REFORMASIE 500 – RLC

Lees Romeine saam met Luther en Calvyn

Image result for luther and calvin with the bible

“This letter is truly the most important piece in the New Testament. It is purest Gospel. It is well worth a Christian’s while not only to memorize it word for word but also to occupy himself with it daily, as though it were the daily bread of the soul. It is impossible to read or to meditate on this letter too much or too well. The more one deals with it, the more precious it becomes and the better it tastes.

Therefore I want to carry out my service and, with this preface, provide an introduction to the letter, insofar as God gives me the ability, so that every one can gain the fullest possible understanding of it. Up to now it has been darkened by glosses [explanatory notes and comments which accompany a text] and by many a useless comment, but it is initself a bright light, almost bright enough to illumine the entire Scripture.”

Dit is Maarten Luther se begin woorde in sy voorwoord tot sy Romeine kommentaar (of lesings), wat die belangrikheid van die boek Romeine vir die Here se Kerk, in die besonder ook aan ons in hierdie jaar saamvat.

Die Reformasie het nie-amptelik 500-jaar gelede begin toe Luther op 31 Oktober 1517 sy 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenburg vasgespyker het in Duitsland.

Dit is nog so ongeveer 4 maande voor 31 Oktober 2017, maar regdeur die jaar is daar al verskillende herdenkings-geleenthede.

REF500 – RLC leesprojek

Hier op my blog, met hierdie REF500 – RLC (Reformasie 500: Kom ons lees Romeine saam met Luther en Calvyn) leesprojek van my, wil ek een en elkeen uitnooi om in die volgende 120 dae (ongeveer) saam met my:

 • die Here se Woord, spesifiek die Boek Romeine te lees, en
 • die twee grootste Reformatore van alle tye, Luther se kommentaar en Calvyn se kommentaar daarop die lees.

Die doel van hierdie saamlees is om met die oorspronklike bronne te werk, die Bybel self en dan Luther en Calvyn se omgang daarmee, met die doel die verheerliking van ons Here en die opbou en groei van sy Kerk orals, soli Deo gloria. 

Hier onder verwys ek u na verskillende bronne om te gebruik ter agtergrond van die Boek Romeine, asook Luther en Calvyn se kommentare.

Ek wil almal uitnooi om elkeen op hul manier hierdie leesprojek te gebruik soos jy goeddink. Beveel dit ook aan vir ander gelowiges om te gebruik. Ek gaan nie namens almal die studie alleen doen nie, ek gee net leiding, maak opmerkings waar ek kan, en sal navrae hanteer soos dit inkom. Gebruik gerus die volgende plekke om enige opmerkings en voorstelle te maak:

 • die Pro Regno blog ‘comments’ hier onder,
 • of by elke Facebook inskrywing van Ref500:RLC

Julle is ook welkom om jul eie studie en oor die Teks, of ander kommentare se insigte met ons almal te deel.  Sien dit as ‘n gesamentlike Bybelstudie.

Prakties

Hoe dit prakties gaan werk is, dat ek in die volgende 100 dae ongeveer, so nou en dan ‘n paar verse uit die boek Romeine gaan plaas, met of sonder ‘n paar opmerkings daaroor vanuit Luther en Calvyn se kommentare, asook my eie opmerkings waar nodig.  Dit kan predikante help met preekmaak uit Romeine, asook lidmate verder toerus om vanuit die boek Romeine met mekaar en ‘n verlore wêreld Christus te deel (sien hierdie artikel oor die belangrikheid van om Christus orals te verkondig: Hoe Christene, ons Verlosser en Koning, Jesus Christus moet verkondig midde die veelgodedom van die nuwe SA)

Vandag so srkywe is dus bloot inleidend van aard, as u enige navrae en/of voorstelle het, kontak my gerus hier op Pro Regno of op my Facebook.

Al my kontakinligting is hierbo in die Pro Regno menu onder “Wie is Pro Regno?

Primêre bronne

 • Die Bybel, ek volg die 1933/1953 Bybel (OAV). Hy is hier gratis beskikbaar (moenie vir die Bybelgenootskap sê nie)
 • Calvyn se kommentaar op die boek Romeine in Engels kan hier gratis aanlyn gelees word.
 • Prof. Stefanus Postma se Afrikaanse vertaling, harde kopie, kan hier bestel word: Kommentaar Romeine (Sien hier [bl.12] prof. L Floor se artikel oor prof. Postma se vertaling . Prof Floor skryf onder andere: “‘n Uitvoerige inleiding op die vertaling waarin Calvyn se metode van Skrifuitleg breedvoerig bespreek word, saam met ‘n beredenering van
  Paulus in die brief aan die Romeine, maak hierdie uitgawe besonder
  interessant.”)
 • Luther se kommentaar of lesings is hier gratis, of kan hier aangekoop word.
 • Sien ook die volgende boek of e-boek om as hulp middel te gebruik:

Reading Romans with Luther

Die skrywer, RJ Grunewald, ‘n Lutheraanse predikant, wil graag Luther laat spreek in vandag se taal tot die gelowige wêreld. Hy het nie die hele Romeine kommentaar van Luther vertaal nie, maar as hulpmiddel onder verskillende temas, laat hy Luther self direk spreek tot vandag. Sien ook hierdie en hierdie ander resensies.

“The Epistle to the Romans contains some of the Bible’s richest explorations of the Gospel. Luther’s commentary on Romans shows how great a theologian—that is, an expositor of Scripture—he is. In this book, RJ Grunewald serves up extracts from both St. Paul and Luther and then explains and applies them in an utterly fresh, contemporary, and illuminating way. With its three voices—those of St. Paul, Luther, and Rev. Grunewald—this book is a highly original, extremely readable treatment of our justification by Christ. Laypeople will read it with pleasure and give it to their non-Christian friends.” – Gene Veith

Internet bronne

Kyk gerus op die internet orals waar enige uitgawes dalk beskikbaar is wat u die beste pas om te gebruik. Kindle se formaat is na my mening die beste, al kos dit natuurlik geld om dit te gebruik. Kyk ook na Logos sagteware.

Ek weet ook nie watter vertalers van Luther of Calvyn se Romeine kommentare is die beste nie, so enige aanbevelings sal waardeer word, dankie.

Sekondêre bronne

Daar is baie kommentare op die boek Romeine deur die eeue geskryf, seker die meeste saam met die Boek Psalms en die Boek Johannes ?

Ek wil die volgende ander paar Romeine kommentatore aanbeveel, dit is natuurlik glad nie volledig nie (u kan die soektog op mnr. Google doen vir meer inligting oor hierdie en ander kommentare):

 • William Hendriksen
 • John Murray
 • Douglas Moo
 • Morris
 • Ouer kommentare: Charles Hodge, Robert Haldane.

In Afrikaans/Nederlands:

 • Nederlands: JC Sikkel, Greijdanus, van Leeuwen.
 • Afrikaans: Dr. Willie Jonker in die Swart kommentaar reeks. Ek wil net waarsku – dit lyk asof daar groot veranderings is tussen die vroeëre en later uitgawes is van sy kommentaar, en ek weet nie of dit hyself is wat dit aangebring het toe die swak 1983 vertaling verskyn het nie. Ek het die swart hardeband 1969 uitgawe, en leer baie daaruit, maar as ek dit soms vergelyk met die Logos aanlyn uitgawe, dan verskil dit heelwat, die gedeeltes wat ek vergelyk het. Dit is teleurstellend. So probeer die ouer pre-1983 uitgawes kry
 • Sien ook die Bybel met Verklarende Aantekeninge se notas op Romeine.

U kan ook op dr. Attie Bogaards se blog kyk vir enige verdere bronne oor die boek Romeine: Enigste Troos (kyk spesifiek onder die NT afdeling)

Luther en Calvyn in Afrikaans Stereo ?

Ek het ongelukkig nié tyd om Luther en Calvyn die hemelse taal, Afrikaans te laat praat nie (wat hul seker nou doen waar hul nou is …), al sal ek hoe graag wou, daarom die aanhalings uit die Engelse bronne wat vrylik orals aanlyn beskikbaar is. As een van die lesers kans sien om engelse aanhalings hier te vertaal soos ons deur die boek Romeine gaan, sal dit waardeer word, stuur dit gerus vir my aan, dankie.

Inleiding en agtergrond van die Boek Romeine
Oud-prof JC Coetzee se boekie, Briewe van Paulus, is seker die beste kort en kragtige oorsig van Paulus se briewe, hier is sy inleiding en oorsig oor die boek Romeine (asook oorsig van al die briewe van Paulus). Lees dit gerus solank voordat ons met die Teks self, en Luther en Calvyn se kommentare begin werk, dit is spesifiek bl.43-53:

Romeine: die Brief van die nuwe lewe van die onskuldigverklaardes

“Vanweë hierdie besondere eieaard het die Romeinebrief inderdaad deur die eeue ‘n geweldige invloed uitgeoefen op die Kerk van onse Here Jesus Christus:

– VERWAARLOSING van HIERDIE brief het grootliks gelei tot die geweldige verval van die Rooms Katolieke Kerk in die bande van die werkheiligheidsleer en die afkoopstelsel.

– Daarteenoor was dit juis hierdie brief wat die Hervorming onder leiding van LUTHER EN CALVYN eerste geïnspireer het. Tot vandag is die Brief se invloed regmatig sterk in die Kerke van die Hervorming, soos veral blyk uit ons Belydenisskrif, die HEIDELBERGSE KATEGISMUS, wat sy driedeling: Ellende, Verlossing, Dankbaarheid, aan die breë basiese opset van die Romeinebrief ontleen.”

‘n Baie behulpsame boek wat ook ‘n goeie oorsig en indeling van die boek Romeine gee, is: Romans: An Interpretive Outline – A Study Manual, including a series of interpretive notes and charts on the major doctrines of the Epistle. Sien die voorwoord tot die boek, deur dr. Gordon H. Clark hier:

Preface to Romans: An Interpretive Outline

“God has imposed the burden of his Word upon us. He did not send it to a hierarchy of professional priests who stand between us and himself. God addressed the Bible to the people. But with the burden the Lord also sends the Spirit of Truth to lead us into all truth. As we read the inspired message, we can and we ought to seek illumination from the Holy Ghost. He was its original author and he is willing to help us through its difficulties.” – Gordon Clark

Bybelstudie vrae

Ek gaan ook gebruik maak van prof. Jorrie Jordaan se bybelstudie vrae oor die boek Romeine, dit is hier beskikbaar as u dit solank wil aflaai (bl.31-34):

Voëlvlug oor die NT

“Uit bostaande uiteensetting is dit duidelik dat ons in hierdie brief die mees sistematiese uiteensetting het van die Bybelse leer van verlossing in Christus: ons word verlos nie deur eie verdienste nie maar slegs uit genade deur die geloof alleen! Juis hierdie leer van die Romeinebrief het Maarten Luther daartoe geïnspireer om 95 stellinge teen die valse leer van die Roomse kerk aan die kerkdeur van Wittenberg vas te spyker – die begin van die Reformasie van die 16e eeu!” – prof. Jordaan

Beplanning

Gebruik die res van die week om bogenoemde bronne te versamel soos u dit wil gebruik, asook om prof. JC Coetzee se inleiding en oorsig te lees (meeste hedendaagse kommentare help ook daarmee, maar is baiemaal omslagtig. U kan ook goeie studiebybels raadpleeg vir ‘n oorsig en inleiding, ek beveel die volgende aan:

Hierdie en enige ander van die bronne wat ek vermeld het kan by Augustine Bookroom bestel word, vir ouer en uitdruk boeke, doen navraag by Protea Boekhandelaars asook Deo Gratia Boeke in Potchefstroom.

Ons begin dan DV, volgende week die Boek Romeine saam met Luther en Calvyn te lees, en wie weet, terwyl en veral na ons dit gelees het, kan ons dalk in vrolikheid en vreugde saam Luther en Calvyn aan die ‘drink’ gaan.

Mag die Here ons almal afsonderlik, saam ons geliefdes, en saam sy Kerk orals seën deur sy Gees en Woord, sodat ons ons nie sal skaam vir Hom en sy kosbare Evangelie nie, wat die enigste Hoop en Troos is vir verlore sondaars, vir ‘n land wat besig is om homself te vernietig (Rom.1:18-32).

Mag hierdie leeswerk ons help om daarin vas te hou dat ons uit genade alleen, deur die geloof alleen gered is én nou lewe. Ja, dat ons ons eerder sal skaam oor ons sonde, en omdat sy Naam nie orals geloof en geprys word nie. Mag die Here in sy kerke en orals ‘n terugkeer na die Evangelie van Jesus Christus:

Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. – Romeine 1:16,17

Romeine groete

Slabbert Le Cornu

proregno@gmail.com

“Righteousness must be left to Christ alone, and to Him alone the works of grace and of the Spirit” —Martin Luther

 DIE RSB (REFORMATORIESE STUDIEBYBEL)

Image result for afrikaanse bybel

Die eerste eksemplare van die Afrikaanse Bybel kom op 29 Mei 1933 in Kaapstad aan.

Sien die volgende skrywe van 23 Januarie op my blog as agtergrond:

Reformasie 500 Simposium: Grondteks en Bybelverklaring

Hier is twee artikels wat terugvoer gee oor die vordering van die Reformatoriese Studiebybel projek:

Die Reformatoriese Studiebybel, prof. Johan Bosman

“Lees gerus Totius se reeks artikels oor die vraag: Wat is Skrifkritiek? (Versamelde Werke, deel 1, 1977, bl.41-56. Kaapstad: Tafelberg). In 1930 wys hy reeds in verwysing na die Statevertaling se verklarende aantekeninge hoe dat drastiese Bybelverklaring regkry om onvaste siele te kweek. Sedertdien leef ons in geweldige verwarring in Afrikaans. Reformatoriese Studiebybel wil sê: “Dit bevat die gedagtegoed van die 16e eeuse kerkreformasie”. In die plek van teorieë wat verander met elke vertolker is destyds reeds gesoek na die standhoudendheid van die eeue. Eietydse weë het vandag ‘n behoefte daaraan dat sulke spore in Bybelverklaring weer getrap word.”

Hier is die PDF weergawe, met erkenning aan Die Boodskapper: Reformasie Studiebybel

(Totius se Versamelde Werke, die 1960-uitgawe is hier beskikbaar.)

‘n Letterlike oorsetting van die Heilige Skrif? – De Afrikaanse bijbelvertaling en onze kanttekening, Christiaan Bremmer

“Het zal de lezers van ons blad [StandVastig] waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS, Nederland) zich oriënteert op een uitgave van de Afrikaanse Bijbel inclusief kanttekeningen. Voor het behoudende gereformeerde deel van de Zuid-Afrikaanse bevolking zou zo’n Kanttekeningenbijbel, die de leer van haar Nederlandse voorouders bevat, een grote zegen zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse theoloog prof. dr. J. Bosman is een gereformeerde Kanttekeningenbijbel in het Afrikaans voor huisgodsdienst en eredienst onontbeerlijk, ‘om by te dra tot die herontwaking en oplewing van die gereformeerde geloof in Suid-Afrika onder Afrikaanssprekendes’. De GBS overweegt hierbij of de bestaande Afrikaanse bijbeltekst gehandhaafd kan worden, met toevoeging van de vertaalde kanttekeningen uit de Statenbijbel.”

Bron met erkenning: C.C. Bremmer, In: StandVastig (kwartaalblad van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) in Nederland), 52e jaargang, nr. 2, juni 2017, p. 12-15.

Hier is die PDF weergawe van bogenoemde artikel: Letterlike oorsetting van die Heilige Skrif?

Posted by: proregno | June 26, 2017

Het die Here poligamie aanbeveel?

HET DIE HERE POLIGAMIE AANBEVEEL?

Die antwoord is: Nee.

Maar voor ek iets verder oor poligamie sê, net gou weer die volgende:

Ja, alle oortredings van die sewende gebod moet aangespreek word, nie net van dade nie, maar ook denke, soos Christus ons leer in Matt.5:27-30.

Alle aanslae dus teen die plek waar die Here geslagsomgang geplaas het, die huwelik tussen een man en een vrou (Gen.1,2; Matt.19; Ef.5), moet afgewys word deur gelowiges volgens die Woord, soos ons bely in HK Sondag 41,

Sondag: 41 – VRAAG EN ANTWOORD: 108

Vraag: Wat leer die sewende gebod ons?

Antwoord: Alle onkuisheid is deur God vervloek1, en daarom moet ons dit hartgrondig haat2. Daarenteen moet ons kuis en ingetoë lewe3 sowel binne as buite die huwelik4.

Skriffundering:

 1. Levitikus 18:28
 2. Maleagi 2:16
 3. 1 Tessalonisense 4:3-5
 4. 1 Korintiërs 7:7-11; Hebreërs 13:4; Judas:23

Sondag: 41 – VRAAG EN ANTWOORD: 109

Vraag: Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreuk en sulke skandes nie?

Antwoord: Omdat beide, ons liggaam en siel, ‘n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde1, gedagtes, luste2 en alles wat ‘n mens daartoe kan verlei3.

Skriffundering:

 1. 1 Korintiërs 6:18-19; Efesiërs 5:3-4
 2. Deuteronomium 22:20-29; Matteus 5:27-28
 3. 1 Korintiërs 15:33; Efesiërs 5:18

Nadat ons dit gesê het, is dit wel so dat sekere sake wat die huwelik aanval of laat skade lei, al meer probeer geregverdig word in ons tye, met die gebruik van die Bybel, en twee van daardie voorbeelde is homoseksualisme en poligamie. Die gay agenda word al meer aggresief in ons tye, en ons land se president is seker die bekendste poligamis in SA. Daarom is dit dat hierdie sake meer aandag kry as ander sake wat natuurlik ook aangespreek moet word.

Onlangs het ek op die volgende studie afgekom wat gedoen is oor poligamie, wat ek wil aanbeveel vir verdere studie, beide uit ‘n teologiese en pastorale oogpunt, veral omdat die skrywer tans onder die Tsongas sendingwerk doen waar poligamie natuurlik ‘n groot probleem is:

Pastoring Polygamists: Biblical Councel for the African Church

Ek haal twee dele aan uit die studie:

ABSTRACT
Pastoring Polygamists: Biblical Counsel for the African Church
Paul D. Schlehlein

This thesis explores polygamy within African culture by addressing the hermeneutical, biblical, and pastoral implications on a matter heavily debated throughout the centuries. Since the majority of passages describing polygamy occur in the Old Testament (OT), proper rules and guidelines are necessary for a suitable handling of the OT in the New Testament (NT) era.

Several OT passages appear to condone polygamy, leading some to tolerate its
practice. After all, Abraham, Jacob, David, and Solomon were godly men greatly blessed of God—all of whom had multiple wives. Many believe this is clear support for polygamous marriages. This thesis seeks to debunk those arguments by taking a closer look at the context, grammar, purpose, and application of all the relevant passages.

The crux of this thesis aims to give pastoral counsel to those ministers who are
shepherding polygamists after they are converted. Though the counsel handed down by church history gives no consensus on this point, Jesus’ teaching on divorce and remarriage does give light. Further there are a host of other NT passages that solidify the point of this thesis: Scripture never condones or legislates polygamy, nor does it mandate the formal divorce of converted polygamists, thus freeing African pastors to be shrewd and gracious in
their counsel of them.

CONCLUSION 

Since the majority of passages dealing with polygamy are found in the OT, we have laid down several principles that will guide us in our interpretation. One is that Christians must follow OT truth but only as it reflects the teaching, ethical principles and implications found within the NT.

Another is that in our study of polygamy, we must determine which passages are asserting and which are illustrating, knowing that the former carries more weight. Still another is that understanding the genre and culture of the passage is also crucial.

The clearest explanation of marriage is found in the second chapter of the Bible (Gen.2:18-24), where it is defined as monogamous, restricted, permanent, and intimate. This definition does not even tacitly permit a polygamous marriage. The polygamous unions of Lamech, Abraham, Esau, Jacob, Solomon, Joash, and David illustrate the disastrous consequences that follow partnerships not in keeping with God’s plan. None of these unions were created while these men were seeking and trusting God. Their wives could not say: “My beloved is mine [only], and I am his [only]” (Song of Sol. 2:16).

The OT consistently upholds God’s created pattern for marriage, despite the examples of polygamy found therein. After careful scrutiny, none of the OT passages that appear to tolerate polygamy are found to do so. The NT confirms the OT antipathy toward polygamy, with 1 Corinthians 7:1-5 and Ephesians 5:25-32 modeling a righteous and monogamous relationship and 1 Timothy 3:2 forbidding polygamists from holding pastoral office.

Though historically various branches of the church have upheld this biblical standard, various branches of the modern missionary movement have increasingly been at odds regarding what to do with converted polygamists. Regarding the NT evidence on divorce and remarriage, we have seen that Jesus upheld a very high standard of marriage in forbidding divorce except where porneia is involved.

We have argued further that the term porneia be understood as including the sexual sins found in Leviticus 18, including polygamy. Thus, polygamy may be a legitimate ground for divorce. Though I have not argued that polygamists must formally divorce all of their spouses but the first, I did give seven reasons why a pastor should withhold church membership from a polygamous man until he chooses to live intimately with only his first wife, all the while continuing to provide for the needs of his other wives and children. If they should so choose, he should free them to enter a monogamous marriage.

Thus, I restate my thesis: Scripture never condones or legislates polygamy, nor does it mandate the formal divorce of converted polygamists, thus freeing African pastors to be shrewd and gracious in their counsel of them. The African pastor must approach this issue with a focus on the gospel, a love for people, humility in speech, and a desire for the marital unions of his flock to reflect Christ’s love for his church.

Op grond van hierdie studie het die skrywer, Paul Schlehlein, ‘n paar artikels oor die saak geskryf wat ook gelees kan word as ‘n oorsig oor die saak:

If Polygamy is wrong, why does God commend it ?

“In sum, Yahweh did not in any way sanction David’s polygamy. If God had literally given Saul’s wives to David, this would have been to encourage incest. Most likely, the verse means that David was given charge and responsibility over Saul’s house. Moreover—per the prophet Nathan—David’s sin was not only adultery and murder but also polygamy, with David later in life living as a monogamist.”

Is Polygamy Adultery?

“Is polygamy adultery? Yes it is, and the church would be wise to take this into account when counseling male and female polygamists who have been converted and want to join the church. Still, because of the sensitivity of this issue, church leaders ought to approach this matter with great humility, gentleness and prayer.”

The Polygamy problem in Tsonga Culture

“There may be exceptions that allow for polygamy, something we will soon discuss, but without a doubt monogamy is God’s design for the human race. It took just over fifty verses before the author of Genesis began defining for us the meaning of marriage, and it is this passage to which we will turn next.”

Africa’s Condom Nation

“If we as parents are lax in exposing our children to immorality on TV, casual relationships, immodest clothing, unlimited internet access, and unsupervised liaisons, Verrijdt may be right that our only hope in preventing premarital sex is cloistering our teens in monasteries. And to us would fall the greater condemnation.”

Africa needs Noble Men

“Africa needs fathers and husbands who will lead their households to Christ. Africa needs men who act as mirrors, before which their children can see an accurate picture of themselves and the gospel. African men need to abandon the cloak of pseudo-humility used to cover their bad character and instead urge their wives and children to follow them (1Co. 11:1). What Africa needs is an army of noble men.”

Book Review: Flame of Yahweh: Sexuality in the Old Testament

_____________

My eie skrywes oor poligamie.

 

“SYMBOLS OF MASS GENDER DISCRIMINATION” ?

Image result for men and women symbols at public toilets
Wanneer gaan hierdie sogenaamde “symbols of mass gender discrimination” ook in ons land begin verdwyn, of teen ‘gediskrimineer’ word, soos in die res van die wêreld al meer plaasvind, en vervang word deur hierdie een?

Featured Image

“… omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword” – Rom.1:21,22

Besef mense, ‘leraars’, kerkrade, professore, kerke, kerkverbande, ens. wat volhard in hierdie bose LGBT agenda (wat dit goedkeur en wil ‘ontsondig’) nie dat die blote feit dat hulle in hierdie agenda volhard en aanhou bevorder (ongeag al die waarskuwinge en oproepe), reeds ‘n bewys is dat die Here hul oorgegee het nie ?

Julle is nie ‘in beheer’ van die saak nie, nog minder kan enige sinode verkeerd in reg verander.

Soos iemand eenkeer gesê het: dit is erg as die Here ‘n land of beskawing oordeel, maar dit is nog erger as die mense nie eers meer besef hulle is onder die oordeel van God nie ?

So verskriklik tragies is die misleiding al, ook in ons land en baie kerke, wat sinagoges van Satan geword het (Op.2:9).

Die gevolg dan ?

Massa “gender destruction”, lees gerus die hele Rom.1:18-32 en lees weer môre die koerant of sosiale media.

Ons enigste Hoop

Alleen die Evangelie van Jesus Christus red ons as gebroke sondaarmense – mans en vrouens – van die hel van Rom.1:26-32, ook die ewige hel (Op.21:8), sodat ons denke, woorde, dade én ‘oriëntasie’ waarlik verander en aanhou verander totdat ons sonder vlek of rimpel eendag in die hiernamaals gaan wees (1 Kor.6:9-11; 2 Kor.5:17-21; Filp.3:8-17; 1 Kor.15).

Ja, om ook reeds hier en nou weer waarlik man en vrou, jongman en jongdame, jongseun en jonge dogter tot eer van God in Christus te wees, Gal.3:28,29 (sien veral ook Rom.5:1-11, maar sommer die hele boek!).

Hoekom, omdat ons so ‘oulik en sterk’ is ?

Nee, omdat Hy wat opgestaan het (sien Matt.28:6) ons verander het (regverdiging) en aanhou verander (heiligmaking), en Hy het beloof:

Kyk, Ek maak alles nuut ! – Op.22:5

Soos Paulus dit ook beskryf:

Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. – 2 Kor.5:17

Maar vir hulle wat nie hul sondes wil erken nie, wat nie in berou en bekering na Hom vlug nie, nie hul gebrokenheid wil ken nie, wat in die sondes wil bly lê, kom die waarskuwende woorde:

“Maar Ek sê vir julle dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou.”

En die oordeel gaan nie net wees oor hulle wat geweier het om hul te bekeer van enige sonde nie, wat ook volhard in bv. die sonde van homoseksualisme nie, maar ook en veral vir hulle, die sogenaamde leraars wat sondaars mislei deur te sê:

 • God het julle so sondig gemaak, julle kan bly voortleef in jul sonde
 • julle hoef nie te bekeer en te stry teen die sonde jul lewe lank nie,
 • en die ergste: dat Jesus Christus nie my kan red van my sonde nie.

Iemand wat hierdie leuens aan mense verkondig, haat hulle, en het hul nie waarlik lief nie. “Die liefde … is bly saam met die waarheid” (1 Kor.13:6), dit is die waarheid van die hele Woord deur sy Gees, ook gedeeltes soos Rom.1:18-31 1 Kor.6:9-11; 1 Tim.1:8-15, ens.

Sien die waarskuwinge van Jesus self, teen hul wat volhard sonder berou en bekering in sonde, maar veral ook teen hulle wat ander leer (mislei) om in hul sonde te bly voortlewe, kontra Rom.6:1,2:

Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. – Matt.5:19

“Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is;
27en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. … mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.” – Rom.1:26,27,32

Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. – Rom.6:1-4

Maar dan is daar ook die troos vir ons wat ons wat die oorblyfsels van die sonde erken – van gedagte, daad en enige sondige ‘oriëntasie’ – en dit haat (Rom.7:14-26), en na Christus daagliks vlug, as Christus vir ons sê:

In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae. Alles is aan My oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig.” – Matt.11:25-30

_________________
Sien die verskillende artikels wat ek alreeds geskryf het oor die gay agenda, vanuit beide ‘n pastorale en teologiese oogpunt: Homoseksualisme

ARTIKELS OOR DIE GK(v) SE BESLUIT OM VROUE TOT DIE BESONDERE AMPTE TOE TE LAAT 

In aansluiting by my vorige artikel oor die GK(v) wat ook nou VIDA (vrou in die besondere ampte) toegelaat het, in stryd met wat die Woord van die Here leer in 1 Tim.2:11-15, plaas ek verskillende artikels hier wat daarop begin reageer het.

Ek gaan dan ook byvoeg soos daar nuwe artikels inkom, so u moet as leser so nou en dan weer kom kyk of daar byvoegings is, ek gaan dit nie elke keer weer afkondig nie. Ek gaan ook artikels oor die VIDA onderwerp oor die algemeen hier plaas (wat nie reeds elders hier verskyn nie), want soos iemand nou die dag tereg sê: sommiges gaan net nooit rus totdat hulle hul agenda deurgedruk het om vroue in die besondere ampte te bevestig in elke kerkverband nie. So die goeie stryd gaan voort, want die voorstanders van VIDA wil daarmee voortgaan.

In die middel 1800’s was daar ‘n paar groot reformasies wat plaasgevind het in kerkverbande wêreldwyd met die gereformeerde belydenis en geskiedenis as agtergrond, o.a. in:

 • Nederland: die Afskeiding van 1834 waaruit o.a die CGK en later GKN en later GKv gevolg het.
 • Skotland: die Free Church of Scotland (1843) wat tot stand gekom vanuit die liberaal wordende Church of Scotland.
 • Amerika: die CRCNA het in 1857 afgestig uit die RCA.
 • RSA: die GKSA het in 1859 uit die NG/NHK gegaan.

Vandag, meer as 183 jaar later toe die eerste reformasie van 1834 begin het onder gereformeerde kerke wêreldwyd, is dit nog net die CGK en die GKSA wat getrou bly aan die Skrif oor hierdie saak en nie vroue as ouderlinge en predikante aanvaar het nie, alhoewel die GKSA al begin toegee het vir vroue in die diakenamp, wat klaar ‘n probleem is.

Al die ander kerke wat begin is deur daardie reformasies het reeds oorgegaan na die liberale stroom van vroue in die besondere ampte, en sommiges nog heelwat verder – waartoe VIDA natuurlik lei – en dit is die gay agenda wat dan deel word van die kerk.

Die GK(v) is die nuutste kerkverband wat uiteindelik hartseer tragies gebuig het voor die tydsgees. Mag die Here die CGK en die GKSA bewaar van hierdie verdere verval, daarom die waarskuwing om aan te hou waarsku, aan te hou vermaan (2 Tim.4:1-5).

Ek verbaas my baiemaal oor die volharding van die VIDA voorstanders, mag gereformeerdes ook nou volhard om die goeie stryd te stry, want soos reeds telkemale genoem: dit gaan nie net bloot oor of vroue in die besondere ampte is of nie, maar die onderliggende Skrifbeskouing, hermeneutiek, omgaan met die Skrif, lewensbeskouing, ens. onderliggend daaraan wat dit probeer verdedig.

Hier is die artikels wat ook daarna as wesentlike probleem verwys:

Verdriet en verlangen

“Wat kunnen dingen in het kerkelijke leven en ook besluiten je een pijn doen.  Juist dan is er ook het verlangen. Niet maar het verlangen naar het verleden. We moeten niet maar conservatief of behoudend willen zijn. We moeten positief in diepe liefde en gehoorzaamheid in de wereld van 2017 christen en echt kerk van Christus willen zijn.

Waarbij niet het verleden en ook niet de geest van de tijd beslissend is maar het Woord van de HERE!  Dat laat mij verlangen naar eenheid met allen die in ons land in liefde en gehoorzaamheid aan het Woord van God en de belijdenis van de kerk, die daarmee in overeenstemming is,  willen leven. Dan zucht ik want dan zie ik nog zoveel menselijke obstakels en toch leert dat me bidden. HERE werk in onze tijd toch het wonder van de 21e eeuw.  HERE ik verlang niet  naar een grote GKN maar naar een kerk waar Gods kinderen zich in liefdevolle onderworpenheid  aan Uw Woord vinden en zo samen kerk zijn. Niet mijn kerk maar Uw Kerk! Breng Uw kinderen die in liefde voor uw onfeilbare Woord leven en zo kerk willen zijn bij elkaar. Leer ons dan af om eigen gewoonten boven of naast uw Woord te stellen.

Ik eindig met dit gebed en dit verlangen zoals dit in de Afrikaanse berijming van Psalm 119:29 vorm heeft gekregen:

“Laat hul weer met my vergader

Wat u Naam van harte vrees,

Dat ons, in u woord verenig,

Een gemeenskap weer kan wees.

Laat my hart maar net opreg wees

Voor u oog wat alles sien,

Dan sal my geen skaamte oorkom nie

As ek U van harte dien.”

How the Mighty have fallen

“It’s not “Reformation” when you scorn the Scriptures and have women office bearers — it’s deformation.  I’ve seen the story already play out twice in my short lifetime.  I pray I won’t see it a third time.  I pray that we will have learned something from the sad fall of these two federations of churches that were once faithful and mighty in the LORD. Therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. 1 Corinthians 10:12″

The GKV’s major leap off the Cliff

“I will continue to pray for the good people in the GKV but my perspective on the denomination is now forever changed. The bond of fellowship has been severed. It is hard for me to contemplate the grief over the next few months and years as churches and families are torn apart. And all for what? The GKV sold its soul for the sake of ‘relevance.’ Within a very few years, it will not be distinguishable from any PKN congregation and it will join that denomination in its rapid downward dwindle into cultural irrelevance, in the same way that other once great denominations became little more than debating clubs and political action committees for progressive causes (women’s rights, gay rights, environmentalism, socialism). I just don’t understand.”

Women in Office = False Church?

“All three marks of a true church are affected by women in office.  The church which adopts this position ceases to be a true church of Jesus Christ.  This is why the Canadian (CanRC) and Australian (FRCA) churches will no longer be able to have ecclesiastical fellowship with the Reformed Churches in the Netherlands if they go in this direction.

That still leaves the question hanging:  if not a false church, and if not a true church, then what?  It’s often forgotten that there is a third category in article 29 of the Belgic Confession:  the sect.  The sect is a religious organization which is not entirely a true church, but not entirely a false church either.  In the days the Confession was written, this was the label applied to the Anabaptist groups in the Netherlands.  Guido de Brès wrote a volume of over 900 pages on the Anabaptists.  He never calls their groups “false churches.”  Instead, consistently, he calls them sects.  If you want a category for the church which adopts women in office, “sect” is what you’re looking for.”

Transgenderism Comes to the PCA? A Sober Look at the PCA Report On “Women Serving in the Ministry of the Church” before the 45th GA

“How can there be multiple conflicting views that are all in accord with Scripture?  By condoning multiple practices and views, the committee does not clarify and allows those who would undermine the church’s standard to continue to practice without any constraint. It is difficult to address aberrant views and practices since those who have them will declare themselves to be orthodox.  The committee has failed to draw any clear lines of demarcation and thus has given license to those who would not follow our standards. All too often toleration of many things becomes the toleration of everything.”

The PCA Refuses to Give Biblical Marriage Constitutional Status

“The PCA’s 45th General Assembly, meeting June 12-16, 2017 in Greensboro, North Carolina, voted down an overture that would have given constitutional (i.e., mandatory) status to Biblical marriage between one man and one woman as the standard of the denomination. It also adopted several recommendations from its Study Committee on Women in Ministry that will further un-Biblically expand the role of women in the government and ministry of the church. The committee, which exercised what can only be called teaching authority, included two women as voting members and a third woman as an advisory member. ”

New Cause of Division

“In fact, we are convinced that Cause for Division defends the argument for women’s ordination with a hermeneutic which is at odds with our historic position as Reformed believers.  It does so by using an unReformed notion of the ‘analogy of Scripture,’ one which pits the alleged Scriptural principle of the equality and correlativity of men and women against the specific teaching of those Scriptural texts which describe a differentiation of roles.  Not only does Cause for Division provide no Scriptural proof for its notion of equality between men and women, but it also discounts those texts which spell out God’s blessed order for the relationships between men and women in the home and the church.”

Hierdie boekie is ‘n belangrike historiese dokument, ook veral vir die GKSA, veral oor hierdie medeling:

“In 1991, the faculty of Calvin Theological Seminary published a brochure entitled A Cause for Division? Women in Office and the Unity of the Church.  The Calvin faculty argued that differences over this issue should not split the CRCNA.  It would be unwarranted and even sinful for people to leave the CRCNA over the issue of women in office.

That same year, two professors of Mid-America Reformed Seminary responded to the Calvin brochure.  Nelson Kloosterman and Cornelis Venema wrote a little booklet entitled A Cause of Division:  The Hermeneutic of Women’s Ordination.  The booklet can be found online here.”

New Resource on Women in Office

“When I teach the Belgic Confession to my catechism students, I now spend a lesson on the topic of women in office.  I never had to do this before, but sadly, the times have changed.  I’ve added the outline for my lesson on this to the resources on Yinkahdinay — you can find it under “Teaching Tools” or through this direct link.  PLEASE NOTE:  this is just an outline.  Obviously, a lot more would be said in a catechism class than what is just on this one page.   However, if anyone is studying or teaching on the issue, at least you’ll have a bare bones idea of the history, the relevant Scripture passages, where the confessions speak to this, and some of the common objections.  If you want to dig even deeper, see here for a short booklet published some years ago when the Christian Reformed Church in North America was dealing with this.  For an even more comprehensive treatment, see Recovering Biblical Manhood & Womanhood, ed. John Piper and Wayne Grudem.”

A Missiological Reflection on the RCN and Women in Office

“With all my heart, I deeply lament the decision of Synod Meppel.  It grieves me enormously when I see churches that were once faithful taking this unfaithful path.  One of the saddest things is what it is going to do to the missionary witness of the RCN.  This is going to be a tremendous set-back when it comes to the advance of the gospel.  Satan laughs as God’s Word is twisted in the name of mission and being relevant to the culture.  And while I grieve, I am sure that our Lord Jesus Christ is grieving even more.  The church entrusted to take his Word to the world has betrayed it.  That’s a tragedy of the highest order.”

De ICRC heeft de GKv als lid geschorst met onmiddelijke ingang vanwege de vrouwenbesluiten.

We sturen een aparte nieuwbrief daarover omdat het veel ophef veroorzaakt binnen de GKv. Ophef die we overigens niet zo goed begrijpen. Want ieder die de ICRC kerken een beetje kent had heel goed kunnen weten hoe de ICRC zou reageren op de vrouwenbesluiten van de GKv.

Zie op werkenaaneenheid.nl

Ds. Wes Bredenhof (van de Australische Gereformeerde Kerken) heeft diverse artikelen gepubliceerd hierover (in het engels):

WerkenAanEenheid.nl
JT (Johan Trip)

GEREFORMEERDE KERK IN NEDERLAND – VRIJGEMAAKT AANVAAR VROUE OUDERLINGE EN DIAKENS

“3 As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie …  Onttrek jou aan sulke mense.” – 1 Tim.6:3,5

Daar was ‘n tyd wat ek gedink het my eie kerkverband sou voor die “kerke van Schilder”, die GK(v), swig voor die feministiese tydsgees, maar die Here het dit anders bestuur. Mag ons hemelse Vader die gereformeerde gelowiges wat nog oor is in daardie kerkverband waarmee die GKSA ekumeniese bande het, wysheid gee in die pad vorentoe, om verder te reformeer.

Mag die Here ook my eie kerkverband die krag gee om ons te distansieer van hierdie besluit van die GK(v) en hul daaroor te vermaan om terug te keer na die leer van die Skrif oor die saak.

‘n Baie belangrike saak om nou oor te bid en te besin:

Die GK(v) ignoreer met hul nuutste besluite oor VIDA, die duidelike opdrag en verbod van 1 Tim.2:11-14, wat deel is van:

 • die “betroubare woord” vir alle tye vir alle kerke (3:1), en
 • die gesonde woorde van ons Here Jesus’ vir alle tye en alle kerke (6:3),

waarmee Paulus beveel die Here se kinders oor moet saamstem, instem, saam besluit, dit moet saam bely word, en as dit aanhou verwerp word (soos die dekades lange stryd en getuienis teen VIDA vanaf die vorige eeu), moet daar ‘n punt kom wat ‘n enkele paar verse verder ook sê, ook in gehoorsaamheid en diens aan die Koning van die Kerk gevolg word:

“Ontrek jou aan sulke mense”(1 Tim.6:5)

Daar is nou al so baie geskryf, getuig, ge-vergader, ens., deur die laaste 50 jaar oor dat onderliggend aan VIDA, is ‘n wesentlike ongereformeerde en onbybelse Skrifbeskouing (ook bekend as die sosio-historiese benadering), watverder gaan lei tot ander verdere deformasie en verval (soos mens histories kan sien in al die kerke wat VIDA aanvaar het en later die Gay agenda aanvaar het, of besig is om te aanvaar), en daarom is dit ‘n wesentlike saak wat nie ge-ignoreer mag word nie, en moet daar nou daad by die woord gevoeg word, tot eer van God en tot heil van sy gemeentes (1 Tim.6:3-5).

Ek plaas met erkenning aan die bron: http://www.eeninwaarheid.info/index.php, die volgende artikel oor die GK(v) se tragiese besluit waaroor werklik getreur moet word:

Van de redactie

De kogel is door de kerk!

Vanavond (15 juni 2017) heeft de generale synode Meppel van de vrijgemaakt-gereformeerde kerken (GKv) het besluit genomen de ambten van diakenen en ouderlingen zoals die nu functioneren, open te stellen voor vrouwen!

In een lange vermoeiende zitting die (ongebruikelijk en ongepland) werd verlengd tot na het avonddiner besloot de synode met 23 tegen 9 stemmen het ambt van ouderling open te stellen voor vrouwen. Eerder was dat reeds het geval met het diakenambt, met slechts 2 stemmen tegen. Een tegenvoorstel waarbij een kerkenraad (mannen en vrouwen) zou opereren onder de eindverantwoordelijkheid van een kernkerkenraad of raad van oudsten bestaande uit mannen, haalde het niet: er waren maar 10 afgevaardigden voor.

De synode kwam nog niet toe aan besluiten over het preekconsent en het predikantschap voor vrouwen. Maar dat zal gezien het verloop van de besprekingen en de argumentatie voor het vrouwelijke ouderlingschap slechts een kwestie van hamerslag zijn.

Hiermee brak de synode met de kerk van alle eeuwen en sloeg een nieuwe weg in. We verwachten dat het grote consequenties zal hebben voor de relaties met de binnenlandse kerken (aantrekkelijk voor de NGK en afstotend voor o.a. de CGK – GTU bijvoorbeeld!) en ook voor de  buitenlandse kerken over heel de wereld. Verschillende kerken hebben al aangegeven de zusterkerkrelatie met de GKv te verbreken als de ambten worden opengesteld. Ook zal ongetwijfeld het lidmaatschap van de International Council of Reformed Churches (ICRC) een punt van discussie worden.

Volgende week hopen we een gedetailleerd verslag te geven van de manier waarop de afgevaardigden tot hun beslissing kwamen. En zal ook de vraag aan de orde moeten komen wat hiermee ten diepste is gebeurd in de GKv t.a.v. het Schriftgezag en de visie op het Woord van God.

Hierbij alvast het besluit t.a.v. het ouderlingenambt:

Besluit 4:
uit te spreken dat er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot de dienst in het opzicht, het pastoraat en het onderwijs en daardoor tot het ambt van ouderling.

Gronden:

 1. De figuren van Mirjam (Micha 6:4) en Debora (Recht. 4-5) laten vrouwen in het oude verbond zien die in samenwerking met mannen optreden in bestuur en rechtspraak.
 2. Zij konden daartoe ook door God geroepen worden, zoals blijkt uit Micha6:4, waar de Heer aan Israel voorhoudt: ‘Ik zond…Mirjam om jullie voor te gaan.’
 3. Terwijl het Nieuwe Testament mannen als ouderen-oudsten noemt worden ook oudere-oudste vrouwen opgeroepen tot voorbeeld en zielszorg (Titus. 2:3-5).
 4. Paulus’ aanduiding van Junia en haar man Andronikus als apostelen die veel aanzien genieten, Rom. 16:7, of van andere echtparen als zijn medewerkers, Rom. 16:3, en zijn vermelding van echtparen en van een broer en zus bij wie aan huis een gemeente samenkomt, Rom 16:5,15 wekken de indruk dat man en vrouw in een gelijkwaardige positie samen leiding geven in Christus’ gemeente.

Tot zover voor nu.

DJB

Sien hier meer artikels oor VIDA.

HOE CHRISTENE CHRISTUS ALLEEN MOET VERKONDIG MIDDE DIE VEELGODEDOM VAN DIE NUWE SA

In navolging van die Groot Opdrag (Matt.28:16-20), wys Paulus ons deur die Gees hoe ons as as verkondigers van die Evangelie, dit moet verkondig in die wêreld van afgodery en valse gelowe, ook veral aan die Moslem geloof, wat lyk my saam met die enigste ware Drie-enige God deesdae erken en eerbiedig word.

Lees die volgende Skrifgedeelte vir die res van hierdie oordenking oor hoe ons ons geloof ook vandag moet uitdra midde die veelgodedom, soos in Paulus se tye: Hand.17:15-34, lees veral vers 17 en 30,31.

Hier is so paar sake om te leer vir ons tye:

1. Die eerste gebod en die enigste Here se eer

v.16 “En terwyl Paulus in Athéne vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was.”

Paulus is in sy gees opstandig teen die afgode, dat die enigste ware God nie alleen aanbid word deur alle mense nie, as skepsele van die Here (dit, saam met o.a Ex.20:1-7; Ps.96; 1 Kor.8:4-6, 1 Thess.1:9, ens.):

Paulus redeneer nie: dit is hul mensereg om hul afgode te aanbid nie, kom ek los hulle uit nie, maar kragtens die geopenbaarde wil van God is hy ontsteld oor die eer wat nie aan God alleen gaan nie. Ons moet die Woord, die Evangelie verkondig volgens wat geopenbaar is, nie wat verborge is (die uitverkiesing) nie, sien Deut.29:29.

Vraag: Is die Here se eer die wese van jou en my se bestaan, al die dinge wat verkeerd gaan in ons land, sien ons dat bo alles God se eer vertrap en sy Woord verag word, of is ons verbitterd omdat ons wil nie geskied nie ?

Lees asb die volgende artikel eers voor u voortgaan met die volgende punt:

What is a Christ-centered life ?

2. Die Evangelie, die hele Woord moet aan alle mense verkondig word 

v.17 “Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek (Grieks: geredeneer, bestry, argumenteer, oortuig, bespreek) en met die godsdienstige mense, en elke dag op die mark met die wat hom teëkom.”

Paulus het met almal gespreek – binne én buite die sinagoge, dus ook op die markplein. Hy het hul aangespreek en onderrig orals in die Evangelie as antwoord op al die afgode, v.17

3. Die Evangelie konfronteer alle afgodery en valse filosofiese idees, en Paulus het dit nie afgewater om ‘sosio-histories’ aan te pas by die (post)moderne geleerde mense van sy tyd nie

v.18 “En sommige van die Epikuréïese en die Stoïsynse wysgere het met hom gestry, en sommige het gesê: Wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander weer: Dit lyk of hy ‘n verkondiger is van vreemde gode—omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het.

Paulus het hul duidelik gekonfronteer met die evangelie van Christus en die opstanding, wat gelei het tot hul verontwaardiging en stryery (sien ook later v.32). Paulus het ook nie met hul onderhandel om saam te bid en mekaar se gode eers saam te erken voordat daar ‘dialoog en begrip vir mekaar se gode’ is nie.

4. Athene se ‘sosio-politiese’ werklikheid bepaal nie die Evangelie verkondiging nie

v.19-29 “En hulle het hom geneem en op die Areópagus gebring en gesê: Kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is wat deur u verkondig word? …”

Paulus het nie met voorstelle gekom om eers saam eerbiedig te wees teenoor Athene se gode nie. Hy het die heidene se uitnodiging aanvaar om met hul te kom praat, om die evangelie aan hul te verkondig.  

Wat ons wel ook kan leer van Paulus, is sy verskillende benaderings waar hy die evangelie verkondig: as hy na die sinagoges toe gaan, dan het hul reeds die OT basis, die bestaan God drie-enig, die skeppingsleer, die profete, ens. en daarom wys hy op Christus as die vervulling en bevestiging van die Skrift (sien bv. Hand.17:1-3).

As hy die heidene nader, dan is sy vertekpunt die bestaan van een ware God, en die skeppingsleer (alle mense en volke geskape deur die Here), God se besturing van die geskiedenis, die doel van die mens om Hom te soek, ens. (v.23-29).

Maar in albei gevalle, alhoewel verskillende vertrekpunte, gaan en kom by Jesus Christus uit, die ware Evangelie wat orals verkondig moet word tydig en ontydig (2 Tim.4:1-5).

5. Die Evangelie word onbeskaamd verkondig met ‘n oproep tot geloof en bekering, én ‘n waarskuwing van die komende oordeel.

v.30 “God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, v.31 omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.”

Paulus roep hul baie duidelik op tot bekering, om weg te breek van hul onkunde, nl. hul valse gelowe, filosofiese idees, ens.

En dit is ware liefde, om mense van ander gelowe in nederigheid en wysheid te vertel hul afgode is niks, en die Here is alles, want ons weet: 

“dat ‘n afgod niks (is) in die wêreld nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe Een. Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is—soos daar baie gode en baie here is— tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.” (1 Kor.8:4-6). 

Paulus roep nie op tot gebedsbyeenkomste nie, hy sê onbeskaamd die mees liefdevolle ding wat jy vir ‘n ongelowige, ‘n Moslem, ateis, ens., kan sê: die Here gaan jou regverdig oordeel, jy gaan verlore gaan as jy nie in Jesus Christus alleen glo as die enigste weg, waarheid en lewe nie (Joh.14:6), jy moet jou bekeer: 

“Want Hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God; want God gee Hom die Gees nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.” (Joh.3:34-36)

En hierdie woorde van God, is die groot werklikheid vir alle mense; die groot werklikheid is nie die wêreld en sy begeerlikhede wat verbygaan nie (1 Joh.2:17)

Ja, want soos ons Here Jesus op ‘n ander plek ook sê: 

“Wat baat dit ‘n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van die Vader en van die heilige engele.” (Luk.9:25,26)

(Sien ook die duidelike waarskuwing volgens die Skrif in HK v/a 94 oor die eerste gebod, om van “alle afgodery … te vermy en daarvan wegvlug” … en … “eerder van alle skepsels af te sien as om in die minste teen sy wil te wandel.”)

6. Die Here bepaal die vrug van die bediening van die Evangelie, ons hoef dit nie aan te pas of te kompromeer ter wille van ‘relevant wees, aktueel wees, modern wees, byderwets wees’ ens. nie. 

v.32-34 “Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot, en ander het gesê: Ons sal u weer hieromtrent hoor. En so het Paulus van hulle weggegaan. Maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie ook Dionísius, die Areopagiet, was, en ‘n vrou met die naam van Dámaris en ander saam met hulle.”  

Toe die heidene die Evangelie verwerp, het Paulus nie gekompromeer nie, het hy nie die evangelie afgode-vriendelik of ‘seeker sensitive’ gemaak nie. Ja, omdat Paulus die enigste ware drie-enige God vrees en waarlik lief is vir sy verlore naaste, daarom bly hy by die evangelie, met die vertroue en wete die Here red sy kinders – baie of min – onder die volke en by elke geleentheid na sy vrye welbehae.

Daarom dat Paulus ook op ander plekke skryf van ons vertroue in die Here alleen, en die krag van die Evangelie wat nooit sal misluk in enige tye nie:

Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek (dus ook vir die Mohammedaan en Hindoe, ens. Sien ook Jesus se waarskuwing in Mark.8:38 as ons ons skaam vir die Evangelie, Mark.8:38)” – Rom.1:16

7 Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 8 Skaam jou dan nie oor die getuienis van onse Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God 9 wat ons gered en geroep het met ‘n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, 10 maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons Verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie, 11 waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene.” – 2 Tim.1:7-11

Moslems moet dus oorgebring word met die evangelie, om by ons – die gelowiges – aan te sluit, nie saam hul gebid word en eerbied bewys aan hul afgod nie, dit is ware liefde teenoor my Moslem bure.

7. Samevatting

In ‘n neutedop, Paulus het nie God se eerste 3 of ander gebooie verbreek om die Evangelie aan die ongelowiges te bring nie, maar onbeskaamd die Evangelie verkondig, tydig en ontydig, leer, vermaan, onderrig, ens (2 Tim.4:1-5).

Ons kan baie dinge doen om bv. ons moslembure en ander ongelowiges te bevriend, gesprekke te hou, saam te kuier, geskiedenis en agtergrond van mekaar te leer, deel, ens.

Maar totdat ‘n Moslem of enige ander iemand van ‘n ander geloof oorgekom het van die duisternis na die lig, totdat hy hom bekeer het van sy afgode, mag ons nooit gesamentlik saam aanbid, bid of eerbied aan sy god toon nie, dus hul gode gelykstel aan die enigste ware God en Redder nie, nie in die moskee, kerkgebou of op enige ander plek nie, in die woorde van Hand.17:17, nie in die sinagoge (plekke van aanbidding) of markplein (samelewing, maatskappy, ens.) nie. 

“8 Want van julle uit het die woord van die Here weerklink nie alleen in Macedónië en Acháje nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. 9 Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien (te bid en te aanbid – slc) 10 en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.” – 1 Thess.1:8-10

Apologetiese boek om te bestudeer 
Hier is ‘n belangrike boek vir ons tye om te bestudeer, sal dit vir alle christene aanbeveel om te bestudeer, omdat dit al meer nodig gaan wees om ons geloof te verdedig teen die dwalinge van (veral) binne die sigbare (post)moderne afvallige kerk, maar ook teenoor die valse gelowe, filosofiese idees, ens. in die wêreld om ons (Kol.2:8).

Die boek het ook ‘n hele pragtige hoofstuk oor Paulus op die Areopagus (Hand.17), en net daardie hoofstuk maak die boek die prys werd.

Die skrywer, dr. Greg Bahnsen spreek beide die kwessie aan van ‘hoe’ en in watter gesindheid ons ons geloof moet verdedig en bevestig (apologetiek) in ons tye volgens Filp.1:7-10, 2 Kor.10:3-6; 1 Pe.3:15, ens. So dit is ‘n goeie praktiese eenvoudige leersame boek om te lees en te leer hoe ons die evangelie sonder skaamte, met nederigheid en liefde moet verkondig aan ons naaste (Rom.1:16,17; 2 Tim.1:8-10):

Always Ready: Directions for Defending the Faith

The best apologetic book I’ve ever read …. and I’ve read plenty! This book presents presuppositional apologetics in a relatively easy package for most to be able to grasp this thoroughly biblical method of defending the faith. Full of Scriptural references. Be ready to take PLENTY of notes! 
Sien die inhoudsopgawe hier, en hierdie paar resensies: Always Ready en Always Ready
Hier kan mens die boek ook gratis lees, en dan aflaai as jy vir 30 dae gratis inteken: Scribd: Always Ready
Hier is ‘n les van Bahnsen oor: The Myth of Neutrality

‘n Paar artikels oor Apologetiek: Pro Regno nr.15 – Apologetiek

Inhoud:

1. Twee apologetiese metodes en bronne

2. Christelike Apologetiek (dr. Greg L. Bahnsen): Beroof deur neutraliteit; Die immoraliteit van neutraliteit; Die karaktertrekke van ongelowige denke (vertaling van 3 hoofstukke uit Bahnsen se boek: Always Ready)

Apologetiek: watter metode moet ons volg? 

Hierdie artikel verduidelik ook in kort wat apologetiek is en die twee basiese metodes wat gevolg word deur gelowiges.

Islam-evangelisasie/apologetiek

Lees gerus ook James White se goed oor hoe ons Moslems kan evangeliseer in die praktyk, hy is ‘n bekende Moslem kenner en apologeet.

Posted by: proregno | June 14, 2017

Wil die GKSA ‘n postmoderne kerkverband wees?

WIL DIE GKSA ‘N POSTMODERNE KERKVERBAND WEES?Image result for picture of postmodernism

“In capitulating to postmodernism, these churchpeople are ending up in the same place as those who capitulated to modernism. They preach an eviscerated Christianity that is incapable of changing lives or saving the lost. Trying to be relevant, they make themselves irrelevant. Trying to get people to come to church, they only succeed in giving them reasons to stay at home.” – Gene Edward Veith, Confounding the Postmodern Mind

In aansluiting by die vorige skrywe oor die nuutste SARK verklaring en die GKSA se betrokkenheid daarby, wil ek die volgende vraag vra aan my kerkverband, in liefde, met verwysing na die woorde van Josua 24:15:

Hoe lank gaan ons nog hunker op twee gedagtes, ons moet besluit by wie ons ons teologies en kerklik wil skaar om die Here en sy Gesalfde te dien in ons uitdagende tye, of wil ons ‘n postmoderne kerk wees wat alles probeer akkomodeer ongeag of dit in stryd is met die Skrif, en dan eindig daarin dat ons vir niks gaan staan of veg nie: in die woorde van Veith hierbo – in baie se pogings om relevant te probeer wees gaan ons totaal irrelevant raak in ‘n see van ideologieë en teologieë waarmee ons nie saamstem nie ? 

In my vorige skrywe (en die een wat ek hier onder weer gaan plaas), wys ek op die twyfelagtige teologie en sieninge van die WRK/WCRC en hoe dit die SARK raak en die GKSA kan beinvloed, aangesien daar ‘n sterk invloed is van intergeloofsbewegings en aksies, die gay agenda, bevrydingsteologieë en ‘n mengsel van ‘n social-gospel, wat daarop neerkom ons word nie gered uit genade alleen, deur die geloof alleen, in Christus alleen nie, maar ons ‘redding’ is ‘n politieke en ekonomiese vraagstuk.  Gee ons nuwe leiers wat Zuma en kie kan vervang, gee ons ‘n goeie ekonomie en politiek, en alles is weer reg.

Natuurlik soek ons almal beter lewensomstandighede, vir al die burgers van ons land, maar redding deur strukture, of redding deur politiek gaan ons en al die volke in ons land nie red nie. Christus alleen is ons hoop, en dan as vrug van daardie redding kry ons lewens wat wesentlik van binne na buite verander, op elke lewensterrein. Sosiale reformasie mag nooit plaasvind sonder geestelike hartreformasie deur die Evangelie alleen nie.

Die weg van die SARK, wat blyk in die weg van die WRK wil wandel, is myns insiens nie die bybelse weg vorentoe vir kerke van Jesus Christus wat waarlik deur Gees en Woord wil aanhou reformeer nie. In die artikel wat ek hieronder plaas, het ek in 2010 geskryf en gewaarsku om nie bande met die CRCNA aan te gaan nie, aangesien dit kerke is wat ongelukkig al hoe meer afvallig raak,

Gaan of wil die GKSA dieselfde pad bewandel ?

Ek hoop en bid nie so nie, mag die Here ons, sy kerke, daarvan spaar.

Maar die tendens neig daarna: CRCNA bande, nou die soeke na SARK bande, wat is volgende, bande met die WRK, die SARK is vriende met die WRK ?

Onthou die waarskuwing van 1 Kor.15:33 vir ons almal en die hele lewe, maar ook vir kerke en kerkverbande, dus met wie ons bande wil sluit en mee assosieer:

Moenie dwaal nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes.

Daar is wel twee sake wat mens dankbaar stem teenoor die Here, dat die GKSA sal bly by die gereformeerde weg volgens Skrif en belydenis, wat ons hoop en bede moet wees:

 1. Die GKSA het by sy buitengewone algemene sinode (2016) duidelik na baie dekades opnuut besluit – teen die vrysinnige (postmoderne) tydsgees – om te bly by die Skriftuurlike besluit dat vroue nie as ouderlinge mag dien, leer en regeer nie (1 Kor.14:34-40; 1 Tim.2:11-15), teenoor die stroming wat dit wil toelaat of altwee ‘postmodernisties’ in een kerkverband wil probeer akkomodeer.
 2. Die ICRC – ‘n konferensie van bybels-regsinnige gereformeerde kerke wêreldwyd, wat beide die Drie Formuliere van Enigheid en die Westminster Standaarde as belydenis grondslag het, en waarvan die GKSA deel is, stel dit baie duidelik in hul grondwet dat hul lidkerke nie aan die WRK of soortgelyke organisasies (SARK? WCRC?) mag behoort nie (beklemtoning bygevoeg):

Article IV – Membership

1. Those churches shall be admitted as members which:

a. faithfully adhere to the Reformed Faith stated in the confessional documents listed in the Basis, and whose confessional standards agree with the said Reformed Faith;
b. have been sponsored by at least two member Churches;
c. furnish
i. their confessional standards,
ii. their declaratory acts (if applicable),
iii. their form of subscription,
iv. their form of government;

d. are not members of the World Council of Churches or any other organization whose aims and practices are deemed to be in conflict with the Basis …” 

Mag ons broeders sinode volgende jaar in wysheid en krag die regte besluite oor hierdie saak neem.

Hier is dan weer my artikel wat in 2010 geskryf is, waarvan baie van daardie sake wat genoem word oor die CRCNA se bande met die WCRC, ook van toepassing is op die SARK/WRK se kerke situasie:

Die WCRC, CRCNA en die GKSA

Die 15 Oktober 2010 spesiale Reformasie-uitgawe van die PRCA se kerklike tydskrif, The Standard Bearer, gaan oor die belangrike onderwerp:

“The Ecumenical Spirit of the Reformation”

Die inhoudsopgawe:

– Calvin on Unity
– The Ecumenical Spirit of the Reformation:  Unity in the Truth
– More Wonderful Work in Jesus’ Name:  The WCRC
– John Calvin:  Lover of the Church Catholic
– Ecclesiastical Isolationism
– The Westminster Confession and Church Unity
– Unity in Diversity:  The Ecumenical Spirit of the Great Synod

Die volledige uitgawe kan hier afgelaai word. Die afsonderlike artikels kan hier afgelaai word.

Van belang vir kerke in SA, veral ook die GKSA is die artikel: “More wonderful work in Jesus name: The World Communion of Reformed Churches (WCRC)“, geskryf deur ds. William Langerak

Die WCRC is ‘n samesmelting van die “World Alliance of Reformed Churches (WARC) and Reformed Ecumenical Council (REC)” wat in Junie 2010 by Calvin College in Grand Rapids, MI (VSA) vergader het en ‘n nuwe konstitusie opgestel het.

Hulle verteenwoordig 80 miljoen mense, met 230 denominasies in 108 lande.

Die doelwitte van die WCRC:

“The WCRC is thoroughly ecumenical. Its constitution lists only two purposes for its existence, both ecumenical in nature. The first is to unify member churches by such things as “broadening understanding…transforming churches into interdependent missional communities,” and promoting “full participation and partnership” of all members, ages, and genders. The second purpose is “to contribute to the ecumenical movement and the transformation of the world.”² The former purpose is intended to serve the latter, and more important, purpose. “This communion is for the sake of the world’s transformation,” WCRC officials declared.”

Die WCRC “is officially committed to “ordination of women in all member churches,” and some are already clamoring for ordination of homosexuals.”

In hul konstitusie is daar geen verwysing na enige ekumeniese belydenisskrifte soos die Dordtse of Westminster Standaarde nie.  Deel van die kerke en bewegings wat toegelaat word, is die ‘Remonstrant Brotherhood’ en die Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Ds. Langerak beskryf die WCRC as volg:

“The god WCRC serves bears no resemblance to Him confessed in the confessions either. He is sometimes she, a dysfunctional father-mother who loves all men as created [sic] image bearers, a son who died to save all men, and spirit that tries to unite them (especially through the WCRC). Like the golden calves of Jeroboam, who made Israel to sin, the WCRC is an idol manufactured solely to solidify political power and accomplish a common mission (I Kings 12:26-28).”

Ds. Langerak identifiseer ook die volgende probleme met die WCRC:

– “Not surprisingly section reports submitted to the General Council read more like special interest demands at a Democratic National Convention. The report on Gender Justice rails against patriarchy, systematic exclusion of women from office, and masculinity practices.”

–  “The Peace and Reconciliation report laments “the issue of lesbian and gay ordination tearing apart member churches” and calls for “reconciling relationships between the church and Indigenous people”—an issue highlighted by a pow-wow/church service in Ah- Nab-Awen Park with native drumming and dancing. “

– “The Policy Committee urged discussion on the Joint Declaration on the Doctrine of Justification. This document, adopted in 1999 by the Vatican and Lutheran World Federation, basically reduces the entire Reformation, with its resultant butchery of Protestants, to a big misunderstanding. Catholics and Lutherans “are now able to articulate a common understanding of our justification… and the remaining differences in its explication are no longer the occasion for doctrinal condemnations.” It appears WCRC wants in on the deal. When asked its most urgent tasks, one official responded the first was “go forward with inner-Christian dialogue…with the Lutheran World Federation and with the Roman Catholic Church.”

– “Not surprising, the Pope sent “warm greetings” and “prayerful good wishes” to WCRC delegates. In a letter read by his representative, Pope Benedict commended them for “ecumenical progress” and said it “served as a sign of hope and encouragement.”

Sien die ‘ekumeniese’ werksaamhede van die WCRC uitwys, o.a. intergeloofsdienste en kindernagmaal.

En, wie meen die WCRC is hul geestelike voorvaders waarop hul sogenaamd voortbou ?

“As parishes throughout the world prepare to observe Reformation Sunday, it is a moment to give thanks for the creation of this new global expression of unity among many of the churches who trace their roots to the 16th century church Reformation movement,” says WCRC General Secretary, Setri Nyomi.”

“Its 230 member churches in 108 countries are Congregational, Presbyterian, Reformed and United churches with roots in the 16th-century Reformation led by John Calvin, John Knox and others. WCRC has its secretariat in Geneva, Switzerland.”

Ds. Langerak skryf daarom heeltemal tereg:

“Although Reformed in name, and claiming to “embody a Reformed identity as articulated in the historic Reformed confessions,” the WCRC is a traitor to the Reformed faith. Homage is paid to John Calvin, but only to garnish his tomb (Matt. 23:29)—he would neither recognize their theology, nor approve of their purpose. Commitment to the Reformed confessions is mere lip service. One looks in vain for specific references to them, especially the great ecumenical standard of Reformed identity, the Canons.”

Nou is die vraag: erken hedendaagse kerke, predikante en teoloë die valse ekumeniese intergeloofs tydsgees van die WCRC?

Die NGK en die NHK van Suid-Afrika is reeds lede van die WCRC. Vir die gelowiges in hierdie kerkverbande, kom die oproep van Op.18:4 in lyn met ons belydenis in NGB art.27-29,

“En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.”

Maar wat van die GKSA ?

Die GKSA en die WCRC

Wat is die amptelike standpunt van GKSA oor die WCRC ?

Die GKSA het waarnemerstatus by die REC (Reformed Ecumenical Council) wat nou saamgesmelt het met die WARC om die WCRC te vorm.  Volgens die Handelinge van die Nasionale Sinode 2009 het die sinode dit goedgekeur dat waarnemers na die volgende REC/WARC sou gaan (11.2.3.1, bl.187) wat beteken dat ons afgevaardiges by die volgende sinode (2012) sal terug rapporteer oor die nuutgestigde WCRC.

Wat gaan die aanbevelings wees ?

Die gevaarligte is egter reeds baie duidelik daar vir die GKSA, in sy hernude bande met die CRCNA.

Die CRCNA en die WCRC

Nog ‘n lid en aktiewe deelnemer van die WCRC, is die Christian Reformed Church in North America (CRCNA).  Die samesmelting tussen die REC en die WARC om die WCRC te vorm, het juis plaasgevind in die bakermat van die CRCNA, in Grand Rapids, MI, tussen 16 en 26 Junie 2010, onder leiding, inspirasie, goedkeuring en gebed van die CRCNA:

“June 20, 2010 — Rev. Jerry Dykstra, executive director of the Christian Reformed Church, offered the intercessory prayer on Sunday afternoon before some 3,000 people attending “The Unity of the Spirit in the Bonds of Peace” worship service at Calvin College.

Dykstra was one of several church officials from a range of denominations who participated in the two-hour service held in Van Noord Arena at the college in Grand Rapids, Mich. The service marked the merger the Reformed Ecumenical Council (REC) and the World Alliance of Reformed Churches (WARC) into the World Communion of Reformed Churches.

… In the afternoon service, choirs sang, children reflected on the significance of unity in Christ, a drama team acted out the gospel reading, and Rev. Yvonne V. Delk, a United Church of Christ pastor, gave the sermon.”

Sien volledige inligting hier en hier.

Behalwe vir die ekumenies-humanistiese tydsgees waarin die CRCNA meegesleur is in hul samewerking en deelname aan die WCRC, is daar ook die volgende ernstige leerdwalinge:

– Die CRCNA het reeds vroue toegelaat in al die besondere ampte.

– Die CRCNA veroordeel nie onomwonde homoseksualisme nie.

– Die CRCNA aanvaar nie meer HK antw. 80 se woorde (‘wat afgodery is wat vervloek is’), as bindende uitspraak vir sy lidmate oor die aard van die Roomse mis nie.

– Die CRCNA verwerp én aanvaar klaarblyk die doodstraf (wat wys op die teenstrydige Skrifbeskouings en standpunte wat geakommodeer word).

– Die CRCNA aanvaar ‘egskeiding en hertrou’ op enige gronde (soos deur omstandighede bepaal).

– Alhoewel die CRCNA beweer hul verwerp ‘ewolusie’, word teïstiese ewolusie geakkomodeer en bevorder.

– Alhoewel die CRCNA die onfeilbaarheid van die Skrif bely, het die Skrifkritiek al reeds deur baie dekades groot skade aangerig in die CRCNA, wat veral gesien kan word in die bevraagtekening van die historisiteit van die eerste hoofstukke van Genesis, en die akkomodering van die evolusiegedagtes.

Sien bv: Calvin Professors write on Origins

Soos met baie ander kerkverbande, word lippediens baiemaal bely oor die onfeilbaarheid van die Skrifte, maar daar kom nie veel daarvan in die praktyk nie.

Sien ook RP Swieringa se artikel Burn the Wooden Shoes: Modernity and Division in the Christian Reformed Church in North America

In die artikel wys Swieringa op die CRCNA se geleidelike deformasie en verval in Skrifkritiek, teïstiese evolusie, vroue in die besondere ampte, homoseksualisme, vrysinnige ekumeniese bewegings en konfessionele verval:

“The reinterpretation of the doctrine of biblical infallibility began in 1958, when first-year seminarian Marvin Hoogland, editor of the student periodical Stromata, published a think-piece that argued for limiting the doctrine to matters of faith and conduct, but not to statements of natural science, grammar, and history.”

          “In the early 1970s, the church wrestled anew with the issues of biblical authority and the new hermeneutic that Hoogland and Dekker had introduced a decade earlier. Both Synod 1972 and Synod 1973 adopted reports that sought to speak definitively on the matter. Coincidentally, both bore the number “Report 44.” But neither satisfied the conservatives. The first report, “On the Nature and Extent of Biblical Authority,” declared that the truthfulness of the Bible rested ultimately on its testimony to the redemptive work of God in Christ, and not on the accuracy of its statements in the domain of history and science.”

“In 1975 editor Kuyvenhoven called the Form “an ecclesiastical yoke by which orthodoxy is to be maintained.” Given such thinking, one wonders why this same editor would lament: “Even in our church the confessions are losing their hold. The three forms of unity fail to give us a common frame of reference for understanding both the Bible and our mission in the world.”

Watter verband het dit met die GKSA ?

Volgens die Handelinge van die GKSA se Nasionale Sinode van 2009, het konfesioneel gereformeerde kerkrverbande soos die Orthodox Prebyterian Church (OPC) en die United Reformed Churches in North America (URCNA) sterk kritiese standpunte ingeneem teen die CRCNA:

“Die kritiek handel hoofsaaklik oor die CRC se besluite oor die vroue in die kerk, oor homoseksualisme en inrigting van dienste, waaroor ons Deputate herhaalde kere met die CRC in gesprek was, en vantevore daaroor gerapporteer het.” (7.1.2.10, bl.178)

Maar, ongeag hierdie getuienis, asook die vele ander sake wat hierbo vermeld word en waarvan die Deputate sekerlik bewus was, is hul hoof aanbevelings goedgekeur deur die Sinode:

“Dat met dank kennis geneem word van die erns by die CRCNA om aan die Woord van God, die Belydenisskrifte en die Gereformeerde kerkregering vas te hou.”

“Dat die bande tussen die CRCNA en die GKSA gevolglik as genormaliseer beskou sal word, in ooreenstemming met die opdrag van die Sinode GKSA 2006.”

“Dat die eenheid met die CRCNA onderhou en verder uitgebou word deur kontak en besoeke waar moontlik.”  (7.1.3.1-3, bl.179)

Ja, u het reg gelees.

Ongeag dat die CRCNA:

– ‘n skrifkritiese skrifbeskouing handhaaf en akkomodeer,

– teïstiese evolusie aanvaar wat die historisiteit van Adam en die sondeval in gedrang bring,

– vroue in al die ampte bevestig,

– homoseksualisme nie veroordeel nie maar akkomodeer,

– die Roomse Mis akkomodeer in hul verandering van HK v/a 80,

– lid is van die vrysinnige WCRC, ens.

… beoordeel die GKSA dat die CRCNA vashou aan die Skrif, Belydenisskrifte en Gereformeerde kerkregering.

RP Swieringa in sy artikel waarna hierbo verwys is, skryf in sy slotparagraaf (beklemtoning bygevoeg):

“The changes in the CRCNA follow by about twenty years–one generation–those in the mother denomination in the Netherlands, the GKN, and in its sister church in North America, the RCA. The same forces of democratization and modernity are pressing Reformed bodies everywhere, and only the isolationist mentality that prevailed in the CRCNA until the post-World War II years retarded the pace of change by a generation. That mind of safety has disappeared and daughter is rapidly “catching up” with its mother and sister.”

In 1976 het die GKSA se Sinode besluit om met die GKN sustersbande te verbreek, juis oor sake soos Skrifgesag (Kuitert se verwerping van die historisiteit van die eerste hoofstukke in Genesis), leerstellige dwalinge (Wiersinga se algemene versoeningsleer), vroue in die besondere ampte, homoseksualisme, samewerking met vrysinnige bewegings soos die WRK, ens (sien die Sinode-Handelinge van 1970/73/76).

En, almal of heelwat van hierdie sake word huidiglik deur die WCRC en die CRCNA goedgekeur of met liefde en sorg geakkomodeer.

Dieselfde tendens sien ons oor die jare ook by die GKSA, “the daughter is rapidly ‘catching up’ with it’s mother and sister(s)’. Al hoe meer artikels in kerklike tydskrifte, hier en daar ‘n teoloog wat uit die kas begin klim teen die historiese betroubaarheid van Gen.1-3, evolusie wat al meer geakkomodeer word, vroue diakonesse wat toegelaat word, die soeke na lidmaatskap met die WRK-lid, die SARK (net-net afgestem tydens die 2009 Sinode).

Prof. GPL van der Linde was een van die afgevaardiges van die GKSA  om in ‘teregwysing en vermaning’ te gaan getuig voor die Sinode van die GKN, op 26 Maart 1974, in Lunteren.  Hy het hierdie profetiese woorde gespreek, wat nog net so en nog meer aktueel is vir vandag:

“Daarom het die GKSA hierdie diepe kommer: U (GKN) verklaar met die mond wel dat u by die geopenbaarde waarheid hou, maar metterdaad het u die mens met sy wetenskap oor die openbaring as wagter aangestel. Is ‘n valse eenheid onder mense vir u nie meer werd as die waarheid van God nie ? … Prof. Kuitert en dr. Wiersinga is – ten spyte van uitvlugte en onderskeidinge wat bedink is om die werklikheid beter te laat voorkom as wat dit is – besig om ‘n ander Evangelie te verkondig. En die bevel van Christus is duidelik in so ‘n geval uit 1 Tim.6:3-5: ‘Ontrek jou aan sulke mense.’ Daar is egter nie met hulle gehandel ooreenkomstig die bevel van Christus soos ook vervat in art.79 DKO (116 HKO) nie. Getuig so ‘n optrede van die wat as wagters oor die huis van die Here gestel is van waaragtige roepingserns in die handhawing van die leer ?  Veeleer word alles gedoen om diegene wat afwyk van die belydenis, ‘n wettige plek in die kerk te gee en te laat behou. …

Kan u nie sien nie, broeders, dat u ontrou is aan u amp as opsieners wat die wolwe uit die kudde moet weer nie? Kan u nie sien hoe onbarmhartig u optrede teenoor dr. Kuitert en sy volgelinge sowel as die kerk is as u nie die leertug toepas nie? U handhaaf nie die leer nie, maar het prakties leervryheid geproklameer. … Hoe smartelik dit ook al is om so met huisgenote van die geloof te spreek, roepingstrou eis dat u vermaan word om die waarheid weer in u optrede bo ‘n valse eenheid te stel. U moet weer die gesag van die Heilige Skrif en die belydenisskrifte onvoorwaardelik bely en onverswak sonder aansien van die persoon handhaaf deur die leertug op die wat in hul dwalinge volhard, toe te pas.”

Ja, “Veeleer word alles gedoen om diegene wat afwyk van die belydenis, ‘n wettige plek in die kerk te gee en te laat behou. …”, en so word al meer teenstrydige sieninge van die Skrif, ampte, erediens, Psalms, ens. geakkomodeer en toegelaat, en die plaaslike kerke en kerkverband skeur uitmekaar, lank nog voor daar ‘n ‘amptelike’ skeuringsdatum is.

Die vorige geslag het die sake wat nou op die WCRC en die CRCNA se tafel is as ‘n ‘ander evangelie’ beskryf, as in stryd met die Skrif, belydenis en kerkregering.

Die huidige geslag beveel aan dat ongeag hierdie sake, die CRCNA vashou aan die Skrif, belydenis en kerkregering.

“Want van hul kleinste tot hul grootste maak hulle almal onregverdige wins, en van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog. En hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê: Vrede, vrede! —terwyl daar geen vrede is nie.” – Jer.6:13,14

Een van hierdie geslagte verkondig ‘n valse eenheid, valse liefde en ‘n valse vrede.

“En toe ook daardie hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar ‘n ander geslag ná hulle op wat die HERE en ook die werk wat Hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie.”  (Rig.2:10; sien ook Ps.78:9-11, ens.)

Wanneer gaan die GKSA verskoning vra vir die GKN (PKN?) dat hul sustersbande gebreek het, oor sake wat die vorige geslag as ‘wesentlike sake’ beskou het, maar die huidige geslag klaarblyklik as ‘middelmatige sake’ beskou ?

Die roepingsvraag word al hoe meer dringend vir elke gereformeerde lidmaat, predikant, kerkraad, gemeente, as hierdie tendens voortduur: nie meer ‘of’ nie, maar wanneer gaan die gelowiges die GKSA verlaat in gehoorsaamheid aan die Skrif soos bely in NGB artikel 27-32 (Op.18:4) ?

“So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel.” – Jer.6:16a

Posted by: proregno | June 12, 2017

Die SARK verklaring, Benoni, 6-8 Junie 2017

DIE SARK VERKLARING, Benoni, 6-8 Junie 2017 

“This Triennial Conference was graced by the presence of the representative of the World Council of Churches (WCC), the Archbishop Emeritus Anders Wejryd from Sweden, President of the WCC for Europe; the Africa President of the WCC, Prof Mary-Anne Plaatjies-Huffel …”

Hierdie SARK konferensie en verklaring is van belang vir gereformeerde gelowiges, nie net weens die dwalinge wat hiermee saamgaan nie, maar omdat daar by die SARK se webblad staan onder ‘members‘:

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (Observer)

Hier het ek reeds geskryf oor die GKSA se hartseer pogings om deel te wil word van die SARK/WRK bewegings:

GKSA SINODE 2012: Die GKSA en die SARK/WRK

Die nuutste verklaring van die SARK, na hul 6-8 Junie konferensie, kan hier gelees word:

Statement of the 2017 Triennial National Conference of the South African Council of Churches, Benoni, June 6 – 8, 2017

Wat kenmerkend is van hierdie verklaring (en die teologie van die SARK/WRK), is dat die suiwere Evangelie van Christus nêrens gehoor word nie, niks van sonde – verlossing – dankbaarheid (soos ons volgens die Skrif in HK Sondag 1 bely) nie, ongeag al die verse wat aangehaal word.

Volgens die SARK is die grootste krisis in ons land nie:

 • dat ons land (en baie kerke) hul rug gedraai het op God Drie-enig as die enigste ware Here nie,
 • dat sy Woord nie die onfeilbare standaard van die hele lewe is nie, ook nie vir die samelewing nie,
 • dat intergeloof en godsdiensgelykheid verkondig word nie,
 • dat die HERE Here gelyk gestel word aan valse godsdienste nie,
 • dat die Here se Naam orals misbruik word nie,
 • dat die ware Evangelie van redding deur Christus alleen verwerp word nie,
 • dat aborsie-moord deur ons leiers gewettig is nie,
 • dat homoseksuele huwelik gewettig is nie, ens.

Nee, SA se grootste probleem is bloot polities-ekonomiese krisisse, en pres. Zuma.

Die wesentlike probleem van SA is nie geestelik en teologies nie, is nie die sondeval, en die sondes van harte waaraan ons almal skuldig is en ons van moet bekeer nie.  Daar is geen verootmoediging oor die Here se eer en sy Woord wat vertrap en verag word deur openlike en blatante oortredings van die Tien Gebooie nie.

Die SARK is bloot ontsteld omdat hul aardse skatte so vermors word deur pres. Zuma, dat Mammon so moet ‘ly’ onder die magsmisbruik en vermorsing van die huidige regime.

En daarom vra hul vir ‘n politiese oplossing vir wat hul meen bloot ‘n polities-ekonomiese probleem is: vervang een humanistiese leier/kabinet met ‘n ander humanistiese een.

Geen oproep na die Evangelie, na Koning Jesus as enigste Verlosser en Koning vir alle mense nie, geen oproep terug na God se Woord en Wet vir ons tye nie (Ps.2:10-12).

Die paar Skrifgedeeltes wat wel gebruik word, word bloot gebruik of misbruik en verdraai as ‘n christelike sousie oor die ‘social gospel – liberation theology’ agenda.

Dat Christus se agenda nie sentraal staan nie, maar ‘n politieke agenda, en dat die doel niks anders is as maatskaplike politieke drukgroep nie, word bevestig deur die volgende:

 1. Die Rooms Katolieke kerk is ook welkom, dit terwyl baie van daardie sogenaamde lidkerke hierdie jaar die 500-jarige herdenking van die Reformasie hou, wat juis gebreek het met die RKK ?
 2. Hier is meer inligting oor ‘Father Lapsey‘ wat die oordenking gelei het, wat nie bekend is as ‘n prediker van Jesus se Geregtigheid nie (NGB art.22,23), maar bekend is vir ‘social justice activism’ en die trotse draer is van “the Cuban Friendship Medal by the Cuban Council of State”.
 3. Wat bedoel die SARK met stellings soos “The Conference resolved that churches must take up the struggle against gender based violence in earnest. Including addressing the sinfulness in this regard through the language, culture and practices in churches that may inspire and engender patriarchy and the reducing of the human dignity of women” en “gender prejudices’?  Ja, natuurlik, enige geweld bloot op grond van ras, geslag of geloof is verkeerd, maar sluit hierdie gelaaide woorde dalk in dat die SACC die homoseksuele agenda bevorder, en dat kerke wat glo die besondere ampte is alleen vir geroepe gelowige mans, en wat glo dat homoseksualisme is sonde, deel van die probleem is wat aangespreek moet word ?
 4.   En sinne soos “economic transformation that includes the vexed land question”, beteken dit die gedwonge sosialistiese herverdeling van grond, in stryd met die bybelse siening van eienaarskap en vrye handel ?
 5. Die SARK haal verskillende bybel verse aan vir hul social-gospel (bv.1 Kon.14:16; Jer.32:15; Esg.34:2-5), maar vermeld niks daarvan dat die volk van die Here juis gestraf is omdat hul ander gode begin aanbid het en nie die enigste ware Here nie, en dat hul afgedwaal het van sy goeie regverdige wette. Verder het die ware profete juis terug geroep tot bekering na die enigste God en sy Woord, spesifiek sy Wet (Neh.1:5-11; Neh.8; Jes.5:20-24; Jer.6:3-16, Dan.9) maar die SARK roep terug na humanisme en menseregte, “a new concensus on national values”.
 6. Die SACC se bevrydingsteologie en ‘social gospel’ kom die sterkste na vore in die laaste stelling: “The SACC is committed to realize the pastoral mandate with God’s help; to pray and work for the restoration (1 Pet 5:10 -11) of the violated social structures and address the mismanagement of the nation’s resources. Thus in this context the church should restore hope in a hopeless and broken society.” (beklemtoning bygevoeg).  Petrus, deur die Gees van God wys in sy brief dat die antwoord op alle mense, ook ons land se ellende, en ware ‘restoration’ is die Evangelie van Christus, die Woord van God wat menseharte verander, sien 1 Pe.1:17-25. Soos mense verander deur die Evangelie, gesinne, kerke, gemeenskappe, volke, ens, verander hul lewens en optredes teenoor mekaar en in die gemeenskap. Kerke is geroep om die Evangelie te verkondig, nie politieke agendas soos die SARK/WRK voorstaan nie. Die verandering van ‘social structures’ of ‘education’ of wat ookal gaan ons nie red of wesentlik verander nie, alleen die Evangelie van Christus wat lei tot heiligmaking deur die Gees, volgens sy Woord. En dan handhaaf Petrus die Here se skeppingsordeninge, o.a. man en vrou se rol (1 Pe.3:1-7), en dat diensknegte moet hard werk en bid, nie rewolusionêr strukture wil opstandig omver werp nie, of drukgroepe te vorm nie (1 Pe.2:18-25). Petrus verwerp ook die wil van die heidene – onder andere die sodomie agenda – (1 Pe.4:1-7), en versterk die ware kerk van Christus om te ly ter wille van die Evangelie (nie ter wille van politieke en ekonomiese bevrydingsbewegings nie, al gaan die wêreld politiek en geld gebruik om gelowiges te vervolg).

Lees gerus hierdie artikel van dr. Lester DeKoster om die onderliggende politieke ideologie van die SARK/WRK te verstaan, “redding deur politieke rewolusie en strukture te verander”, nie mense se harte nie:

Is liberation theology Christian?

“Is, then, Liberation Theology “Christian”?
Not if “Christian” means what the Bible, the Church, the creeds and nineteen centuries of tradition teach that it means. No, indeed! LT is not “Christian,” nor is it liberating, nor is it theology; and its handling of the Bible betrays a shocking absence of moral and intellectual integrity. It is long past time that all those who have a concern for the Word, for the Church, and for the real redemption of mankind took a long look at LT and examined its deceits. The tawdry theological garb in which LT masquerades sheer Marxism need fool no one who cares to see, as with the eyes of the child in the fable, that this late-born emperor of “reflection” wears tawdry Marxist hand-me-downs, and ill-fitting ones at that!”

Sien ook sy boek oor die onderwerp hier:

Liberation Theology: The Church’s Future Shock

Ek gaan ook nie weer alles herhaal wat reeds geskryf is oor al die dwalinge van die SARK/WRK nie, maar wys u op die volgende bronne wat dit reeds aandui:

NG Kerk word weer deel van die WRK

“Jesus het gesê: Gaan dan heen, maak dissipels van die nasies, doop hulle in die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle geleer het.

Duidelik is Jesus se opdrag te ouderwets vir die WRK. Moslems en Jode moet geleer word om goeie Moslems en Jode te wees. Jesus het ‘n ligte mistykie gemaak – miskien omdat Hy uit ‘n premoderne kultuur gekom het?”

Gospel Defense League artikels (soek ‘SACC/WCC’)

“…. The South African Council of Churches’ (SACC) post-apartheid orientation has been towards inter-faith. In 1990, their first visible multi-religious event was the “National Inter-Faith Conference on Religion-State Relations” which included its “Sixth Desmond Tutu Peace Lecture.”

… The assembled clergy were pleased to be offered such a partnership.  They decided to set up an inter-faith committee headed by the General Secretary of the South African Council of Churches, to assist the Government with poverty relief and AIDS programmes. But is this the task of the Church?  If Churches enter into such co-operation, will they be able to maintain their Biblical witness?  Hardly.  They will be forced into inter-faith relations, harnessed to the policies of an atheist state, and pulled into the ‘socialist’ camp.  Their Christian energies which are so urgently needed for evangelism and mission will be spent in furthering secular causes and serving a secular god.

Transformation of society” is the great watchword of “World Mission.” It is not the renewal of the human heart as effected by the saving work of Christ. But Jesus did not come to restructure systems. He came to save sinners! The World Council of Churches then (with its sub-councils such as the SACC) has led the Church astray, for by claiming that Christ is inherent in unbelievers, that these are saved without knowing Him, and that His Spirit is guiding them, is blasphemy. It has weakened and disturbed both Church and society. ”

NGK word deel van die WRK en wat dit vir die GKSA beteken?

“In 1976 het die GKSA se Sinode besluit om met die GKN sustersbande te verbreek, juis oor sake soos Skrifgesag (Kuitert se verwerping van die historisiteit van die eerste hoofstukke in Genesis), leerstellige dwalinge (Wiersinga se algemene versoeningsleer), vroue in die besondere ampte, homoseksualisme, samewerking met vrysinnige bewegings soos die WRK, ens (sien die Sinode-Handelinge van 1970/73/76).

En, almal of heelwat van hierdie sake word huidiglik deur die WCRC/WRK en die CRCNA goedgekeur of met liefde en sorg geakkomodeer.

Dieselfde tendens sien ons oor die jare ook by die GKSA, “the daughter is rapidly ‘catching up’ with it’s mother and sister(s)’. Al hoe meer artikels in kerklike tydskrifte, hier en daar ‘n teoloog wat uit die kas begin klim teen die historiese betroubaarheid van Gen.1-3, evolusie wat al meer geakkomodeer word, vroue diakonesse wat toegelaat word, die soeke na lidmaatskap met die WRK-lid, die SARK (net-net afgestem tydens die 2009 Sinode).”

Die GKSA en die SARK/WRK werkstuk

“Ek het hierdie dokument saamgestel nadat dit aan my bekend geword het dat die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika besluit het om aansoek te doen by die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) vir lidmaatskap.

Ek het reeds in 1996 navorsing oor die SARK en die Wêreld-Raad van Kerke gedoen nadat ek deur Dr Ed Cain van Signposts gevra was om ‘n lesing oor die SARK by ‘n NG Gemeente in Petrus Steyn te lewer.

Aangesien daar reeds 10 jaar verloop het sedert ek die navorsing oor die SARK gepubliseer het in Kerkeenheid en die WRK/SARK, het ek dit dan nodig geag om hierdie inligting by te werk met meer onlangse inligting.

Hierdie dokument is dan ‘n resultaat van die navorsing wat ek die afgelope 6 maande gedoen het.

Mag dit tot nut wees vir ons HERE Jesus Christus se kerk in Suid-Afrika.

Francois van Deventer

Pretoria

Mei 2007″

The Mission of the Church? Making sense of Social Justice

“The authors contend that determining the mission of the church “is the most confusing, most discussed, most energizing, and most potentially divisive issue in the evangelical church today” (p. 25).  Scot McKnight claims that recent interest in social justice, or what he calls missional “represents the biggest shift in evangelicalism in the last century” (p. 142).  I believe these men are correct.  Much ink has been spilled of late promoting the social agenda and a good book challenging missional thinking—drawing us back to Scripture to carefully analyze such thinking—was needed.  This is that book.  It is well done, carefully researched, scripturally based and extremely practical.  It is also written by the right men.  Both DeYoung and Gilbert are highly respected by the young, Reformed, and restless crowd that is most likely to swallow the missional agenda without much reflection.  If nothing else, What Is the Mission of the Church? should give evangelical Christians reasons to pause and reconsider where they are headed.”

Die Heilsorde

– deel 3: Heiligmaking, Volharding van die heiliges en Heerlikmaking –

deur dr. B. Duvenhage

[Bron: Geloofsleer]

(Sien deel 1 hier: Heilsorde, en deel 2 hier: Heilsorde)

DIE HEILIGMAKING

LEES: Heidelbergse Kategismus, Sondag 32.

BEANTWOORD DIE VOLGENDE VRAE:

 1. Het ons goeie werke saligmakende betekenis? (Luk. 17:10).
 2. Waarom kan ons goeie werke nie die grond van ons saligheid wees nie? (Nederlandse Geloofsbelydenis, art. 24).
 3. Waarom moet die heiligmaking nagejaag word? (Hebr. 12:14).
 4. Wat is die heiligmaking? Die geloof waardeur ons geregverdig word, openbaar hom in goeie werke of in ‘n nuwe lewe.

Die heiligmaking is enersyds ‘n daad van die Heilige Gees, wat ons na die beeld van God vernuwe. (Rom. 8:29: “Want die wat Hy vantevore geken het, die het Hy ook vantevore geordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun . . . “).

Die heiligmaking is ook ‘n daad van die gelowige (Hebr. 12:14) wat voortdurend moet geskied en is dieselfde as die daaglikse bekering. Die gelowige is geroepe om heilig te lewe (1 Petr. 1:15: “Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word”).

Regverdigmaking en heiliging

 • Die regverdigmaking is ‘n verklaring van God ten opsigte van ons en het betrekking op ons staat.
 • Die heiligmaking is ‘n werk van God in ons en het betrekking op ons toestand.
 • Die regverdigmaking is ‘n regterlike daad van God wat die erfskuld wegneem.
 • Die heiligmaking is ‘n reinigende daad van God wat die erfsmet wegneem.
 • Die regverdigmaking geskied eenmaal en is volkome.
 • Die heiligmaking geskied deur die hele lewe en bly hier ten dele.
 • Die heiligmaking volg uit die regverdigmaking en is die vrug daarvan.

Gevare wat ons bedreig, is: 

 • Die heiligmaking kan ten koste van die regverdigmaking beklemtoon word. Dis die fout onder andere van die Morele Herbewapening en ook van Remonstrantse rigtings. Die geloof en die belydenis kom op die agtergrond, terwyl die mening gehuldig word dat jy jou deur jou goeie werke by die Here verdienstelik kan maak.
 • Die regverdigmaking kan ten koste van die heiligmaking beklemtoon word. Dan kom dit aan op die suiwerheid van die leer, en die suiwerheid van die lewe word agterweë gelaat.

Ons moet albei hierdie beskouings ontvlug en soek na die juiste verhouding van die regverdigmaking en die heiligmaking.

Romeine 8:1: “Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie (Regverdigmaking), vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees” (Heiligmaking).

I Korinthiërs 6:20: “Want julle is duur gekoop (Regverdigmaking). Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort” (Heiligmaking).

DIE VOLHARDING VAN DIE HEILIGES

LEES:  Johannes 10:28;  Matthéüs 24:13.

BEANTWOORD DIE VOLGENDE VRAE:

 1. Wat kan ons aflei uit hierdie twee tekste?
 2. Waar kry ‘n mens die sekerheid van die saligheid volgens die Dordtse Leerreëls, V, par. 9, 10?
 3. Waarom kan hierdie versekerdheid die gelowiges nie sorgeloos maak nie? (Dordtse Leerreëls, V, par. 12).

Wat is die volharding van die heiliges?

 • Wanneer hier van “heiliges” sprake is, bedoel dit nie sondelose mense nie maar gelowiges wat in Christus geheilig is.
 • Met die volharding word bedoel dat die ware geloof onverliesbaar is en dat die ware gelowige nooit uit die genade van God kan verval nie.
 • Die volharding is ‘n gawe van God.
 • Die Heilige Skrif leer ons dat God sy werk aan en in die gelowige nie laat vaar nie maar die gelowiges tot die einde toe bewaar.

Romeine 11:29: “Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik”.

I Petrus 5:10: “En mag die God van alle genade [105] self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus . . . julle volmaak, bevestig, versterk en grondves!”

Die grond van hierdie bewaring lê in die Drie-enige God, “omdat sy raad nie verander nie, sy belofte nie gebreek, die roeping na sy voorneme nie herroep, die verdienste, voorbidding en bewaring van Christus nie kragteloos gemaak en ook die verseëling van die Heilige Gees nie verydel of vernietig kan word nie” (Dordtse Leerreëls, V, par. 8).

“Hierdie bewaring beteken nie dat die gelowiges nie ook in sonde kan val nie. Daarvan getuig die droewige val van Dawid, Petrus en van onsself, wat daagliks struikel. Daardeur word God ten seerste vertoorn en die Heilige Gees bedroef, maar God skenk weer berou en verander nie die besluit van sy uitverkiesing nie en bewaar die gelowiges dat hulle nie so ver verval dat hulle uit die staat van die regverdigmaking uitval nie” (Dordtse Leerreëls, V, par. 4, 5, 6).

Die volharding is die roeping van die gelowige

Hierdie bewaring van God neem nie die verantwoordelikheid van die gelowige weg nie. Die stryd van die geloof moet gestry word (I Tim. 6:12). Daarom sê Paulus: “Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is” (Filipp. 3:12). Hier verbind Paulus die werk van God (gegryp is) met sy werk (jaag). God voltrek die genade van sy bewaring dus deur ons.

Die sekerheid van die volharding 

 • Ons verkry die sekerheid nie deur ‘n besondere openbaring aan ons nie maar uit die geloof aan God se beloftes.
 • Die sekerheid rus in die onveranderlikheid van Gods Raad. Psalm 33:11a: “Die raad van die Here bestaan vir ewig”.
 • Die sekerheid rus verder op die getuienis van die Heilige Gees. Romeine 8:16: “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is”.
 • Verder word die sekerheid verkry “uit die ernstige en heilige strewe na ‘n goeie gewete en goeie werke”. (Dordtse Leerreëls, V, par. 10).
 • Namate ons geloof dus werksaam is en vrug dra, na die mate word ons verseker van ons saligheid. Daarom mag die gelowige nooit in die sonde bly lê en hom daarin verhard nie. So is die oordenking van hierdie weldaad die prikkel tot ernstige en gedurige beoefening van goeie werke (Dordtse Leerreëls, V, par. 12).

DIE HEERLIKMAKING

LEES: Heidelbergse Kategismus, Sondag 22.

BEANTWOORD DIE VOLGENDE VRAE:

 1. Waarheen gaan die siel van die gelowige na die sterwe? (Filipp. 1:21-23).
 2. Waarna moet die gelowige verlang? (Rom. 8:22, 23).
 3. Hoe sal ons wees by die wederkoms van Christus? (I Joh. 3:2; Filipp. 3:21).

Wat is die heerlikmaking?

Die heerlikmaking is die voltooiing van die genadewerk van God vir die uitverkorenes. Hier op aarde het ons alleen die beginsel van die ewige vreugde. Maar die werk wat God begin het, sal Hy voleindig.

Momente in die heerlikmaking

 • By die sterwe. By die sterwe gaan die siel van die gelowige na Christus in die hemel (Filipp. 1:23).
 • By die voleinding. Met die wederkoms van Christus sal almal uit die dode opstaan. Die liggaam van die gelowige word dan gelykvormig aan die verheerlikte liggaam van Christus en verenig met die siel om op die nuwe herstelde aarde te woon (Filipp. 3:21) (Vgl. die hoofstukke oor die Laaste Dinge).

_________________________

Sien die volledige reeks hier: Die Heilsorde

« Newer Posts - Older Posts »

Categories