wat die doop as teken van die genadeverbond ontvang het, maar Hom verwerp waarop die doop wys ?

Nie Christus waarlik ken en omhels wat jare, dekades lank verkondig is nie.

– Is daar by ons droefheid en smart as die kerke leeg loop ? …

 

En dan nou, saam met die droefheid, kom dan die volgende vraag na vore, soos in Paulus se tyd:

Maar as die Here dan ook vir ons deur die verbond beloof het,

om vir ons en ons kinders ‘n God te wees, met alle goeie dinge te versorg,

“alles genadiglik te skenk” (8:32),

hoekom sien ons dan nie die geloof by almal nie ?

Hoekom soveel ongeloof ?

Beteken dit, en dit is die vraag wat v.6a nou impliseer:

Het die woord van God verval ?

Die woord ‘verval’ dui op = leweloos geword; kragteloos; doelloos, vergaan.

Die ‘woord van God’ wys spesifiek op sy verbondsbelofte (Gen.17:7), sy reddingsbelofte in Christus (8:31-9:5), om vir ewig ons Vader te wees, en ons sy kinders in Christus.

So die feit dat soveel van Paulus se stamgenote Christus, en dus die Here se belofte, sy Woord verwerp het, beteken dit nou die Here se belofte van redding is kragteloos, dit hou nie meer stand nie, word nie vervul nie, in die woorde van prof JC Coetzee, “dat God tot leuenaar gemaak” is? (sien ‘Uitverkiesing en Verbond’ volgens Romeine 9-11)

Want Hy as almagtige God kon toe nie doen wat Hy beloof het nie, vir ewig ‘n Vader wees deur elkeen te red aan wie Hy verlossing beloof het deur sy genadeverbond ?

Dit is ‘n vraag wat ons dan ook dalk vra, in ons tyd ?

As so min mense nog wil volhard in die ware geloof,

so baie hul doop verwerp, Christus verwerp, sy kerk verwerp,

beteken dit dat die Here se beloftewoord van redding vandag nie meer

geld, ook vir ons hier in SA, in ons kerke nie ?

Die antwoord hoor ons in die tweede plek, uit verse 6b-8 spesifiek.

 

2. Die sekerheid en troos oor die Here se verbondstrou aan die ware Israel, v.6 en verder

Paulus, deur die Gees antwoord baie duidelik hier en Rom.11:1,2: NEE

Die Here se genadeverbond, sy woord van belofte van redding het en sal nooit

maar nooit verval nie, d.w.s. gekeer kan word dat dit nie plaasvind nie.

Dit sal sy eindddoel bereik.

Die Here het belowe, en bly getrou daaraan om Abraham en sy nageslag se God te wees in ewigheid.

Daarom dat hy sê: Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie.

Die here se woord van redding deur die Skrifte sal nie gestop word nie.

Maar, hoekom gaan soveel dan nog verlore van Paulus se volksgenote na die vlees?

En dan antwoord Paulus hierdie diepe vraag in Rom.9:6b tot 8.

WANT hulle (Israeliete, v.4) is nie almal Israel wat uit Israel is nie

Nie almal wat vleeslik afstam van Israel is die ware Israel nie,

nie aan almal, kop-vir-kop is die onweerstaanbare soewereine lewenskeppende belofte van Gen.17:7 beloof nie.

Alles wat beloof is deur v.4, sentraal Christus self, behoort

alleen aan hulle wat werklik Israel is,

nie aan almal wat bloot ‘uit’ Israel is na vleeslike afstamming nie.

DIE BELOFTE BEHOORT REDDEND AAN HULLE WAT GOD UITVERKIES HET, SOOS HY IN DIE RES VAN DIE HOOFSTUK GAAN VERDUIDELIK.

Greijdanus stel dit as volg:

“… en vervolgens aan te wijzen, dat Israels toestand niet doet zien, dat Gods beloftewoord zijne kracht verloren heeft, maar openbaring is van de waarheid, dat Gods heilbelofte niet allen geldt, doch alleen Zijne verkoren, die Hij uit souvereine vrijmacht daartoe verordineerde …” (Romeinen II, Bottenburg, 1933, p.404).

Prof. JC Coetzee skryf:

“Terwyl God die verbond gesluit het met Abraham en sy nageslag, het Hy van die begin af — van vóór Isak se geboorte — sy vrymag gehandhaaf om soewerein te besluit wie tot die verbondsnageslag sal behoort. Terwyl God aan Abraham die verbondsbelofte van ‘n geseënde nageslag gegee het, het Hy van die begin af in sy verbond sy vrymag gehandhaaf om deur eie beskikking en verkiesing te bepaal wie die nageslag van die belofte sal wees.

Vanaf die begin het God sy verbond só gesluit dat alleen die kinders van Abraham, d.i. alleen die lede van die volk Israel wat Hý verkies het, wat Hý na sy voorneme en welbehae as kinders van die belofte verkies, dat alleen húlle as die kinders van die belofte gereken sal word as die nageslag, as die hele nageslag. Die beginsel van verenging is die vrymagtige uitverkiesing van God met sy twee kante: die vrymagtige welbehae in diegene wat die verbondsvolk vorm en die vrymagtige uitsnyding uit die volk van diegene wat nie tot nageslag gereken word nie.

Dit is dus alleen elke fisiese afstammeling van Abraham wat uitverkies is in Christus, wat in Christus glo, v.5, wat die ware Israel is.

Die fisiese afstammeling wat Christus verwerp het, deur die hele OT die ware profete verwerp het, die fariseers en sadduseers wat Christus verwerp het (Joh.8), Paulus se vervolgers, is nie die ware Israel nie !

Soos v.7 dit nader verklaar: Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is (net fisiese afstammelinge), is hulle almal kinders nie.

Hoe is jy dan werklik ‘n ware kind van die genadeverbond, hoe is jy werklik Israel ?

En Paulus se antwoord is deur die Belofte woord, deur die Here wat jou roep deur sy Gees en Woord, in vers 11 sodat die ‘voorneme van God volgens die verkiesing’ kan vasstaan, en jy as vrug daarvan glo.

En so was dit van die begin gewees, nie mense handelinge nie, nie blote fisiese afstamming nie, maar die Here wat onfeilbaar roep deur sy beloftewoord.

Hy skep kinders van die Here, die ware kinders van Abraham (sien Matt.3:9; Joh.1:12,13).

En dit het Hy gedoen, dit sal Hy doen tot die laaste uitverkorene ingekom het, deur al die eeue (NGB art.37; HK v/a 54).

Paulus wys dit spesifiek deur 2 OT voorbeelde,

i. Isak en nie Ismael nie is kind van die belofte, waartoe hy uitverkies is

Isak en Ismael was albei fisiese afstammelinge van Abraham, albei is besny, het die teken van die verbond ontvang, maar, sê Paulus: maar in Isak sal jou nageslag genoem word (v.7)

Dit in navolging wat ons lees in Gen.17:21,

Ook wat Ismael aangaan, het Ek jou verhoor. Kyk, Ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. Twaalf vorste sal hy verwek, en Ek sal hom ‘n groot nasie maak. Maar my verbond sal Ek oprig met Isak wat Sara vir jou anderjaar op hierdie tyd sal baar. 

Nie in Ismael nie, dus deur blote fisiese afstammeling van Abraham nie, deur wat die mens doen nie, maak jou kind van die belofte nie, maar die Here gee sy belofte soewerein, Hy bedien sy belofte aan Isak soewerein uit sy vrye welbehae.

Letterlik staan daar in Isak sal jou nageslag uitgeroep word …

Die woord hou verband met die woord vir ‘kerk’ = die uitgeroeptes van die Here, die ware Israel, die ware kerk kragtens die Here se beloftewoord.

Die Evangeliewoord skep die kerk, laat die kerk gebore word …

en niks kan dit keer nie, dit sal nie verval nie, dit sal nie doodgaan nie!

Die Belofte is Christus as die beloofde Saad, deur die kragvolle onstuitbare werking van die Heilige Gees, wat kinders van God skep.

Dit is die Here se beloftewoord wat die redding bring, vir wie dit bestem is. Vers 8 vat dit baie duidelik saam:

Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. 

Die kinders aan wie beloof is die belofte van Gen.17:7, hulle is die ware nageslag, die ware Israel wat gered word, natuurlik ook onder die fisiese afstammelinge van Israel, maar nie almal of elkeen nie.

Natuurlik onder alle volke reg deur die eeue, ook onder ons volk, die Afrikaners en alle ander volke soos dit die Here behaag (DL V1:9; 2:5).

Soos oud prof Willie Snyman dit gestel het: elke volk word gered, nie elke individu natuurlik nie, maar elke volk word gered in sy uitverkorenes, wat baie of min kan wees, soos die Here bepaal het.

(sien Paulus se argument daaroor, vgl. Rom.11:1a met 1b)

Op ’n ander plek, Gal.3:16 en 29 beskryf Paulus ook wie die Beloofde saad is waaruit die ware nageslag van Abraham volg, dus wie die ware erfgename van die belofte van Gen.17:7 is deur alle eeue:

Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus. v.16

– En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. v.29

Die kinders van die belofte is almal wat aan Christus behoort, uit genade, deur die geloof. Hulle is die erfgename van die belofte.

ii. So verwys Paulus ook na ‘n 2de voorbeeld:

In die geval van Jakob en Esau, vers 11

9 Want dit is die woord van die belofte: Omtrent hierdie tyd sal Ek kom, en Sara sal ‘n seun hê. 10 En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader. 11 Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep 

Ja, dat … die voorneme van die verkiesing vasstaan … dus, dit is die Here wat bepaal wie is kinders van belofte, ware Israel, nie mens se optredes nie, ….

Die Belofte bepaal die redding, die geloof.

En nou moet ons ook hier noemr geliefdes: wie se skuld is dit dat so baie vleeslike afstammelinge verlore gaan, wat God se beloftes verwerp het, wat Christus verag het ?

Natuurlik is dit die mens self wat skuldig is, ook hulle wat sy verbond en bloed vertrap, dit is reeds vasgestel in Rom.2 en 3, (lees verse 3:19),

die mens is skuldig, ons praat van die ‘sondige oorsaak’ waarom mense verlore gaan, dit is hul eie skuld, ook hulle wat in die kerklike kring, die verbondskring gelewe het en geproe het aan die Evangelie en sakramente (Hebr.6 en 10), wie die bediening ontvang het, v.3-5, maar nooit – soos NGB art.34,35 dit stel – die onsigbare genadegawes ontvang het nie.

Ons bely o.a. in DL hoofstuk 1:

1. Alle mense het in Adam gesondig en hulle skuldig gemaak aan die vloek en die ewige dood. Daarom sou God niemand verontreg het as dit sy wil was om die hele menslike geslag in die sonde en vervloeking te laat bly en vanweë die sonde te veroordeel nie. Daarom leer die apostel: die hele wêreld is voor God doemwaardig (Rom 3:19). Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God (Rom. 3:23) en: Die loon van die sonde is die dood (Rom. 6:23).

2. Die liefde van God is egter hierin geopenbaar dat Hy sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê (1 Joh. 4:9; Joh. 3:16).

3. Om mense tot geloof te bring, stuur God uit louter goedheid verkondigers van hierdie vreugdevolle boodskap na wie Hy wil en wanneer Hy wil. Deur hulle diens word die mense geroep tot bekering en geloof in Christus, die gekruisigde, want: Hoe kan hulle in Hom glo van Wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? (Rom. 10:14-15).

4. Die toorn van God bly op hulle wat hierdie evangelie nie glo nie. Hulle wat die evangelie egter aanneem en die Verlosser, Jesus, met ‘n ware en lewende geloof omhels, word deur Hom van die toorn van God en van die verderf verlos, en Hy skenk hulle die ewige lewe (Joh. 3:36; Mark. 16:16).

5. Die oorsaak of skuld van daardie ongeloof, net soos van alle ander sondes, lê beslis nie by God nie, maar by die mens. Die geloof in Jesus Christus en die saligheid deur Hom is egter ‘n genadegawe van God. Soos geskrywe is: Uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God (Eph 2:8), ook: Dit is aan julle genadiglik gegee om in Christus te glo (Php 1:29).

Paulus toon ons egter hier in Romeine wat die grond oorsaak, allesbepalende oorsaak is van ons redding, sodat geen maar geen mens sal roem nie. Ook en veral nie die ware Israel, die ware verbondelinge, kinders van die Here nie.

En hier sien ons dit baie duidelik in v.11 ev.

11 Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep 

Die grondrede vir die Here se verkiesing, dat ons kinders van die belofte mag wees en nie kinders van die vlees nie, is alleen sy vrye welbehae – liefde vir Jakob, teenoor sy heilige haat vir Esau, v.13

God se vrye welbehae in genadige uitverkiesing, en regverdige verwerping, sien ook v.22,23.  b

Ja, sonder God se almag, sy soewereiniteit sou daar geen maar geen kinders van die belofte gewees het nie, almal sou verlore gewees het.

Daarom is die groot troos: as die Here almagtig die redding bepaal, sal dit geskied … ook nog in ons tye …

So, daar mag droefheid wees oor die verval, ook in ons tye, hartseer dat soveel wat die bediening van die verbond, woord, sakramente verwerp verlore gaan.

Maar ons is ook vertroos, die Here se reddingsplan sal nie gestuit word deur baie se ontrou nie,  baie wat die verbond verag, Christus verwerp nie.

Die Here se trou sal bestaan, die volvoering van sy Belofte kan nie gekeer word nie, Hy sal elkeen van sy uitverkore kinders red, jonk of oud !

En daarom kan ons ook die woorde van Paulus uitroep, vir ons tye en die toekoms, Rom.11:26,27:

 26 en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;  27 en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem.

Die Here se kant van die verbond, Christus (die Belofte, v.27), sal sorg dat die ‘hele Israel’, elke kind van God, elke gelowige, elke uitverkorene gered word (v.26).

Let wel: nie ‘dalk’ gered word nie, Hy sal sy kinders red, want Hy is getrou.

Geliefdes, moet dit nooit vergeet nie, dit is ons groot troos in Christus.

Dit is nie die ontrou van mense nie, niks wat die mens doen, goed of sleg nie, maar die almagtige genadige soewereine verbondstrou van die Here, wat die Here se kerk versamel, bewaar en instand hou tot in ewigheid.

Dank God daarvoor ! 

So hang ons redding nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God alleen wat barmhartig is ! (Rom.9:16)

Amen.

“Hoewel Paulus toegee dat Abraham se nageslag vanweë die verbond heilig is, verklaar hy nogtans dat vele daarin buitestaanders is en dit nie alleen omdat hulle ontaard het sodat hulle van onwettige kinders basters word nie, maar omdat God se besondere uitverkiesing wat alleen sy aanneming vas en seker maak, oor alles uitstaan en oor alles heers.” – Calvyn in sy verklaring van Romeine 9 (Institusies 3.22.4).

« Newer Posts - Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 481 other followers