Bring hulde aan Christus, nie die Pous nie

 

“Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoetgegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en gesê: Staan op, ek is self ook maar ‘n mens.” (Hand.10:25,26)

 

Ons as gesin is besig om in ons huisgodsdiens deur Handelinge te lees.  By hierdie verse het ek die kinders herinner dat in hierdie twee verse net weer opnuut ‘n bewys is waarom Petrus nie die eerste Pous was nie (soos beweer word deur die Rooms Katolieke Kerk).

 Natuurlik gaan Rome heftig protesteer en meen hul ‘aanbid’ nie die Pous nie, en as hul aan hom ‘hulde bewys’, dan is dit niks vreemd nie, want orals lees ons in die Bybel van mense wat aan ander mense ‘hulde bewys’.  

 

Ja, die laaste is waar, en die Griekse woord vir ‘hulde bewys’ beteken o.a. eer bewys, hulde bewys aan of God of mens. Die konteks is belangrik.

Die probleem is egter juis dat as die Rooms Katolieke ‘hulde bewys’ aan die Pous (o.a. die verhewe titels wat vir hom gebruik word, deur onfeilbaarheid aan sy ex cathedra uitsprake toe te skryf, voor hom te buig of hom of sy ring te soen, sommiges wat ook sy voete soen, ens.), dan bring hul hulde aan hom omdat hy die fisiese verteenwoordiger is van Christus hier op aarde.  Titels vir die Pous soos, “the Father of Princes and Kings, Ruler of the World”, en, “the Vicar of Jesus Christ … Supreme Pontiff of the Universal Church”, ens. bevestig dat hul meen hy namens Christus op aarde optree.

Calvyn in sy verklaring van Hand.10:25,26 wys beide op die legitieme wyse van hulde bewys wat tussen mense plaasvind, en ook op die onwettige wyse wat kan plaasvind tussen mense.  Hy skryf as volg (beklemtoning bygevoeg):

“But this is that which I said, Cornelius doth not here salute his proconsul, or the emperor, after any civil sort; but being stricken with wondering when he saw Peter, he honoreth him as he would have honored God, if he had been present; so that he giveth man more than is meet, having, as it were, forgotten himself. He thought nothing less (as I have already said) than to rob God of any part of his honor, that he might give that to man which he took from him. But when as the worship which is given to man hath somewhat which is, as it were, linked with the honor of God, men fall into a fault contrary to their hope and opinion, so that they extol man above his degree, and give him the worship which is due to God.”

Daarom gee die Rooms Katolieke meer eer en hulde aan iemand (die Pous) wat soos ons almal, bloot ‘maar ‘n mens is’ (Hand.10:26b), wat net aan Christus behoort.

 Verder, Petrus was getroud en het hom, al was hy ‘n uitverkore apostel (1 Petrus 1:1; 2 Petrus 1:1) nie beskou as verhewe bo die ander apostels en ouderlinge nie, contra Rooms Katolieke dwalinge:

“En die skoonmoeder van Simon het siek gelê aan die koors; en dadelik het hulle Hom van haar gesê.” (Mark.1:30; 1 Kor.9:5)

“Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat ‘n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook ‘n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word.” (1 Petrus 5:1)

Petrus, het saam met alle gelowiges, gewag dat:

– die enigste Verteenwoordiger en Verklaarder van die Vader (Joh.1:18), 

– die enigste ‘Hoof (van) die gemeente’ (Ef.1:22),

– die enigste ‘Herder en Opsiener van (ons) siele … verskyn’ (1 Pe.2:25; 5:4),

– Jesus Christus, ‘die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here’ (1 Tim.6:15),  in die hemel én op aarde (Matt.28:18).

Daarom, moet ons as Protestantse gelowiges opnuut vashou daaraan om geen mens nie, ook nie die Pous nie, te vereer soos wat Christus alleen vereer moet word nie:

Psalm 2:12 12 Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!  

Matt.28:16-17 16 En die elf dissipels het na Galiléa gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. 17 En toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid.

As die heilige Apostels en selfs heilige engele die mense gewaarsku het teen enige vorm van eiewillige hulde bring en verering van ‘maar ‘n mens’, hoeveel te meer moet ons dit nie vandag ernstig opneem nie (sien Op.19:10; 22:9). 

Hoe is die HERE dan vandag teenwoordig hier op aarde ?

Deur sy Gees en Woord:

Joh. 4:23-24 23 Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. 24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

 

HK Vraag 54: Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk?

Antwoord: Dat die Seun van God (a) uit die hele menslike geslag (b) vir Hom ‘n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is (c), deur sy Gees en Woord (d) in die eenheid van die ware geloof (e) van die begin van die wêreld af tot die einde toe (f) vergader, beskerm en onderhou (g) en dat ek daarvan ‘n lewende lid is (h) en ewig sal bly (i).

(a) Eph 5:26; Joh 10:11; Act 20:28; Eph 4:11-13.

(b) Gen 26:4; Rev 5:9.

(c) Rom 8:29; Eph 1:10-13.

(d) Isa 59:21; Rom 1:16; Rom 10:14-l7; Eph 5:26.

(e) Act 2:42, Eph 4:3-5.

(f) Psa 71:17-18; Isa 59:21; 1Co 11:26.

(g) Mat 16:18; Joh 10:28-30; Psa 129:1-5.

(h) 1Jo 3:14, 1Jo 3:19-21; 2Co 13:5; Rom 8:10.

(i) Psa 23:6; 1Co 1:8-9; Joh 10:28; 1Jo 2:19; 1Pe 1:5.

En die besondere ampte, waar daar geen sprake is van ‘n Pouslike amp nie (NGB artikel 30), moet die Woord van God deur sy Gees bedien.

Sien ook die volgende artikel:

Christ, not the Pope, is the Answer ! 

http://www.loughbrickland.org/articles/popevisit.shtml 

 Calvyn se verklaring op Hand.10:25,26

“Falling down at his feet, he worshipped. Here is the word prosekunhsen, which signifieth to testify honor or worship, either by bowing the knee or ducking down the head, or by any other gesture. Now, the question is, whether Peter refuteth this worship for modesty’s sake only, or he disalloweth it as a thing altogether unlawful? It appeareth that Cornelius’ fact displeased Peter, by the reason which is by and by added, Arise, for even I am a man. For we may gather that there was some divine thing in that worship, because he did ascribe unto mortal man the honor which is due to God alone. But we must not think that Cornelius did count Peter instead of God; for if he translated God’s honor unto mortal man, where is that godliness and religion, with the title whereof he was of late adorned?

Therefore, I think that he meant nothing less than to spoil God of his lawful worship, that he might give it to man; but forasmuch as he meant to give singular honor unto the prophet and apostle of Christ, he fell into an immoderate token of reverence, and so he offended in excess.

 For it can scarce be expressed in words how prone men are to fall to superstition, when as that honor is given to the ministers of Christ, which hath any small show of divine worship; for we fall easily unawares into that whereof we thought full little. There were less danger in a king or in the chief chieftains of this world; for he which falleth down before a king keepeth himself within the bounds of earthly and civil honor. But the case standeth otherwise in the ministers of Christ; for as their office is spiritual, so if any man fall down at their feet to worship them, this honor hath in it some spiritual thing.

For we must put a difference between civil worship, which men use among themselves in respect of civil order, and that under which is contained religion, or which respecteth directly the honor of God; as also between laws which are made for temporal regimen, or which bind the conscience. For certain foolish men are deceived too far, who think that kneeling is in this place condemned simply and of itself. But this is that which I said, Cornelius doth not here salute his proconsul, or the emperor, after any civil sort; but being stricken with wondering when he saw Peter, he honoreth him as he would have honored God, if he had been present; so that he giveth man more than is meet, having, as it were, forgotten himself. He thought nothing less (as I have already said) than to rob God of any part of his honor, that he might give that to man which he took from him. But when as the worship which is given to man hath somewhat which is, as it were, linked with the honor of God, men fall into a fault contrary to their hope and opinion, so that they extol man above his degree, and give him the worship which is due to God.

 The Papists, omitting that distinction, snatch only at one member for they handle religious worship only. To the end they may ascribe some part thereof, with some honest color, unto creatures, they cut subdivide it into latria, dulia, and hyperdulia. They give latria to God alone; as if they should say, that the adoration of worship is due to him alone. They make dulia common to the dead and their bones, to images and pictures. They assign their hyper dulia to the Virgin Mary, and to the cross whereon Christ hanged. That I may omit to say that they babble through childish ignorance, how many of them do understand that rotten distinction?

Neither do I speak only of the common sort, but of the chieftains. Therefore, all their worshippings must needs be infected and corrupt with wicked superstition, seeing they unadvisedly match creatures with God. But Luke saith not in this place that Cornelius gave to Peter latria, (or the honor due to God;) he useth only the general word worshipped, and he addeth, notwithstanding, that he was reproved, because he did wickedly extol man higher than became him. Surely, if that new opinion concerning the adoration which is called dulia had any place, Peter ought to have admonished Cornelius that he should not go beyond dulia. But because no worship whereunto religion is annexed, and the respect of God’s honor, doth leave to God his honor untouched, what man soever it have; therefore, Peter is content with this one only reason that he is a man. Moreover, I would gladly know of the Papists, whether they think that John was so blockish, that he would take the honor due to God, which they call latria, and give it to the angel? Surely, there was nothing else that caused him to worship the angel, save only too much and preposterous reverence, and that in honor of God, whose glory shone in the angel; notwithstanding his fact is condemned. Therefore, to the end we may give God that which is his own, let the spiritual worship, under which is comprehended religion, remain whole and sound to him.”

 Sien ook: https://proregno.files.wordpress.com/2010/02/u-woord-is-die-waarheid-kaart-a-b.pdf 

One thought on “Bring hulde aan Christus, nie die Pous nie

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: