Posted by: proregno | June 23, 2010

‘n Vriend van God – Artikels oor die Genadeverbond

‘N VRIEND VAN GOD – ARTIKELS OOR DIE GENADEVERBOND

“En die Skrif is vervul wat sê: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem.” – Jak.2:23 

Die verbond is die wese van die ware godsdiens – Herman Bavinck 

INLEIDEND

Twee sienings van die Genadeverbond, Louis Berkhof

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/die-genadeverbond-volgens-louis-berkhof.pdf

Bronne oor verbondstryd in Nederland in die eerste helfte van die 20ste eeu, S Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/brief-oor-dokumente-oor-verbondstryd.pdf

Die Genadeverbond: voorwaardelik of onvoorwaardelik?, S Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/ntes-811-opdrag-f-verbond.pdf

VERBONDSTRYD IN NEDERLAND

Stryd en skeuring in die Nederlandse Kerke (1940’s, oor die verbond), prof. S. Du Toit

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/skeuring-in-ndl-s-du-toit.pdf

KERKLIKE VERKLARINGS OOR DIE VERBOND

De Verklaring van de Synode van Utrecht (1905) over het punt van de onderstelde wedergeboorte (van die GKN)

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/1905-utrecht-verklaring.pdf

Engelse vertaling: https://rscottclark.org/2012/09/the-conclusions-of-synod-utrecht-1905/

De Leeruitspraak van 1942 (van die GKN Sinode-Utrecht) aangaande genadeverbond en selfondersoek

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/1942-uitspraak-oor-genadeverbond.pdf

Verklaring van Gevoelen, 1943 (antwoord van Vrygemaaktes op bogenoemde leeruitspraak)

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/verklaring-van-gevoelen1.pdf

Die Vervangingsformule van Utrecht 1946 (wat die verklaring van 1942 vervang het)

https://proregno.files.wordpress.com/2010/07/vervanginsformule-van-utrecht-1946.pdf

BELYDENISSKRIFTE

Die Dordtse Leerreëls en die Verbond, Antoine Theron

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/dl-en-verbond-a-theron.pdf

Die genadeverbond in ons belydenisskrifte, S. Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/die-genadeverbond-in-die-belydenisskrifte1.pdf

Westminster Konfessie: Uitverkiesing en die Genadeverbond

“The Westminster standards put the covenant of grace in the context of election. They indicate that the covenant promises are made only to or for the elect. This teaching is found in several places in the standards. Let’s see if there is biblical warrant for what our standards teach.”

Election and the Covenant of Grace

Die Dordtse Leerreëls bestry en bevestig, ds. Ph Snyman

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/die-dordtse-leerreels-bestry-en-bevestig.pdf

CALVYN

Alhoewel Paulus toegee dat Abraham se nageslag vanweë die verbond heilig is, verklaar hy nogtans dat vele daarin buitestaanders is en dit nie alleen omdat hulle ontaard het sodat hulle van onwettige kinders basters word nie, maar omdat God se besondere uitverkiesing wat alleen sy aanneming vas en seker maak, oor alles uitstaan en oor alles heers. – Calvyn, Institusie 3.22.4

Calvyn oor die Ou en Nuwe Verbond by Jer. 31:31

Now, as to the new covenant, it is not so called, because it is contrary to the first covenant; for God is never inconsistent with himself, nor is he unlike himself, he then who once made a covenant with his chosen people, had not changed his purpose, as though he had forgotten his faithfulness. It then follows, that the first covenant was inviolable; besides, he had already made his covenant with Abraham, and the Law was a confirmation of that covenant. As then the Law depended on that covenant which God made with his servant Abraham, it follows that God could never have made a new, that is, a contrary or a different covenant. For whence do we derive our hope of salvation, except from that blessed seed promised to Abraham? Further, why are we called the children of Abraham, except on account of the common bond of faith? Why are the faithful said to be gathered into the bosom of Abraham? Why does Christ say, that some will come from the east and the west, and sit down in the kingdom of heaven with Abraham, Isaac, and Jacob? (Luke 16:22Matthew 8:11) These things no doubt sufficiently shew that God has never made any other covenant than that which he made formerly with Abraham, and at length confirmed by the hand of Moses. This subject might be more fully handled; but it is enough briefly to shew, that the covenant which God made at first is perpetual.”

Calvin and the Dual Aspect of Covenant Membership: Galatians 3:15-22 “The Meaning of ‘the Seed is Christ’ and other key texts, J. Mark Beach

“Calvin’s exegesis of such texts as Gal. 3:15-22 and Rom. 9:6ff. shows us the complexities of speaking with the whole testimony of Scripture on the question of membership in the covenant of grace. His exegetical insights and theological formulations present us with the materials to treat this question with care. It is not enough simply to quote certain passages of Scripture wherein the covenant is defined as being established between God on the one hand and believers and their seed on the other. As Calvin’s exegesis of key texts demonstrates, a whole set of theological motifs, themes, and formulae, alongside a set of distinct and weighty biblical texts, focus membership in the covenant of grace upon Christ, the Seed, and in him it is extended to the children of promise, to the effectually called, to the ones whose sins are atoned for, and to the ones who call upon him in faith, i.e., the elect. We must let Scripture speak both ways about covenant membership, as Calvin does. We must therefore affirm the necessity of the dual aspect model of covenant membership in seeking to adhere to the full teaching of Scripture. ”

Louis Berkhof: The Dual aspect of the Covenant

“In speaking of the contracting parties in the covenant of grace it was already intimated that the covenant may be considered from two different points of view. There are two different aspects of the covenant, and now the question arises, In what relation do these two stand to each other? This question has been answered in different ways. …

Kerk en verbond by Calvyn

“Kerk en verbond hang vir Calvyn baie nou saam. Die genadeverbond is met Christus gesluit, maar met Hom as Hoof van sy liggaam, d.i. die kerk (Inst. II, X,2, IV, XV, 16-20). Die gelowiges wat in Christus verbind is, word in die liturgie sigbaar deur die doop wat in die verbond inlyf (Inst. IV, 1, 7). Hiermee het Calvyn die eenheid van sigbare en onsigbare kerk onder één Hoof, Jesus Christus, behou. Ook in sy sigbare bestaan is die kerk corpus ac societas fidelium — ‘n organiese eenheid en ‘n onderlinge gemeenskap van gelowiges (Inst. IV, 1, 3).” (dr. JJ van der Walt, Soek die Here in sy Tempel, Potchefstroomse Teologiese Publikasies, 1982:7)

STATENVERTALING

Die Statenvertaling se kantaantekeninge oor die Genadeverbond, S Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/07/statenvertaling-oor-die-genadeverbond1.pdf

a’BRAKEL

a’Brakel en die Verbond, ds. Cobus Rossouw

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/abrakel-en-die-verbond.pdf

a’Brakel oor verbond en doop

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/ab-oor-verbond-en-doop.pdf

a’Brakel: Die Sinaitiese verbond geen werksverbond nie

“Als het Verbond op Sinaï een gemengd Verbond was geweest, dan zouden de werken en het geloof de voorwaarden zijn voor het Verbond; zij zijn echter geen voorwaarden. maar kenmerken van een ware bondgenoot.”

aBrakel oor die bediening van die Genadeverbond, die Sinaitiese verbond se verhouding tot die Genadeverbond en die vierde gebod

KUYPER

Wat leer Kuyper oor die veronderstelde wedergeboorte?, dr. A de Bondt en ds. J. Weggemans

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/wat-leer-kuyper-oor-die-veronderstelde-wedergeboorte.pdf

BAVINCK (1854-1921)

Uitverkiesing en Genadeverbond by Herman Bavinck

“De raad der verlossing, die in de eeuwigheid ligt, en het verbond der genade, dat terstond na den val aan den mensch bekend gemaakt en met hem opgericht wordt, staan beide met elkander in het nauwste verband. Zij staan in zoo innige betrekking, dat het eene staat en valt met het ander. Daar zijn wel velen eene andere meening toegedaan; hun standpunt nemend in het verbond der genade, ontkennen en bestrijden zij den raad der verlossing; in naam van de zuiverheid van het Evangelie verwerpen zij de belijdenis der verkiezing. Maar feitelijk verderven zij daarmede het verbond der genade en veranderen het Evangelie weder in een nieuwe wet. Immers, als het verbond der genade van de verkiezing wordt losgemaakt, houdt het zelf op een verbond der genade te zijn en gaat het weer in een werkverbond over.

Aanhalings van Bavinck oor prediking en verbond

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/opsomming-bavinck-en-prediking.pdf

Bavinck oor die genadeverbond en ‘voorwaardes’
“In the beginning, Reformed theologians spoke freely of ‘the conditions’ of the covenant. But after the nature of the covenant of grace had been more carefully considered and had to be defended against Catholics, Lutherans, and Remonstrants, many of them took exception to the term and avoided it.”

https://rfpa.org/blogs/news/herman-bavinck-on-gods-covenant-of-grace

GEERHARDUS VOS

“For this reason the ultimate root of every believer’s relation to God lies in the most intimate and individual act of election, an act wherein the love of God consciously chooses and sets up over against itself a human spirit to be bound to God in the bonds of everlasting friendship.” (Hebrews, The Epistle of the Diatheke)

Geerhardus Vos oor die Verbond in Gereformeerde teologie, spesifiek die kinderdoop

“Hy behandel verskillende gereformeerde teoloë wat die leer van die verbond ontwikkel het vanuit die Skrif, die drie-erlei verbondsgedagte (verlossingsverbond [vrederaad], werksverbond, genadeverbond), uitverkiesing en verbond, hoe volwassenes en kinders onderskeidelik in die verbond is, ens.”

SCHILDER

Schilder vir en (later) teen Utrecht 1905 se onvoorwaardelike verbondsbeskouing, S Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/07/schilder-vir-en-teen-utrecht-1905.pdf

Schilder se verbondsbeskouing volgens SA Strauss, S. Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/schilder-se-vb-strauss.pdf

GREIJDANUS

Greijdanus oor die heilsbeloftes van die Genadeverbond (Rom. 9 en Gal.3), S. Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/greijdanus-oor-die-heilsbelofte.pdf

HOLWERDA

Holwerda en die heilsbelofte van die Genadeverbond (HK Sondag 26), S Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/holwerda.pdf

RIDDERBOS OOR WESENTLIKE INHOUD VAN BEIDE DIE OU EN NUWE VERBOND 

“Die hoofsaak is nie daardie land nie, maar dit is dat die Here hulle God is. Daarom word na die belofte aangaande die land nogmaals die groot woorde weereens herhaal: “En Ek sal vir hulle God wees.” (Gen. 17 v. 8) Dit is die eerste en die laaste. Dit is ook wat die eiendom van Kanaän sy waarde en glans gee. Hier blyk dit die duidelikste, wat ons vroeër gesien het, dat in die Ou Testament die uiterlike en die aardse ‘n geestelike en ewige agtergrond het. Die besit van Kanaän en ‘n lang lewe daarin, aardse voorspoed, welvaart en rykdom, is seëninge wat in die Ou Testament telkens weer na vore kom. Maar die inhoud van die verbondsbelofte is God self. En hierdie heilsgoedere is so onuitspreeklik groot en ryk dat dit outomaties alles oortref en beheer.”

https://proregno.com/2021/02/17/die-wese-van-beide-die-ouer-verbond-ot-en-die-nuwer-verbond-in-christus-nt-god-homself/

GKSA teoloë

Die Uitverkiesing van God is die vaste grond, die vaste saligheid van die uitverkorenes, ds. M. Postma

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/postma-preek.pdf

Belofte en eis van die genadeverbond, prof. PJS De Klerk

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/genadeverbond-pjs-de-klerk.pdf

Verbond en Doop, prof. PJS De Klerk

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/verbond-en-doop-pjs-de-klerk.pdf

Uitverkiesing en Verbond volgens Romeine 9 – 11 (deel 1), prof J.C. Coetzee

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/coetzee-oor-rom-9-11-deel-1.pdf

Met wie word die genadeverbond opgerig?

Die verbond – God werk organies, dr. PJ Coetzee

https://proregno.files.wordpress.com/2011/06/die-vebond-werk-organies-pj-coetzee.pdf

Kritiese opmerkings op die pamflet van D. Postma: ‘Prediking en Verbond’, S Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2011/01/kritiek-op-p-en-v-postma1.pdf

Die verbond van God, dr. B. Duvenhage (sien bl. 33-34)

“God het die genadeverbond opgerig met Christus as Hoof van die nuwe mensheid en in Hom met die uitverkorenes. Die uitverkiesing openbaar hom in die weg van die genadeverbond. Ook die kinders behoort by die verbond. (Vgl. Gen. 7:17; Hand. 2:39: “Want die belofte is vir julle en vir julle kinders . . . “)

(Nota: sien die ‘Westminster Larger Catechism‘ se vraag en antwoord 31: “With whom was the covenant of grace made? The covenant of grace was made with Christ as the second Adam, and in him with all the elect as his seed.”)

Verband tussen wet en evangelie (wet en verbond), proffs. JI De Wet & SCW Duvenhage

1 Christus vervul en bevestig die Wet, Hy vernietig dit nie

“Om die geregtigheid te vervul, beteken eintlik om die Wet van God by sy werklike bestemming te laat tuiskom, om die Wet van God sy werklike doel te laat tref. Daarom
verrig die Wet van God wat in Christus vervul is (d.i. volgemaak is) ‘n driedelige [unksie in die Nuwe Testament: a) Die Wet van God is die bron waaruit die mens sy sonde leer ken (Rom. 7:7); … b. Die Wet waaruit ons die sonde ken, dryf ons uit na Christus ons
Verlosser. Daarom verklaar Paulus dat die Wet van God ‘n opvoeder, ‘n tugmeester na Christus toe is, ” … sodat ons geregverdig kan word uit die geloof” (Gal. 3: 24). … c) Die derde funksie van die Wet van God is dus om vir die gelowiges die pad waarlangs hulle dankdiens tot eer van God moet loop, voor te skrywe. Daarom se die Jakobus-brief (vgl. 1: 22 en hoofstuk 2) dat ons geloof dood is as ons nie doen wat die Wet van God vir ons voorskrywe nie. (Vgl. oak Matt. 5: 16.)”

2 Verhouding OT – NT

“Ons kan nou se dat die Nuwe Testament nie ‘n blote herhaling van die Wet is nie. Wet en Genade, Wet en Evangelie sluit mekaar ook nie uit nie, maar staan in ‘n besondere verhouding tot mekaar. Hierdie verhouding kan op drie maniere omskrywe word. Hieruit word dan duidelik dat Wet en Evangelie ‘n eenheid van inhoud en bedoeling het, naamIik die ortodoksie. Ortodoksie in sy regte sin beteken die regte geloof en die regte lofprysing. Dit wil se die Wet en Evangelie wil dat God reg geken en reg gedien sal word. Ons het dus net een Heilige Skrif, net een kanon. Ons het nie twee Bybeis nie, naamlik ‘n Ou Testament en ‘n Nuwe Testament of ‘n Wet en ‘n Evangelie nie, maar wel Ou en Nuwe Testament wat saam ons een Bybel, die enigste betroubare bron en geldige maatstaf vir ons geloof en lewe, is. Daarom kan ons se dat die Ou Testament wat die voorbereiding is en die Nuwe Testament wat die vervulling is, nie los van mekaar verstaan of aanvaar wil word nie, maar saam as Heilige Skrif wil geld.”

2 Die Sinai verbond is geen werksverbond nie

“Die wetgewing maak nie van die verbondsvernuwing by Sinai ‘n ander verbondsluiting nie. Dit maak ook nie van die verbond ‘n werkverbond nie. Die wet is deel van die genadeverbond wat as dit reg verstaan en gebruik word, Israel só in God se doel met hom laat slaag, soos Jesaja 55: 5 dit so treffend beskrywe: “Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep; en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop ter wille van die Here jou God en van die Heilige van Israel, omdat Hy jou verheerlik het.” Omdat God die heil van die wêreld soek, het Hy sy verbond met sy volk gesluit en aan hulle sy Wet gegee. Hy is die Genadige. … Ons kan dus besluit dat die verbond genadeverbond is en die Wet, wat die grondwet van die verbond is, ‘n positiewe betekenis en gevolg het, naamlik die regte diens van God.”

(Bron: Bybelkunde St. 9 Inleiding tot die OT en agtergrond vir die NT)

https://proregno.com/wet-en-evangelie-proffs-de-wet-en-duvenhage/

AMERIKA

William Hendriksen oor die Genadeverbond

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/hendriksen-oor-die-verbond.pdf

Verbonds-universalisme: ‘n nuwe vorm van die ou aanval op God se soewereine genade, prof. D.J Engelsma

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/verbondsuniversalisme-engelsma1.pdf

Nog artikels oor die verbond in Afrikaans vertaal:

http://www.cprf.co.uk/languages.htm#afrikaans


Responses

  1. Dankie Slabbert,
    van onskatbare waarde vir my!

  2. Sien ook “Covenant Theology for Beginners”

    http://headhearthand.posterous.com/covenant-theology-for-beginners

  3. […] Sien ook hier meer artikels: Vriend van God – artikels oor die genadeverbond […]

  4. […] ‘n Vriend van God – Artikels oor die Genadeverbond […]

  5. […] Vriend van God: Artikels oor die Genadeverbond […]

  6. […] Vriend van God: Artikels oor die Genadeverbond […]


Leave a Reply to BAVINCK: WIE IS ‘IN CHRISTUS GEHEILIG’ VOLGENS DIE EERSTE DOOPVRAAG VAN DIE ‘FORMULIER VIR DIE BEDIENING VAN DIE HEILIGE DOOP AAN KINDERS’? | Pro Regno Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: