Bring hulde aan Christus, nie die Pous nie

  "Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoetgegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en gesê: Staan op, ek is self ook maar 'n mens." (Hand.10:25,26)   Ons as gesin is besig om in ons huisgodsdiens deur Handelinge te lees.  By hierdie verse het ek die kinders... Continue Reading →

Die Protestantse pad terug na Rome ?

Die Church of Scotland, waarmee die GKSA sustersbande het, beweeg al nader aan die Rooms Katolieke Kerk:  http://heidelblog.wordpress.com/2010/05/26/john-knox-is-at-7500-rpm/  'n Ander kerkverband met wie ons bande het, die CRCNA, het reeds besluit die volgende frase van vraag en antw. 80 van die Heidelbergse Kategismus is nie meer bindend nie: "Die mis is dus in wese niks anders nie as 'n... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑