Posted by: proregno | December 4, 2017

Pro Regno Boeke: tweedehandse boeke te koop – boekelys nr. 4: 4 Desember 2017

PRO REGNO BOEKE

TWEEDEHANDSE BOEKE TE KOOP

(PR boekelys nr. 4: 4 Desember 2017)

ADMIN REELINGS

1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie.

2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is.

3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos prakties moontlik is. Indien boeke gepos word is dit op u eie risiko. Pryse hier onder sluit nie posgeld in nie, en moet dus nog by bereken word.

4 Hier is die rekening vir inbetaling, asook kontak besonderhede:

Pro Regno Boeke

Absa tjek nr. 01095190673

Takkode: 632005

Verwysing: u voorletters en van

Kontakbesonderhede

Slabbert Le Cornu

Selnr. 082 770 2669

E-pos: proregno@gmail.com

5 Drie afdelings: Afrikaanse, Nederlandse en Engelse boeke (en twee Duitse boeke)

6 Prosedure om te volg vir boekaankope:

6.1. Stuur u lys van boeke wat u wil koop na bogenoemde kontakbesonderhede.

6.2. Ek sal laat weet wat beskikbaar is en die spesifieke bedrag wat inbetaal moet word (merk u bestelling as “afhaal” of “pos”).

U kan ook hier na vorige 2 boeklyste kyk, maar u moet eers navraag doen watter boeke nog beskikbaar is al dan nie, sekere van die boeke van die vorige lyste is reeds verkoop, en heelwat boeke van daardie lyste is goedkoper by hierdie boeklys, nr. 4

6.3. Sodra ek u inbetaling ontvang het, is die boeke u s’n.

Boekelys 4 : 4 Desember 2017

Afrikaans

Barnard, AC Die Erediens R40
Coetzee, JC Volk en Godsvolk in die NT R30
Ras, JL Jan Lion Cachet as Kerkman R20
Du Toit, AB (red.) Handleiding by die NT (dele 1, 4,5,6) R20 per deel)
d’Assonville, VE Gereformeerde Doopsformulier R10
Totius se Oorlogsdagboek R30
Gids vir die Kerkgeskiedenis R30
Dit is Totius: JD Du Toit (1877-1953) R50
SJ Du Toit R50
De Klerk, BJ Gereformeerde Simboliek R20
Du  Rand, Jan Die A-Z van Openbaring: Allesomvattende perspektief van Openbaring R50
Engelbrecht, SP Geskiedenis van die Ned. Herv Kerk R30
Feenstra, JG Leer en Lewe R20
Floor, L Persone rondom Paulus R10
Hy wat met die Heilige Gees doop R20
Heilige Doop in die NT R20
Groenewald, EP In gelykenisse het Hy geleer R20
Helberg, JL Loof die Here: Die Psalms in OT en NT lig R20
Heyns, JA Dogmatiek R30
Teologiese Etiek (x3 dele) R90 vir stel
Evangelie in die Krisis R10
Kleynhans, EPJ Kerkregtelike ontwikkeling van die NGKSA R20
Jooste, JP Geskiedenis van die GKSA 1859-1959 R20
Kerk en Staat R10
Jonker, WJ Die Gees van Christus R20
Die Woord as Opdrag R10
Kroeze, JH Bybel en Seks R10
Kruger, LS Waarom is u lid van die Gereformeerde Kerk ? R20
Kruger, BR Ontstaan van die GKSA R20
Kruger, JC Kerkvereniging R10
Kruger, Spoelstra, Du Plessis Handleiding by die Kerkorde R30
Kleynhans, EP Gereformeerde Kerkreg, deel 1-3 R60 vir stel
Marais, W. Die Bybel in die Weegskaal R30
Oosthuizen, GC Die godsdienste van die wêreld R20
Pink, AW God se Hand agter alles R20
Stoker, HG Stryd om die Ordes R20
Beginsels en Metodes van die wetenskap R20
Simpson, HW Calvyn se Kategismus R20
Smit, CJ Die belang van die doop R10
Snyman, WJ Nuwe en Ou Dinge R30
Spoelstra, B Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering R50
Die Doppers van SA R30
Stander en Louw Gebruike en Gewoontes in die Bybel R40
Schulze, LF Teologie in Stroomversnelling R20
Geloof deur die Eeue R20
Van der Vyver, GPC Dirk Postma R40
Visser, J Kerklike Tug R30
Vd Merwe, Naude, Kroeze Bybels- Hebreeuse Naslaan Grammatika R50
Van der Walt, SJ Die Vaste Fondament: HK oordenkings R20
Van Zyl, AH Die OT: net een Boek R20
Van der Watt, PB Die Ned. Geref Kerk 1652-1975

X4 dele

R80 vir die stel
Verskillende skrywers My erfenis is vir my mooi R20
GKSA 1859-1959 R30
Trojaanse Per in die NGK: die kanker van evolusie en liberalisme R20

Engels

Arndt, W.F & Gingrich, F.W.
Blass, F. & Debrunner, A.
Greek English Lexicon of the New Testament & Greek Grammar of the New Testament R100
Adams, Jay Christian Councelors’ Manual R50
The Biblical View of Self-esteem, self love, self image R30
Competent to Council R40
Christian Living at the Home R20
Use of Scripture in Counceling R20
Shepherding God’s Flock, vol.1,2,3 R60
Allis, OT Five Books of Moses R20
Augustine City of God R30
Berkhof, L Manual of Reformed Doctrine R30
History of Christian Doctrines R40
Boettner, L The Millenium R30
Roman Catholicism R30
Bunyan, J Pilgrims Progress R30
Beets, H Reformed Confession Explained R20
Bright, J (The) Kingdom of God R20
CalvIn, J 1 Corinthians R30
2 Cor, 1&2 Tim, Tit, Fil R30
Gal & Eph R30
Phil, Col, 1&2 Thess R30
Hebr, 1&2 Peter R30
d’Assonville, VE

 

John Knox and the Institutes of Calvyn R20
Dallimore, A Spurgeon: a New Biography R40
Edwards, B Homosexuality: the straight agenda R20
De Graaf, S.G Promise and Deliverance (deel 1-4) R50
Douglas, JD (ed.) Dictionary of the Christian Church R100
Josephus Complete Work of Josephys R50
Hendriksen, W 1&2 Thessalonians R50
Phillipians R50
1&2 Timothy an Titus R50
Ephesians R50
Mark R50
Matthew R50
John R50
Survey of the bible R40
More than Conquerors R30
Hughes, John (ed.) Speaking the Truth in Love: The Theology of John Frame R100
Guthrie, D NT Introduction R20
Hoeksema, H. One Volume Reformed Dogmatics R100
Triple Knowledge: An Exposition of the Heidelberg Catechism R120 vir x3 dele
Harrison, RK Introduction to the OT R30
Hasel, G OT Theology: Basic Issues in the Current Debate R20
NT Theology: Basic Issues in Current Debate R20
Henry, Matthew Commentary of the Whole Bible R50
Hammond, P Pink Agenda R20
Kline, MG The Structure of Biblical Authority R20
Morris, L Apostolic Preaching of the Cross R20
Liddell & Scott Greek – Eng Lexicon (small edition) R30
MacArthur, J The Gospel acc to Jesus R30
Murray, I Martyn Lloyd Jones vol 1 & 2 R120
Nestle & Marshall Interlinear Greek-Eng NT R30
Nicoll, WR (ed.) Expositor’s NT 5 volumes R100
Neill, S History of Christian Missions R20
Ridderbos, H Studies in Scripture and its Authority R20
Schilder, K. Christ on Trial

Christ iCrucified

Christ His  Suffering

R120 vir 3 dele
Mounce, R.H (The) Book of Revelation R30
Moulton & Green Concordance to the Greek NT R100
Ridderbos Paul: an outline of his theology R40
Van Delen (The) Revised Church Order Commentary R30
White, J & Neill, JD The Same Sex Controversy R30
Different authors The Word of God and the Reformed Faith R20
Interpreters One-Volume Commentary on the Whole Bible R40
New Bible Commentary R50
 Friedrich, G (ed.)                         Theological Dictionary of the NT, 9 volumes (vol. 10 kort, die index volume)

R450-00

Botterweck & Ringgren, Theological Dictionary of the OT, slegs volume 1 en 2, R50-00 per volume.

Nederlands:

Bouwman, H Gereformeerde Kerkrecht, 2 volumes R30
L. Floor Nuiewe Exodus R20
Feenstra Onze Geloofsbelydenis R20
Grosheide, FW Psalmen, 2 dele R20
Calvijn, J. Romeinen R20
Pastorale Brieven R20
Gispen Bijbelse Encyclopedia (een vol) R20
Holwerda, B De dingen die ons vanGod geschonken zijn: HK preke R40
Kuyper, A Onze Eredienst R40
E Voto (verklaring van HK:, X4 del R40
Encyclopedia Heilige Godgeleerheidheid, x3 dele R30
Het werk van de Heilige Geest R20
Pop, FJ Bijbelse Woorden en hun geheim R20
Polman Woord en Belijdenis, x2 dele R20
Rutgers Kerklijke Adviesen, x 2 dele R30
Ridderbos Het Komst der Koninkrijk R20
Calvijn Institusie, x3 dele (vertaling: Sizoo) R30
Petrus – Jacobus R30
Venema, FF Wat is een Christen nodig te geloven R20
Veldkamp Zondagskinderen: verklaring van HK, X2 del R30
Wielenga Onze Doopsformulier R30
Grosheide, etc Christelijke Encylclopedia, 6 vlumes R300
COT kommentaar reeks (Commentaar op het OT) Gen deel 1; Lev; Num deel 1 en 2; 1 en 2 Sam; Esra en Neh, Ps dele1 en 2; Job; Jos; Hos; etc. R20 per boek

Duits

Westermann, J Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament, 2 volumes R100
Lisowsky Konkordanz zum Hebraischen Alten Testament R50

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: