Nuwe en ou dinge – prof. WJ Snyman

Prof. Willie Snyman (professor in NT, Teologiese Skool Potchefstroom, 1946-70, oorlede: 1981-06-06) se boek Nuwe en Ou Dinge, ‘ n samestelling van artikels en preke uit sy pen, is nou danksy die harde werk van Willem Swanepoel, aanlyn beskikbaar:

Nuwe en Ou dinge

‘Blaai’ gerus deur die inhoudsopgawe om al die relevante onderwerpe te raadpleeg waaroor prof. Willie geskryf het. Neem en lees.

Inhoud

WOORD VOORAF.. 4

UIT DIE LEWE VAN PROF. SNYMAN.. 6

GELEENTHEIDSREDE TEN TYE VAN SY SEWENTIGSTE VERJAARDAGVIERING OP POTCHEFSTROOM… 8

DEEL I. 12

DIE KERK. 12

1. DIE KERK.. 12

2. DIE GEBRUIK VAN DIE WOORD “KERK” IN DIE NUWE TESTAMENT.. 19

3. DIE KERK IN DIE NUWE TESTAMENT — EN VANDAG 29

4. DIE KERK VAN CHRISTUS IN AFRIKA.. 37

5. DIE KERK EN SY EKUMENIESE ROEPING VOLGENS DIE NUWE TESTAMENT.. 44

6. EKUMENIESE BEWEGINGS (1) 51

7. EKUMENIESE BEWEGINGS (2) 53

8. EKUMENISITEIT VAN DIE KERK BY CALVYN 55

9. SAMESPREKING TUSSEN KERKE 60

10. EENHEID VAN DIE KERK.. 64

11. EENHEID IN VERSKEIDENHEID 66

12. BEWARING EN VERMEERDERING 68

13. UITBREIDING EN BEWARING (1) 70

14. UITBREIDING EN BEWARING (2) 73

15. ‘N NUWE KERK 75

16. STEMME UIT AFRIKA 77

17. MY KERK EN EK 79

18. EVANGELISASIE EN DIE AMP VAN GELOWIGES 83

Deel II. 85

DIE KONINKRYK. 85

1. RIGLYNE IN DIE OPENBARINGSGESKIEDENIS VAN DIE NUWE TESTAMENT 85

2. DIE VRYHEID VAN EKSEGESE 88

3. JOHANNES DIE DOPER (SY VERSKYNING, OPTREDE EN BETEKENIS) 102

4. JOHANNES DIE DOPER (SY PREDIKING EN DOOP 104

5. JOHANNES DIE DOPER (SY DOOP EN PREDIKING 107

6. DIE NABYHEID VAN DIE KONINKRYK 109

7. DIE KONINKRYK VAN GOD IN DIE NUWE TESTAMENT 121

8. DIE PREDIKING VAN PAULUS — OPENBARINGSHISTORIES 138

9. GESKIEDENIS EN HEILSGESKIEDENIS BY BULTMANN 145

10. LEWE, DOOD EN ONSTERFLIKHEID IN DIE NUWE TESTAMENT 157

11. OOR DIE KOMENDE DINGE 169

12. DIE KOMENDE DINGE 171

Deel III. 175

DIE VOLK. 175

1. RASSEVERHOUDINGE IN DIE SKRIF 175

2. RASSEVERHOUDINGE IN DIE NUWE TESTAMENT EN DIE KERK 183

3. LAND EN VOLK IN DIE BYBEL 196

4. ‘N RIGTINGGEWENDE BESLUIT 202

5. VOLKSKONGRES OOR KOMMUNISME 204

6. CALVYN OOR DIE LEWE 207

7. DIE KERK EN DIE VOLKSBELANG 210

8. CALVYN OOR KERK EN VOLK 212

9. VOLK EN KERK 214

10. CHRISTELIKE VRYHEID EN HOËR ONDERWYS 216

11. DIE AFRIKAANSE VOLK SE KRAG IS IN CALVINISME 217

12. APE-TEORIE VERSTEWIG NIE SUID-AFRIKA SE BELEID NIE 220

13. HAND IN EIE BOESEM OOR UITVOERING VAN VOLKEREBELEID 222

14. KRAG VAN CHRISTELIKE BEGINSELS NODIG VIR SUID-AFRIKA SE VOLKEREBELEID 224

15. ANTIFRONT NIE GENOEG NIE 226

16. MODERNE MENS STAAN VOOR NUWE GRENSSITUASIES 228

17. WAAR DIE WEË SKEI — SONDE HET NIE RASSE EN VOLKE LAAT ONTSTAAN NIE 231

18. MOENIE NET KERK EN VOLK RAAKSIEN NIE 232

19. NOG KONSERWATISME, NOG LIBERALISME 235

20. IN DIE TEKEN VAN DIE TYD (1) 237

21. IN DIE TEKEN VAN DIE TYD (2) 239

22. SUID-AFRIKAANSE REALISME VEREIS NIE-BLANKE NASIEBOU 241

23. VIER GELOFTEDAG SOOS ‘N SONDAG 244

24. KERKROEPING, VOLKERE EN POLITIEKE BELEID 247

25. DIE BYBEL HET VOORUIT GESÊ VAN “WATERBESOEDELING” 250

26. DIE STEM VAN DIE GESKIEDENIS 255

27. LUNTEREN (1) 259

28. LUNTEREN (2) 262

29. LUNTEREN (3) 264

30. CHRISTELIKE WETENSKAP — BYGELOOF VERDRYF MAAR NIE GELOOF NIE 267

31. VERLOSSING ‘N TE SWARE TAAK VIR DIE WETENSKAP 270

Deel IV.. 273

WOORDVERKONDIGING. 273

1. NUWE EN OU DINGE 273

2. DIE BEKER VAN GOD 277

3. ONS KERKSEËL 280

4. DIE UITNEMENDE WEG 285

5. DIE EINDEVANGELIE 289

6. TERUGBLIK EN TOEKOMSBLIK 292

7. TERUGKEER EN OPSTANDING 296

8. TUIN EN WOESTYN 297

9. MENSWAARDIGHEID 299

10. TEKENS VAN DIE TYD 301

11. KENŌSIS (ONTLEDIGING) 304

12. ONS IN CHRISTUS — CHRISTUS IN ONS 306

13. GODSDIENS EN ARBEID 307

14. VERDEEL EN HEEL 309

15. VAN DIE AARDE AF — VAN DIE MENSEKINDERS AF WEG 310

16. DIE VRUG VAN DIE LAND 311

17. KONINKRYK EN NASIES 313

18. VIR VOLK EN VADERLAND 315

19. VAN VOLK TOT VOLK 317

20. JESUS EN DIE SAMARITAANSE 319

21. DIE WONDER VAN AANNEMING 321

22. DIE SIMBOLIEK VAN DIE GETALLE IN OPENBARING 323

23. GEDAGTES VIR VRUGBARE SKRIFSTUDIE 325

Leave a Reply to ALWEER DIE EINDTYe: ‘N BRON OM EERSTE TE LEES IN EINDTYD VRESE | Pro Regno Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: