Posted by: proregno | September 12, 2022

Waar is die kroos tot eer van die HERE in ons kerke?

WAAR IS DIE KROOS TOT EER VAN DIE HERE IN ONS KERKE? 

1. Kyk na die verhouding belydende- en dooplidmate in 1909 in die GKSA, en dan vandag:


GKSA 1909: 53 gemeentes, belydende lidmate: 15 187, dooplidmate: 16 488, totaal: 31 675

GKSA 2021: 382 gemeentes, belydende lidmate: 58 710, dooplidmate: 17 572, totaal: 76 282

2. Kyk/luister aandagtig na hierdie preek van ds. Gustav Opperman vanuit Psalm 127 en 128, oor die  roeping van die huwelik, rolle van man en vrou, en die kinderseën juis in verhouding tot die kerk van Jesus Christus (en stuur dit vir alle gelowige getroudes en toekomstige getroudes om ook te kyk):

3. Laat ons en ons kinders ons verootmoedig voor die Here in gebed, en soek na ware deurgronde hartsbekering wat oorgaan in daadwerlike prakties-konkrete-hier-en-nou reformasie van ons hele lewe, ons motiewe, ons soeke, ons roeping, oor huwelik en gesin, kinders in sy koninkryk, ons kerke, ja, juis terwille van die kerk van Christus, tot eer van die HERE.

“Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die HERE: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van nou af tot in ewigheid nie.” (Jes. 59:21)

“En toe die owerpriesters en skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat Hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê: Hosanna vir die Seun van Dawid! was hulle verontwaardig en sê vir Hom: Hoor U wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle: Ja, het julle nooit gelees: Uit die mond van kinders en suigelinge het U vir U lof berei nie? (Matt. 21:15-16)

“Bedink dan u verantwoordelikheid ten aansien van die ecclesia latens (die verborge kerk van die toekoms -slc). Genade is geen erfgoed nie. God moet dit aan ons uit sy vrymag skenk. Maar die Bybel is ‘n erfgoed. En ons belydenis is ‘n erfgoed. En die Christelike sedeleer is ‘n erfgoed. Mag die Here aan ouers en onderwysers in hierdie verwarde tye veel genade gee om ook in hierdie opsig hul roeping na te kom! … Die natuurlike mens moet eers geestelik word, en dan moet die geestelike mens weer natuurlik word. Die aardse mens moet eers na die hemel verlang, en dan kan hy op die nuwe aarde terugkom.” – Totius

“Die Kerk is ook moeder van die gelowiges daarin, dat in haar skoot kindertjies gebore word vir die ewige lewe. As die geboortesyfer daal, dan is dit die begin van die einde. Daardeur het die koninkryke verdwyn.” – Prof. WJ Snyman

“Die geskiedenis bewys dat as die huisgesin gesond is, beide kerk en staat bloei. Die huisgesin is die bron van die menslike samelewing. Gee ons dus Gereformeerde huisgesinne, en die Gereformeerde Kerk sal bloei. Anders gaan ons gewis ‘n donker toekoms tegemoet.” – Totius

_______________________________

Sien ook:

Die Kinderseën

Ons roeping en toekoms

Huwelik en Gesin in die Heilige Skrif

DIE KONINGSKAP VAN DIE VERHEERLIKTE CHRISTUS WORD NIE GENOEGSAAM ERKEN NIE*

deur

Prof. Bouke Spoelstra 

“En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle: Waarom soek julle die Lewende by die dooies?” (Luk. 24:5)

Prof. Spoelstra se artikel, Stol ons “kerklike” godsdiensbeoefening in die historiese Jesus?, is baie belangrike leesstof om te verstaan waarom die kerk van Christus oor die algemeen, en die dopperkerke in die besonder, nie meer die ‘sout en lig’ is wat dit was in die verlede nie (Matt. 5:13-16).

Die GKSA was nog altyd die kleinste deel van die ‘susterskerke’ onder die Afrikaanse gereformeerde kerke, maar die invloed was groot, op elke terrein van lewe en denke, maar veral sedert die tweede helfte van die 20ste eeu, het daardie invloed al meer en radikaal begin afneem.

Daar is verskeie redes daarvoor, in hierdie artikel van my, skryf ek ook oor onderliggende redes wat deel uit maak van die probleem van ‘ons roeping en toekoms’ (sien Totius se lesing hier oor die onderwerp), ook aan die begin van die 21ste eeu, wat sekerlik ook nie nuut is nie, maar deur die eeue nog heeltyd gevra is, wat in twee vrae saamgevat kan word:

 • wat is die aard van die Koninkryk van God die Vader, in sy Seun, deur die krag van die Gees, want daaruit vloei ons roeping en taak hier op aarde, op elke lewensterrein?
 • en as ons dan ‘n roeping en taak het in sy Koninkryk, volgens watter standaard/norm gaan ons op elke terrein van die lewe sy koninkryk bevorder tot sy eer, en heil van ons naaste?

Prof. Bouke wys op die krisis as volg, waar die oproepe van ‘verandering’ nie allesomvattende bybelse bekering en reformasie was terug na die lewende God en sy Verlossersheerskappy in alles van ons totale lewe nie (1 Kor. 10:31):

“… Waarom het hierdie aandag vir God se voorsienigheid in die geskiedenis in die tweede helfte van die 20ste eeu uit die gesigsveld van kerklike godsdiensbeoefening verdwyn? Waarom word  verandering” vandag as “reformasie”, “vernuwing” of “ontwikkeling” aangeprys terwyl die begrip “reformasie” bedoel om waardes uit die verlede te herstel (vgl. Jer. 6:16)? Hoe kan “verandering” as “hervorming” waardeer word as dit deurgevoer word aan die hand van moderne eietydse norme en behoeftes sonder verantwoording aan waardes van die verlede? Is dit nie rewolusie aan die hand van die tydsgees nie?

Die GKSA (as mense) het die regering van God onder die noemer “Calvinisme” veral met en deur die PUK (vgl. talle publikasies) tot die middel van die 20 ste eeu in Suid-Afrika uitgedra. Die Kerk en Universiteit was klein, maar die boodskap het wyd aandag getrek. Hulle het voor 1910 (saam met Natal) vir federasie in plaas van unifikasie gepleit, Christelike in plaas van neutrale onderwys, die skool as verlengstuk van die ouerhuis kragtens die doopbelofte met moedertaalonderwys bepleit en was pioniers om Afrikaans as kerk- en landstaal in te voer. Die Hoër Gimnasium in Potchefstroom was waarskynlik die eerste skool wat Afrikaans as voertaal gebesig het. Kortom, die ideaal was om met opoffering die vaandel van soli Deo Gloria te hys. Die geskiedenis van die GKSA getuig van 1859 tot 1950, ten spyte van gebreke en sonde, van geloof in God wat regeer sodat die dag van klein dinge nie verag mag word nie (vgl. Lion-Cachet, 1911).

Prediking moet vandag nog die volle lewe waaroor God regeer belig – ekonomies sowel as polities, kultureel so wel as sosiaal. As dit nie gebeur nie, raak kerklike godsdiensbeoefening geïsoleer van die kultuur-en leefwêreld van die gelowiges wat die kerk (gemeente) is.

Kortom, dit raak vreemd aan menslike eksistensie. Wanneer preke die kontemporêre ekonomiese, politieke, kulturele, sosiale, lewensbeskoulike en selfs godsdienstige werklikheid waarmee die gelowige in sy lewe te doen kry, nie raak nie voed dit geen geloof in God wat regeer nie. So ’n kerklike gemeenskap moet roepingloos afloop en afsterf en helaas soos talle kerklike wrakke langs die pad lê.

Hier is die ‘opsomming’ van die artikel, asook ‘n paar aanhalings uit die artikel, maar lees gerus die hele artikel in sy geheel om ons tye en toekoms te verstaan, mag die Here ons genadig wees en bekering en voortgaande reformasie skenk in Christus, tot sy eer en die heil van sy gemeentes:

“Stol ons “kerklike” godsdiensbeoefening in die historiese Jesus? Hierdie artikel stel basies die vraag aan die orde of die koningskap van Christus en die kerklike beoefening van godsdiens in die GKSA
voldoende tot sy reg kom. Die artikel gaan uit van die waarneming dat regverdigmaking (versoening) deur die verdienste van Jesus aan die kruis die spil is waaromheen kerklike godsdiens (o.a. Nagmaal) in die GKSA beoefen word en stel dat sedert Karl Barth alle nadruk val op die openbaring van God in die Bybel. Die openbaring van God in die skepping, die onderhouding daarvan en die rol van die geskiedenis word grootliks verwaarloos.

Die gevolg is dat die verheerlikte Christus se regering nie in die lewe hier en nou ervaar word nie. Gevolglik word die teenswoordige geloof en godsdienssbeoefening gerig op Jesus se aardse lewe en werk van 2000 jaar gelede. Geskiedenis (waarin Hy regeer het en regeer tot vandag) word ’n verleentheid en geïgnoreer. Die invloed van rasionalisme en humanisme mag bygedra het dat die gemeenskap met die ver￾heerlikte Christus nie opsigtelik in kerklike godsdiensbeoefening na vore kom nie. Die godsdiensbeoefening in die GKSA het waarskynlik ontwikkel in die spore van Zwingli en nie in dié van Calvyn nie, sodat dit arm is aan werklike kommunie met die lewende en regerende Christus.”

“Die humanisme maak die mens immers die belangrikste komponent in die godsdienstige verhouding tussen God en mens. In dagblaaie word vandag strepe getrek deur ’n Christologiese en Christokratiese verklaring van die Ou Testament. ’n Ou-Testamentiese figuur word vandag buite historiese konteks as rolmodel aan mense voorgehou deur ’n is-gelyk-aan-teken tussen mense van verlede en hede te plaas. Sodoende kan kerklike godsdiensbeoefening mense as ’t ware hier en nou by die historiese Jesus bring.””Ons moet dus vra of ons gereformeerde godsdiens die oorwinning en koningskap van die Here prakties verwerk wanneer die soteriologiese tendens in gepubliseerde preke, evangelisasie, gesprekke, gebede en die Nagmaalformulier opval en van die slotgebed in die Doopformulier in praktyk min tereg kom.”

“Die Neo-platonisme, Aristoteles (saam met Thomas van Aquino), die Skolastiek, ewolusionisme en selfs die “neo-Calvinisme” is voorbeelde van ’n erfenis uit die geskiedenis wat op die kerk en godsdiens in die GKSA tot vandag toe ingrypende invloed uitgeoefen het. Eietydse kerkgeskiedenis kan nie sonder begrip vir humanisme, liberalisme, individualisme, materialisme, sosialisme, ewolusionisme, internasionalisme, kapitalisme, kommunisme, kolonialisme, die Tweede  Wêreldoorlog, New Age, post-modernisme en baie meer verstaan word nie. Hierdie kragte werk dalk sterker as die Bybel in op teoloë, kerkmense, kansels van die GKSA, geleerdes en Jan Alleman.”

“My indruk is dat die mense wat vandag in die GKSA is, nie soos voorgeslagte in en na die Groot Trek of die Engelse Oorlog (vgl. Spoelstra, 2000) bewustelik erns maak (as ’n mens na opvoeding, skole en selfs kategese kyk) met die geskiedenis as openbaring van God in hulle kultuur, politiek, ekonomie, opvoeding, onderwys en veral by die opleiding van hulle predikante nie. Latyn word by die opleiding van predikante verplig, maar nie Geskiedenis nie. Dit is asof kerklike godsdiensbeoefening los staan van wat in die wêreld gebeur en gebeur het.”

“Die PU vir CHO was wel teen 1990 grootliks van die GKSA gespeen, maar ook daar is die “transformasie” verwag en beoordeel soos dit eie belange raak. My indruk was dat die GKSA as mense en as vergaderings na 1961 plotseling Artikel 30 KO as ’n skilpaddop ontdek het om in weg te kruip vir wat in die land gebeur het en dat proaktiewe posisionering met die oog op staatsubsidies vir die PU vir CHO die hoogste prioriteit was.

“Die ‘kerk’ soos mense dit demokraties en verenigingsregtelik verstaan, roep self al die vraag op: Het ons kerkwees in strukture gestol? (Spoelstra, 1989:64). Lê die diepste oorsaak daarvoor nie daarin dat kerklike godsdiensbeoefening oorwegend impotent raak om die wil van God in die lewensvraagstukke van die hedendaagse mens raak te sien nie? Sien ons werklik In U lig die lig? Verwarde Afrikaanse Kerke is vandag allerweë in ’n oorlewingstryd gedompel. Mense (ook  predikante) probeer met die tydsgees ’n “nuwe” wiel vir kerk en die godsdiens uitvind. In hulle miskenning van die geskiedenis besef hulle nie dat “nuwe” idees soos Schulze (1998a en 1998b) aantoon, meestal die herlewing van vermomde sofisme, verligting, modernisme of ander ou strominge kan wees nie (vgl. ook Wyijbeek, 2002).”

“Die verskil was slegs dat Rome nog die pous (met sy priesters) finalitêr as dienaar en verteenwoordiger van Christus aanvaar het, terwyl die humanisme in reformatoriese kerke die aksent verplaas het na “die kerk” (as sinodes en ampsdraers). Daarmee is die koningskap van Christus effektief uitgeskakel. Die Christokrasie van die Nuwe-Testamentiese Sendbriewe verdwyn in reformatoriese kerke omdat dit in stryd met “redelike” godsdiens of ’n stappie terug na die Roomse mistiek sou wees. Humaniste soos die Anabaptiste het die Reformatore beskuldig dat hulle die werk van die Heilige Gees misken (Spoelstra, 1975: 37 e.v).”

“Die wese van liberalisme en modernisme is nie ’n strewe na vryheid nie, maar verwerping van enige gesag buite die wil en rede van die individu (Hanekom 1951:x). Dit weeg nie besluite nie, maar tel die meerderheid koppe (demokrasie). Die Bybel behoort vir die liberalis kragtens ewolusie tot die verlede, is tydsgebonde sodat teoloë op grond van hulle “kennis” die historiese Jesus vandag rasioneel vir mense moet vertolk. Die Skrif is nie deursigtig nie en ewolusie is immers ontwikkeling.”

Kla charismatici en aanhangers van kleingroep-bewegings nie tereg oor ’n gebrek aan ‘geestelikheid’ in kerklike godsdiensbeoefening wat in kerksentrisme, formalisme en biblisisme gestol het nie? Val hulle nie maar net weer op ’n ander manier as kinders van die humanisme in ’n gemoedeliker groef by die “historiese Jesus” vas nie? Ons het vandag ’n belewing van eenheid (die nuwe verbond) met die verheerlike Christus en mekaar nodig sodat kerklike  godsdiensbeoefening weer klem lê op gehoorsaamheid aan die lewende Christus op elke terrein van die lewe.

_________________________________
* titel en alle beklemtonings in aanhalings is bygevoeg

Bouke Spoelstra: ‘n blyk van waardering

Hier is ‘n paar artikels van prof. Spoelstra aanlyn beskikbaar:

In die Skriflig

Boek beskikbaar by Pro Regno Boeke: R50-00

Posted by: proregno | August 29, 2022

PRO REGNO BOEKE: Nuwe en ou voorraad 29 Augustus 2022

PRO REGNO BOEKE 

Nuwe en ou voorraad, 29 Augustus 2022

ADMIN REëLINGS  (vir aanlyn aankope)

1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie, asb.

2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is.

3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos prakties gereël. Indien boeke gepos word is dit op u eie risiko. LET WEL: ek pos net deur Courier Guy (minimum bedrag: R100 per pakkie). Pryse hier onder sluit nie posgeld in nie, en moet dus nog by bereken word.

4) Elke opvolgende boeklys vervang die vorige boeklyste en pryse.  Ek dateer ook die laaste boeklys op soos boeke verkoop word of daar boeke bykom, so maak seker of die boeke nog beskikbaar is voordat u bestel, dankie.  Fotos en boeke beskikbaar stem nie altyd ooreen nie.

5) Hier is die rekening vir inbetaling, asook kontak besonderhede:

S. Le Cornu

Absa tjek nr. 01095190673

Takkode: 632005

Verwysing: u voorletters en van

Kontakbesonderhede

Slabbert Le Cornu

Selnr. 082 770 2669

E-pos: proregno@gmail.com

Prosedure om te volg vir boekaankope:

1 Stuur u lys van boeke wat u wil aankoop na bogenoemde kontakbesonderhede (e-pos of whatsapp).

2 Ek sal laat weet wat beskikbaar is en die spesifieke bedrag wat inbetaal moet word, laat weet ook of u boeke gaan kry in Carletonville, Potch of Pretoria, en of dit bv. per Postnet of Courier Guy gepos moet word.

3 Sodra ek u inbetaling ontvang het, is die boeke u s’n.

INHOUD/CONTENT

NUUTSTE VOORRAAD

Afdeling A: Nuwe voorraadboeke (Afrikaans, Engels, Nederlands)

Afdeling B: Ou voorraadboeke (Afrikaans, Engels, Nederlands)

_______________________________________________

AFDELING A: NUWE VOORRAAD BOEKE

(alles tweedehands tensy anders vermeld)


AFRIKAANS:

   

ADAMS, Jay en andere, God aan die Woord: oor prediking, R30-00

BAVINCK, H. Welsprekenheid, R20-00

BOGAARDS, AH. Troos, troos my volk: handleiding by die HK, R70-00

BOOYENS, MJ. Die Woord werk: Thessalonisense verklaring, R30-00

______________, Lig en Liefde: sendbriewe van Johannnes verklarings, R30-00

______________, Julle sal my getuises wees: Handelinge verklarings, R30-00

______________, Vaste vertroue op wat ons hoop – Hebreërs verklaring, R30-00

______________, Huwelik en Gesin in die Heilige Skrif, R40-00 

______________. Ek glo in God, kommentaar op Apostoliese geloofsbelydenis, R20-00

______________, Gods geheimenisse is die lewe, R50-00  (los bladsye)

______________. Aan die  voete van Jesus, oordenkings vir gelowige vroue, R50-00

COETZEE, JC. Die kanon van die OT en NT, R40-00

______________ Die Teks van die OT en NT, R40-00

______________ Volk en Godsvolk in die NT, R70-00

______________ Gids deur die Boeke van die Nuwe Testament: die briewe van Paulus, R30-00

DU TOIT, S. (red.), Die koninkryk van God, R50-00

d’ASSONVILLE, VE. Sy koms voor Middernag, R30-00

____________________, Oorsig oor die NT, R20-00

____________________, Die Koms van Christus en die Antichris, R40-00

____________________, Die dwaasheid om te preek, R30-00

____________________, Die boek Openbaring, R40-00

DUVENHAGE, B. Tel die sterre – bybelse dagboek oor die christelike geloofswaarhede, R50-00

FLOOR, L. Jakobus kommentaar, R50-00

KERKSAAK tussen J. du Plessis en NGKSA, R100-00

KORAALBOEK vir Psalms en Gesange (begeleiersboek, 1982-uitgawe), R150-00

KROEZE, JH & GROENEWALD, EP, HANDBOEK BYBELSE GESKIEDENIS: OT & NT, 2 volumes, R150-00

KRUGER, LS, SPOELSTRA, B. en andere, Handleiding by die Kerkorde, R50-00

____________, Waarom is u lid van die GKSA?, R50-00

____________, Verkondig die Woord: preekbundel, R30-00

MARAIS, Willie, Die kinderdoop en besprinkeling, ja of nee, R50-00

MULLER, Jac J. Verklaring op sewe briewe van Paulus, R40-00

PONT, AD. Kerkgeskiedenis, R50-00

STOKER, HG. Beginsels en Metodes in die wetenskap, R50-00 (hardeband)

VAN DER LINDE, GPL. Die grondbeginsels van die presbiteriale kerkregeringstelsel, R50-00

VAN DER VYVER, GCP. Professor Dirk Postma 1818-1890, R70-00

VAN ROOYEN, EE. Die tien gebooie – populêre verklaring en toepassing aan die hand van die HK, R50-00

MARNIX-BOEKE: PROF. Victor E. d’Assonville, snr. (1927-2022) boeke.

LET WEL: hierdie is alles splinternuwe boeke)

(vir meer detail inligting van die boeke, sien hier: Marnix Boeke

BIOGRAFIES:

– Dit is Totius, R80-00

– S.J. du Toit van die Paarl, R150-00  

– Totius se Oorlogsdagboek, R70-00

HISTORIES:

– “O Vaalrivier! … o Broederstroom!”, R140-00

– Bloedrivier, R70-00

– Die Groot Diamantroof. Britse anneksasie van die Vrystaatse diamantvelde, 1871, R140-0

– Eugène Marais en die Waterberge, R100-00

– Kruger en Rhodes, R70-00

– Majuba, R70-00

– Op die Bodem van die Vaaldam, R100-00

– Die Van der Merwes van Middendeel, R150-00

CHRISTELIKE BOEKE:

– Die Psalms sing van Christus, R100-00

– Die Boek Openbaring, R100-00

– Die koms van Christus en die Antichris, R70-00

– Die Gereformeerde Doopsformulier, R30-00

– Bakens vir die Kerkgeskiedenis, R40-00

– Kerk op die Wit Hooglande, R50-00

– Calvyn verdedig sy stad, R10-00

– Kerkgeskiedenis in 30 lesse, R70-00

– Hemel, Hel & Nuwe Jerusalem, R60-00

– Koning Dawid, R70-00

 

CALVYN BOEKE

CALVYN, J. Kommentaar op Romeine, vertaal deur S. Postma, R120-00

CALVIN’S CALVINISM: The Eternal Predestination of God & The Secret Providence of God (H. Cole, ed., hard cover edition), R200-00 

DUVENHAGE, A. Die Institusie van Calvyn – verkorte weergawe in een volume, 1951-hardeband uitgawe met ou stofomslag (Sacum Beperk druk), R200-00

KERR, HT. (ed.), Calvin’s Institutes: a new compend (summary parts from Calvin’s Institutes), R70-00

NORTON-TAYLOR, D. God’s Man: An Novel about Calvin, R70-00

SADOLETO, J. A reformation debate between Calvin and Sadoleto, R50-00

SIMPSON, HW. Calvyn se Kategismus, R20-00

VAN DER WALT, J. Johannes Calvyn: ‘n Jeugroman, R100-00

VENTER, EA. Calvyn en Calvinisme, R20-00

ENGELS

ADAMS, Jay. Marriage, Divorce and Remarriage in the Bible, R70-00

____________, Insight and creativity in Christian Counceling, R70-00

____________, The Christian Councelor’s casebook (1974 edition), R70-00

____________, Competent to Council (1970 edition), R100-00

____________, Power of Error, R30-00

ALLIS, OT. The Unity of Isaiah, R50-00

BOICE, JM. Witness and Revelation in the gospel of John, R50-00

BRIDGE, W. A lifting up for the Downcast, R50-00

CLOUSE, RG (ed.). The Meaning of the Millenium, Four Views, R70-00

ENGELSMA, DJ. Better to Marry: 1 Cor 6 and 7, R70-00

GUTHRIE, W. The Christian’s great interest, R40-00

HENDRIKSEN, William. Bible Survey: treasure of bible information (Baker 1957 edition, hardback), R250-00 (new edition: R490-00)

_______________________, Lectures on the Last Things, R70-00

_______________________, More Than Conquerers: an interpretation of Revelation, R70-00

HOEKEMA, A. Holy Spirit Baptism, R30-00

HISLOP, A. The Two Babylons or Papal Worship, R150

MURRAY, I. The Puritan Hope: revival and interpretation of prophecy (hardback Banner of Truth edition), R150-00

MURRAY, John. Divorce, R70-00

PACKENHAM, Thomas. The Boer War, R100-00 (paperback)

PRETORIUS, Fransjohan (ed.), A History of South Africa, R300-00

RUSHDOONY, RJ. God’s Plan for Victory: the meaning of postmillenialism, R40-00

SEVENTH-DAY ADVENTISTS ANSWER Question on Doctrine, R100-00

SCHAEFFER, F. The God who is There, R70-00

SCHWERTLEY, B. The Regulative Principle of Worship and Christmas, R70-00F

STOTT, John W. The Message of the Sermon on the Mount, R70-00

 

NEDERLANDS

ALGRA, H. Het wonder van de 19de eeu: van vrije kerken en kleine luyden (kerklike reformasie in Nederland, Skotland, Suid-Afrika, Amerika), R50-00

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, JN. De Nederlandsche Belijdenisgeschriften: vergelijkende teksten (Latyn, Frans, Nederlands), R100-00 (beskadig, los rugkant maar nog duidelik leesbaar)

______________________________, Documenta Reformatoria: teksten uit die geschiedenis van kerk en theologie in die Nederlands sedert die Hervorming, x2 dele (507 + 496bl.), R300-00

BAVINCK, H. Magnalia Dei: onderwijsing in die christelijke religie naar die gereformeerde belijdenis (verkorte weergawe van die x4 dele: Gereformeerde Dogmatiek), R70-00

_____________, Handleiding bij het Onderwijs in de Christelijke Godsdienst (verwerking van Dogmatiek vir onderwysers), R50-00

GISPEN, WH. Scepping en paradijs – verklarings van Gen. 1-3, R50-00

PUCHINGER, G. (red.), Ontmoetingen met K. Schilder, R120-00

VELEMA, WH. Wet en Evangelie, R50-00

 

AFDELING B: OU VOORRAAD BOEKE

BELYDENISKRIFTE Konkordansie met teksregister, In die Skriflig uitgawe, R50-00

BOOYENS, MJ. Laat My lammers wei, R70-00

_______________ Elke dag in U lig: Bybelse oordenkings vir een jaar. R50-00

COETZEE, JC. (Openbaringshistoriese) Gids deur die Boeke van die NT: Briewe van Paulus. R40-00

DU PLOOY, J. & VERGEER, W. Dagboeke van Dirk Postma. R100-00 

FLOOR, L. Persone rondom Paulus. R30-00

LEER MY, HEER: Uit die Skatkis van die Psalms CD opnames van ‘n verskeidenheid van Psalms, R50-00

PLOEGLER, J. Nederlanders in Transvalal, 1850-1950. R70-00

PONT, AD. Die Historiese Agtergronde van ons Kerklike Reg, R70-00

POSTMA, F. Paulus: ‘n Geroepe Apostel van Jesus Christus (1949 hardeband uitgawe). R70-00

SCHOLTZ, GD. Die geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerke, R50-00

SPOELSTRA, B. Die Doppers in SA, 1760-1899. R70-00

STOKER, HG. Oorsprong en Rigting (bundel lesings en artikels), 2 dele, R200-00

THERON, PF. (red.). Koninkryk, kerk en kosmos: Huldigingsbundel ter ere van Prof. Willie D, Jonker. R50-00

 

AFRIKAANS

BARNARD, A.C. Die Erediens, R100-00

BARNARD, A. 100 vrae oor die eindtyd, R100

BARNARD. DJ. Bely en Beleef, 52 HK preke, R30-00

DS. MJ BOOYENS BOEKE:

‘n Vaste Vertroue op die Dinge wat ons Hoop: verklarende aantekeninge op die Hebreërbrief, R30-00

Elke dag in U Lig: dagboek vir die jaar, R50-00

Aan die voete van Jesus, R50-00

BUYTENDAG, FW. Aspekte van die vorm/inhoud problematiek met betrekking tot die organiese Skrifinspirasie in die nuwere gereformeerde teologie in Nederland (baie belangrike studie oor Skrifgesag en inspirasieleer), R50-00

BYBELSE AGTERGROND VIR BYBELSTUDIE BRONNE:

Mijnhardt Bybel konkordansie, 1933/53 vertaling, R100-00

Godsdienste van die Wêreld, R100-00

Broer Andrew: God se Smokkelaar, R30-00

d’ASSONVILLE EN FLOOR BOEKE:

Floor, L. Die Evangelie van die Koninkryk, R20-00

_________ Die Heilige Doop in die NT, R30-00

_________ Hy wat met die Heilige Gees Doop, R40-00

_________ Persone rondom Paulus, R20-00

d’Assonville, V.E. Die Koms van Christus en die Antichris, R50-00

_________________, Kerkgeskiedenis, R20-00

__________________, Bakens vir die Kerkgeskiedenis, R40-00

__________________, Oorsig oor die Nuwe Testament, R20-00

__________________, Totius – profeet van die Mooirivier, 30-00

__________________, Die dwaasheid om te preek, R20-00

d’Assonville, V.E. Bakens vir die Kerkgeskiedenis, R40-00

Du Toit, S. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30-00

DE BRUYN, PJ. Kuisheid voor die Huwelik, R20-00

DE BRUYN, PJ. Die Tien Gebooie, R70-00

De Bruyn, P.J. Salf vir die wonde, R30-00

DE KLERK, PJS. Die Navolging van Christus, R30-00

De Klerk, P.J.S. Woorde en dade van die Profete, R30-00

DE KLERK, BJ. Vorme en Karakter van die Biblisisme, R30

DE KLERK,, WJ. Rousmart, R30

DE VILLIERS, A. Geen veroordeling nie: oordenkinge oor Romeine hoofstuk 8, R30-00

Du Plessis, L.M. Calvyn oor die Staat, R30-00

DRANE, John. Paulus, ‘n Geïllustreerde verhandeling, R30-00

DU TOIT, AB (red.) Handleiding by NT, deel 1,2,5: die groen reeks, R70-00 elk

DUVENHAGE, SCW. Die Dekor van die NT, R50-00

DE WITT, AG. Loof die Here: Perspektiewe op die Psalms, x3 dele, R150-00

DU PLESSIS, JA. Die gereformeerde kerk en kerkregering, R20

DU PLESSIS, LJ. Inleiding tot die algemene regsleer en jurisprudensie, R30-00

DU PLESSIS, SJ. Jesus en die Kanon van die Ou Testament, R40-00

DU TOIT, S. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30

ERASMUS, J. Skrifgesag: Manuskripte en Bybelvertaling, 2 dele, R100-00

FENCHAM, FC. Die geskiedenis van Israel, R40-00

Floor, L. Kom na My – skrifstudies oor Matteus 1-13, R20-00

GROENEWALD, EP. In gelykenisse het Hy geleer, R30-00

___________________ Die Vaste Steunpunt, bespreking van aktuele sake, R30-00

HELBERG, JL. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30-00

HELBERG, JL. Die Here regeer: Openbaringslyn in die OT, R50

HENDRIKSEN, William. Die Hiernamaals, R70-00 (standaardwerke aangaande vrae oor die toekoms, hemel en hel, lewe na die dood, ens.)

JOHAN HEYNS BOEKE:

Die nuwe mens onderweg- oor die tien gebooie, R50-00

Die Kerk, R50-00

Lewende Christendom: Teologie van Gehoorsaamheid, R50-00

Teologie in Krisis, R50-00

Brug tussen God en Mens, R50-00

Etiek van die Liefde, R50-00

JONKER, Willie D. Die Gees van Christus, R50

KORAALBOEK vir Psalms en Gesange (1972), R100

Kempff, D. Gee dit deur – pastorale briewe, R20-00

Konig, Adrio. Jesus Christus, die Eschatos (eskatologie, die leer van die einde) , R70-00

KROEZE, JH. Koning Hiskia, R30

KATEGISMUSPREKE, 52 PREKE deur GKSA predikante, R40-00

KEET, BB. Ons redelike godsdiens, R40-00

KEMPFF, Die skeppingsleer van Karl Barth, R40-00

KERKSAAK TUSSEN PROF J DU PLESSIS EN DIE NGKSA, woordelikse verslag van die verrigtinge en uitspraak van die Hooggeregshof, R70-00 (Totius was ook getuie by hierdie saak oor Skrifgesag en inspirasie)

KESTELL, JD. Uitgevryfde Koringkorrels: oordenkings vir die jaar, R30-00

KONIG, A. Heil en Heilsweg, R30-00

KRUGER, LS. Waarom is u lid van die Gereformeerde Kerk, R30-00

LE ROUX, J. Ons glo: Bybelstudie – NGB, R30-00

Lohse, E. Die Openbaring van Johannes, R40-00

Muller, J.J. Christelike Sektewese, R30-00

DR. WILLIE MARAIS BOEKE: 

Aktuele Sake, R50-00

Leierskap, R30-00

Onder ewige vleuels: dagboek oor Tien Gebooie, R70-00

Wonder en Wetenskap, R30-00

Wonder van Wedergeboorte, R50-00

‘n Man van God gestuur: dr. Willie Marais, sy outobiografie, R70-00

PONT, AD. Kerkgeskiedenis, R50

ROSSOUW, HW. Klaarheid en Interpretasie: enkele probleem historiese gesigspunte in verband met die duidelikheid van die Heilige Skrif, R50-00

STOKER, HG. Beginsels en Metodes van die Wetenskap, R50-00

Slegs los dele beskikbaar, nie volledige stel nie.

TRAVIS, S. & HUGHES G, Die Wêreld van die Bybel, R70-00

VAN ROOYEN, EE. Die tien gebooie: populêre en prakties stigtelike verklaring aan die hand van die Heidelbergse Kategismus, R40-00

VAN DER VYVER, GCP. Dirk Postma 1818-1890, R50-00

VAN DER WALT, SJ. Die Vaste Fondament: HK oordenkings, R40-00

____________________. Geloofsleer (hierdie boek bevat prof. vd Walt se ‘dogmatiek’, die eerste 210 bladyse), R50-00, geskryf vir hoërskool leerlinge.

J Hermine van Wyk (vertaler), ‘n Afrikaanse Samevattende Vertaling van THE INSTITUTES OF BIBLICAL LAW, 275 A4 bladsye fotostate en ring bind (kontak my direk vir bestellings en prys)

VILJOEN, Dirk. Hoe lief het ek U wet: bybel korrrespondensie kursus oor die Tien Gebooie, R70-00

VAN WYK DE VRIES, KS. Die leer van die Kerk: handboek vir gebruik by die kategetiese onderrig, R20-00

Van Staden, A.J. Die Jehova getuies weerlê, R30-00

Van Wyk, J.H. Etiek in Eenvoud: gesprekke oor morele vraagstukke, R40-00

Van Zijl, T.L. Die Openbaring van Jesus Christus aan Johannes, R50-00

Verhoef, P.A. Israel in die Krisis (toekomsverwagting oor Israel), R40-00

VENSTER OP DIE GESIN: openhartige gesprekke met ouers, kinders en familie, R30-00

WOLGEMUTH, R. Pappa & die Werk: liefde vir jou gesin en jou werk, R50-00

VERHOEF, PA. Sê my dominee: vrae en antwoorde oor die geloofslewe, R30-00

ENGELSE BOEKE (ouer voorraad)

ALLIS, OT, The Old Testament: its claims and critics, R350-00

Bauman & Hall, David (ed.), God and Politics, R70-00

BRATT, JD. Dutch Calvinism in Modern America, R70-00

BUDGEN, Victor. The Charismatics and the Word of the God, R100-00

BURROUGHS, J. Gospel Worship: the right way to sanctify the Name of God, R150-00

COOPER, John W. Panentheism: the other God of the Philosophers, R150-00

DE JONG, Norman. Education in Truth, R50-00

DE MAR, Gary. The Reduction of Christianity: a biblical response to Dave Hunt, R100-00

DOOYEWEERD, H. In the Twilight of Western Thought, R50-00

DOUGLAS, JD (ed.), Who is Who in Christian History?, R200-00

FABER, J. Essays in Reformed Doctrine. R120-00

FRANCE, RT. Matthew: evangelist and teacher, R120-00

HALL, B. Humanists and Protestants: 1500-1900, R120-00

HANKO, H. Contending for the Faith: The rise of heresy and the development of Truth, R130-00

HANKS, G. 70 Christians changing the world, R70-00

Ham, Ken. Creation Evangelism for the new millennium, R50-00

HAMMOND, P. Biblical Principles for Africa, R40-00

HOLMERS, AF. All Truth is God’s Truth, R70-00

HOLLENWEGER, WJ. The Pentacostals, R150-00

HUGHES, F. What do you mean Christian Education?, R50-00

KELLY, MW. The Impulse of Power: Formative Ideas of Western Civilization, R100-00

LADD, George E. The Presence of the Future, R100-00

LINDSELL, Harold, The Bible in the Balance, R80

LOCKERBIE, DB. A Passion for Learning: History of Christian Thought on Education, R150-00

MACDOWELL, Josh. The New Evidence that demands a verdict: evidence 1 and 2 fully updated in one volume answering questions for Christians in 21st century, R200-00

MCCRIE, Thomas. Story of the Scottish Church, from the Reformation to the Disruption, R250-00

OWEN, John. Justification by Faith, R200-00 (hardback)

PEARCY, Nancy, Total Truth: Liberating Christianity from its Cultural Captivity, R150-00

POLLOCK, J. Whitefield the evangelist, a biography, R80-00

RICHARDS, L. Every Name of God in the Bible, R100

ROBINSON, JAT. Redating the New Testament, R50-00

STONEHOUSE, Ned. J Gresham Machen: a biography, R150-00

WILSON, Doug (ed.) Bound Only Once: the failure of Open Theism, R100-00

WORRAL, BG. The Making of the Modern Church: Christianity in England since 1800, R70-00

WRAY, DE. Biblical Church Discipline (booklet), R20

ESKATOLOGIE/EINDTYD BOEKE:

BARNARD, A. 100 vrae oor die eindtyd, R100

d’Assonville, V.E. Die Koms van Christus en die Antichris, R50-00

Konig, Adrio. Jesus Christus, die Eschatos (eskatologie, die leer van die einde) , R70-00

Lohse, E. Die Openbaring van Johannes, R40-00

Verhoef, P.A. Israel in die Krisis (toekomsverwagting oor Israel), R40-00

TALE EN KOMMENTARE

SIKKEL, JC. Boek van Geboorten: verklaring van de Boek Genesis, R50-00

BOHL, FM & GEMSER, B. De Psalmen – Tekst en Uitleg (Nederlands), R50-00

GREIJDANUS, S. Commentaar of het NT: Lucas, deel 1 en 2 (1228bl, een van die beste kommentare op Lukas), R100-00

GROSHEIDE, FW. Commentaar op het NT: Handelingen deel 1 en 2, R100-00

HENDRIKSEN, W. New Testament Commentary: Matthew, W. Hendriksen, R120-00

MOULE, CD. An Idiom Book for NT Greek. R50-00

NG TEOLOE-DOGMATIEK REEKSE

a) Wegwysers in die Dogmatiek, 5 dele (R50-00 per boek):

deel 1: Die Lewende God (JJF Durand)

deel 2: Christus, die Middelaar (WD Jonker)

deel 3: Die Sonde (JJF Durand)

deel 4: Die Gees van Christus (WD Jonker)

deel 5: Skepping, mens, voorsienigheid (JJF Durand)

[Spesiale aanbieding vir 5 dele: R150-00]

Gelowig Nagedink-reeks (R50-00 per boek):

deel 1: Hier is Ek! -oor God (A. Konig)

deel 2: Jesus die Laaste – oor die einde (A. Konig)

deel 3: Hy kan weer en meer – oor die skepping (A. Konig)

[Spesiale aanbieding: R100 vir 3 dele saam]

GESKIEDENIS BOEKE

J.C. (Kay) De Villiers, Dwarstrekkers, Dwepers en Dokters: merkwaardige vertellings uit die Anglo-Boereoorlog, R120-00

Scholtz, G.D. Die ontwikkeling van die politieke denke van die Afrikaner,

deel 1 (1652-1806), R70-00

deel 2 (1806-1854), R70-00

M.E.R. Die Gewers, R50-00

Meintjes, Johannes. President Steyn, R150-00

Original languages Study Tools:(sommige reeds verkoop, doen eers navraag….)

Baumgartner Hebrew Lexicon & Supplementen, R100-00

Davidson’s Analytical Hebrew & Chaldee Lexicon, R100-00

Hebrew-Greek Key Word Study Bible (NIV), R80-00

KOHLENBERGER, JR. The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament, R250-00

Translation Handbooks on: Ruth, Luke, Mark, Romans, Acts, Galatbeerians, Thessalonians, Letters of John, R30-00 each

Wenham’s Elements of NT Greek, R30-00

Thayer’s Lexicon of the NT, R100-00

Bauer-Arndt- Gingrich Greek-English Lexicon of NT and early Christian literature, 2 volumes, R200-00

Moulton and Geden’s Concordance to the Greek Testament, R250-00

New Testament in 26 Translations, R80-00

NEDERLANDSE BOEKE 

VAN’T SPIJKER, W (red.). Bij Brood en Beker: Leer en gebruik van het Heilige Avondmaal in het NT en in de geschiedenis van de Westerse Kerk. R300-00

BELYDENISSKRIFTE KOMMENTARE IN Nederlands:

a) NGB

FEENSTRA, JG. Onze Geloofsbelijdenis, R70-00

POLMAN, ADR. Woord en Belijdenis, 2 dele, R80-00

________________ Onze Nederlandche Geloofsbelijdenis, 4 dele, R120-00

VENEMA, FF. Wat is een Christen nodig te geloven. R70-00
(al die boeke saam, 8 boeke: R300-00)

b) Heidelbergse Kategismus

DEDDENS, K. D. Dit is u Leven: 54 Catechismuspreken. R80-00

FEENSTRA, JG. Het Eigendom des Heren: Korte Verklaring van de HK. R50-00

VAN DER WALT, SJ. Die Vaste Fondament: Oordenkings op die HK (Afrikaans). R50-00

VELDKAMP, H. Zondagkinderen: kanttekeningen bij de HK (1 volume uitgawe). R80-00

WIELENGA, B. Onze Catechismus, 2 delen. R80-00

(al die boeke saam, 6 boeke: R300-00)

c) Dordtse Leerregels

FEENSTRA, JG. De Dordtse Leerregelen. R50-00 (nuwer uitgawe, R70-00).

[Spesiale aanbieding: al hierdie kommentare saam, : 15 boeke: R500-00]

B. WIELENGA FORMULIERE STUDIE STEL

Ons Doopsformulier (318bl), R80-00

Ons Avondmaalsformulier (451bl), R80-00

Ons Huwelijksformulier (352bl.), R80-00

[Spesiale aanbieding, x 3 boeke: R200-00]

Ander Nederlandse boeke:

AALDERS, G. Het Verbond Gods: Een hoofdstuk uit de geschiedenis der Openbaring. R50-00

BAVINCK, H. _____________ Magnalia Dei: Onderwijsing in de Christelijke Religie naar Gereformeerde Belijdenis. R70-00

_____________ Handleiding bij het Onderwijs in den Christelijke Godsdienst. R50-00

(Hierdie twee boeke is verkorte weergawe van Bavinck se magistrale werk: Gereformeerde Dogmatiek, 4 dele.  Dit is albeie goeie inleidende werke)

_______________ Het Christelijke Huisgezin. R50-00

DIJK, K. De dienst der kerk. R50-00

DOUMA, J. Algemene Genade: uiteensetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en J. Calvijn over ‘algemene genade’. R70-00

GISPEN, WH. Schepping en Paradijs: Verklaring van Genesis 1-3. R50-00

GROSHEIDE, FW (red.), Christelijke Encyclopedia, volledige 6 dele, R300-00 (Nederlandse stel)

RIDDERBOS, H. De Komst van het Koninkrijk, R60-00

_______________ Paulus: Ontwerp van zijn Theologie. R60-00

(2 boeke saam: R100-00)

SMILDE, E. Een Eeuw van Strijd over Verbond en Doop. R70-00

VELEMA, WH. Wet en Evangelie. R70-00

ALGRA, H. Het wonder van die 19de eeu, R50-00

_____________________ Magnalia Dei: Onderwijzing in de Christelijke Religie naar Gereformeerde Belijdenis, R50-00

___________________ Handleiding bij het Onderwijs in de Christelijke Godsdienst, R50-00

(albei hierdie laaste 2 werke van Bavinck is korter opsommings of samevatting van sy 4 delige werk: Gereformeerde Dogmatiek)

DE GRAAF, SG. Verbondsgeschiedenis, 2 dele, R80-00

DIJK, K. Korte Dogmatiek, R20-00

DIJK, K. De dienst der prediking, R40-00

EXALTO, K. Enigste Troos, inleiding tot de heidelbergse catechismus, R30-00

__________(red.) Reformatorische Stemmen: verleden en heden, R40-00

FEENSTRA, JG. Onze Geloofsbelijdenis (NGB), R50-00

FRANCKE, Joh. Veel vragen … een antwoord: keur van onderwerpen (oor, van en vanuit die Skrif beantwoord), R70-00

GEESINK, WA. Gereformeerde Ethiek, x2 dele, R80-00

GROSHEIDE, FW. (red.) Korte Christelijke Encyclopedia, R70-00

HAMERSMA, T. De Catechismus in 52 predikasies, R30-00

JANSE, A. Karel Barth, R30-00

JANSEN, Joh. Korte Verklaring van de Kerkordening, R40-00

KOOLE, JL. Liturgie en Ambt in the apostolische kerk, R40-00

KUYPER, A. E Voto Dordaceno: toelichting op den Heidelbergschen Catechismus, 4 dele, R150-00

_____________Uit het Woord: Stichtlelijke Bijbelstudies, x6 dele, R100-00

____________ Het werk van den Heiligen Geest, R80-00

____________ De Voleinding, 4 dele, R100-00 (paar bladsye geskeur)

LINDEBOOM, Hervormd en Gereformeerd, R50-00

RIDDERBOS, Herman. Komst van het Koninkrijk, R50-00

______________________ Het Woord, het Rijk en onze verlegenheid, R50-00

SCHILDER, K. De Openbaring van Johannes en het Sociale Leven, R50-00

______________ Christus en Cultuur, R40-00

SPOELSTRA, C& DREYER, A. Bouwstoffen voor die Geschiedenis NG Kerken in ZA, x3 dele, R150-00

VAN’T SPIJKER, W. e.a. (red.). Bij Brood en Beker: Leer en gebruik van de heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en de geschiedenis van de westerse kerk, R200-00

Posted by: proregno | August 22, 2022

GEREFORMEERDE DENKERS DEUR DIE EEUE KONFERENSIE

Die Teologiese Studente Vereniging (TSV) bied aan:

GEREFORMEERDE DENKERS DEUR DIE EEUE KONFERENSIE

Datum: Saterdag, 27 Augustus 2022

Plek: Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Suid

Program:

07:30 vir 08:00: Registrasie: Koffie en tee word bedien

08:00 – 08:30: Verwelkoming

08:30 – 09:45: Calvyn: Dr. Victor E. d’Assonville

09:45 – 10:00: Koffie breek

10:00 – 11:15: Kohlbrugge: Dr. Attie Bogaards

11:15 – 12:30: Kuyper: Dr. Christiaan Jooste

12:30 – 13:30: Middagete

13:30 – 14:45: Bavinck: Ds. Gerben Meijer

14:45 – 16:00: Schilder: Dr. Wikus Buys

16:00 – 16:30: Koffie breek

16:30 – 17:45: Totius: Ds. Slabbert le Cornu

18:00 – einde: Aandete en bedankings

Die konferensie hanteer belangrike denkers binne die Gereformeerde tradisie soos Johannes Calvyn (bekende reformator), Friedrich Kohlbrugge (Nederlandse teoloog van die 19de eeu), Abraham Kuyper (minister en kerkleier), Herman Bavinck (bekende gereformeerde dogmatikus), Klaas Schilder (bekende neo-Calvinis) en J. D. du Toit (Dopper, Bybelvertaler en prof in teologie). Die TSV het vir die konferensie kenners versamel op hierdie ses denkers om aanbiedings te gee oor elkeen se lewe en hulle teologie.

Elkeen van die denkers het ‘n bydrae gelewer tot die gereformeerde teologie en sy ontwikkeling vandag. Daarom hierdie belangrike konferensie om dieper en meer te leer oor elkeen. ‘n Mooi ideale geleentheid vri alle en enige lidmate, predikante, profesorre, en teologiese studente.

R50 pp, verdere navrae oor die konferensie kan gerig word aan

Alistair van Heerden, voorsitter van die TSV in Potchefstroom:

066 553 2749

Skryf in by – https://forms.gle/HEswydmFz3VhPbCw7

Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na.” (Heb 13:7)

DIE CHRISTELIKE HUISGESIN

HOOFSTUK 3 (deel 1): Die huisgesin onder die volke na die sondeval

Herman Bavinck

[Vertaal deur S. Le Cornu uit die oorspronklike, Het Christelijk Huisgezin (Kampen: J.H. Kok, 1908).  Meer inligting oor Bavinck (1854-1921) kan hier bekom word: http://hermanbavinck.org/ Van sy werke kan hier, Paideia Press, en hier, Neo-calvinisme, afgelaai word]

Vorige inskrywings:

Inleiding en agtergrond (ook tot vertaalprojek)

Hoofstuk 1: Die oorsprong van die huisgesin

Hoofstuk 2: Die versteuring van die huisgesin 

Inleiding tot hoofstuk 3 – S. Le Cornu
In hoofstuk 3 hanteer Bavinck drie sake: die sondige gevolge op die huisgesin; die ewolusionistiese siening oor die ontstaan van huisgesinne, en dan laastens wys hy die onakkuraatheid uit van die ‘ewolusionistiese kontruksies’ (deel 2 – volgende keer).

Op treffende wyse verduidelik hy die ontstaan van verskillende gesinne, families, volke, ens. vanuit Bybelse perspektief. As mens sy beskrywing lees van die ewolusionistiese sienings, ‘n beweging van  matriargisme na patriargisme, dan sien mens die sonde se gevolge nog meer, deur alle tye, maar ook ons tye.

Ironies, is evolusionisme se roem dat die mens van die primitiewe ‘dierlikheid’ na hoër edele beskawings ‘evolueer’, maar as mens na die vrugte kyk van die humanisties-ateistiese wêreld en tye om ons, as mens sien hoe ons tye (veral vanaf die 20ste eeu, waar ‘n James Bond figuur die held is, omdat hy onder andere, ‘romanties’ in elke fliek by die volgende vrou wellustig slaap en nêrens  en met niemand ‘settle’ nie , die Lone Ranger Camel cowboy ideologie en kultuur van jongmanne wat nie wil trou nie (skandalig ook in die kerk kultuur?) maar sogenaamd ‘vry sonder een vrou en kinders’ wil wees  …. moreel eties losbandig al meer vervalle is en raak (2 Tim. 3) dan lyk dit of die mens nog meer en meer ‘devolueer’, dus nog meer agteruitgaan en terugkeer na die (volgens ewolusionistiese sienings) die oer-primitiewe bandelose ‘ontstaanstye’.

Dit is nou hul wat die Bybelse geloof en lewensbeskouing oor die huwelik en gesin, kundig en onkundig verwerp, selfs in die kerke wat bv. saambly verhoudings buite die eg (hoerery) goedpraat,  en dan kan rondbeweeg tussen ‘partners totdat een lekker pas’ … alles onder die seënende verdraagsaamheid van valse kerke en leraars.

Sien het hierdie paar aanhalings:

“So het hulle saamgeleef soos die diere van die veld; geen huwelik en geen huisgesin het hoegenaamd bestaan nie, daar was ook nie sprake van bloedskande, prostitusie en owerspel nie. Elke man het aan elke vrou behoort, en elke vrou het aan elke man behoort. Mense identifiseer hierdie situasie van ‘n heeltemal ongeordende seksuele lewe wat geheel en al deur wellus beheer word deur die term promiskuïteit, totale vrye seksuele verhoudings.”

“Die vader was en het onbekend gebly, maar almal het geweet wie die kind se moeder was. Sodoende is die kind deur die moeder uitgeken; die moeder was die baas in die huisgesin; sy was die een wat eerste gestalte gegee het aan die gesinslewe en huislike lewe, en het aanvanklik gesag in alles gehad. In hierdie tydperk van ontwikkeling het daar gevolglik ‘n matriargie bestaan ​​en selfs ‘n feminokrasie. Daardie tydperk was die ideale tyd vir vroue, want hulle het mag gehad wat hulle later nooit weer sou gehad het nie.

Maar hierdie tydperk van vroulike heerskappy het tot ‘n einde gekom. Daar was ‘n soort van gesinslewe met die vrou aan die hoof. Maar die man ontbreek nog, hy was glad nie deel daarvan nie. Inteendeel, op daardie stadium het die vrou nog nie één man gehad nie, maar sy het baie mans gehad, eers die een en toe die ander (poliandrie), wat haar besoek het en haar in die steek gelaat het en hul tyd nie in die gesin deurgebring het nie, maar in wye oop natuur of in mekaar se geselskap, wat hulself veral besig hou met jag en visvang.”

__________________

Lees opnuut die inleiding tot hierdie vertaalprojek van Bavinck se boek, waarin ek aantoon hoekom hierdie boek so belangrik is vir elke gelowige, veral elke gesin en gemeente, en daarom het ek dit begin vertaal (dankie vir elkeen wat al donasies begin gee het vir die Bavinck vertaalprojek, hopelik kan sy Magnalia Dei – ‘n opsomming van sy magistrale werk, Gereformeerde Dogmatiek, 4 groot dele, die volgende projek wees.)

____________________________________

HOOFSTUK 3 deel 1: Die huisgesin onder die volke na die sondeval

Die verwoesting van die gesin deur sonde

Die afkoms van die menslike geslag van een ouerpaar het vanselfprekend beteken dat die seuns en dogters van Adam en Eva, wat dus broers en susters was, met mekaar in die huwelik sou tree. Op daardie stadium was die huwelik tussen broers en susters nog nie bloedskande nie, aangesien hul onderlinge verhoudings nog nie vasgestel en afgebaken kon word van ander gesinne nie. Eers later toe baie gesinne tot stand gekom het, kon die gedagte ontstaan dat broers en susters verskillend in verhouding tot mekaar staan as in verhouding met die kinders wat uit ander ouers gebore is en van ander gesinne afstam.

In daardie tyd, word toe onder God se bestuur en deur die heilsame sorg van sy voorsienigheid, die diep en onuitwisbare gevoel van bloedverwantskap en bewustheid van bloedskande binne in die mens se hart geplant, wat as een van die kragtigste bolwerke dien vir die beskerming van die gesin en vir die beteuling van ongeregtigheid.

Dit is so, want van die begin af was dit God se wil dat, sodra meer huisgesinne ontstaan het, die man sy eie vader en moeder sal verlaat, en nie meer onder die ouerlike gesin nie, maar onder ‘n ander familie ‘n vrou as hulp sou verkry. Aan hierdie wil van God is die wonderlike uitbreiding van die menslike geslag, die eindelose verskeidenheid onder mense, en die onuitputlike rykdom van verhoudings tussen gesinne en families, geslagte en volke, te danke. Elke huwelik voeg verskeie siele gawes en onderskeie liggaamlike kragte saam, wat daardeur ‘n nuwe bron van ‘n bepaalde volheid van die lewe word.

Maar sonde het dadelik sy vernietigende effek op die huisgesin uitgeoefen. Dit bring reeds onenigheid tussen Adam en Eva, en veroorsaak dat die man sy vrou blameer.[1] Dit het Kain met haat teen Abel vervul en aangehits tot broedermoord.[2] Dit het Lameg tot poligamie verlei, en om in sy lied ter lof van die swaard, te roem in daardie glorieryke uitvinding van Tubal-Kain.[3] Danksy daardie uitvindsel het hy nou wapens gehad waarmee hy homself tot sewentig maal sewentig kon wreek teen elkeen wat hom of een van sy mense te na kom! Wraak en wraaksug was die inspirasie van die eerste lied wat ons van die lippe van die gevalle mens hoor.

En die daaropvolgende hoofstukke van Genesis wat tot die sondvloed lei, vertel vir ons die groei en verspreiding van sonde waaraan die mensdom gedurende daardie tydperk hul oorgegee het. Goddeloosheid en onsedelikheid het hand aan hand gegaan. Hulle het geëet, gedrink, getrou en is uitgegee in die huwelik tot die dag toe Noag in die ark ingegaan het en die vloed gekom het en hulle almal vernietig het.

Na die sondvloed het die nageslag van Noag, wat op daardie stadium nog uit een volk bestaan het en deur een taal en dieselfde woordeskat aanmekaar verbonde was, hul in die land Sinear[4], wat in suidelike Babilonië geleë was. Maar toe later, as straf vir die bou van die toring, hul taal verwar word, is die klein menslike geslag opgedeel in groepe, stamme, of volke en vanuit Babilonië oor die hele aarde versprei. Elke volk het van toe af sy eie eie gang gegaan en sy eie ontwikkeling ondergaan. Almal het uit hul gemeenskaplike woonplek ‘n skatkis van tradisies en idees, sedes en gebruike en vermoëns saamgeneem wat gedeeltelik behoue ​​gebly het in die kultuur van volke. Hulle gaan egter nietemin uiteen, word al meer van mekaar verwyder en staan geleidiglik vyandig teenoor mekaar. ’n Beduidende deel van die menslike geskiedenis behels oorlogvoering tussen stamme, rasse en volke.

Daarom het die lewe van huwelik en gesin natuurlik op heel verskillende maniere onder die verskillende volke ontwikkel. ‘n Mens kan nie al die volke van verskillende gebiede van die aarde en deur verskillende eeue op een lyn plaas en op dieselfde manier behandel nie. Daar is volke wie se familielewe ‘n relatiewe reinheid en kuisheid getoon het, en daar was ander onder wie dit op ‘n verskriklike manier ontaard het. Selfs onder dieselfde volk kom gunstige en ongunstige toestande voor, en blyk daar en dan sedelike verheffing plaas te vind. So is dit ook nie seldsaam dat ‘n volk op die hoogtepunt van sy bloei en welvaart, nietemin deur weelde en oorvloed, in terme van godsdienssin en moraliteit, in huislike en familielewe agteruitgaan en verval. Die oog van die geskiedkundige moet altyd onbevoordeeld en oop wees vir hierdie buitengewone groot verskeidenheid van die lewe van volke.

Die oorsprong en ontwikkeling van die gesin volgens die leer van Ewolusie

Vandag egter oortree mense hierdie eenvoudige en tog so onweerlegbare wet in die mees gruwelike wyse. Onder die invloed van die leer van evolusie het mense ‘n koers uitgestippel in terme van die idee dat die hele mensheid en ook elke volk sy eie ontwikkelingsproses ondergaan het en selfs moet deurmaak. Die stasies langs daardie roete word met groot akkuraatheid geïdentifiseer en word soos volg genoem. Eers het daar onder mense op die gebied van die seksuele lewe niks anders as promiskuïteit en bywyvery nie. Mense stam volgens die aanspraak van die evolusioniste, van die diere af, van een of meer pare, in een of meer streke. Dit kan nie met sekerheid gestel word nie, maar in elk geval, hulle stam van diere af, en het hul baie langsaam van hul oorsprong geskei, hul bo hul voorouers verhef, en vir eeue half-dierlik gebly.

So het hulle saamgeleef soos die diere van die veld; geen huwelik en geen huisgesin het hoegenaamd bestaan nie, daar was ook nie sprake van bloedskande, prostitusie en owerspel nie. Elke man het aan elke vrou behoort, en elke vrou het aan elke man behoort. Mense identifiseer hierdie situasie van ‘n heeltemal ongeordende seksuele lewe wat geheel en al deur wellus beheer word deur die term promiskuïteit, totale vrye seksuele verhoudings.

Nietemin, van die begin af reeds het daardie dier-mense mekaar nodig gehad, nie net om hul seksuele drif te bevredig nie, maar ook om in hul lewensonderhoud te voorsien, en hul voortbestaan te verseker teen die verwoestende mag van die natuur of die aanvalle van wilde diere. Op hierdie manier het ‘n sekere vorm van gemeenskapslewe geleidelik ontwikkel. Gesin en familie het nog nie bestaan nie; ouerlike en kinderliefde was nog heeltemal onbekend; ‘n gevoel van skaamte was steeds feitlik vreemd aan daardie eerste mense. Hulle het egter tog soos baie dieresoorte in groepe saamgeleef; uit die horde, wat die oorspronklike, vroegste vorm van gemeenskaplike lewe was, het die ingewikkelde, ryke samelewing geleidelik oor ‘n tydperk van honderde en duisende eeue ontstaan. Die kinders wat gebore is, het nie aan die vader of moeder behoort nie, maar aan die horde, en was van geboore in die stamverband opgeneem.  gemeenskap vanaf geboorte.

Seksuele verhoudings het aanvanklik plaasgevind tussen mans en vroue wat aan dieselfde horde of groep behoort het. Maar dit het geleidelik verander. Dit kon gebeur het, byvoorbeeld dat daar binne die kring van ‘n eie horde nie genoeg vroue was nie of dat mans vroue begeer het wat aan ‘n ander horde behoort het. Dan sou mans alleen gaan of saam in ‘n groep om vroue van ‘n ander groep te roof. Sulke ontvoering van vroue het dikwels op ‘n wye skaal voorgekom, met hewige en bloedige gevegte. Die herinnering aan daardie ou situasie is steeds bewaar onder baie volke in terme van vroue wat gekoop word vir ‘n aansienlike bedrag, of gekoop word deur middel van ‘n skynkoop en as ‘n bruidskat in die huwelik geneem is.

Maar hierdie vroueroof en die daaropvolgende seksuele verhoudings met vroue van ‘n ander horde of stam het die bykomende gevolg gehad dat binne die sirkel van die horde gemeenskap ‘n ander sentiment begin vorm aanneem het, naamlik die gevoel van bloedgemeenskap en bloedverwantskap. Hierdie gevoel was van grootse betekenis, aangesien dit die bron van ‘n unieke nuwe ontwikkeling word. Toe hierdie gevoel ontstaan ​​het, het die mensheid ‘n nuwe weg ingeslaan, die weg van die familielewe in onderskeid van die horde lewe.

Hierdie bloedverwantskap is egter aanvanklik slegs deur die moeder erken, want die huwelik het nog nie bestaan ​​nie; die man het sy wellus bevredig, maar het nie langs en met die vrou geleef met wie hy daardie een oomblik gebind het nie. Maar die vrou het ‘n moeder geword; sy het die kind ten minste ‘n tyd lank by haar gehou na die kind se geboorte. Daardie kind het sy moeder nodig gehad vir kos en bystand, andersins sou hy omgekom het. Op hierdie manier was die band tussen ma en kind baie meer heg, intiem en sterk as dié tussen die vader en die kind; trouens, daardie laasgenoemde verhouding het in die begin eers nie bestaan ​​nie.

Die vader was en het onbekend gebly, maar almal het geweet wie die kind se moeder was. Sodoende is die kind deur die moeder uitgeken; die moeder was die baas in die huisgesin; sy was die een wat eerste gestalte gegee het aan die gesinslewe en huislike lewe, en het aanvanklik gesag in alles gehad. In hierdie tydperk van ontwikkeling het daar gevolglik ‘n matriargie bestaan ​​en selfs ‘n feminokrasie. Daardie tydperk was die ideale tyd vir vroue, want hulle het mag gehad wat hulle later nooit weer sou gehad het nie.

Maar hierdie tydperk van vroulike heerskappy het tot ‘n einde gekom. Daar was ‘n soort van gesinslewe met die vrou aan die hoof. Maar die man ontbreek nog, hy was glad nie deel daarvan nie. Inteendeel, op daardie stadium het die vrou nog nie één man gehad nie, maar sy het baie mans gehad, eers die een en toe die ander (poliandrie), wat haar besoek het en haar in die steek gelaat het en hul tyd nie in die gesin deurgebring het nie, maar in wye oop natuur of in mekaar se geselskap, wat hulself veral besig hou met jag en visvang.

Maar hierdie nomadiese lewe het geleidelik oorgegaan na ‘n gevestigde lewe; jag en visvang het plek gemaak vir landbou en veeteelt. Daardeur is mans nouer aan die huis verbind, en hulle het geleidelik saam met die vroue wat hul geneem het, en kinders wat hulle by hul verwek het, begin woon.  Toe hulle op hierdie manier meer verbind geraak het aan hul huise, en deur hul arbeid onderhoud aan die gesin verskaf het, toe gaan die mag van die vrou geleidelik oor na die man. Die mans het geleidelik en onvermydelik of ook deur geweld die vroue op die agtergrond gedring, hulle onderdruk en hul slawe gemaak. Die vroue heerskappy is vervang deur die manne heerskappy; matriargie is geleidelik vervang deur patriargie.

Hierdie patriargale tydperk is gekenmerk deur die vader wat alle gesag en mag in die gesin besit het. Die vrou, kinders, slawe, huis, diere, landerye, ens., was alles sy eiendom. Hy kon met hulle maak soos hy wou, en het selfs die beskikking gehad oor die vryheid en die lewe van sy vrouens en kinders. Nie net kon hy soveel vrouens neem as wat hy wou nie (poligamie, in plaas van die vroeëre poliandrie), maar hy kon hulle ook wegstuur, verkoop, skei, wat ook al hom behaag.

Maar hierdie situasie was ook nie bestem om te bly nie, vir enkeles was om so weelderig te lewe, maar die eenvoudige burgers en die armes kon nie soveel vrouens en kinders onderhou nie.  Hulle was natuurlik deur omstandighede gedwing om saam met een vrou te lewe, in die praktyk het die poligamie dus plek gemaak vir die monogamie, die huwelik van een man met een vrou. Hierdie praktyk is vervolgens daarna teoreties gevestig en in baie beskaafde lande tot wet verhef.”

VOLGENDE KEER: HOOFSTUK 3 deel 2: Die huisgesin onder die volke na die sondeval – Die onakkuraatheid van die ewolusionistiese konstruksie
____________________

[1] Gen. 3:12.

[2] Gen. 4:8.

[3] Gen. 4:23-24.

[4] Gen. 11:2.

Teen die postmodernisties-liberale kerk en wêreld, handhaaf die Bybelse Antitese

En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt.” (Gen. 3:15)

Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.” (Matt. 4:4)

Ek luister onlangs na ‘n preek-lesing oor die baie belangrike onderwerp, sola Scriptura (die Skrif alleen) vanuit Matteus 4:11 met verwysing na die woord ‘Maar…’  waarmee vers 4 begin, waarin die prediker hierdie belangrike opmerkings maak met verwysing na die wesentlike belangrikheid vir gelowiges en die kerk van Christus om die ‘antitese’ tussen Christen en die Satan, waarheid en leuen, kerk en wêreld. ens., te handhaaf, en dit op elke terrein van lewe en denke, wat wesentlik is vir alle bekering en voortdurende reformasie. Dit is juis die totale gebrek aan ‘antitese’ prediking, katkisasie, opvoeding en onderwys, evangelie-verkondiging, lewenshouding en beskouing, ens., wat die verval van ons gesinne, gemeentes en gemeenskappe bevorder (beklemtonings bygevoeg):

“The first word is ‘But,’ and that immediately indicates that Jesus was contradicting the devil. That doesn’t seem very polite in our pluralistic society. But it is absolutely imperative if we are to see long-term change. I have met many liberals who are quite willing for you to tell the truth. Their attitude is, ‘If you want to believe that, that’s fine. That is true and good for you and this is true and good for me.’ But they get irate the moment you say, ‘But, what you are holding to is false.’ It’s that ‘but’ that gives antithesis.

And it’s the antithesis that gives power to penetrate culture.

Years ago Francis Schaeffer was warning the evangelical church that they would lose the culture battles unless they started maintaining antithesis. Antithesis is a sharp distinction between truth and falsehood, between A and non-A, right and wrong, light and darkness. We have lost the battle because postmodern thinking has infected the church. Postmodernism rejects antithesis. Schaeffer pointed out that you have not fully defended the truth if you only state what is true. You must also deny the truth of the opposite. You must oppose falsehood. That’s not politically correct. Anyway, Francis Schaeffer said,

‘To the extent that anyone gives up the mentality of antithesis, he has moved over to the other  side, even if he still tries to defend orthodoxy or evangelicalism.’

That, my friends, is an indictment of almost the entire evangelical church of today. They need to hear that message. Let me read that quote again. Francis Schaeffer said,

“To the extent that anyone gives up the mentality of antithesis, he has moved over to the other side, even if he still tries to defend orthodoxy or evangelicalism.”

The modern church wants nice conversation, not debate. They want opinions to be freely stated, but no opinion to be called false. The word heresy has ironically become heresy. Church discipline is castigated. Intolerance is ironically no longer tolerated.”

Dit is wat Jesus ons leer in ‘antitese’ teen, en in die stryd teen die Satan, die leuens van hierdie wêreld, die oorblyfsels van die sonde in ons harte (HK Sondag 52), ons is vir of teen Hom, in alles  wat ons is en het (Lukas 11:23).

Ons gereformeerde belydenis, in navolging van Christus en sy Woord, handhaaf die Antitese, ons glo, bely én verwerp van harte:

Ons bely in navolging van die Skrif (om ‘n paar voorbeelde te noem):

 • nie net die absolute, onfeilbare genoegsaamheid van die Heilige Skrif nie, maar verwerp antiteties ook enige geskrifte of mense wat daarmee gelykgestel word, ‘want die waarheid is bo alles’ – NGB artikel 7
 • nie net dat die enige ware God Drie-enig is nie, maar verwerp antiteties ook “die Jode, Mohammedane en sommige valse christene en ketters soos Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Samosatenus, Arius en derglike, wat tereg deur die regsinnige vaders veroordeel is.” – NGB artikel 9
 • nie net die geestelike wêreld, opstanding en ewige lewe nie, maar verwerp antiteties, dit is, “verfoei ons ook die dwaling van die Saduseërs, wat ontken dat daar geeste en engele is; ook verwerp ons die dwaling van die Manigeërs, wat sê dat die duiwels hulle oorsprong uit hulleself het en reeds van nature sleg is en nie sleg geword het nie.” – NGB artikel 12
 • nie net die ware kerk nie, maar verwerp antiteties die valse kerk, wat aan “aan homself en sy besluit meer mag en gesag toe(skryf) as aan die Woord van God; dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie; dit bedien die sakramente nie soos Christus dit in sy Woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na eie goeddunke; dit vertrou meer op mense as op Christus en dit vervolg hulle wat volgens die Woord van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy euwels, gierigheid en afgodery bestraf.” – NGB artikel 29
 • nie net die verbondsdoop nie (ons en ons kinders), maar verwerp antiteties “die dwaling van die Wederdopers, wat nie tevrede is met die een doop wat hulle een maal ontvang het nie en wat bowendien ook nog die doop van die gelowiges se kindertjies veroordeel.” – NGB artikel 34
 • nie net die heilige nagmaal nie, maar verwerp die Roomse Mis as “vervloekte afgodery” (HK Sondag 30)
 • nie net die soewereine genade alleen uitverkiesing, en redding deur die geloof alleen nie, sonder enige van ons werke, maar ons verwerp antiteties die ketterye en dwalinge van Pelagius, Arminius, ens., daarom hoor ons heeltyd die Sinode van Dordt in navolging van die Skrif wat nie net ‘n uiteensetting gee van die ware verlossingleer in 5 hoofstukke nie, maar ook by elke hoofstuk byvoeg “Die Sinode verwerp …. die Sinode leer” – Dordtse Leerreëls hoofstukke 1-5 met ‘verwerpinge van dwalings’

As die bybelse antitese nie in alles gehandhaaf word nie, dan volg die sinkretisme, die vermenging van ons geloof met valse godsdienste of filosofieë en idees van hierdie wêreld, dus met die goddelose tydsgees met al sy ‘wysgeriges, gurus, sielkundiges, filosowe, positiewe denkers,’ ens. (1 Kor. 1:18-31; Kol. 2:8; 2 Tim. 3:1-9; 4:3,4).

Prof. HG Stoker skryf in waarskuwing reeds in die vorige eeu daaroor, in sy treffende lesing tydens die Stigtingsdag vieringe van 1952, onder die titel “Die Calvinisme as wortel van ons volksbestaan” (beklemtonings bygevoeg):

Sinkretisme is in enger sin die vereniging van die Christelike met ‘n heidense godsdiens, maar in ruimer sin, soos dit hier gebruik word, die vereniging van geloofsinhoude of van stelsels of van lewens- en wêreldbeskouings of van lewenshoudings, lewenstyle, lewensgewoontes en lewenswandel wat op botsende grondslae, op botsende fondamente of op botsende grondbeginsels rus.  Waar die Calvinisme in ons volksgeskiedenis voorheen op vreemde ‘ideologieë’ temperend en omvormend kon ingewerk het, daar het die vreemde ‘ideologieë’ vandag so aan krag en invloed gewen dat hulle hulself in ons volkslewe en teen­oor die Calvinisme kan handhaaf.  En juis omdat die Calvinisme wortel van ons volksbestaan was en nog grotendeels is, ontstaan in ons volkslewe die sinkretis­me van Calvinisme en modernisme, van Christendom en moderne heidendom, asook van gereformeerde en nie-gereformeerde religie.

Ons volk wil op die betrokke onderskeie terreine en in die betrokke onderskeie kringe sy Calvinisme verenig met, onder andere, modernisme, humanisme, liberalisme, positivisme, scientisme, evolusionisme, materialisme, pragmatisme, nasionaal-sosialisme, ekonomisme, metodisme, irrasionalisme, eksistensialisme, en dialektisisme. Hy wil Calvinis en tegelyk iets anders wees. Die enigste rigting waarteen ons volk hom vierkant verset en waarmee dit (afgesien van enkele uitsonderlike gevalle) geen sinkretisme aangaan nie, is blykbaar die Kommunisme, wat in sy uitgesproke anti-Christelike en anti-godsdienstige karakter en op grond van sy gevaar vir ons naturellebevolking, moeilik met ons volk se Calvinisme verenigbaar is.

Maar afgesien hiervan: Sinkretisties is ons huweliks- en gesinslewe; sinkretisties ons skoolwese; sinkretisties ons maatskaplike lewe; sinkretisties is ons pers (met sy onverkwiklike sensasionalisme); sinkretisties ons politieke organisasies en ons volksbewegings en volksorganisasies; sinkretisties is ons ekonomiese lewe en arbeidersorganisasies; sinkretisties is verskillende staatswette; sinkretisties is ons wetenskaplike denke; sinkretisties is ons letterkunde; sinkretisties is ons sedelike lewe; sinkretisties sou selfs ons godsdienstige en kerklike lewe genoem kon word weens die vereniging van die gereformeerde godsdiens en belydenis met die metodisme en met die dialektiese teologie.

Dat die sinkretisme bevorder word deur die oorheersende invloed van die tegniek, deur die wêreldkontakte wat, onder andere, vervoer, die pers, die radio en die filmwese bring, en deur die huidige wêreldwye vervlegting van ons belange met die van ander volke – dit wil ek net noem.

Die gebrek aan bewuste antitese in ons volkslewe is maar die keersy van die sinkretisme.  So sinkretisties as dit hier by ons toegaan, gaan dit by ander volke nie toe nie.  Sinkretisme by ons is ‘n defaitistiese handeling waarmee die Cal­vinisme as wortel van ons volksbestaan hom nog probeer handhaaf teen die vreemde ,ideologieë’ wat vir hom te invloedryk is. En dis ‘n teken van swakheid. …”

Maar dan skryf prof. Stoker ook (hopende op God se genadige ingrype deur wedergeboorte, bekering en verdere reformasie deur sy Gees en Woord vir sy tye en ons tye en alle tye?), as volg:

Nieteenstaande hierdie agteruitgang glo ek nog dat daar ‘n kern van ons volk is wat aan sy verlede ten volle trou bly en in die regte rigting voortbou.  Ek glo nog dat daar ‘n tyd sal kom waarin God ons volk sal wakker skud tot ‘n stryd wat die so nodige antitese sal skep en die toegedekte antitese, die dubbelslagtige en dubbelhartige karakter van die sinkretisme, sal ontbloot en daardeur vernietig – ‘n stryd wat noodwendig op kerklike en godsdienstige terrein sal moet begin omdat die Calvinisme die geestelike wortel van ons volksbestaan is.  Ek glo dit omdat die taak wat God aan ons volk hier in Suid-Afrika en ten bate van die hele Afrika gestel het, nog lank nie afgehandel is nie, ‘n taak waarin die stryd tussen Oos en Wes ‘n sentrale rol gaan speel. Dat God ons volk roep, blyk duidelik uit die roeping van ons volk in die huidige wêreldverwarring.”

Mag daardie woorde waar word, nie net onder die Afrikanervolk en ons kerke nie, maar onder elke volk, stam, taal en nasie in SA, in Afrika, in die ganse wêreld, dat sy kinders orals ‘n evangeliserende en dankbaar-gehoorsame invloed sal uitoefen, om mense te wys op die wet en evangelie van Christus (Matt. 5:1-20), alles tot sy eer: soli Deo gloria! 

Maar alles begin, en, staan en val by waar ons met Christus en sy Woord deur sy Gees, staan: vir Hom en teen Hom, in alles, my ganse lewe, innerlik en uiterlik, op elke terrein van die lewe, het ek, het ons, Hom werklik lief, ken ons Hom werklik, dan kan dit nie anders as om ons lewens te begin verander nie, lees 2 Tim. 3:12 tot 4:8, biddend, soekend na sy wil daar waar die Here u geroep en geplaas het.

Gaan luister of lees gerus die preek-lesing van dr. Phillip Kayser waarna ek hierbo verwys het, waar hy basies woord-vir-woord Matteus 4:11 verklaar hoe dit toepaslik tot ons tye spreek, en hoe belangrik dit is om die regte Skrifbeskouing oftewel Woordbeskouing te hê wat tot die hele lewe spreek (sien ook sy ander werke en bediening hier).

Op die wonder en verwondering van die wedergeboorte as geskenk van God in Christus deur die krag van die Gees, kan nie anders as volg dat ons in navolging van die Psalmskrywer dit uitroep nie, en ons hele lewe lank soek:

Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet.” (Ps 119:18)

JA, HERE open ons oë om die wonder van die koms van die Koninkryk in Christus, die weg tot saligheid in Christus alleen, reg te ken en te verstaan vir ons lewens, maar dan juis voortvloeiend daaruit, open my oë om te sien die wonders van u Woord vir al my verhoudings, vir ons lewens op elke terrein, om deur die Gees en Woord toegerus te word vir elke goeie werk, of ons eet of drink of wat ons ookal doen (1 Kor. 10:31; 2 Tim. 3:14-17), om Hom en ons naaste te dien in sy Koninkryk, totdat die volkomenheid van u Ryk kom met die wederkoms:

HK Vr. 123: Wat is die tweede bede? Antw.  Laat u koninkryk kom.  Dit is:  Regeer ons so deur u Woord en u Gees dat ons hoe langer hoe meer ons aan U onderwerp;  bewaar en vermeerder u kerk;  vernietig die werke van die duiwel en alle heerskappy wat hom teen U verhef, en verder ook alle bose planne wat teen u heilige Woord bedink word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin U alles sal wees in almal.

_________________________________

Sien ook die volgende bronne oor die belangrikheid van Antitese, asook hoe die Bybel ons basis is om antitetiese geloof en lewens-en-wêreldbeskouing te bepaal:

British Reformed Fellowship: Conference on ‘The Antithesis:

1 The Idea of the Antithesis 

2 The Antithesis and the Truth 

3 The Antithesis and the World 

Keeping God’s Covenant and the Antithetical Life – Prof. Herman Hanko (Online here.)

At War With the Word: The Necessity of Biblical Antithesis by Greg L. Bahnsen

“The antithesis between followers of God and followers of Satan is sovereignly inflicted as God’s judicial curse. This enmity is not only social but also intellectual in nature, and, therefore, to ignore it in our apologetic is to compromise the gospel. Without the ingredient of antithesis, Christianity is not simply anemic, it has altogether forfeited its challenge to all other worldviews.” 

Scripture on the Antithesis, RB Kuiper

“This article is about the antithesis we find in Scripture and in this world, a antithesis between Christ and Satan, and between the believer and the unbeliever (church and world). This article also discusses Genesis 3:15.” 

The Antithesis, Ronald Hanko

“This separation is spiritual. We are not called to come out of the world physically (I Cor. 5:10). That is the mistake made by those who become monks or nuns, or who forbid marriage or the eating of certain foods. The antithesis does not mean that we separate ourselves physically from the world around us or from the things of this world.” 

Bybelse wêreldbeskouing, Julie 2022, al die lesings kan hier gekyk word: Pactum Institute

Die volledige program en lesings in geskrewe teks is ook hier beskikbaar: BW seminaar 2022

“Die kerk het die taak en opdrag om die soewereine Evangelie van Jesus Christus te verkondig aan alle volke en hulle dissipels te maak deur hulle te leer om alles te onderhou wat Hy ons beveel het (Matt.28:19).  Dit behels om die ‘volle raad van God’ oor God, mens en wêreld, en hul onderlinge verhouding tot mekaar te leer, vir soverre God dit in sy Woord aan ons geopenbaar het.  Deur die Woord en Gees moet ons ons hoe langer hoe meer in ons denke en dade onderwerp aan Christus se heerskappy.  Dit behels ook om ons tydsgees te ken sodat ons dit meer effektief kan konfronteer met die Evangelie van Jesus Christus en die Christelike lewens-en wêreldbeskouing wat vir ons in die Woord geopenbaar is.”

Nog artikels oor lewensbeskoulike opvoeding en wet en evangelie.

LEER PREDIKING: NGB artikel 37

Die wederkoms: laaste oordeel en ewige lewe (2 Tim. 4:1-8)

Lees: 2 Tim 3:12-4:18

NGB artikel 37: Die opstanding, laaste oordeel en ewige lewe

Teksverse: “EK besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ’n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ’n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ’n evangelis; vervul jou bediening. WANT ek word alreeds as ’n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.” (2 Ti 4:1–8)

Tema: DIE GENADIGE VERLOSSER KOM AS REGVERDIGE REGTER, MAAK JOU GEREED, AS JY VANDAG SY STEM HOOR!

(Preekopname: GK Carletonville, 2022-08-07, nota: let wel, die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie, die notas is nie volledig nie, die audio preek is die volledige preek).

Aflaai (regs kliek): NGB art. 37 (2 Tim. 4:1-8)

“EN die Fariseërs en Sadduseërs het nader gekom om Hom te versoek en het Hom gevra om hulle ’n teken uit die hemel te laat sien. Maar Hy antwoord en sê vir hulle: In die aand sê julle: Mooi weer, want die lug is rooi. En in die môre: Stormweer vandag, want die lug is donkerrooi. Geveinsdes, julle weet wel om die voorkoms van die lug te onderskei, en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie?” – Matt. 16:1-3

Geliefdes in Christus,

Jesus leer met hierdie woorde, dat ons as mense, as ons sien ’n storm kom, deur die donderweer in die verte te sien, die woeste winde wat waai… dat ons skuiling sal soek … ons motors, as die hael kom, intrek, dus die stormtekens laat ons oorgaan in sekere dade … dit bepaal wat ons doen… nou en dadelik.

Soveel te meer as ons weet, Jesus kom weer, as ‘regverdige Regter’ (2 Tim. 4:8; Op. 19)!

In die Timoteus boek of brief, is Paulus aan die einde van sy lewe en bediening, v. 6-8, en hy skryf sy laaste woorde aan die leraar Timoteus, en die gemeente in Efese, en by implikasie aan ons, hier in die laaste hoofstuk, hoofstuk 4.

En waarmee eindig hy sy bedieningswoorde?

“EK besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk…”  

Hy noem die allesbepalende finale 2de koms van ons Here Jesus Christus, Hy kom, en as Hy kom is dit as die Regverdige Regter, om … soos ons vanoggend weereens bely het, die lewendes en die dooies, almal te oordeel (Apostoliese Geloofsbelydenis).

En hierdie toekomstige finale groot historiese werklikheid, moet die roeping, take, lewe, besluite, gelowig wees, gemeente wees, gesin wees, gemeenskap wees bepaal van Timoteus, WANT, wanneer die boeke oopgemaak gaan word met die laaste oordeel, dan gaan geopenbaar word, of ek en jy waarlik Jesus en sy Woord liefgehad het, v.8

Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.” (2 Ti 4:8)

Dit is NOU genadetyd geliefdes, … nie met die wederkoms nie.

NOU!

Waar staan ek nou, vanoggend met Jesus, elke dag van my lewe hier op aarde?

Wat het ek gemaak met elke Bybel lees, huisgodsdiens, preek, erediens, met elke vermaning van my vrou of man, ouers, medegelowiges, ouderlinge, kerkraad …. want, 2 Tim. 4:2-4 is die werklikheid van die eindtye, die laaste dae, van Jesus se eerste koms tot sy tweede koms:

verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ’n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ’n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.

WAT het jy gemaak met alles wat jy van kleins af geleer het … 2 Tim. 3:14 (sien ook 2 Tim. 1:5)?

Gaan geopenbaar word dat jy soos Demas die wêreld liefgekry het (v. 10) … die Woord, Jesus, sy kerk en diensknegte wat die evangelie gebring het verwerp het, en dat jy verlore gaan in die hel ….?

of gaan geopenbaar word dat jy ‘n arme verlore sondaar was, wat Christus alleen nodig het, niks is in jouself, en net uit genade gered is (Ef. 2:1-10), en soos Paulus uitroep, ek is die vernaamste van sondaars (1 Tim. 1:15)?

Ja, geliefdes, die evangelie is ‘n tweesnydende swaard, die wederkoms van ons Here Jesus is ‘n tweesnydende swaard.

Jy is vir of teen Hom, EN JOU LEWE NOU AL, VANDAG WYS DIT!

En, daarom wil ons vanoggend, in die behandeling van ons laaste artikel, art. 37

volgens die Skrif leer:

DIE GENADIGE VERLOSSER KOM AS REGVERDIGE REGTER

MAAK JOU GEREED, AS JY VANDAG SY STEM HOOR! (X2)

Ons belydenis eindig met ‘n oproep, op grond van alles wat nou geleer is, in NGB art. 1-36,

Ons glo ten slotte, in ooreenstemming met die Woord van God, dat, wanneer die tyd gekom het wat die Here bepaal het-die tyd is vir alle skepsels onbekend-en die getal uitverkorenes volledig sal wees, ons Here Jesus Christus met groot heerlikheid en majesteit uit die hemel sal kom, liggaamlik en sigbaar, soos Hy opgevaar het, om Homself as Regter oor die lewendes en die dooies aan te kondig, terwyl Hy hierdie ou wêreld aan vuur en vlam sal prysgee om dit te suiwer.

Ten slotte, of laastens, of samevattend …. is die oproep van die belydenis, om alles wat ons geleer het in NGB art. 1-36, nou te sien in die lig van die komende werklikheid,

Jesus wat gaan terugkom, en daarom moet ons leer,

 • wat sy 2de koms, of wederkoms behels, die waarheid en komende werklikheid daarvan, en
 • wat beteken dit nou vir my, nie net in die ewigheid nie, maar reeds hier en nou, vandag en elke dag van my lewe.

Jesus noem in Matt. 16:1-3, dat ons sien in die lug dat ’n storm oppad is… en dan tree ons op volgens daardie werklikheid, dadelik, nou!

Soveel te meer as Jesus oppad is, in sy regverdige oordeel, sodat ons daarvoor reg is.

Eerstens leer ons, Jesus kom, nie dalk nie, maar op die bepaalde tyd wat die Vader bepaal het.

Niemand weet wanneer dit is nie, nie Jesus in sy mensheid nie, geen mens of valse profeet wat met datums wil speel nie… maar DAT Hy kom is vas en seker.

Wat ons wel bely, is dat dit sal plaasvind wanneer ‘die getal van die uitverkorenes volledig sal wees’

Jesus het die groot opdrag gegee (Matt. 28:16-20), om die evangelie onder alle volke en nasies te verkondig, waarmee die kerk deur die eeue besig is, en wanneer die getal vol is, dit weet ons nie, sal die wederkoms plaasvind (sien ook HK v/a 54).

Tweedens, die wederkoms sal nie in die geheim plaasvind nie, daarom Jesus se eie waarskuwende woorde in Matt. 24 om nie die valse christusse te volg wat hier en daar hul verskynings maak deur die eeue op hul eie hopies nie.

Nee, ons bely in navolging van die Skrif, dit sal met groot heerlikheid en majesteit uit die hemel plaasvind, liggaamlik en sigbaar, soos Hy opgevaar het,

En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ’n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.” (Hand. 1:9–11)

Jesus sal sigbaar terugkom en almal sal Hom sien,

Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!” (Op. 1:7)

Derdens, sy wederkoms is om as regverdige Regter te kom oordeel en alles volmaak te maak, die nuwe hemel en aarde te bring, 2 Petrus 3:10, alles sal gereinig word deur vuur van sonde, onvolmaaktheid en boosheid, hierdie huidige skepping sal vernuwe en volmaak gemaak word, sien Rom. 8:18-22).

Vierdens, dan sal alle mense opstaan, hulle wat reeds gesterwe het, dat hul siele, gelowiges en ongelowiges verenig sal word met hul opgestane liggaame, en, hulle wat dan lnog ewe op daardie dag, sal in ’n oogwink verander, 1 Kor. 15 en 1 Thess 4, ons bely dit as volg in NGB artikel 37,

Dan sal, gedaag deur die stem van die aartsengel en deur die geklank van die basuin van God, alle mense, mans, vrouens en kinders, wat van die begin van die wêreld af tot die einde toe geleef het, persoonlik voor hierdie groot Regter verskyn. Want al die dooies sal uit die aarde opstaan, die siel van elkeen saamgevoeg en verenig met die liggaam waarin hy geleef het. En hulle wat dan nog lewe, sal nie soos die ander sterwe nie maar in ‘n oogwink verander en uit verganklikheid onverganklik word.

Vyfdens, dan sal die laaste oordeel van alle mense plaasvind,

Dan sal die boeke, dit is die gewetens, geopen en die dooies geoordeel word volgens wat hulle in hierdie wêreld gedoen het, of dit goed was of sleg. Ja, die mense sal rekenskap moet gee van elke ligsinnige woord wat hulle gesê het, al beskou die wêreld dit slegs as kinderspel en tydverdryf; en dan sal die geheime bedrog en huigelary van die mense in die openbaar voor almal oopgevlek word. 

Paulus se woorde in 4:1 … vir die ongelowige maar ook die gelowige, want ons lees in 2 Kor. 5:10,

Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.” (2 Kor. 5:10)

In Op. 20:11-15 leer ons meer detail daarvan (sien my preek daaroor in die Openbaring preekreeks),

EN ek het ’n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Geliefdes, beteken dit dat ons deur ons werke gered word?

Nee, maar ons werke openbaar of ons werklik gered is, dit is die vrug van die reddingswerk van Christus alleen, in die woorde van Op. 14:13,

En ek het ’n stem uit die hemel aan my hoor sê: Skryf—salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg met hulle.” (Re 14:13)

Die regverdige se troos is nie dat hy nooit weer gesondig het nadat hy geregverdig is deur die bloed van Jesus nie, maar is juis Rom. 7 erkenning, dat hy die goeie stryd stry (4:7), nie sy sondes probeer regverdig of ander die skuld heeltyd gee nie, maar soos die tollenaar heeltyd op sy bors slaan en roep, wees my genadig HERE,

en dan is die troos vir die gelowige, as sy werke geopenbaar word, dankbaarheidswerke, maar ook nog ongelukkig oorblyfsels van die sonde, wat die belydenis verder sê in NGB artikel 37, hierdie regverdige oordeel is vir ons as:

“… vromes en uitverkorenes begeerlik en troosryk. Want dat sal hulle volle verlossing voltooi word en hulle sal daar die vrugte ontvang van moeite en lyding wat hulle gedra het.” 

En ons troos as ons sien die sondes wat ons ongelukkig in swakheid en tye van terugval gedoen het?

Die gelowiges en uitverkorenes, daarenteen, sal met heerlikheid en eer gekroon word. Die Seun van God sal hulle naam voor God, sy Vader en sy uitverkore engele bely; alle trane sal van hulle oë afgevee word (Op. 21:4: ‘En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.’).

DAAR is die verskil geliefdes, die Seun van God wat ons name, die uitverkorenes, hulle wat uit genade gered is, deur die geloof in Christus alleen, sal bely, vir ons intree, dat Hy vir al ons sondes gesterwe het, 1 Joh. 2:1-2.

In die woorde van Paulus in 2 Tim. 1:8,9

…  die evangelie na die krag van God wat ons gered en geroep het met ’n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is,” (2 Tim. 1:8–9)

Verder, het die gelowige, die ware kerk, deur alle eeue die troos, dat die Here sal hul saak vergelde met die finale oordeel, daarom hoef ons nie NOU eie reg in hande te neem nie, nie self goddeloos, bandeloos, ongehoorsaam te word nie…. !

Ons bely:

Dan sal dit bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is. En as ‘n beloning uit genade sal die Here self hulle so ‘n heerlikheid gee as wat die hart van ‘n mens nooit sou kon bedink nie. Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus, ons Here, ten volle te geniet.

MAAR, maak dan seker geliefdes, dat jou saak die Here se saak is, en nie jou eiewilligheid of persoonlike vetes of agendas nie, sien Matt. 5:10-12.

Sy Naam, sy wet, moet die aanstoot veroorsaak, nie ons sondes nie!

Maar, sesdens, soos die wederkoms en finale oordeel en ewige lewe en nuwe hemel en aarde ‘n groot troos is waarna die gelowige uitsien,

is die koms van Jesus vir die goddelose, die onbekeerdes, die skynheiliges ‘n groot vrees en angs wat wag… al maak hul asof hul sogenaamd dapper en sterk is…. hulle is dwase nietige kabouters wat nie besef wat hul gaan tref nie.

Dit is soos die man wat weet die groot haelstorm kom, en dan trek hy sy kar uit dat die hael dit tref…

Ons bely oor hierdie armsaliges:

Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en goddeloses met reg ontsettend en skrikwekkend….

DAN, gaan dit te laat wees, en hulle gaan in angs, spyt, haat en bitterheid, teen die Here en sy kinders … wat hul ook in hierdie wereld al openbaar uitroep:

en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam;” (Op. 6:15–16)

MAAR, dieselfde Here Jesus wat hul openlik of skynheilig op aarde verwerp het, het duidelik geleer:

Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. – Matt. 25:41

Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood. – Op. 21:8

Wie is die goddeloses?

Paulus openbaar dit in 2 Tim. 3 en 2 Tim. 4 ook,

vers 8, hulle wat Jesus se eerste verskyning nie werklik liefgehad het nie …. hetsy rou heidene … of kerkmense wat nie waarlik bekeer het en aanhou bekeer nie!

vers 10, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld liefgekry het … ja, liefde vir homself, sy welluste, sy begeertes, rykdomme, besittings ..’ dink aan die ryk jongman… sy besittings  van die wêreld, sy afgode wat sy lewe bepaal het ten koste van liefde vir God en die naaste … sien 2 Tim. 3:1-9, .. liefhebbers van hulself, geldgieriges, trotsaards, onheiliges, kwaadsprekers, … samevattend: meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God … lees v. 5… en as hul daaroor aangespreek word, weier om te verootmoedig en bekeer, daarom Paulus se woorde van 2 Tim. 3:12 en 13….

Die wederkoms is ook ‘n troos vir gelowiges teen die goddelose wat in hierdie wêreld nog ‘sterk’ is en vernietig en verwoes, in huise en orals … maar, ons bely:

Hulle (gelowiges se) onskuld sal deur almal erken word en hulle sal die verskriklike wraak sien wat God sal voltrek oor die goddeloses wat hulle in hierdie wêreld wreed vervolg, verdruk en gekwel het. Maar die goddeloses sal deur die getuienis van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld gebring word; hulle sal onsterflik word dog slegs om gepynig te word in die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is

Kyk hoe bely ons dit ook HK Sondag v/a 52,

Vr. Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om te oordeel die lewende en die dode? Antw. Dat ek in alle droefenis en vervolging met ‘n opgerigte hoof dieselfde Saligmaker wat Hom tevore om my ontwil voor die strafgerig van God gestel en die vloek geheel en al van my weggeneem het, as ‘n Regter uit die hemel verwag, wat al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my met al die uitverkorenes tot Hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. 

EN hoekom is hierdie wete van die wederkoms vir die gelowige SO belangrik?

SODAT ons juis elke dag tot en met ons sterwe en/of die wederkoms, in ons eie lewens, gesinne, gemeentes en gemeenskappe kan doen wat Paulus, wat soveel onreg gely het (2 Kor. 4), self gedoen het deur die geloof, uit genade, en van getuig aan die einde van sy lewe:

… ek het die goeie stryd gestry (in Christus, teen die eie sonde, wêreld en Satan); ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.” v. 7

Hoekom kon Hy dit doen, want…

“… die kroon van die geregtigheid (is vir my weggelê) wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.” (2 Ti 4:6–8)

Deur die krag van die Gees en sy Woord!

En daarom, laastens, kon Paulus voortgaan met die opdragte van 3:14-4:2… (lees!)

En moet ons dit ook doen, in ons persoonlike lewens, gesinne, gemeentes, gemeenskappe.

Die waarskuwing is duidelik, terwyl ons oppad is na die wederkoms en die laaste oordeel:

Het u Jesus lief, waarlik lief, dan sal dit wys in vrees vir God en liefde vir die naaste, ‘volgens sy Woord’ (Joh. 14:15) … as jy Hom en die naaste nie liefhet nie, nie gered is nie, dan is jy vervloek en sal ewig verlore gaan, 1 Kor. 16:22.

Maar die troos is ook duidelik, terwyl ons oppad is na die wederkoms en die laaste oordeel:

Maar as jy genadiglik glo, aanhou die goeie stryd stry (4:7), het jy die troos van die ewige lewe en hoop, en kan saam met die kerk van alle eeue volhardend bid tot die einde toe,

Kom Here Jesus, kom gou!

Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus! Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen. (Op. 22:20–21)

Posted by: proregno | August 4, 2022

Liefdevolle skerp prediking & God se wet en die grondwet

1. LIEFDEVOLLE SKERP PREDIKING, prof. dr. EE van Rooyen*

(Bron: Die Tien Gebooie- populêr en prakties-stigtelike verklaring aan die hand van die Heidelbergse Kategismus, Bloemfontein: Sondagskool Depot, 1947: p. 153-155. Beklemtonings bygevoeg)

JESUS ROEP ONS OP TOT SKERPE LIEFDEVOLLE WETSPREDIKING

Vr.  114 Maar kan diegene wat tot God bekeer is, hierdie gebooie ten volle onderhou?

Antw.  Nee, maar ook die allerheiligstes het maar ‘n klein beginsel van hierdie gehoorsaamheid solank as hulle in hierdie lewe is;  maar só, dat hulle met ‘n ernstige voorneme nie alleen na sommige nie, maar na al die gebooie van God begin lewe. 

Die Bybelvertalers besoek die Potchefstroomse Universiteitskollege in 1933. Prof. Stoker staan agter vierde van links. Voor: (van links) prof. Jacobus du Plessis, prof. Bennie Keet, E.E. VAN ROOYEN, onbekend, ds. J.D. Kestell, Totius, onbekend, onbekend, ds. Willem Johannes de Klerk, prof. Casparus de Wet. Agter: (tweede van links) Wicus du Plessis.

“Hierdie vraag (115) is seker ’n gewettigde. Dit vloei regstreeks voort uit die antwoord op Vraag 114. Daarin word geleer, soos ons gesien het, dat geen bekeerde mens in hierdie lewe die wet van die Tien Gebooie ten volle kan onderhou nie.

Dan rys as vanself Vraag 115 van die Kategismus op: “Waarom laat God die Tien Gebooie dan so skerp vir ons verkondig as tog niemand dit in hierdie lewe kan onderhou nie?”

Dit lyk so onnodig. Tog dit is nie die geval nie. Let op die kloeke antwoord wat hier gegee word:

“Eerstelik, dat ons ons lewe lank ons sondige aard hoe langer hoe meer sal leer ken en des te begeriger mag wees om die vergewing van die sondes en die geregtigheid in Christus te soek. Dan ook, dat ons sonder ophou ons sal beywer en God sal bid om die genade van die Heilige Gees, sodat ons hoe langer hoe meer na die ewebeeld van God vernuut mag word, totdat ons hierdie volkomenheid wat ons voorgehou word, na hierdie lewe bereik.”

Na aanleiding van hierdie veelseggende vraag en antwoord wys ons op die volgende punte:

(1) Die betekenis van ’n skerpe wetsprediking

Met ’n skerpe wetsprediking word bedoel ’n prediking van die Tien Gebooie soos die Kategismus dit aan ons blootlê. Dit is skerp soos ’n skrywer tereg sê, ‘… nie alleen omdat daardeur vele sondes en vele deugde (met allerlei bedreiginge en beloftes) opgesom word nie, maar veral omdat so ’n wetsprediking deurdring tot die wortels van wat kwaad en goed is.’ Sulke skerpe wetspredikers was nie alleen die profete van ou-Israel en die apostels van die Nuwe Bedeling nie, maar ook ons Here Jesus Christus. Op treffende wyse laat ’n kundige en godvrugtige Nederlandse godgeleerde hom in hierdie verband oor die Heiland uit. Hy skryf as volg:

“Jezus predikte de Wet buitengemeen scherp. Wie ooit aandachtig de Bergrede gelezen heeft, heeft het kunnen bespeuren. Tegenover de uitwendige opvatting der Schriftgeleerden verkondigt Hij de Wet in haar hartdoorzoekende en de nieren oordeelende kracht.”

Tot sover die woorde van die skrywer. Hy het niks te veel gesê nie. Die Heiland het sy wetsprediking natuurlik nie op aanstootlike wyse gedoen nie, maar op sy eie diep treffende, rake manier. Hy het by uitnemendheid die kuns verstaan en beoefen om ook die Wet so te hanteer dat dit “lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard” is, sodat “dit kan deurdring tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, om te wees ’n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.” (Hebr. 4:12)

(2) Die blywende nut van ’n skerpe wetsprediking

Dit word op aangrypende wyse in die lig gestel in die antwoord op Vraag 115. Dit kan goedskiks as volg saamgevat word:

 – Voortgaande verdieping van die sondebesef. ’n Skerpe wetsprediking het immers tot gevolg: “dat ons ons lewe lank ons sondige aard hoe langer hoe meer sal leer ken.” So ’n verdieping van die sondebesef het groot waarde. Dit vereis ’n hele lewe om met die soeklig van die Wet al die bose kieme in die sondenatuur aan te wys.

– Dit dryf wit tot Christus. ’n Skerpe en sieldeursoekende wetsprediking laat die mens al meer aan homself wanhoop. Dit prikkel hom ook om reikhalsend uit te sien “na die vergewing van sondes en die geregtigheid van Christus.”

– Dit is behulpsaam om voortgaande heiligmaking te bevorder. Hierdie heilryke uitwerking van ’n skerpe wetsprediking lê opgesluit in die volgende veelomvattende volsin van die Kategismus: “Dat ons sonder ophou ons sal beywer en God sal bid om die genade van die Heilige Gees, sodat ons hoe langer hoe meer na die ewebeeld van God vernuut mag word.” Sulke wetsprediking laat die onreineid van die eie sielstoestand sien, en open verder die sielsoog vir die vleklose heiligheid van God. En dan ontstaan daar ’n al sterker wordende drang na deelgenootkap aan daardie heiligheid.

Dit open ’n verruklike ewigheidsvergesig. ’n Skerpe wetsprediking ontken nie die waarheidselement wat daar in die leer van die volmaakbaarheid of perfeksionisme skuil nie: dit is om ten volle rein en vry te wees van alle besoedeling en mag van die sonde. Dit kom uit in die volsin: “…totdat ons hierdie volkomenheid wat ons voorgehou word, nà hierdie lewe bereik.’’ Die mistasting van die perfeksionis is dat hy die volmaaktheid beskou as ’n goed wat reeds in hierdie lewe bereikbaar is. Dit is heeltemal verkeerd. Pas nà hierdie lewe word die heiligheidsideaal ten volle verwesenlik. In die sterwensuur word uit die binneste van die waaragtig bekeerde siel met een magsdaad van die Heilige Gees alle oorblyfsels van die ou suurdeeg van die sonde weggeruim.

En dan nà hierdie lewe sal in ganse ewigheid in die kind van God die plant van volmaaktheid, van sondelose heiligheid in sy volle krag en skoonheid kom te pryk. Al die trekke van Gods beeld in hom sal dan weer in hul volle glans en glorie uitskitter. Dit sal dan wees ’n volmaak regverdige siel in ’n volmaakte omgewing. Die omgewing sal wees “die stad met fondamente waarvan God self die kunstenaar en oprigter is.”(Hebr. 11:10)

Volheerlike vooruitsig!

Genoeg om te laat sien hoe leerryk die terugblik is wat die Kategismus ons op die hele wet van die Tien Gebooie gee.

Slotopmerking

Die Tien Gebooie kom in die derde afdeling van die Kategismus ter sprake. Dit wil sê in dié onderdeel wat handel oor die dankbaarheid wat die waaragtige Christenmens steeds vir sy verlossing moet betuig. As daar dan onder die Nuwe Bedeling nog op ’n skerpe wetsprediking aangedring word, dan is die bedoeling glad nie om daardeur self die saligheid te verwerf nie.

Dit is onmoontlik.

Dit kan alleen deur die soenverdienste van Christus verkry word. Maar vir die Christen dien die wetsprediking hoofsaaklik om hom ’n suiwere rigsnoer of leidraad vir sy lewe van dankbaarheid te gee.”
______________________________

* Die kort verklaring van die Tien Gebooie in hierdie werkie vervat, het oorspronklik as ‘n vervolgreeks artikels in die maandblad Die Gereformeerde Vaandel verskyn. Kleine toevoeginge en redaksionele veranderinge hier en daar uitgesonder, sien die artikels tans weer in boekvorm die lig soos hulle voorheen in genoemde blad geplaas was. Die toeleg was om net die teks van die Gebooie met die Kategismus se verklaring daarvan wat nader toe te lig. Ons lewe in ’n tydsgewrig wat gekenmerk word deur ’n voorbeeldlose ontwrigting en ontaarding op sedelike gebied. Juis in so ’n tyd is die benadrukking ook van die diepyrypende en wydstrekkende beginsels en grondgedagtes van die aloue, maar tog van aktuele betekenis blywende, ‘Tien Gebooie broodnodig. Hernude en voortdurende inskerping en verbreiding daarvan kan en sal help om ’n sterk wal op te werp teen die swart en skuimende stroom van onsedelikheid wat met toenemende krag en snelheid deur die hele wêreld heen bruisend vloei. Dat hierdie werkie onder Gods voorsienige bestel en seën iets mag bydra tot die opwerping van so ’n wal — ook in ons land — is die bede van die skrywer.

Stellenbosch, Januarie 1947.

________________________________

2. GOD SE WET EN DIE GRONDWET, P. Jongeling

(Bron: Het Vlammende Schrift: momentopnamen uit de strijd der geesten, Groningen: De Vuurbraak, 1971: p. 88-90.  Beklemtonings en opskrifte bygevoeg)

GEEN NEUTRALITEIT NIE, ALLE REGEERDERS WORD OPGEROEP OM CHRISTUS OP HUL TERREIN TE DIEN VOLGENS SY WET

“Wij wezen er op, dat in de Nederlandse grondwet de erkenning van Gods oppergezag en van de roeping van overheid en natie om Hem te dienen pijnlijk wordt gemist. Ter vergelijking geven wij hier nog eens weer, wat de grondwet van de Republiek van Zuid-Afrika op dit punt uitspreekt. Artikel 1 van deze grondwet begint met de woorden:

“In nederige erkentlikheid teenoor die Almagtige God, Beskikker oor die lotgevalle van nasies en die geskiedenis van volkere; Wat ons voorgeslagte uit baie lande byeengebring en hulle hier in hul eie gevestig het: Wat hul weë deur geslagte bepaal het; Wat hulle so wonderbaarlik deur gevare gelei het…”

Niet minder duidelijk is de uitspraak in artikel 2 van de grondwet:

“Die volk van die Republiek van Suid-Afrika erken die oppergesag en lei ding van die Almagtige God”.

Niemand mene, dat het hier slechts om een formaliteit gaat. Heel de Schrift roept telkens weer volken en overheden op om Gods lof te zingen, Hem openlijk te eren en te dienen, Hem grootheid te geven als de Koning der koningen.

De Zuidafrikaanse grondwet doet dit uitdrukkelijk. De Ne derlandse niet.

Van Engels sprekende zijde heeft men getracht, deze duidelijke en heerlijke uitspraken uit de grondwet verwijderd te krijgen. De regering en de meerderheid van de volksvertegenwoordiging hebben die aandrang met grote kracht en beslistheid afgewezen.

“Dan zou Zuid-Afrika niet meer Zuid-Afrika zijn!” verklaarde indertijd premier Verwoerd.

Ook in Zuid-Afrika zijn velen die zich niet meer aan de goddelijke norm houden. Maar die norm zelf is toch in de grondwet gesteld en als bindend erkend, en de overheid heeft, als mond der natie, daarin Gode de eer gegeven. Daar moet men waarlijk niet gering over denken.

Natuurlijk is het niet zó, dat men door grondwetswijziging het volksleven radicaal kan reformeren. Maar erkenning van dit feit kan nooit dienen als een argument om het neutralisme van onze grondwet onaangetast te laten. Het gaat hier eenvoudig om de vraag, hoe God wil dat staten en overheden zich tegenover Zijn Woord en Wet zullen opstellen. En dan kan het antwoord niet twijfelachtig zijn. Heel de Schrift zou tegen ons opstaan, wanneer wij stelden dat staten, natiën en overheden neutrale dingen zijn, die tegenover God geen partij hebben te kiezen.

“Gij koninkrijken, zingt Gods lof!” dat is het thema van de Schrift. Volken, staten en natiën, Vorsten en overheden worden telkens weer opgeroepen Hem te dienen en openlijk Zijn naam te belijden.

Het is waarlijk niet zo, dat deze eis alléén maar gesteld wordt aan christelijke staten en christelijke overheden. Voor allen geldt dezélfde norm, ook voor volken en natiën die op ijdelheid zinnen (wij zinspelen hier op het begin van Psalm 2) en voor koningen die zich tegen de HEERE en Zijn Gezalfde verzetten:

“Wees dan nou verstandig, o konings;

laat julle waarsku, o regters van die aarde!

Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.

Kus die Seun, dat Hy nie toornig word

en julle op die weg vergaan nie;

want gou kan sy toorn ontvlam.

Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil”

(Psalm 2:10–12)

In die Ou Testament tye ….

De heidense koning Nebukadnezar werd opgeroepen om te erkennen dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil. De profeet Daniël vermaande hem, zijn zonden teniet te doen door rechtvaardigheid en zijn ongerechtigheden door erbarming jegens ellendigen, opdat er verlenging van zijn rust mocht wezen. En toen de koning dit woord niet ter harte nam, verviel hij door Gods straffende hand tot razernij, zodat hij uit de gemeenschap der mensen werd verstoten en vertoefde bij het gedierte des velds.

Wat er gebeurde toen Gods straffende hand van hem afliet en zijn verstand in hem terugkeerde, beschrijft koning Nebukadnezar zelf:

En ná verloop van tyd het ek, Nebukadnésar, my oë na die hemel opgeslaan, en my verstand het in my teruggekeer, en ek het die Allerhoogste geloof en Hom wat ewig lewe, geprys en geëer, wie se heerskappy ’n ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is. En al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel Hy met die leër van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir Hom kan sê: Wat doen U nie? In dié tyd het my verstand in my teruggekeer; en wat die eer van my koningskap betref—my majesteit en my glans het in my teruggekeer, en my raadsmanne en my maghebbers het my opgesoek; en ek is in my koningskap herstel, en buitengewone grootheid is my toegevoeg. Nou prys ek, Nebukadnésar, en ek roem en eer die Koning van die hemel: al sy werke is waarheid en sy paaie is reg, en Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel.” (Dan. 4:34–37)

Aldus deze heidense koning in een officieël staatsdocument, gericht “aan alle volken, natiën en talen die op de gehele aarde wonen”.

In die Nuwe Testamente tye…

Niet anders is het in de nieuwe bedeling. We lezen in Handelingen 12 dat koning Herodes, de kerkvervolger, zichzelf door het volk liet vereren en toejuichen alsof hij een god was. En dan volgt:

En onmiddellik het ’n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie; en hy is deur wurms verteer en het gesterwe.” (Hand. 12:23)

Onze Here Jezus Christus wordt in Openbaring 1: 5b genoemd de Overste van de koningen der aarde. In Efeze 1:21, 22 lezen we dat Christus gezet is ter rechterhand Gods “bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Artikel 36 NGB leert dan ook, geheel naar de Schrift, dat de overheden geroepen zijn het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen.

Van dit schriftuurlijk belijden vinden wij in onze grondwet niets. Dit heeft er toe meegewerkt dat ook vele Nederlandse christenen, ondanks de duidelijke taal van Schrift en belijdenis, vertrouwd zijn geraakt met de gedachte dat de staat zélf eigenlijk een neutraal ding is, een soort van ‘algemene’ omraming, een zelf niet partij kiezende kampplaats tussen christenen en niet-christenen, tussen degenen die Gods Wet verwerpen en die haar aanvaarden.

De partij die er in slaagt “het regeringskasteel te bestormen en te veroveren”, (uitdrukking van dr. A. Kuyper), kan het regeringsbeleid stempelen en in de door haar gewenste richting ombuigen, en zo is er binnen dat neutrale raam soms nog wel heel wat te bereiken, maar de staat zelf blijft toch volgens deze zienswijze een neutralistisch ding.

Dr. A. Kuyper heeft met zijn beschouwingen over het “natuurlijke licht”, later door hem omgebouwd en uitgewerkt tot de leer der ,,gemene gratie” deze opvattingen in de hand gewerkt, hoezeer sommigen van zijn latere volgelingen daarin verder gingen dan hijzelf wilde.

Gods Woord spreekt anders, en dat is de enige norm.

Wijziging van onze grondwet in christelijke zin moet dan ook worden nagestreefd door allen die zich aan dit Woord gehoorzaam willen onderwerpen.”

DIE VERVAL VAN DIE GK(V) EN WAT ONS DAARUIT MOET LEER

Inleiding

Ek plaas hier onder met die nodige toestemming en erkenning aan Kompas kerklike tydskrif van die VGKSA, ds. FJ Bijzet se artikel aangaande sy ‘bestekopname’ van die GK(v) in Nederland (Kompas, Junie 2022).

Mag ons as gelowiges, gemeentes en kerkverbande in SA ook nederig die volgende daaruit leer:

 • sola Scriptura moet ons hele lewe bepaal, ook en veral ons kerklike lewe, nie sola practica nie, naamlik, die Skrif moet alles bepaal, nie die praktyk nie.
 • Verkondig die Woord, skepping-sonde-Verlossing-dankbaarheid-verheerliking, en doen dit tydig en ontydig (2 Tim. 4:1-5), want dit is ware liefde vir God en die naaste, dit is wat goed is vir mense en vir die kerk van Christus, en nie wat mense se ‘behoeftes en begeertes’ is nie (2 Tim. 3:14-4:5).
 • Erediens beteken ‘eer aan God’, nie mense se eer en agendas nie. En as ons God eer soos Hy Homself geopenbaar het, sal dit lei tot ware liefde en diens van die naaste, sien 1 Joh. 4.
 • God is beide heilig én genadig in Christus, die beklemtoon van die een of ander eienskap lei tot baie dwalinge, hou vas aan wat die Skrif openbaar aangaande God (Sondag 8, HK), nie die gode wat mense wil skep van die enigste ware God om hul ‘behoeftes’ te dien nie. Ons moet by God aanpas, Hy nie by ons nie.
 • Wees besorg oor waar toekomstige predikante hul teologiese opleiding ontvang, want dit is hulle wat die Woord tydig en ontydig, in ons huise, gemeentes én gemeenskappe moet verkondig (Hand. 17:15-34; 20:17-38).
 • Susters in die besondere ampte is ‘n teken van ‘n verkeerde Skrifbeskouing, verkeerde kerkregering en verkeerde siening van die roeping van man en vrouwees tot eer van God en die diens aan die naaste … die slagspreuk ‘geslag maak nie saak in die kerk nie’ (VIDA), lei tot ‘geslag maak nie saak in die gesin en gemeenskap nie’ (HIDA) = die LGBTQ agenda wat volg … en die res van al die alfabetiese dwalinge wat gaan volg…
 • die belangrikheid van NGB artikel 29, veral die 3rde kenmerk van ware lewendige kerkwees, nl. die toepassing van die tug op hul wat afdwaal in leer en/of lewe.
 • Sommige ‘verdere studie’ aanstellings is bloot ‘n strategiese manipulasie om ‘n dwaling op die tafel te hou onder die dekmantel van ‘ons moet verder biddend studeer’. In die woorde van Kierkegaard: “The matter is quite simple. The Bible is very easy to understand. But we Christians are a bunch of scheming swindlers. We pretend to be unable to understand it because we know very well that the minute we understand, we are obliged to act accordingly”.
 • Mag die Here ons kerkverband bewaar daarvan om dieselfde pad te bewandel, en dat die liefdevolle tug toegepas sal word op daardie gemeentes wat al meer ‘sola practica’ begin volg soos dit tot uiting kom in die VIDA saak, mag die komende GKSA sinode 2023 vashou aan die ware gereformeerde leer tot eer van God en heil van ons naaste.
 • Mag ons kerkverband ook alleen eenheidsbande soek met gemeentes en kerkverbandE met wie ons waarlik een is in leer, diens en tug, en bande breek met hulle wat nie wil terug reformeer na die Skrif nie (1 Tim. 6:3-6).

____________________________________________

DIE GKV – WAT GAAN AAN?

Ds. F.J. Bijzet, emeritus-predikant van die Vrye Gereformeerde Kerk Kaapstad.  Verwerking van die artikel “Wat is er in de GKv aan de hand?” gepubliseer op eeninwaarheid.info.

Indien jy ‘n bestekopname maak van wat in die Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv) in Nederland aan die gang is, sal jy jouself onwillekeurig afvra: hoe en wanneer het dit begin?  Meer as een bekommerde skrywer het dit sien kom toe daar in die GKv, asook in die Teologiese Universiteit in Kampen (TUK), geluide begin opklink het dat die hoorder ‘n groter rol in die preek-proses moet speel.  Tot dan het die predikant te sterk op die teks van die preek gekonsentreer en hy sou hom meer moes verdiep in hoe die teks nog relevant kan wees vir die moderne hoorder.

Kernoorsaak

Prof. dr. J. Douma het in sy biografie geskryf dat hy dit reeds rondom 2001 raakgeloop het.  Prof. dr. J. van Bruggen het die saak tydens sy afskeidsrede aan die orde gestel: moet ons inderdaad in hierdie rigting beweeg, dat die hoorder en leser van God se Woord bepaal wat die betekenis is van wat daar staan, vir sy eie tyd- en leefwêreld?  Nee!

Minder as 10 jaar later, in 2010, het dr. H.J.C.C.J. Wilschut tot dieselfde slotsom gekom en dit selfs sterker uitgedruk: dat God in baie opsigte nie meer in die middelpunt staan nie, maar die mens.  In hoeveel gesprekke is die belangrikste vraag nie meer: “hoe die Here dit wil hê soos Hy in sy Woord sê” nie, maar: “wat is die behoefte van die mens en wat dink hy daaroor?”

Die fokus het verskuif van die God-oorgelewerde-teks van die Bybel na wat dit aan ‘n mens doen … en vervolgens al hoe meer na wat die mens met die Bybel doen.

Prediking

Ook al is dit maar een (maar wel ‘n belangrike!) van die wortels van veranderings, moet ons wel raaksien wat hieruit voortgekom het.  Hoe die kerkdienste beleef word, is beïnvloed.  ‘n Nuwe generasie predikante het gepoog om preke aanloklik te maak, ten koste van deeglike eksegese en diepgang.  Net so moes die liturgie opwindend wees.

‘n Eensydige beklemtoning van die verlossing het tot gevolg gehad dat die sonde al hoe minder aangespreek is.  Predikante wat dit nog wel bly doen het, is dikwels vewyt: “Preek vir ons die genade, dominee!” Asof ‘n mens dit los van sondeskuld kan doen.  Die gevolg is dat prediking nie meer konfronterend en appèllerend is nie, maar dis eerder goed-voel-prediking.  Hierdie preke bring nie meer ‘n verslaentheid van hart nie.

Net soos met die prediking, is daar tydens Bybelstudies meer aktuele temas behandel in plaas van Bybelgedeeltes.  En die konsekwente kategismusprediking het begin afwater.  Natuurlik, want die eerste hoofstuk van die Heidelbergse Kategismus begin met die mens se ellende en God se toorn op ons rebellie – en wie sal nog vir so ‘n boodskap kerk toe wil kom, laat staan in ‘n middagdiens!

Aanpassing van eredienste

En ja, wanneer die hoorder ‘n prominente rol in die erediens speel, moet jy natuurlik oog hê vir mense van buite af ook.  Dus: gereelde laedrempeldienste.  In die kategese vind hierdie verskuiwing ook neerslag deurdat dikwels ongeskoolde vrywilligers die onderrig op hulle neem en daar nuwe kategesemetodes ingevoer is, wat dinge soos video’s, popliedjies, kunsprojekte en onderhoudsvoering insluit.

Veral ook by huweliksbevestigings kan daar baie buitestanders verwag word.  Was dit dan nie tyd om die huweliksformulier aan te pas nie?  Die oproep aan ‘n vrou om aan haar man onderdanig te wees, is regtig nie meer vandag gepas nie, word gesê.

Ook doopdienste lok dikwels baie gaste.  Maar is die eerste sinne in die doopsformulier tydens so ‘n feestelike diens nie ‘n uiters onwyse, onvanpaste wegspringplek nie?  Net soos die eerste doopvraag aan die ouers?  Ek het die huidige voorganger in die GKv Emmen al dikwels aan ouers hoor vra of hulle glo dat hul kind “in ‘n wêreld vol sonde en skuld gebore is …”  Let wel: die sonde en skuld is dus in die wêreld en nie in die kind self nie.  Die ou-ou dwaling van Pelagius.

Met hierdie veranderende denke is ‘n groeiende kapitulasie vir die ewolusieteorie nie verbasend nie.  ‘n Mens kan nie vandag die letterlike verstaan van Genesis 1 verkoop nie, kan jy?

Hierdie mensgesentreerdheid het ook ‘n “ek”-gesentreerdheid in die kerk voortgebring, ten koste van die gemeenskap van die heiliges.  Dit word gesien in onder meer die versuiming van die middagdiens (“ek” het daar geen behoefte aan; volgens “my” is dit nie nodig nie) en om ander kerke se dienste by te woon (“church (s)hopping”).  ‘n Baie skokkende ervaring vir my was toe jongmense openbare geloofsbelydenis in hul eie tuin afgelê het, met slegs vriende en familie van hul keuse teenwoordig, omdat hulle nie regtig met die ander gemeentelede verbonde voel nie.  Let wel: die gemeente met wie hulle van nou af saam die nagmaal wou vier!

Seksualiteit

In hierdie nuwe ‘lig’ weet die mens nie meer mooi wat om te doen met waarskuwings, vermanings en tug nie.  Dit gebeur nog maar net sporadies en sake soos ongetroud saambly, egskeiding sonder egbreuk en hertrou daarna het aanvaarbaar geword.  Ook by homoseksualiteit en geslagsverandering is die norm nie meer God se skepping nie, maar hoe iemand voel.  Daar is GKv’s wat homoseksuele paartjies kerklik laat trou omdat hulle hierdie vorm van saamleef ook as ‘n deur-God-aanvaarde huwelik beskou.

Onafhanklikheid

Hoewel dit nie lyk asof dit ‘n direkte verband het nie, het die sentraliteit van die mens ook gelei tot onafhanklike optrede van predikante en kerkrade.  Indien ‘n predikant voel dat iets moontlik moet wees, doen hy dit ‘net’.  Wanneer kerkrade nie met kerklike afsprake saamstem nie, soos wat die kerkorde of sinode-uitsprake stipuleer, skuif hulle dit eenvoudig opsy en gaan hul eie gang.

En hierdie opgeëiste ruimte veroorsaak op sy beurt ‘n verskuiwing van kerklike grense.  Die GKv wou ook aan ‘n oorkoepelende, landelike sinode van ‘n hele paar kerkgenootskappe saamwerk om ‘n nuwe belydenis daar te stel waaraan alle deelnemende ‘kerke’ hulle kan verbind.  Minder as 12 artikels het in hierdie belydenis oorgebly!

Uiteraard moet artikels soos HK Sondag 30 vr. & antw. 80 in die slag bly: die Roomse mis kan mos nie meer ‘n ‘vervloekte afgodery’ genoem word nie?

Theologiese Universiteit Kampen

Dr. S. Paas is by die TUK aangestel.  In sy proefskrif het hy die “kleed van Skrifkritikus” aangetrek om met gespreksgenote ver in teologiese debatte te kan gaan.  Sedertdien het hy nooit weer daardie kleed uitgetrek nie.

En volgens die proefskrif van dr. Koert van Bekkum, dosent aan die TUK, moet ons nie die wonder van die stilstaande son en maan letterlik opneem nie, want die son en maan was vir die Kanaäniete van destyds net simbole van hul gode.

Vrou in die amp

Die druk om alle ampte vir vroue oop te stel, groei al jare.

Ook in hierdie saak blyk die kernvraag te wees: wat sal aan die mense van hierdie tyd nog ‘verkoop’ kan word?

Die saak het in 2005 tydens die algemene sinode in Amersfoort huiwerig ‘n aanvang geneem en is nie onmiddellik verwerp nie.  Studie-deputate is aangestel.

Die volgende algemene sinodes kon ook nie uitsluitsel bereik nie en het telkens die saak aan nuwe deputate deurgegee.  Uiteindelik het daar in 2014, tydens die sinode te Ede, ‘n verslag op tafel gelê wat ruimte gegee het om die Bybel op so ‘n manier te lees dat vroue in alle ampte kan dien.

Die hoordergesentreerde manier van omgaan met die Bybel het hier baie duidelik na vore gekom.  Hoewel die deputate van mening was dat die Bybel duidelik daaroor is dat vroue alles in die kerk mag doen behalwe om die (leer)amp te vervul, het hierdie boodskap ‘n ongemaklikheid, verleentheid en ongeloofwaardigheid veroorsaak.  Volgens die deputate is hierdie reëele probleem ‘n pastorale probleem.  Dus nie ‘n teologiese, eksegetiese of hermeneutiese probleem nie, maar ‘n pastorale en toepassingsprobleem.

Hierdie sinode was nietemin huiwerig en het die hulp van 7 ‘swaargewigte’, professore van Kampen en Apeldoorn, ingeroep.  Al sewe het die verslag se argumente verwerp.  Prof. dr. Van Bruggen het selfs na die ‘gestrande skeepswrakke’ van die PKN en Christian Reformed Churches in Amerika en Kanada verwys: dit moet as waarskuwingsbakens dien.  Die sinode het toe nie die deputate se verslag aanvaar nie, maar verdere studie gelas.

Maar wat by die voordeur weggewys is, is by die agterdeur ingelaat.  Want daar is met betrekking tot die NGK gekonstateer dat die struikelblok (naamlik die NGK se besluit om ampte vir susters oop te stel) uit die weg geruim is: “ten spyte van die verskillende praktiese uitwerkings met betrekking tot vroue in die amp, blyk dit dat ons mekaar as ware kerke kan erken op grond van die aanvaarding van die gesag van die heilige Skrif.”  Die gesprekke met die NGK met die oog op kerklike eenheid is toe voortgesit.

Koersverandering

Tydens die volgende sinode, Meppel 2017, het hierdie saak momentum gekry.  Hoewel die soveelste deputateverslag nie deurslaggewende argumente kon aanvoer nie, is die volgende ontsnaproete gevind: dat beide sienings vanuit God se Woord verdedig kan word en dat ons mekaar nie aan een van beide mag bind, soos wat tot dusver gedoen is nie.

Dit was dus nie ‘n oortuigende Bybelse voorskrif wat uiteindelik die oë daarvoor oopgemaak het dat God se Woord tot nou toe verkeerd verstaan is nie.  Nee: dit is moontlik om met God se Woord twee opponerende sienings te verdedig.  Dus: wég met 2 Korinthiërs 1:19.

Daarna het dit in ‘n stroomversnelling beland.  Hulle het al gou met die NGK hande gevat en ‘n gemeenskaplike nagmaalsviering gereël. (Watter kerkraad het toesig gehou oor wie die nagmaal gebruik?  Het iemand nog geprotesteer?)  Ook is Almatine Leene, uit ‘n kerkverband waarmee die GKv nog nooit ‘n susterkerkverhouding gehad het nie, beroep en as “‘n wonder van die Gees” die kerkverband ingebring.  Ten spyte daarvan dat sy kort tevore in Stellenbosch die huwelik van ‘n gemeentelid met ‘n ateïs bevestig het en op hul uitdruklike versoek God se Naam nie daarby genoem het nie.  En verlede jaar was hierdie vroulike predikant die gasspreker by die TUK se jaarlikse opening …

Susterkerke

Hierdie ontwikkelings het nie ongesiens by die buitelandse susterkerke verby gegaan nie.  Tydens die 2011 algemene sinode te Harderwijk is daar al ernstige besware van verteenwoordigers ter tafel gelê.  Maar geen van dit is ter harte geneem nie en die koers waarin die GKv beweeg, is nie gekorrigeer nie.  Dit het gelei tot die verbreking van die susterkerkverhouding met Australië en later ook Kanada, terwyl Suid-Afrika die verhouding drasties afgeskaal het.  ‘n Ingrypende gebeurtenis was die skorsing van die GKv as lid van die ICRC.

Ommekeer?

Die groot vraag vir baie geskokte kerklidmate was: wat gaan die volgende sinode doen?  Gaan die sinode van Goes 2020, geskok deur hierdie reaksies, tot sy sinne kom?

Nee, inteendeel!  Dieselfde voorsitter as in Meppel is gekies.  En die stroomversnelling het ‘n waterval geword.  Die uitspraak dat beide interpretasies langs mekaar kan bestaan, is gehandhaaf.  Maar veral die siening dat vroue wél in alle ampte kan dien, is verdedig.  Die sinode-uitspraak van Meppel 2017 is gelegitimeer, dat sommige (hoeveel?) van die voorskrifte in die apostoliese briewe nie meer in ons tyd en kultuur van toepassing is nie en dat ons in hierdie gevalle presies die teenoorgestelde mag (moet!) doen as wat Paulus voorgeskryf het.

Eenwording met NGK

Die sinode van Goes het die proses van eenwording met die NGK in die hoogste rat geplaas.  Die struikelblokke wat daar nog was is gou uit die weg geruim – deurdat hoofsaaklik die GKv skuld bely het rondom die kerkstryd in 1967.

‘n Nuwe ondertekeningsformulier vir ampsdraers is ingevoer waaraan binding aan die drie formuliere van eenheid nie vereis word nie.  Want hoekom wel?  Daar word nou immers gewerk aan ‘n nuwe belydenis.  Dus sal daar in die toekoms waarskynlik nie meer die drie formuliere van eenheid wees nie, maar ‘n formulier wat baie ruimte aan die verdeeldheid bied!

Om by die Nederlandse Raad van Kerke aan te sluit was ook ‘n voor die hand liggende keuse.  Meer nog: waarom ook nie solank voorbrand maak om by die Wêreldraad van Kerke aan te sluit nie?  Want wanneer jou gereformeerde susterkerke in die ICRC jou skors, is dit seker vanselfsprekend om nuwe kerkvriende te soek wat by jou pas.

Gebed

Dit is die stand van sake in die GKv.  En dit is opvallend dat daar so min prinsipiële proteste gehoor word.  Min kerklidmate doen die moeite om te verstaan wat aangaan.  Elkeen doen wat goed is in sy eie oë.

Mensgesentreerdheid.

Laat ons aanhou bid vir ons broeders en susters.  Dat hulle kan insien hoe die GKv die  gereformeerde spoor byster gesraak het en dat hulle geloof, moed en krag sal ontvang om daarmee te breek.

‘WET EN EVANGELIE IN DIE KONINKRYK VAN GOD’

(‘n Lewensbeskoulike verklaring vanuit Matteus 5:1-20)

EN ANDER LESINGS VAN DIE 2022 BW SEMINAAR

Al die lesings kan hier gekyk word: Pactum Institute

Die volledige program en lesings in geskrewe teks is ook hier beskikbaar: BW seminaar 2022

“Die kerk het die taak en opdrag om die soewereine Evangelie van Jesus Christus te verkondig aan alle volke en hulle dissipels te maak deur hulle te leer om alles te onderhou wat Hy ons beveel het (Matt.28:19).  Dit behels om die ‘volle raad van God’ oor God, mens en wêreld, en hul onderlinge verhouding tot mekaar te leer, vir soverre God dit in sy Woord aan ons geopenbaar het.  Deur die Woord en Gees moet ons ons hoe langer hoe meer in ons denke en dade onderwerp aan Christus se heerskappy.  Dit behels ook om ons tydsgees te ken sodat ons dit meer effektief kan konfronteer met die Evangelie van Jesus Christus en die Christelike lewens-en wêreldbeskouing wat vir ons in die Woord geopenbaar is.”

Nog artikels oor lewensbeskoulike opvoeding en wet en evangelie.

PRO REGNO BOEKE: UITVERKOPING KOMENDE SATERDAG BY GK CARLETONVILLE SE VERKOPE DAG

Saterdag, 30 Julie 2022, vanaf 09h00 tot 13h00

Heelwat van die boeke hier onder genoem as ook baie ander, gaan op uitverkoping wees komende Saterdag hier by my gemeente se verkopedag, kom maak ‘n draai by my Pro Regno boektafels. Daar gaan ‘n paar houers wees met R10-00; R20-00 en R30-00, ens. boeke, en asook ‘nuwer’ boeke wat ook goeie afslag op gaan wees.

Straat adres:  h/v Pewter en Topazplek strate, Carletonville

Google Maps: https://goo.gl/maps/iGDK56bCAdLUVioD8

ADMIN REëLINGS  (vir aanlyn aankope)

1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie, asb.

2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is.

3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos prakties gereël. Indien boeke gepos word is dit op u eie risiko. LET WEL: ek pos net deur Courier Guy (minimum bedrag: R100 per pakkie). Pryse hier onder sluit nie posgeld in nie, en moet dus nog by bereken word.

4) Elke opvolgende boeklys vervang die vorige boeklyste en pryse.  Ek dateer ook die laaste boeklys op soos boeke verkoop word of daar boeke bykom, so maak seker of die boeke nog beskikbaar is voordat u bestel, dankie.  Fotos en boeke beskikbaar stem nie altyd ooreen nie.

5) Hier is die rekening vir inbetaling, asook kontak besonderhede:

S. Le Cornu

Absa tjek nr. 01095190673

Takkode: 632005

Verwysing: u voorletters en van

Kontakbesonderhede

Slabbert Le Cornu

Selnr. 082 770 2669

E-pos: proregno@gmail.com

Prosedure om te volg vir boekaankope:

1 Stuur u lys van boeke wat u wil aankoop na bogenoemde kontakbesonderhede (e-pos of whatsapp).

2 Ek sal laat weet wat beskikbaar is en die spesifieke bedrag wat inbetaal moet word, laat weet ook of u boeke gaan kry in Carletonville, Potch of Pretoria, en of dit bv. per Postnet of Courier Guy gepos moet word.

3 Sodra ek u inbetaling ontvang het, is die boeke u s’n.

INHOUD/CONTENT

NUUTSTE VOORRAAD

Afdeling A: Nuwe voorraadboeke (Afrikaans/Nederlands, Engels)

Afdeling B: Ou voorraadboeke (Afrikaans, Engels, Nederlands)

_______________________________________________

NUUTSTE VOORRAAD:

– New Testament Commentary: Matthew, W. Hendriksen, R170-00

– Contending for the Faith: The rise of heresy and the development of Truth, H. Hanko, R130-00

– Total Truth: Liberating Christianity from its Cultural Captivity, NR Pearcey, R170-00

AFDELING A: NUWE VOORRAAD BOEKE

AFRIKAANS:

– MARAIS, DR. WILLIE. Word ‘n Wenner: bybelse oordenkings uit die lewe van Josef, R70-00

– MULLER, C.F.J. (red.) 500 JAAR SUID-AFRIKAANSE GESKIEDENIS, R100-00 

BELYDENISKRIFTE Konkordansie met teksregister, In die Skriflig uitgawe, R50-00

BOOYENS, MJ. Laat My lammers wei, R70-00

_______________ Elke dag in U lig: Bybelse oordenkings vir een jaar. R50-00

COETZEE, JC. (Openbaringshistoriese) Gids deur die Boeke van die NT: Briewe van Paulus. R40-00

DU PLOOY, J. & VERGEER, W. Dagboeke van Dirk Postma. R100-00 

FLOOR, L. Persone rondom Paulus. R30-00

KROEZE, JH. Die woorde van die Prediker, R50-00

KROEZE, JH & GROENEWALD, EP, HANDBOEK BYBELSE GESKIEDENIS: OT & NT, 2 volumes, R150-00

LEER MY, HEER: Uit die Skatkis van die Psalms CD opnames van ‘n verskeidenheid van Psalms, R50-00

PLOEGLER, J. Nederlanders in Transvalal, 1850-1950. R70-00

PONT, AD. Die Historiese Agtergronde van ons Kerklike Reg, R70-00

POSTMA, F. Paulus: ‘n Geroepe Apostel van Jesus Christus (1949 hardeband uitgawe). R70-00

SCHOLTZ, GD. Die geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerke, R50-00

SPOELSTRA, B. Die Doppers in SA, 1760-1899. R70-00

STOKER, HG. Oorsprong en Rigting (bundel lesings en artikels), 2 dele, R200-00

THERON, PF. (red.). Koninkryk, kerk en kosmos: Huldigingsbundel ter ere van Prof. Willie D, Jonker. R50-00

TOTIUS, VERSAMELDE WERKE, 11 dele, R900-00

VENTER, EA. Calvyn en Calvinisme, R20-00

NEDERLANDS

VAN’T SPIJKER, W (red.). Bij Brood en Beker: Leer en gebruik van het Heilige Avondmaal in het NT en in de geschiedenis van de Westerse Kerk. R300-00

BELYDENISSKRIFTE KOMMENTARE IN Nederlands:

a) NGB

FEENSTRA, JG. Onze Geloofsbelijdenis, R70-00

POLMAN, ADR. Woord en Belijdenis, 2 dele, R80-00

________________ Onze Nederlandche Geloofsbelijdenis, 4 dele, R120-00

VENEMA, FF. Wat is een Christen nodig te geloven. R70-00
(al die boeke saam, 8 boeke: R300-00)

b) Heidelbergse Kategismus

DEDDENS, K. D. Dit is u Leven: 54 Catechismuspreken. R80-00

FEENSTRA, JG. Het Eigendom des Heren: Korte Verklaring van de HK. R50-00

VAN DER WALT, SJ. Die Vaste Fondament: Oordenkings op die HK (Afrikaans). R50-00

VELDKAMP, H. Zondagkinderen: kanttekeningen bij de HK (1 volume uitgawe). R80-00

WIELENGA, B. Onze Catechismus, 2 delen. R80-00

(al die boeke saam, 6 boeke: R300-00)

c) Dordtse Leerregels

FEENSTRA, JG. De Dordtse Leerregelen. R50-00 (nuwer uitgawe, R70-00).

[Spesiale aanbieding: al hierdie kommentare saam, : 15 boeke: R500-00]

B. WIELENGA FORMULIERE STUDIE STEL

Ons Doopsformulier (318bl), R80-00

Ons Avondmaalsformulier (451bl), R80-00

Ons Huwelijksformulier (352bl.), R80-00

[Spesiale aanbieding, x 3 boeke: R200-00]

Ander Nederlandse boeke:

AALDERS, G. Het Verbond Gods: Een hoofdstuk uit de geschiedenis der Openbaring. R50-00

BAVINCK, H. _____________ Magnalia Dei: Onderwijsing in de Christelijke Religie naar Gereformeerde Belijdenis. R70-00

_____________ Handleiding bij het Onderwijs in den Christelijke Godsdienst. R50-00

(Hierdie twee boeke is verkorte weergawe van Bavinck se magistrale werk: Gereformeerde Dogmatiek, 4 dele.  Dit is albeie goeie inleidende werke)

_______________ Het Christelijke Huisgezin. R50-00

DIJK, K. De dienst der kerk. R50-00

DOUMA, J. Algemene Genade: uiteensetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en J. Calvijn over ‘algemene genade’. R70-00

GISPEN, WH. Schepping en Paradijs: Verklaring van Genesis 1-3. R50-00

GROSHEIDE, FW (red.), Christelijke Encyclopedia, volledige 6 dele, R300-00 (Nederlandse stel)

RIDDERBOS, H. De Komst van het Koninkrijk, R60-00

_______________ Paulus: Ontwerp van zijn Theologie. R60-00

(2 boeke saam: R100-00)

SMILDE, E. Een Eeuw van Strijd over Verbond en Doop. R70-00

VELEMA, WH. Wet en Evangelie. R70-00

ENGELS: 

DEFENDERS Bible, Henry Morris, R300-00

MOULE, CD. An Idiom Book for NT Greek. R50-00

Bauman & Hall, David (ed.), God and Politics, R70-00

BRATT, JD. Dutch Calvinism in Modern America, R70-00

BUDGEN, Victor. The Charismatics and the Word of the God, R100-00

BURROUGHS, J. Gospel Worship: the right way to sanctify the Name of God, R150-00

DE JONG, Norman. Education in Truth, R50-00

DE MAR, Gary. The Reduction of Christianity: a biblical response to Dave Hunt, R100-00

DOOYEWEERD, H. In the Twilight of Western Thought, R50-00

DOUGLAS, JD (ed.), Who is Who in Christian History?, R200-00

FABER, J. Essays in Reformed Doctrine. R120-00

FRANCE, RT. Matthew: evangelist and teacher, R120-00

HALL, B. Humanists and Protestants: 1500-1900, R120-00

HANKS, G. 70 Christians changing the world, R70-00

HAMMOND, P. Biblical Principles for Africa, R40-00

HOLMERS, AF. All Truth is God’s Truth, R70-00

HOLLENWEGER, WJ. The Pentacostals, R150-00

HUGHES, F. What do you mean Christian Education?, R50-00

KELLY, MW. The Impulse of Power: Formative Ideas of Western Civilization, R100-00

LADD, George E. The Presence of the Future, R100-00

LOCKERBIE, DB. A Passion for Learning: History of Christian Thought on Education, R150-00

MACDOWELL, Josh. The New Evidence that demands a verdict: evidence 1 and 2 fully updated in one volume answering questions for Christians in 21st century, R200-00

MCCRIE, Thomas. Story of the Scottish Church, from the Reformation to the Disruption, R250-00

NORTON-TAYLOR, D. God’s Man: An Novel about Calvin, R70-00

POLLOCK, J. Whitefield the evangelist, a biography, R80-00

STONEHOUSE, Ned. J Gresham Machen: a biography, R150-00

WARFIELD, Benjamin. Calvin and Augustine, R150-00

WORRAL, BG. The Making of the Modern Church: Christianity in England since 1800, R70-00

AFDELING B: OU VOORRAAD BOEKE

AFRIKAANS

BARNARD, A.C. Die Erediens, R100-00

BARNARD, A. 100 vrae oor die eindtyd, R100

BARNARD. DJ. Bely en Beleef, 52 HK preke, R30-00

DS. MJ BOOYENS BOEKE:

‘n Vaste Vertroue op die Dinge wat ons Hoop: verklarende aantekeninge op die Hebreërbrief, R30-00

Elke dag in U Lig: dagboek vir die jaar, R50-00

Aan die voete van Jesus, R50-00

BUYTENDAG, FW. Aspekte van die vorm/inhoud problematiek met betrekking tot die organiese Skrifinspirasie in die nuwere gereformeerde teologie in Nederland (baie belangrike studie oor Skrifgesag en inspirasieleer), R50-00

BYBELSE AGTERGROND VIR BYBELSTUDIE BRONNE:

Gispen&Grosheide, Bybelse Ensiklopedie, x2 dele, R200-00

BEERS, V. Gilbert, Reis deur die Bybel: ontdek die Bybel deur die belangrike verhale, R150-00

Mijnhardt Bybel konkordansie, 1933/53 vertaling, R100-00

Godsdienste van die Wêreld, R100-00

Broer Andrew: God se Smokkelaar, R30-00

Bunyan, John. Die Pelgrim se Reis, R50-00

VERSKEIDENHEID VAN ANDER OAV BYBELS BESKIKBAAR, SAKFORMAAT ASOOK STANDAARDGROTE, pryse en nog fotos beskikbaar op navraag:

1933 Afrikaanse Vertaling uitgawe (1939 gedruk), R300-00 (swart hardeband)

d’ASSONVILLE EN FLOOR BOEKE:

Floor, L. Die Evangelie van die Koninkryk, R20-00

_________ Die Heilige Doop in die NT, R30-00

_________ Hy wat met die Heilige Gees Doop, R40-00

_________ Persone rondom Paulus, R20-00

d’Assonville, V.E. Die Koms van Christus en die Antichris, R50-00

_________________, Kerkgeskiedenis, R20-00

__________________, Bakens vir die Kerkgeskiedenis, R40-00

__________________, Oorsig oor die Nuwe Testament, R20-00

__________________, Totius – profeet van die Mooirivier, 30-00

__________________, Die dwaasheid om te preek, R20-00

d’Assonville, V.E. Bakens vir die Kerkgeskiedenis, R40-00

Du Toit, S. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30-00

DE BRUYN, PJ. Kuisheid voor die Huwelik, R20-00

DE BRUYN, PJ. Die Tien Gebooie, R70-00

De Bruyn, P.J. Salf vir die wonde, R30-00

DE KLERK, PJS. Die Navolging van Christus, R30-00

De Klerk, P.J.S. Woorde en dade van die Profete, R30-00

DE KLERK, BJ. Vorme en Karakter van die Biblisisme, R30

DE KLERK,, WJ. Rousmart, R30

DE VILLIERS, A. Geen veroordeling nie: oordenkinge oor Romeine hoofstuk 8, R30-00

Du Plessis, L.M. Calvyn oor die Staat, R30-00

DRANE, John. Paulus, ‘n Geïllustreerde verhandeling, R30-00

DU TOIT, AB (red.) Handleiding by NT, deel 1,2,5: die groen reeks, R70-00 elk

DUVENHAGE, SCW. Die Dekor van die NT, R50-00

DE WITT, AG. Loof die Here: Perspektiewe op die Psalms, x3 dele, R150-00

DU PLESSIS, JA. Die gereformeerde kerk en kerkregering, R20

DU PLESSIS, LJ. Inleiding tot die algemene regsleer en jurisprudensie, R30-00

DU PLESSIS, SJ. Jesus en die Kanon van die Ou Testament, R40-00

DU TOIT, S. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30

ERASMUS, J. Skrifgesag: Manuskripte en Bybelvertaling, 2 dele, R100-00

FENCHAM, FC. Die geskiedenis van Israel, R40-00

Floor, L. Kom na My – skrifstudies oor Matteus 1-13, R20-00

GROENEWALD, EP. In gelykenisse het Hy geleer, R30-00

___________________ Die Vaste Steunpunt, bespreking van aktuele sake, R30-00

HELBERG, JL. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30-00

HELBERG, JL. Die Here regeer: Openbaringslyn in die OT, R50

HENDRIKSEN, William. Die Hiernamaals, R70-00 (standaardwerke aangaande vrae oor die toekoms, hemel en hel, lewe na die dood, ens.)

HANDBOEK BY DIE BYBEL, derde uitgawe, R150-00

JOHAN HEYNS BOEKE:

Die nuwe mens onderweg- oor die tien gebooie, R50-00

Die Kerk, R50-00

Lewende Christendom: Teologie van Gehoorsaamheid, R50-00

Teologie in Krisis, R50-00

Brug tussen God en Mens, R50-00

Etiek van die Liefde, R50-00

JONKER, Willie D. Die Gees van Christus, R50

KORAALBOEK vir Psalms en Gesange (1972), R100

Kempff, D. Gee dit deur – pastorale briewe, R20-00

Konig, Adrio. Jesus Christus, die Eschatos (eskatologie, die leer van die einde) , R70-00

KROEZE, JH. Koning Hiskia, R30

KATEGISMUSPREKE, 52 PREKE deur GKSA predikante, R40-00

KEET, BB. Ons redelike godsdiens, R40-00

KEMPFF, Die skeppingsleer van Karl Barth, R40-00

KERKSAAK TUSSEN PROF J DU PLESSIS EN DIE NGKSA, woordelikse verslag van die verrigtinge en uitspraak van die Hooggeregshof, R70-00 (Totius was ook getuie by hierdie saak oor Skrifgesag en inspirasie)

KESTELL, JD. Uitgevryfde Koringkorrels: oordenkings vir die jaar, R30-00

KONIG, A. Heil en Heilsweg, R30-00

KRUGER, LS. Waarom is u lid van die Gereformeerde Kerk, R30-00

LE ROUX, J. Ons glo: Bybelstudie – NGB, R30-00

Lohse, E. Die Openbaring van Johannes, R40-00

Muller, J.J. Christelike Sektewese, R30-00

DR. WILLIE MARAIS BOEKE: 

Aktuele Sake, R50-00

Leierskap, R30-00

Onder ewige vleuels: dagboek oor Tien Gebooie, R70-00

Wonder en Wetenskap, R30-00

Wonder van Wedergeboorte, R50-00

‘n Man van God gestuur: dr. Willie Marais, sy outobiografie, R70-00

PONT, AD. Kerkgeskiedenis, R50

ROSSOUW, HW. Klaarheid en Interpretasie: enkele probleem historiese gesigspunte in verband met die duidelikheid van die Heilige Skrif, R50-00

Klaas Schilder: erfenis en betekenis, R30-00

STOKER, HG. Beginsels en Metodes van die Wetenskap, R50-00

TOTIUS SE VERSAMELDE WERKE, 1977-UITGAWE, die blou hardeband stel, 11 dele, R900-00

TRAVIS, S. & HUGHES G, Die Wêreld van die Bybel, R70-00

VAN ROOYEN, EE. Die tien gebooie: populêre en prakties stigtelike verklaring aan die hand van die Heidelbergse Kategismus, R40-00

VAN DER VYVER, GCP. Dirk Postma 1818-1890, R50-00

VAN DER WALT, SJ. Die Vaste Fondament: HK oordenkings, R40-00

____________________. Geloofsleer (hierdie boek bevat prof. vd Walt se ‘dogmatiek’, die eerste 210 bladyse), R50-00, geskryf vir hoërskool leerlinge.

J Hermine van Wyk (vertaler), ‘n Afrikaanse Samevattende Vertaling van THE INSTITUTES OF BIBLICAL LAW, 275 A4 bladsye fotostate en ring bind (kontak my direk vir bestellings en prys)

VILJOEN, Dirk. Hoe lief het ek U wet: bybel korrrespondensie kursus oor die Tien Gebooie, R70-00

VAN WYK DE VRIES, KS. Die leer van die Kerk: handboek vir gebruik by die kategetiese onderrig, R20-00

Van Staden, A.J. Die Jehova getuies weerlê, R30-00

Van Wyk, J.H. Etiek in Eenvoud: gesprekke oor morele vraagstukke, R40-00

Van Zijl, T.L. Die Openbaring van Jesus Christus aan Johannes, R50-00

Verhoef, P.A. Israel in die Krisis (toekomsverwagting oor Israel), R40-00

VENSTER OP DIE GESIN: openhartige gesprekke met ouers, kinders en familie, R30-00

WOLGEMUTH, R. Pappa & die Werk: liefde vir jou gesin en jou werk, R50-00

VERHOEF, PA. Sê my dominee: vrae en antwoorde oor die geloofslewe, R30-00

ENGELSE BOEKE (ouer voorraad)

ALLIS, OT, The Old Testament: its claims and critics, R350-00

CALVINS’s Calvinism: 1. Eternal Predestination of God & 2. The Secret Providence of God, R200-00

COOPER, John W. Panentheism: the other God of the Philosophers, R150-00

FESKO, J.V., Justification: Understanding the classic reformed doctrine, R220-00 (nuwe boek)

Ham, Ken. Creation Evangelism for the new millennium, R50-00

LINDSELL, Harold, The Bible in the Balance, R80

OWEN, John. Justification by Faith, R200-00

RICHARDS, L. Every Name of God in the Bible, R100

ROBINSON, JAT. Redating the New Testament, R50-00

WILSON, Doug (ed.) Bound Only Once: the failure of Open Theism, R100-00

WRAY, DE. Biblical Church Discipline (booklet), R20

ESKATOLOGIE/EINDTYD BOEKE:

BARNARD, A. 100 vrae oor die eindtyd, R100

d’Assonville, V.E. Die Koms van Christus en die Antichris, R50-00

Konig, Adrio. Jesus Christus, die Eschatos (eskatologie, die leer van die einde) , R70-00

Lohse, E. Die Openbaring van Johannes, R40-00

Verhoef, P.A. Israel in die Krisis (toekomsverwagting oor Israel), R40-00

TALE EN KOMMENTARE

KORTE VERKLARING stel, het 55 dele, kort 7 dele, R550-00

SIKKEL, JC. Boek van Geboorten: verklaring van de Boek Genesis, R50-00

BOHL, FM & GEMSER, B. De Psalmen – Tekst en Uitleg (Nederlands), R50-00

GREIJDANUS, S. Commentaar of het NT: Lucas, deel 1 en 2 (1228bl, een van die beste kommentare op Lukas), R100-00

GROSHEIDE, FW. Commentaar op het NT: Handelingen deel 1 en 2, R100-00

NG TEOLOE-DOGMATIEK REEKSE

a) Wegwysers in die Dogmatiek, 5 dele (R50-00 per boek):

deel 1: Die Lewende God (JJF Durand)

deel 2: Christus, die Middelaar (WD Jonker)

deel 3: Die Sonde (JJF Durand)

deel 4: Die Gees van Christus (WD Jonker)

deel 5: Skepping, mens, voorsienigheid (JJF Durand)

[Spesiale aanbieding vir 5 dele: R150-00]

Gelowig Nagedink-reeks (R50-00 per boek):

deel 1: Hier is Ek! -oor God (A. Konig)

deel 2: Jesus die Laaste – oor die einde (A. Konig)

deel 3: Hy kan weer en meer – oor die skepping (A. Konig)

[Spesiale aanbieding: R100 vir 3 dele saam]

GESKIEDENIS BOEKE

J.C. (Kay) De Villiers, Dwarstrekkers, Dwepers en Dokters: merkwaardige vertellings uit die Anglo-Boereoorlog, R120-00

Scholtz, G.D. Die ontwikkeling van die politieke denke van die Afrikaner,

deel 1 (1652-1806), R70-00

deel 2 (1806-1854), R70-00

M.E.R. Die Gewers, R50-00

Meintjes, Johannes. President Steyn, R150-00

Venter, F.A. Die swart pelgrim, R120-00

Kestell, JD & Van Velden,  D.E. Die Vredesonderhandelinge tussen die Boererepublieke en die Britse regering, R120-00

[Spesiale aanbieding: 9 geskiedenis boeke = R700-00]

Original languages Study Tools:

Baumgartner Hebrew Lexicon & Supplementen, R100-00

Davidson’s Analytical Hebrew & Chaldee Lexicon, R100-00

Hebrew-Greek Key Word Study Bible (NIV), R80-00

KOHLENBERGER, JR. The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament, R250-00

Translation Handbooks on: Ruth, Luke, Mark, Romans, Acts, Galatbeerians, Thessalonians, Letters of John, R30-00 each

Wenham’s Elements of NT Greek, R30-00

Thayer’s Lexicon of the NT, R100-00

Bauer-Arndt- Gingrich Greek-English Lexicon of NT and early Christian literature, 2 volumes, R200-00

Moulton and Geden’s Concordance to the Greek Testament, R250-00

New Testament in 26 Translations, R80-00

[Spesiale aanbieding: R700-00 vir 18 tale boeke]

NEDERLANDSE BOEKE 

ALGRA, H. Het wonder van die 19de eeu, R40-00

_____________________ Magnalia Dei: Onderwijzing in de Christelijke Religie naar Gereformeerde Belijdenis, R50-00

___________________ Handleiding bij het Onderwijs in de Christelijke Godsdienst, R50-00

(albei hierdie laaste 2 werke van Bavinck is korter opsommings of samevatting van sy 4 delige werk: Gereformeerde Dogmatiek)

DE GRAAF, SG. Verbondsgeschiedenis, 2 dele, R80-00

DIJK, K. Korte Dogmatiek, R20-00

DIJK, K. De dienst der prediking, R40-00

EXALTO, K. Enigste Troos, inleiding tot de heidelbergse catechismus, R30-00

__________(red.) Reformatorische Stemmen: verleden en heden, R40-00

FEENSTRA, JG. Onze Geloofsbelijdenis (NGB), R50-00

FRANCKE, Joh. Veel vragen … een antwoord: keur van onderwerpen (oor, van en vanuit die Skrif beantwoord), R70-00

GEESINK, WA. Gereformeerde Ethiek, x2 dele, R80-00

GROSHEIDE, FW. (red.) Korte Christelijke Encyclopedia, R70-00

HAMERSMA, T. De Catechismus in 52 predikasies, R30-00

JANSE, A. Karel Barth, R30-00

JANSEN, Joh. Korte Verklaring van de Kerkordening, R40-00

KOOLE, JL. Liturgie en Ambt in the apostolische kerk, R40-00

KUYPER, A. E Voto Dordaceno: toelichting op den Heidelbergschen Catechismus, 4 dele, R150-00

_____________Uit het Woord: Stichtlelijke Bijbelstudies, x6 dele, R100-00

____________ Het werk van den Heiligen Geest, R80-00

____________ De Voleinding, 4 dele, R100-00 (paar bladsye geskeur)

LINDEBOOM, Hervormd en Gereformeerd, R50-00

RIDDERBOS, Herman. Komst van het Koninkrijk, R50-00

______________________ Het Woord, het Rijk en onze verlegenheid, R50-00

SCHILDER, K. De Openbaring van Johannes en het Sociale Leven, R50-00

______________ Christus en Cultuur, R40-00

SPOELSTRA, C& DREYER, A. Bouwstoffen voor die Geschiedenis NG Kerken in ZA, x3 dele, R150-00

TRIMP, C. (red.). De biddende kerk: een bundel studies over het gebed, R30-00

VAN’T SPIJKER, W. e.a. (red.). Bij Brood en Beker: Leer en gebruik van de heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en de geschiedenis van de westerse kerk, R200-00

LEER PREDIKING: NGB artikel 36 – Die burgerlike owerheid (Romeine 13:1-7)

Lees: Romeine 12:1,2,17-13:14

NGB artikel 36: Die burgerlike owerheid

Teksverse: “LAAT elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, 2 sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. 3 Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang; 4 want hy is ’n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ’n dienaar van God, ’n wreker om die een wat kwaad doen, te straf. 5 Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. 6 Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is. 7 Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom.” (Romeine 13:1-7)

Tema: Die burgerlike regering is slegs een van vier regeringsvorme wat almal onderwopre is aan God en volgens sy geopenbaarde wil moet dien en regeer

(Preekopname: GK Carletonville, 2022-06-26, nota: let wel, die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie, die notas is nie volledig nie, die audio preek is die volledige preek).

Aflaai (regs kliek): NGB art. 36 (Rom. 13:1-7)

Politiek vierde! (x2)

Geliefdes in Christus,

Dit is wat die gelowige, die kerk se belydenis behoort te wees, wat ons eerstens uit Rom. 13 wil leer asook ons belydenis in NGB art. 36 in navolging van die Skrif.

Die burgerlike owerheid of regering (‘staat’), het nie die belangrikste plek in ons lewens nie,

Die staat kan ons nie red nie, hy is nie god nie, maar is wel een van vier magte of gesagsterreine, regerings wat God daar gestel het, v. 1,

LAAT elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel,

Daarom, dat ons in navolging van die Skrif bely in eerste 2 sinne van die NGB:

Ons glo dat ons goeie God vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag konings, vorste en owerhede aangestel het. Dit is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word…

Dit is die Here se wil dat daar oor ons burgerlike owerhede/regerings sal wees.

Maar baie belangrik geliefdes, en dit is een van die wesentlike dwalinge deur die eeue,

waarvoor baie gelowiges onkundig maar ook kwaadwillig val:

Ons praat so maklik van ‘die regering’, asof daar net een vorm van regering of mag is,

wat God ingestel het, terwyl daar eintlik ten minste 4 regerings of owerheidsvlakke is,

wat elkeen onder God, op sy terrein moet funksioneer tot eer van God, volgens sy geopenbaarde wil.

Vers 1 praat van ‘magte’ = meervoud, en natuurlik gaan dit hier primêr oor die burgerlike regering, maar in die konteks van die hele Skrif is daar ook die individuele regering, gesinsregering en gemeenteregering, wat Paulus op ander plekke ook duidelik leer.

Hier in die boek Romeine skryf hy vir die gemeente in Rome, oor hul roeping as kerk, en deel die basiese evangelie, dat Christus hul Verlosser en Koning is.

Maar dat hul as burgers van die hemelse koninkryk, nog steeds ook in hierdie lewe burgers is van die aardse koninkryke, en daarom ook die leer oor die burgerlike owerheid in Rom. 13:1-7.

Maar daar is ook die individuele regering onder God, sien Rom. 12:1,2 …. 13:13,14, waar jyself as geloof deur ‘Gees en Woord’ moet regeer.

In veral die boeke Efesiërs (6:1-4) en Kol. 3:18-25 leer ons van ouers wat regeer in die gesin.

1 Tim. 2 en 3 en Titus, die pastorale briewe leer ons van die regering in die gemeente deur die kerkraad.

SO, geliefdes, dit is die eerste belangrike saak wat ons leer, ons glo nie in staatisme nie, dat die staat verlosser is, en enigste regering is wat gehandhaaf moet word en ander regerings oorneem en as’t ware onderdruk nie.

Die sleuter van goeie burgerlike regerings is juis in samelewings, waar hierdie 3 ander regerings goed en reg funksioneer, dink aan Totius se uitspraak dat ‘kerk en staat’ gesond is, waar christelike gesinne goed regeer word.

Tweede saak wat ons wil leer, as elke regeringsvorm sy eie terrein het, wat is die doel en taak van die burgerlike owerheid?

Is dit om die gesondheid van sy burgers te waarborg?

Om die onderwys te voorsien?

Om van die wiegstoel tot die dood alles vir die burgers te doen?

Om die ekonomie te bepaal?

Nee geliefdes, ten minste nie volgens die Skrif hier in Rom. 13 soos ons ook bely in NGB art. 36 nie,

Een van die wesentlike probleme van seker alle burgerlike owerhede vandag, is dat hul messiaans wil wees, alles en almal wil red en versorg, en alles wil reguleer en wil bepaal … en ongelukkig dink baie christene dink dit is goed, of dit nou hierdie of die vorige bedeling was…

Wat leer die Skrif, wat is die spesifiek bepaalde taak van die burgerlike owerheid, Rom. 13:3-5,

Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang; want hy is ’n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ’n dienaar van God, ’n wreker om die een wat kwaad doen, te straf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete.

Die burgerlike owerheid is daar om negatief te straf, die misdadigers, die oortreders,

positief beteken dit om die goeie burgerlike orde te handhaaf sodat die ander regerings hul lewenstake kan volbring.

Hulle moet ‘wet en orde’ handhaaf, konkreet polisiemag, weermag, howe, regspraak, ens.

Nie ekonomie en onderwys bepaal waarvan die huidige owerheid so gemors maak nie,

Nie gesondheids- of welsyndienste nie …  dink aan die covid-regulering chaos en diktatuur.

Ons bely die burgerlike owerheid se take as volg, wat juis vloei soos ons bely,

uit die werklikheid van dat daar ‘n sondeval en sonde gevolge en dus misdaad is,

sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan verloop. Vir dié doel het Hy die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf…

Die swaard wys dan ook op die burgerlike owerheid, soos dit gefundeer is in die OT, Gen. 9 asook die wette van Moses wat gaan oor juridiese burgerlike sake, om die doodstraf te handhaaf.

Die NAV vertaling het die woord ‘swaard’ wegvertaal, maar gelukkig het die 2020 vertaling daardie fout herstel.

Die belydenis kom, dit is die derde saak wat ons leer, dan by ‘n saak waaroor gelowiges deur die eeue baie verskil het, en vandag nog meer,

en dit is of die burgerlike owerheid bloot ‘n neutrale ‘algemene genade’ instelling of regering moet of behoort te wees, waarmee die gelowige of kerk niks te doen moet hê nie, of ten minste net as ‘n ‘noodsaaklike boosheid’ moet verdra?

Of, moet die burgerlike regering, soos alle ander regerings, of hul nou wil luister of nie,

buig voor die enigste Verlosser van hemele en aarde, asook enigste Koning van hemele en aarde,

Jesus Christus, op hul eie publieke terrein, en volgens God se wet moet regeer ook daar op hul terrein?

En hier is nou ‘n baie belangrike onderskeid wat ons ook moet handhaaf,

ons moet duidelik onderskei tussen wat God vra en eis van ‘n burgerlike owerheid,

meer spesifiek die ampstaak/roeping aan die eenkant van alle burgerlike owerhede,

en die spesifieke ampspersoon of persone of partye wat verkies is of tans regeer….

Met ander woorde: onderskei tussen wat ‘n burgerlike owerheid/president/leiers behoort te wees

volgens die Skrif, en wat hul tans is …. soos ons ook doen met ouers en kerkrade …

Die feit dat daar slegte ouers en slegte kerkrade kan wees, beteken nie dat daar goeies is en behoort te wees nie, of hoe?

Romeine 13, is eerstens en primêr opdrag aan die gelowiges, in hul gesins- en gemeente lewe,

dus eerste 3 regerings om tot eer van God te lewe ook in die wêreld, teenoor die owerhede van hul dag,

Maar geliefdes, Rom. 13 wil ook vir die keisers, regeerders deur die eeue,

wat die bepaalde regeringsvorm ookal is en kan wees (gesinshoofde – stamme – oudstes – rigters – konings -vorste – presidente – kabinette),

leer wat hul taak ook as owerhede is, wat hulle moet doen,

Daarom die woorde van v. 3-5, wat vir burgerlike owerhede wil leer wat hul take is,

Dat NIE NET DIE BURGERS VAN ‘N LAND NIE, MAAR OOK DIE OWERHEDE IS AAN GOD VERANTWOORDELIK VIR HOE HUL REGEER!

En, dat die owerheid ook ‘n taak het om, ja natuurlik die kerk nie oor te neem nie, nie voor te skryf nie, maar om ‘n omgewing te skep waarin die kerk sy roeping en taak kan volbring, soos ons bely:

En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie maar ook om die heilige Woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die Woord en die evangelie orals te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel.

Die burgerlike owerheid moet die kerk beskerm, nie toemaak nie, nie daaroor wil heers nie,

Maar juis hul eie taak, wet en orde doen, sodat die kerk deur die evangelieverkondiging

alle afgodery en valse godsdiens sal teengaan en uitroei, en die burgerlike owerheid dit ook doen op hul terrein waar hul geroepe is om die bose magte deur ‘wet en orde en strawwe’ teen te gaan.

Die burgerlike owerheid bevorder die koninkryk van Jesus deur hul take na te kom, die misdadigers te straf, en die kerk te beskerm om die Woord orals te laat verkondig.

(ns. my eie standpunt van die sogenaamde kontroversiële le 21 woorde, of die ‘sodoende’ is in lyn met hierdie GKSA teoloë se verstaan van NGB artikel 36)

En soos ons daar bely, as elkeen sy roeping in sy terrein volbring, is die groter doel,

wat die doel is van die hele skepping, en alle mense en alle regerings …. Daardie woorde:

“… sodat God deur elkeen geeer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel”

Ons gereformeerde vaders het hiermee, in lyn met die Skrif, verwerp enige vorm van neutraliteit in die lewe, of mens die straatveer is, of daar in jou gesin, of in jou gemeente, of jy die regter is, ‘n onderwyser, besigheidsman, of president, JY MOET BUIG voor God in Christus,

nie net in jou persoonlike lewe nie, maar ook in jou ampstaak.

Dit is ook in wese wat Paulus leer, in 1 Tim. 2:1-4,

IN die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

Sien veral Calvyn se verklaring hier … hy wys daarop dat as die Skrif hier leer dat alle mense gered word, beteken dit alle soorte mense (dus nie elkeen kop vir kop nie), dus nie net die gewone burger in sy 3 regerings nie, maar ook konings … ja, ook owerhede moet gered word deur die evangelie, en dan, in hul 3 regeringsterreine, maar ook in die burgerlike regering, moet hul God dan dien.

Hulle, soos alle ander mense in hul regerings, is nie vrygestel van die koningsheerskappy van Jesus nie … die eis bly, of hul gehoorsaam is of nie,

Nie net koning Dawid nie, nie net ‘n Paul Kruger nie,

Maar ook ‘n Putin, Biden en Ramaphosa moet buig voor Christus en sy Woord,

CALVYN SE OPMERKING in sy Institusies voorwoord aan koning Frans I: KONINGS EN VORSTE IS ROWERS AS HUL GOD NIE ERKEN EN EER IN HUL WETGEWING NIE.

Regeerders moet die Skrifte ondersoek en waar dit gaan oor burgerlike orde en wetgewing,

kyk wat die beginsel daar is en in ons moderne tyd toepas, wette en strawwe, ens.

Paulus wys daarop, nadat hy vir beide burger en burgerlike owerheid daar in Rom. 13:1-7

geleer het dat hul beide voor God verantwoordelik is,

Die burger wat onderwerp, die owerheid wat orde handhaaf,

dan wys hy in v. 8-10, wat die norm en standaard is vir alle regeringsvlakke en owerhede,

Vir beide burger en owerheid:

WEES aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ’n ander liefhet, het die wet vervul. Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet.” (Rom. 13:8–10)

God se Woord, natuurlik in die vervulling in Christus, sien NGB art. 24, 25

moet die norm, standaard wees wat beide burger en burgerlike owerheid se optrede bepaal.

Daarom NGB se woorde in art. 36: “…sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel.”

Dit bring ons by die vierde saak wat ons leer,

Die gelowige, die kerk moet dus, soos Rom. 13 leer ‘ter wille van die gewete’ = ter wille van God wat owerhede daarstel …

Moet ons die heil van burgerlike owerhede soek … hoor mooi geliefdes,

Ons soek hul heil volgens die eise van die Woord, wat God nie net van die burger vra nie, maar ook die burgerlike owerheid.

En daarom bely ons volgens die Skrif die volgende verantwoordelikhede en take wat ons het teenoor die burgerlike owerhede:

Verder is elkeen verplig, van watter hoedanigheid, rang of stand hy ook al mag wees, om hom aan die owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die Woord van God in stryd is nie en vir hulle voorbidding te doen dat die Here hulle in al hulle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle godsvrug en eerbaarheid ‘n rustige en stil lewe kan lei (1 Tim. 2:2: vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid.).

Ons betaal belastings, soos Rom. 13:6, maar kyk wat daar staan, Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is.” (Rom. 13:6)

En sien ook raak, soos met alle regerings, is daar ook, en veral ’n beperking op wat die burgerlike owerheid mag doen en nie mag doen nie, ons bely:

hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die Woord van God in stryd is nie …

Die vroedvroue wat geweier het om die Farao se moordplanne uit te voer, Ex. 1

Die vroeë kerk, wat nog altyd bely in die woorde van Petrus en Johannes, Hand. 5:29

En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense.

Daarom dat ons nie toegemaak het toe eredienste verbied is nie…

Maar ons moet ook reformerend ondersoek doen, hoe behoort burgerlike owerheid, take en persone te lyk in die lig van die Skrif, ook waar nog verdere gereformeer moet word oor wat ons verstaan as ‘n ‘Christelike owerheid’.

1 Tim. 2 het ons reeds gehoor om voorbidding te doen, nie net vir hul onderhouding nie, maar ook hul radikale hartgrondige bekering, om wet en orde te handhaaf, om te buig voor Christus, en hul ook te vermaan en waarsku:

Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde! Dien die Here met vrees, en juig met bewing. Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil” (Ps 2:10–12)

Dus, ons mag nie goddelose regeerders en partye ondersteun nie, bid en werk vir wesentlike bekering en verandering van ons leiers en regeerders op elke lewensterrein.

SO, om saam te vat, ons verwerp as gereformeerde gelowiges,

Beide uiterstes: die wederdoopse verwerping van burgerlike owerhede,  asof ons geloof en kerkwees beteken burgerlike owerhede is nie deur God daar geplaas nie, en ons hoef nie te onderwerp nie, revolusioner wees, anargisties, opstandig, wetteloos en bandeloosheid…

Hierin verfoei ons die Wederdopers en ander oproerige mense en in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en die regeerders wil verwerp en die regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid wat God onder mense ingestel het, versteur.

MAAR, ek dink dit is die groter gevaar by gereformeerdes deur die eeue, ‘die blanko tjek’ burgerlike owerheid ‘goddelike reg’ van owerhede siening,

Onvoorwaardelike onderwerping …. en dit het ons gesien in die covid tye… hoe mense die burgerlike owerheid meer gevrees het as vir God, skokkend.

Maklik is God se gebod, 4de gebod ‘aangepas’, maar tot in die kleinste detail is die staat se regulasies uitvoer … al bewend en bang vir mense… en weë jou as jy dit durf bevraagteken het!

Ek het genoem, as die kerk maar 20 persent God en sy gebod gevrees en erns gemaak het as met covid regerings, sou die wereld anders gelyk het.

Laastens, ja geliefdes, die koninkryk van God in Christus, die evangelie, die kerk is nie afhanklik in sy voortgaan van enige koning, vors, burgerlike owerheid nie.

Die Here se raadsplan, sy reddingsplan sal geskied.

Maar dit beteken nie die burgerlike owerheid het nie ’n roeping nie,

so is die Here se evangelie nie afhanklik van ’n bepaalkde gesin of ‘n sekere plaaslike gemeente nie,

maar elkeen het ’n roeping en taak in God se koninkryk en heerskappy.

Bybelse gereformeerde Christene leer volgens die Bybel nog altyd,

sien NGB art. 1-35 wat ons van geleer het,

dat die hele skepping in alles God moes verheerlik,

die sondeval het alles aangetas, alle verhoudinge, elke terrein van die lewe,

al vier regerings, en as Christus kom en red en verander,

Dan raak dit alles weer, soos sonde alles aangetas het, so raak die evangelie en genade weer alles, die hele skepping, elke mens, elke ouer en gesin, elke gemeente, elke owerheid word opgeroep om God te dien en eer, in sy terrein, taak en roeping, elke duimbreedte behoort aan Christus, om volgens sy Woord en Gees te dien … of mense dit wil of gaan aanvaar of nie, daarvoor sal elkeen rekenskap gee, maar ons het die roeping en plig volgens Skrif en belydenis om die Verlosser Heerskappy van Christus orals te verkondig, met ‘n oproep tot geloof en bekering, elke burger en elke burgelike owerheid.

Vir almal en alle gesagsterreine en woorde geld as eis en opdrag, vir elke vader en moeder, elke kerkraad, vir elke koning, vors, vir keiser Nero, maar ook vir president Ramaphosa:

Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.” (1 Kor. 10:31)

HOEKOM?

Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” (Rom. 11:36)

 AMEN.

_________________________________________

Sien hier meer artikels oor die burgerlike regering.

DIE CHRISTELIKE HUISGESIN

Herman Bavinck

[Vertaal deur S. Le Cornu uit die oorspronklike, Het Christelijk Huisgezin (Kampen: J.H. Kok, 1908).  Meer inligting oor Bavinck (1854-1921) kan hier bekom word: http://hermanbavinck.org/ Van sy werke kan hier, Paideia Press, en hier, Neo-calvinisme, afgelaai word]

Vorige inskrywings:

Inleiding en agtergrond (ook tot vertaalprojek)

Hoofstuk 1: Die oorsprong van die huisgesin

Inleiding tot hoofstuk 2 – S. Le Cornu
Die eerste 2 paragrawe van Bavinck se hoofstuk 2, wys baie duidelik waarom VIDA ‘n wesentlike saak is wat gelowiges, gemeentes en kerkverbande moet handhaaf volgens die Skrif, en nie ‘n geloofsaak wat afgemaak moet word as ‘middelmatig, onbelangrik, of iets wat geakkomodeer word want daar is belangriker sake’ nie, want dit tas ons siening van ‘skepping, skeppingsordeninge en sondeval’ aan [die erge gevolge as daar van God se skeppingsorde in gesin en gemeente afgedwaal word, o.a. in al die huweliksverbrokkelinge wat plaasvind tot vandag nog, soos aangedui in Bavinck se hfst. 2 en later ook hoofstuk 3], asook ons siening van Skrifgesag en Skrifbeskouing, wat alles vanselfsprekend ook te doen het met die evangelie van Christus, want die Skrif kan nie gebreek word nie (Matt. 4:4; Joh. 10:35; 2 Tim. 3:14-17), en omdat Christus ook gekom het om die huwelik en gesin te herstel, nie te vernietig nie (Ef. 1:4-6; 5:21-6:4; 1 Tim. 1:15; 2:7-15; 3:1ev, ens.).

Lees opnuut die inleiding tot hierdie vertaalprojek van Bavinck se boek, waarin ek aantoon hoekom hierdie boek so belangrik is vir elke gelowige, veral elke gesin en gemeente, en daarom het ek dit begin vertaal (dankie vir elkeen wat al donasies begin gee het vir die Bavinck vertaalprojek, hopelik kan sy Magnalia Dei – ‘n opsomming van sy magistrale werk, Gereformeerde Dogmatiek, 4 groot dele, die volgende projek wees.)

____________________________________

Hoofstuk 2 – DIE VERSTEURING VAN DIE HUISGESIN

Die sondeval en gevolge vir man en vrou
Die sonde waarvoor die mens, kort na sy skepping, homself skuldig aan gemaak het, het die gesin in geen geringe mate geraak nie. Die derde hoofstuk van Genesis vertel ons dat die vrou eerste verlei is. Paulus lei vanuit hierdie feit, en dat Eva na Adam geskape is, die gevolgtrekking af dat die vrou nie as leraar binne die gemeente mag optree nie en oor die man moet heers nie (1 Tim. 2:12–14; vgl. 1 Kor. 14:34).

Natuurlik wil  die apostel nie daardeur te kenne gee dat Adam  nie gesondig het en nie skuldig staan nie, want in Romeine 5:12 stel hy juis dat die één mens, Adam, was verantwoordelik vir al die sonde en dood in die wêreld; in hom en deur hom het die hele mensdom geval; alle mense het vanweë Adam se sonde in hom gesterwe  (1 Kor. 15:22).

Paulus wil sê dat dit die vrou was wat reg in die begin, die eerste was wat deur die slang verlei is, die eerste wat persoonlik geval het, vir haarself. Sy was die eerste wat haar skuldig gemaak het aan ongeloof teenoor God en haar man, aan liggelowigheid jeens die verleier. En haar man het in sy geloof en vertroue verswak, omdat sy vrou hom verlei het en as leraar teenoor hom opgetree het. Adam val nie op dieselfde wyse as wat Eva geval het nie. Eva val uit begeerlikheid; sy val omdat sy geglo het dat die eet van die vrugte haar soos God sou maak, maar Adam val, omdat die liefde vir sy vrou sy liefde tot God oortref het.

Die eerste sonde het dus onmiddellik ‘n ommekeer binne die huislike orde teweeg gebring. In plaas van om haar man te volg, het die vrou die leiding geneem. In plaas van om gehoorsaam te wees, neem sy die leiding in hande. In plaas van om ‘n helper te wees, verhef sy haar to meesteres en heerser. Adam en Eva het nie net individueel gesondig nie, as mense vir hulself nie, maar hulle het ook gesondig as man en vrou, as vader en moeder.  Hulle het met  hul eie lot, met die lot van hul gesin, en met die lot van die hele menslike geslag gespeel.

Dit het onmiddellik duidelik geword in die verskriklike gevolge van hulle sonde. Die eerste gevolge, waar die skuldbesef tot uitdrukking kom, is die gevoel van skaamte. “Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak.[1] Skaamte is ‘n gevoel van ongemak, van onrustigheid, wat bestaan in vrees vir skande en ons oorval,  wanneer ons ons iets onbehoorliks gedoen het of gedink het ons gedoen het. Daardie onbeskeidenheid kan betrekking hê op verskeie dinge.

‘n Mens is skaam hom oor iets wat moes gebly het agter die gordyn van beskeidenheid en reinheid, maar tog deur ander waargeneem is. Hy skaam hom oor iets wat hy in stryd met die sedes, gebruike en beleefdheidsvorme van ordentlikheid gedoen het. ‘n Jongman skaam hom dikwels vir sy vriende oor die goeie impulse wat voortspruit uit sy gewete. Die wyse en verstandige[2] skaam oor die dwaasheid van die kruis. Die heiliges skaam hul voor God en ander oor die sondes waaraan hulle hulself skuldig gemaak het.

Maar, in die derde hoofstuk van Genesis word ons egter vertel dat Adam en Eva was skaam, omdat hulle naak was. Tog kon naaktheid nie die diepste bron van hulle skaamte egter wees nie, want hulle was ook naak vóór hulle oortreding en het hul toe nie geskaam nie. Hulle skuldgevoel kom wel hierin to uiting, dat hul nou ‘n gevoel van ongemak, ‘n onaangename besef kry van hul naaktheid, maar die oorsprong daarvan is nie in die naaktheid opsigself nie.

Dit het ‘n dieper oorsaak. Hulle het God se gebod oortree en was nie meer onskuldig nie, nie teenoor God nie en ook nie teenoor mekaar nie. Hulle oë het oopgegaan; hulle het nie meer vry teenoormekaar gevoel nie; hulle durf mekaar nie meer in die oë te kyk nie; hulle lees mekaar se skuld op die ander se gesigte en hulle hoor die weerklank daarvan oral rondom hulle in die hele natuur.

Daar het ‘n verskriklike verandering in die toestand van hulle siele plaasgevind het, en so het hulle alles anders begin sien – hulleself, mekaar, die wêreld om hulle, en veral God. Hulle het dit nie gewaag om Hom te sien nie, hulle het van sy aangesig gevlug en onder die bome van die tuin verberg. Inderdaad, hulle oë was geopen, maar in ‘n ander sin as die verleier belowe het.

Die seën in die skande: gewete en skaamte

Tog is die skande ook ‘n seën. ‘n Dier ken geen skaamte nie, en die duiwel ewe min. Skaamte is uniek aan die mensdom, aan die gevalle mensdom wat ongehoorsaam was aan God se gebod, wat dit ook aanvoel en erken. Skaamte is ‘n teken van ‘n ontwaakte gewete, daardie menslike vermoë wat ‘n mens skuldig stel en veroordeel.

Deur die gewete bly daar iets in die mens behoue wat sonde afkeur, wat as regter bo en oor hom staan, daardie iets wat die vrede, rus en tevredenheid wegneem op grond van die oortreding wat gepleeg is. Dubbel ongelukkig is die mens wat sy gewete stilmaak, dit verhard en verskroei, en dan uiteindelik gewetensloos en  skaamteloos word!

Selfs al pynig ons gewete ons en veroordeel ons, die gewete bind ons aan die wêreld van onsigbare dinge en weerhou ons daarvan om in dierlikheid weg te sink. En wat die gewete innerlik in die siel is, is skaamte uiterlik in die liggaam. Skaamte word tereg die liggaam se gewete genoem. Beide gewete en skaamte demonstreer die gebrokenheid en verdeeldheid van die menslike bestaan, die disharmonie van die menslike lewe, die gaping tussen wat ‘n persoon behoort te wees en wat ‘n persoon werklik is.

Albei wys terug tot daardie angswekkende gebeurtenis aan die begin van die geskiedenis, toe die mens afgeval het van die hoogte by die skepping, en neergedaal het van die taak waartoe die mensdom geroep was.

Gewete en skaamte saam dryf die mens om homself te bedek en om homself verberg. Naaktheid begin hom te pla, want die mense het sy onskuld verloor. Die verlies van die kleed van heiligheid het bedekking deur kleding noodsaaklik gemaak. Met die gewete en skaamte het hierdie kleed vir die mens van die grootste betekenis geword. Dit herinner aan sy Goddelike afkoms en diepste val; dit veronderstel sy skuld en bewaar sy menswees; dit werp die mens neer en hou die mens tegelykertyd staande.

Al drie onderskei die mens van engele en diere, en verskaf aan mense ‘n unieke posisie in skepping. Hulle verkondig die mensdom se behoefte, maar ook die mens se vatbaarheid vir verlossing. Hulle skep vir die mensdom ‘n terrein tussen hel en hemel; dit bewaar die mens buite die Paradys vir versoening deur die kruis.

Die straf vir vrou en man

Die straf wat oor die mensdom uitgespreek is na hul oortreding, wys in dieselfde rigting. Dit geld nie net vir die straf wat aan die slang gegee is nie, wat skeiding gemaak het tussen die saad van die slang en die saad van die vrou nie, die verbond tussen die mensdom en Satan verbreek het en in die plek daarvan God se verbond met die mensdom tot stand gebring het. Dit is ook waar van die besondere strawwe wat oor die vrou en die man gebring word, strawwe wat verband hou met die aard en roeping van elkeen, strawwe wat baie ernstig gevolge het vir die geskiedenis van die huisgesin.

Eva is nie net as mens gestraf nie, maar veral ook as moeder en as vrou – iets wat ‘n Goddelike verordening openbaar. God het die mens in terme van hul onderskeie sondes gestraf. Die vrou het haar roeping om ‘n hulp vir haar man te wees misbruik deur hom te verlei en tot ‘n val te bring. So word sy dus ook in haar roeping gestraf. Sy word as moeder gestraf, dit wat vir die vrou die grootste vreugde is, word haar grootste pyn.

Sy kan haar roeping voortaan nie meer vervul nie, behalwe deur voortdurende fisiese en geestelike smart. En tog kan sy haar nie aan hierdie roeping onttrek en haar daarvan losmaak nie, want sy bly vrou; ten spyte van die smartvolle lewe wat haar deel in die huwelik sal wees.  Haar siel strek met verlange daarna om hierdie roeping te vervul, sy bly aan haar man gebonde en verlang daarna saam met hom wees.

Die man word reeds in die vrou gestraf, want soos sy, het hy teenoor haar sy vryheid, onafhanklikheid en selfbeheersing verloor. As slaaf van sy luste, word hy slaaf van die vrou, om dan daarna sy wraak weens sy vernedering en selfverlaging te wreek in ‘n woedende tirannie (oor haar). En dan, gedryf na die man deur haar eie begeertes, soek die vrou om hom met haar liste te betower, of sy buig soos ‘n slaaf onder sy voete. Slawerny en tirannie is die sondes waaraan die onderlinge verhouding van man en vrou oorgegee en blootgestel is, sedert die oortreding van God se verordeninge.

Maar daarby, kom die man se eintlike straf, wat hom in sy besondere roeping raak, naamlik om in die sweet van sy aangesig te werk. Die aarde word ter wille van die mens vervloek, sodat dit vanself alleen dorings en distels voortbring.[3] Die skepping word aan nietigheid onderwerp, nie uit ditself en gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.[4]  Die hele natuur word verander in ‘n mag wat die mensdom teëstaan ​​met ‘n vyandigheid wat die menslike bestaan en menslike lewe onderdruk.

Wanneer die mensdom dus sy band met God verbreek, word sy harmonie met die wêreld ook verbreek. So moet die man uitgaan om die aarde te onderwerp langs die weg van voortdurende worsteling; hy moet die stryd taandurf teen skrikwekkende natuurkragte, woedende elemente, wilde diere, onherbergsame terreine, teen wind en weer, koue en hitte, klippe en stof. Hy moet werk met hoof en hand, pynlik, moeitevol, elke dag, sy hele lewe lank.

Stap vir stap moet hy die wêreld verower, die aarde onderwerp, die natuur aan hom diensbaar maak. So alleen, in die sweet van sy aangesig, sal hy homself, sy gesin, sy geslag aan die lewe hou. Honger en liefde dryf hom van nou af rusteloos voort.

Ook die straf is tot seën

Maar ook hierdie straf is weerens ‘n seën vir die mens as individu, vir die gesin, en vir die hele samelewing. Die redes daarvoor is, want dit sluit eerstens in dat die mens bly lewe, dat hy nie dadelik doodgaan soos hy verdien het nie, dat hy vrugbaar sou wees en vermeerder, en met sy geslag die aarde sou vul.

Met hierdie verwagting het die eerste man die naam van sy vrou verander. Sy was eers Mannin genoem, omdat sy uit die man geneem is en as hulp vir hom gegee is. Nou sal sy die naam dra van Eva, moeder van die lewendes, dra, omdat die vrou padgee vir die moeder, en haar bystand aan die man is nou bepaal as die een wat kinders baar en versorg.

Verder behou die mensdom die taak wat aan hulle toevertrou is aan die begin van skepping. Die mensdom word steeds geroep om die aarde te vul, om dit te onderwerp, en om heerskappy uit te oefen, al kan die mensdom hierdie roeping alleen gebrekkig en in ‘n beangste stryd doen. Tog is hierdie moeitevolle arbeid opsigself ‘n seën, omdat dit die mens in sy verhewenheid bo die natuur handhaaf midde die geestelike en morele verval wat plaasgevind het.

Uiteindelik lê die belofte ook in die straf wat hier opgelê is, naamlik dat God die mensdom op sy moeilike weg sal begelei, versterk en ondersteun in die vervulling van sy roeping, want Eva is die moeder van die lewe, sy dra die lewe in haar skoot, die lewe van die mensdom, die lewe van die saad van die vrou. Die vrou sal gered word deur kinders te baar; in haar vroulike en moederlike roeping sal sy nie net haar  mooiste en mees elegante deugde vertoon nie, maar Maria, die geseënde een onder die vroue, sal ook Eva se oortreding herstel.

In die Seun, wat uit haar gebore sou word, bereik die vrou en die man weer hul bestemming,[5] want in Christus, die dienskneg van die Here, word deur die arbeid van sy siel nie net die waarheid herstel en die versoeking bewerk nie, maar ook die wêreld oorwin.

Aan Adam en Eva met hulle nageslag, vorm die heilige gesin van Josef, Maria en die kind die goddelike eweknie.

_______________________________________________________

[1] Genesis 2:7.

[2] Van hierdie wêreld, en nie die gelowiges nie, sien 1 Kor. 1:18ev.

[3] Genesis 3:19.

[4] Romeine 8:20.

[5] Hulle skeppingsdoel as beeldraers van God.

LEER PREDIKING: NGB artikel 35 – Die heilige nagmaal (1 Kor. 11:17-34)

Lees: 1 Kor. 1:1-2; 6:9-11; 11:17-34

NGB artikel 35: Die heilige nagmaal

Teksverse: “Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ’n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en ’n aantal het ontslaap.” (1 Kor. 11:26–30)

Tema: Die heilige nagmaal openbaar ons kerkwees en die erns wat ons daarmee maak

(Preekopname: GK Carletonville, 2022-06-03, nota: let wel, die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie, die notas is nie volledig nie, die audio preek is die volledige preek).

Aflaai (regs kliek): NGB art. 35 (1 Kor. 11:26-30)

Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.” (1 Kor. 10:31)

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Die leer van die nagmaal volgens die Skrif,

dus waarna dit wys, en hoe ons dit gebruik, en wie daaraan deelneem

openbaar ons geloof, openbaar ons kerkwees.

Dit openbaar of ons genadiglik, ware kerk wees, soos ons daar geleer het in

NGB artikels 27-34, hier waar ons nou is by art. 35

In die besonder artikel 29, nl. ons leer van die nagmaal openbaar

Of ons as kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien soos Christus dit ingestel het en die kerklike tug gebruik om die sondes te straf – kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere Woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is, verwerp en Jesus Christus as die enigste Hoof erken

DIT wil ons leer in die besonder vanoggend, vanuit die boek 1 Korinthiers,

Onder die tema: Die leer van die heilige nagmaal openbaar ons kerkwees volgens die Heilige Skrif (NGB art. 27-29): liefde vir God en ons naaste.

In 1 Kor. 11 lees ons van Paulus, wat deur die Gees, die gemeente in Korinthe beveel, v. 17,

In navolging van Jesus se bevel, v. 23ev (Matt. 26), om as gemeente gesamentlik,

die heilige nagmaal te vier.

Daarom, weereens, soos met die doop, waarom hou ons nagmaal?

Want die Here het dit ingestel en beveel, daarom bely ons in die eerste sin van NGB artikel 35,

“Ons glo en bely dat ons Verlosser, Jesus Christus, die sakrament van die heilige nagmaal beveel en ingestel het om hulle te voed en te onderhou wat Hy reeds wederbaar en in sy huisgesin, die kerk, ingelyf het.”

En vir WIE is die nagmaal ingestel, ja, vir hulle wat Hy gewederbaar het en in sy kerk ingelyf het,

dit is hulle van wie ons bely daar in die 2de sin en verder, juis om ook te verstaan waaroor die nagmaal gaan:

Nou het dié wat wedergebore is, tweërlei lewe in hulle: die een liggaamlik en tydelik, wat hulle van hulle eerste geboorte saamgebring het en wat alle mense besit; die ander geestelik en hemels, wat aan hulle gegee word in die tweede geboorte, wat deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus plaasvind. Almal deel nie in hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. So het God tot instandhouding van die liggaamlike en aardse lewe vir ons aardse en gewone brood voorsien; dit dien die lewe en behoort, soos die lewe self, aan almal. Maar om die geestelike en hemelse lewe wat die gelowiges besit, in stand te hou het Hy vir hulle ‘n lewende brood gestuur wat uit die hemel neergedaal het, naamlik Jesus Christus; Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges wanneer Hy geëet, dit wil sê deur die geloof toegeëien en ontvang word. Om hierdie geestelike brood vir ons af te beeld het Christus aardse en sigbare brood as ‘n teken van sy liggaam en wyn as teken van sy bloed in te stel.

So wie is die wedergeborenes wat aan die Here se tafel gevoed word?

Dit is hulle wat geestelik en hemels is en lewe

Die uitverkorenes, gelowiges.

Hulle wat in Jesus se bloed gewas is, in Hom glo en hul volle saligheid by Hom soek, sien ook NGB art. 28

In 1 Korinthiers het Paulus die gemeente daar in Korinthe, ook as volg aangespreek,

wat deel aan die wese van die tafel se betekenis: Jesus Christus, wat deur die geloof ge-eet word:

aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiligdes, saam met almal wat die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onse Here:” (1 Kor. 1:2)

Nou, baie belangrik …. die geheiligdes in Jesus, deel aan die Nagmaal in sy volle betekenis en wydte, in alles wat dit leer.

MAAR beteken dit, dat almal die heiliges is… beteken dit dat elkeen wat bloot in die kerk sit,

en enigiemand bloot reg het op die Here se tafel …?

Nee geliefdes, ons het gelees, daar moet ondersoek wees, daar moet beproef word of ons waarlik in die geloof is, en dit behels, o.a. vir ons kinders wat grootword, dat hule deeglik moet verstaan wat geglo moet word, wat die nagmaal alles beteken, en by implikasie ons geloof, sodat hulle nie ’n oordeel oor hulself sal drink nie,

Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here… maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die beker drink.” (1 Kor. 11:27, 28)

Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef.” (2 Kor. 13:5)

Daarom dat ons as gereformeerdes, die bybels-ordelike weg bewandel van ouer en gemeente katkisasie sodat ons kinders op die regte tyd belydenis van leer en lewe sal aflê, sodat hul ook as heiliges aan die heilige nagmaal met ons sal aansit.

Hierdie nagmaalviering, is nie ‘n gesinsaak nie, dit is nie ‘n individualistiese saak nie, dit is nie huis-nagmaal sonder opsig en tug van die kerkraad nie …. ja, dit kan op ‘n ander ‘plek’ plaasvind maar ‘saam’ en onder toesig van ouderlinge… want, regdeur die 1 Korinthe brief  hoor ons die oproep tot ‘samekomste’, saam kerk wees, soveel te meer as ons nagmaal vier, Hebr. 10:25 oproepe:

aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiligdes, saam met almal wat die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onse Here:” (1 Kor. 1:2)

MAAR terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie dat julle saamkom, nie ten goede nie maar ten kwade. Want in die eerste plek hoor ek dat, as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit. Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie.” (1 Kor. 11:17–20)

Vers 33 .. as julle saamkom….

Vers 22,33,34 is daar die duidelike onderskeid tussen ons gesinshuise en die gemeente of kerkhuis , ja, dit word duidelik gehandhaaf,

“ek en my kelkie by die huis alleen, of net my gesin, is onbybels en moet van harte verwerp word ….” ….. God beveel anders, en daarom bely ons uit die Skrif dan ook die volgende woorde:

“… ons ontvang hierdie sakrament in nederigheid en met eerbied in die samekoms van die volk van God, waar ons met danksegging ‘n heilige gedagtenis aan die dood van Christus ons Verlosser onderhou en belydenis van ons geloof en van die Christelike godsdiens doen.”

En nou beteken die ‘ons’ en ‘samekoms’ ook dat nie net moet ek myself persoonlik ondersoek nie, maar ook het die kerkraad, die ouderlinge ‘n groot verantwoordelikheid om saam te beproef, wie mag VOLGENS GOD SE WOORD, ook na die Here se liefdesmaal, kom … of nie kom nie, sien ook Matt. 18:15-20; Hebr. 13:17 en 1 Petr. 5:1-5.

U sien, hierdie is baie belangrik, ons glo van harte, volgens die Bybel nie aan ‘n oop nagmaalstafel nie,

ons glo nie in ‘n valse wêreldse liefde wat maar net almal – ongeag hul leer en lewe – aan die Here se tafel toe te laat nie.

DIT geliefdes, was juis een van die groot krisisse van die gemeente, die sg. probleem gemeente van Korinthe,

nie God se eer nie, nie God se Woord nie, nie die Evangelie nie,

nie, die x3 bybelse kenmerke van ware kerkwees nie (NGB art. 29),

maar mense en sonde het ongelukkig vir baie in die Korinthe gemeente sentraal gestaan.

Die kerkraad, ouderlinge, en ds. Paulus, of oudl. Paulus moes bloot net buig en aanpas, ‘n lekker dominee wees, wat alles en almal toelaat … ons hoor dit regdeur die hele eerste brief:

1:10-16, mense het sentraal gestaan, ‘dominees kerke’ gesoek: ek is vir Paulus, Cefas, net Jesus kamstig… of so en so het my gedoop daarom was dit ekstra spesiaal

Daar was skeurmakers … wat die kerkrade en predikante onder mekaar wou verdeel … stories aandra, valse getuienis oor Paulus se motiewe en bedoelinge, sien veral 2 Kor. 3

Daar was hulle wat die wêreld se wysheid wou gebruik om kerk te wees, v. 1:17-31, hfst, 3, wat vleeslik gesindheid was …. nie God se Woord nie, wêreld en sondige begeertes moet die kerkwees bepaal, wil ‘n ander fondament bou in die kerk as Christus,contra 1 Kor. 3.

Hoofstuk 5, is daar ‘n sedeloosheid en tugteloosheid onder die gemeente wat Paulus sterk aanspreek, ja, sonde word goedgepraat en verdra in die gemeente … dat ‘n lidmaat sy pa se vrou gevat het … en dit word sogenaamd verdra..

Dit kan ook wees dat hierdie lidmate hul beroep het op die woorde van 6:12,

… alles is my geoorloof … ek het mos behoeftes … moenie so streng wees nie, ‘kerkraad’!?

Party het in gemeen in die gees is hul getrou, maar nie in liggaam nie, sien 1 Kor. 6:12-20

Die suurdeeg van losbandigheid deursuur die hele gemeente … en dan roep die ‘verdraagsame onverdraagsames uit’: want wie is jy Paulus om klippe te gooi, ons is mos almal sondaars ….

En die ergste van alles, dit lyk asof sekeres hier gemeen het dit is liefde om iemand in sy bose weg te laat volhard in die sonde, sonder om hom te vermaan en selfs af te sny as hul nie bekeer nie, v. 5:9-13, sien veral vers 13, baie STERK … liefdevolle sterk woorde van Paulus…. 5:13

So geliefdes, hier en elders hoor ons, iemand, 1 Kor. 5:11, wat homself as Christen voorhou, maar wie se lewe van die teenoorgestelde getuig, en volhard in sonde en weier om te bekeer van sy sonde, mag nie geduld word nie, maar moet juis in liefde aangespreek en vermaan word,

Wat ten einde ook kan beteken dat iemand vir ‘n tyd lank, totdat daar werklike verbetering of bekering belowe en bewys is (sien So 31, antw. 85) afgehou word van die Here se tafel.

Tot eer van God, die heil van die gemeente, om suurdeeg te keer, en die heil van die sondaar self.

En daarom, bely ons ook in NGB art. 35 as volg,

Daarom behoort niemand daarheen te gaan as hy homself nie eers deeglik ondersoek het nie, sodat hy nie tot sy eie oordeel drink as hy van hierdie brood eet en van hierdie beker drink nie (1 Kor 11:29: Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.). Kortom, deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons tot ‘n vurige liefde vir God en ons naaste beweeg.

Paulus se groot erns oor die saak, het ons gelees daar in 1 Kor. 6,

Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie. En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.” (1 Kor. 6:9–11)

M.a.w. dit is nie hulle wat hul sondes ken, van harte bely en daarteen stry en aanhou stry, wat weggehou word van die tafel nie, maar juis hulle wat volhard in sonde, en nie bekeer nie, aanhou sonde regverdig, verskoon, ander blameer van ‘liefdeloosheid’ omdat hul die tug handhaaf….

In ‘n neutedop, hulle mag nie tot die nagmaal toegelaat word wat weier om die wese van Jesus se evangelie, eerste kenmerk van ware kerkwees, nagmaal hou, in leer en/of lewe aanhou volhardend verwerp nie, as Jesus duidelik sê, Mark. 1:15,

BEKEER JULLE EN GLO DIE EVANGELIE!

Lewenslank, ja, die doop is ‘n eenmalige teken, van God wat ons gered en gewas het in Jesus en die Gees wat ons wedergeboorte en al die rykdomme in Christus skenk.

Die nagmaal is ‘n voortdurende teken, wat herhaal word, so dikwels, so dikwels, aanhoudend, lewenslank, tot die laaste dag van my lewe, of tot die wederkoms, om te doen wat ons bely in NGB art. 35,

Hierdie feesmaal is ‘n geestelike maaltyd waar Christus Homself met al sy weldade aan ons meedeel en waar Hy ons Homself en die verdienste van sy lyding en sterwe laat geniet. Hy voed, versterk en vertroos ons arme troostelose siel as ons sy liggaam eet en Hy verkwik en herstel dit as ons sy bloed drink.

Dit is wat Paulus, die Korinthe gemeente ook daar in 1 Kor. 11 veral aan herinner, as Hy daardie wonderlike woorde van die Evangelie uit Jesus se mond weer herhaal,

Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.” (1 Kor. 11:25–26)

MAAR dadelik volg Paulus hier ook, met die liefdesmaal, dieselfde Paulus wat die liefdes hoofstuk geskryf het in 1 Kor 13 … met liefdevolle waarskuwende woorde vir die hele gemeente … VIR ONS, VIR MY EN VIR JOU:

Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ’n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.” (1 Co 11:29)

Dit BETEKEN EENVOUDIG GELIEFDES:

WIE bloot net soos almal die brood eet, maar JOU hart/HELE lewe is nie oorgegee aan Jesus nie,

wat nie hul sondes haat en afkeer het en na Christus vlug nie,

wat voortleef in oorteding van God se gebooie, wat God en die naaste nie liefhet nie,

wat in KORINTHE SONDES volhard:  skeurmakery aanblaas, leuens verkondig, oortredings van bv. 7de gebod probeer regverdig, wat dwaal, wat volhard in hul wellustelinge, wat ander gelowiges en die ouderlinge se WOORD verkondiging verwerp, kwaadsprekers, dronkaards, 1 Kor. 7 wat nie in ware liefde en opoffering hul vrouens of mans dien en liefhet nie…. deel nie aan Christus en sy ware gemeente nie.

EN DAAROM IS DIT JUIS GOED DAT DAAR NIE NET SELFONDERSOEK IS NIE,

MAAR DAAR MOET OUDERLINGE EN HERDERS WEES WAT JUIS LIEF IS VIR HUL SKAPE,

HUL MET DIE SLEUTELS VAN DIE KONINKRYK, IN LIEFDE BEDIEN, NL.

EVANGELIE EN DIE LIEFDE VOLLE KERKLIKE TUG

… daar is niks meer liefdeloos, anti -1 Kor. 13,

as ‘n leraar en ouderlinge wat nie volgens God se woord leer, vermaan en tug nie…

Net so wreed as ouers wat hul kinders nie vermaan in liefde nie…

EN KYK HOE WAARSKU ONS BELYDENIS IN HK Sondag 30 ook oor die kettery aan die eenkant

Van die Roomse Mis, v/a 80, maar ook v/a 82, Moet ook diegene aan hierdie nagmaal toegelaat word wat hulle met hul belydenis en hul lewe as ongelowige en goddelose mense gedra? Antw.  Nee;  want so word die verbond van God ontheilig en sy toorn oor die ganse gemeente verwek (a).  Daarom is die Christelike Kerk verplig, volgens die ordening van Christus en van sy apostels, om sulke mense deur die sleutels van die hemelryk uit te sluit totdat hulle verbetering van hulle lewe bewys.

MAAR ook aan ‘n ‘ketterse lewenswyse’:

Vr. Kan diegene dan nie salig word wat in hulle goddelose ondankbare lewe volhard en hulle tot God nie bekeer nie?

 Antw. Nee, hoegenaamd nie; want die Skrif sê dat geen onkuise, afgodedienaar, egbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, of rower, of dergelike die koninkryk van God sal beërwe nie (a).

ONDERSOEK VRAAG

Baie jare terug, het ek deur die boek 1 Kor. gepreek, net hoofstukke 5, 7 gaan veral oor seksuele bandeloosheid … en dit het diep getref … en ‘n paar lidmate wat half spottend en krities daaroor… ‘n paar jaar later, het dit openbaar geword, dat daardies het in egbreek gelewe… en het hulle ons verlaat … toe ons hul in liefde op die regte pad van bekering en terugkeer na die Here en hul lewensmaats wou bring … 1 Kor. 11:19…. 1 Kor. 11:30…

Ons kan in ons self ondersoek onsself lewenslank mislei … kan in die hel eindig.

ONTHOU, as ek nie waarlik bekeer nie, as ek nie hulp soek nie, as ek mislei, onthou die belydenis:

Verder, hoewel die sakramente én die sake waarvan hulle tekens is, bymekaar hoort, word nie beide deur alle mense ontvang nie. Die goddelose ontvang wel die sakrament tot sy verdoemenis, maar hy ontvang nie die waarheid van die sakrament nie. So het Judas en Simon die towenaar albei wel die sakrament ontvang maar nie Christus, wat daardeur voorgestel word nie; Hy word slegs aan die gelowiges gegee.

EN DAAROM AS EK VANDAG SY STEM HOOR, MOET EK MY OPNUUT BEKEER, AS EK MISMOEDIG IS, WORD OPNUUT BEMOEDIG, DIE HERE IS SONDAARS GENADIG IN DIE WEG VAN BEKERING EN ‘N SOEK NA HOM! HY SAL GEEN SONDAAR WAT ROEP: WEES MY SONDAAR GENADIG WEGWYS NIE, EN SO SAL GEEN KERKRAAD VAN DIE HERE DIT OOK DOEN NIE! (sien Luk. 18:18-30 preek!)

‘Dit WAS sommige van julle … maar julle het julle laat afwas’, 1 Kor. 6:11 wat volg op die waarskuwing van 1 Kor. 6:9, 10.

DIT wat die nagmaal ons juis aan wil herinner, kyk na HOM!

Nie net ons ewige geluksaligheid nie, maar my lewe van hier en nou in WARE LIEFDE tot God en my naaste…

WAT LEER DIE NAGMAAL VIR ONS?

WAARNA WYS DIT?

Twee teksgedeeltes om saam te vat:

ONS REGVERDING EN REDDING:

Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die Here roem.” (1 Kor. 1:30–31)

MAAR DAN JUIS DAARUIT VOLG DIE OPROEP VAN DIE EVANGELIE ASOOK DIE SAKRAMENTE, OOK DIE HEILIGE DOOP EN HEILIGE NAGMAAL, … ‘n lewe van DANKBAARHEID:

Vlug vir die hoerery. … Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.” (1 Kor. 6:18–20)

Amen.

LEER PREDIKING: NGB artikel 34 – Die heilige doop (Hand. 2:37-47, deel 2)

Lees: Hand. 2:37-47

NGB artikel 34: Die heilige doop


Teksverse: ““TOE hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag.” (Hand. 2:37–40)

Tema: Die heilige doop as versterking van ons geloof in Christus

(Preekopname: GK Carletonville, 2022-05-12, nota: let wel, die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie, die notas is nie volledig nie, die audio preek is die volledige preek).

Aflaai (regs kliek): NGB art. 34 (Hand. 2:37-47, deel 2)
(Deel 1 hier besikbaar)

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Ons is nou besig om te leer oor die sakramente van die kerk, en dit is belangrik,

juis omdat ons oppad is na die sakrament van die nagmaal volgende week.

Dit is regtig jammer dat hierdie tekens wat die Here vir ons gegee het, juis om die kerk te versterk, ons te troos en te wys op wat Christus kom doen het, so groot verdeeldheid deur die eeue veroorsaak het, nie net oor vir of teen die kleindoop nie, maar ook oor die aard van die nagmaal.

Maar ja, onthou, die Satan weet hy kon nie meer die koms, volmaakte werk van Christus keer nie,

alles is volbring om die prys te betaal vir die Here se kinders, deur die Inhoud waarna die  sakramente wys, dit is Jesus, en nou sal hy natuurlik alles doen om die troos van die evangelie, en dus ook die sakramente wat dit verseel, wil verdraai en ‘n strydpunt maak.

Tog bly die regte verstaan en gebruik van die sakramente, baie belangrik vir die ware kerk van Christus, en daarom is dit deel van ons belydenis, NGB art. 33-35, in navolging van die Skrif.

Ons het reeds geleer in NGB 33, 34 die Here gee vir ons tekens, ook die sakramente om ons geloof te versterk, die sakramente is visuele woordverkondiging, dit is sigbare tekens en seëls van ‘n inwendige en onsigbare saak en deur middel daarvan werk God in ons deur die krag van die Heilige Gees. Daar is net die twee sakramente waarmee ons tevrede is,

Matt. 26 nagmaal wat pasga vervul en vervang het.

Matt. 28 die doop wat die besnydenis vervul en vervang het.

Oor die doop het ons reeds die volgende sake geleer vanuit die Skrif wat in NGB art. 34 saamgevat word, en ook belangkrik vir die onderwerp waarby ons nou uitkom, naamlik waarom ons as gelowige ouers ook ons kinders laat doop:

1) Heel EERSTENS, die basis van alles wat volg, is om raak te sien dat die teken van die Ou verbond (OT, besnydenis), in wese dieselfde beteken as die Nuwe Verbond (NT, doop) = Ek is jou God en julle is my kinders (Gen. 17:7; Hand. 2:39), dit wys beide op redding, bekering, verlossing van sonde, wedergeboorte deur die Gees, jou hart wat moet verander deur die geloof in Christus se volkome werke en welddade:

Besny dan die voorhuid van julle hart en verhard julle nek nie verder nie.” (Dt 10:16)

TOE hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders?” “En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.” (Hand 2:37-38)

TWEEDENS, die besnydenis en die doop wys ons op de Belofte van die Genadeverbond … “vir ons tot ‘n getuienis dat Hy ewig ons God en genadige Vader sal wees.” , dit is die wese van die genadeverbond in OT/NT waarop beide die besnydenis en doop wys, ek vir julle God en julle my kinders.

DERDENS, heel eenvoudig, moet ons raaksien, hoekom moes Abraham en sy kinders besny word?

Hoekom moet ons en ons kinders gedoop word?

Want, God beveel dit, ons bely in NGB art. 34 in navolging van die Skrif:

“Daarom het Hy ons beveel om almal wat sy eiendom is, net met gewone water in die Naam van die Vader en die Seun en die heilige Gees te doop.”

Dit is Matt. 28:19.

Maar onthou nou, die konteks van die belydenisskrifte, wat vandag nog daar is:

– aan die eenkant het die Hervormers redding deur enige werke van die mens (‘met behulp van die genade’), of redding deur die gebruik bloot van ‘n sakrament, ook die doop, verwerp, soos dit na vore gekom het in Rome.

– aan die anderkant was daar ‘n groep genaamd Wederdopers wat ook Rome verwerp maar ook verder gaan en die kinderdoop verwerp.

Die laaste gedeelte van NGB art. 34 is dan ‘n antwoord op die dwaling van die Wederdopers.

Die belydenis in navolging van die Skrif (alles wat reeds uiteengesit is in NGB 27-34a), handhaaf die verbondsdoop (ons en ons kinders… let wel: ons is ‘groot én kleindopers’, nie net ‘kleindopers’ nie), teenoor wat eers genoem is die Wederdopers (anabaptiste = om weer of oor te doop).

Hierdie groep daar in die 15de/16de eeu en later, het gemeen die Hervormers soos Zwingli, Calvyn, Luther het nie ver genoeg gereformeer nie, en een van die sogenaamde dwalinge wat ons vashou, is die kinderdoop …. hul meen ons moet net ‘grootdoop’ (dus hulle wat geloof kan bely, kan antwoord op die redding)

Ons noem dit daarom in navolging van die Skrif = ons moet vashou aan die verbondsdoop (ons wat glo en ons kinders moet die teken van die genadeverbond, die doop, ontvang),

NOU, baie boeke reeds daaroor geskryf, sien die Miniskakel/Pro Regno vir ‘n paar bronne, ons wil let spesifiek op die NGB se verantwoording teen die wederdopers (nota: groot verskil tussen wederdopers van daardie tye, en die ‘reformed baptists’ van vandag…):

Die eerste saak wat die belydenis stel:

“Ons glo daarom dat iemand wat tot die ewige lewe wil kom, slegs een maal gedoop moet word sonder om dit ooit te herhaal, want ons kan tog ook nie twee maal gebore word nie. Hierdie doop is nie alleen nuttig solank die water op ons is en en ons dit ontvang nie, maar ook vir ons hele lewe. Daarom verwerp ons die dwaling van die Wederdopers, wat nie tevrede is met die een doop wat hulle een maal ontvang het nie en wat bowendien ook nog die doop van die gelowiges se kindertjies veroordeel.”

Die naam ‘wederdoop’ beteken dan hulle wat die kinderdoop verwerp, en hul dan ‘weer’ laat doop.

Hulle sal natuurlik meen jy was nog nooit werklik gedoop nie, en daarom moet jy reg gedoop word, sogenaamd die eerste keer.

Die gereformeerdes verwerp egter ten sterkste die wederdoopse dwaling, wat natuurlik vandag nog leef, baie sterk.

En ons dit dit juis op grond van wat die Skrif leer en beveel.

Die vraag waaroor dit wesentlik gaan, is dat alles wat ons geleer het in die eerste deel van NGB 34 reeds die antwoord is:

AS die besnydenis in wese (dus nie in vorm/bedeling/administrasie nie) dieselfde beteken as die doop,

en die besnydenis is aan Abraham en sy kinders bedien,

wel, dan word die doop bedien aan hulle wat soos Abraham glo en bely in die NT bedeling,

en aan ons kinders, soos die NT leer.

Gen 15-17, Abraham glo, die teken van die verlossing word aan hom en sy seuns bedien

Hand. 2 en regdeur die Handelinge boek: Mense kom tot geloof, en ons lees nie net individue nie, maar gesinne is gedoop, sien ook Hand. 16.

Hand. 2 die belofte van die genadeverbond, die teken van die genadeverbond, Ek is julle God, julle my kinders moet aan die ouers en kinders bedien word op grond van God se bevel en belofte van redding, ook in die NT,

Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.” (2:39)

Die besnydenis en die doop wys op die wedergeboorte wat eenmalig plaasvind, wanneer dit die Here dit ookal behaag vir elke uitverkorene, as baba, tiener, volwassene, ens.,daarom daardie spesfieke woorde van die belydenis … wat daarop wys dit is God wat genadig red in Jesus, wanneer en wie Hy wil, nie net volwassenes as hul ouer word nie, maar kindertjies in die moederskoot ook, dink aan Jeremia en Joh die Doper (Jer. 1; Luk. 1).

Die wederdopers sal sê: maar daar is geen eksplisiete teks in die NT of voorbeeld dat ‘n baba gedoop is nie… waarop ons antwoord, daar is ook nie ‘n eksplisiete teks of voorbeeld in die NT of voorbeeld waar ‘n baba van gelowige afgewys is nie?

NOG BELANGRIKER: wanneer BV. die seremonies en heenwysings van die OT verander, kry ons ‘n hele boek daaroor, Hebreërs, asook die hele NT wat eksplisiet daarvan getuig …. maar as iets so wesentlik as kinders as deel van die verbondsgemeenskap en kerk van die Here wat die bediening moet ontvang, verander het, sou ons iets daarvan gelees of gehoor het …. maar daar is … absolute stilte?

(Sien ook hierdie spesifieke artikel daaroor: Behoort kindertjies ook aan die koninkryk, verbond en kerk van die Here, en moet daarom gedoop word?)

In bv. Hand. 10 lees ons Petrus wat nie saam met die heidene iets onheiligs en onrein wil eet nie, v. 14. op grond van die OT se reinheidswette en heiligheidswette.

Wat het sy standpunt verander?

Ja, verdere Godsopenbaring, v. 28…. “en hy sê vir hulle: Julle weet dat dit ongeoorloof is vir ’n Joodse man om met iemand van ’n ander volk omgang te hê of hom te besoek; maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie.” (10:28)

VRAAG aan ons baptiste vriende: toon aan deur die hele Skrif, of NT dat God iewers eksplisiet of deur afleiding gesê het: die kinders is uit, hulle moet nie meer die teken van die inlywing in die genadeverbond ontvang nie?

Soos Benjamin Warfield dit gestel het:

“God het sy Kerk in die dae van Abraham gevestig en kinders daarin geplaas. Hulle moet daarin bly totdat Hy hulle daar uithaal. Hy het nêrens hulle uitgehaal nie. Hulle is daarom steeds lidmate van sy Kerk en as sulks geregtig op haar ordinansies. Die doop is een van daardie ordinansies.”

En daarom moet, juis die doop ook van kinders gesien word in die konteks nie net van die NT nie, maar wat onderliggend aan die genadeverbond en die bediening daarvan in die OT en NT is.

Kyk hoe antwoord ons belydenis, juis met ‘n beroep op die genadeverbond met Abraham:

“Ons glo daarenteen dat ons hulle behoort te doop en met die teken van die verbond

te beseël, net soos die kindertjies in Israel kragtens dieselfde beloftes besny is as

wat aan ons kinders gemaak is.”

Abraham het geglo, en sy seuns is besny, ongeag of hulle geglo het, of nog sou glo, ens.

God se belofte moet bedien word op grond van God se bevel oor kinders van gelowiges: ek is jou en jou nageslag se God, Vader.

Wat vind ons hier in Hand 2 dan ook?

Mense kom tot geloof, en dan hoor ons:

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.” (2:38–39)

Belofte van Christus, die Gees, redding kom nie net aan volwasenes toe nie,

d.w.s moet net aan hulle bedien word nie,

maar ook hul kinders, daarom moet die teken daarvan ook bedien word aan die kinders.

Ons lees van huisgesinne, nie net die individuele volwassenes wat tot geloof gekom het nie,

Lydia en die tronkbewaarder se gesinne…  Hand. 16

Die Here werk verbondsmatig (organies), met gelowiges en hul kinders.

Daarom is die tweede groot rede waarom kinders ook gedoop word:

“En, waarlik, Christus het sy bloed nie minder vir die reiniging van die gelowiges se kindertjies as vir die volwassenes vergiet nie. Daarom behoort hulle die teken en die sakrament te ontvang van wat Christus vir hulle gedoen het, soos die Here in die wet beveel het om hulle kort na die geboorte deel te laat hê aan die sakrament van die lyding en sterwe van Christus deur vir hulle ‘n lam te offer, wat ‘n sakramentele heenwysing na Jesus was. Buitendien doen die doop aan ons kindertjies dieselfde as wat die besnydenis aan die Joodse volk gedoen het; dit is die rede waarom die heilige Paulus die doop die besnydenis deur Christus noem (Kol 2:11: in wie julle ook besny is met ‘n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus).”  (Sien ook HK v/a 74)

Dit is die wese van die saak, nie hier of daar ‘n teks nie, maar of Christus ook uitverkore kinders het, nie net onder volwassenes nie, maar ook onder kinders, babas, AS babas/kinders.

En die Skrif getuig baie duidelik daarvan, dink aan ‘n Jeremia, Dawid, Joh die Doper, ens.

Is alle kinders wat gedoop is, gered of gaan nog gered word, dus uitverkorenes?

Nee, natuurlik nie, lees Rom. 9:6-8, daar is kinders van die belofte en kinders van die vlees,

en dit was so vanaf Gen. 3:15; Gen. 12, 15-17 en verder deur die hele Bybel, geskiedenis, vandag nog en tot die laaste dag…

Paulus verwys na Jakob en Esau nog voor hul gebore is, dit is die waarheid.

Maar is almal wat besny was as volwassenes gered, ook nee….

Is almal wat deur die eeue, groot gedoop is, volwasse gedoop is gered, ook nee…

So die bediening van die tekens van die verbond op grond van God se bevel is wyer as hulle

wat in die OT van harte besny is, en in die NT deur water gereinig is … wat wys op die bloed van Jesus, en die werk van die Gees.

MAAR, ons bedien NIE die doop omdat ons onfeilbaar kan vastel wie almal gered is of nie,

ons vereis wat volwassenes betref, dat hul glo, leer en lewe, dan volg die doop.

en ons hou hul as kinders van die Here, tot die teendeel wys,

en dan met woord en tug aangespreek moet word as ‘n tweesnydende swaard (sien HK So. 31).

So ook, en soveel te meer, die oordeel van liefde, van gelowiges se kinders, DL 3.4/15

tot die teendeel blyk, behandel, beskou ons alle kinders van gelowiges, as sy kinders,

tot die teendeel blyk.

“Verder moet oor hulle wat hulle geloof in die openbaar bely en hulle lewe verbeter, volgens die voorbeeld van die apostels, baie gunstig geoordeel en gepraat word, want die binneste van die hart is aan ons onbekend.” (DL 3/4.15)

Maar kyk geliefdes, onthou die bewoording van NGB art. 34, Die bedienaars gee ons van hulle kant dus met die sakrament wat sigbaar is, maar die Here gee wat met die sakramente aangedui word, naamlik die onsigbare genadegawes ….

Die ‘bediening’ van die doop maak jou nie kind van God nie, maar die Inhoud (Christus en sy Gees), nl. wie God bepaal het gered sal word … wie Hy na Hom sal roep (Hand. 2:39c).

In Gen. 17 sien ons reeds: Isak en Ismael ontvang beide die teken van die verbond, (die ‘bediening’ van die verbond) dit word aan albei bedien op God se bevel, maar wie ontvang die Inhoud, die wese, die bloed van Christus, wie is kind van die belofte en kind van die vlees?

Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou ’n seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom oprig as ’n ewige verbond vir sy nageslag ná hom. Ook wat Ismael aangaan, het Ek jou verhoor. Kyk, Ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. Twaalf vorste sal hy verwek, en Ek sal hom ’n groot nasie maak. Maar my verbond sal Ek oprig met Isak wat Sara vir jou anderjaar op hierdie tyd sal baar.” (Gen. 17:19–21)

Hand. 2:39,  “Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.” (Hand. 2:39)

Die belofte moet deur die Woord en sakramente bedien word aan almal wat God beveel, wat die doop betref, aan ons en ons kinders, maar dan moet behalwe die belofte ook die eis ‘bedien’ word = ‘n oproep van geloof, bekering, soek die Here, omhels die evangelie (sien die verhouding tussen DL 2.1. tot 2.8).

Want dit is die HERE wat roep, die Here wat uitverkies, wat wederbaar deur sy Woord en Gees.

sodat ons sy kinders van die Belofte in Christus is en mag wees.

Ons moet dus vashou geliefdes, volgens die Skrif teen:

 • Rome, wat deur sakramente kinders van God probeer maak, en
 • teen die wederdopers wat kinders wil wegweer van die bediening van die genadeverbond.

Die Belofte kom ons en ons kinders toe….

DUS dit moet aan ‘ons en ons kinders’ bedien word,

soos in die OT bedeling, so ook in die NT bediening, tot vandag.

Ons is seker van hierdie belofte bediening, maar ons is ook seker van die Here se uitverkiesende genade.

Dit is nie ons nie, dit is nie die ‘bedienaars’ van die sakramente wat kinders van God maak nie,

maar God en God alleen op grond van Christus se werk en die onweerstaanbare werk deur die Gees (sien DL 2.8; hele 3/4 hoofstuk).

God alleen kies en red…. prys sy Naam, ‘daar is die Lam van God’ wat ons sondes wegneem, getuig die sakramente van.

En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg wat gered is … HY, Hand. 2:47.

Dit ons troos geliefdes, dit is ons pleitgrond: God se GENADEverbond in Christus,

nie ons krag en werke en doen en late en nakoming van ‘voorwaardes’ nie.

Dit is juis wat die sakramente, die doop, die nagmaal volgende week ons op wil wys:

GOD RED, PRYS SY NAAM!

Wat moet ons doen, ons kant of deel van die verbond (sien Doopsformulier)?

Ons het dit gelees, vir ons en ons kinders, Hand. 2:39, orals, in dankbaarheid:

En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.” (Hand. 2:42)

 AMEN.
______________________________________
‘N KORT EN KRAGTIGE BYBELSE BEGRONDING VAN DIE KINDERDOOP*

 1. Die kinders van gelowiges was lede van die Abrahamitiese verbond.

(Genesis 17:7, 12: “En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ’n ewige verbond, om vir jou ’n God te wees en vir jou nageslag ná jou. … ‘n Seuntjie van agt dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte.”);

 1. Die nuwe verbond is ‘n hernuwing van die Abrahamitiese verbond.

(Galasiërs 3:8, 14: “En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke geseën word. … sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.”);

 1. Die teken van die nuwe verbond van die doop het die Abrahamitiese verbondsteken van die besnydenis vervang.

(Kol. 2:11,12: in wie julle ook besny is met ’n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.”);

 1. God het die kinders van gelowiges nêrens buite die verbond geplaas nie, maar sluit hulle in met ‘huisgesin’ dope (‘tussen My en jou en jou nageslag na jou‘, Gen. 17:7).

(Hand. 16:31-33, ““Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense.”);

 1. Daarom is die gelowiges se kinders lede van die verbond en moet hulle die verbondsteken van die doop ontvang.

(Hand. 2:39, “Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.”)

_________________________________________

*met erkenning aan die volgende bron: The best books on Infant Baptism

Sien ook die volgende artikel vir ‘n meer detail verduideliking: Why we should baptize babies: the case for covenantal infant baptism

Pro Regno bronne en artikels: Kinderdoop

“Dit is nie ons taak om die kerk meer te suiwer as wat God ons beveel het nie. God het die kinders van gelowiges in die verbond geplaas, en nêrens het Hy hulle uitgehaal nie. Die sigbare kerk bestaan uit gelowiges en hul kinders, en daarom moet ons die nuwe verbond se teken van doop aan die kinders van gelowiges bedien. Ons moet dan met ywer sulke kinders opvoed om volgens die weg van Christus te lewe.” (Zachary Garris)

“Waar die tug in die kerk verwaarloos word, daar word die kiem geplant vir vraagtekens agter die kinderdoop. As ouers wat leef soos heidene, tugteloos in die kerk geduld sou word en as doopouers aanvaar word, dan groei die vraagtekens rondom die doop van hulle kinders. Laat ons dan ook hierin die dwaling van die verwerping van die kinderdoop teenstaan deur in ons kerke erns te maak met die kerklike tug!” (JC Coetzee)

LEER PREDIKING: NGB artikel 34 – Die heilige doop (Hand. 2:37-47, deel 1)

Lees: Hand. 2:37-47

NGB artikel 34: Die heilige doop

Teksverse: ““TOE hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag.” (Hand. 2:37–40)

Tema: Die heilige doop as versterking van ons geloof in Christus

(Preekopname: GK Carletonville, 2022-04-24, nota: let wel, die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie, die notas is nie volledig nie, die audio preek is die volledige preek).

Aflaai (regs kliek): NGB art. 34 (Hand. 2:37-47, deel 1)

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Ons het by die behandeling van NGB art. 33 x3 sake reeds geleer:

 1. HOEKOM gee die Here vir ons tekens?, in die NT dan die doop en die nagmaal?

Ons glo dat ons goeie God, omdat hy met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou, die sakramente vir ons ingestel het om sy beloftes aan ons te beseël, om tekens van sy goedheid en genade teenoor ons te wees en om ons geloof te voed en in stand te hou.  Hy het dit by die Woord van die evangelie gevoeg om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat Hy aan ons deur sy Woord te kenne gee en wat Hy inwendig in ons hart doen. So bekragtig Hy in ons die heil wat Hy aan ons meedeel.

Een evangelie, wat op 2 maniere vir ons geopenbaar word: woordelikse en visuele verkondiging van Christus.

 1. Tweede plek, wat is sakramente?

Dit is immers sigbare tekens en seëls van ‘n inwendige en onsigbare saak en deur middel daarvan werk God in ons deur die krag van die Heilige Gees.

 1. Hoeveel sakramente is daar?

Verder is ons tevrede met die aantal sakramente wat Christus, ons Meester, vir ons ingestel het en wat slegs twee is, naamlik die sakrament van die doop en van die heilige nagmaal van Jesus Christus.

Matt. 26 nagmaal wat pasga vervul en vervang het.

Matt. 28 die doop wat die besnydenis vervul en vervang het.

DIT BRING ONS DAN BY DIE EERSTE SAKRAMENT SELF: DIE HEILIGE DOOP

Daar is basies 5 sake wat die belydenis vir ons vanuit die Skrif wil leer:

(ONTHOU: reeds baie keer oor doop gepreek, boekies lees op Pro Regno oor die kinderdoop)

1) Heel EERSTENS, die basis van alles wat volg, is om raak te sien dat die teken van die Ou verbond (OT), in wese dieselfde is as die Nuwe Verbond (NT) = die vorm/administrasie verskil, maar nie die wese van elkeen se betekenis nie.

En dat die doop (en ook die NT) die los of in stryd met die OT verstaan kan word nie, dit is nie die een of die ander nie, dit is elkeen in sy regmatige plek, in terme van belofte en vervulling van God se verbond met sy kinders, sy volk, sy kerk deur alle eeue, tye en plekke. Sy kerk eers onder Israel, en dan sy kerk onder alle volke.

Ons bely daarom volgens die Skrif, die eerste sin:

Ons glo en bely dat Jesus Christus, wat die einde van die wet is (Rom. 10:4: Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. ), deur sy bloed te stort ‘n einde gemaak het aan elke ander bloedvergieting wat ‘n mens tot versoening of tot voldoening van sondes sou kan of wil aanwend. Hy het die besnydenis, wat met bloed gepaard gegaan het, afgeskaf en in die plek daarvan die sakrament van die doop ingestel.

Dit is BAIE belangrik geliefdes, juis om die doop oor die algemeen, maar ook en veral die kinderdoop (of verbondsdoop, nie net ons nie, maar ons én ons kinders) reg te verstaan.

In Gen. 15 het ons gelees, dat Abraham geglo het, v. 6

Hy het in God geglo as sy Here wat hom red, verlos.

Hoe?

Deur sy genadeverbond, wat ons gelees het in vers 17, 18

En ná sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar ’n rokende oond en vurige fakkel tussen dié stukke vleis deur. Op dié dag het die Here met Abram ’n verbond …:” (Ge 15:17–18)

Die simboliek was hier, dat die een wat nie die verbond, God se wil, wet onderhou nie, se bloed sal vloei, sterwe, gestraf word.

MAAR, die genade is, nie God én Abraham nie, hy slaap dan!, v. 12, maar net die Here self, heenwysend na Christus, sal die straf van die bloed wat vloei dra.

Christus, is die Lam van God (al die offers wat daarna heenwys in die OT) wat deur sy bloed sy volk se sondes bedek.

Christus se geregtigheid, sy offer, is Abraham se geregtigheid waardeur Abraham gered is, Rom. 4:8-11 lees ons dit duidelik (lees).

Dit is die werk van die Gees wat Abraham wederbaar het, sodat hy deur die geloof, in God se verbondswerk in Christus, soos hier uitgebeeld, gered is.

Dit is God alleen, die drie-enige God alleen wat red, niks en niemand anders nie.

En NOU, in Gen. 17 kom dan die teken van die verbond, die besnydenis wat met bloed gepaard gaan, wat volgens v. 7-11,  ‘n ewige verbond is, van geslag tot geslag.

NIE die teken opigself of die bediening daarvan red Abraham nie, maar die teken is, in die woorde van NGB art. 33,

by die Woord van die evangelie gevoeg om vir ons (vir Abraham en sy nageslag se) uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat Hy aan ons deur sy Woord (sy beloftes) te  kenne gee en wat Hy inwendig in ons hart doen. So bekragtig Hy in ons die heil wat Hy aan ons meedeel” (vir Abraham, en alle gelowiges in Christus, sien Gal. 3:16,29).

Abraham glo, en ontvang die teken van die verbond, van redding.

En hy het die teken van die besnydenis ontvang as ’n seël van die geregtigheid van die geloof toe hy nog nie besny was nie; dat hy die vader sou wees van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word;” (Rom. 4:11)

So, geliefdes, baie yweraars, veral onder ons baptiste broers, wil die besnydenis bloot afmaak as ‘n teken van bloot ‘n fisiese nageslag (15:5) en die land Kanaan wat hul sou erf, 15:18-21.

En ja, dit is dit, maar soveel meer en belangriker, juis omdat dit ‘n ‘ewige verbond is’, is dat die wese van hierdie verbond en waarna die besnydenis wys is nie land of nageslag nie, maar WIE: en dit is, 15:1, 17; 17:1, en dan veral

17:7, “Ek is jou God” = God self, geestelike rykdom, redding, die ewige lewe, Heilige Gees, Christus, volle geluksaligheid, ens.

En daarom dat ons bv hoor, in Deut. 10:16; 30:6; Jer. 4:4; 6:10; 9:26:

Besny dan die voorhuid van julle hart en verhard julle nek nie verder nie.” (Dt 10:16)

En die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe.” (Dt 30:6)

Uiterlike teken (besnydenis waar bloed gevloei het), van ‘n inwendige en onsigbare saak, dus wedergeboorte, geloof, bekering, sonde vergifnis, afsny van die ou mens,

op grond van die genadeverbond in Christus, Jesus se bloed as versoening van OT gelowiges, se sondes.

En dit is mos vervul, toe Christus gekom het, en met sy hele lewe betaal het vir ons sondes, in die besonder aan die kruis, toe sy bloed vir ons gevloei het, Hy as die sondelose Lam betaal het, en so afgesny is vir ons, (sien Hebr. 7-10)

Hy het Gen. 15:17 vervul,

die donker van God se oordeel gedra.

En daarom is die besnydenis afgeskaf, dit is volbring, eens en vir altyd (Hebr. 8-10).

Die hele boek Hebreërs wys dit heeltyd: eenmaal vir altyd is die bloedoffer gebring.

Ja, daar was in die eerste eeu ‘n oorgangstydperk, maar duidelik sien ons hoe die besnydenis verdwyn, omdat dit vervul is en in die plek die doop as teken van die genadeverbond kom.

In Hand. 2 sien ons, soos Abraham geglo het, so kom baie tot geloof met Pinkster, hulle hoor die Woord, die beloftes, Christus gedoen het, gekruisig, die volkome offer, waarna die besnydenis gewys het …. en as hul dan glo en bekeer, dan volg die doop,ons het dit gelees in verse 36-41.

Wat God innerlik in hul harte doen, v. 37 ….. diep in die hart getref… besny met die evangelie ogv Christus se bloed …. dan volg die teken daarvan.

Abraham glo … hy ontvang die besnydenis teken.

Mense glo …. ontvang die doop teken.

Gen. 15 is dit God se geregtigheid in Christus wat sou kom,  wat Abraham (en alles gelowiges van die OT) gered het,

hier sien ons dieselfde, dit is God wat red in Christus wat gekom het, en die sakramente getuig, herinner, en wys daarna.

SO geliefdes, albei tekens se wese is dieselfde:

– Ek is julle God, julle my kinders

– Ek red en versorg julle, nou en in die ewigheid in Christus.

Die uiterlike tekens verskil, een ewige genadeverbond, twee verskillende bedelings/administrasies

TWEEDENS, wil ons belydenis vir ons leer uit die Skrif, die rykdom van alles wat die doop beteken

Deur die doop word ons in die kerk van God opgeneem en van alle ongelowiges en vreemde godsdienste afgesonder om heeltemal sy eiendom te wees3 en sy merkteken en vaandel te dra. Dit dien vir ons tot ‘n getuienis dat Hy ewig ons God en genadige Vader sal wees.

2.1) Deur sy teken wys Hy ons is afgesonder, heilig, wees heilig want Ek is heilig (1 Pe. 1:16)

2.2) Ons is sy eiendom: Ek is julle God, julle is my kinders

2.3) Die doop is ‘n merkteken en vaandel, dat ons identifeer met God, Hy is met ons, en ons volg Hom met ons hele lewe.

2.4) Dit getuig en verserk vir ons dat Hy ‘n ewige God en genade Vader vir ons sal wees, in alle tye en omstandighede (sien v/a 1 van HK Sondag 1).

Dit kry ons in die OT verbond, maar ook in die vervulling van die NT verbond.

DERDENS, heel eenvoudig, moet ons raaksien,

Hoekom moes Abraham en sy kinders besny word?

Hoekom moet ons en ons kinders gedoop word?

Want, God beveel dit, ons bely:

“Daarom het Hy ons beveel om almal wat sy eiendom is, net met gewone water in die Naam van die Vader en die Seun en die heilige Gees te doop. Dit is Matt. 28:19.

(Sien die tweede preek oor die tema van NGB art. 34, deel 2, hieroor)

VIERDENS, word dan in detail saamgevat, wat die doop as uiterlike teken, wil aantoon, na wys:

Die water as sigbare teken wys op die bloed van Jesus wat ons reinig:

Hy toon ons daarmee dat, soos die water die vuilheid van die liggaam afwas as dit oor ons gegiet word en soos die water op die liggaam van die dopeling gesien word wanneer dit daarop gesprinkel word, so bewerkstellig die bloed van Christus deur die Heilige Gees dieselfde inwendig in die siel5: dit besprinkel die siel en reinig dit van sy sondes6 en laat ons, wat kinders van die toorn is, as kinders van God weergebore word7. Dit gebeur nie deur die uitwendige water nie8 maar wel met die besprinkeling met die kosbare bloed van die Seun van God9, ons Rooisee10 waardeur ons moet trek om aan die slawerny van Farao, dit wil sê die duiwel, te ontkom en in die geestelike land Kanaän in te gaan.

Soos die besnydenis handeling self nie iemand gered het in die OT nie, so ook die doophandeling nie, maar dit waarna dit wys red: die Gees se wedergeboorte werk ogv van Christus se bloed wat ons, sy kinders red en reinig.

En dan om hierdie punt baie duidelik te maak (sekerlik teen die Roomse dwalinge deur die eeue, wat hetsy deur die sakramente of priesters) meen dit is die sakrament wat red of help red, stel die belydenis dit baie duidelik:

“Die bedienaars gee ons van hulle kant dus met die sakrament wat sigbaar is, maar die Here gee wat met die sakramente aangedui word, naamlik die onsigbare genadegawes: Hy was ons siel, suiwer en reinig dit van alle vuilheid en ongeregtigheid; Hy maak ons hart nuut en vul dit met alle vertroosting; Hy gee ons egter sekerheid van sy Vaderlike goedheid; Hy beklee ons met die nuwe mens en ontklee ons van die ou mens en al sy werke.

In Gen. 15 is dit God se geskenk van geregtigheid wat Abraham laat glo, HY red, Gen. 15:17

In Hand. 2 is dit die Gees wat die harte tref deur die Evangelie, die Woord, die beloftes wat Petrus verkondig.

Ons as bedienaars, moet gee, wat sigbaar is, en dit verkondig, die Evangelie, maar wie is dit wat red, wat voeg by sy kerk, is dit ‘n mensewerk, is dit ‘n magiese krag van goeie predikers, kerkaksies, mensewerk?

NEE, wat lees ons regdeur die Skrif, Hand. 2:47?  (sien ook 3:12,13)

En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is”

Hand. 13:48 “En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle het die woord van die Here geprys; en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe.” (Hand. 13:48)

Deel 2 kyk ons na die laaste deel van NGB art. 34, wat handel oor die kinderdoop.

 AMEN.

PRO REGNO BOEKVERKOPE

24 Junie 2022

ADMIN REëLINGS

1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie, asb.

2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is.

3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos prakties gereël. Indien boeke gepos word is dit op u eie risiko. LET WEL: ek pos net deur Courier Guy (minimum bedrag: R100 per pakkie). Pryse hier onder sluit nie posgeld in nie, en moet dus nog by bereken word.

4) Elke opvolgende boeklys vervang die vorige boeklyste en pryse.  Ek dateer ook die laaste boeklys op soos boeke verkoop word of daar boeke bykom, so maak seker of die boeke nog beskikbaar is voordat u bestel, dankie.  Fotos en boeke beskikbaar stem nie altyd ooreen nie.

5) Hier is die rekening vir inbetaling, asook kontak besonderhede:

S. Le Cornu

Absa tjek nr. 01095190673

Takkode: 632005

Verwysing: u voorletters en van

Kontakbesonderhede

Slabbert Le Cornu

Selnr. 082 770 2669

E-pos: proregno@gmail.com

Prosedure om te volg vir boekaankope:

1 Stuur u lys van boeke wat u wil aankoop na bogenoemde kontakbesonderhede (e-pos of whatsapp).

2 Ek sal laat weet wat beskikbaar is en die spesifieke bedrag wat inbetaal moet word, laat weet ook of u boeke gaan kry in Carletonville, Potch of Pretoria, en of dit bv. per Postnet of Courier Guy gepos moet word.

3 Sodra ek u inbetaling ontvang het, is die boeke u s’n.

INHOUD/CONTENT

BYBELSTUDIE SPESIALE AANBIEDING

Afdeling A: Nuwe voorraadboeke (Afrikaans/Nederlands, Engels)

Afdeling B: Ou voorraadboeke (Afrikaans, Engels, Nederlands)

_______________________________________________

BYBELSTUDIE SPESIALE AANBIEDING: 10 BOEKE


Bybel met Verklarende Aantekeninge
2 VOLUME STEL, R800-00 (kommentaar op die hele Bybel deur behoudende gereformeerde SA verklaarders)

Gispen&Grosheide (red.), Bybelse Ensiklopedie, x2 dele, R200-00

Mijnhardt Bybel Konkordansie, 1933/53 vertaling, R100-00

HANDBOEK by die Bybel, R150-00 

KROEZE, JH & GROENEWALD, EP, HANDBOEK BYBELSE GESKIEDENIS: OU TESTAMENT & NUWE TESTAMENT, 2 volumes, R150-00

DUVENHAGE, SCW. Die Dekor van die NUWE TESTAMENT, R50-00 (Kultuurhistoriese agtergrond van die NT)

BOOYENS, MJ. Laat My lammers wei, R70-00 (Openbaringshistoriese oorsig van die hele Bybel VIR gesin en kerkkatkisasie)

Totaal: R1520-00 

SPESIALE AANBIEDING vir al tien boeke saam: R1100-00

AFDELING A: NUWE VOORRAAD BOEKE

AFRIKAANS:

– MARAIS, DR. WILLIE. Word ‘n Wenner: bybelse oordenkings uit die lewe van Josef, R70-00

– MULLER, C.F.J. (red.) 500 JAAR SUID-AFRIKAANSE GESKIEDENIS, R100-00 

Bybel met Verklarende Aantekeninge 2 VOLUME STEL

Die BVA is gewoonlik in 3 dele, 2 dele vir OT en 1 deel van die NT. Hierdie stel is in 2 dele:

Deel 1: Genesis tot Hooglied

Deel 2: Jesaja tot Maleagi & NT

Prys: R800-00 (die x3 dele stel se prys wissel tussen R1100-R1500).

BELYDENISKRIFTE Konkordansie met teksregister, In die Skriflig uitgawe, R50-00

BOOYENS, MJ. Laat My lammers wei, R70-00

_______________ Elke dag in U lig: Bybelse oordenkings vir een jaar. R50-00

COETZEE, JC. (Openbaringshistoriese) Gids deur die Boeke van die NT: Briewe van Paulus. R40-00

DU PLOOY, J. & VERGEER, W. Dagboeke van Dirk Postma. R100-00 

FLOOR, L. Persone rondom Paulus. R30-00

KROEZE, JH. Die woorde van die Prediker, R50-00

KROEZE, JH & GROENEWALD, EP, HANDBOEK BYBELSE GESKIEDENIS: OT & NT, 2 volumes, R150-00

LEER MY, HEER: Uit die Skatkis van die Psalms CD opnames van ‘n verskeidenheid van Psalms, R50-00

PLOEGLER, J. Nederlanders in Transvalal, 1850-1950. R70-00

PONT, AD. Die Historiese Agtergronde van ons Kerklike Reg, R70-00

POSTMA, F. Paulus: ‘n Geroepe Apostel van Jesus Christus (1949 hardeband uitgawe). R70-00

SCHOLTZ, GD. Die geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerke, R50-00

SPOELSTRA, B. Die Doppers in SA, 1760-1899. R70-00

STOKER, HG. Oorsprong en Rigting (bundel lesings en artikels), 2 dele, R200-00

THERON, PF. (red.). Koninkryk, kerk en kosmos: Huldigingsbundel ter ere van Prof. Willie D, Jonker. R50-00

TOTIUS, VERSAMELDE WERKE, 11 dele, R700-00

VENTER, EA. Calvyn en Calvinisme, R20-00

NEDERLANDS

VAN’T SPIJKER, W (red.). Bij Brood en Beker: Leer en gebruik van het Heilige Avondmaal in het NT en in de geschiedenis van de Westerse Kerk. R300-00

BELYDENISSKRIFTE KOMMENTARE IN Nederlands:

a) NGB

FEENSTRA, JG. Onze Geloofsbelijdenis, R70-00

POLMAN, ADR. Woord en Belijdenis, 2 dele, R80-00

________________ Onze Nederlandche Geloofsbelijdenis, 4 dele, R120-00

VENEMA, FF. Wat is een Christen nodig te geloven. R70-00
(al die boeke saam, 8 boeke: R300-00)

b) Heidelbergse Kategismus

DEDDENS, K. D. Dit is u Leven: 54 Catechismuspreken. R80-00

FEENSTRA, JG. Het Eigendom des Heren: Korte Verklaring van de HK. R50-00

VAN DER WALT, SJ. Die Vaste Fondament: Oordenkings op die HK (Afrikaans). R50-00

VELDKAMP, H. Zondagkinderen: kanttekeningen bij de HK (1 volume uitgawe). R80-00

WIELENGA, B. Onze Catechismus, 2 delen. R80-00

(al die boeke saam, 6 boeke: R300-00)

c) Dordtse Leerregels

FEENSTRA, JG. De Dordtse Leerregelen. R50-00 (nuwer uitgawe, R70-00).

[Spesiale aanbieding: al hierdie kommentare saam, : 15 boeke: R500-00]

B. WIELENGA FORMULIERE STUDIE STEL

Ons Doopsformulier (318bl), R80-00

Ons Avondmaalsformulier (451bl), R80-00

Ons Huwelijksformulier (352bl.), R80-00

[Spesiale aanbieding, x 3 boeke: R200-00]

Ander Nederlandse boeke:

AALDERS, G. Het Verbond Gods: Een hoofdstuk uit de geschiedenis der Openbaring. R50-00

BAVINCK, H. _____________ Magnalia Dei: Onderwijsing in de Christelijke Religie naar Gereformeerde Belijdenis. R70-00

_____________ Handleiding bij het Onderwijs in den Christelijke Godsdienst. R50-00

(Hierdie twee boeke is verkorte weergawe van Bavinck se magistrale werk: Gereformeerde Dogmatiek, 4 dele.  Dit is albeie goeie inleidende werke)

_______________ Het Christelijke Huisgezin. R50-00

DIJK, K. De dienst der kerk. R50-00

DOUMA, J. Algemene Genade: uiteensetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en J. Calvijn over ‘algemene genade’. R70-00

GISPEN, WH. Schepping en Paradijs: Verklaring van Genesis 1-3. R50-00

GROSHEIDE, FW (red.), Christelijke Encyclopedia, volledige 6 dele, R300-00 (Nederlandse stel)

RIDDERBOS, H. De Komst van het Koninkrijk, R60-00

_______________ Paulus: Ontwerp van zijn Theologie. R60-00

(2 boeke saam: R100-00)

SMILDE, E. Een Eeuw van Strijd over Verbond en Doop. R70-00

VELEMA, WH. Wet en Evangelie. R70-00

ENGELS: 

DEFENDERS Bible, Henry Morris, R300-00

MOULE, CD. An Idiom Book for NT Greek. R50-00

Bauman & Hall, David (ed.), God and Politics, R70-00

BRATT, JD. Dutch Calvinism in Modern America, R70-00

BUDGEN, Victor. The Charismatics and the Word of the God, R100-00

BURROUGHS, J. Gospel Worship: the right way to sanctify the Name of God, R150-00

DE JONG, Norman. Education in Truth, R50-00

DE MAR, Gary. The Reduction of Christianity: a biblical response to Dave Hunt, R100-00

DOOYEWEERD, H. In the Twilight of Western Thought, R50-00

DOUGLAS, JD (ed.), Who is Who in Christian History?, R250-00

FABER, J. Essays in Reformed Doctrine. R120-00

FRANCE, RT. Matthew: evangelist and teacher, R120-00

HALL, B. Humanists and Protestants: 1500-1900, R120-00

HANKS, G. 70 Christians changing the world, R70-00

HAMMOND, P. Biblical Principles for Africa, R40-00

HOLMERS, AF. All Truth is God’s Truth, R70-00

HOLLENWEGER, WJ. The Pentacostals, R150-00

HUGHES, F. What do you mean Christian Education?, R50-00

KELLY, MW. The Impulse of Power: Formative Ideas of Western Civilization, R100-00

LADD, George E. The Presence of the Future, R100-00

LOCKERBIE, DB. A Passion for Learning: History of Christian Thought on Education, R150-00

MACDOWELL, Josh. The New Evidence that demands a verdict: evidence 1 and 2 fully updated in one volume answering questions for Christians in 21st century, R250-00

MCCRIE, Thomas. Story of the Scottish Church, from the Reformation to the Disruption, R250-00

NORTON-TAYLOR, D. God’s Man: An Novel about Calvin, R70-00

POLLOCK, J. Whitefield the evangelist, a biography, R80-00

STONEHOUSE, Ned. J Gresham Machen: a biography, R150-00

WARFIELD, Benjamin. Calvin and Augustine, R150-00

WORRAL, BG. The Making of the Modern Church: Christianity in England since 1800, R70-00

AFDELING B: OU VOORRAAD BOEKE

AFRIKAANS

BARNARD, A.C. Die Erediens, R100-00

BARNARD, A. 100 vrae oor die eindtyd, R100

BARNARD. DJ. Bely en Beleef, 52 HK preke, R30-00

DS. MJ BOOYENS BOEKE:

‘n Vaste Vertroue op die Dinge wat ons Hoop: verklarende aantekeninge op die Hebreërbrief, R30-00

Elke dag in U Lig: dagboek vir die jaar, R50-00

Aan die voete van Jesus, R50-00

BUYTENDAG, FW. Aspekte van die vorm/inhoud problematiek met betrekking tot die organiese Skrifinspirasie in die nuwere gereformeerde teologie in Nederland (baie belangrike studie oor Skrifgesag en inspirasieleer), R50-00

BYBELSE AGTERGROND VIR BYBELSTUDIE BRONNE:

Gispen&Grosheide, Bybelse Ensiklopedie, x2 dele, R200-00

BEERS, V. Gilbert, Reis deur die Bybel: ontdek die Bybel deur die belangrike verhale, R150-00

Mijnhardt Bybel konkordansie, 1933/53 vertaling, R100-00

Godsdienste van die Wêreld, R100-00

Broer Andrew: God se Smokkelaar, R30-00

Bunyan, John. Die Pelgrim se Reis, R50-00

VERSKEIDENHEID VAN ANDER OAV BYBELS BESKIKBAAR, SAKFORMAAT ASOOK STANDAARDGROTE, pryse en nog fotos beskikbaar op navraag:

1933 Afrikaanse Vertaling uitgawe (1939 gedruk), R300-00 (swart hardeband)

d’ASSONVILLE EN FLOOR BOEKE:

Floor, L. Die Evangelie van die Koninkryk, R20-00

_________ Die Heilige Doop in die NT, R30-00

_________ Hy wat met die Heilige Gees Doop, R40-00

_________ Persone rondom Paulus, R20-00

d’Assonville, V.E. Die Koms van Christus en die Antichris, R50-00

_________________, Kerkgeskiedenis, R20-00

__________________, Bakens vir die Kerkgeskiedenis, R40-00

__________________, Oorsig oor die Nuwe Testament, R20-00

__________________, Totius – profeet van die Mooirivier, 30-00

__________________, Die dwaasheid om te preek, R20-00

d’Assonville, V.E. Bakens vir die Kerkgeskiedenis, R40-00

Du Toit, S. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30-00

DE BRUYN, PJ. Kuisheid voor die Huwelik, R20-00

DE BRUYN, PJ. Die Tien Gebooie, R70-00

De Bruyn, P.J. Salf vir die wonde, R30-00

DE KLERK, PJS. Die Navolging van Christus, R30-00

De Klerk, P.J.S. Woorde en dade van die Profete, R30-00

DE KLERK, BJ. Vorme en Karakter van die Biblisisme, R30

DE KLERK,, WJ. Rousmart, R30

DE VILLIERS, A. Geen veroordeling nie: oordenkinge oor Romeine hoofstuk 8, R30-00

Du Plessis, L.M. Calvyn oor die Staat, R30-00

DRANE, John. Paulus, ‘n Geïllustreerde verhandeling, R30-00

DU TOIT, AB (red.) Handleiding by NT, deel 1,2,5: die groen reeks, R70-00 elk

DUVENHAGE, SCW. Die Dekor van die NT, R50-00

DE WITT, AG. Loof die Here: Perspektiewe op die Psalms, x3 dele, R150-00

DU PLESSIS, JA. Die gereformeerde kerk en kerkregering, R20

DU PLESSIS, LJ. Inleiding tot die algemene regsleer en jurisprudensie, R30-00

DU PLESSIS, SJ. Jesus en die Kanon van die Ou Testament, R40-00

DU TOIT, S. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30

ERASMUS, J. Skrifgesag: Manuskripte en Bybelvertaling, 2 dele, R100-00

FENCHAM, FC. Die geskiedenis van Israel, R40-00

Floor, L. Kom na My – skrifstudies oor Matteus 1-13, R20-00

GROENEWALD, EP. In gelykenisse het Hy geleer, R30-00

___________________ Die Vaste Steunpunt, bespreking van aktuele sake, R30-00

HELBERG, JL. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30-00

HELBERG, JL. Die Here regeer: Openbaringslyn in die OT, R50

HENDRIKSEN, William. Die Hiernamaals, R70-00 (standaardwerke aangaande vrae oor die toekoms, hemel en hel, lewe na die dood, ens.)

HANDBOEK BY DIE BYBEL, derde uitgawe, R150-00

JOHAN HEYNS BOEKE:

Teologiese Etiek volledige x3 stel boeke, deel 1 en deel 2/1 en 2/2, R200-00

Die nuwe mens onderweg- oor die tien gebooie, R50-00

Die Kerk, R50-00

Lewende Christendom: Teologie van Gehoorsaamheid, R50-00

Teologie in Krisis, R50-00

Brug tussen God en Mens, R50-00

Etiek van die Liefde, R50-00

JONKER, Willie D. Die Gees van Christus, R50

KORAALBOEK vir Psalms en Gesange (1972), R100

Kempff, D. Gee dit deur – pastorale briewe, R20-00

Konig, Adrio. Jesus Christus, die Eschatos (eskatologie, die leer van die einde) , R70-00

KROEZE, JH. Koning Hiskia, R30

KATEGISMUSPREKE, 52 PREKE deur GKSA predikante, R40-00

KEET, BB. Ons redelike godsdiens, R40-00

KEMPFF, Die skeppingsleer van Karl Barth, R40-00

KERKSAAK TUSSEN PROF J DU PLESSIS EN DIE NGKSA, woordelikse verslag van die verrigtinge en uitspraak van die Hooggeregshof, R70-00 (Totius was ook getuie by hierdie saak oor Skrifgesag en inspirasie)

KESTELL, JD. Uitgevryfde Koringkorrels: oordenkings vir die jaar, R30-00

KONIG, A. Heil en Heilsweg, R30-00

KRUGER, LS. Waarom is u lid van die Gereformeerde Kerk, R30-00

LE ROUX, J. Ons glo: Bybelstudie – NGB, R30-00

Lohse, E. Die Openbaring van Johannes, R40-00

Muller, J.J. Christelike Sektewese, R30-00

DR. WILLIE MARAIS BOEKE: 

Aktuele Sake, R50-00

Leierskap, R30-00

Onder ewige vleuels: dagboek oor Tien Gebooie, R70-00

Wonder en Wetenskap, R30-00

Wonder van Wedergeboorte, R50-00

‘n Man van God gestuur: dr. Willie Marais, sy outobiografie, R70-00

PONT, AD. Kerkgeskiedenis, R50

ROSSOUW, HW. Klaarheid en Interpretasie: enkele probleem historiese gesigspunte in verband met die duidelikheid van die Heilige Skrif, R50-00

Klaas Schilder: erfenis en betekenis, R30-0

STOKER, HG. Beginsels en Metodes van die Wetenskap, R50-00

TOTIUS SE VERSAMELDE WERKE, 1977-UITGAWE, die blou hardeband stel, 11 dele, R700-00

TRAVIS, S. & HUGHES G, Die Wêreld van die Bybel, R70-00

VAN ROOYEN, EE. Die tien gebooie: populêre en prakties stigtelike verklaring aan die hand van die Heidelbergse Kategismus, R40-00

VAN DER VYVER, GCP. Dirk Postma 1818-1890, R50-00

VAN DER WALT, SJ. Die Vaste Fondament: HK oordenkings, R40-00

____________________. Geloofsleer (hierdie boek bevat prof. vd Walt se ‘dogmatiek’, die eerste 210 bladyse), R50-00, geskryf vir hoërskool leerlinge.

J Hermine van Wyk (vertaler), ‘n Afrikaanse Samevattende Vertaling van THE INSTITUTES OF BIBLICAL LAW, 275 A4 bladsye fotostate en ring bind (kontak my direk vir bestellings en prys)

VILJOEN, Dirk. Hoe lief het ek U wet: bybel korrrespondensie kursus oor die Tien Gebooie, R70-00

VAN WYK DE VRIES, KS. Die leer van die Kerk: handboek vir gebruik by die kategetiese onderrig, R20-00

Van Staden, A.J. Die Jehova getuies weerlê, R30-00

Van Wyk, J.H. Etiek in Eenvoud: gesprekke oor morele vraagstukke, R40-00

Van Zijl, T.L. Die Openbaring van Jesus Christus aan Johannes, R50-00

Verhoef, P.A. Israel in die Krisis (toekomsverwagting oor Israel), R40-00

VENSTER OP DIE GESIN: openhartige gesprekke met ouers, kinders en familie, R30-00

WOLGEMUTH, R. Pappa & die Werk: liefde vir jou gesin en jou werk, R50-00

VERHOEF, PA. Sê my dominee: vrae en antwoorde oor die geloofslewe, R30-00

ENGELSE BOEKE (ouer voorraad)

ALLIS, OT, The Old Testament: its claims and critics, R350-00

CALVINS’s Calvinism: 1. Eternal Predestination of God & 2. The Secret Providence of God, R200-00

COOPER, John W. Panentheism: the other God of the Philosophers, R150-00

FESKO, J.V., Justification: Understanding the classic reformed doctrine, R220-00 (nuwe boek)

Ham, Ken. Creation Evangelism for the new millennium, R50-00

LINDSELL, Harold, The Bible in the Balance, R80

OWEN, John. Justification by Faith, R200-00

RICHARDS, L. Every Name of God in the Bible, R100

ROBINSON, JAT. Redating the New Testament, R50-00

WILSON, Doug (ed.) Bound Only Once: the failure of Open Theism, R100-00

WRAY, DE. Biblical Church Discipline (booklet), R20

ESKATOLOGIE/EINDTYD BOEKE:

BARNARD, A. 100 vrae oor die eindtyd, R100

d’Assonville, V.E. Die Koms van Christus en die Antichris, R50-00

Konig, Adrio. Jesus Christus, die Eschatos (eskatologie, die leer van die einde) , R70-00

Lohse, E. Die Openbaring van Johannes, R40-00

Verhoef, P.A. Israel in die Krisis (toekomsverwagting oor Israel), R40-00

TALE EN KOMMENTARE

KORTE VERKLARING stel, het 55 dele, kort 7 dele, R550-00

SIKKEL, JC. Boek van Geboorten: verklaring van de Boek Genesis, R50-00

BOHL, FM & GEMSER, B. De Psalmen – Tekst en Uitleg (Nederlands), R50-00

GREIJDANUS, S. Commentaar of het NT: Lucas, deel 1 en 2 (1228bl, een van die beste kommentare op Lukas), R100-00

GROSHEIDE, FW. Commentaar op het NT: Handelingen deel 1 en 2, R100-00

NG TEOLOE-DOGMATIEK REEKSE

a) Wegwysers in die Dogmatiek, 5 dele (R50-00 per boek):

deel 1: Die Lewende God (JJF Durand)

deel 2: Christus, die Middelaar (WD Jonker)

deel 3: Die Sonde (JJF Durand)

deel 4: Die Gees van Christus (WD Jonker)

deel 5: Skepping, mens, voorsienigheid (JJF Durand)

[Spesiale aanbieding vir 5 dele: R150-00]

Gelowig Nagedink-reeks (R50-00 per boek):

deel 1: Hier is Ek! -oor God (A. Konig)

deel 2: Jesus die Laaste – oor die einde (A. Konig)

deel 3: Hy kan weer en meer – oor die skepping (A. Konig)

[Spesiale aanbieding: R100 vir 3 dele saam]

GESKIEDENIS BOEKE

J.C. (Kay) De Villiers, Dwarstrekkers, Dwepers en Dokters: merkwaardige vertellings uit die Anglo-Boereoorlog, R120-00

Scholtz, G.D. Die ontwikkeling van die politieke denke van die Afrikaner,

deel 1 (1652-1806), R70-00

deel 2 (1806-1854), R70-00

M.E.R. Die Gewers, R50-00

Meintjes, Johannes. President Steyn, R150-00

Venter, F.A. Die swart pelgrim, R120-00

Kestell, JD & Van Velden,  D.E. Die Vredesonderhandelinge tussen die Boererepublieke en die Britse regering, R120-00

Craven, Danie. Die grondbeginsels van rugby, R170-00

[Spesiale aanbieding: 9 geskiedenis boeke = R700-00]

Original languages Study Tools:

Baumgartner Hebrew Lexicon & Supplementen, R100-00

Davidson’s Analytical Hebrew & Chaldee Lexicon, R100-00

Hebrew-Greek Key Word Study Bible (NIV), R80-00

KOHLENBERGER, JR. The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament, R250-00

Translation Handbooks on: Ruth, Luke, Mark, Romans, Acts, Galatbeerians, Thessalonians, Letters of John, R30-00 each

Wenham’s Elements of NT Greek, R30-00

Thayer’s Lexicon of the NT, R100-00

Bauer-Arndt- Gingrich Greek-English Lexicon of NT and early Christian literature, 2 volumes, R200-00

Moulton and Geden’s Concordance to the Greek Testament, R250-00

New Testament in 26 Translations, R80-00

[Spesiale aanbieding: R700-00 vir 18 tale boeke]

NEDERLANDSE BOEKE 

ALGRA, H. Het wonder van die 19de eeu, R40-00

_____________________ Magnalia Dei: Onderwijzing in de Christelijke Religie naar Gereformeerde Belijdenis, R50-00

___________________ Handleiding bij het Onderwijs in de Christelijke Godsdienst, R50-00

(albei hierdie laaste 2 werke van Bavinck is korter opsommings of samevatting van sy 4 delige werk: Gereformeerde Dogmatiek)

DE GRAAF, SG. Verbondsgeschiedenis, 2 dele, R80-00

DIJK, K. Korte Dogmatiek, R20-00

DIJK, K. De dienst der prediking, R40-00

EXALTO, K. Enigste Troos, inleiding tot de heidelbergse catechismus, R30-00

__________(red.) Reformatorische Stemmen: verleden en heden, R40-00

FEENSTRA, JG. Onze Geloofsbelijdenis (NGB), R50-00

FRANCKE, Joh. Veel vragen … een antwoord: keur van onderwerpen (oor, van en vanuit die Skrif beantwoord), R70-00

GEESINK, WA. Gereformeerde Ethiek, x2 dele, R80-00

GROSHEIDE, FW. (red.) Korte Christelijke Encyclopedia, R70-00

HAMERSMA, T. De Catechismus in 52 predikasies, R30-00

JANSE, A. Karel Barth, R30-00

JANSEN, Joh. Korte Verklaring van de Kerkordening, R40-00

KOOLE, JL. Liturgie en Ambt in the apostolische kerk, R40-00

KUYPER, A. E Voto Dordaceno: toelichting op den Heidelbergschen Catechismus, 4 dele, R150-00

_____________Uit het Woord: Stichtlelijke Bijbelstudies, x6 dele, R100-00

____________ Het werk van den Heiligen Geest, R80-00

____________ De Voleinding, 4 dele, R100-00 (paar bladsye geskeur)

LINDEBOOM, Hervormd en Gereformeerd, R50-00

RIDDERBOS, Herman. Komst van het Koninkrijk, R50-00

______________________ Het Woord, het Rijk en onze verlegenheid, R50-00

SCHILDER, K. De Openbaring van Johannes en het Sociale Leven, R50-00

______________ Christus en Cultuur, R40-00

SPOELSTRA, C& DREYER, A. Bouwstoffen voor die Geschiedenis NG Kerken in ZA, x3 dele, R150-00

TRIMP, C. (red.). De biddende kerk: een bundel studies over het gebed, R30-00

VAN’T SPIJKER, W. e.a. (red.). Bij Brood en Beker: Leer en gebruik van de heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en de geschiedenis van de westerse kerk, R200-00

Posted by: proregno | June 20, 2022

HENDRIK DE COCK SE VERKLARING VAN DIE KINDERDOOP

‘N KORT VERKLARING VAN DIE KINDERDOOP IN VRAE EN ANTWOORDE

deur ds. Hendrik de Cock

Inleiding

Hendrik de Cock (1801-1842) het bekend gestaan as die “vader van die Afskeiding” in Nederland, die mees sentrale figuur in die Reformasie van die Kerk in die vervalle kerktye in Nederland in die Nederlandse Hervormde Kerk, wat gelei het tot die stigting van die ‘Christelijke Gereformeerde Kerke’ in Nederland en ‘n groot invloed uitgeoefen het 19de eeuse Nederland.

Sien hierdie verdere bronne oor Hendrik de Cock:

1834: Hendrik de Cock’s Return to the True Church

“A gripping account of one man’s struggle against a spiritually desolate state church, this book witnesses to the sole authority of sacred scripture and the binding authority of the Reformed creeds.”

Hendrik de Cock, the Dutch Martin Luther of the Secession

“In 1834 the Lord used the humble ministry of Pastor Hendrik de Cock in the town of Ulrum to spark a reform movement in the Dutch Reformed Church. This video tells the story of Hendrik de Cock’s background, preparation for the ministry, and his conversion while a preacher in Ulrum. It follows the story of how the hierarchy in the Dutch Reformed state church felt the need to suspend and depose a faithful Reformed preacher. The result would be the Afscheiding or Secession, the first major reform movement in 19th century Holland.”

Hendrik de Cock (1801-1842) – Nederlandse predikant

“De predikant Hendrik de Cock (1801-1842) was een van de leidende figuren tijdens de Afscheiding van 1834, een afsplitsing van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij wordt beschouwd als een belangrijke grondlegger van de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in 1892 ontstonden.”

Hendrik De Cock: Reformed Reformer

“De Cock died at the age of 41 on November 14, 1842 in the province of Groningen. He did not live long, nor did he see his followers gain rest from suffering. But he had served his purpose according to the will of God, and the time came for others to continue the work. De Cock was a man of humble life, from our point of view unfitted for the greatness of the work. His followers were, for the most part, the poor, the uneducated, the despised, the ignoble of the land. But, for all that, they were the Godly, the pious, the upright who genuinely thirsted for that one true heavenly Bread which is Christ Jesus our Lord. Together God used them to bring genuine reformation to his church.”

Ek plaas hier onder de Cock se kort maar kragtige uiteensetting van die kinderdoop, wat baie leersaam is en ons help om mooi te verstaan dat die bediening van die kinderdoop moet plaasvind op grond van God se bevel en belofte aan almal wie Hy beveel dit moet plaasvind, maar dit is die Here alleen wat die Inhoud, Christus, gee vir kinders, sy uitverkorenes (Gen. 17; Hand. 2).

Hendrik de Cock: “Faith does not change either; whether we read Paul, or Augustine, or Calvin, or our fathers, or the present-day heroes of faith, it must be the same and remain the same. God’s Spirit enlightens and renews the understanding in the same manner, so that the true church of the Lord is always united in the truth and in love, being of one mind and one in endeavor, as the congregation of Jerusalem. In unbelief there is no real unity but a universal opposition to the truth, because the wisdom of God is foolishness with man. Oh, if only we may properly learn to understand and love one another in the Spirit, and learn to edify the congregation of the Lord in the Spirit.”

____________________________________________

‘N KORT VERKLARING VAN DIE KINDERDOOP IN VRAE EN ANTWOORDE

deur ds. Hendrik de Cock

[Vertaal deur Juandre Coetzee, GK Potchefstroom-Suid.  Bron: Verzamelde Geshriften van Hendrik de Kock, deel II, Houten: Den Hartog B.V., 1986, bl. 492-499]

EERSTE HOOFSTUK: Of mens die kinders wel mag doop

 1. Vraag: Wat was die Sakramente in die Ou Testament?

Antwoord: Die besnydenis en die Pasga.

 1. Vraag: Is hierdie Sakramente afgeskaf?

Antwoord: Nee, ons het in die Nuwe Testament twee ander Sakramente in die plek daarvan gekry, die doop en die nagmaal.

 1. Vraag: Word die nagmaal dan in die plek van die Pasga gevier?

Antwoord: Ja.

 1. Vraag: In pleks waarvan het die doop dan gekom?

Antwoord: In plek van die besnydenis.

 1. Vraag: Was die besnydenis ook ʼn Sakrament van die genadeverbond soos die doop?

Antwoord: Ja. Rom. 4:11.

 1. Vraag: Het hierdie twee Sakramente van die genadeverbond dieselfde wese?

Antwoord: Ja.

 1. Vraag: Is die eerste bondseël van die genadeverbond, die besnydenis, ook ʼn uitdruklike bevel van God?

Antwoord: Ja.

 1. Vraag: Is dit dan ook aan die nageslag van die gemeente bedien in die Ou Testament?

Antwoord: Ja. Gen. 17:10-14.

 1. Vraag: Moet dit dan nie ook voortgesit word in die Nuwe Testament nie?

Antwoord: Ja seker, want die seël wat in die plek daarvan gekom het, moet ook, op God se bevel, aan die kinders van die gemeente bedien word, solank daar geen uitdruklike teenbevel of enige grondige rede, nie teen die besnydenis nie, maar teen die doop, in God se Woord gevind kan word nie.

 1. Vraag: Sou daar wel in God se Woord enige beswaar gevind kon word teen die doop en nie teen die besnydenis nie?

Antwoord: Nee.

 1. Vraag: Sou die kinders in die gemeente dan nie op God se bevel net so gedoop moet word as wat hulle besny is nie?

Antwoord: Ja, omdat die doop in die plek van die besnydenis gekom het, wat twee Sakramente met ʼn noue ooreenkoms is. Ten eerste dat beide deur God ingestel is. Ten tweede dat dit een betekenis het, naamlik Christus alhoewel hulle hierin van mekaar verskil; (a) in die uiterlike seremonie; (b) die graad van maklikheid, want die Sakramente van die Nuwe Testament is makliker om te onderhou as die Sakramente van die Ou Testament. Ten derde, in die duidelikheid van betekenis. Ten vierde, in die tydperk daarvan, want die Sakramente van die Ou Testament duur slegs tot Christus se koms en die Sakramente van die Nuwe Verbond sal voortduur tot die einde van die wêreld.

TWEEDE HOOFSTUK: Van die kinders se verhouding met die kerk

 1. Vraag: Watter kinders het reg tot die doop?

Antwoord: Alle kinders wat die belofte toekom.

 1. Vraag: Watter kinders kom die belofte toe?

Antwoord: Niemand wat buite die gemeenskap van die kerk, onder die ongelowiges val; en wat nie tot die belofte geroep is nie, maar wel alle kinders van die gemeente.

 1. Vraag: Wie is die gemeente?

Antwoord: Die liggaam van alle ware begenadigdes, wat deur die Heilige Gees, in die geloof met Christus en mekaar, nou verenig is.

 1. Vraag: En wie is die kinders van die gemeente?

Antwoord: Alle kinders aan wie die kerk, ten opsigte van haar nageslag, nou verwant is.

 1. Vraag: Maar wie is die kinders dan?

Antwoord: Nie alleen hulle wat uit gelowige ouers gebore is nie, maar ook die in haar skoot wat uit bywoners gebore is en die kerk na billike wete in haar huis tot versorging aangeneem het en aan wie die HERE met sy vrymag ook die belofte geskenk het.

 1. Vraag: Wat is die gronde daarvoor?

Antwoord: Omdat die doop van kinders van dieselfde aard is as die besnydenis van kinders in Abraham se huisgesin; die doop van kinders en die besnydenis waarmee kinders gemerk is as ʼn seël van die genadeverbond, het dieselfde betekenis en dieselfde gronde; daarom is dit dat die Gereformeerdes die kinderdoop uit die besnydenis bewys en verklaar het. Kol. 2: 11, 12; 1 Kor. 7: 14.

 1. Vraag: Aan wie word die besnydenis dan bedien?

Antwoord: Die besnydenis moes bedien word aan alle kinders wat in Abraham se huisgesin was, nie net die wat uit sy liggaam gekom het nie, maar ook die wat uit sy onbegenadigde knegte gespruit het en die wat hy van vreemde volke af gekoop het, wat almal in sy huisgesin ingelyf was. Almal van hulle word gesien as Abraham se kinders terwyl hulle in daardie huisgesin was, waarvan hy die vader was. Gen. 17: 23-27.

 1. Vraag: Vir wie was die Sakrament, naamlik die besnydenis aan die liggaam van kinders, bedien?

Antwoord: Nie vir die kind wat besny word in besonder, wat nie weet wat gedoen word nie, nóg vir ʼn onbegenadigde kneg uit wie hy gespruit het en aan wie geen belofte gemaak is nie, maar die besnydenis was ʼn Sakrament vir Abraham aan wie God die belofte gemaak het. Gen. 17: 10.

 1. Vraag: Word die belofte dan aan Abraham alleen gemaak?

Antwoord: Nee, die besnydenis wat aan die liggaam van kinders bedien word verseël aan Abraham die belofte wat God aan hom gemaak het aangaande sy nageslag. Die belofte raak nie al die kinders van Abraham se huisgesin, kop vir kop, nie, maar alle uitverkore kinders wat God daarna sou aanwys. Rom. 9: 7, 8. Selfs al was die besnydenis ʼn teken vir Abraham, word die kinders daarvan nogtans nie uitgesluit nie, want wanneer die belofte aan Abraham verseël word, word die belofte daardeur tegelyk aan die kinders verseël omdat dit ʼn belofte is, wat die kinders raak en uit krag deur die seël sekerlik aan hulle vervul sou word.

Wanneer die kinders van die belofte hulle bekeer en in die voetspore van die geloof van Abraham volg, verbind dit hulle met daardie besnydenis sodat dieselfde teken nou ook ʼn seël vir hulle in besonder word sonder dat die besnydenis van aard verander. Vir ʼn kind wat verlore gaan kon die belydenis geen Sakrament wees om die belofte te verseël nie omdat die belofte nie aan daardie kind nie, maar aan Abraham gemaak is, nie ten opsigte van elke kind kop vir kop nie, maar ten opsigte van die uitverkore kinders tot wie daardie verworpe kind nie behoort nie. Rom. 9: 7, 8; Gen. 17: 10.

21. Vraag: Maar kom die kinderdoop met alles ooreen in die aard van die besnydenis?

Antwoord: Ja, al die kinders wat tot die huisgesin van die gemeente behoort moet gedoop word, nie alleen die uit gelowige ouers, ware lede van die kerk nie, maar ook die kinders van ander mense, wat in die skoot van die kerk gebore is en deur die kerk aangeneem is. Op hierdie gronde doop die Gereformeerdes ook kinders van onkundige mense, wat geen belydenis gedoen het nie, ook van onverskillige ouers wat deur die tug uitgesluit is. Die Eerwaarde A. V. B. het in sy werk genaamd “de kerkendienst” op bl. 91 gesê: “dat die goddeloosheid van die ouers van die kinders wat in die kerk gebore word nie ʼn hindernis moet wees nie, Eseg. 18”

Zoo moet mens met die doop van kinders nie op die goddeloosheid van die ouers let nie, maar op die heiligheid van die kerk waarin hulle gebore is, wat soos hulle moeder is. Hierom word die kinders van die ongelowige Jode ook besny, want die kinderdoop is ʼn Sakrament aan die liggaam van die kinders, wat aan die gemeente gegee is, om die belofte te verseël, wat God aan die gemeente gemaak het, aangaande die kinders van die belofte op dieselfde manier en met dieselfde gevolge wat ek sopas genoem het van die besnydenis van kinders. Van die ouers aan wie die verbond deur die kinderdoop verseël word, verstaan ek dat dit nie die natuurlike ouers van die kind is nie, maar die sedelike ouers. Die gemeente tot wie die natuurlike ouers, as ware lidmate behoort, wanneer hulle begenadig is, steun op die gronde dat Abraham die vader van sy hele huisgesin, aan wie die verbond verseël word, was.

Op hierdie gronde bewys die Kategismus die kinderdoop daaruit dat hulle tot die gemeente behoort, as die natuurlike ouers van die kind wat gedoop word Godsalig is. So kan hulle dieselfde voordeel trek uit daardie doop wat hulle saam met die gemeente in hulle eie kind ontvang wat ek sopas van die gemeente in die algemeen genoem het. Al is die Godsalige ouers omtrent hul eie staat duister, kan hulle met volle vrymoedigheid op die belofte wat aan die heilige Gemeente gemaak is, hul kind laat doop.

Hul durf nie dink dat hulle erfgename van die belofte is nie, maar hulle kan egter volkome seker wees dat God die belofte aan sy heilige gemeente gemaak het en dieselfde belofte wat aan die gemeente gemaak is in hul kind kan vervul. Hulle mag met vrymoedigheid in onderwerping vir die kind bid. As die natuurlike ouers, wat in die uitwendige gestalte van die kerk verkeer, onbegenadig is, het hulle ook ʼn onskatbare nut van die kinderdoop alhoewel hulle geen deel het in die belofte nie. Hulle gedoopte kinders behoort egter tot diegene waaromtrent God die dierbaarste belofte aan sy gemeente gemaak het, hulle word onder die verbintenis gebring om elk van hulle gedoopte kinders aan te wys as die goeie van God se gemeente wat die merk en seël van God dra, wat God in dieselfde liggaam aan die gemeente gegee het om hulle sorgvuldig op te voed en te leer en om toe te sien dat hulle deur geen voorbeelde, dade of versuiming verkeerd handel nie.

Onuitspreeklik groot is die nut wat die kinders self uit die kinderdoop kan trek al is hulle onvolwasse, al het hulle onbegenadigde, bose ouers, word hulle deur die doop deur die ganse gemeente aanbeveel om met die seël wat hulle in hierdie kinders ontvang ook vir hulself te pleit, om hul welstand as hulle eie aan te neem en vir hulle sorg te dra.

As ʼn kind wat gedoop is deur die jare tot onderskeid kom en onbegenadig is, kan hy wel nie dink dat sy doop vir hom ʼn seël sou wees wat aan hom gegee is as ʼn middel tot bekering nie. Hy hoef hom nie te bemoei met die geloof van sy ouers en voorvaders nie. Selfs as sy ouers en voorvaders onbekeerd is en die doop vir niemand van hulle ʼn seël is nie. Daar is egter veel beter gronde vir hom self om dit reg te gebruik. Hy moet hom dit voorstel dat God deur sy doop ʼn belofte, wat Hy sekerlik wil vervul, aan die gemeente verseël het om te weet dat Hy deur die krag van Jesus se dood en opstanding haar nageslag van skuld en sonde wil was; hy mag dink dat hy onder die kinders, waaromtrent die belofte aan die gemeente gemaak en verseël is, behoort.

Wanneer ʼn gedoopte kind bekeer, mag hy sy doop sien as ʼn seël  wat God nie alleen aan die gemeente nie, maar ook aan hom in die besonder nou verseël, dat hy uit die krag van Jesus se dood en opstanding van al sy sondes gewas is en altyd gewas sal word sedert hy uit geloof in die voetstappe van die geloof van Abraham wandel. Nou is dit geopenbaar dat hy ʼn kind van die belofte was en by die nageslag gereken word. Rom. 9: 8 antwoord 74 van die Heidelbergse Kategismus; uit artikel 32 van ons Nederlandse Geloofsbelydenis; die formulier van die kinderdoop. Gen. 17: 7. Hand. 2: 39. 1 Kor. 7: 14.

22.  Vraag: Sou mens die aard van die kinderdoop verder kan bewys op goeie gronde?

Antwoord: Ja, ten eerste die vernaamste Godgeleerde. J. Calvinus het dieselfde leer voorgestel. Institusie Cap. 16: 9. Die Goddelike teken wat aan die kind bedien is dien as ʼn seël van die belofte wat aan die Godsalige ouer gemaak en verklaar het om absoluut seker te wees dat die Heer nie vir hom alleen nie, maar ook vir sy nageslag ʼn God sal wees en in die vervolg toon hy watter groot voordele die kinders daarvan het.

Coccijus beskryf Aneido T. II. Bladsy 262 vs 67 beskryf dit so: derhalwe het die doop in die plek van die besnydenis gekom, en bevestig dit die belofte; en soos dit in die Ou Testament aan die Israeliete en hulle kinders behoort het, so behoort dit ook aan die gelowige ouers in die besnydenis waarin die kinders verseël word so behoort ook dieselfde belofte in die Nuwe Testament onbepaald tot die gelowiges en hul kinders en dit word ook deur die kinderdoop verseël.

God wou hê dat die ouers hulle kinders moes besny, want terwyl hulle ʼn belofte aangaande hulle nageslag het, dat die HERE vir hulle ʼn God sou wees, so wou God hê dat hulle weet dat ouers hierdie teken aan die liggame van hulle kinders moet ontvang omdat dit sou wys watter hoop hulle aangaande hulle nageslag het en van wie hulle die seën sou verwag en dat hulle hoop aangaande die kinders versterk sou word, wel nie so sterk dat hulle volstrek seker kan wees dat elke kind van hulle nageslag ʼn erfgenaam van die belofte sou wees nie, want dit word nie aan Abraham gegee om te weet of Ismael vir God sou lewe nie, selfs al moes hy besny word.

Gen. 17: 18, 23 vind ons ook by J. R. Rodol bl. 4. Kategismus 74 vs 2, 3. Hy sê die ouers ontvang hier ʼn seël van die verbond aan die liggaam van hulle kinders om die geloof van die ouers daardeur te versterk waardeur hulle die belofte van die gemeenskap van die verbond het wat hulle voor hulle kinders gemaak het.

Van Alphen sê die kinderdoop is ʼn teken van die verbond wat God met die gemeente gesluit het en die kinders behoort tot daardie verbond, volgens die belofte, om vir jou ʼn God te wees en vir jou nageslag na jou, Gen. 17: 7. Jy behoort tot die gemeente volgens wat Christus gesê het. Mat 19: 14, nie alle kinders, kop vir kop nie, maar net die kinders van die belofte, wat aan God alleen bekend is, is onderworpe om te weet aan wie die Gees sowel as die volwassenes belowe is.

Van der Kemp sê in sy verklaring van die Kategismus op bl. 549 dat die kinders van die gemeente wat die uitverkore kinders is, die is wat die Here onse God na Hom sal roep. Hand. 2: 39.

23Vraag: Sou mens dit nog beter op grond van die (Heidelbergse) leraar kan bewys (HK Sondag 27)?

Antwoord: Ja, die leraar stel hier eers die gronde van die kinderdoop, dan lei hy die noodsaaklikheid van die kinderdoop af, uiteindelik maak hy die waarheid oop en dring hy aan op die ooreenkoms van die doop met die besnydenis. Hy lei die kinderdoop op grond van twee dinge af.

Die eerste grond is daarom dat alhoewel hy as volwassene in God se verbond en sy gemeente begrip het sê hy nie dat die kinders God se verbond op dieselfde wyse as die volwassene begryp nie. Nie alleen die volwassenes nie, maar ook die kinders begryp die verbond elkeen op sy manier; hy spreek hier van die genadeverbond wat onveranderlik is, waaruit geen waaragtige bondgenoot ooit kan val nie. Jes. 54: 10 Joh. 10 vs. 28; wat God met Abraham, die vader van ons almal, en met ons en ons kinders gemaak het en die onveranderlike genadeverbond is nie alleen vir volwassenes nie, maar ook ons kinders begryp dit. Die bedoeling is nie dat hulle uiteindelik bondgenote sou wees nie omdat niemand sonder die Heilige Gees en die geloof bondgenote kan wees nie. Rom. 8 vs. 9.

Nou blyk dit dat baie kinders van die belofte, nie die Gees gehad het toe hulle gedoop is nie, want daar kan geen afvalligheid van die heiliges wees nie, maar hulle is onder die verbond. God het in die verbond aan ons kinders gedink en groot beloftes aan die gemeente gemaak vir daardie kinders toe Hy in Gen. 17 vs. 7 gesê het: om vir jou ʼn God te wees en vir jou nageslag na jou.

Op dieselfde wyse was daar vir Abraham se vleeslike nageslag ʼn verbond gesluit aangaande Kanaän. Gen. 15: 8. Op die dag het die HERE met Abraham ʼn verbond gesluit en gesê: Aan jou nageslag gee Ek hierdie land, hulle is ook in die gemeente, wat uit ware gelowiges, uit ware lede bestaan, met wie God sy verbond opgerig het. Die bedoeling is nie dat alle kinders uiteindelik lidmate van die gemeente sou word nie, want dan sou hulle die Heilige Gees moet hê, Rom. 8: 9 en nooit weer onbekeerd kan word nie, maar hulle is daarby ingesluit as kinders van die gemeente waaromtrent God vir die gemeente groot beloftes gemaak het; in die sin sê Petrus. Hand. 3: 25, En julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met ons vaders gesluit het toe Hy vir Abraham gesê het: In jou nageslag, en; so kan die man en die vrou hulle kinders en diensknegte, wat in die huishouding is, in die huweliksverbond insluit, nie dat hulle almal bondgenote in die huweliksverbond is en op dieselfde manier in die huisgesin is nie, maar elkeen is daar ingesluit op sy manier, die vrou as ʼn eintlike bondgenoot en eintlike lid wat solank sy en die man leef nie daaruit kan gaan nie, maar die ander is daarin as kinders en diensknegte op een of ander manier ingesluit.

Die tweede grond is van die lering van die kinderdoop is dat Christus se bloed hierdeur tot verlossing van die sonde en die Heilige Gees wat die geloof werk, niks minder aan kinders beloof as wat aan die volwassenes belowe word nie, die belofte word nie aan elke kind in besonder gemaak nie, maar aan Abraham en die kerk en daardeur ook aan hul nageslag omdat die belofte vas sou wees. Gen. 17: 7. Rom. 4: 16. Rom. 9: 7, 8.

Uit hierdie gronde lei die leraar nou af dat deur die doop, soos deur ʼn teken van die verbond, die kinders van die christelike kerk ingelyf word en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. Hy noem die doop ʼn teken van die verbond, naamlik die genadeverbond wat God met Abraham en die kerk gesluit het, daarom word hulle by die christelike kerk ingelyf, wat so met hulle verenig is dat hulle ʼn noue verwantskap met hulle as kinders van die gemeente het. Soos ook die kinders van ʼn weduwee deur die huwelik met ʼn man deur sy vrywillige belofte by die man se huisgesin ingelyf kan word, nie as uiteindelike eggenote van die man nie, maar as kinders van sy eggenote. Die inlywing geskied deur die doop, nie asof die doop dit veroorsaak het nie, aangesien dit reeds voor die doop plaasgevind het, maar sover die doop die inlywing openlik verklaar. 1 Kor. 7: 14;

Om die formulier van die doop aan die kindertjies te bedien verklaar dat die besnydenis, soos ook die kinderdoop ʼn seël van die verbond is, wat God met Abraham, die vader van alle gelowiges, en so ook met ons en ons kinders gesluit het, om vir ons ʼn God te wees en vir ons nageslag na ons. Die doop is ʼn ordening van God om ons en ons nageslag met sy verbond te verseël. Die formulier van die volwassenes getuig dat die kinders van christene uit die krag van die verbond moet weet dat God met Abraham en die gemeente ʼn verbond gesluit het dat hulle gedoop moet word.

Die formulier van die jong kinders sê dat die jong kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop moet word. Dit wil te kenne gee dat die kinders van die belofte, wat vooraf bekend is, nie aan ons nie, maar aan God Rom. 9: 7, 8 ware erfgename van God se koninkryk en verbond is en dat die gemeente in die liggaam van elkeen ʼn seël ontvang dat God die erfenis aan baie reeds uitgedeel het en dat God dit op sy tyd aan almal sal gee. Die formulier sê: geliefdes in die Here Jesus Christus! Hier moet mens nie kyk na die ouers of getuies wat die kind na die doop toe bring nie, maar na die gemeente waaraan hulle behoort, as hulle begenadig is, is hulle bondgenote, as hulle onbegenadigd is, word hulle van die ongelowiges onderskei soos Israel onderskei was van die ongelowige heidene en Israel genoem word in uiterlike heiligheid. Eseg. 16: 20, 23-37, Rom. 9: 6.

Die formulier sê dat ons kinders in Christus geheilig is en daarom as lidmate van die kerk behoort gedoop te word. Mens kan nie sê dat alle kinders wat gedoop word inwendig heilig is en lede is wat onmiddellik deur die Heilige Gees verenig is en nooit onbekeerd kan word nie, maar alle kinders van ons kerk is waarlik uitwendig geheilig en dit beteken dat hulle ʼn ware betrekking op die inwendige kerk het en daardeur van die kinders van die ongelowiges afgesonder en onderskei word.

Paulus leer dat ʼn ongelowige man of vrou deur die betrekking op ʼn gelowige vrou of man sodanig geheilig is dat hulle kinders ook heilig is. 1 Kor. 7: 14. Hier verstaan die apostel dat die woord heilig geen inwendige heiligheid of vernuwing van hart beteken nie, want hoe sou ʼn ongelowige man of vrou sonder geloof inwendig geheilig of vernuwe kan wees, maar die woord heilig beteken hier afsondering waardeur iemand betrekking en ʼn reg op die heilige kerk en deel het aan die heilige verbond.

In hierdie sin is die kinders wat in die skoot van die kerk of gebore of aangeneem is, heilig. Nie dat hulle inwendig vernuwe sou word nie, maar vir sover as wat die kinders van die ongelowiges buite die kerk, afgesonder, aan die Here toegewy is en ʼn sekere betrekking op die kerk, die verbond en die belofte het soos die kinders van die knegte en die vreemdelinge in Abraham se huis Gen. 17: 13.

______________________________

Sien ook hierdie skrywe oor verbond, doop en die doopsformulier: In Christus geheilig – hoe moet die ‘Formulier vir die bediening van die Doop aan Kinders’ verstaan word?

Verdere artikels oor die Kinderdoop.

VERTALING VAN “Het  Christelijke Huisgezin”,

deur Herman Bavinck

“Net soos die man onmiddelik as man geskape word, so word die vrou onmiddelik as vrou geformeer. Nie as mens alleen nie, maar ook as vrou het sy haar oorsprong in God. God is die Skepper van die mens en tegelykertyd ook die Insteller van geslag en geslags-onderskeid. Nie deur die sonde kom hierdie onderskeid tot stand nie; dit bestaan van die aanvang af, dit het in die skepping sy begronding, dit is ’n openbaring van God se wil en vrymag, en daarom wys en heilig en goed. Niemand mag daarom hierdie onderskeid in homself of in andere misken of verag nie. Dit is deur God gewil en in die natuur begrond. Dit word toe en is nog altyd deur Hom gewil; Hy is die vrymagtige Beskikker daarvan; man en vrou het nie net hulle menslike natuur nie, maar ook hul onderskeie geslagte en aard aan God te danke. Hulle is beide goed, soos hul beide voortkom uit God se hand. Saam en in onderlinge ge­meenskap dra hul die Goddelike beeld. God is self die Skepper van die tweeheid in die eenheid. In die eenheid is hul en bly hul daarom twee. Hul het elkeen ‘n eie natuur, karakter en bestemming.” – Bavinck oor die oorsprong van die mens se geslagtelikheid 

Met hierdie skrywe vra Pro Regno enige borge en donasies vir die vertaling van Herman Bavinck se klassieke werk, Het Christelijk Huisgezin, vanuit die Nederlands na Afrikaans.  Daar is 10 hoofstukke om te vertaal, so as 10 mense/instansies dit kan ondersteun teen R1000-00 per hoofstuk, is dit haalbaar. Met hierdie donasies en/of borge word die werk van Pro Regno ook ondersteun om voort te gaan.

Die belangrikheid van hierdie boek ook vir die Afrikaanse kerkvolk, word die beste saamgevat deur Totius se woorde:

“Die geskiedenis bewys dat as die huisgesin gesond is, beide kerk en staat bloei. Die huisgesin is die bron van die menslike samelewing. Gee ons dus Gereformeerde huisgesinne, en die Gereformeerde Kerk sal bloei.” – Totius (Roeping en Toekoms)

Sien ook hierdie resensie van die Engelse vertaling van Bavinck se boek:

Recovering Bavinck’s, The Christian Family

Noodsaak vir ‘n Afrikaanse vertaling

Die aanslag deur die eeue is groot teen die huwelik en gesin.  Dit begin reeds in die tuin van Eden en reg deur die geskiedenis probeer die gevalle mens die skeppingsbande van God afruk wat Hy bepaal het vir die mens (Gen.3:1-6; Ps.2:1,2).  Ook in ons tye is dit daarom niks nuut dat die huwelik en gesin al meer onder die aanslag kom nie.  Veral vanaf die 20ste eeu met sy humanistiese feminisme, die huidige gay-agenda asook die neo-paganistiese herlewing en aanslag, wat almal God se skeppingsordeninge haat, veral dat Hy die mens onderskeidelik in hul geslagte geskape het as man en vrou, waaruit die huwelik en gesin vloei.   In die woorde van Bavinck hierbo aangehaal:

“God is die Skepper van die mens en tegelykertyd ook die Insteller van geslag en geslags-onderskeid. “

Die nuwe spiritualisme van ‘n androgeniese en homoseksuele godsdienstige gemeenskap haat die God wat skeiding en onderskeiding bring (Gen.1-3), want as daar ‘n God is wat skeiding maak, ook en veral tussen reg en verkeerd, tussen lig en duisternis, tussen goed en sleg, tussen die slange- en vrouesaad, tussen Christus en Satan, tussen die ware en valse kerk, tussen geloof en ongeloof, dan is dit in stryd met die neo-paganistiese strewe dat ‘alles in God is’ en/of ‘God in alles is’ (wat dan sou beteken daar is min of geen onderskeid tussen God en mens nie en geen meer absolute reg en verkeerd nie).   Daarom wil die neo-paganisme nie net mense van hul ‘geslaglose’ godsdiens oortuig nie, maar hul wil ook mense se Godsbeskouing verander na hul androgeniese afgodsbeeld, en hul doen dit gewoonlik baie subtiel deur aanslae soos:

– “geslag maak nie saak in die kerk nie … daarom kan vroue in die ampte van predikant, ouderling en diakens toegelaat word”, en,

– dan daarna “geslag maak nie saak in die huwelik/verhoudings nie … daarom dat homoseksuele verhoudinge ook welkom is, orals”.

En, onderliggend aan dit alles, die ontkenning van God as Skepper wat onafhanlik en vir ewig bestaan (via die evolusieleer teen die skeppingsleer) of die meer subtiele ‘teïstiese evolusie’ wat leer dat Gen.1-3 nie meer letterlik-histories as geskiedenis gebeure verstaan hoef te word nie. God en sy waarheid word verruil vir die leuen en skepsele as afgode (Rom.1:18-32). Ontken die historisiteit van Genesis 1 tot 3, dan val al God se skeppingsordeninge ook daarmee weg, veral die een wat bepaal dat die mens as man en vrou geskape is, geslagtelik in onderskeid geskape is (Gen.1:26-28), en dat die Here se wil die huwelik is tussen een man en een vrou (Gen.2:18-24).

Al hierdie oeroue paganistiese en (post)modernistiese aanslae is in stryd met die Here en sy Gesalfde se skeppingsordening en wil vir die mens, soos Bavinck dit ook stel:

“Nie deur die sonde kom hierdie onderskeid (tussen man en vrou – slc) tot stand nie; dit bestaan van die aanvang af, dit het in die skepping sy begronding, dit is ’n openbaring van God se wil en vrymag, en daarom wys en heilig en goed. Niemand mag daarom hierdie onderskeid in homself of in andere misken of verag nie. “

En op ‘n ander plek skryf Bavinck verder:

“God maak uit één twee, omdat Hy die twee weer tot één sou maak, tot één siel en één vlees. So ‘n gemeenskap is slegs tussen twee moontlik. Die huwelik was van die begin af en is kragtens sy natuur monogamies, ’n eg-verbintenis tussen één man en één vrou, en daarom ook een verbond vir die lewe, onskeibaar deur men­slike mag; wat God so saamgevoeg het, sal die mens nie skei nie, Matt. 19 : 6, 8.”

Dit wys daarop dat enige verdraaiing en aanslag op die huwelik – hetsy deur bv onwettige en willekeurige egskeiding en egbreek (Mal.2:14-16), of bv ‘n gruwelike gemeenskap tussen man en man of vrou en vrou (Rom.1:26,27) – in stryd is met God se skeppingsordening en wil.

Veral die liberale media, kerkleiers en populêre skrywers wat die VIDA en gay agenda dryf (kundig of onkundig) het daarom nie ‘n probleem met ‘die kerk’, met ‘konserwatiewes’, met ‘fundamentaliste’, met ‘bybelse christene’, met ‘streng dominees’, ens. nie, maar met die Skepper van hemel en aarde self, wat in sy skepping bepaal het dat die mens “man en vrou” sal wees.  Dit kan nie verander word nie, behalwe om die beeld van God te vernietig nie.

Dit is dan ook geen wonder dat daar die laaste tyd soveel haat en venyn in die media is teen die Christelike geloof, en veral die gereformeerde christelike geloof wat hierdie bose aanslag sien vir wat dit is nie: net nog ‘n poging van die Satan om God te probeer ontken en sy skeppingsordening en plan vir die mens te vernietig, deur huwelik en gesin te probeer vernietig.

Maar ons weet die Here lag, Hy spot met die nietige mense en al hul afgodedienste (of dit nou oerbeelde van die verlede is wat weer opgeroep word in nuwer vorme van panteïsme/panenteïsme, of moderne gode in finansies en tegniek) wat Hom probeer onttroon (Ps.2:3). Hy het reeds sy Seun, Jesus Christus vir ewig gekroon (Ps.2:4-12), sy Seun het reeds sy kinders onder alle stamme, tale en volke met sy bloed gekoop, en ja, alhoewel die vyand ons in die hakskeen kan byt, ons liggame en huwelike en gesinne skade kan doen, kan hul geen een van sy kinders laat verlore gaan nie, want ons is veilig in Sy Hand (Matt.10:28; Joh.10:28; Rom.8:28-39).

Maar, terwyl ons nog in hierdie lewe is, moet ons die goeie stryd stry, en daarom moet ons waak en bid, toegerus wees terwille van ons gesinne en gemeentes, juis om tot eer van Sy Naam sy skeppingsordeninge en goeie wet te handhaaf in dankbaarheid in ons huwelike, gesinne en gemeenskappe waarin Hy ons geroep het.

Een van die Here se diensknegte, Herman Bavinck help ons daarmee met sy boek oor die Christelike huisgesin.  Ons moet terug na die oorspronge van die mens, die huwelik en gesin om dit weer reg te verstaan en te glo en daarvolgens te lewe. In die aanslag teen die gesin en ware kerk van Christus (want die gemeente bestaan uit gesinne), is dit goed om te weet van die verskillende strategieë en aanslae wat huidiglik bedink word (sien die hedendaagse media), maar die heel belangrikste is om te weet wat God se wil is, wat Hy vir die skepping en die mens bepaal het, wat die mens se doel, taak en bestemming is, as man en vrou.

Die fondamente moet weer herstel word, ook vir gelowiges in hul huwelike en gesinne, en daarom: terug na Genesis, terug na ons Skepper se skeppingswil, alles gesien in die lig van Jesus Christus se koms wat dit alles vervul en herbevestig (Matt.5:17-19) !

Bavinck se boek oor die Christelike huisgesin, oorspronklik geskryf in Nederlands meer as 100 jaar gelede (1908), help ons om God se skeppingsordening van man en vrou, van die huwelik en gesin reg te verstaan.  Daarom bevel ek dit sterk aan vir elke gelowige, elke ouer en kind om dit deeglik te bestudeer, sodat ons opnuut  ons roeping as mans en vrouens, as sy kinders kan vervul in hierdie wêreld, totdat Hy kom.

ENIGE BELANGSTELLENDES EN DONATEURS VIR HIERDIE VERTALINGSPROJEK KAN MY HIER KONTAK: proregno@gmail.com of 082 770 2669

ENIGE DONASIES VIR DIE VERTAALPROJEK KAN HIERD DIREK INBETAAL WORD:

S. Le Cornu

Absa tjeknr. 01095190673

Takkode: 632005

Verwysing: Bavinck vertaalprojek

Dankie.

__________________________________

Bron: H. Bavinck, Het Christelijk Huisgezin (Kampen: J.H. Kok, 1908).  Meer inligting oor Bavinck (1854-1921) kan hier bekom word: http://hermanbavinck.org/ Van sy werke kan hier, Paideia Press, en hier, Neo-calvinisme, afgelaai word. Pro Regno artikels oor Bavinck.

Datum: 29 Mei AD 2022                        GK Bet-el, Pretoria

Lesingtema: Hoe moet die “FORMULIER VIR DIE BEDIENING VAN DIE HEILIGE DOOP AAN KINDERS” (FBK) verstaan word?, deur S. Le Cornu

“En die Skrif is vervul wat sê: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ʼn vriend van God genoem.” – Jak. 2:23

Die verbond is die wese van die ware godsdiens – Herman Bavinck

En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ’n ewige verbond, om vir jou ’n God te wees en vir jou nageslag ná jou.” (Gen. 17:7) “Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.” (Hand. 2:39)

“Die HEER wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie; al sy beloftes bly van krag tot in die duisendste geslag. Verbond met Abraham, sy vrind, bevestig Hy van kind tot kind.” (Psalm 105:5, berymd)

Sermon Audio: In Christus Geheilig – Wat beteken dit by die doop van verbondskinders?

Die lesing was ‘n ‘power point’ aanbieding, die aanbieding kan hier gekyk word:

Formulier vir die Bediening van die Doop aan Kinders Power Point aanbieding


Hieronder is die studiestuk se voorwoord, oorsig en antwoord, finale opmerkings en samevattings, asook inhoudsopgawe:

VOORWOORD

Die studie is ‘n deeglike ondersoek vanuit die Skrif, die belydenisskrifte, die geskiedenis en reformatoriese bronne oor vrae rondom die gereformeerde doopsformulier.

Die studie spreek veral vrae aan oor die bewoording van die formulier wat gebruik word met die bediening van die doop aan verbondskinders. Sekere frases in die formulier kan moontlik by gelowiges die verkeerde indruk skep dat elke kind wat gedoop word gered is (of gered gaan word) en die ewige lewe het. Die doel van die studiestuk is om krities vanuit ‘n Gereformeerde Skrifbeskouing hierdie vrae en onduidelikhede te probeer opklaar.

Die leer oor die doop, en daarmee saam die verbond, is ‘n baie kosbare en troosryke erfenis uit die Woord. Daar bestaan baie verskille en misverstande oor hierdie leer en daar was en is steeds baie stryd tussen gelowiges hieroor – selfs tussen kerke wat die verbondsteken aan kinders bedien. Ons is baie dankbaar teenoor die Here dat Slabbert le Cornu (bedienaar van die Woord by die Gereformeerde Kerk Carletonville) ingewillig het om hierdie taak aan te pak. Die studie getuig van die mooi gawes wat die Here aan hom gegee het en wat Hy in sy diens gebruik om sy suiwere Woord uit te dra. Ons wil daarom aan Slabbert le Cornu ons opregte dank betuig vir sy harde en deeglike werk, en vir die baie ure wat hy spandeer het om sy gawes te gebruik tot voordeel van die verbondsgemeenskap.

Ons bede is dat hierdie werk tot seën en opbou van die Kerk van die Here sal wees.

‘n Woord van dank ook aan die lidmate van GK Bet-El wat hulle offergawes gewillig en met vreugde gee om ‘n bydrae te kon lewer tot die vergoeding vir al die ure se werk.

U broeders in Christus

Die Kerkraad

Gereformeerde Kerk Bet-El

www.gereformeerd.org

VRAAGSTUK EN OORSIG

Hoe moet die volgende woorde en sinne van die “Formulier vir die Bediening van die Heilige Doop aan Kinders” (afkorting: FBK) verstaan word, nl. dat elke kind wat gedoop is gered is of gaan word, of slegs die uitverkore kinders, wanneer dit die Here ookal behaag?

“Daarom word ons gedoop in die Naam van God:  die Vader en die Seun en die Heilige Gees (Matteus 28:19).  Want as ons in die Naam van die Vader gedoop word, betuig en verseel die Vader aan ons dat Hy ʼn ewige genadeverbond met ons oprig (Genesis 17:7, Galasiërs 4:6-7), ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons beswil beskik.

Ten eerste: Hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self, onderworpe is, bely u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees?

“Ons bid U, kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind (kinders) van U genadiglik wil aansien en deur u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy (sy/hulle) met Hom in sy dood begrawe mag word en met Hom in ʼn nuwe lewe mag opstaan.”

Moet die ‘ons’, ‘ons kinders’, ‘dat hulle in Christus geheilig is’, en, ‘hierdie kind van U’ verstaan word dat dit waar is van elke kind wat gedoop word, of slegs van die uitverkore kinders?

Probleem 1: as God sy belofte van redding wat Hy volbring het in Christus, vir elke kind bedoel het wat gedoop word (vir elke volwassene wat gedoop word), maar hul dan verlore gaan, beteken dit dat God se redding nie volmaak is nie, sy genade en Gees nie onweerstaanbaar is nie, Paulus se worstel vrae in Rom. 9:1-6a

Probleem 2: Wat beteken die ‘geheilig is’, bloot ‘n uitwendige heiliging, of ook ‘n inwendige heiliging in die bloed van Christus deur die Gees? As die laasgenoemde waar is, en dit geld vir elke kind (of volwassene wat gedoop is), beteken dit Christus het vir baie gesterwe wat nie gered gaan word nie = Arminianisme?

Die antwoord is aan die eenkant eintlik eenvoudig geliefdes, en dit word direk/indirek gegee in die teks van die FBK self, wie die ‘ons’ en wie ‘geheilig is’ behels, wie in die genadeverbond en bloed van Christus is:

“….totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word…Want as ons in die Naam van die Vader gedoop word, betuig en verseel die Vader aan ons dat Hy ʼn ewige genadeverbond met ons oprig (Genesis 17:7, Galasiërs 4:6-7)… So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê: ‘Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as ʼn ewige verbond, om vir jou ʼn God te wees en vir jou nageslag na jou’ (Gen. 17:7). Dit betuig Petrus ook met woorde: Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na Hom sal roep (Hand. 2:39). “En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het en ook, sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. … ‘dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees…’

Die regte verstaan van die FBK is begrond in die regte verstaan van die genadeverbond soos geopenbaar in die Heilige Skrif. Die sleutel vir die verstaan van enige belydenis en formulier, is die Skrif self. Die historiese ontstaan konteks laat …  By elke kind wat in die gemeente gedoop word kom opnuut die appél: Wat sê die Skrif oor God se verbond en die saligheid en ons kinders?” Die vraag dus van die regte verstaan van woorde en frases soos ‘ons’, ‘ons kinders’, ‘ons en ons kinders, ‘in Christus tot genade aangeneem word’, ‘in Christus geheilig’, ‘hierdie kind van U’, ens., dan is wesentlik ook ʼn vraag nie net van hoe die FBK verstaan moet word nie, maar hoe die woorde en frases van die Skrif verstaan word in Gen. 17:7 en Hand. 2:39, ‘… met ons oprig’, ‘…jou en jou nageslag’, ‘…kom julle en julle kinders’, ‘…die wat die Here ons God na Hom sal roep ..’.

In ʼn neutedop sou my antwoord vanuit die Skrifte wees:

Die FBK moet verstaan word, gelees word, soos die Skrif gelees word in hierdie verse, woorde, frases, naamlik, wat ek noem of volg in navolging van baie gereformeerde teoloë en verklaarders wat ons voorgegaan het: organies-kollektief oftewel verbondsmatig (die volk/kerk in geheel word aangespreek in sy organiese verband) en nie individualisties-arminiaans/anabaptisties/metodisties (kop-vir-kop) nie. Die losse takke oftewel individue wat afgesny word, bepaal ook nie die verbondstaal van die Skrif, belydenis en formuliere nie, ook nie die FBK se verbondstaal nie, maar God self deur sy volk organies-verbondsmatig aan te spreek: “Die tweede eigenaardigheid van die genadeverbond bestaan daarin, dat dit in al sy bedelinge ʼn organiese karakter dra.” (Bavinck)

Feenstra (1950: 180) se spesifieke beskrywing van ‘organies’ is wat in hierdie studiestuk verstaan word die Skrif leer: “In Adam het almal gesondig en in Christus word alle uitverkorenes salig. Nou word in Romeine 5 gespreek oor baie en oor almal. Dit mag by ons geen verwarring skep nie. Die algemene versoening word deur die Skrif nie geleer, asof Christus vir almal gesterwe het nie. Christus het alleen vir die uitverkorenes gesterwe. Wanneer Paulus sê: almal in Adam en almal in Christus, dan wys hy op die organiese verhouding. Almal in Christus, d.w.s. nie alle mense hoof vir hoof nie, maar alle ranke van die Wynstok, almal, wat Christus deur ʼn ware geloof aanneem. En as hy spreek van baie, dan sien dit op die afsonderlike individue. Adam is die stam van het menslike geslag. Die sonde van Adam gaan deur alle takke. Christus is de ware Wynstok en die geregtigheid van Christus gaan ook deur tot alle ranke in die Wynstok.”

Ons mag daarom nie, die Skrif organies-verbondsmatig lees, maar as ons bv. soos sommige in die gereformeerde tradisie doen, as ons by die belydenisskrifte kom, of dan die Formuliere, ook die FBK, dan skielik dit wil lees as individualisties-anabaptisties nie. Ek is heeltemal bewus daarvan dat gereformeerdes deur die eeue (en vandag nog) baie verskil het oor die betekenis van hierdie woorde/frases in die belydenis en formuliere, en dit is jammer. Ek gaan nie daarop alleen fokus nie, maar fokus op wat ek glo hoe ons die Skrif verbondsmatig moet lees, dan volg dit vanselfsprekend dat die belydenis en formuliere ook so gelees en verstaan moet word, want die Skrif is alles bepalend vir ons belydenis en formuliere.

Natuurlik kan enige belydenis/formulier verbeter word, nog meer verduidelik word, en aangepas word, maar ek meen dat soos dit daar staan is dit ook nie oop vir misverstand nie, tensy die hermeneutiese sprong (?) gemaak word van ʼn verbondsmatige lees van die Skrif bv. Gen. 17:7 en Hand. 2:39 (dit behels nie elke Israeliet kop vir kop wat besny is [OT]; elke gedoopte, ‘klein of groot’ [NT] nie, maar kollektief as groep is al die uitverkorenes, ‘klein en groot’ gered) na ʼn skielike individualistiese kop-vir-kop lees van die FBK en ons belydenisskrifte.

In die res van hierdie studie gaan ek dus die vraagstuk aanspreek uit hierdie 3 hoofpunte of dele:

1 Wat leer die Skrif oor die genadeverbond met ‘ons en ons kinders’?

(Sleutel Skrifgedeeltes: Gen. 17; Hand. 2; Rom. 4, 9-11; 1Kor. 1:2; 7:14;  Gal. 3; 2 Tim. 2:19)

2 Wat leer die belydenisskrifte oor die genadeverbond met ‘ons en ons kinders’?

(Sleutel belydenisgedeeltes: NGB artikels 27-29; 33-35; HK So. 25-31; DL 1.17; 2.1-8)

3 Wat leer die FBK oor die genadeverbond met ‘ons en ons kinders’? 

FINALE OPMERKINGS, KONKLUSIE EN AANBEVELINGS

Die genadeverbond in sy wese, verstaan soos die Skrif dit leer en bely word in die gereformeerde belydenisskrifte (veral HK v/a 74; NGB artikels 33-35; DL 1.17 en 2.8) is met uitverkore volwassenes en hul uitverkore kinders, ook genoem met ‘gelowiges en ons kinders’, met ‘ons en ons kinders’ verbondsmatig organies/kollektief verstaan, maar die ‘bediening en administrasie’ van daardie genadeverbond is wyer as die uitverkorenes, almal wat die tekens van die genadeverbond ontvang, op grond van God se bevel en omdat Hy besig is om deur die eeue en onder alle volke vir Hom ʼn uitverkore volk vergader (HK v/a 54).

Die doel van sakramente is om geloof te versterk (NGB art. 33; HK Sondag 25),[1] waaraan die uitverkorenes alleen werklik innerlik deel, die doel van sakramente is om die sekerheid van God se genadeverbond te handhaaf, nie ‘onsekerheid, twyfel, dalk, moontlikhede, ‘asse’ nie’ visueel te verkondig in die sakramente nie: “Hier mag geen twyfel meer wees nie. Hier is alleen sekerheid. Hier moet kennis wees oor wat die genadeverbond beteken” (d’Assonville, 1981: 35).

Die ‘wil’ van God waarvan ons so baie lees in die eerste drie hoofpunte van die FBK, is nie ‘n ‘onsekerheid’ of ‘moontlikheid’ wat ‘dalk’ vir almal (kop-vir-kop) wat gedoop is sal plaasvind nie, maar ‘n vaste sekerheid wat ‘sal’ plaasvind kragtens die Here se volkome werk in Christus, vir hulle wat Hy uitverkies het en sy Seun gegee het, en dit word beseël deur die Heilige Gees, waarvan die doop ‘n uiterlike teken en seël is (HK Sondag 25-27; NGB art. 33, 34).

SAMEVATTEND is ek daarom van die oortuiging dat die volgende aspekte help om die FBK reg te verstaan in die lig van, of voortvloeiend van wat ons glo vanuit die Skrif volgens die belydenis, soos ek in die werkstuk deurlopend probeer aandui het:

 1. Die organies/kollektiewe verbondsmatige verstaan van die Skrif bepaal die belydenis en formuliere, dus ook hoe die FBK verbondsmatig verstaan behoort te word. Omdat die mens nie kan en mag oordeel oor die harte en onderskei tussen uitverkorene en nie-uitverkorene nie, daarom word die verbondsteken aan alle kinders van gelowiges bedien, kop-vir-kop, op grond van God se bevel en belofte dat Hy juis sy uitverkore volk, sy kerk versamel deur die geslagte op ʼn organiese verbondsmatige wyse (Gen. 17:7-11; Hand. 2:37-41; sien ook HK v/a 54).
 1. Die doel van die sakramente, om geloof te ‘versterk en te voed’ is allesbepalend om die FBK ook reg te verstaan, daar is nie sprake van net ʼn ‘objektiewe’ werklikheid en sekerheid ‘daarbuite’ nie, maar ook en veral ʼn innerlike werklikheid en sekerheid wat die Gees werk in die gelowiges se harte.
 1. Die historiese konteks en stryd teen beide Rome en die Wederdopers moet deeglik in ag geneem word in die lees van die FBK.
 1. Die inhoud of teks van die FBK self gee eksplisiet en implisiet reeds aanduidings vir wie die sakrament se inhoud (Christus) bedoel is, vir wie dit sekerheid, troos en bemoediging bring, deur die Here se Gees:

– “dat ons van ons sondes bevry en voor God geregverdig gereken word”
– “totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word.”

– “… en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word.”
– “in Christus geheilig is en daarom as lidmate … behoort gedoop te wees” (soos Bavinck aandui, die primêre Skrif begronding is 1 Kor. 1:2, en nie 1 Kor. 7:14 nie), nl. vir die gelowiges, vir die uitverkorenes, wie in Christus se bloed gereinig en gewas is, Ef. 1:4, klein en groot, nie ʼnet’ bloot ʼn uiterlike ‘objektiewe’ heiliging nie, maar ook werklik en innerlike heiliging deur die Gees vir sy kinders).

 1. In die bediening/administrasie van die genadeverbond, dus ook die bediening van die FBK, werk ons met die oordeel van liefde, DL 3/4.15 = ons hou/reken/beskou alle gelowiges en hul kinders as die Here se kinders, tot die teendeel blyk. Hierdie is nié die siening van die ‘veronderstelde wedergeboorte’ nie, maar die leer van die Skrif volgens ons belydenis (DL 3/4/15). Ons ‘veronderstel’ niks, maar glo en bely op grond van God se Goddelike Openbaring dat die Here sy kinders het in en onder die geslagte, deur alle eeue, daar is kinders van die belofte, en daar is kinders van die vlees, en die Skrif leer uitdruklik, nie die kinders van die vlees nie, maar ‘die kinders van die belofte word gereken as die nageslag.’ (Rom. 9:6-8)
 1. Baie belangrik is dit, wat prof. Engelsma sterk uitwys, is dat die FBK wys dat die ‘in Christus geheilig’ is wys op ons kinders ‘as kinders/as babas’, nie eers eendag of eers ‘later’ wanneer hulle so wil besluit nie. Ekself vind my dat die vervulling van die belofte van redding kan plaasvind ‘voor, tydens, of na die doop’, na God se vrye welbehae soos Hy dit bepaal vir elkeen vir sy kinders.
 1. Ek beveel aan duidelike onderrig en verklaring van die genadeverbond vanuit die Skrif en belydenis (dele 1 en 2), eerder as wat die FBK teks in sy wese verander word (sien Wielenga se opmerkings in die verband in deel 3 hierbo).
 1. In terme van moontlike verandering van die teks self, kan ek herhaal wat ek reeds genoem het daar in voetnota 73: “Een van die moontlike wysigings (weglating of byvoeging, waaroor daar onsekerheid is?) wat dalk wel plaasgevind het, om juis die FBK ‘duideliker … of onduideliker’ te maak afhangende van jou verbondsbeskouing(?), is die frase ‘onder die gemeente van die uitverkorenes’ by die derde punt van die FBK, wat blyk moontlik later ‘weggelaat of ingevoeg’ is, so dat dit is reeds duideliker gemaak is en duidelik wys vir wie sakramente is?” Let wel: soos hierbo by deel 2 duidelik aangedui, ons moet in lering ‘onderskei’ in die bediening van die sakramente wie ons beveel het om aan te bedien (aan almal wat glo en hul kinders, met die doop), maar dit is God alleen wat die Inhoud, Christus gee, soos ons bely in beide NGB artikels 34, 35 (sien deel 2).
 1. Alhoewel die sakramente se primêre doel is om te bemoedig, versterk, is daar vanselfsprekend ook vermaning soos gesien kan word in die FBK bewoording van ‘alle verbonde (bestaan) uit twee dele…”, wat ‘tweesnydend werk’ soos die Evangelie verkondiging en Christelike tug,[2] wat by implikasie oproep tot geloof en bekering, eenmalig asook lewenslank, aan almal wat met die doop bedien word ook, die inhoud van die FBK wys op hierdie sake as ons daar hoor,[3] die bediening van die doop aan almal wat die Here beveel is altyd opreg en waar, ongeag of mense innerlik ontvang het wat Christus alleen gee (want ons as ‘bedienaars’ kan nie in die harte kyk en oordeel nie):

– “Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word… Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om ʼn afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek.”

– “naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe…”
– “ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en ʼn godvrugtige lewe lei…”
– die eerste gebed is duidelik oor die oordeel vir hul wat nie bekeer is of bekeer nie, die Rooisee beeld ‘waardeur die doop afgebeeld is’: genadige redding vir die gelowiges, die uitverkorenes’ maar regverdige oordeel vir die ongelowiges, die nie-uitverkorenes wat in die sfeer van die verbond Hom verag en verwerp.

– die opdrag aan ouers is om kinders alles te leer en te laat leer, oor die inhoud van hul antwoord by die tweede doopvraag: die leer van die hele OT en NT, wat ook oproep tot geloof, bekering, ens. insluit.

– die laaste gebed, word daar gebid vir groei in heiligmaking, dus ʼn lewe van bekering, om moedig teen die sonde, wêreld en duiwel te stry, ens.

Daarom dat die sekerheid van die genadeverbond, ons juis oproep tot ʼn lewe van bekering, lewenslank, heeltyd, ‘totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word.’   

 1. Bo alles, is die doel van die genadeverbond, en alles wat daarmee gepaardgaan: die eer van God,[4] dat Hy ons groot troos in lewe en sterwe is, dat Hy wat Syne ken, dus ons ken (2 Tim. 2:19), in sy Seun, die Middelaar en Hoof van die verbond, alles gedoen het vir ons redding, nie net die ‘moontlikheid’ van redding geskep het vir sy kinders nie, maar daadwerklik red, ook alles skenk wat nodig is om gered te word, genade op genade (Matt. 1:21; Rom. 8:28-39). Daarom is ons troos juis nie ons ‘bediening’ of ‘verduidelikings of ‘verbondsdebatte’ nie maar Hy wat die Inhoud skenk en gee deur sy Gees en Woord onfeilbaar en onweerstaanbaar na sy vrye welbehae, waarna die sakramente wys, getuig en verseël (NGB artikel 34):

“Die bedienaars gee ons van hulle kant dus met die sakrament wat sigbaar is, maar die Here gee wat met die sakramente aangedui word, naamlik die onsigbare genadegawes: Hy was ons siel, suiwer en reinig dit van alle vuilheid en ongeregtigheid; Hy maak ons hart nuut en vul dit met alle vertroosting; Hy gee ons egter sekerheid van sy Vaderlike goedheid; Hy beklee ons met die nuwe mens en ontklee ons van die ou mens en al sy werke.”

Die ‘volwasse doop’, maar soveel te meer die ‘kinderdoop, beklemtoon God se genade(verbond) in Christus, en daarom moet die verbondsdoop (aan ons én ons kinders) gehandhaaf word (Veldkamp, deel II: 59): “… Maar goedbeschouwd is de Kinderdoop veel ontroerender, als men dat woord wil gebruiken, omdat daar Gods vrijmachtig welbehagen ten volle uitschittert. Dat kleine kindje is zich van alles wat er gebeurt, niets bewust. Het ondergaat alles. Daar is geen groot mens, die eerst zʼn geloof belijdt. Daar is een kind des Verbonds, dat slechts het geloof als Gods gave bezit. Tenzij, wat God genadig verhoede, bij het opwassen het tegendeel zou blijken.”

Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here, jou Ontfermer.” (Jes. 54:10)  Amen

Studietitel:

IN CHRISTUS GEHEILIG:

“Die doop is immers ’n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons (én ons kinders) ’n ewige verbond met God het.”

INHOUDSOPGAWE

VOORWOORD

VRAAGSTUK EN OORSIG

DEEL 1: WAT LEER DIE SKRIF OOR DIE GENADEVERBOND MET ‘ONS EN ONS KINDERS’?

1.1 J. Calvyn by Gen. 17

1.2 Die Statenvertaling se kanttekeninge by Gen. 17:7

1.3 Prof. JC Coetzee verklaar Rom. 9:6-8

1.4 Die Statenvertaling se verklaring by Romeine 9:6-8

1.5 God bepaal die uitverkiesing, en daarom die verbond

1.6 Die Skrif leer die bybelse onderskeid van die genadeverbond en die bediening van die genadeverbond

1.7 Prof. GJC Jordaan oor die ‘bediening van die Ouer en Nuwer Verbond

1.8 TOEPASSING VANUIT DIE SKRIF OP DIE VRAAG OOR DIE VERSTAAN VAN DIE FBK

1.9 Kollektief organies-verbondsmatige verstaan van die Skrif

1.9.1 Dr. SJ van der Walt, Geloofsleer 

1.9.2 Prof. WJ Snyman, Nuwe en Ou Dinge

1.9.3 Die verbond werk organies – dr. PJ Coetzee

1.9.4 W. Hendriksen, The Covenant of Grace

1.9.5 Kosbare Goud: Die Genadeverbond, ds. JA Schutte

1.9.6 Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek

1.9.7 H. Hoeksema, Het Organisch Idee in de Schrift 

1.9.8 J.D Vorster, Die Christelike Doop

DEEL 2: WAT LEER DIE BELYDENISSKRIFTE OOR DIE GENADEVERBOND MET ‘ONS EN ONS KINDERS’?

2.1 Heidelbergse Kategismus vraag en antwoord 74

2.1.1 Beteken v/a 74 van die HK dat almal wat fisies gedoop is, is of sal gered word?

2.1.2 Ursinus oor die genadeverbond (Large and Small Catechisms)

2.1.3 Olevianus oor die Genadeverbond

2.1.4 Hendrik de Cock oor HK v/a 74

2.2 Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 34

2.3 Onderliggend aan die Wederdoopse dwaling is die valse teenstelling tussen ʼnatuur en genade’

2.4 Leer ons belydenisskrifte dat almal gewas en gereinig is in Jesus se bloed, dus gered is?

2.5 Dordtse Leerreëls hoofstuk 2:8

2.6 Bavinck se verklaring van die Dordtse Leerreëls, 1.17

2.7 Organiese verbondstaal van ‘onderskeiding’ in ander gereformeerde belydenisskrifte

2.8 TOEPASSING VANUIT DIE BELYDENIS OP DIE VRAAGSTUK OOR DIE FBK

DEEL 3: WAT LEER DIE “Formulier vir die Bediening van die Heilige Doop aan Kinders” (FBK) OOR DIE GENADEVERBOND MET ‘ONS EN ONS KINDERS’?

3.1 Inleidend oorsigtelike antwoord

3.2 Geskiedenis van die teks van die FBK

3.3 Die historiese konteks van die FBK: ʼn stryd teen Rome en die Anabaptisme

3.4 Wesentelike vrae oor die frase, ‘in Christus geheilig is’

3.5 Die FBK word gelees deur verskillende ‘verbondsbeskouings’

3.6 Die wesentlike belangrikheid van die verbondsdebatte oor die doop, verbond en dus ook hoe die FBK verstaan behoort te word.

3.7 Verklarings deur die eeue van veral die ‘in Christus geheilig is’ van die eerste doopvraag

3.7.1 Johannes a La Marck

3.7.2 Utrecht sinode van 1727

3.7.3 B. Wielenga

3.7.4 Statenvertaling se kanttekening by 1 Kor. 1:2

3.7.5 H. Bavinck

3.7.6 H. Bavinck 

3.7.7 H. Bullinger 

3.7.8 Z. Ursinus

3.7.9 C. van der Heyden

3.7.10 Bastingius 

3.7.11 B. Smytegelt

3.8 WIELENGA KONKLUSIE by die eerste doopvraag     

3.9 Hendrik de Cock

3.10 Afscheiding sinode van Utrecht (1837)

3.11 Simon van Velzen 
3.12 Helenius de Kock 

3.13 A. Kuyper 

3.14 Vervangingsformule van Utrecht 1946
3.15 ‘Hierdie kind van U’ (Totius) 

3.16 DJ Engelsma se verklaring van die FBK

3.17 WIELENGA SE KONKLUSIE IS OOK MY, S. Le Cornu, SE KONKLUSIE EN AANBEVELING OOR DIE FBK EN MOONTLIKE VERANDERINGS

3.18 Is die belofte en geloof ‘voorwaardelik’?
3.19 Die werklike ‘probleem’ van die Kinderdoop

3.20 Die gereformeerde ‘oordeel van liefde’ vir gelowiges én hul kinders

3.21 Die sogenaamde ‘veronderstelde wedergeboorte’ as grond van die kinderdoop?

3.22 Calvyn se verklaring van Gal. 3:25 aangaande die sakramente wat vir gelowiges en goddeloses (hipokriete) aangebied word

4. FINALE OPMERKINGS, KONKLUSIE EN AANBEVELINGS

5. AANHANGSELS

5.1 Calvin on the Sacraments

5.2 The Basis or Foundation of Confession: The Covenant of Grace with Christ and His elect, by Herman Bavinck

5.3 Die Verbond en die Inwendige Genade, deur Herman Ridderbos

6. BRONNELYS

7. Meer oor die krywer

Afkortings:
FBK: Formulier van die Bediening van die Heilige Doop aan Kinders

NGB: Nederlandse Geloofsbelydenis

HK: Heidelbergse Kategismus

DL: Dordtse Leerreëls

Verdere navrae: slabberto@gmail.com of 082 770 2669  http://www.proregno.com

________________________________________

[1] Calvyn, Institusie, IV, 1,1; 14,5-8.

[2] HK Sondag 31 vraag 84, “Hoe word die hemelryk deur die prediking van die heilige evangelie oopgesluit en toegesluit? …”; vraag 85, “Hoe word die hemelryk toegesluit en oopgesluit deur die Christelike ban?…”

[3] “Als een jong rankje wordt het kind zo in Christus ingelijfd, maar nu moet het ook groeien. Daarom bidt de kerk, dat Christus dat onder Zijn hoede neme, en door Zijn Heilige Geest altijd wil regeren, opdat het een levende rank zij, want de dode ranken neemt Hij weg. Dat gebed vraagt ook het werk der ouders; God geeft de wasdom, maar zij hebben te planten en nat te maken, en als men ziet, hoe weinig er van het persoonlijk “onderwijzen in de voorzegde leer” terecht komt, kan men zich slechts verbazen over de barmhartigheid Gods, dat er van de Doop nog zoveel terecht komt! Tenslotte voegt de Catechismus hier nog aan toe, dat de kinderen der gelovigen door de Doop van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden. Natuurlijk niet zo, dat ze de Doop als een zichtbaar merkteken dragen, want van die Doop is straks niets meer te zien. Maar dat onderscheid bestaat in de nieuwe gehoorzaamheid, in een nieuw leven. Tegenover het zichtbare merkteken van de antichrist, hebben onze jonge mensen het onzichtbare merkteken van de Doop. En al zou het hun het leven moeten kosten, zij weigeren het teken van het Beest te dragen, en de God van hun Doop te verloochenen; indien zij tenminste steeds bedenken, dat het gaat om het al of niet verschijnen onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven!” (Veldkamp, deel II: 62, 63). Sien HK Sondag 31,32 oproepe en vermaninge wat aan die hele gemeente moet uitgaan.

[4] “Die rede van hierdie vyandskap (Gen. 3:15 – slc) is dus die liefde van God, “So lief het God die wêreld gehad . . .” (Joh. 3:16). Hierdie liefde is ten slotte se selfliefde, want die skepping is sy werk en sy eer. Voel u nou hoe daar vreugde by ons moet wees, nie ter wille van onsself nie maar ter wille van God? Hoe Sion hom moet verheug nie oor vrede nie maar oor oorlog, nie oor vriendskap nie maar oor vyandskap, oor die ‘oordele van God’ (Ps. 97: 1,2, 8).” (Totius, Het Kerkblad, no. 276, 1 November 1912).

LEER PREDIKING: NGB artikel 33 – Die sakramente

Lees: Joh. 1:29-34; 20:26-32

NGB artikel 33: Die sakramente

Teksverse: ““En Johannes het getuig en gesê: Ek het die Gees soos ’n duif uit die hemel sien neerdaal, en Hy het op Hom gebly. En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat Hy die Seun van God is.” (Joh. 1:32–34)

Tema: Die sakramente getuig en roep uit: Daar is die Lam van God!

(Preekopname: GK Carletonville, 2022-04-10, nota: let wel, die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie, die notas is nie volledig nie, die audio preek is die volledige preek).

Aflaai (regs kliek): NGB art. 33 (Joh. 1:32-34)

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Aas ons nou kom by NGB art. 33-35, dan gaan dit oor die sakramente van die heilige doop en nagmaal, uiterlike sigbare tekens en seëls (water, wyn, brood) van die innerlike/onsigbare werklikheid: redding deur die geloof in Christus.

Ons lees regdeur die Skrif dat die Here allerlei uiterlike tekens gee, om geestelike waarheid of saak by ons tuis te bring, dink aan die reënboog, en dan Gen. 17:11 as die OT teken van die verbond, die besnydenis, in die NT word ook in Rom. 4:11 gelees van Abraham het die ‘teken van die besnydenis ontvang.”

Ons het ook gelees in Joh. 20:30, “Nog baie ander tekens het Jesus voor sy dissipels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie

1 HOEKOM gee die Here vir ons tekens?, in die NT dan die doop en die nagmaal?

Ons bely in NGB artikel 33:

Ons glo dat ons goeie God, omdat hy met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou, die sakramente vir ons ingestel het om sy beloftes aan ons te beseël, om tekens van sy goedheid en genade teenoor ons te wees en om ons geloof te voed en in stand te hou.

Die GOEIE God …. gee vir ons tekens van sy GOEDHEID en genade om ons geloof te voed en in stand te hou … om ons te versterk.

Dit wat die Here deur sy Woord laat verkondig, die evangelie, sy beloftes is die geskrewe of verkondigde Woord …. die sakramente is die visuele woord, wat ons kan sien.

Een en dieselfde boodskap, maar op verskillende maniere.

In Joh. 20, Thomas twyfel, sy geloof moet versterk word, die Here wys vir hom, ja, letterlik tekens, littekens van die Here se reddingswerk aan die kruis … om hom te versterk, sy geloof weer opnuut op te wek, die apostels was moedeloos, moeg, verward ….

Die mense wat geglo het en na Johannes gekom het in die weg van geloof en bekering om gedoop te word … het bemoediging nodig gehad … daarom die doop wat Johannes ook gedoen het, wat in wese beteken het wat ons lees daar in vers 29,

DAAR is die Lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem!

DAAR … is die redding, nie die bedienaar van die teken nie, nie Johannes nie,

nie die water wat hy mee doop nie, maar DAAR is die Lam van God, Christus, …. dit is wat  sakramente is, en op wys.

2 In die TWEEDE  plek, in die tweede sin, wat is sakramente in wese (sien ook HK Sondag 25 vir meer detail):

Hy het dit by die Woord van die evangelie gevoeg om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat Hy aan ons deur sy Woord te kenne gee en wat Hy inwendig in ons hart doen. So bekragtig Hy in ons die heil wat Hy aan ons meedeel. Dit is immers sigbare tekens en seëls van ‘n inwendige en onsigbare saak en deur middel daarvan werk God in ons deur die krag van die Heilige Gees.

3 DERDENS, wat is dan die wesentlike betekenis, heenwysing van die sakramente?

Ons het dit gelees, daar in Joh. 1:29,

Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Joh 1:29)

God se reddingswerk:

En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.” (Jn 1:33)

Die Heilge Gees pas die reddings werk toe, v. 29, sien die Drie-enige God in die reddingswerk raak,

dit is NGB art. 16-23 wat ons geleer het as INHOUD.

ONTHOU geliefdes, wat ons daar in So 25, HK leer, v/a 65:

Vraag: Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so ‘n geloof dan vandaan? Antwoord: Die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die heilige evangelie en versterk dit deur die gebruik van die sakramente

DIE SAKRAMENTE RED NIE, GEE NIE GELOOF NIE, GOD SELF SKENK DIT UIT GENADE, VIR KLEIN EN GROOT, VIR AL SY KINDERS.

Daarom dat ons ook bely daar in NGB art. 34 en 35 oor albei sakramente,

Die bedienaars gee ons van hulle kant dus met die sakrament wat sigbaar is, maar die Here gee wat met die sakramente aangedui word, naamlik die onsigbare genadegawes: Hy was ons siel, suiwer en reinig dit van alle vuilheid en ongeregtigheid; Hy maak ons hart nuut en vul dit met alle vertroosting; Hy gee ons egte sekerheid van sy Vaderlike goedheid; Hy beklee ons met die nuwe mens en ontklee ons van die ou mens en al sy werke.

Die SLEUTEL van die sakramente, is nie die bedienaar, kerk of enige mens, of Pous, of bygeloof nie, maar CHRISTUS as die INHOUD, daarom:

Die tekens is dus nie sonder sin en sonder inhoud om ons te bedrieg of te mislei nie; hulle waarheid is juis geleë in Jesus Christus, sonder wie hulle geheel en al betekenisloos sou wees.

Geliefdes, wat is die sleutel van die evangelie?

Christus alleen… solus Christus!

Hy is die sleutel om die Woord deur sy Gees te verstaan, Christus alleen

Om gered te word, na die Vader te gaan, Joh. 14:6, Christus alleen.

Wie en wat is die sleutel van die sakramente?

Die Vader wat in sy Seun, Christus, sy kidners red, deur die krag van die Heilige Gees.

DAAROM die belangrike woorde van Joh. 1:29, wat op ‘n ander manier gestel word in Matt. 3:11,

Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.” (Mt 3:11)

HOEVEEL TEKENS VAN DIE GENADE IS DAAR NOU?

Ons bely:

Verder is ons tevrede met die aantal sakramente wat Christus, ons Meester, vir ons ingestel het en wat slegs twee is, naamlik die sakrament van die doop en van die heilige nagmaal van Jesus Christus. Matt. 26 en 28.

Belangrike toepassing: ons is tevrede daarmee, ons soek nie nog ander tekens en wonders nie, sy Woord, sy Gees, sy redding, sy sakramente is genoeg vir die kerk van Christus, vir gelowiges.

TOEPASSINGS

– pasop vir oorwaardering van die sakramente (asof die bediening van die teken die inhoud self is, sonder geloof), maar ook onderwaardering (dit pla my nie as ek die nagmaal dienste mis nie…)

Onthou, God beveel dit, dit is vir ons ten goede!

Ons gebruik dit deur die geloof, nie magies nie.

Om die sakramente te gebruik is noe om die geloof te bewerk nie, nee, dit versterk geloof.

Dit word vir ons gegee om ons te troos

SO, elke doop, elke Nagmaal, moet dit ons geloofsoë verhef, om herinner te word aan wie ons behoort, wat Christus vir ons kom doen het,

DAAR is die Lam van God!

 AMEN.

ONS VERLOSSING DEUR CHRISTUS IS VANUIT DIE EWIGHEID BELOOF DEUR DIE VADER (Deel 2)

Lees: Titus 1:1-5 en 2 Tim. 2:19

Teksvers: “Paulus, ‘n dienskneg van God en ‘n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons Verlosser—aan Titus, my ware kind volgens die gemeenskaplike geloof …” – Titus 1:1-3

Preekopname (GK Carletonville, 2017-04-30):

Aflaai: Titus 1:1-4 (deel 2) – regs kliek en dan ‘save as’


Preeknotas (let wel, dit is net notas, die volledige preek is die opname hierbo):

Geliefdes in ons Here Jesus Christus, In ons eerste preek (deel 1) uit Titus, oor die eerste paar verse,

het ons nou reeds die volgende geleer:

1) Oor die skrywer, Paulus

Hy wys op drie sake daar in verse 1:

 • Hy is ’n dienskneg van God, hy behoort aan die Here, nie aan homself of iemand anders nie.
 • ’n Slaaf van God, totaal toegewy aan sy Meester om sy roeping te volbring.
 • dat hy ’n apostel is van Jesus Christus.

Apostel wys op een wat geroep is, en gestuur word om sy Meester,

Christus se wil bekend te maak, ’n verteenwoordiger van Christus.

Geroep het met ’n unieke eenmalige gesag om God se wil aan ons te openbaar.

En nou, heel konkreet, as Paulus die brief so begin,

dan sê hy vir Titus, maar dus ook die ouderlinge en hele gemeentes

in Kreta, maar dus ook deur die hele kerkgeskiedenis,

met watter gesag hierdie brief en sy inhoud na hulle toe kom.

Dit is die woorde van die Here deur sy apostel,

dit kom met die Here se gesag, en moet so aanvaar word.

2) Paulus wys dan in v.1 , die doel van sy diensknegskap aan die Here, en sy apostelskap van Christus, en dit lees ons in die tweede deel van vers 1:

Die doel van Paulus se hele roeping en bediening, is “ter wille van” (volgens) die geloof van die uitverkorenes, en die kennis van die waarheid “wat lei” tot godsaligheid.

Paulus is instrument van God, om die uitverkorenes van die Here tot geloof te bring onder al die volke.

En dan as vrug en gevolg van hierdie redding in Christus, volg dan ’n lewe volgens die waarheid, waarin die Evangelie wesentlike sentraal is, wat as vrug het ’n godsalige lewe, ’n lewe wat – en dit is waarop die woord godsalige duidie uitverkorenes nou weer in eerbied en ontsag vir die Here lewe.

Dus Paulus se taak is die regverdiging en heiligmaking van die Here se kinders.

3) Wat ons genoem het ons verder gaan voortgaan, is dat ons redding in die ewigheid vaslê volgens God se belofte, ook genoem sy vredeverbond of vrederaad of verbons van verlossing wat in die ewigheid vaslê.

Die oorsprong van die uitverkorenes wat gered sal word, reg deur die geskiedenis soos die Here bepaal op elkeen se tyd, en dan godsalig lewe hoe langer hoe meer, dit hoor ons daar in vers 2 (lees).

Die hoop van die ewige lewe, vir nou as ek tot geloof kom, en wanneer die ewige geluksaligheid volkome aanbreek met Christus se wederkoms (Tit.2:13) is danksy God alleen. 

Dit is in die vredeverbond wat die Drie-enige God in Homself gesluit het.

Ons het dit vorige keer geleer in verse soos Ps. 2:6,7; Ps. 110:4; Ef. 1:4, en dan ook 2 Tim.1:9 wat ons gelees het vandag:

9 wat ons gered en geroep het met ‘n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, – 2 Tim.1

Op grond van hierdie en ander verse,

het die kerk van Christus bely wat ons noem die ‘vrederaad’ van God,

of verbond van verlossing wat gemaak is tussen die Persone van die Drie-eenheid

in die besonder die Vader en die Seun van God,

voor die grondlegging van die wêreld, om ’n volk deur die geskiedenis

te red deur die Seun van God, en die Heilige Gees wat daardie redding in die geskiedenis sal bewerkstellig.  (HK Sondag 8 en v/a 54)

En Paulus wil Titus, en elke gelowige, en elke prediker en evangelis

en ons vandag bemoedig en versterk ook met hierdie woorde.

Dat ons ook sal besef die kerk is die Here se plan,

dit sal nie misluk nie, want Hy kan nie lieg nie.

Hy sal red en sal heilig wie Hy van ewigheid verorden het as sy kinders.

Hetsy volwassenes soos Paulus en Titus en die Kretene wat nou sy Woord gehoor het, of kinders soos Timoteus wat van kleins af die Skrifte ken, vir Christus ken, 2 Tim.3:15 (die Griekse woord wat daar spesifiek gebruik word, is brephos wat wys op ongebore babas of klein babas en kindertjies).

MAAR BELANGRIK, DAT ONS OOK SAL BESEF AL DIE EER GAAN AAN DIE HERE

HY IS DIE ALLEROORHEERSENDE BEPALER VAN ONS REDDING,

NIKS WAT ONS DOEN NIE, DIT IS SY BELOFTE VAN VOOR DIE

GRONDLEGGING VAN DIE WERELD WAT ELKEEN VAN SY

KINDERS SE REDDING BEPAAL IN DIE GESKIEDENIS

= DAAROM GAAN DIT SENTRAAL OOR WAT HY DOEN, NIE ONS DOEN NIE.

Maar nou , hierdie reddingsplan, hierdie vredesraad en vredeverbond,

moet nou vervul word deur Christus en toegepas word deur die Gees,

deur die hele geskiedenis, en dit vind plaas deur die Here se Gees en Woord.

Hoor hoe pragtig in navolging van die Skrif se leer,

bely ons dit daar in HK v/a 54, (lees)

En dit is wat Paulus dan ook daar op wys in verse 3,

… en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het …

Wat is bekend gemaak op die regte tyd ?

Die belofte is deur die genadeverbond bekendgemaak (sien v/a 19, HK).

Die genadeverbond is die realisering van hierdie vredesverbond van v. 2,

in die geskiedenis deur al die bedelings.

Die Evangelie het nie in die eerste eeu begin nie,

maar in die geskiedenis is dit bekendgemaak daar na die sondeval,

in Gen.3:15 toe die Belofte (van die genadeverbond), Christus, belowe is wat die Satan se

werke kom vernietig, en sy kinders te red!

Ons hoor van hierdie Belofte aan Abraham en sy kinders,

in Gen.12:1-3, en in die besonder Gen.17:7,

En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ’n ewige verbond, om vir jou ’n God te wees en vir jou nageslag ná jou. (Gen. 17:7)

Ons hoor van hierdie Belofte (dit word ‘bedien’, Rom. 9:4,5) van die genadeverbond regdeur die offers en seremonies van die wet, die bedeling van Moses, ons hoor daarvan deur die konings en profete, by veral Dawid.

En uiteindelik is dit vervul in die NT in Christus, die Hoof en Middelaar

van die genadeverbond, om ´n Vader vir ons en ons kinders te wees.

Hand. 2:39, in en deur Christus ons Hoof en Middelaar.

Hierdie Belofte (Christus) kom julle en julle kinders toe.

In die woorde van Tit. 1:2, die Hoop van die ewige lewe,

wat God wat nie kan lieg nie, van ewigheid beloof het,

sal o.g.v. van die verdienste van Christus,

aan elkeen van sy uitverkorenes,

of dit man of vrou is,

Jood of nie-Jood

baba of volwassene geskenk en gegee word

deur die wonder van die wedergeboorte en die geloof,

alles deur die kragvolle toepassing van Christus se weldade vir elkeen van sy kinders.

Prys die Here vir sy wonderbaarlike reddingsplan, van ons en ons kinders, elkeen, volgens vers 1.

wat sy uitverkorenes is!

So geliefdes, Paulus wil hier vir Titus,

en die ouderlinge en gemeentes wat vorm aanneem in Kreta,

en ons ook verwonderd laat, dat die kerk van Christus

deur die eeue die uitwerking is van sy vredesraad en besluit in die ewigheid

wat vervul is deur Christus,

en nou deur die geskiedenis deur die Gees en Woord toegepas word,

tot die laaste uitverkorene sal inkom.

Ons moet dus beide vashou: die Here wat in sy vredesverbond alles bepaal het, en die genadeverbond soos dit in die geskiedenis uitgewerk het, en nog sal uitwerk tot die laaste dag.

Dit is wat Paulus ook dan wys in verse 2 en 3 wat met mekaar verbind is:

Die Here se Woord, sy beloftes, sy genadeverbond is bekendgemaak, in beide die OT en NT bedeling, in terme van beloftes en vervullling.

Prof A Duvenhage, ’n ou Gereformeerde teoloog van ons kerkverband vat dit as volg saam:

 1. God het die genadeverbond opgerig met Christus as Hoof van die nuwe mensheid en in Hom met die uitverkorenes. Die uitverkiesing openbaar hom in die weg van die genadeverbond. Ook die kinders behoort by die verbond. (Vgl. Gen. 7:17; Hand. 2:39: “Want die belofte is vir julle en vir julle kinders . . . “)
 2. Die genadeverbond het twee bedelings (bedienings of aanbiedings’ deur die geskiedenis -slc):
  • Die Ou-Testamentiese bedeling of die verbond met Israel deur Abraham (Gen. 17:2). Dis die verbond van die skaduwees (Hebr. 8:5-13).
  • Die Nieu-Testamentiese bedeling of die bedeling van die vervulling. Dit het met die koms van Christus begin (Hebr. 9:15).  (Bron: B Duvenhage, Geloofsleer, p.  48.)

En dit is hierdie vervulling van die genadeverbond, die Evangelie, wat nou orals verkondig moet word, ‘bedien’ moet word met ‘n oproep tot geloof en bekering, aan almal, aan alle soorte mense (Tit. 2), soos Paulus inderdaad gedoen het, volgens vers 3: so het daar dan ook kerke, gelowiges ontstaan in Kreta.

En nou moet Titus, vers 5 orals ouderlinge aanstel, om die kerk van Christus te dien, soos vers 1 dit stel ‘ter wille van die uitverkorenes … wat lei tot godsaligheid’

Dus die regverdigmaking én heiligmaking van sy kinders.

Die wese en inhoud van wat Paulus verkondig,

word ook saamgevat in die saligspreking en seënbede daar in vers 4,

Genade – God se gesindheid en goedheid teenoor sy kinders, kragtens sy genadige vrye welbehae en uitverkiesing!

Barmhartigheid – vergifinis van sonde deur die bloed van Christus, die Belofte van die genadeverbond!

Vrede – daar is geen meer veroordeling en ewige straf nie, die kragtige onweerstaanbare toepassing van die weldade van Christus deur die Gees, vir elke uitverkorene, klein en groot!

= alles in en deur “die Here Jesus Christus, ons Verlosser”

So geliefdes,

Hierdie is verskriklik belangrik dat ons dit raaksien,

hierdie eerste 4 verse, wat die kerkregering en ampte voorafgaan, v. 6-16

wat die heiligmakingslewe van 2:1-10 voorafgaan

hoe ons moet lewe in hierdie wêreld, 3:1,2.

Ons moet duidelike die onderskeid maak tussen die kerk soos God dit volmaak sien as sy uitverkorenes in ewigheid, wat Hy bepaal het,

ONS LEES DAARVAN IN 2 TIM 2:19a,

Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is….” 

en die sigbare kerk soos dit gestalte kry in en deur die geskiedenis,

waar daar dwalinge, ongehoorsaamheid, stryd, worsteling, ens, is,,

waar die sigbare kerk of sigbare kant van die kerk vermeng is, daar nog nie–uitverkorenes is,

of ander wat nog tot geloof moet kom deur die bediening/aaanbeiding van die evangelie,

waaraan ‘elkeen’ die tweesnydende swaard van die evangelie EN sakramente bedien word (sien HK Sondag 31 (oor die sleutels van die koninkryk).

en daarom OOK 2 Tim.2:19b se ‘bediening’ wat moet plaasvind deur die hele geskiedenis, orals aan almal wat die Here beveel:

Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid.

Maar middel die stryd en worstelinge, die aanslae,

het ons die wonderlikge genadige troos van vers 2,

die Here lieg nie, Hy sal sy reddingsplan uit die ewigheid volbring

vir elkeen van sy uitverkorenes

In die adminstrasie en bediening van die Belofte, van die genadeverbond

sal baie kom en gaan,

maar in die genadeverbond self met elkeen van sy kinders, klein en groot,

sal elkeen die Hoop van die ewige lewe ontvang en nooit verlore gaan nie.

Halleluja! Prys sy wonderlike Naam!

ONS EINDIG MET JESUS SE EIE WOORDE,

WAAR HY VERWYS NA DIT WAT ONS HIER GELEER HET IN V. 2 EN 3

28En Ek gee  hulle (Joh. 6:37) die ewige lewe (vredeverbond – genadeverbond wat Hy vervul het, Matt. 26:28), en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie (Joh. 6:44), en niemand sal hulle uit my hand ruk nie (want Ek is julle God, julle my kinders – Gen. 17:7; Hand. 2:39). 29My vader wat hulle aan My gegee het (vredesverbond), is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. 30Ek en die Vader is een. (Joh. 10:28-30)

Amen.

DIE FONDAMENT EN SEEL STAAN VAS (2 Tim. 2:19) & DIE HEERLIKHEID VAN SION (Ps. 87) 

Twee preke van Dirk Postma (1918-1990)*

Preek 1: PREKE FONDAMENT EN SEËL STAAN VAS

Sing: Psalm 118: 1; 87: 2, 3; 138: 4; 119: 53.

Skriflesing: 2 Timoteus 2.

Teksvers: 2 Timoteus 2:19 – “Ewenwel, – die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, – afstand doen van die ongeregtigheid.”

Daar is baie dinge wat die geloof van die enkel gelowige, sowel as die kerk in geheel soms skok. U staan dikwels verbaas oor die swakheid in u om die sonde te weerstaan. U dink dat u sterk is en die sonde maklik kan bestry, maar as u weer sien is die sonde nog te sterk vir u en moet u weer, tot u skande, die nederlaag ly.

Of, u dink miskien dat diegene wat die Here bely, die lidmate van u kerk, die waarheid, reg en godsvrug ernstiger opneem as wat hulle moet. Tot hulle swig onder die verleiding van vreemde leer of sondige leefwyse. En as daar soms sulke skrikwekkende tye oor u persoonlik, of oor die gemeente van die Here kom, tye van afval en versoeking, dan vra meer as een miskien: wat sal van ons word? Wat sal van my word?

So was daar ook swaar tye vir die gelowiges in Efese waar Timoteus gearbei het. Paulus het gehoor dat die stryd vir Timoteus moeilik was en dat die verwoestende invloed van die dwaalleraars hom soms geskok het en gedreig het om hom moedeloos te maak. In hierdie brief wek die apostel dus sy geliefde seun in die Here op om sterk te wees omdat God ons nie ʼn gees van vreesagtigheid gegee het nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dan wys Paulus op die verlossing wat in Christus aan hom gegee is voor al die eeue heen volgens God se besluit.

Met ʼn enkele voorbeeld uit sy eie lewe vertel Paulus hoe hy onder verdrukking gely het en selfs in boeie was soos ʼn misdadiger vir die evangelie, maar dat hy dit alles verduur het terwille van die uitverkorenes sodat hulle versterk kan word in hulle geloof en die verlossing wat in Christus Jesus is met ewige heerlikheid kan verkry. As daar dan dwaalleraars soos Himeneus en Filetus met groot woordoorloë kom en ʼn verderflike invloed uitoefen met hulle woorde, wat versprei soos ʼn kanker, waardeur sommige se geloof verwoes word, dan kom Paulus met hierdie heerlike waarheid dat, soos ons teksvers sê, die gemeente van die Here egter nie ten gronde kan gaan nie, want sy rus op ʼn onwankelbare fondament; sy het ʼn fondament en ʼn seël. Sy is van ewigheid af uitverkies en word tot heerlikheid gelei.

Die verborgenheid van die ewige uitverkiesing van die gemeente van God word in die teks ontvou as:

1) ʼn Ryke vertroosting, en

2) ʼn heiligmakende krag vir die gunsgenote van die Here

1) Die ryke vertroosting

Die fondament dui op dit wat onbeweeglik vasstaan. In ʼn figuurlike sin beteken die fondament die onbeweeglike standvastigheid of die eerste beginsel van ʼn saak soos blyk uit die woorde van Paulus in 1 Timoteus 6:19, waar hy die werk van geloof noem: ʼn goeie fondament vir die toekoms. Ook word die leer van bekering van dooie werke ʼn fondament genoem, waarop gebou moet word, Hebreërs 6:1. Die leer van die apostels word ook ʼn fondament genoem. En in 1 Korintiërs 3:11 lees ons dat niemand ʼn ander fondament as wat gelê is, naamlik Christus, kan lê nie.

Die onbeweeglike fondament van u as gelowige, van ons dierbare kerk, is dat die verlossing in niemand anders as in Christus alleen is nie. Dat Christus vir u en vir sy volk die ewige verlossing verkry het en die verlossing op ons toepas deur die Heilige Gees. Daartoe is Christus van ewigheid af verordineer as ons Middelaar en Saligmaker.

Die fondament van u verlossing is dus nie eers gelê toe u Hom as u Verlosser leer ken het nie. Dit is soos Paulus sê “Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld – om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees.”

Die ewige uitverkiesing van God se kinders is die verborge, diepe, vaste, onwrikbare fondament waarop die ware gelowiges op aarde onwankelbaar vasstaan. Die fondament van God staan vas. Van hierdie fondament word gesê dat dit goddelik is, dat dit staan en dat dit vas is. God is die boumeester, die argitek daarvan. Hy by wie geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Die fondament is deur God gelê met wysheid in die vrye krag van sy soewereine welbehae in ooreenstemming met die hoë doel n.l. die verheerliking, ook deur u, van sy Naam wat nooit genoeg geprys kan word nie. Dit is gelê op die berge van sy heiligheid, ja op die koperberge van sy Raad, veilig en rustig en dit weet van geen wankeling nie.

Waar die fondament sigbaar word, het dit twee opskrifte op die hoeksteen en dit word, in ons teksvers, ʼn seël genoem. Met hierdie seël: Die Here ken diegene wat aan hom behoort leer ons dus in die eerste opskrif dat die Here sy kinders ken. Die Here ken alles en almal. Vir ons mag die verskyning van sonde op aarde vreemd en onoplosbaar lyk, maar God het vooruit geweet van hierdie sondemag en Hy ken ook al die goddeloses wat vanweë hierdie mag ewig verlore sal gaan. Ja, hy ken hulle, maar in sy verskriklike toorn berei Hy hulle vir vernietiging voor.

Tog, aan die anderkant, ken die Here ook weer diegene wat Syne is, maar sien hulle in barmhartigheid aan. Wat ʼn ryke troos is dit nie om te dink dat die Here u onder sy kinders tel en ken. Ook waar u van nature geneig is om God en u naaste te haat. Waar u nie altyd omsien na God of uitsien na versoening of vir ontferming vra nie. Ja, u ken die Here met toegeneentheid en met liefde. God het u nie eers leer ken toe u Hom leer ken het in berou oor u sonde nie, maar reeds lank vantevore. Dit is soos ons sing in Psalm 139:

“Voor iets van my ’t begin te lewe, was alles in u boek geskrewe.”

Juis omdat die Here diegene wat aan Hom behoort so ken, soek Hy hulle op, vind Hy hulle en sorg Hy dat hulle behoue bly. Dink maar aan die sondige koning Manasse, wat in die tronk eers sy God leer ken het, dink aan Lydia die purperverkoopster wat deur die prediking van Paulus tot bekering gekom het, dink aan Levi, die tollenaar, wat Jesus by sy kantoor gevind het en hom sy dissipel, Matteus, gemaak het, dink aan Saggeus in die vyeboom en aan die moordenaar aan die kruis. Moet nooit sê dat u omstandighede van so ʼn aard is dat die Here u nooit sal ken of vind nie. Wie sou ooit kon dink dat die Here ‘n moordenaar as uitverkorene aan ‘n kruis sou hê en dat God hom daar sou kry?

Omdat die Here sy kinders van ewigheid af ken, verordineer Hy die middele en die tyd vir sy kennismaking met hulle. Onder hierdie middele kan die vleeswording en kruisdood van Christus, die prediking en die bediening van die sakramente en sy voorsienige bestuur oor ons lot en lewens gereken word. Omdat God ons as syne ken, bedrieg Hy ons nooit. Hy ken die harte en beproef die niere. En as die sonde ons harte bederf stuur Hy berou, want Hy ken die mag van die sonde en weet hoe om die mag in ons harte te breek. Die werk van sy hande laat Hy nooit vaar nie – al is u geloof nog klein. Kyk maar na Petrus, wat sy Heiland verloën het.

Tog is daar nie net ʼn ryke troos in hierdie Godskennis van ons nie, maar ook:

2) ʼn Heiligmakende krag vir sy gunsgenote 

Ons het gesien dat die eerste opskrif van die goddelike seël is: “Die Here ken diegene wat aan Hom behoort.” En die seël gee te kenne dat God ʼn besitreg op ons het. Terwyl die tweede opskrif van die seël te kenne gee wat die doel en die bestemming van ons, wat aan die Here behoort, moet wees. Daarom lei die tweede opskrif: “Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid.”

Dit is nie die hele Israel wat in die sigbare kerk op aarde Israel genoem word nie. Daar is soveel kaf tussen die koring. Baie gee voor dat hulle die Here ken en dan is hulle maar naamchristene, huigelaars, wat die gedaante van godsaligheid besit, maar die krag daarvan verloën.

Die tweede opskrif op die seël van verkiesing wil ons dus leer dat ons moet afstand doen van ons ongeregtigheid, as ons deel wil hê aan die troos van die uitverkiesing. Dit is immers onmoontlik om ʼn uitverkorene te wees en dan nog in die ongeregtigheid te bly staan en eintlik vir altyd daarin vasgevang te wees. Neem afstand van die ongeregtigheid in die algemene betekenis daarvan – alles wat teen God ingaan in belydenis en wandel. Daarenteen word van diegene wat aan God behoort, van hulle wat die Naam van Christus noem verwag dat hulle moet staan in die waaragtige kennis van God, in ʼn suiwere opvatting van die evangelie en dat hulle alles wat met die gesonde leer in stryd is moet haat en daarvan moet wegvlug.

Ag, hoeveel is daar nie onder ons wat wel die Naam van Christus noem, maar nie wil afstand doen van allerlei ongeregtighede nie. Die suigkrag van die sonde is vir ons te sterk sodat ons, tot ons droefheid en skande, moet opmerk dat baie van ons oneerlik is as ons besigheid doen, onopreg is in ons omgang met mekaar, koud is in ons liefde, onversoenlik is teenoor ons naaste, ja baie keer ons broer of suster, gelykvormig is aan die wêreld, nie ag gee op die gebooie van die Here met betrekking tot ons private en publieke lewens nie, ons ontheilig die dag van die Here. Ja, daar is te veel ongeregtighede onder ons om op te noem.

Teen dit alles en soveel meer gaan die Woord van God, gegraveer op die seël van ons uitverkiesing uit: “Doen afstand van die ongeregtigheid.” Ja, al die arbeid van die kerk wat rus op dit wat Christus bewerk het, deur alle eeue vantevore, word gedurig as ʼn slagoffer getoon. Dit alles benadruk die woorde “doen afstand.”

God verkies nie alleen uit nie, maar wil ook deur die arbeid van sy Woord en Gees ʼn reiniging van ongeregtigheid onder ons teweegbring. Want wat het die ongeregtigheid nie al veroorsaak nie! Dink maar aan ʼn paar uitstaande gevalle waarvan die Bybel ons vertel: die paradysvreugde verval, broedermoord in die eerste familiekring, skeiding tussen troue en geliefde familielede, Abraham en Lot, ewenwel die skeiding van tweelingbroers, Jakob en Esau, wat van mekaar af vlug, ongeregtigheid tussen Jakob se seuns sodat Josef as slaaf verkoop word, ongeregtigheid en onsedelikheid onder Israel, die uitverkore volk van God, tot die Here uiteindelik moes uitroep: “Ek walg van u.” En die stroom van ongeregtigheid stroom maar breed en diep voort. Dink maar aan wat al gebeur het in u omgewing, lees maar in die koerant wat als plaasvind in ons land en skaam u u nie dikwels oor die boosheid en ongeregtigheid in u gedagtes en dade nie!

En nou, teenoor die diepbedroefde, klink die magtige Woord van God kort en kragtig: “Ewenwel!” Dit wil sê nieteenstaande dat dit so is wil Ek, God Almagtig, dit anders hê. Uit die volslae bedorwe menslike geslag wil en sal Ek My uitverkorenes vergader, wat sal afstand doen van die ongeregtigheid en My sal eer. En om te bewys dat God ernstig is oor die “Ewenwel” gee hy sy Seun, sy Eniggeborene, om al die ongeregtigheid van sy uiverkorenes te dra. En nou weet u dat Christus, vanweë ons ongeregtigheid, ʼn skandelike kruisdood moes sterf. Tog ag Hy sy lewe nie te kosbaar om ʼn volk vir God te reinig nie.

En u, wat in sy Naam gedoop is, u wat sy Naam by u belydenis genoem het, wat aan die tafel gedrink het uit die beker van sy verlossing, wat tans sy Woord hier hoor. Hy wil u reinig van die dooie werke deur u nou weer vir die soveelste keer toe te roep : ”Doen afstand van die ongeregtigheid.” Die Here help u om nou en elke dag die Woord van God so te gehoorsaam, sodat u, in die dag van dae, as hierdie bose wêreld moet vergaan weens al die ongeregtigheid, ewenwel behoue mag staan op die vaste fondament van God se uitverkiesingsgenade omdat God u geken het as sy kind en u afstand gedoen het van alle ongeregtigheid.

Amen.

___________________________________________

Preek 2: DIE HEERLIKHEID VAN SION

Sing: Psalm 122: 1; 122: 2; 87: 2; 87: 3, 4.

Skriflesing: Psalm 87.

Teksvers: Psalm 87.

Al ons aardse instellings, inrigtings en verhoudings is onvolmaak en gebrekkig. Dit maak ons bedroef en maak ons lewens vir ons swaar. Hoe vertroostend is dit dan nie om te weet dat God ons arme mense vereer het om vergader te word vir sy Sion: eers in die strydende kerk hier op aarde om later ewig te jubel in die triomferende kerk. Let ons op die lede in die kerk, haar lede en haar dienaars, dan is daar soveel wat ons bedroef maak. Luister ons egter wat God van die kerk, van sy Sion sê, dan is daar vir ons meer as genoeg rede om van harte dankbaar te wees en ons ywer te wys in ons godsdiens.

Ons kan dit hoor in Psalm 87, ʼn kort lied, wat die kinders van Korag gesing het. Dit is ʼn vreugdesang oor die skone Jerusalem, geleë op die berg Sion. Die lied is heel waarskynlik opgestel na die wonderbare verlossing van die Here van Jerusalem wat deur Sanherib beleër is in die tyd van Hiskia. Die verlossing, so groot en wonderbaar, is vir Israel ʼn nuwe bewys van die standvastigheid en heerlikheid van die Godsstad en terselfdertyd ʼn profesie van wat die stad in God se kerk vir alle volke sal wees:

Die standvastigheid van God se kerk

“Sy grondvesting is op heilige berge.”

Hoe gerus voel ons nie as ons ʼn sterk fondament en ʼn vaste grondvesting sien nie! Wel, as die digter hier van die wese van die kerk praat noem hy eers haar fondament, haar grondvesting. Gelukkig rus die kerk se grondvesting nie op die mens nie, want dan het sy nooit standvastigheid of heiligheid gehad nie. Mense en sake word wel gebruik om die grondvesting van die kerk aan te wys. So het ons byvoorbeeld uit die ou verbond vir Noag en sy ark wat, te midde van oorstromende water, God se kerk dra.

Ons het vir Abraham en God se verbond met hom, dat God van hom ʼn nasie sal maak, so ontelbaar soos die sterre in die hemel. Ons het Moses wat na die aardse vors Farao gaan en Israel uit die bande van Egipte uitlei met die Naam van God: “Ek is wat Ek is.” Ons het die standvastigheid van die grondvesting wat tevergeefs vir Hiskia in Jerusalem probeer vernietig is. En wanneer al hierdie bogenoemde tipes verdwyn, dan kom die ware grondvesting na vore, naamlik. Christus, waarvan daar in die Skrif geskryf staan: “Kyk, Ek lê in Sion ʼn uitverkore en kosbare hoeksteen.”

Omdat Christus heilig is, daarom kan daar gesê word dat Sion se grondvesting op die berge sy heiligheid is. Wat ʼn ewige vastigheid dus, vir die gelowige volk van die Here! Laat die kerk dus dierbaar wees vir u en ʼn rots van vertroue, omdat die grondslag van Sion op die berge van God se heiligheid is.

Die beminlikheid van die kerk

“Die HERE het die poorte van Sion lief bo al die wonings van Jakob. Heerlike dinge word van u gesê, o stad van God!”

Alles wat onheilig is, is in God se oë verwerplik, hoe dit ook al die sondige hart behaag. So bemin God nie die danssaal, die sirkustent en al sulke plekke van ydele vermaak nie. Die poorte daarvan bemin nie God nie, maar Satan. Alles in ons, wat in die kerk is, is wel onheilig – ja, selfs ons beste werke is met sonde besmet en daarom ʼn weggooibare kleed, maar omdat Christus in die kerk is as haar Hoof, bemin God Sion op grond van Christus se heiligheid. Die poorte van Sion verskaf toegang aan diegene wat in haar moet kom, weer diegene wat nie in haar hoort nie af en beskerm die wat in haar moet wees.

Daarom bemin die HERE die poorte van Sion. Voor ons is die poorte van die prediking van die Woord, die bediening van die sakramente en die uitoefening van die kerklike tug, alles genademiddele waardeur die HERE sy kerk, deur die werking van sy Gees vergader, opbou en beskerm.  Alle wonings van Jakob, waar die vrome huisvaders met hulle huisgesinne die HERE dien, het God lief, maar bo al die wonings bemin die HERE die poorte van Sion. O, wat ʼn voorreg dat ek, skuldig voor die oë van God weens al my sonde, aan die hand van Christus deur die poorte ingelei mag word om daar deur God bemin te word! Besef ons die groot liefde van Christus as Hy vir ons sê: ‘Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind”?

Dat die poorte van Sion bemin word, is nie al nie.

“Heerlike dinge word van u gesê, o stad van God.” Omdat Jehova die boumeester van Jerusalem is, omdat Christus die Koning van sy kerk is, word daar van die stad van God gesê: “Jerusalem wat gebou is as ʼn stad wat goed saamgevoeg is, waarheen die stamme optrek, die stamme van die HERE – ʼn voorskrif vir Israel! – om die Naam van die HERE te loof. Ek sal u stene sierlik lê en Ek sal u op saffiere grondves. En u glasvensters sal ek van kristal maak. Skoon deur my verhewenheid, die vreugde van die hele aarde is die berg Sion, aan die noordekant, die stad van die groot Koning! God het Hom in sy paleise bekendgemaak as ‘n rotsvesting.” Gemeente van Christus, laat u wandel in die kerk dan in ooreenstemming wees met hierdie skoon lofspraak. Vlug dus van die sonde af weg en reinig u van alle ongeregtighede. God wil egter nie alleen deur u geken word nie. Nee, die roem van Sion gaan veel verder. Let op:

Die omvangrykheid van Sion

“Ek wil Rahab en Babel vermeld onder hulle wat My ken; kyk, Filistéa en Tirus saam met Kus – hierdie een is daar gebore.” Hier tree die kerk uit die skrikwekkende nasionale groep van die Jode en word sy internasionaal in die ganse wêreld. Dit wil sê dat die kerk ook uit ander nasies as die Jode sal bestaan. Maak nie saak hoeveel pogings aangewend is om groot en ryk wêreldryke te vestig wat klein nasies insluit nie, die wêreldryke het die een na die ander ondergegaan. Dit is egter heeltemal anders met die koningryk van God, want die grondvesting daarvan is nie mensekennis nie, maar die genade wat God aan ons bewys in die liefde van Christus as ons Saligmaker.

Let op die verskillende nasies wat hier vermeld word, dan is dit opmerklik dat die kerk van Christus die rekonstruksie van die hele gevalle menslike geslag is. Dit is ook volgens die belofte aan Abraham: “In u sal al die geslagte op aarde geseënd wees.” Die woorde van God word aan Israel toevertrou, maar God laat die ander nasies nie aan hulself oor nie, Nee, Hy voer sy bestel oor sy uitverkorenes uit en wys hoe die volke ʼn roeping het en voor die roeping talente ontvang het sodat die vrugte daarvan in die Koningryk van God ingedra kan word. Kyk maar na Egipte, hier in ons teks word dit Rahab genoem, wat “trots” beteken. Ja, hoe trots was die Farao van Egipte nie toe hy geweier het om God se volk, Israel, te laat trek nie! Maar onder God se bestel moes Egipte, naas Farao, alle eer aan Josef betoon. Josef, die kneg van die HERE.

Egipte moes Moses, ook ʼn kneg van die HERE, onderrig in al hulle wysheid, sien trek met hulle slawevolk, Israel, en die trek van Israel veroorsaak die ondergang van Farao en sy ruiters in die Rooisee, terwyl Israel, verryk met Egipte se goud en silwer die diep waters van die see veilig deurgetrek het. Later genees God weer sy volk van afgodsdiens in Babel.

Daar in Babel kry die profete van die HERE die geleentheid om die heerlike woorde van God in profesie te verkondig. En ook daar bewerk die HERE dit so dat sy volk na Kanaän terugtrek met hierdie woorde: “Enigeen onder julle wat aan sy volk behoort – mag sy God met hom wees, en laat hom optrek na Jerusalem wat in Juda is, en die huis van die HERE, die God van Israel, bou! Hy is die God wat in Jerusalem is.” En met die bou van die vorige Tempel, word Israel na Tirus en Sidon gestuur met argitekte en manne, ervare in die bewerking van goud, silwer en allerlei stowwe.

Daarom sê die psalmis: “En, o dogter van Tirus – met geskenke sal hulle u guns soek, ja, die rykstes van die mense.” Ons kyk verder en sien dat Christus, met sy geboorte, geskenke van goud wierook en mirre ontvang het van heidense wyses uit die Ooste. Daarna word die waarhede van God in die Evangelie opgeskryf in die Griekse taal, wat die diepste en volledigste ontleding gee van die verborgenheid van die mens se innerlike lewe.

Ons sien dus dat die liefde en wysheid van God so ryk is dat dit strek tot alle volke, tale en nasies. Soos ons dan ook hoor by die stigting van die eerste Christelike gemeente met die uitstorting van die Heilige Gees: “En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?” En vandag kan God se Woord al in meer as vierhonderd verskillende tale regoor die wêreld gelees word. Ons bewonder die omvangrykheid van God se Sion waarmee die Seun van God ʼn gemeente vergader uit die ganse menslike geslag. En ek? Ek glo dat ek ʼn lewende lidmaat daarvan is. Nie omdat ek so goed is nie, maar omdat Hy my so goedgunstiglik ingereken het in die opskryf van die volke op grond van die wedergeboorte. Want let nou op:

Die sekerheid van die Sioniete

“En van Sion sal gesê word: “Man vir man is daarin gebore, en Hy, die Allerhoogste, hou dit in stand. Die HERE sal tel as Hy die volke opskrywe: Hierdie een is daar gebore.” As mens gebore is, kan daar geen meer twyfel wees dat mens bestaan nie. In hierdie verse word die geestelike bestaan van God se kinders ten sterkste bevestig. Hierdie een en daardie een is daarin gebore. Dit wil sê man vir man. Dit word herhaal in die volgende vers, waarin voorgestel word dat die HERE ʼn register vir die volke opstel en Hy rekening hou van elke Sioniet en van hom sê: “Hierdie een is daar gebore.”

Ek weet dat ek  ʼn mens is omdat ek as sodanig gebore is. En van die wedergeboorte bely ons kerk so treffend skoon, dat dit ʼn heeltemal bonatuurlike, baie kragtige en tegelykertyd ʼn baie soete, wonderbare, verborge en onuitspreeklike werking is wat in haar krag nie minder, nóg geringer is as die skepping of die opwekking uit die dode nie.

Ook dat al diegene in wie se harte God op hierdie wonderbaarlike wyse werk onfeilbaar sekerlik en kragtig wedergebore word en daadwerklik glo. En hierdie wedergeboorte geskied nie uit verganklike, maar uit onverganklike saad deur die lewende en ewigdurende Woord van God. Soos God by die skepping ʼn woord spreek en deur sy woord geskape dinge voortkom, net so geskied die herskepping of wedergeboorte deur die krag van God se Woord, die Woord wat gepredik, gelees en geloof word. By die Woord voeg Hy die sakramente om die geloof in die Woord te versterk.

En nou, u hoor die Woord en gebruik die sakramente as lidmaat van die kerk tog seker nie uit blote gewoonte nie! Nee, u doen dit om die geloof in die wedergeboorte te versterk.

En as wedergeborene is u ʼn edelgeborene, nie om in die donker klowe van sonde af te dwaal nie, maar om die vars berglug van God se liefde en vergewingsgesindheid te geniet. Maar sal ek daarin staande bly? Die ou mens in my is so listig en ek is so swak! Juis daarom sê ons Psalm “Die Allerhoogste hou dit in stand.” God sal sorg dat ons, hoe ons ook al in sonde val nooit uit sy genade sal val nie omdat Christus, as ons voorspraak, steeds by Hom vir ons pleit. Moet dit nie vir ons die grootste vreugde verskaf nie? Ja, daarom eindig die psalmis deur te wys op:

Die grote vreugde in Sion

“En die wat sing sowel as die wat vrolik is, sê: Al my fonteine is in jou!”  ʼn Ander vertaling hiervan lui: “Met sang en dans sal almal Sion prys.” Hier word uitdrukking gegee aan die opgewektheid en vrolikheid wat in Sion heers. Ek hoef u net te vertel van die Hallelujas en lofliedere wat Israel uitgejubel het met Paasfees, Pinkster en die Loofhuttefees.

Die vreugde het reeds begin toe Israel veilig deur die Rooisee getrek het en Miriam ʼn trom in haar hand geneem het en al die vroue agter haar uitgegaan het met tromme en tamboeryne. Die vreugde duur voort tot hier op Sion se Tempelberg waar trompetgeskal en basuingeklank weerklink. Dit is ʼn geklaag en ʼn geween op aarde van die dag af wat die eerste mens gebore is en Kain die eerste moord gepleeg het as gevolg van die val van die eerste Adam.

Net so word daar weer vreugde voorberei reeds by die aankondiging van die Moederbelofte, waar die koms van die tweede Adam voorspel is. Christus, wat die kop van Satan sou vermorsel. Daar was groot blydskap in die hemel toe die Vreugdebringer, Christus, gebore is. Die engele het ʼn engellied gesing. Ook die herders in die velde van Bethlehem het oral verheug die blye boodskap verkondig.

En wanneer Christus later sy werk op aarde doen, spring die water uit die fonteine van sy genade en vergifnis. Fonteine van allerlei gawes, van genesing, opwekking van dooies, wonderwerke van verlossing, van vrede, geregtigheid en blydskap. En veral wanneer die fontein van die Heilige Gees oor die kerk loop op Pinksterdag. Christus het wel bitterlik gely, ja, aan die kruis van Godsverlatenheid gekla, maar juis daardeur verwerf Hy vir ons as sy Sioniete die ewige vreugde, wat as HERE geestelike fonteine laat opspring uit die dieptes van God se ewige liefde.

Sien, dit is u deel en moet deur u geniet word, as lidmaat van die kerk, waar u deur die poorte van Sion binnegelei word om binne haar te woon.

Dit is u lot, ook te midde van al die droefheid van hierdie wêreld. Maar moet dan nie deur die poorte van die sonde gaan nie. As edelgeborene, in Sion gebore, kom terug na haar, bly in haar, verlustig u in haar, soek haar verlossing, haar eer en u sal vreugde in u siel hê om ook ewig salig te wees.

Amen.
_____________________________________________

Bron: Lig op mij Pad: vij en twintig preke, uitgegee op las van die Algemene Vergadering van die Gereformeerde Kerk in die Kaap Provinsie, 1917.

* Met dank aan die vertaler, Juandre Coetzee, lidmaat van GK Potchefstroom-Suid.

Sien hier nog artikels van en oor Dirk Postma.

Prof. Victor d’Assonville se artikel hier oor Postma.

Standaardwerk om te lees en te bestudeer oor Dirk Postma, is GCP van der Vyver se werk, Professor Dirk Postma (1818-1990).  Beskikbaar by Pro Regno Boeke vir R70-00.

PRO REGNO BOEKVERKOPE

6 Mei 2022

Pro Regno Boeke nuus 

1. Sien hier onder nuwe voorraad boeke wat ingekom het.

2. Al die boeklyste is tweedehandse boeke wat nog in ‘n goeie leesbare toestand is, tensy vermeld word dat dit beskadig is of ‘n boek (nuut) is.

3. Ou voorraad boeke is op 20% uitverkoping.

4. Hiermee wil ek ook enigeen wat enige teologiese/christelike boeke wil skenk of verkoop aan Pro Regno boeke, uitnooi om my te kontak, dankie.

5. Ek nooi u ook persoonlik uit om na my ‘boekwinkel’ te kom en na die boeke te kom kyk, u is baie welkom (maak asb. net ‘n afspraak, dankie).

ADMIN REëLINGS

1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie, asb.

2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is.

3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos prakties gereël. Indien boeke gepos word is dit op u eie risiko. LET WEL: ek pos net deur Postnet of Courier Guy (minimum bedrag: R100 per pakkie), en verkieslik Courier Guy. Pryse hier onder sluit nie posgeld in nie, en moet dus nog by bereken word.

4) Elke opvolgende boeklys vervang die vorige boeklyste en pryse.  Ek dateer ook die laaste boeklys op soos boeke verkoop word of daar boeke bykom, so maak seker of die boeke nog beskikbaar is voordat u bestel, dankie.  Fotos en boeke beskikbaar stem nie altyd ooreen nie.

5) Hier is die rekening vir inbetaling, asook kontak besonderhede:

S. Le Cornu

Absa tjek nr. 01095190673

Takkode: 632005

Verwysing: u voorletters en van

Kontakbesonderhede

Slabbert Le Cornu

Selnr. 082 770 2669

E-pos: proregno@gmail.com

Prosedure om te volg vir boekaankope:

1 Stuur u lys van boeke wat u wil aankoop na bogenoemde kontakbesonderhede (e-pos of whatsapp).

2 Ek sal laat weet wat beskikbaar is en die spesifieke bedrag wat inbetaal moet word, laat weet ook of u boeke gaan kry in Carletonville, Potch of Pretoria, en of dit bv. per Postnet of Courier Guy gepos moet word.

3 Sodra ek u inbetaling ontvang het, is die boeke u s’n.

INHOUD/CONTENT

Afdeling A: Nuwe voorraadboeke (Afrikaans/Nederlands, Engels)

Afdeling B: Ou voorraadboeke (Afrikaans, Engels, Nederlands)

AFDELING A: NUWE VOORRAAD BOEKE

AFRIKAANS:

Bybel met Verklarende Aantekeninge 2 VOLUME STEL

Die BVA is gewoonlik in 3 dele, 2 dele vir OT en 1 deel van die NT. Hierdie stel is in 2 dele:

Deel 1: Genesis tot Hooglied

Deel 2: Jesaja tot Maleagi & NT

BELYDENISKRIFTE Konkordansie met teksregister, In die Skriflig uitgawe, R50-00

Prys: R800-00 (die x3 dele stel se prys wissel tussen R1100-R1500).

ADAMS, Jay. Hoopvolle lewe vir die Christelike Huisgesin. R70-00

BOOYENS, MJ. Laat My lammers wei, R70-00

_______________ Elke dag in U lig: Bybelse oordenkings vir een jaar. R50-00

COETZEE, JC. (Openbaringshistoriese) Gids deur die Boeke van die NT: Briewe van Paulus. R40-00

DU PLOOY, J. & VERGEER, W. Dagboeke van Dirk Postma. R100-00 

FLOOR, L. Persone rondom Paulus. R30-00

KROEZE, JH. Die woorde van die Prediker, R50-00

KROEZE, JH & GROENEWALD, EP, HANDBOEK BYBELSE GESKIEDENIS: OT & NT, 2 volumes, R100-00

LEER MY, HEER: Uit die Skatkis van die Psalms CD opnames van ‘n verskeidenheid van Psalms, R50-00

PLOEGLER, J. Nederlanders in Transvalal, 1850-1950. R70-00

PONT, AD. Die Historiese Agtergronde van ons Kerklike Reg, R70-00

POSTMA, F. Paulus: ‘n Geroepe Apostel van Jesus Christus (1949 hardeband uitgawe). R70-00

SCHOLTZ, GD. Die geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerke, R50-00

SPOELSTRA, B. Die Doppers in SA, 1760-1899. R70-00

STOKER, HG. Oorsprong en Rigting (bundel lesings en artikels), 2 dele, R200-00

THERON, PF. (red.). Koninkryk, kerk en kosmos: Huldigingsbundel ter ere van Prof. Willie D, Jonker. R50-00

TOTIUS, VERSAMELDE WERKE, 11 dele, R700-00

VENTER, EA. Calvyn en Calvinisme, R20-00

NEDERLANDS

VAN’T SPIJKER, W (red.). Bij Brood en Beker: Leer en gebruik van het Heilige Avondmaal in het NT en in de geschiedenis van de Westerse Kerk. R300-00

BELYDENISSKRIFTE KOMMENTARE IN Nederlands:

a) NGB

FEENSTRA, JG. Onze Geloofsbelijdenis, R70-00

POLMAN, ADR. Woord en Belijdenis, 2 dele, R80-00

________________ Onze Nederlandche Geloofsbelijdenis, 4 dele, R120-00

VENEMA, FF. Wat is een Christen nodig te geloven. R70-00
(al die boeke saam, 8 boeke: R300-00)

b) Heidelbergse Kategismus

DEDDENS, K. D. Dit is u Leven: 54 Catechismuspreken. R80-00

FEENSTRA, JG. Het Eigendom des Heren: Korte Verklaring van de HK. R50-00

VAN DER WALT, SJ. Die Vaste Fondament: Oordenkings op die HK (Afrikaans). R50-00

VELDKAMP, H. Zondagkinderen: kanttekeningen bij de HK (1 volume uitgawe). R80-00

WIELENGA, B. Onze Catechismus, 2 delen. R80-00

(al die boeke saam, 6 boeke: R300-00)

c) Dordtse Leerregels

FEENSTRA, JG. De Dordtse Leerregelen. R50-00 (nuwer uitgawe, R70-00).

[Spesiale aanbieding: al hierdie kommentare saam, : 15 boeke: R500-00]

B. WIELENGA FORMULIERE STUDIE STEL

Ons Doopsformulier (318bl), R80-00

Ons Avondmaalsformulier (451bl), R80-00

Ons Huwelijksformulier (352bl.), R80-00

[Spesiale aanbieding, x 3 boeke: R200-00]

Ander Nederlandse boeke:

AALDERS, G. Het Verbond Gods: Een hoofdstuk uit de geschiedenis der Openbaring. R50-00

BAVINCK, H. _____________ Magnalia Dei: Onderwijsing in de Christelijke Religie naar Gereformeerde Belijdenis. R70-00

_____________ Handleiding bij het Onderwijs in den Christelijke Godsdienst. R50-00

(Hierdie twee boeke is verkorte weergawe van Bavinck se magistrale werk: Gereformeerde Dogmatiek, 4 dele.  Dit is albeie goeie inleidende werke)

_______________ Het Christelijke Huisgezin. R50-00

DIJK, K. De dienst der kerk. R50-00

DOUMA, J. Algemene Genade: uiteensetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en J. Calvijn over ‘algemene genade’. R70-00

GISPEN, WH. Schepping en Paradijs: Verklaring van Genesis 1-3. R50-00

GROSHEIDE, FW (red.), Christelijke Encyclopedia, volledige 6 dele, R300-00 (Nederlandse stel)

RIDDERBOS, H. De Komst van het Koninkrijk, R60-00

_______________ Paulus: Ontwerp van zijn Theologie. R60-00

(2 boeke saam: R100-00)

SMILDE, E. Een Eeuw van Strijd over Verbond en Doop. R70-00

VELEMA, WH. Wet en Evangelie. R70-00

ENGELS: 

DEFENDERS Bible, Henry Morris, R300-00

MOULE, CD. An Idiom Book for NT Greek. R50-00

Bauman & Hall, David (ed.), God and Politics, R70-00

BRATT, JD. Dutch Calvinism in Modern America, R70-00

BUDGEN, Victor. The Charismatics and the Word of the God, R100-00

BURROUGHS, J. Gospel Worship: the right way to sanctify the Name of God, R150-00

DE JONG, Norman. Education in Truth, R50-00

DE MAR, Gary. The Reduction of Christianity: a biblical response to Dave Hunt, R100-00

DOOYEWEERD, H. In the Twilight of Western Thought, R50-00

DOUGLAS, JD (ed.), Who is Who in Christian History?, R250-00

FABER, J. Essays in Reformed Doctrine. R120-00

FRANCE, RT. Matthew: evangelist and teacher, R120-00

HALL, B. Humanists and Protestants: 1500-1900, R120-00

HANKS, G. 70 Christians changing the world, R70-00

HAMMOND, P. Biblical Principles for Africa, R40-00

HOLMERS, AF. All Truth is God’s Truth, R70-00

HOLLENWEGER, WJ. The Pentacostals, R150-00

HUGHES, F. What do you mean Christian Education?, R50-00

KELLY, MW. The Impulse of Power: Formative Ideas of Western Civilization, R100-00

LADD, George E. The Presence of the Future, R100-00

LOCKERBIE, DB. A Passion for Learning: History of Christian Thought on Education, R150-00

MACDOWELL, Josh. The New Evidence that demands a verdict: evidence 1 and 2 fully updated in one volume answering questions for Christians in 21st century, R250-00

MCCRIE, Thomas. Story of the Scottish Church, from the Reformation to the Disruption, R250-00

NORTON-TAYLOR, D. God’s Man: An Novel about Calvin, R70-00

POLLOCK, J. Whitefield the evangelist, a biography, R80-00

STONEHOUSE, Ned. J Gresham Machen: a biography, R150-00

WARFIELD, Benjamin. Calvin and Augustine, R150-00

WORRAL, BG. The Making of the Modern Church: Christianity in England since 1800, R70-00

AFDELING B: OU VOORRAAD BOEKE

10% AFSLAG OP ALLE BOEKE IN AFDELING B

AFRIKAANS

BARNARD, A.C. Die Erediens, R100-00

BARNARD, A. 100 vrae oor die eindtyd, R100

BEERS, V. Gilbert, Reis deur die Bybel: ontdek die Bybel deur die belangrike verhale, R150-00

BARNARD. DJ. Bely en Beleef, 52 HK preke, R30-00

DS. MJ BOOYENS BOEKE:

‘n Vaste Vertroue op die Dinge wat ons Hoop: verklarende aantekeninge op die Hebreërbrief, R30-00

Elke dag in U Lig: dagboek vir die jaar, R50-00

Aan die voete van Jesus, R50-00

BUYTENDAG, FW. Aspekte van die vorm/inhoud problematiek met betrekking tot die organiese Skrifinspirasie in die nuwere gereformeerde teologie in Nederland (baie belangrike studie oor Skrifgesag en inspirasieleer), R50-00

BYBELSE AGTERGROND VIR BYBELSTUDIE BRONNE:

Gispen&Grosheide, Bybelse Ensiklopedie, x2 dele, R200-00

BEERS, V. Gilbert, Reis deur die Bybel: ontdek die Bybel deur die belangrike verhale, R150-00

Mijnhardt Bybel konkordansie, 1933/53 vertaling, R100-00

Godsdienste van die Wêreld, R100-00

HANDBOEK by die Bybel, R100-00

Broer Andrew: God se Smokkelaar, R30-00

Bunyan, John. Die Pelgrim se Reis, R50-00

VERSKEIDENHEID VAN ANDER OAV BYBELS BESKIKBAAR, SAKFORMAAT ASOOK STANDAARDGROTE, pryse en nog fotos beskikbaar op navraag:

1933 Afrikaanse Vertaling uitgawe (1939 gedruk), R300-00 (swart hardeband)

d’ASSONVILLE EN FLOOR BOEKE:

Floor, L. Die Evangelie van die Koninkryk, R20-00

_________ Die Heilige Doop in die NT, R30-00

_________ Hy wat met die Heilige Gees Doop, R40-00

_________ Persone rondom Paulus, R20-00

d’Assonville, V.E. Die Koms van Christus en die Antichris, R50-00

_________________, Kerkgeskiedenis, R20-00

__________________, Bakens vir die Kerkgeskiedenis, R40-00

__________________, Oorsig oor die Nuwe Testament, R20-00

__________________, Totius – profeet van die Mooirivier, 30-00

__________________, Die dwaasheid om te preek, R20-00

d’Assonville, V.E. Bakens vir die Kerkgeskiedenis, R40-00

Du Toit, S. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30-00

DE BRUYN, PJ. Kuisheid voor die Huwelik, R20-00

DE BRUYN, PJ. Die Tien Gebooie, R70-00

De Bruyn, P.J. Salf vir die wonde, R30-00

DE KLERK, PJS. Die Navolging van Christus, R30-00

De Klerk, P.J.S. Woorde en dade van die Profete, R30-00

DE KLERK, BJ. Vorme en Karakter van die Biblisisme, R30

DE KLERK,, WJ. Rousmart, R30

DE VILLIERS, A. Geen veroordeling nie: oordenkinge oor Romeine hoofstuk 8, R30-00

Du Plessis, L.M. Calvyn oor die Staat, R30-00

DRANE, John. Paulus, ‘n Geïllustreerde verhandeling, R30-00

DU TOIT, AB (red.) Handleiding by NT, deel 1,2,5: die groen reeks, R70-00 elk

DUVENHAGE, SCW. Die Dekor van die NT, R50-00

DE WITT, AG. Loof die Here: Perspektiewe op die Psalms, x3 dele, R150-00

DU PLESSIS, JA. Die gereformeerde kerk en kerkregering, R20

DU PLESSIS, LJ. Inleiding tot die algemene regsleer en jurisprudensie, R30-00

DU PLESSIS, SJ. Jesus en die Kanon van die Ou Testament, R40-00

DU TOIT, S. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30

ERASMUS, J. Skrifgesag: Manuskripte en Bybelvertaling, 2 dele, R100-00

FENCHAM, FC. Die geskiedenis van Israel, R40-00

Floor, L. Kom na My – skrifstudies oor Matteus 1-13, R20-00

GROENEWALD, EP. In gelykenisse het Hy geleer, R30-00

___________________ Die Vaste Steunpunt, bespreking van aktuele sake, R30-00

HELBERG, JL. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30-00

HELBERG, JL. Die Here regeer: Openbaringslyn in die OT, R50

HENDRIKSEN, William. Die Hiernamaals, R70-00 (standaardwerke aangaande vrae oor die toekoms, hemel en hel, lewe na die dood, ens.)

HANDBOEK BY DIE BYBEL, derde uitgawe, R150-00

JOHAN HEYNS BOEKE:

Teologiese Etiek volledige x3 stel boeke, deel 1 en deel 2/1 en 2/2, R200-00

Die nuwe mens onderweg- oor die tien gebooie, R50-00

Die Kerk, R50-00

Lewende Christendom: Teologie van Gehoorsaamheid, R50-00

Teologie in Krisis, R50-00

Brug tussen God en Mens, R50-00

Etiek van die Liefde, R50-00

JONKER, Willie D. Die Gees van Christus, R50

KORAALBOEK vir Psalms en Gesange (1972), R100

Kempff, D. Gee dit deur – pastorale briewe, R20-00

Konig, Adrio. Jesus Christus, die Eschatos (eskatologie, die leer van die einde) , R70-00

KROEZE, JH. Koning Hiskia, R30

KATEGISMUSPREKE, 52 PREKE deur GKSA predikante, R40-00

KEET, BB. Ons redelike godsdiens, R40-00

KEMPFF, Die skeppingsleer van Karl Barth, R40-00

KERKSAAK TUSSEN PROF J DU PLESSIS EN DIE NGKSA, woordelikse verslag van die verrigtinge en uitspraak van die Hooggeregshof, R70-00 (Totius was ook getuie by hierdie saak oor Skrifgesag en inspirasie)

KESTELL, JD. Uitgevryfde Koringkorrels: oordenkings vir die jaar, R30-00

KONIG, A. Heil en Heilsweg, R30-00

KRUGER, LS. Waarom is u lid van die Gereformeerde Kerk, R30-00

LE ROUX, J. Ons glo: Bybelstudie – NGB, R30-00

Lohse, E. Die Openbaring van Johannes, R40-00

Muller, J.J. Christelike Sektewese, R30-00

DR. WILLIE MARAIS BOEKE: 

Aktuele Sake, R50-00

Leierskap, R30-00

Onder ewige vleuels: dagboek oor Tien Gebooie, R70-00

Wonder en Wetenskap, R30-00

Wonder van Wedergeboorte, R50-00

‘n Man van God gestuur: dr. Willie Marais, sy outobiografie, R70-00

PONT, AD. Kerkgeskiedenis, R50

ROSSOUW, HW. Klaarheid en Interpretasie: enkele probleem historiese gesigspunte in verband met die duidelikheid van die Heilige Skrif, R50-00

Klaas Schilder: erfenis en betekenis, R30-0

STOKER, HG. Beginsels en Metodes van die Wetenskap, R50-00

TOTIUS SE VERSAMELDE WERKE, 1977-UITGAWE, die blou hardeband stel, 11 dele, R700-00

TRAVIS, S. & HUGHES G, Die Wêreld van die Bybel, R70-00

VAN ROOYEN, EE. Die tien gebooie: populêre en prakties stigtelike verklaring aan die hand van die Heidelbergse Kategismus, R40-00

VAN DER VYVER, GCP. Dirk Postma 1818-1890, R50-00

VAN DER WALT, SJ. Die Vaste Fondament: HK oordenkings, R40-00

____________________. Geloofsleer (hierdie boek bevat prof. vd Walt se ‘dogmatiek’, die eerste 210 bladyse), R50-00, geskryf vir hoërskool leerlinge.

J Hermine van Wyk (vertaler), ‘n Afrikaanse Samevattende Vertaling van THE INSTITUTES OF BIBLICAL LAW, 275 A4 bladsye fotostate en ring bind (kontak my direk vir bestellings en prys)

VILJOEN, Dirk. Hoe lief het ek U wet: bybel korrrespondensie kursus oor die Tien Gebooie, R70-00

VAN WYK DE VRIES, KS. Die leer van die Kerk: handboek vir gebruik by die kategetiese onderrig, R20-00

Van Staden, A.J. Die Jehova getuies weerlê, R30-00

Van Wyk, J.H. Etiek in Eenvoud: gesprekke oor morele vraagstukke, R40-00

Van Zijl, T.L. Die Openbaring van Jesus Christus aan Johannes, R50-00

Verhoef, P.A. Israel in die Krisis (toekomsverwagting oor Israel), R40-00

VENSTER OP DIE GESIN: openhartige gesprekke met ouers, kinders en familie, R30-00

WOLGEMUTH, R. Pappa & die Werk: liefde vir jou gesin en jou werk, R50-00

VERHOEF, PA. Sê my dominee: vrae en antwoorde oor die geloofslewe, R30-00

ENGELSE BOEKE (ouer voorraad)

ALLIS, OT, The Old Testament: its claims and critics, R350-00

CALVINS’s Calvinism: 1. Eternal Predestination of God & 2. The Secret Providence of God, R200-00

COOPER, John W. Panentheism: the other God of the Philosophers, R150-00

Du Plessis, J. The Evangelization of Pagan Africa: a history of Christian missions to pagan tribes of Central Africa, R70-00

FESKO, J.V., Justification: Understanding the classic reformed doctrine, R220-00 (nuwe boek)

Ham, Ken. Creation Evangelism for the new millennium, R50-00

LINDSELL, Harold, The Bible in the Balance, R80

OWEN, John. Justification by Faith, R200-00

RICHARDS, L. Every Name of God in the Bible, R100

ROBINSON, JAT. Redating the New Testament, R50-00

WILSON, Doug (ed.) Bound Only Once: the failure of Open Theism, R100-00

WRAY, DE. Biblical Church Discipline (booklet), R20

ESKATOLOGIE/EINDTYD BOEKE:

BARNARD, A. 100 vrae oor die eindtyd, R100

d’Assonville, V.E. Die Koms van Christus en die Antichris, R50-00

Konig, Adrio. Jesus Christus, die Eschatos (eskatologie, die leer van die einde) , R70-00

Lohse, E. Die Openbaring van Johannes, R40-00

Verhoef, P.A. Israel in die Krisis (toekomsverwagting oor Israel), R40-00

TALE EN KOMMENTARE

KORTE VERKLARING stel, het 55 dele, kort 7 dele, R550-00

SIKKEL, JC. Boek van Geboorten: verklaring van de Boek Genesis, R50-00

BOHL, FM & GEMSER, B. De Psalmen – Tekst en Uitleg (Nederlands), R50-00

GREIJDANUS, S. Commentaar of het NT: Lucas, deel 1 en 2 (1228bl, een van die beste kommentare op Lukas), R100-00

GROSHEIDE, FW. Commentaar op het NT: Handelingen deel 1 en 2, R100-00

NG TEOLOE-DOGMATIEK REEKSE

a) Wegwysers in die Dogmatiek, 5 dele (R50-00 per boek):

deel 1: Die Lewende God (JJF Durand)

deel 2: Christus, die Middelaar (WD Jonker)

deel 3: Die Sonde (JJF Durand)

deel 4: Die Gees van Christus (WD Jonker)

deel 5: Skepping, mens, voorsienigheid (JJF Durand)

[Spesiale aanbieding vir 5 dele: R150-00]

Gelowig Nagedink-reeks (R50-00 per boek):

deel 1: Hier is Ek! -oor God (A. Konig)

deel 2: Jesus die Laaste – oor die einde (A. Konig)

deel 3: Hy kan weer en meer – oor die skepping (A. Konig)

[Spesiale aanbieding: R100 vir 3 dele saam]

GESKIEDENIS BOEKE

J.C. (Kay) De Villiers, Dwarstrekkers, Dwepers en Dokters: merkwaardige vertellings uit die Anglo-Boereoorlog, R120-00

Scholtz, G.D. Die ontwikkeling van die politieke denke van die Afrikaner,

deel 1 (1652-1806), R70-00

deel 2 (1806-1854), R70-00

Strydom, F.W. Die Swart Verskrikking: die verhaal van Tsjaka en sy Volk van die Hemele, R150-00

M.E.R. Die Gewers, R50-00

Meintjes, Johannes. President Steyn, R150-00

Venter, F.A. Die swart pelgrim, R120-00

Kestell, JD & Van Velden,  D.E. Die Vredesonderhandelinge tussen die Boererepublieke en die Britse regering, R120-00

Van den Bergh, G.N. Die Middeleeue, R100-00

Craven, Danie. Die grondbeginsels van rugby, R170-00

[Spesiale aanbieding: 9 geskiedenis boeke = R700-00]

Original languages Study Tools:

Baumgartner Hebrew Lexicon & Supplementen, R100-00

Davidson’s Analytical Hebrew & Chaldee Lexicon, R100-00

Hebrew-Greek Key Word Study Bible (NIV), R80-00

KOHLENBERGER, JR. The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament, R250-00

Translation Handbooks on: Ruth, Luke, Mark, Romans, Acts, Galatbeerians, Thessalonians, Letters of John, R30-00 each

Wenham’s Elements of NT Greek, R30-00

Thayer’s Lexicon of the NT, R100-00

Bauer-Arndt- Gingrich Greek-English Lexicon of NT and early Christian literature, 2 volumes, R200-00

Moulton and Geden’s Concordance to the Greek Testament, R250-00

New Testament in 26 Translations, R80-00

[Spesiale aanbieding: R700-00 vir 18 tale boeke]

NEDERLANDSE BOEKE 

 

ALGRA, H. Het wonder van die 19de eeu, R40-00

_____________________ Magnalia Dei: Onderwijzing in de Christelijke Religie naar Gereformeerde Belijdenis, R50-00

___________________ Handleiding bij het Onderwijs in de Christelijke Godsdienst, R50-00

(albei hierdie laaste 2 werke van Bavinck is korter opsommings of samevatting van sy 4 delige werk: Gereformeerde Dogmatiek)

DE GRAAF, SG. Verbondsgeschiedenis, 2 dele, R80-00

DIJK, K. Korte Dogmatiek, R20-00

DIJK, K. De dienst der prediking, R40-00

EXALTO, K. Enigste Troos, inleiding tot de heidelbergse catechismus, R30-00

__________(red.) Reformatorische Stemmen: verleden en heden, R40-00

FEENSTRA, JG. Onze Geloofsbelijdenis (NGB), R50-00

FRANCKE, Joh. Veel vragen … een antwoord: keur van onderwerpen (oor, van en vanuit die Skrif beantwoord), R70-00

GEESINK, WA. Gereformeerde Ethiek, x2 dele, R80-00

GROSHEIDE, FW. (red.) Korte Christelijke Encyclopedia, R70-00

HAMERSMA, T. De Catechismus in 52 predikasies, R30-00

JANSE, A. Karel Barth, R30-00

JANSEN, Joh. Korte Verklaring van de Kerkordening, R40-00

KOOLE, JL. Liturgie en Ambt in the apostolische kerk, R40-00

KUYPER, A. E Voto Dordaceno: toelichting op den Heidelbergschen Catechismus, 4 dele, R150-00

_____________Uit het Woord: Stichtlelijke Bijbelstudies, x6 dele, R100-00

____________ Het werk van den Heiligen Geest, R80-00

____________ De Voleinding, 4 dele, R100-00 (paar bladsye geskeur)

LINDEBOOM, Hervormd en Gereformeerd, R50-00

RIDDERBOS, Herman. Komst van het Koninkrijk, R50-00

______________________ Het Woord, het Rijk en onze verlegenheid, R50-00

SCHILDER, K. De Openbaring van Johannes en het Sociale Leven, R50-00

______________ Christus en Cultuur, R40-00

SPOELSTRA, C& DREYER, A. Bouwstoffen voor die Geschiedenis NG Kerken in ZA, x3 dele, R150-00

TRIMP, C. (red.). De biddende kerk: een bundel studies over het gebed, R30-00

VAN’T SPIJKER, W. e.a. (red.). Bij Brood en Beker: Leer en gebruik van de heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en de geschiedenis van de westerse kerk, R200-00

TOTIUS OOR ‘BUITENGEWONE’ MAAR WERKLIKE LETTERLIKE SKEPPINGSDAE, NIE TYDPERKE OF DIE ‘DUISENDE JARE’ VAN 2 PETRUS 3:8 NIE

Ons moet die Skriftuur en natuur albei reg ‘lees’*

“Die enigste veilige uitgangspunt is dat ons aanneem dat daar géén tweestryd kan bestaan tussen die feite wat God in sy Woord openbaar, en dié wat in die natuur waargeneem kan word nie. Dit is dieselfde God wat enersyds spreek deur die boek van die Skriftuur en andersyds deur die boek van die natuur. En God kan, met eerbied gesê, Homself nie weerspreek nie.

As daar teenstrydighede vir ons menslike verstand bestaan, dan is dit daaraan te wyte dat ons kennis nog in ‘n toestand van ongereedheid verkeer.

Dit kan wees dat ons die Skrif op sekere punte nie reg gelees en verklaar het nie, of dat ons verklaring van die Skrifgegewens nog onvolledig is. Maar dit kan ook wees (en dit lê meer voor die hand) dat ons die boek van die natuur verkeerd lees.

Daar is al so dikwels op gewys dat wat in die natuurwetenskap feite genoem word, dikwels geen feite is nie maar veranderlike teorieë van geleerdes. Dit is dan ook ‘n haglike onderneming om die Skrif te wil versoen met die resultate van natuurondersoek wat nie absoluut vasstaan nie. Veral ten opsigte van die skepping geld hierdie oorweging. …”

Genesis 1 leer nie net ‘dat’ God geskape het nie, maar gee ook ‘n ‘reeks feite’ waarmee rekening gehou moet word

“Aan die een kant kan beweer word dat ons in Genesis 1 soseer ‘n opgawe van alle besonderhede omtrent die natuurwording besit, dat die natuurwetenskap heeltemal oorbodig is. Dit is verkeerd.

God het ons ‘n verstand gegee waardeur ons baie dinge kan ondersoek en ook baie dinge kan uitvind wat dien tot meerdere grootmaking van God en die mens tot nut kan wees. Ook ten opsigte van die natuurondersoek het God aan die mens ‘n taak gegee, en dit is pligmatig om God in hierdie opsig gehoorsaam te wees, te dien en te verheerlik. God het ons die boek van die natuur gegee om daarin te lees wat Hy aan ons ontsluit het. Aan hierdie boek moet aandag bestee word. Aan die inhoud daarvan moet nie te kort gedoen word nie.

Maar aan die ander kant mag ons ook nie beweer nie dat Genesis 1 net sê dat God geskep het sonder meer. Dat ons dus net met dié een feit rekening hou en alle ander besonderhede in Genesis 1 vermeld, maar kan verwaarloos, om so aan die wetenskap vry spel te laat.

Nee, Genesis 1 is, soos ons gesien het, geen menslike, swakke, verbygaande inkleding of beeldspraak aangaande één grondgedagte nie.

Dit bevat, soos prof. Aalders opmerk, ‘n reeks van feite, en daarmee, met die hele reeks, moet ernstig rekening gehou word. Daar was ‘n vaste orde, daar was ‘n reeks van skeppingsdade waarin alles geword het. Dit alles word ons meegedeel, nie om dit te verwaarloos en as ondienstig opsy te sit nie maar om te deurvors en God in sy werk te ken vir sover dit vir ons moontlik is.

Die bewering wat so dikwels gehoor word, dat Genesis 1 net sê dat God geskep het, sonder meer, moet dus ook afgewys word. Wie die gesag van die Woord van God erken, moet ook onvoorwaardelik aanneem die reeks feite wat God ons daarin aangaande die skepping meedeel.

Die vorige stuk het aangetoon dat daar teoloë was wat aan die Skeppingsberig soos dit daar staan geen reële (werklike) waarde geheg het nie. Die ses dae was vir hulle maar ‘n raamwerk om te
vertel wat feitlik in een oomblik tot stand gekom het. Omdat die skeppingswerk egter so ontsaglik omvangryk was, moes Moses (so word beweer) dié werk na die orde van ses dae groepeer.

Hierdie gevoele het ons weerlê, omdat dit nie ooreenkom met wat in Gen. 1 maar alte duidelik beskrywe word nie.

Die tydperke teorie 

Noukom ons tot ‘n ander groep manne. Hulle vat die skeppingsdae as tydperke op, tydperke van lange duur. Dit doen hulle om ‘n harmonie te bewerkstellig tussen wat enersyds in die Bybel staan
en andersyds deur die wetenskap geleer word, met name die geologie (aardkunde) en paleontologie (die oudheidkundige studie wat hom besig hou met die ondersoek van oorblyfsels van plante en diere in die aardlae).

Die geologiese tydperke waarin die aarde in sy teenswoordige formasie tot stand gekom het, word dan tot ses teruggebring en met die ses skeppingsdae vereenselwig. Hierdie teorie het steun gevind by ‘n hele aantal teoloë en geoloë. Dit het so mooi gelyk, omdat hulle gemeen het dat daardeur ‘n ooreenstemming (concordia) bereik is tussen die Bybel en die wetenskap. Uit die groep manne wat hierdie teorie voorstaan, noem ons net die naam van Bettex, omdat sy geskrifte ook in ons land baie gelees word.

‘Soos duisend jaar…’?
Daar word ‘n beroep gedoen op 2 Petr. 3:8, waar staan „dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag”. Ook word aangehaal Ps. 90:4: „Duisend jaar is in ‘n oë soos die
dag van gister as dit verbyskiet, en soos ‘n nagwaak”.

Maar hierdie woorde het nie op die skeppingswerk betrekking nie. Daar word ons alleen gesê dat God die ewige wese is wat bo ons tydmaat verhewe is. Die kreatuur leef in die tyd, maar God se
bestaan is in die ewigheid.

Die Hebreeuse woord jom (dag)
‘n Tweede argument word aangevoer. Daar word betoog dat die Hebreeuse woord jom (dag) nie altyd die tydmaat tussen sonsopgang en -ondergang aandui nie maar soms in ruimer sin geneem moet word.

Aangehaal word Jes. 13:6, 9; Eseg. 13:5 en verwante plekke waar die uitdrukking „dag van die Here” voorkom; plekke waar, na die mening van die bedoelde manne, net so goed „tyd” of „tydperk” vir „dag” kan staan. Insonderheid word verwys na Eseg. 30:3: „Naby is die dag, ja, naby is die dag van die Here, ‘n dag van wolke; die tyd: van die nasies sal dit wees”. Hier word, so lui die gevolgtrekking, die woord „dag” en „tyd” in gelyke sin gebruik. In Jes. 34:8 en 61:2 kom iets dergelyks voor, want naas „die jaar van die welbehae van die Here” word in een asem genoem die „dag van die wraak
van onse God”.

Nou moet toegestem word dat die woord „jom” dikwels in die Bybel die betekenis van „tyd” het.  Daaroor hoef nie lank geredeneer te word nie. Diegene wat die Afrikaanse Bybel aandagtig lees, sal
dan ook merk dat somtyds die uitdrukking voorkom „op die dag”, en weer „in die dag”. Die reël wat soveel moontlik by die vertaling gevolg is, is dit:

As „dag” die tydruimte tussen sonsopgang en -ondergang beteken, dan word die voorstel „op” gebruik; beteken „dag” egter ‘n tydruimte van langer duur, dan kom die voorstel „in” voor. In Eseg. 13:5 staan dan ook „in die dag van die Here”. So ook in baie ander plekke. Veral die term: „in dié dag” kom by die profete herhaaldelik voor.

Maar dit bewys nie wat die voorstanders van die tydperketeorie beweer nie.

„Dag” beteken tog altyd ‘n korter, afsienbare tydperk, maar die geologiese periodes omvat miljoene jare, volgens die bewering van baie geoloë.

In Gen. 1 word die woorde „aand” en „more” by elke dag herhaal. Dié hoofstuk self wys uit dat „dag” daar bedoel is as die tydruimte wat begin met dagbreek en eindig met die aandskemering.

Ons kan saamstem met wat prof. Aalders in hierdie verband sê:

„Die voorstelling wat die tydperketeorie moet gee asof die lig ontelbare male geskyn het en dan weer verdwyn het voordat daar een enkele skeppingsdag verloop het, is met Gen. 1 in stryd”.

Die voorstelling asof binne die grense van een enkele „dag” (d.w.s. tydperk) ‘n hele reeks van amper ontelbare dae en nagte opgesluit lê, is so verwarrend en soseer vreemd aan wat Gen. 1 so duidelik wil sê, dat die tydperketeorie nie met Gods Woord in die hand gehandhaaf kan word nie.

Dan, hierdie onhoudbare verklaring van Gen. 1 het ook nie die resultaat gelewer wat beoog is nie. Die ooreenstemming tussen die geologie soos dit nou gewoonlik gedoseer word, en die Bybel is nie
bereik nie, maar die verskille bestaan nog.

Ons moet dus bly by die letterlike opvatting van Gen. 1. ….

Die letterlike verklaring
“Die skeppingsdae in geen tydperke nie. Tot sover het ons nou gekom. Maar as die skeppingsdae dan werklike dae was, moet hulle ook as gewone dae beskou word?

Geelkerken stryd oor Gen. 2 en 3
Hierdie vraagpunt kan ons nie swyend verbygaan nie, te meer omdat dit in Nederland destyds ter sprake gekom het in verband met die Geelkerkensaak. Ook nou nog word telkens weer dieselfde punt na vore gebring. Soos ons lesers weet, het dit in die Geelkerkenstryd gegaan oor die kwessie of Gen. 2 en 3 letterlik verklaar moet word of nie. Dr. Geelkerken wou naas die letterlike verklaring ook opening gee vir ander opvattinge.

Kuyper en Bavinck oor die dae van Genesis 1

Terwyl dié stryd aan die gang was, is daar, as ons ons goed herinner, van die Geelkerken kant beweer dat ook Gen. 1 in die geding betrek moet word; dus nie net Gen. 2 en 3 nie. Verder is van dié kant aangevoer dat ook drr. Kuyper en Bavinck ten opsigte van Gen. 1 beweer dat ons daar te doen het met buitengewone dae. Sodat — dit was die gevolgtrekking — ook Kuyper en Bavinck geen voorstanders is van streng-letterlike verklaring van Gen. 1 nie.

En as dit die geval is — so was verder die gevolgtrekking — dan moet ten opsigte van Gen. 2 en 3 ook vryheid van verklaring toegelaat word.

Maar wat het Kuyper en Bavinck eintlik bedoel?

Prof. Aalders gee hulle bedoeling met hierdie woorde goed terug:

„Van gewone dae mag ‘n mens daarom nie spreek nie, omdat ons te doen het met die werkdae van God, dae waarop God die geheel enige werk van die skepping voltooi het. Alreeds hierom is daar voldoende rede om in elk geval te spreek van buitengewone dae of dae van buitengewone karakter, soos Bavinck dit uitdruk”.

Maar dit is glad iets anders as wat die Geelkerken manne bedoel het.

Iets buitengewoon wees en tog werklik plaasvind. Ons hoef hier maar net die wonder as voorbeeld by te bring, ‘n Wonder is iets buitengewoons, iets wat in die gewone gang van sake nie aanskou
word nie. En tog is ‘n wonder werklik, dit vind plaas voor die oë van die toeskouers en kan deur hulle getas word.

So spreek die genoemde godgeleerdes ook van die skeppingsdae as buitengewoon. Dit is werkdae, nie van die mens nie maar van God. Wat toe gebeur het, het daarna nooit weer gebeur nie, nl. die
totstandkoming van die skepping.

Wat Kuyper en Bavinck so laat spreek het, is veral die feit dat die son eers op die 4de dag geskape is. Die eerste drie dae was dus ten minste ongewoon, deurdat hulle nie veroorsaak is deur die op- en
ondergang van die son nie. En soos prof. Aalders opmerk, daar is alle rede om die buitengewoonheid uit te brei tot die laaste drie skeppingsdae. Toe was die son al daar, maar God bly nog steeds die werker, die dag is nog steeds sy werkdag, terwyl daarby nog geen mens aanwesig was nie.

Een ding is seker duidelik — al is ‘n dag buitengewoon (soos ook die laaste dag van die wêreld sal wees), en al kan ‘n mens die presiese duur daarvan nie bepaal nie, — ‘n dag word darem nooit
‘n tydperk nie.

Met die tydperkteorie het hierdie opvatting van Kuyper en Bavinck niks te maak nie.

Die duur van die skeppingsdae

Wat nou die duur van die skeppingsdae betref (veral van die eerste drie), daaromtrent sê prof. Aalders dit:

„Die onsekerheid aangaande die duur van die skeppingsdae sluit volstrek nie in dat hulle langer en selfs baie langer van duur was as „ons” dae nie. Hulle kon ewe goed korter en selfs baie korter gewees het as ons allerkortste winterdag”.

Turrentinus en van Maastricht 

Ons ou Gereformeerde skrywers het al hulle aandag gewy aan die vraag of die skeppingswerksaamheid van God telkens die hele dag in beslag geneem het. Meestal is die vraag so beantwoord dat die afsonderlike skeppingsdade in slegs enkele oomblikke plaasgevind het
(Turrentinus, V. Mastricht).

In elk geval kan ons aan die almag van God geen paal of perk stel nie. Een enkele oomblik is vir God genoeg om te doen alles wat Hy wil. Hoeveel tyd, na ons maatstaf gereken, God in sy welbehae wou gebruik vir sy werk — daarvan weet ons niks nie.

Om weer prof. Aalders aan te haal:

„Die Heilige Skrif sê ons daar niks van nie, en ons mag die Skrif nie meer laat sê as wat hy inderdaad sê nie . .. . Om ons standpunt skerp te laat uitkom (skryf die professor verder) moet egter nog eens met alle klem gesê word: die skeppingsdae hoef nie langer geduur het as „ons” dae nie, hulle kan ook baie korter gewees het, hulle kan, in ons tydmaat, slegs enkele sekondes in beslag geneem het”.

Ons wil alleen laat blyk het dat Kuyper, Bavinck en Aalders geen voorstanders van die tydperkteorie is nie. Hulle hou hul aan die woorde van die Skrif. Verder pas dit ons om nie wyser te wil
wees as wat ons betaam nie.

In Gen. 1 staan „dae”, en daar bly ons by.”

Prof. dr. HG Stoker:

“Die evolusieleer is onskriftuurlik en met Gods Woord onversoenbaar.  Daarom mag die Christen geen versoening van Gods Woord met die evolusieleer soek nie.  Doen hy dit tog, dan gee hy Gods Woord aan die ongeloof prys en verswak die Christendom in sy stryd teen die heidendom.  Alleen ’n Christendom wat suiwer staan en vir Gods Woord gelowig sy hoof buig, staan sterk teenoor die heidendom. Gods Woord kan nie met die natuur bots nie, want dieselfde waaragtige God het die natuur geskape en Sy Woord ons gegee.  Ware natuurwetenskaplike teorieë moet met die Bybel ooreenstem.  Waarom sal ons dan die Bybel probeer versoen met teorieë wat nie met die Bybel ooreenstem nie? ”

“Maar wel baar dit verwondering dat soveel kerkleiers, soveel Christelike teoloë, die evolusieleer aanvaar en op allerlei kunsmatige maniere met die Bybelleer probeer versoen.  Hierdie feit moet egter verstaan word in die lig van die volgende oorwegings: (a) Die Bybelkritiek is in die ondermyning van die Bybelgeloof ’n bondgenoot van die evolusieleer; (b) Hierdie teoloë glo dat die wetenskap en sy evolusieleer nie betwyfel mag word nie, omdat die wetenskap en sy evolusieleer op feite en op onbevooroordeelde eksperimentele feite-ondersoek alleen rus. (c) Hulle weet dat as hulle die evolusieleer beslis verwerp, hulle dan ontelbare geleerde manne uit die kerk sal verloor, terwyl hulle hierdie manne in die kerk wil behou.” – dr. HG Stoker (Die Evolusieleer, in: Koers in die Krisis I, Stellenbosch: Pro Ecclesia: 1935, bl.353-364)

“Ons moet dus t.o.v. die verhouding van Bybel en wetenskap nie die een aan die ander opoffer of subordineer nie, ook nie beide so skei, dat alle samehang en wisselwerking verlore gaan nie, maar elk in sy soewereiniteit erken en tog so ʼn samewerking soek, dat beide eenheid gewaarborg is, en wel om die eenheid van die waarheid, om die eenheid van die wetenskap, en om die eenheid van die menslike sielelewe en persoonlikheid. Dit beteken dat nie net die godsdiens en die geloof maar ook die wetenskap ge-christianiseer moet word.”

_____________________________________

*Beklemtonings en opskrifte bygevoeg.

Bron: Versamelde Werke, 1977-uitgawe, deel I, bl. 199-200, 203-207 (Kaapstad: Tafelberg Uitgewers).

Sien ook verskeie artikels oor die skepping, skeppingsdae, ens. hier.

Pro Regno uitgawe oor die skeppingsdae:

– “Die begrip ‘dag’ in Genesis 1 – verskillende verklarings”, deur prof. JL Heiberg

– “Pas met Verlichting werd het donker”, deur dr. Benno Zuiddam

– “Calvyn: Genesis bedoel wat dit sê”, deur dr. Jonathan Sarfati

– “Dae, tydperke of gewone dae?’ – Totius, Kuyper en Bavinck oor die lengte van die skeppingsdae”, deur Totius

– “In die bestek van ses dae”, deur dr. Kenneth L. Gentry, Jr.

– “Skepping en Erfsonde” – ‘n Paar opmerkings in antwoord op dr. Nico Vorster se artikel, Die teologies-polemiese gerigtheid van Genesis 1-3: implikasies vir die gereformeerde leer oor die erfsonde

Nuutse boek oor die skepping, ‘n baie deeglik verklaring van Genesis 1 en 2:

In the Beginning: Listening to Genesis 1 and 2, prof. C. van Dam

Sien ook: Creation and Change – Genesis 1:1–2:4 in the Light of Changing Scientific Paradigms, dr. Douglas Kelly

Die CGK van Nederland se algemene sinode (19-22 April 2022), wat ekumeniese eenheidsbande met die GKSA het, het opnuut belangrike besluite geneem teen lidmate en gemeentes wat nie in lyn met die kerkverband se prinsipiële leerbesluite in lyn met Skrif en belydenis oor VIDA, optree nie en die kerkverband aanhou verdeel met hul praktiese afdwing van die ‘praktijk van vrouwelijke ambtsdragers’.

Hierdie afvallige gemeentes tree liefdeloos op en moet vermaan word.

Mag gemeentes in ons (GKSA) kerkverband wat ongelukkig ook die verkeerde VIDA weg ingeslaan het, ook in liefde vermaan word om terug te keer en te bly by wat ons algemene sinodes volgens Skrif en belydenis daaroor saam besluit het (dat die besondere dienste ‘n ‘wesentlike saak’ is, waaroor ons saam een is en moet wees in leer, diens en tug;  en, dat susters nie in die besondere dienste van predikant en ouderling mag dien nie)

Ek plaas met erkenning van die bron hier ‘n artikel oor die GCK se besluite:

KNIKKENDE KNIEEN OF RECHTE RUGGEN

door D.J. Bolt 

We hebben de afgelopen week de christelijke gereformeerde synode (voor een deel) kunnen volgen via een streamverbinding. Bijzonder boeiend! Onder de bekwame leiding van ds. J.G. Schenau werden in een geladen sfeer belangrijke besluiten genomen voor dit tot op het bot verdeelde kerkverband.  Na uitgebreide besprekingen in commissies als wel in plenaire synodezittingen werden afgelopen vrijdag de volgende drie (deel-)besluiten genomen waarvan we hier de strekking samengevat weergeven:

1) Afkeuring van plaatselijk negeren van landelijke besluiten die eerder genomen zijn met een beroep op Schrift en belijdenis. En daarbij een dringend appel op de kerken (ook samenwerkingsgemeenten) zich te gaan houden aan zulke synodale besluiten.

2) Mannen en vrouwen hebben in de christelijke gemeente blijvend een eigen roeping. Het onderwijzen in de samenkomst van de gemeente en het geestelijk leidinggeven aan de gemeente komen alleen bekwame mannen toe. In de CGK is daarom geen ruimte voor een praktijk van vrouwelijke ambtsdragers.

3) De plaats in het kerkverband van kerken die zich niet voegen naar principiële beslissingen van meerdere vergaderingen, wordt heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Deze kerken zondigen tegen de liefde en moeten vermaand worden.

In de bijlage hebben we de volledige tekst van het definitieve geamendeerde besluit weergeven, met al zijn overwegingen, oordelen en besluiten. De (deel-)besluiten werden met zeer ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Het integrale besluit met 32 tegen 19 stemmen!

We hebben er met grote dankbaarheid kennis van genomen. Het betekent dat deze CGK niet de moderne nieuw-hermeneutische richting in wil slaan waarmee men meent vrouw-in-ambt te kunnen legitimeren.

Zorgen

Toch blijven er grote zorgen. Dat kan blijken uit de vele overwegingen en constateringen die de opmaat van de besluiten vormen. Zijn de christelijke gereformeerde broeders en zusters bereid te buigen voor wat hun meeste vergadering onder aanroeping van de Heere besloot? Of zal de nu al jaren durende oppositie tegen eerdere vergelijkbare besluiten alleen maar geïntensiveerd worden? Via revisieverzoeken, op zichzelf rechtmatig, toch een nieuwe eenheid en eensgezindheid weer jaren traineren? (sien hierdie artikel wat wys dat nie net die leerdwaling nie, maar ook die kerkreg ‘wanorde’ dwaling aangaande hierdie saak ‘wesentlik’ is; asook hierdie artikel oor ‘n voorbeeld daarvan in SA -slc). 

Een eerste reactie op de besluiten van de jongere vrouwelijke theoloog I. Plantinga lid van de CGK-gemeente Zwolle en scribent voor De Wekker. geeft aanleiding tot die gedachte. Enkele citaten (ND 23-04-22). Ze zegt,

‘Ik vind het besluit van de synode heel triest. Wat mij het meest pijn doet, is dat één groep denkt de wijsheid in pacht te hebben en die aan anderen oplegt. Dat je verschillend denkt over bijbelteksten, daar kan ik prima mee leven. Maar er staat in het besluit dat gemeenten met vrouwelijke ambtsdragers op zich censurabel zijn, onder censuur mogen worden gesteld. Zo wordt er indirect door de synode tegen mij gezegd dat ik de Bijbel niet juist interpreteer en dat de manier waarop ik mijn geloof uit niet juist is. Ook de manier waarop wij in Zwolle onze kerk vormgeven deugt daarmee dus blijkbaar niet.’

Nu heeft Plantinga waarschijnlijk niet de definitieve tekst van het besluit geraadpleegd, daar is namelijk juist dat woord ‘censurabel’ in geschrapt. Maar afgezien daarvan, je ziet hier op voorhand het verzet tegen de synode-uitspraken. Haar reactie weerspiegelt ook precies de postmoderne houding: wie heeft het lef iets tegen mijn geloofsgevoel in te brengen?
Inderdaad, de manier waarop in Zwolle vormgegeven wordt aan de ambtelijke invulling deugt niet. Daarvoor voert de synode vele argumenten aan uit de Schrift. Dat kun je niet weerleggen met ‘argumenten’ als ‘vrouwen hebben gaven gekregen van God’ (wie ontkent dat eigenlijk, zie juist op dit punt de besluiten); ‘kijk hoe Jezus met vrouwen omgaat’ (precies, Hij neemt geen vrouw op in de ‘Twaalf’); ‘dat een mannelijk gezelschap op de synode zo’n verstrekkend besluit neemt zonder vrouwen, vind ik niet kunnen. God heeft niet voor niets man en vrouw geschapen, daar heeft Hij wijsheid ingelegd’ (we zijn de laatste om wijsheid bij vrouwen te ontkennen).

Maar is niet allereerst confrontatie nodig met wat de synode aan gezaghebbend Schriftbewijs heeft aangevoerd?

Het is maar een klein krantenberichtje. Maar we hoorden op de synode ook geluiden uit de kring van de theologische universiteit die nadere aandacht vragen. Want de invloed daarvan is niet te onderschatten. Gaan bij belangrijke kerkkoersveranderingen niet ‘de theologen voorop’? We hopen er t.z.t aandacht aan te geven.

Een suggestie nog.

Zou het concept van ‘samenwerkingsgemeenten’ niet op de helling moeten? Want vormen kerken als GKv en NGK, straks NeGK waar veel mee wordt samengewerkt niet een bron van ‘geestelijke infectie’? ‘Samenwerken’ is immers eigenlijk maar een eufemisme voor groeiende geestelijke eenheid. Hoe kan het goed gaan als de leden van zulke gemeenten gevoed worden door geestelijke voeding van allerlei bedenkelijk fabrikaat? Daar moet (mag!) je de schapen die je ook kerkverbandelijk zijn toevertrouwd toch niet aan blootstellen?

Voor nu overheerst dankbaarheid. En we blijven bidden voor deze kerken of ze behalve op hun synode ook kerkbreed ‘de ruggen recht houden’. Dan is er perspectief  voor gereformeerde oecumene!


Bijlage – Het volledige geamendeerde besluit

Genomen op vrijdag 22-04-22

3. Herzien voorstel tot besluit3

De generale synode

heeft kennisgenomen van

 1. de instructie van de particuliere synode van het Westen waarin de generale synode wordt gevraagd om te beoordelen of de argumentatie in de oorspronkelijke instructie van Gouda met betrekking tot ‘letter en geest’ in algemeen bijbels-theologische zin valide is, en zo ja, of toepassing daarvan op de thematiek van vrouw en ambt ook de openstelling van de ambten voor vrouwen impliceert en dus de bepaling uit 1998 dat de ambten voor vrouwen gesloten zijn, opgeheven zou moeten worden;
 2. de instructie van de particuliere synode van het Oosten waarin de generale synode 35 onder andere wordt verzocht te onderzoeken op welke wijze de houdbaarheid en/of eventuele noodzaak tot aanvulling dan wel bijstelling van het besluit van 1998 het beste kan worden getoetst, en die toetsing vervolgens ook daadwerkelijk te doen uitvoeren, en waarin tevens de generale synode wordt verzocht zich te bezinnen op de vraag of en zo ja, hoe er aanwijzingen kunnen worden gegeven aan christelijk-gereformeerde predikanten (al of niet in bijzondere arbeid) die bevoegdheid hebben om voor te gaan in kerkverbanden die de vrouw in het ambt kennen;
 3. de rapporten van de door haar ingestelde commissie (inclusief de verslagen van gevoerde gesprekken met vier zusters, met vier kerkenraden en met dr. B. Loonstra), uitlopend op een meerderheids- en minderheidsvoorstel;
 4. het rapport van de commissie kerk-zijn;
 5. de notitie van deputaten kerkorde en kerkrecht over ‘De kerk, het kerkverband en het aanvaarden van de geloofsbrieven’;

heeft de bespreking ter vergadering gehoord;

[A. Kerk-zijn]

overweegt

 1. dat de commissie kerk-zijn op fundamentele wijze ingaat op de vragen wat het betekent om kerk te zijn, wat de verhouding is tussen plaatselijke kerk en kerkverband en wat de betekenis is van het presbyteriaal-synodale stelsel van kerkregering zoals dat binnen de Christelijke Gereformeerde kerken functioneert;
 2. dat het rapport van de commissie kerk-zijn de huidige kerkelijke situatie typeert als een impasse, die voortkomt uit verwijdering en vervreemding, maar ten diepste een geestelijk probleem is.
 3. dat het rapport van de commissie kerk-zijn aangeeft dat de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente evenzeer wezenlijk is als het gezamenlijk zoeken van de weg van Christus, omdat we als kerken aan elkaar gegeven zijn;
 4. dat het rapport van de commissie kerk-zijn aangeeft dat binnen het presbyteriaal synodale stelsel van kerkregering de plaatselijke kerken vrijwillig een deel van hun vrijheid en zelfstandigheid inleveren, in een geest van vertrouwen en in het besef dat ze de wijsheid en het inzicht van andere gemeenten vaak hard nodig hebben, waarbij de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente en de vrijwillige binding aan de besluiten van de meerdere vergaderingen samengaan;
 5. dat samenwerkingsgemeenten zijn ontstaan in antwoord op oproepen daartoe vanuit de synode en dat het begrijpelijk is dat bij de groei van plaatselijke en het uitblijven van landelijke integratie het divergeren van besluiten van kerkverbanden (onder andere inzake vrouwelijke ambtsdragers) in toenemende mate wringt

is van oordeel

 1. dat het rapport van de commissie kerk-zijn de oorzaken van onderlinge verwijdering en vervreemding terecht peilt als primair een gezamenlijk, geestelijk probleem;
 2. dat in de huidige situatie allereerst gezamenlijke verootmoediging nodig is, omdat we gezamenlijk schuld hebben aan het gebrek aan vertrouwen en gegroeide verwijdering;
 3. dat samen kerk-zijn, zoals de commissie kerk-zijn terecht signaleert, vraagt om een geestelijke houding van zowel kerkenraden als meerdere vergaderingen en dat onze manier van kerk-zijn, die teruggaat op principes die het wezen van de kerk raken, vraagt dat we de gezamenlijkheid niet loslaten;
 4. dat gemeenten die besluiten en uitspraken van meerdere vergaderingen naast zich neerleggen en tegelijk stellen dat ze van harte onderdeel willen blijven uitmaken van de Christelijke Gereformeerde Kerken iets onmogelijks uitspreken, dat dit gezien moet worden als het opzeggen van vertrouwen in de wijze waarop we als kerken gezamenlijk de wil van de Heere zoeken en als in strijd met de belofte zich te voegen naar besluiten van meerdere vergaderingen, en dat in een dergelijke situatie het onontkoombaar is om te spreken over zonde en de noodzaak van vermaning en bekering;
 5. dat de dilemma’s van samenwerkingsgemeenten rondom divergerende besluiten van kerkverbanden onze gezamenlijke moeite is en dat onverschilligheid over elkaars moeiten het onderlinge vertrouwen ondermijnt;
 6. dat zowel een oplossing waarbij gemeenten zich zouden verwijderen uit hetkerkverband als een oplossing waarbij we elkaar meer en meer loslaten op punten die naar de overtuiging van de kerken principieel liggen, neerkomen op het aanvaarden van geestelijke verwijdering en het relativeren van de gezamenlijke belijdenis en daarom geen werkelijke oplossing zijn;
 7. dat de huidige situatie een indringend geestelijk gesprek noodzakelijk maakt over datgene wat de commissie kerk-zijn op tafel heeft gelegd;

besluit

 1. de kerken op te roepen tot verootmoediging voor de gezamenlijke schuld aan het gebrek aan vertrouwen en gegroeide verwijdering;
 2. de kerken op te roepen tot onderling geestelijk gesprek op plaatselijk en classicaal niveau over onze gezamenlijke verhouding tot God, het belijden van de kerk en de prediking;
 3. uit te spreken dat het plaatselijk voorbijgaan aan landelijke besluiten, eerder genomen met een beroep op Schrift en belijdenis, en waaraan men zich middels een ja-woord verbond, kerkrechtelijk onjuist en daarom af te keuren is, en het onderlinge vertrouwen ernstig schaadt;
 4. uit te spreken dat kerkelijke eenheid zich nooit verdraagt met plaatselijke eigenzinnigheid, en dat deze laatste – op punten waar het gezamenlijk verstaan van de Schrift in het geding is op zichzelf censurabel is, en daarom omwille van de eenheid in het kerkverband een dringend appel te doen op de kerken (ook samenwerkingsgemeenten) zich te houden aan de synodale besluiten en bij ongevoeligheid hiervoor of voortgaand afwijken classicaal te vermanen;
 5. uit te spreken dat kerkelijke eenheid zich ook nooit verdraagt met onverschilligheid over elkaars moeiten, en dat een dergelijke houding evenzeer aanleiding moet zijn voor onderling vermaan;
 6. een taakgroep in te stellen die het genoemde onderlinge gesprek op verschillende niveaus stimuleert, onder andere door het rapport van de commissie kerk-zijn beschikbaar te maken en handvatten te bieden voor een goede bespreking;

[Aangenomen met 39 tegen 12 stemmen]

[B. Vrouw en ambt]

overweegt

 1. dat het rapport van de commissie gelezen moet worden in samenhang met de eerdere rapporten over de plaats van de vrouw in de gemeente van de synoden van 1998 en 2001;
 2. dat de commissie gekozen heeft voor een inhoudelijke behandeling van de vragen die aan de orde zijn, zich realiserend dat er buiten en binnen de CGK verschillende opvattingen zijn over het thema ‘vrouw en ambt’;
 3. dat de commissie het oordeel van de particuliere synode van het Oosten ‘dat op dit punt niet tot een eventueel legitiem verschillende opvatting binnen de gereformeerde hermeneutiek besloten kan worden zonder een inhoudelijke bezinning daarop en een gemeenschappelijk akkoord’ overneemt;

overweegt voorts

 1. dat er in de Schrift twee lijnen naast elkaar staan, die beide teruggaan op de schepping en doorlopen in het Oude en Nieuwe Testament: (a) de principiële gelijkwaardigheid van man en vrouw; (b) een eigen positie van man en vrouw;
 2. dat er in de begintijd van de christelijke gemeenten nog geen vastomlijnde ‘ambten’ waren, zoals wij die kennen, en dat we er daarom voor moeten waken om onze vragen in te lezen in het Nieuwe Testament;
 3. dat er in de begintijd van de kerk sprake is geweest van een zekere overlap tussen het fenomeen van profetie en wat later de ambten zijn gaan heten, maar dat deze niet samenvallen;
 4. dat het feit dat Paulus vrouwen niet toestaat onderwijs te geven in de samenkomst van de gemeente of de man te overheersen (1 Tim. 2:11-14), past bij de doorgaande lijn in de Schriften en dat de ‘zwijgteksten’ dus geen zwerfsteen vormen;
 5. dat het rapport van de commissie de exegetische onderbouwing van het meerderheidsrapport ‘vrouw en ambt’ uit 1998 op diverse punten wijzigt, nuanceert of versterkt;
 6. dat de meerderheid van de commissie geen ruimte ziet voor openstelling van alle ambten voor de vrouw, omdat de eigen positie van man en vrouw in de gemeente daarmee de facto verdwijnt;
 7. dat de benadering in de instructie van de kerkenraad van Gouda (breder uitgewerkt in het boek van dr. B. Loonstra, Meedenken met Paulus) volgens de meerderheid van de commissie elementen bevat die grote vragen oproepen, zoals de gedachte dat een gebod de christelijke vrijheid beperkt als het bij gelovige mensen niet geïnternaliseerd kan worden; dat ook nieuwtestamentische voorschriften die geschreven zijn vanuit de nieuwe werkelijkheid in Christus, kunnen vallen onder dezelfde categorie ‘letter’ als de wet vóór de komst van Christus; dat in de toepassing voor het heden de cultuur een grote, bijna normatieve plaats krijgt;
 8. dat de minderheid van de commissie van oordeel is dat de fundamentele vrijheid van de gemeente betekent dat zij niet meer gebonden is aan de letter van de wet – niet alleen van de oudtestamentische voorschriften, maar dat überhaupt het christelijke leven geen leven onder voorschriften is;

is van oordeel

 1. dat in de Schriften sprake is van een principiële gelijkwaardigheid van man en vrouw voor Gods aangezicht;
 2. dat er daarnaast een doorgaande lijn in de Schriften is dat man en vrouw in de gemeente een eigen positie hebben;
 3. dat vrouwen in het Nieuwe Testament op allerlei manieren dienstbaar zijn in de opbouw van de gemeente, en dat het van groot belang is dat de kerken bevorderen wat de synode van 2001 ten aanzien daarvan heeft uitgesproken, namelijk om voor de vervulling van niet-ambtelijke diensten (meer) ruimte te geven aan zusters van de gemeente die daartoe gaven hebben ontvangen;
 4. dat het Nieuwe Testament ook in de nieuwe heilswerkelijkheid in Christus aan man en vrouw een eigen plaats geeft in het huwelijk en binnen de christelijke gemeente, zoals blijkt uit het spreken over de man als hoofd en het beroep op het onderscheid tussen man en vrouw inzake spreken in de gemeente en overheersen;
 5. dat Paulus’ motivering van het zwijggebod (met name in 1 Timotheüs 2) duidelijk maakt dat het bij de positie van man en vrouw in de gemeente niet gaat om een louter contextuele aanwijzing of toepassing, maar om een fundamenteler orde die Paulus terug ziet gaan op de schepping;
 6. dat het principiële punt bij de eigen positie van man en vrouw in de gemeente ligt bij het onderwijzen in de samenkomst van de gemeente en het geestelijk leidinggeven aan de gemeente, o.a. op het gebied van de kerkelijke tucht; binnen de gereformeerde ambtsstructuur wordt dat meer gestalte gegeven door predikanten en ouderlingen dan door diakenen;
 7. dat in de huidige ambtsstructuur van de Christelijke Gereformeerde Kerken de diakenen deel uitmaken van de kerkenraad en dus mede geestelijk leidinggeven aan de gemeente;
 8. dat hoewel het rapport Dienst van de vrouw uit 2001 al veel mogelijkheden biedt voor de dienst van vrouwen in de gemeente (inclusief bevestiging in een bijzondere dienst naast de ambten), rechtdoen aan de Schriftgegevens evenwel vraagt ons verder te bezinnen op de vraag op welke wijze een diaconessenambt in de gemeente vorm zou kunnen krijgen, waarbij deze zusters niet mede geestelijk leidinggeven aan de gemeente, maar dat dan wel nader onderzoek nodig is naar de gelijkwaardigheid van de ambten, de positie van de diaken in kleine gemeenten en de afvaardiging van diakenen naar meerdere vergaderingen;
 9. dat zij luisterend naar de Schriften, met het op dit moment geschonken inzicht het meest gehoorzaam is aan het Woord van God met de overtuiging dat man en vrouw in de gemeente een eigen roeping hebben en dat het voorgaan en geestelijk leidinggeven aan de gemeente alleen aan bekwame broeders toekomt;
 10. dat er geen ruimte is voor openstelling van alle ambten voor de vrouw, omdat de eigen positie van man en vrouw in de gemeente daarmee de facto verdwijnt en dit in strijd is met de volgende gegevens (breder uitgewerkt in het rapport): (a) de doorgaande lijn in de Schriften inzake de eigen positie van man en vrouw; (b) expliciete teksten over de plaats van de vrouw in de nieuwtestamentische gemeente; (c) de katholieke traditie van bijna tweeduizend jaar;
 11. dat elementen in de instructie van de kerkenraad van Gouda (breder uitgewerkt in het boek van dr. B. Loonstra, Meedenken met Paulus) onjuist moeten worden geacht, zoals (a) de gedachte dat een gebod de christelijke vrijheid beperkt als het bij gelovige mensen niet geïnternaliseerd kan worden; (b) dat in de toepassing voor het heden de cultuur een grote, bijna normatieve plaats krijgt; (c) dat ook nieuwtestamentische voorschriften die geschreven zijn vanuit de nieuwe werkelijkheid in Christus, kunnen vallen onder dezelfde categorie ‘letter’ als de wet vóór de komst van Christus; (d) de wijze waarop letter en Geest, liefde en gebod tegenover elkaar gesteld worden en de wijze waarop de liefde als norm functioneert; en dat de argumentatie met betrekking tot ‘letter en Geest’ daarom in deze vorm niet valide genoemd kan worden;

ten aanzien van het minderheidsvoorstel

 1. dat het minderheidsvoorstel een begrijpelijke spanning constateert tussen de positie van man en vrouw in (de samenkomsten van) de gemeente en de omgang van christenen met de verhouding van man en vrouw in de samenleving, maar dat binnen het bestek van de opdracht de meerderheid van de commissie zich terecht beperkt heeft tot wat de Schrift zegt over de positie van de vrouw in de gemeente van Christus;
 2. dat de manier waarop in het minderheidsvoorstel over het onderscheid ‘letter en Geest’ gesproken wordt, een onjuiste tegenstelling tussen beide maakt, met name als het gaat om de toepassing op de nieuwtestamentische parenese, al is te waarderen dat het minderheidsvoorstel genuanceerder is dan de instructie van Gouda;
 3. dat de manier waarop in dit voorstel de liefde tot norm wordt gemaakt, het gevaar met zich meebrengt dat onbedoeld de liefde en de concrete apostolische aanwijzingen, toegepast op onze situatie, tegenover elkaar kunnen komen te staan;
 4. dat in de manier waarop met de zogenaamde ‘zwijgteksten’ wordt omgegaan te weinig verdisconteerd wordt dat we hier niet met louter tijdgebonden toepassingen te maken hebben, maar met aanwijzingen die voor de gang van zaken binnen de gemeente van Christus van blijvend belang zijn, omdat we deze apostolische voorschriften als gezaghebbend ontvangen, waarbij Paulus’ beroep op de Schrift en de schepping er des te meer gewicht aan geeft;
 5. dat terecht wordt opgemerkt dat de kerk geroepen is aan zowel de gelijkwaardigheid als het verschil tussen man en vrouw recht te doen;
 6. dat het onder 5 gestelde echter niet betekent dat dus de ambten moeten worden opengesteld voor de vrouw, maar dat op grond van de Schriften de vrouw op andere wijze in Gods Koninkrijk dienstbaar mag zijn;

voorts van oordeel

 1. dat de zaken rond vrouw en ambt niet slechts een kerkelijke regeling betreffen, maar nauw verbonden zijn met de wijze waarop we de Schriften lezen;
 2. dat er bij dit onderwerp verschil in Schriftverstaan kan zijn, maar dat de vragen rond vrouw en ambt ook onze omgang met de Schrift betreffen;
 3. dat in meerdere publicaties en rapporten op onderdelen ook verschil van inzicht is inzake het gezag van de Schrift;
 4. dat het van belang is dat wij ons op dieperliggende vragen met betrekking tot de omgang met de Schrift blijven bezinnen;

besluit uit te spreken

 1. dat de argumentatie in de oorspronkelijke instructie van Gouda met betrekking tot letter en geest’ in deze vorm niet valide is en het verzoek van de kerkenraad van Gouda om alle ambten voor vrouwen open te stellen, af te wijzen;
 2. dat de onderbouwing in het rapport van 1998 op sommige punten sterker had gekund en dat de bespreking in de huidige commissierapporten terecht leidt tot wijziging, nuancering en versterking van deze onderbouwing;
 3. dat met inachtneming van ons ten dele kennen er op dit moment voldoende grond is om de houdbaarheid van het besluit van 1998 ten aanzien van vrouw en ambt te bevestigen als uitgangspunt van onze kerkelijke praktijk;
 4. dat man en vrouw in de christelijke gemeente blijvend een eigen roeping hebben en dat het onderwijzen in de samenkomst van de gemeente en het geestelijk leidinggeven aan de gemeente alleen aan bekwame mannen toekomt;
 5. dat dit toegepast op de huidige ambtelijke structuur van de Christelijke Gereformeerde kerken betekent dat de ambten niet opengesteld kunnen worden voor vrouwen;
 6. dat de thematiek ‘vrouw en ambt’ zodanig de omgang met en mogelijk het gezag van de Schrift raakt, alsook de wijze waarop wij samen met de Schriften omgaan en de wijze waarop wij samen kerk zijn, dat het van principieel gewicht is dat wij over dit onderwerp als kerken samen besluiten;
 7. dat er in de Christelijke Gereformeerde Kerken geen plaats is voor een praktijk van vrouwelijke ambtsdragers, zolang de kerken daarvoor gezamenlijk op grond van de Schriften geen ruimte zien;

en besluit voorts

 1. de kerken op te roepen voor de vervulling van niet-ambtelijke diensten (meer) ruimte te geven aan zusters van de gemeente die daartoe gaven hebben ontvangen, conform het besluit van de synode van 2001;
 2. cua op te dragen om samen met deputaten kerkorde en kerkrecht zich in samenspraak met deputaten diaconaat te bezinnen op de vraag op welke wijze een diaconessenambt in de gemeente vorm zou kunnen krijgen, in het licht van de in dit rapport genoemde overwegingen;
 3. de ingestelde taakgroep (zie besluit A 6) op te dragen de rapporten van deze synode over vrouw en ambt (bij voorkeur ook in handzame en toegankelijke vorm) voor de kerken beschikbaar te maken;
 4. een studiecommissie in te stellen die zich richt op de in dit rapport genoemde onderwerpen die verdere bezinning vragen;

[Aangenomen met 32 tegen 19 stemmen]

[C. Kerkelijke weg]

overweegt

 1. dat deputaten kerkorde en kerkrecht in hun notitie over de geloofsbrieven aangeven dat bij ingrijpende afwijking van de kerkelijke afspraken het weigeren van de geloofsbrieven in de kerkorde niet als mogelijkheid voorkomt;
 2. dat een classis in een dergelijke situatie de weg van gesprek en vermaan dient te gaan;
 3. dat wanneer een kerkenraad in eigenmachtig handelen volhardt en het om een fundamenteel geschil gaat, volgens deputaten kerkorde en kerkrecht de weg van de tucht over ambtsdragers gegaan moet worden;

overweegt voorts

 1. dat de commissie verschillende vragen stelt bij de notitie van deputaten kerkorde en kerkrecht;
 2. dat in samenwerkingsgemeenten dilemma’s worden ervaren rondom divergerende besluiten van kerkverbanden;

is van oordeel

 1. dat het in een kerk met een presbyteriaal-synodaal stelsel van kerkregering van het grootste belang is dat de kerken zich houden aan dat wat in gezamenlijkheid is afgesproken, behoudens het recht van appel of revisie;
 2. dat de kerken elkaar mogen aanspreken op wat volgens het ondertekeningsformulier voor ambtsdragers beloofd is;
 3. dat de synode van 1998 het toenmalige minderheidsrapport niet principieel veroordeeld heeft, maar wel degelijk heeft afgewezen en dat het daarin verwoorde standpunt geen kerkelijke legitimiteit heeft;
 4. dat er allereerst verootmoediging en onderling geestelijk gesprek nodig is in de kerken, zoals eerder is uitgesproken;
 5. dat de notitie van deputaten kerkorde en kerkrecht goede bouwstenen bevat, maar ook nog vragen openlaat en samen gelezen zal moeten worden met de opmerkingen van de commissie en het rapport van de commissie kerk-zijn;
 6. dat er verder onderzoek nodig is hoe de kerken hebben te handelen als kerkenraden voortgaan op een weg van eigenmachtig handelen en het negeren van kerkelijke uitspraken;
 7. dat de dilemma’s van samenwerkingsgemeenten rondom divergerende besluiten van kerkverbanden onze gezamenlijke moeite is, en in het zusterlijk meeleven met samenwerkingsgemeenten intensiever aandacht vanuit het kerkverband behoeven;

besluit

 1. uit te spreken dat kerkenraden geen beroep kunnen doen op een standpunt dat door de synode niet is overgenomen, om op die wijze een handelwijze te legitimeren;
 2. uit te spreken dat een kerk haar plaats binnen het kerkverband heel moeilijk, zo niet onmogelijk maakt als zij zich niet voegt naar de beslissingen van meerdere vergaderingen op punten die door de kerken gezamenlijk als principieel geduid worden;
 3. de classes op te roepen conform art. 44 K.O. geduldig en in liefde het gesprek aan te gaan en vermaan (vanwege zonde tegen ten diepste de liefde) toe te passen als kerken op het gebied van ‘vrouw en ambt’ eigen wegen gaan;
 4. uit te spreken dat kerkelijke eenheid zich nooit verdraagt met plaatselijke eigenzinnigheid, en dat deze laatste – op punten waar het gezamenlijk verstaan van de Schrift in het geding is – op zichzelf reden voor censuur over ambtsdragers is, en daarom omwille van de eenheid in het kerkverband een dringend appel te doen op de kerken (ook samenwerkingsgemeenten) zich te houden aan de synodale besluiten, het broederlijk samenleven te erkennen door moeiten met besluiten in de kerkelijke weg aan de orde te stellen, en bij ongevoeligheid hiervoor of voortgaand afwijken classicaal indringend te vermanen;
 5. uit te spreken dat broeders en zusters die op het punt van ‘vrouw en ambt’ een visie hebben die afwijkt van de synodale besluiten, hun plaats in de kerken voluit kunnen blijven innemen, maar dat van hen verwacht mag worden dat zij zich voor de kerkelijke praktijk voegen naar de besluiten van de synode;
 6. de ingestelde taakgroep (zie besluit A 6) tevens op te dragen (a) het gesprek te voeren met kerkenraden die vrouwelijke ambtsdragers hebben aangesteld of dat overwegen, (b) aan kerkenraden en classes mogelijkheden aan te dragen voor het voeren van het kerkelijk gesprek over ‘vrouw en ambt’ en hierin desgewenst te assisteren; en (c) op basis van het rapport van de commissie kerk-zijn, de commissierapporten en de notitie van deputaten kerkorde en kerkrecht (en waar nodig in samenspraak met deze deputaten) te onderzoeken hoe de kerken hebben te handelen als kerken op deze weg zouden voortgaan en daarover de synode van 2024 van advies te dienen; (d) bij dit alles bijzondere aandacht te hebben voor de positie van samenwerkingsgemeenten.

[Aangenomen met 33 tegen 18 stemmen]

[Slot]

met betrekking tot alle besluiten uit dit rapport:

van deze besluiten en de totale rapporten die eraan ten grondslag liggen kennis te geven aan:

 1. alle gemeenten, met een begeleidend schrijven waarin de kerken tevens gewezen worden op de rapporten uit 1998 en 2001;
 2. de particuliere synode van het Westen;
 3. de particuliere synode van het Oosten;
 4. de kerkenraad van Gouda

Stemming over het integrale geamendeerde voorstel

Aangenomen met 32 tegen 19 stemmen

NOOT

3 In het voorstel worden drie commissies genoemd: de door de synode ingestelde commissie (7) die de vragen rond ‘vrouw en ambt’ had te behartigen, de door de synode ingestelde commissie kerk-zijn en een in te stellen taakgroep. Wanneer gesproken wordt over ‘de commissie’ wordt daarmee de eerste commissie bedoeld. Wanneer een van de andere commissies wordt bedoeld, wordt dat expliciet aangegeven.

LEER PREDIKING: NGB artikel 32 – Die orde en tug van die kerk

Lees: Matteus 15:1-20

NGB artikel 32: Die orde en tug van die kerk

Teksverse: “Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het: Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af. Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is. En Hy het die skare na Hom geroep en vir hulle gesê: Luister en verstaan!” Matt. 15:7–10)

Tema: NGB 32 leer die ‘gereformeerde beginsel van die erediens/aanbidding’, teenoor die eiewillige godsdiens

(Preekopname: GK Carletonville, 2022-03-20, nota: let wel, die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie, die notas is nie volledig nie, die audio preek is die volledige preek).

Aflaai (regs kliek): NGB art. 32 (Matt. 15:7-10)

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Ons Here Jesus se grootste teëstanders op aarde,

tydens sy drie jaar lange bediening,

was nie die heidene nie, ook nie die politieke leiers van sy dag nie,

nie Pilatus en Herodes nie, al het hul hul rol gespeel om hom te vervolg en dood te maak (Hand. 4:27), maar dit was …. die godsdienstige leiers van sy dag, die getroue sinagoge gangers,

kerkgangers van sy dag… die Skrigeleerdes, die Sadduseers en dan veral die Fariseërs.

In Matt. 15 hoor ons van die skrifgeleerdes en Fariseërs wat Jesus kom aankla,

dat die dissipels sogenaamd die oorleweringe van die ou mense kom oortree met hul gebruike.

En dan is Jesus se antwoord nie … jammer, my dissipels is bietjie te wetties, nie of dat Jesus vir hul sê ja, julle is goeie onderhouders van my wet nie,

maar Hy kla hulle aan dat hul die Here, die Wetgewer, ons Vader, juis nie dien van harte volgens sy BEVEL nie, dus volgens sy goeie, regverdige, heilige wet nie, v.4, die vyfde gebod:

Want God het bevel gegee en gesê: Eer jou vader en moeder; en: Hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe.” (Mt 15:4)

Die Fariseër het gedink dat die uiterlike handeling van iets doen vir God doen,

die eer van hul ouers vervang, sodat die vyfde gebod eer nie meer so belangrik is nie.

Hulle maak die 5de gebod kragteloos, deur by te voeg, of vervang of weg te laat.

En hul plaas hul eiewillige idees en dien van God en die naaste in God se wet en wil se plek, verse

6-9,

So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering. Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het: Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af. Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.” (Matt. 15:6–9)

O geliefdes, hierdie is seker een van die grootste dwalinge van ons tyd, hulle wat beweer:

“… die Fariseërs was werklik getroue bybelse onderhouers van God se wet van harte soos God dit bepaal het …. maar nou dat Jesus gekom het, onderhou ons nie meer noukeurig God se wet of bevele nie!”

Feite is, soos Jesus hier stel, was die Fariseërs nie ware getroue onderhouers van die wet nie,

ja, hulle het die boeke en rolle gehad, uiterlik bestudeer, baie dinge het hy dalk heeltemal raakgevat (bv. teen die vrysinnige Sadduseërs), sien Matt. 23:1-3, maar die wese het hul gemis, en dit is:

– dat hul nie raakgesien het dat die wet self kan jou nie red nie, was nooit die doel van die wet van Moses nie,

– hulle het bygevoeg en weggevat na eie goeddunke (sien HK v/a 91) van die wet se wese: liefde tot God en die naaste,

– hulle het totaal gemis, dat die wet heeltyd gewys het, geprofeteer het van Jesus, die ‘einde’ (die doel) van die wet (Rom. 3:21-32),

– hulle het uiterlik die wet onderhou, maar nie innerlik van harte nie.

Kyk hoe stel Stefanus dit in Hand. 7,

Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het dié gedood wat vooraf die koms verkondig het van die Regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het; julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het en tog nie onderhou het nie!

Stefanus is gedood omdat hy geleer het,

die OT, ook die wet getuig en roep na Christus, en

dat die Fariseërs, wat hul roem op die wet, juis nie die wet onderhou nie.

Hulle onderhou nie die Woord,

a) deur te glo in Jesus alleen as hul redding nie,

EN:

hul onderhou nie God se gebooie, bevele soos God dit gegee het nie.

Hulle probleem is niks anders as ‘eiewillige godsdiens‘ nie.

Dus, ons roem op die Here, maar soos ek wil of ons wil… EIE willig, eie goeddunke.

Jesus noem die kenmerke van eiewillige godsdiens van die Fariseers in Matt. 15:

– oortree God se gebod ter wille van oorleweringe, v. 3

– verdraai God se wet, om ongehoorsaam te wees in die wese en bedoeling van die wet, v. 4-6

Vandag se fariseërs: ons leef in nuwe tye = die Bybel, evangelie, wet moet aanpas … na ons eie goeddunke en nuwe ‘interpretasie’:

– uiterlik God se wet nakom, maar nie innerlik van harte nie, v. 8

– Leringe, idees van mense vervang God se Woord, gebod en bevele.

In antwoord op hierdie farisieëragtige dwaling, wat ons almal se harte bedreig,

het gereformeerde gelowiges en kerke deur die eeue,

in navolging van die Skrif baie duidelik geleer:

Jesus se koms het ons kom red van eiewilligheid, eie goeddunke, eie ‘goeie maar verkeerde bedoelinge’ …. sodat ons nou in dankbaarheid volgens sy gebod en bevele sal leef.

As jul my liefhet, bewaar my gebooie, Joh. 14:15.

Ons kan en mag nie redeneer, soos baie onkundig en self eiewillig en kwaadwillig redeneer:

Solank ek gered is, of Jesus liefhet, gee dit nie om hoe ek Hom dien of hoe ek lewe nie.

Nee, dit is eiewillige godsdiens, dit is fariseër godsdiens.

Ek moet met ‘n wedergebore dankbare hart, die Here dien deur sy Gees volgens sy bevele.

En dan geliefdes, soveel te meer, as dit gaan oor die kerk, die heilige vergadering van Christus.

Dit is wat ons hoor en leer hier in NGB artikel 32, van die ware kerke van Christus:

nou dat ons gered is (art. 16-26),

nou dat ons saam vergader en aanbid soos die Here beveel het, art. 27-29,

volgens die regeerwyse wat Hy leer, art. 30, 31, nou moet ons Hom as kerk,

almal maar dan ook in die besonder, ook en veral die kerkraad

HOM DIEN VOLGENS WAT HY BEVEEL HET IN DANKBAARHEID, EN BAIE VERSIGTIG WEES OM NOUKEURIG DAARVAN AF TE WYK NIE.

Dit is ware liefde volgens sy gebooie, Joh. 14:15

DIT is die groot leersaak vir vanoggend:

– net soos my redding moet lei na nederige dankbare gehoorsaamheid saam my gesin,

volgens sy Gees en Woord,

– so ook saam vir die hele gemeente saam, onder leiding van die kerkraad.

NGB art. 2 en 25; v/a 91 HK geld algemeen vir hele lewe, 1 Kor. 10:31,

maar NGB 7 en HK Sondag 35 vir die erediens/aanbidding in die besonder

(sien MINISKAKEL laaste bladsy vir meer bronne oor die ‘gereformeerde beginsel vir die erediens/aanbidding)

Daarom (in navolging van die vorige 4 sake geleer by NGB artikel 30/31 se prediking),

5) God is ‘n God van orde, 1 Kor. 14:33, 40 en wil ook hê dat sake en dinge ordelik in sy gemeente geskied VOLGENS sy bevele = sy Woord

Ons glo verder dat die regeerders van die kerk, al is dit nuttig en goed om onder mekaar ‘n bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf, tog noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus, ons enigste Meester, vir ons ingestel het nie.”

Ons belydenis leer hier wat later genoem word, die ‘gereformeerde beginsel van die erediens/aanbidding/kerk’ (sommige noem dit die regulerende beginsel van die erediens, sien art. 5 en 7 en 25) = om die Here te dien soos Hy beveel, nie volgens oorlewering van mense nie, maar volgens sy wil.

Daar is sekere wesentlike elemente wat God beveel, waarvan ons nie mag afwyk nie,

en ja, daar is nuttige en goeie dinge vir ‘n bepaalde orde wat gehandhaaf word,

en wat van tyd tot tyd kan verander (bv. hoe laat ons erediens hou, waar ons vergader, ens.)

maar dit mag nie God se bevele vervang of opsy skuif nie: bv. preek, sing, bid, nagmaal, doop, ens.).

Die Woord bepaal die beginsels, Jesus se bevele, in Gen – Op, moet ons noukeurig op let.

En die belydenis wil die beginsels, leringe saamvat, die Kerkorde wil dit prakties laat gestalte kry.

Daarom dat die belydenis vermaan, waarsku:

“En daarom verwerp ons alle menslike versinsels en alle wette wat mense sou wil invoer om God te dien en om, op watter manier ook al, die gewetens daardeur te bind en te dwing.”

Hoor u die woorde van ons Here Jesus van Matt. 15 hier in ons belydenis:

pasop vir die fariseer gees, wat wil byvoeg en/of wegvat wat die Here beveel…

Kyk hoe word op ‘n paar ander plekke hierdie gereformeerde beginsel van aanbidding bely.

Dit word verwoord in NGB art. 7 en HK Sondag 35, v/a 96

Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie2 – ja, al was daar ook ‘n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus sê (Gal 1:8). En aangesien dit verbode is om iets by die Woord van God by te voeg of daarvan weg te laat (Deut 12:32) 3, blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is4.

Vraag 96: Wat eis God in die tweede gebod? Antwoord: Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie1 en Hom op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie2.

Calvyn in sy Institusie I,4,10,23 vermeld eerbied vir God is daarin geleë “wanneer ons in sy aanbidding eenvoudig volg wat Hy ons gebied sonder om ons eie uitvindings daarmee te vermeng … nie regs of na links af te wyk nie… (NGB art. 32) … selfs al sou daar in die een of ander eiewillige diens geen openlike goddeloosheid te voorskyn kom nie, word dit nogtans streng deur die Gees verdoem omdat dit van God se gebod afgewyk het…”

Rome en Lutherane sê: solank God dit nie verbied nie, kan toegelaat word.

Gereformeerdes (behoort te sê…): as God dit nie beveel vir die erediens nie, mag dit nie.

God beveel noukeurig die basiese beginsels/elemente van die erediens, nie die detail altyd nie: beveel sang – Psalms as inhoud; beveel aanbidding, gee die dag daarvoor… ens.

Teenoor hierdie siening van Rome en Lutherane, het die Calvinistiese reformasie van Zwingli, Calvyn en Knox (en die gereformeerde kerke wat hul sou volg) gestaan: “… verder het (Zwingli) die predestinasieleer bely en in die erediens van dieselfde standpunt as Calvyn uitgegaan, naamlik dat alles verwyder moes word wat nie uitdruklik in die Heilige Skrif voorgeskrywe word nie.” (S. Du Toit, Kerkgeskiedenis)

Daarom behels die gees van NGB artikel ook noukeurige wysheid, want ‘n klomp gewetens wat saam aanbid moet bly by waaroor almal sekerheid het, bv. die sang, die Psalms, daarom dat Calvyn en Totius vermeld in hul pro Psalms skrywes:  … die beste en veiligste is die Psalms … in Gods huis, Gods Woord op te sing…

GOEIE DEBAT TUSSEN WAT DIE BEPAALDE INHOUD IS VAN ELKE ELEMENT, MAAR AS DIE ‘GEREFORMEERDE BEGINSEL VAN DIE EREDIENS VAN NGB ART 7, 32 EN HK SO. 35 OOK VERWERP WORD, DAN IS ENIGIETS MOONTLIK EN TOELAATBAAR, DAN VERVAL ONS EREDIENSTE AL MEER IN FARISEERAGTIGE EIEWILLIGE AANBIDDING IN STRYD MET V/A 91, HK.

(Sien hierdie artikel oor Gereformeerde Aanbidding).

6) Eenheid in die gemeente, een in leer, diens en tug ook belangrik. Ons moet vir die gemeente wat saam aanbid alleen onderhou wat volgens God se bevel is, nie elkeen se eie sake nie

“Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder en om alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou.”

So, daar kan baie nuttige dinge wees wat opsigself nie verkeerd is nie, maar die eenheid in die Skrif en saam aanbid is so belangrik.

Bly by die bevele, nie menslike oorleweringe wat verdeel soos Fariseërs gedoen het nie.

Ons BIND aan die Skrif alleen…. nie ‘n 67ste Boek nie, ons bind aan Psalms alleen, Tien Gebooie alleen, rusdag alleen, …. sien bl. 4 van Miniskakel vir bronne.

7) Die kerkregering is ook daar om te tug volgens sy Woord, 3DE KENMERK VAN DIE WARE KERK

“Daarvoor is nodig die ban en alles wat daarmee saamhang, toegepas ooreenkomstig die Woord van God.”

Dit het ons reeds gehoor in NGB art. 29, een van die ware kenmerke van kerkwees, is die liefdevolle tug toepassing van die kerk.

Onthou almal tug = vermaan met die Woord, maar die kerkraad moet ook as hul dit goedink die pad loop soos ons dit verwoord in HK Sondag 31 asook die KO artikels 71-81.

Behalwe Matt. 18:16-20 se beginsels, ook sien ons die oproep tot tug regdeur die pastorale briewe, die hele Skrif, sien 1 Tim. 5:19 en 5:24,25

Jesus vermaan en tug heeltyd, hier in Matt. 15 impliseer sy woorde aan die Fariseers dat leer EN lewe belangrik is, daarom uiterlik wet onderhou en innerlik, sien verse 18-20… beide belangrik.

Vermaning en tug deur die Woord, lewenslank.

Vers 10: Luister en verstaan = bekeer julle as jul God se woord en wet verdraai vir ongehoorsaamheid, vir eiewilligheid.

Jesus waarsku teen valse profete en valse leiers, vers 12-14…

Toepassings

Die gereformeerde beginsel van aanbidding, art. 32 is vir ons goed en bewaar ons gewetens teenoor God en mekaar.

Onthou, as ons SAAM aanbid, baie gewetens betrokke.

Goeie gesprekke en besinning oor onderskeid tussen elemente wat God beveel,

en die presiese inhoud (sang, feesdae … vryheid)

MAAR ons moet as gereformeerdes die rykdom van NGB art. 32 aanbid besef en vashou,

en leer wat gelowiges deur die eeue geskryf en geleer het uit die Skrif oor die ‘gereformeerde beginsel van die erediens/aanbidding’.

Calvyn skryf aangaande die erediens:

          ” Ek weet hoe moeilik dit is om die wêreld te oortuig dat God alle maniere om Hom te vereer wat nie uitdruklik in sy Woord goedgekeur word nie, afkeur. Die teenoorgestelde oortuiging kleef hulle aan –asof dit in hulle murg en bene vassit – dat wat hulle ookal doen vanself aanvaarbaar is, solank dit maar ‘n soort ywer vir die eer van God vertoon. Maar aangesien God dit wat ons doen uit ywer om Hom te vereer, maar wat verskil van sy bevel, nie net as waardeloos beskou nie, maar dit eenvoudig verafsku … waarom dit dan doen?  Die woorde van God is duidelik en seker: ‘om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer’, en ‘tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is (1 Sam.15:22; Matt.15:9). Elke byvoeging tot Sy Woord, is ‘n leuen. Blote ‘eiesinnige godsdiens’ (ethelothreskeia) is nietigheid.’ ”

Ons bely gereformeerde aanbidding dan ook eksplisiet en implisiet in ons belydenis, o.a. NGB artikel 7; artikel 32; 34, 35 en vraag en antwoord 91 en 96 van die HK

Mag die Here opnuut reformasie van die aanbidding en erediens gee, dan sal die reformasie van die res van die lewe volg, tot sy eer en heil van die naaste!

 AMEN.

LEER PREDIKING: NGB artikel 31 – Die ampsdraers van die kerk

Lees: 1 Tim. 1:15; 3:1,15; 5:17-25

NGB artikel 31: Die ampsdraers van die kerk

Teksverse: “LAAT die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer. Want die Skrif sê: Jy mag ’n os wat graan dors, nie muilband nie; en: Die arbeider is sy loon werd. Moenie ’n beskuldiging teen ’n ouderling aanneem nie, behalwe op die getuienis van twee of drie. Bestraf die wat sondig, in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees.” (1 Tim. 5:17–20)

Tema: Die ampsdraers van die kerk

(Preekopname: GK Carletonville, 2022-03-06, nota: let wel, die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie, die notas is nie volledig nie, die audio preek is die volledige preek).

Aflaai (regs kliek): NGB art. 31 (1 Tim. 5:17-20)

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Ons het by die behandeling van NGB art. 28&29 gehoor vanuit Hand. 20:27, dat ons die hele raad van God moet verkondig en leer.

Sentraal daarin is om die goeie nuus, die evangelie van Jesus Christus te hoor, hoe ons verlos word van sonde,  ongeregtigheid en die straf daarop, die oordeel van God, sodat ons die ewige lewe kan be-erwe.

Maar deel van die raad van God is om alles te leer wat nodig is, om tot eer van God en tot heil van ons naaste te lewe, ook in die kerklike lewe, soos ons dit ook bely daar in NGB art. 2.

Ons moet leer wie God Drie-enig is, wat die Bybel is, waar alles vandaan kom, waar die sonde vandaan kom, die boosheid van die verlore mens, en dan hoe ons dan deur God se genadige uitverkiesing en reddend werk in Christus gered word.

Dit het ons alles al geleer in NGB art. 1-26.

En nou, deel van die raad van God wat ons besig is om te leer, is oor wie en wat die kerk is:

NGB art. 27: die kerk is almal wat deur die bloed van Christus gered word.

NGB art. 28: ons is verplig om by die kerk, waar hy plaaslik gestalte kry, aan te sluit.

NGB art. 29: die drie kenmerke van die ware kerk.

En nou is ons by art. 30-32, wat handel oor die die regering van die kerk, die ampsdraers en die orde en tug van die kerk.

Ons het reeds begin leer met die behandeling van NGB art. 30 se preek, dat ongeag dat alle gelowiges, konings, priesters en profete is en self ook moet regeer deur sy Gees en Woord, dat die Here deur al die eeue, maar final nou in die NT, vir ons hierdie drie besondere ampte gegee het, naamlik diakens, ouderlinge en herders/bedienaars van die Woord.

Dit is begrond veral in 1 Tim. 3, waar ons leer van ouderlinge en diakens, en hul vereistes.

En nou kom ons vanoggend by artikels 31 en 32, wat volgens die Skrif, die gereformeerde kerkregering uiteensit, en ons gaan 7 beginsels hier raaksien wat wesentlik deel is van ons kerkregering tot eer van God en die dien van die gemeente.

(Eers 4 beginsels vandag en volgende keer by art. 32 die laaste drie)

“Maar, heel eerstens, die belangrike saak geliefdes, om raak te sien. Baie wil redeneer, dat om deel van die kerk te wees, dus te glo (NGB. art. 16-23) is wesentlik belangrik, NGB art. 27-29 ook dalk nog… maar HOE die kerk regeer word, wie in die ampte dien, die orde en tug is nie so belangrike saak nie, daarom dat bv. baie redeneer in ons dae:

… solank die Woord net verkondig word in die eredienste, maak dit nie saak wie dit is nie, kan sommer enige gelowige wees, dus nie net bekwame manne wat geroep word nie, maar ook susters.

Maar, kyk wat die Skrif hier stel in die pastorale briewe: ….

1 Tim. 1:15 … “Dit is ’n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.”

= belangrike wesentelike geloofsaak waaroor ons moet saamstem.

1 Tim. 3:1 … “DIT is ’n betroubare woord: as iemand na ’n opsienersamp verlang, begeer hy ’n voortreflike werk.”

= belangrike wesentlike geloofsaak waaroor ons moet saamstem.

Nie in dieselfde verhouding nie, want eersgenoemde is wesentlik saligmakend belangrik, en laasgenoemde ter wille van die orde en heil van die kerk, is wesentlik ordelik gehoorsaam belangrik … maar albei is belangrik om te handhaaf tot eer van God en die heil van die kerke.

Daarom het ons algemene sinode besluit, na 30 jaar of meer se studie, dat die kwessie van wie in die ampte dien, veral van predikant en ouderling, is ‘n saak waaroor al die kerke en dus kerkverband moet saamstem.

SO geliefdes, nie net bv. NGB art. 16-23 = verlossingsake, maar ook kerkwees en kerkregering sake (art. 27-32), moet gereformeerdes saam glo en onderhou, dit is wesentlike bindende sake vir kerke wat saam in verband (verbond) is, omdat ons glo dit is wat die Skrif leer.

So, hier is 7 sake oor ons kerkregering vanuit NGB art. 30-32:

1) Ons glo aan die 3 ampte beskouing

Ons glo dat die bedienaars van die Woord van God, die ouderlinge en die diakens tot hulle ampte verkies moet word deur middel van ‘n wettige verkiesing deur die kerk, onder aanroeping van die Naam van God en in goeie orde, soos die Woord van God leer.”

In die prediking by NGB art. 30 het ons gesien hoe die Skrif se ampte ontwikkel het van die OT na die NT, totdat ons God se finale openbaring kry daaroor in die NT, veral die pastorale briewe

In 1 Tim 3 kry ons die twee ampte van ouderling en diaken.

En dan soos die Here in sy voorsienigheid gegee het dat die diakonie amp ontstaan, sien Hand. 6, so het dit ook gebeur met die amp van leraar of predikant, iemand wat ‘n ouderling is, maar dan in die besonder gefokus is op die bediening van die Woord en sakramente.

Die begronding daarvan, deur gereformeerdes deur die eeue, is 1 Tim. 5:17,18 (lees)

Ouderlinge moet ge-eer word, en dan word daar vermeld  “veral die wat arbei in woord en leer”

Die woord ‘arbei’, wil wys wat veral gefokus is, toegewy is, afgesonder is, op die bediening van die Woord = leraars, herders, predikante.

En die konteks wys dit ook uit, v. 18 wil dan wys dat hul versorging nodig gaan hê (lees), omdat hul ‘voltyds = veral’ arbei in ‘woord en leer’

En Paulus skryf op ander plekke daarvan, hyself was enkel, en het nie die voorreg gebruik nie, maar vir ander (met gesinne en uitgawes), is dit nodig, God leer dit.

Iemand wat dan voltyds sy tyd en kragte aan die bediening gee, word dan deur gemeentes versorg, en daaruit vloei geliefdes, wat ons in ons DKO kry, sien artikels 1-20 wat ‘n praktiese uitwerking daarvan is, wat natuurlik in detail aangepas kan word, byvoegging of weglating na gelang van tye en omstandighede, solank die beginsel van versorging bly (sien KO art. 86)

2) Die ampte moet wettig verkies word volgens wat die Skrif leer, van hulle wat geroep word tot die besondere ampte

“Ons glo dat die bedienaars van die Woord van God, die ouderlinge en die diakens tot hulle ampte verkies moet word deur middel van ‘n wettige verkiesing deur die kerk, onder aanroeping van die Naam van God en in goeie orde, soos die Woord van God leer. Daarom moet elkeen terdeë daarteen waak om hom met onbehoorlike middele in te dring. Hy moet wag totdat hy deur God geroep word, sodat hy van sy roeping oortuig kan wees en sekerheid kan hê dat dit van God kom.”

Daarom praat gereformeerdes, van ‘n innerlike roeping wat moet plaasvind, asook ‘n uiterlike roeping. Dit is albei, nie net die een of die ander nie.

Die innerlike roeping is die gawes wat God gee asook die innerlike oortuiging wat Hy in die hart plaas, dit is subjektief van aard, 1 Tim. 3:1.

“DIT is ’n betroubare woord: as iemand na ’n opsienersamp verlang, begeer hy ’n voortreflike werk.”

Ja, soos baie ervaar het, is daar baiemaal worsteling en stryd of iemand geroep is tot die besondere ampte, maar daar is dus ‘n aspek van verlange en begeerte om te dien…

Maar dan moet die gemeente ook roep, aanwys, Christus roep deur sy kerk:

In Hand. 6 het ons gesien hoe die gemeente diakens verkies.

Ons hoor gereeld van die gemeentes wat ouderlinge aanstel en uitstuur, Hand. 15 vir ‘n bepaald taak.

Ons lees van 1 Tim. 4:14 van die handoplegging van die ouderlinge, dus hul ‘opsig en tug’ verantwoordelikheid, sien dit saam met die woorde van 1 Tim. 5:22 se woorde van versigtigheid = beoordeling, verantwoordelikheid, ens.

Dus die gemeente roep uiterlik en stuur.

Ons verwerp die selfaangestelde leraars en ouderlinge, sektes van huiskerke, ens., wat hulself roep en aanstel sonder die gemeentes se betrokkenheid.

Beide innerlike en uiterlike roeping nodig, van God en deyur God en sy kerke.

In art. 22 van ons KO word die verkiesing van ampsdraers soos volg verwoord:

Die ouderlinge word deur die gemeente onder die leiding van die kerkraad verkies volgens die reëling wat daarvoor plaaslik in gebruik of deur die kerkraad vasgestel is. By hierdie reëling staan dit elke kerkraad vry om vooraf aan die gemeentelede geleentheid te gee om die aandag op geskikte persone te vestig en om saam met die diakens vir die verkiesing die nodige aantal ouderlinge aan die gemeente vir approbasie voor te dra of om tweetalle of ‘n dubbele getal te stel waaruit die gemeente die nodige aantal kies. Die verkose broeders word, nadat hulle name verskillende male afgekondig is en geen wettige beswaar ingekom het nie, bevestig volgens die formulier wat daarvoor vasgestel is.

Ja, die Woord gee vir ons die duidelike beginsels van kerkregering, maar nie die detail van uitvoering nie, daarom dat ons vaders dit so verwoord het “reëlings wat plaaslik is” … baie kandidate = verkiesing; min kandidate= approbasie, goedkeuring van die gemeente, volgens die standaard van die hele Skrif, in die besonder 1 Tim. 2-5 vereistes.

3) Christus is die enigste Hoof van die kerk, die ampsdraers is bedienaars van sy gesag, nie die gesag self nie

“Verder, wat die bedienaars van die Woord betref: hulle het, op watter plek hulle ook al mag wees, een en dieselfde mag en gesag, omdat hulle almal dienaars van Jesus Christus is – die enigste algemene Opsiener en die enigste Hoof van die kerk.”

Ons het hierdie reeds geleer by NGB art. 30 se tema, volgens Ef. 1:21-23, Christus is die enigste Hoof van sy kerk, dus ampsdraers is bedienaars van sy wil en gesag, nie die gesag en bron self nie.

Die ampte se roeping verskil in take en ‘fokusse’ (1 Tim. 5:17), maar hul waarde is dieselfde, gelyke gesag volgens sy Woord.
Filp. 1:1 ‘PAULUS en Timótheüs, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filíppi is, saam met die opsieners en diakens’
1 Tim. 5:17 = alle ouderlinge moet ge-eer word, die ‘veral’ wys op fokus/tyd en v. 18, versorging, nie meer waarde of hoër gesag nie.
Geen rangorde of hierargie nie… in die praktyk moet ons pasop vir ‘dominiees kerke’ of ‘hoof ouderling’ kerke, kyk hier pragtig word hierdie bybels gereformeerde beginsel van kerkregering verwoord en gehandhaaf:
“Geen kerk mag oor ander kerke, geen bedienaar van die Woord oor ander bedienaars van die Woord, geen ouderling oor ander ouderlinge en geen diaken oor ander diakens enige heerskappy voer nie.” (Dordtse kerkorde art. 84)
Pasop egter ook vir die gevaar om hierdie beginsel te misbruik om nie te buig voor Christus en sy Woord nie, waar predikante en/of gemeentes eiewillig en in stryd met die Skrif besluite neem, en sogenaamd  ‘vryheid/akkomodasie/verdraagsaamheid’ soek vir hul onbybelse en ongereformeerd kerkordelike besluite … soos sommige gemeentes tans in ons kerkverband doen, wat in stryd met die Skrif, belydenis en KO susters as ouderlinge verkies.

4) Ons eer die besondere ampte, omdat dit God se regering is oor ons in sy gemeentes

“Verder sê ons, met die oog daarop dat die heilige bevel van God nie verkrag of geminag sal word nie, dat elkeen vir die bedienaars van die Woord en die ouderlinge van die kerk besondere agting moet hê ter wille van die werk wat hulle doen en sover moontlik sonder murmurering, twis of tweedrag in vrede met hulle moet saamleef.”

Ons lees daarom in 1 Tim. 5:19, “Moenie ’n beskuldiging teen ’n ouderling aanneem nie, behalwe op die getuienis van twee of drie.

Dit geld vir enige regsaak of saak tussen gelowiges, maar ook om die ampte te beskerm.

Ja, ampsdraers kan hul roeping/amp misbruik, en moet aangespreek word, daarom het ons Kerkorde 79-81

Kyk die waarskuwing oor ampsdraers in 5:22.

Maar baiemaal is dit kwaadwillige lidmate wat nie die Woord wat ampsdraers bedien wil aanvaar nie, hul probleem is eintlik met God se regering, en dan wil hul dit ‘n persoonlike saak maak van ‘n ampsdraers ‘wat nie van hul hou nie’, en dan word die ampsdraers aangeval of valslik beskuldig … dit is selfs met Jesus gedoen, hoekom nie sy diensknegte nie?  Sien v. 24-25, daarom:

MAAR ons vra julle, broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan;” (1 Thess 5:12)

In die prediking volgens die tema van NGB art. 32, staan ons stil by die volgende beginsels

5) God is ‘n God van orde, 1 Kor. 14:33, 40 en wil ook hê dat sake en dinge ordelik in sy gemeente geskied = gereformeerde begingsel van aanbidding/erediens

6) Ons moet vir die gemeente wat saam aanbid alleen onderhou wat volgens God se bevel is, nie elkeen se eie idees nie

7) Die kerkregering is ook daar om te tug volgens sy Woord

Ons almal, maar veral huidige ampsdraers moet hierdie 7 sake of beginsels uit die Skrif leer.

Ouers vir hul jongseuns wat moontlike ampsdraers gaan wees in die toekoms.

Die doel van alles: God se eer, heil van die gemeente,

Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, ’n pilaar en grondslag van die waarheid.” (1 Tim 3:15)

Mag die Here ons ook toerus, sodat ons sal weet hoe om ons gedra in die huis van God.

 AMEN.

LEER PREDIKING: NGB artikel 30

Die Christusregering deur regeerders van die kerk

Lees: Efesiërs 1:21-23; 4:11-16

NGB artikel 30: Die regeerders van die kerk

Teksverse: “En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegeeEn Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus … terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,” (Ef. 1:22; 4:11,12,15)

Tema: Die Christusregering deur die regeerders van die kerk

(Preekopname: GK Carletonville, 2022-03-06, nota: let wel, die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie, die notas is nie volledig nie, die audio preek is die volledige preek).

Aflaai (regs kliek): NGB art. 30 (Ef. 1:22)

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Ons het uit die Skrif geleer, met die prediking oor die temas van NGB 16-26,

dat die Vader vir hom ’n volk, ’n kerk uitverkies het vanuit die ewigheid,

om in en deur die geskiedenis gered te word,

op grond van die volkome priesterskap, koningskap, profeetskap van sy Seun,

deur die kragvolle werk van die Heilige Gees.

Daarvan het ons gelees in Ef. 1:1-14.

Ons bely dit samevattend in v/a 54 van die HK,

Vraag: Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk?

Antwoord: Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir Hom ‘n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en Woord4 in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou en dat ek daarvan ‘n lewende lid is en ewig sal bly.

Christus is nie net die Redder van sy kerk nie, maar ook die enigste Hoof en Regeerder van sy kerk, wat deur die Vader aangestel is,

bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.” (Ef. 1:21–23)

SO, Jesus, nie die Pous nie, nie mense nie, nie die staat nie, nie die predikant of kerkraad nie, maar Jesus alleen is die enigste Hoof en Koning van sy Kerk

Maar, hoe regeer Jesus sy kerk?

Deur sy Gees én Woord, deur sy kinders in die amp van gelowige,

maar dan in die besonder deur die ampte of dienste wat Hy daar,

deur die hele Skrif op verskillende maniere in verskillende tye daargestel het.

Ons gaan meer leer oor die feit dat die Here se kerk ’n onsigbare of geestelike aspek het,

én ’n sigbare organisatoriese aspek het, as ons by NGB art. 27-29 gaan stilstaan,

maar ons sien hier duidelik in Ef. 1 vers 4, al die uitverkorenes,

deur alle eeue plekke en tye is sy kerk vir ewig en altyd,

maar Ef. 4, die kerk moet gestalte kry deur die verskillende ampte, v. 11 en verder.

Jesus alleen is die HOOF, ons as gelowiges, in beide amp van gelowige,

maar ook die besondere ampte, moet dan sigbaar die Hoofskap,

die Woord bedien deur die krag van die Gees.

En DAAROM, ons belydenis vanuit die Skrif,  in NGB art. 30 saamgevat,

Ons glo dat hierdie ware kerk ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse wat ons Here ons in sy Woord geleer het, geregeer moet word.

En dan vervolg dit dat ons glo dat die Woord leer dat,

Daar moet naamlik dienaars of herders wees om die Woord van God te verkondig en die sakramente te bedien; ook ouderlinge en diakens om saam met die herders die kerkraad te vorm.

Jesus alleen is die Koning van die kerk,

maar Hy wil hê dat sy gesag, sy wil soos opgeteken in die Woord,

deur wat ons die ‘besondere ampte’ van predikant, ouderling en diakens

bedien word konkreet fisies in sy gemeentes hier op aarde, tot Hy weer kom.

En vandag, mag ons getuies wees van broeders, wat geroep word

en bevestig gaan word in die besondere dienste van ouderling en diaken.

MAAR, nou belangrik geliefdes, vir ons broers wat bevestig word,

reeds bevestig is, maar ook die hele gemeente, die vraag:

Is dit wat ons glo en bely daar in NGB art. 30 maar net ons mening?

Ander kerke doen dit anders, elkeen het maar sy eie manier van doen?

Nee geliefdes, waar ons uitgekom het met die belydenis van hierdie artikel,

is die vrug en samevatting van die geheel van die Skrif,

en hoe die Here ook nou gedien wil word, deur die besondere ampte.

En, daarom, soos ons in die eerste sin bely, dat sy kerke, gemeentes,

“ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse wat ons Here ons in sy Woord geleer het, geregeer moet word”,

wil ons vanoggend baie oorsigtelik daarvan leer uit die Skrif,

om te sien wat ons glo aangaande die bybelse gereformeerde kerkregering,

soos saamgevat in ons belydenis.

DIE OU TESTAMENT

1) In die OT, was die Here se kerk daar, ‘van die begin af’, HK v/a 54,

onder Adam se nageslag, en die HERE roep en stel Abraham direk aan, en so ook die ander aartsvaders , Isak en Jakob, die Here het sy kerk, sy kinders regeer deur die aartsvaders, in hul families, die twaalfstamme wat voortgekom het uit Jakob.

2) Toe die Here later Jakob en sy regeerders, sy mede-regeerders na Egipte stuur,

en hulle daar ’n groot volk word, stuur die Here vir Moses om hul te verlos,

en daar hoor ons reeds van die ‘oudstes’ (Hebr. zagen) wat Israel saam regeer het,

En hulle sal na jou luister. Dan moet jy met die oudstes van Israel na die koning van Egipte gaan, en julle moet vir hom sê: Die Here, die God van die Hebreërs, het ons ontmoet; laat ons dan nou tog drie dagreise ver die woestyn intrek en aan die Here, onse God, offer.” (Ex 3:18; 4:29)

Die woord beteken gewoon mense wat letterlik ouer en/of ervare is,

maar dit wys ook op ’n regeer/leer amp, soos ons sien in Gen. 50

dat die Egiptenare ook ‘oudstes’, dus leiers gehad het, en,

en let op die meervoud (dus meer as een)

3) Belangrik is om te vermeld, wat ons ook dan hoor in Ex. 18, Moses se skoonpa Jetro, wat in God se voorsienigheid, vir hom wys hy kan nie alleen regeer nie, het hulp nodig vir die groot volk,

Maar kies jy uit die hele volk bekwame manne wat God vrees, betroubare manne wat onregverdige wins haat. En stel dié aan oor hulle: owerstes oor duisend, owerstes oor honderd, owerstes oor vyftig en owerstes oor tien;” (Ex 18:21)

En die Here beveel ook die levitiese amp waardeur die priesters ook sekere leer en regeer take verrig het.

4) As die volk later in die land Kanaan is, vind ons ook die koninklike amp wat in onderskeiding was van die profetiese en priesterlike amp, maar baie vermeng ook.

5) Regdeur die OT was daar dan ook wat ons noem ‘buitengewone ampte’ of ‘buitengewone gawes’ waar die Here verskillende mense gebruik het, gelowiges en ongelowiges, om sy profetiese woorde te spreek, dink aan die donkie van Bileam, Miriam wat profeteer, om sekere regeertake eenmalig uniek te beoefen, bv. Debora.

Maar die basiese regering was by Ex. 18:21, ‘bekwame manne wat God vrees’, in verskeie koninklike, priesterlike en profetiese gawes en take.

BAIE belangrik dus, ons kry die ‘oudstes’ van Israel regdeur die OT, tot in die NT tye, waar ons baiemaal in veral die Evangelies lees, van die ouderlinge wat saam die Skrifgeleerdes, Fariseërs, Sadduseers, ens. vergader en regeer het, in godsdienstige sake, maar baiemaal sosio-polities ook.

DIE NUWE TESTAMENT

Ons bely en glo volgens die Skrif, soos saamgevat in bv. HK Sondag 12,

dat al die koninklike, priesterlike en profetiese ampte/dienste volkome

vervul en gehandhaaf is en word deur die Koning van die Kerk, Jesus Christus.

MAAR, Christus as ewige Koning wil deur sy Gees en Woord,

deur ampsdraers ook regeer word, ook in NT tye.

In vervulling en op ander wyses soos die NT openbaar.

Maar,  definitief as Christus dan kom, dan sien ons hierdie verwikkelinge van die

kerkregering vir sy kerk vir die hele NT bedeling wat plaasvind:

1) Jesus as die volkome en Hoogste Apostel (Hebreërboek), roep en stel 12 apostels aan saam met ander 70, later kom Paulus by, om die finale fondament (Ef. 2:20), saam OT te lê, ook Paulus word direk deur Jesus, die Koning van die kerk aangestel, sien Hand. 9, 1 Kor. 15.

EN ná hierdie dinge het die Here weer sewentig ander aangestel, en hulle twee-twee voor Hom uit gestuur na elke stad en plek waar Hy sou kom. (Luk. 10:1)

Jesus direk en deur sy Apostels en dissipels direk het sekere ‘ampsdraers’ aangestel wat die fondamente van die kerk gelê het.

Die Twaalf, die 12 apostels was totaal uniek en eenmalige ‘buitengewone gawes en ampte’ vir die eerste eeu, hulle het direk onder Jesus geleer en direk deur Hom aangestel, maar daardie ‘buitengewone’ amp is nou verby.

Die spreek en tale, wonders gedoen, besondere unieke profesieë om die kerk te vestig het deur hulle

en sekeres wat eenmalik geprofeteer het, sien 1 Kor. 12-14, plaasgevind, en dit is verby.

Ons lees ook in Rom. 12 en Ef. 4 daarvan.

2) In die boek Handelinge, as Christus dan opvaar na die hemel, dan hoor ons alle mag en hemel en aarde, dus in en veral in die Kerk hoort aan Hom en Hom alleen, Matt. 28:18,

maar Hand. 1 en 2 en verder sien ons hoe die kerkregering van die NT in plek kom.

In Hand. 1 sien ons dat ‘n ander apostel, word deur die ander apostels aangestel,

Mattathias in Judas se plek.

Die kerk begin sigbaar vorm aanneem na Petrus se preek in Hand. 2,

baie kom tot geloof, en hulle en hulle kinders word gedoop, Hand. 2:39

En dan hoor ons waarmee die gelowiges besig is,

En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.” (Hand. 2:42)

En daarvoor is tyd, plek/ruimte en die ampte en dienste nodig,

wat alles deur die Apostels plaasvind.

In Handelinge 6 kom ons dan by ‘n groot draaipunt, weens die

versorging wat agterbly van grieksprekende jode,

in die Here se voorsienigheid, ontstaan die diaken diens of amp,

juis sodat die gemeente nie skade lei nie,

en dat die Woordbediening nie skade lei nie,

En die twaalf het die menigte van die dissipels byeengeroep en gesê: Dit is nie reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel; maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord.” (Hand. 6:2–4)

Hierdie manne, broeders, is dan ook deur die apostels aangestel, hande opgelê, v. 6

Ons lees nêrens hoe die ouderlinge amp ‘ontstaan’ het nie,

want dit was heeltyd daar, dit is oorgeneem van uit die OT se oudstes,

en ons lees reeds in evangelies daarvan,

maar dan al meer daarvan in die boek Handelinge, 11:30; 14:23

En dit het hulle ook gedoen en dit deur Bárnabas en Saulus aan die ouderlinge gestuur.” (Hand 11:30)

En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek.” (Hand. 15:6)

Dus in die Evangelies, Christus en sy apostels, Handelinge en ander plekke, sien ons daar is

Apostels en ouderlinge, daar is ook diakens.

U sien die verskuiwings wat plaasvind?

EN NOU BAIE BELANGRIK,

As ons dan by die Pastorale Briewe van Paulus kom,

wat se hele fokus is op die gemeente inrigting en veral kerkregering,

1 Tim. 2 en 3, en 5:17-21, ens., dan sien ons die besondere ampte soos ons dit nou het.

EN onthou dit is Paulus se laaste woorde en wil deur die Gees van die kerk, 2 Tim. 4:6-8

dan sien ons ‘n BAIE belangrike saak, nl.

DAT AL DIE UNIEKE EENMALIGE BUITENGEWONE GAWES, AMPTE EN TAKE

VERDWYN HET, OPGEHOU HET, OMDAT DIE FONDAMENTE GELE IS,

EN VIND ONS DIE TWEE AMPTE, OFTWEL DRIE AMPTE soos

bely daar in NGB art. 30.

Paulus skryf aan 1 Timoteus, 3:15, hoe om in die huis van God te gedra,

aan Titus, om ouderlinge aan te stel.

In 1 Tim. 2:11-15 wys hy wie nie in hierdie ampte kan dien nie

in 1 Tim. 3:1-7 die opsieners (episkopos) ‘n ander woord vir oudstes (presbyterios)

in 1 Tim. 3:8-12 die diakens en hul vroue wat hul help

sodat ons lees in Filp. 1:1, van die gemeente in Filippi, met ouderlinge en diakens,

PAULUS en Timótheüs, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filíppi is, saam met die opsieners en diakens

MAAR, waar is dan die wat die NGB 30 noem ‘dienaars en herders’ wat die Woord en sakramente moet bedien?

Sommige meen daar is nie so besondere amp nie, slegs 2 ampte, nl. ouderlinge en diakens

Die gereformeerde siening soos verwoord in NGB art. 30 is as volg,

algemeen; die profetiese taak en roeping soos gesien in Moses, die profete,

in Timoteus en Titus, asook die ‘engele’ wat aangespreek word in Op. 2 en 3,

asook woorde soos ‘herder, leraars’ van Ef. 4, ‘voorgangers’ van Rom. 12

wys op hierdie ‘besonder amp’.

Alle leraars is ook ouderlinge, sien 1 Pe. 5:1,2 = Petrus aan sy mede-ouderlinge, moet kan leer en regeer, 1 Tim. 3, Tit. 1 maar alle ouderlinge is nie leraars en herders wat die Woord en sakramente bedien soos NGB art. 30 onderskei nie.

Sommige het begin praat van ‘regerende ouderlinge en ander ‘lerende ouderlinge’

maar onthou alle ouderling moet leer en regeer.

Die sentrale teks egter, is 1 Tim. 5:17b,18 waar die onderskeid onder die ouderlinge

is, LEES, wat daar letterlik staan, is: wat VERAL SWOEG IN WOORD EN LEER,

en vers 18, wat verwys na Deut. 25:4 en Jesus se woorde in Luk. 10:7

dat soveel tyd aan die bediening toegestaan word deur sekeres dat hul

omdat hul nie daaglikse werk kon doen nie, versorg moet word.

ONTHOU: Paulus het nie groot gesin en ander take gehad nie, daarom nie gebruik

nie, maar ook hy handhaaf ‘versorging’ in 1 Kor. 9:9-14

SO, reg verstaan 2 of 3 ampte noem, onderskeid in TAAK en FOKUS, nie waardigheid nie, nie ds kerke nie, almal kan leer en regeer met fokus.

BELANGRIK, dit is juis dat die gemeente, skape nie skade lei nie,

en die Here se bedienaars nie skade lei nie,

dat ons ’n Kerkorde het wat al die aspekte van beide gemeente en leraars beskerm.

SO, geliefdes, dit is die oorsig, van OT na NT.

Toepassing:

Bybels-gereformeerde kerkregering verwerp VIDA, apostel sektes of hul wat meen geen besondere ampte is meer nodig nie.

Ja, die ware kerk is alle gelowiges, waar ookal, maar God roep ook tot konkrete kerk wees, eredienste, sakramente, saam wees, bediening, en daarom die besondere ampte.

“…. want God is nie ’n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. … Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan.” (1 Kor 14:33–40)

Doel van kerkregering, ampte en alles: sy eer en die heil van sy gemeente.

AMEN.

Posted by: proregno | March 7, 2022

BAVINCK OOR DIE CHRISTENDOM EN DIE PROBLEEM VAN OORLOG

BAVINCK OOR DIE CHRISTENDOM EN DIE PROBLEEM VAN OORLOG

Inleiding

In die lig van die inval van Rusland in die Oekraïne, hoe moet gelowiges, hoe moet die kerk van Christus dink oor die ‘probleem van oorlog’?

Herman Bavinck het in 1914, na die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog en daarna, die volgende twee artikels (asook ander) oor oorlog geskryf, wat hier volledig gelees kan word:

“Het probleem van den oorlog.”(1914)

“Christendom, oorlog, volkenbond” (1919)

‘n Gedeelte van die eerste artikel is ook in Engels vertaal en is hier beskikbaar:

The Problem of War

Ek plaas hier onder ‘n paar aanhalings vanuit die engelse vertaling oor oorlog in die lig van die Skrif (opskrifte en beklemtonings is bygevoeg).  Onder die artikel is ook ‘n paar verdere bronne oor die etiek van oorlog.

________________________________________________

Ons benodig ‘n christelike etiek van oorlog

“It is therefore surely worth the effort to try and answer the following questions: What attitude is Christian ethics going to adopt towards war? Does war have a place in the Christian world-and-life view? Or must war at all times and in all places be condemned and opposed as a crime? Does war make any ‘sense’, or is it never anything but gruesome injustice, brute force and a work of the devil?”

Die unieke heilige oorloë in die Ou Testament 

“Now ancient Israel lived in circumstances completely different from those of the Christian community in the days of the New Testament. Hence its history cannot simply be our directing principle or example. Nevertheless, the Old Testament propagates the view that war is not of itself unjust and unlawful in every case. Moreover, in God’s hands it can serve as a means toward higher goals, towards the coming of the Kingdom of God. Furthermore, war is temporary and at the coming of the Messiah it shall immediately make way for the kingdom of eternal peace.”

Oorlog in die Nuwe Testament

“The New Testament ethical standard is so high that in practice it seems to be in no way applicable. These words of peace and the gruesome reality of war stand in such sharp contrast that reconciling them seems to be impossible. Christ commands us not to resist him who is evil and to love our enemy, but in war the very opposite is required: murder, burning, plunder, destruction and everything that contributes to the enemy’s ruin and downfall. The antinomy has been felt in the Christian church since ancient times and has led to varying attempts to solve the problem. Some have dismissed the world as the domain of Satan and have, either in isolation or in small groups, sought to apply the fundamentals of Jesus’ teaching. Others have reversed this and have rejected his teaching as thoroughly impractical and—at least in public life—have denied its value completely. Still others have struck a compromise by distinguishing between higher and lower ethics, between counsels and commands, between clergy and laity. …

[Bavinck then gives historical examples of movements and men who held to an uncompromising pacifism and of others who extolled the virtues of war. Of the former he names the Anabaptists, the Quakers and Tolstoi. Included in the latter group are men such as Hegel, Spencer and Bismarck.]

Neither of these sentiments, however, can be harmonized with Christianity. The champions of peace do indeed at all costs like to appeal to Jesus’ utterances in the Sermon on the Mount. Yet by so doing they forget other truths which also find expression in the Gospel. The Sermon on the Mount is not to be equated with Christianity, and the problem of war is not so simple that it can be resolved by an appeal to a single text. It is much rather part of a wider issue which touches on the relationship of Christianity to natural life as a whole, to the entire sinful world and all it contains.”

Christen is nie van die wêreld nie, maar in die wêreld

“But it is all the more striking that Christianity is devoid of all asceticism and from its very beginning took on a positive relationship to the world at large. This fact is principally found in the statement that God loved the world and that Christ came not to destroy the world but to save it. From this focal point lines are drawn in all directions to indicate the place Christians are to occupy and the attitudes they are to have in this sinful world. They must not withdraw from the world, but being in the world they are to keep themselves from the evil one. Nothing is unclean of itself. All God’s creation is good and nothing is to be rejected if it be accepted with thanksgiving.

Marriage is  honorable among all. The government is God’s servant and is entitled to obedience and respect. Whoever becomes a Christian is to remain in the calling to which he was called. The prayer of Jesus’ disciples is that God’s name be hallowed, that His kingdom come, that His will be done on earth as it is in Heaven. All this points, not to an avoidance, but to a sanctification of the world.”

Jesus oor die swaard 

“In this connection it is significant that the New Testament never disapproves the military profession as such. The soldiers who came to John the Baptist did receive an order not to take money by force, etc., but not an order to leave the service [Luke 3.14]. Jesus expressed his amazement at the great faith of the centurion at Capernaum and healed his servant [Matt 8.5f]. Later the centurion Cornelius and his whole household were baptized and admitted to the church [Acts 10].

Without having any scruples about it, Jesus, in one of his parables, speaks about a king who before going to war sits down and considers whether he with ten thousand men is able to meet his  opponent who has twenty thousand [Luke 14.31]. Similarly Paul takes pleasure in using military imagery to describe the life of the Christian [Rom 6.13; 1 Cor 9.7; Eph 6.10-18; 2 Tim 2.3, etc.]. Even more striking is the fact that Jesus explicitly forbids the use of the sword for his defense, as the weapons of believers’ warfare are not of the flesh, but mighty before God [Matt 26.52; 2 Cor 10.4]. Yet he is just as definite in affirming that he has not come to bring peace on earth but a sword, that is, to cause discord between people, even between the members of one family [Matt 10.34,35]. Therefore, when the disciples are presently to go out into the world to preach the Gospel, they are to expect persecution and hate from the world. Then they will not only need a purse and a bag but also a sword, i.e., they must be completely ready to engage in spiritual warfare against the world,  Luke 22.36. …

His kingdom and his righteousness must therefore be sought above all things [Matt 6.33]. For the kingdom of heaven is a treasure and a pearl of great price [Matt 13.44-46]. Thus a man is worth more than the whole world [Matt 16.26], the soul more than the body, life more than food, the body more than clothing [Matt 6.25]. These spiritual and material goods are not necessarily mutually exclusive. They can be possessed and enjoyed together. Yet in this present world they may clash and collide with one another again and again.”

Liefde en oorlog

“The mercy of Christianity goes much deeper than pity; it is not the single, dominant virtue, but the disposition and expression of love in a particular direction with a view to the need and misery in the world. Love goes back much further, love extends much further. To begin with, it has God and all His virtues as its object.

Moreover, it also directs itself to all His works and creatures, not because they are lamentable, but because it is in God that they live and move and have their being. Likewise, Christian love is basically different from the free love whose praises are nowadays so frequently sung. This free love is really nothing but lack of discipline and the emancipation of sentiment and passion. Christian love is rather the fulfilling of the law, is decreed by God’s will and is man’s duty which binds him by conscience. This love is neither arbitrary nor a matter of personal choice. It does not lie within us to determine whom or what we should love. We must love God as He reveals Himself and not as we imagine Him to be. We must love the neighbor whom God places next to us, and not the one we choose. We must love the man, woman, parents and children God gives us and not another man or woman. We must love all that is true, righteous and pure. We must hate sin and avoid it, no matter how beautifully it may present itself.”

Valse liefde en valse vrede met die bose moet verwerp word

“There is therefore a true, but also a false, unreal and counterfeit love. Likewise there is a good peace for which we must strive and seek to maintain with all men, but there is also a false, sinful peace which should be broken. If with lies and injustice— by way of concession and for the sake of peace—we make a treaty or quietly permit what is wrong, then we are being spineless and denying truth and virtue. Over against such false peace [cf. Jer 6.14] Jesus placed the claim that he had come to cast fire upon the earth [Luke 12.49]. There are powers in this world with which we can never live on peaceful terms. There are truths and rights, spiritual possessions and invisible treasures for which we must be willing to sacrifice everything—peace, quiet, respectability and reputation, yea even love for our family and our own life.

Conditions in this incomprehensible world may be so serious and complicated that love itself may compel us to break peace and engage in battle. Prophets such as Jeremiah would much rather have remained silent and spent their days in peace and tranquility, but they could not, nor were they allowed to. They spoke because they believed and they struggled against their nation because they loved it. By his great love for God and man Jesus himself was moved to resist all evil forces even unto death.”

Liefde is vir individue en volke wat die Here daargestel het

“This morality, of course, primarily refers to individual persons, but it also has significance for world powers. A nation is certainly not a mass of souls brought together by men within an arbitrary piece of land but a living organism which has its roots far back in the past and which is animated with a living patriotism in its every bone. Some people take pleasure in splitting the threads of this love into factors such as climate, soil, history, custom, etc., and then displaying it in its foolishness. But so superficial an undertaking is self-condemning and is completely powerless in the face of the reality of this love. Love—even for one’s country—always has a mysterious character. It comes up out of the depths and is fed by hidden springs. For a time it may slumber and sleep, but then it reawakes with such irresistible power that even the coolest cosmopolitan is carried along with it. It then shows itself to be so enthusiastic, lofty and disinterested that it renders one prepared for and capable of making the most demanding sacrifices.

This points to the fact that when the Most High separated the sons of man, He gave the nations their inheritance and set the boundaries of the peoples [Deut 32.8], He ‘determined their appointed times, and the boundaries of their habitation’ [Acts 17.26], and gave each of them a place and a task in the history of humanity. In this respect it makes no essential difference whether a nation be great or small. Lloyd George and James Bryce have rightly reminded us that relatively small nations have contributed to the increase of the most noble cultural traits as much as—if not more than—the larger nations. Therefore it is no arbitrary matter, but rather one’s calling and duty to defend these characteristics, sword in hand if need be.”

Die bergrede se oproep om die wang te draai en te vergewe vervang nie regverdige selfverdediging en oorlog nie

“It is true that in the Sermon on the Mount, namely in Matthew 5.38-42, Jesus calls his disciples to a spirit of forgiveness which, we would do well to recall, stands in direct contrast to the demand of retribution, and is not susceptible to any quantitative computation [cf. Matt 18.22].

It is equally certain that Jesus is here speaking to those who understand, and not formulating a law that has to be observed to the letter; he is merely stating a spiritual principle which demands a different application in accord with the differing circumstances of life. Jesus himself acted in this way [John 18.22, 23], and Paul who preached the same spirit of forgiveness [Rom 12.17-21; 1 Thess 5.15; cf. 1 Peter 3.9] appeals to his rights as a Roman citizen [Acts 22.25].

Personal insults can and must be forgiven, but when truth or justice is assaulted in one’s person, then, according to Christian principles, which place the Kingdom of God and His righteousness above all else, it is one’s duty to defend and give evidence. This obligation is contained even within the Christian virtue of self-denial. For when the latter demands that for the sake of Christ and the Gospel we should forsake everything, at the same time it presupposes that all the things which we must abandon have value in and of themselves, even though it be a subordinate one. For whatever is worth nothing and does not cost us anything requires no self-denial when we have to forego it.

For example, life is a possession that may and must be defended if it is not in conflict with higher concerns. In case of need every man has the right and the duty to defend his life, weapons in hand. An intruder into any house may be withstood with violence. Similarly the authorities which are called to maintain justice do not bear the sword, even the sword of war, in vain. If necessary, in the case of an emergency, they must use the sword both at home and abroad. Truth and justice are worth more for a man, for a nation and for humanity as a whole than are life, peace, prosperity and tranquility.”

Die kerk oor die algemeen deur die eeue verwerp nie soldate en oorloë opsigself nie

“It is thus noteworthy that the Christian church in all its divisions has never condemned the warrior and war. The church herself of course may never go beyond preaching the Gospel of peace and fighting with spiritual weapons. A ‘holy war’ for the propagation of truth has been forbidden her by what Christ said to Peter. Yet she has never disputed the authorities’ right to wage war in case of need. Pacifists have resented her for this, but they would probably have reproached the church more strongly had she taken the liberty to mingle in state affairs and, without further ado, denied war its raison d’être in this dispensation. The church may and must not do so. It is her calling, according to the word of Christ, to render to God the things that are God’s and also to render to Caesar the things that are Caesar’s.”

Konklusie: daar kan goeie en regverdige oorloë wees

“Christian ethics therefore allows no other conclusion than that there can be good and just wars. Perhaps they are very few in number, and even much fewer than we think. In every war, even the most just, many things take place which both Christianity and humanity very strongly condemn. Yet neither the Scriptures nor history give sufficient grounds to censure every war unconditionally. A war can be good and just provided that it comply with the demands of higher principles, serve the maintenance of justice and only then be undertaken in the case of most dire necessity. Its justification then does not lie in the right of might nor in the virtues of patriotism, heroism, patience, steadfastness, unity, readiness to make sacrifices, etc., which it may engender; even less in the consequences liable to be brought about by victory such as a broadening perspective, an expansion of culture or even of Christianity; and least of all in the philosophical conviction that all that exists is reasonable and that war constitutes an indispensable and precious moment in the development of the human race.

If a war is to be defended it must itself pass the strict test of justice. Even then it resembles the disasters and adversities of life in that it remains an evil [malum physicum] which may in God’s holy hands nevertheless be used for the edification of the human race. The end and purpose thus remains peace, the eternal peace of the Kingdom of God.

Byvoeging: Bavinck oor die selfregverdiging van oorlog, ook (Louis) Botha in Suid-Afrika

Maar alle oorlogvoerende volken, tot zelfs Botha in Zuid-Afrika toe, beweren, dat zij een rechtvaardigen oorlog voeren, in het belang van beschaving, vrijheid en vrede. Soms maken zij er zelfs een heiligen oorlog van, van Christus tégen den antichrist, van God tegen den duivel, stellen de vijandenals Hunnen en Vandalen voor, en meenen Gode een welgevallig werk te doen. Allen zijn overtuigd van het rechtvaardige van hun zaak, maken God tot hun partij, en rekenen vast op de over­winning. Geen der volken doet daarin voor het andere onder. Zij werpen alle schuld van zichzelven af en schuiven ie geheel op den vijand; zij zeggen alle, dat zij tot den einde toe den vrede hebben willen handhaven en dat de oorlog hun opgedrongen werd. En van verootmoediging en schuldbelijdenis wordt weinig ver­nomen. Hetwelk alles te droever stemt, wijl deze oorlog, naar het hun, die van de gepubliceerde bescheiden kennis nemen maar daarmede nog niet in de geheimen zijn ingewijd, toeschijnt, met een weinigje meer vertrouwen en met wat minder overhaasting gemakkelijk had vermeden kunnen worden.

Zoo gaat deze oorlog dus niet om een groot geestelijk of zedelijk goed, maar om be­langen, voorrang en macht. En al mag ook van deze de waarde niet worden miskend, verheffend werkt een oorlog, om zulke redenen ondernomen, althans op den buitenstaander niet. De vele pogingen, om hem te rechtvaardigen met edeler motieven, hebben alleen dit verblijdende, dat zij alle uitgaan van de gedachte, dat een oorlog dienstbaar moet zijn aan de gerechtigheid, en dat de publieke consciëntie eene macht is, waarmede gerekend dient te worden. Alverder doen de schrikkelijke ellenden, die deze oorlog ver­oorzaakt, de vraag opkomen, of de belangen, waarvoor men strijdt, inderdaad zoo ontzettende kosten van goed en bloed waard zijn.”

_________________________________________________

Verdere bronne oor die etiek van oorlog:

Boetnner, L. The Christian Attitude toward War.

Charles, JD (ed.), War, Peace, and Christianity: Questions and Answers from a Just-War Perspective

Christendom en Oorlog: gereformeerde stemmen over het oorlogsvraagstuk.

Clouse, RG (ed.) War: Four Christian Views

Frame, John. The Doctrine of the Christine Life.

Holmes, Arthur F. (ed.) War and Christian Ethics: Classic and contemporary readings on the morality of war.

Morey, Robert A. When is it right to fight: looking at peace, freedom and responsibility.

Van Wyk, JH. Etiek in Eenvoud: gesprekke oor morele vraagstukke.

Enige gereformeerde etiek boeke, kyk veral by die verklaring van die 6de gebod sake.

Nog Pro Regno artikels van of oor Bavinck

PRO REGNO BOEKVERKOPE

2 Maart 2022

Pro Regno Boeke nuus 

1. Sien hier onder nuwe voorraad boeke wat ingekom het.

2. Al die boeklyste is tweedehandse boeke wat nog in ‘n goeie leesbare toestand is, tensy vermeld word dat dit beskadig is of ‘n boek (nuut) is.

3. Ou voorraad boeke is op 20% uitverkoping.

4. Hiermee wil ek ook enigeen wat enige teologiese/christelike boeke wil skenk of verkoop aan Pro Regno boeke, uitnooi om my te kontak, dankie.

5. Ek nooi u ook persoonlik uit om na my ‘boekwinkel’ te kom en na die boeke te kom kyk, u is baie welkom (maak asb. net ‘n afspraak, dankie).

ADMIN REëLINGS

1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie, asb.

2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is.

3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos prakties gereël. Indien boeke gepos word is dit op u eie risiko. LET WEL: ek pos net deur Postnet of Courier Guy (minimum bedrag: R100 per pakkie), en verkieslik Courier Guy. Pryse hier onder sluit nie posgeld in nie, en moet dus nog by bereken word.

4) Elke opvolgende boeklys vervang die vorige boeklyste en pryse.  Ek dateer ook die laaste boeklys op soos boeke verkoop word of daar boeke bykom, so maak seker of die boeke nog beskikbaar is voordat u bestel, dankie.  Fotos en boeke beskikbaar stem nie altyd ooreen nie.

5) Hier is die rekening vir inbetaling, asook kontak besonderhede:

S. Le Cornu

Absa tjek nr. 01095190673

Takkode: 632005

Verwysing: u voorletters en van

Kontakbesonderhede

Slabbert Le Cornu

Selnr. 082 770 2669

E-pos: proregno@gmail.com

Prosedure om te volg vir boekaankope:

1 Stuur u lys van boeke wat u wil aankoop na bogenoemde kontakbesonderhede (e-pos of whatsapp).

2 Ek sal laat weet wat beskikbaar is en die spesifieke bedrag wat inbetaal moet word, laat weet ook of u boeke gaan kry in Carletonville, Potch of Pretoria, en of dit bv. per Postnet of Courier Guy gepos moet word.

3 Sodra ek u inbetaling ontvang het, is die boeke u s’n.

INHOUD/CONTENT

Afdeling A: Nuwe voorraadboeke (Afrikaans/Nederlands, Engels)

Afdeling B: Ou voorraadboeke (Afrikaans, Engels, Nederlands)

AFDELING A: NUWE VOORRAAD BOEKE

AFRIKAANS:

ATOOMEEU – in U lig: Eeufees publikasie van IBC vir PU vir CHO, R40-00

Bonhoeffer, D. Midde in die wêreld meditasies, R50-00

BOOYENS, MJ. Laat My lammers wei, R80-00

De Klerk, JJ (red.), Evangelistiek, R40-00

DE KLERK, PJS, Handboek Gewyde Geskiedenis, R50-00

GROSHEIDE, FW (red.), Christelijke Encyclopedia, volledige 6 dele, R300-00 (Nederlandse stel)

KROEZE, JH. Die woorde van die Prediker, R50-00

KROEZE, JH & GROENEWALD, EP, HANDBOEK BYBELSE GESKIEDENIS: OT & NT, 2 volumes, R150-00

KRUGER, LS, SPOELSTRA, B. ens., Handleiding by die Kerkorde van die GKSA, R70-00

STOKER, HG. Oorsprong en Rigting (bundel lesings en artikels), 2 dele, R200-00

TOTIUS, VERSAMELDE WERKE, 11 dele, R500-00

VENTER, FA, Die Koning se Wingerd, R50-00

ENGELS: 

Bauman & Hall, David (ed.), God and Politics, R70-00

BRATT, JD. Dutch Calvinism in Modern America, R70-00

BUDGEN, Victor. The Charismatics and the Word of the God, R100-00

BURROUGHS, J. Gospel Worship: the right way to sanctify the Name of God, R150-00

DE JONG, Norman. Education in Truth, R50-00

DE MAR, Gary. The Reduction of Christianity: a biblical response to Dave Hunt, R100-00

DOOYEWEERD, H. In the Twilight of Western Thought, R50-00

DOUGLAS, JD (ed.), Who is Who in Christian History?, R250-00

FABER, J. Essays in Reformed Doctrine. R120-00

FRANCE, RT. Matthew: evangelist and teacher, R120-00

HALL, B. Humanists and Protestants: 1500-1900, R120-00

HANKS, G. 70 Christians changing the world, R70-00

HAMMOND, P. Biblical Principles for Africa, R40-00

HOLMERS, AF. All Truth is God’s Truth, R70-00

HOLLENWEGER, WJ. The Pentacostals, R150-00

HUGHES, F. What do you mean Christian Education?, R50-00

KELLY, MW. The Impulse of Power: Formative Ideas of Western Civilization, R100-00

LADD, George E. The Presence of the Future, R100-00

LOCKERBIE, DB. A Passion for Learning: History of Christian Thought on Education, R150-00

MACARTHUR, John. A Tale of two Sons, R80-00

_____________________ Twelve Ordinary Men: how the Master shaped the disciples, R80-00

_____________________ The Murder of Jesus, R70-00

MACDOWELL, Josh. The New Evidence that demands a verdict: evidence 1 and 2 fully updated in one volume answering questions for Christians in 21st century, R250-00

MCCRIE, Thomas. Story of the Scottish Church, from the Reformation to the Disruption, R250-00

NORTON-TAYLOR, D. God’s Man: An Novel about Calvin, R70-00

POLLOCK, J. Whitefield the evangelist, a biography, R80-00

STONEHOUSE, Ned. J Gresham Machen: a biography, R150-00

WARFIELD, Benjamin. Calvin and Augustine, R150-00

WORRAL, BG. The Making of the Modern Church: Christianity in England since 1800, R70-00

AFDELING B: OU VOORRAAD BOEKE

20% AFSLAG OP ALLE BOEKE IN AFDELING B

AFRIKAANS

BARNARD, A.C. Die Erediens, R100-00

BARNARD, A. 100 vrae oor die eindtyd, R100

BEERS, V. Gilbert, Reis deur die Bybel: ontdek die Bybel deur die belangrike verhale, R150-00

BARNARD. DJ. Bely en Beleef, 52 HK preke, R30-00

DS. MJ BOOYENS BOEKE:

Ek glo in God: wat Christene bely volgens die Twaalf Artikels (Apostoliese Geloofsbelydenis), R20-00

‘n Vaste Vertroue op die Dinge wat ons Hoop: verklarende aantekeninge op die Hebreërbrief, R30-00

Elke dag in U Lig: dagboek vir die jaar, R50-00

Aan die voete van Jesus, R50-00

[Spesiale aanbieding vir hierdie 5 boeke: R200-00]

BUYTENDAG, FW. Aspekte van die vorm/inhoud problematiek met betrekking tot die organiese Skrifinspirasie in die nuwere gereformeerde teologie in Nederland (baie belangrike studie oor Skrifgesag en inspirasieleer), R50-00

BYBELSE AGTERGROND VIR BYBELSTUDIE BRONNE:

Gispen&Grosheide, Bybelse Ensiklopedie, x2 dele, R200-00

BEERS, V. Gilbert, Reis deur die Bybel: ontdek die Bybel deur die belangrike verhale, R150-00

Mijnhardt Bybel konkordansie, 1933/53 vertaling, R100-00

Godsdienste van die Wêreld, R100-00

HANDBOEK by die Bybel, R100-00

Broer Andrew: God se Smokkelaar, R30-00

Bunyan, John. Die Pelgrim se Reis, R50-00

VERSKEIDENHEID VAN ANDER OAV BYBELS BESKIKBAAR, SAKFORMAAT ASOOK STANDAARDGROTE, pryse en nog fotos beskikbaar op navraag:

1933 Afrikaanse Vertaling uitgawe (1939 gedruk), R300-00 (swart hardeband)

d’ASSONVILLE EN FLOOR BOEKE:

Floor, L. Die Evangelie van die Koninkryk, R20-00

_________ Die Heilige Doop in die NT, R30-00

_________ Hy wat met die Heilige Gees Doop, R40-00

_________ Persone rondom Paulus, R20-00

d’Assonville, V.E. Die Koms van Christus en die Antichris, R50-00

_________________, Kerkgeskiedenis, R20-00

__________________, Bakens vir die Kerkgeskiedenis, R40-00

__________________, Oorsig oor die Nuwe Testament, R20-00

__________________, Totius – profeet van die Mooirivier, 30-00

__________________, Die dwaasheid om te preek, R20-00

d’Assonville, V.E. Bakens vir die Kerkgeskiedenis, R40-00

Du Toit, S. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30-00

DE BRUYN, PJ. Kuisheid voor die Huwelik, R20-00

DE BRUYN, PJ. Die Tien Gebooie, R70-00

De Bruyn, P.J. Salf vir die wonde, R30-00

DE KLERK, PJS. Die Navolging van Christus, R30-00

De Klerk, P.J.S. Woorde en dade van die Profete, R30-00

DE KLERK, BJ. Vorme en Karakter van die Biblisisme, R30

DE KLERK,, WJ. Rousmart, R30

DE VILLIERS, A. Geen veroordeling nie: oordenkinge oor Romeine hoofstuk 8, R30-00

Du Plessis, L.M. Calvyn oor die Staat, R30-00

DRANE, John. Paulus, ‘n Geïllustreerde verhandeling, R30-00

DU TOIT, AB (red.) Handleiding by NT, deel 1,2,5: die groen reeks, R70-00 elk

DUVENHAGE, SCW. Die Dekor van die NT, R50-00

DE WITT, AG. Loof die Here: Perspektiewe op die Psalms, x3 dele, R150-00

DU PLESSIS, JA. Die gereformeerde kerk en kerkregering, R20

DU PLESSIS, LJ. Inleiding tot die algemene regsleer en jurisprudensie, R30-00

DU PLESSIS, SJ. Jesus en die Kanon van die Ou Testament, R40-00

DU TOIT, S. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30

ERASMUS, J. Skrifgesag: Manuskripte en Bybelvertaling, 2 dele, R100-00

FENCHAM, FC. Die geskiedenis van Israel, R40-00

Floor, L. Kom na My – skrifstudies oor Matteus 1-13, R20-00

GROENEWALD, EP. In gelykenisse het Hy geleer, R30-00

___________________ Die Vaste Steunpunt, bespreking van aktuele sake, R30-00

HELBERG, JL. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30-00

HELBERG, JL. Die Here regeer: Openbaringslyn in die OT, R50

HENDRIKSEN, William. Die Hiernamaals, R70-00 (standaardwerke aangaande vrae oor die toekoms, hemel en hel, lewe na die dood, ens.)

HANDBOEK BY DIE BYBEL, derde uitgawe, R150-00

JOHAN HEYNS BOEKE:

Teologiese Etiek volledige x3 stel boeke, deel 1 en deel 2/1 en 2/2, R200-00

Dogmatiek, R100-00

Die nuwe mens onderweg- oor die tien gebooie, R50-00

Die Kerk, R50-00

Lewende Christendom: Teologie van Gehoorsaamheid, R50-00

Teologie in Krisis, R50-00

Brug tussen God en Mens, R50-00

Etiek van die Liefde, R50-00

JONKER, Willie D. Die Gees van Christus, R50

KORAALBOEK vir Psalms en Gesange (1972), R100

Kempff, D. Gee dit deur – pastorale briewe, R20-00

Konig, Adrio. Jesus Christus, die Eschatos (eskatologie, die leer van die einde) , R70-00

KROEZE, JH. Koning Hiskia, R30

KATEGISMUSPREKE, 52 PREKE deur GKSA predikante, R40-00

KEET, BB. Ons redelike godsdiens, R40-00

KEMPFF, Die skeppingsleer van Karl Barth, R40-00

KERKSAAK TUSSEN PROF J DU PLESSIS EN DIE NGKSA, woordelikse verslag van die verrigtinge en uitspraak van die Hooggeregshof, R70-00 (Totius was ook getuie by hierdie saak oor Skrifgesag en inspirasie)

KESTELL, JD. Uitgevryfde Koringkorrels: oordenkings vir die jaar, R30-00

KONIG, A. Heil en Heilsweg, R30-00

KRUGER, LS. Waarom is u lid van die Gereformeerde Kerk, R30-00

LE ROUX, J. Ons glo: Bybelstudie – NGB, R30-00

Lohse, E. Die Openbaring van Johannes, R40-00

Marais, S.J.L. Die genadeverbond, R30-00

MACARTHUR, John F. Leef met Integriteit, R70-00

Muller, J.J. Christelike Sektewese, R30-00

DR. WILLIE MARAIS BOEKE: 

Aktuele Sake, R50-00

Leierskap, R30-00

Onder ewige vleuels: dagboek oor Tien Gebooie, R70-00

Wonder en Wetenskap, R30-00

Wonder van Wedergeboorte, R50-00

‘n Man van God gestuur: dr. Willie Marais, sy outobiografie, R70-00

PONT, AD. Kerkgeskiedenis, R50

MACARTHUR, John, Die Jesus wat jy nie kan ignoreer nie: ontdek Jesus soos nog nooit vantevore nie, R50-00

ROSSOUW, HW. Klaarheid en Interpretasie: enkele probleem historiese gesigspunte in verband met die duidelikheid van die Heilige Skrif, R50-00

Klaas Schilder: erfenis en betekenis, R30-0

STOKER, HG. Beginsels en Metodes van die Wetenskap, R50-00

TOTIUS SE VERSAMELDE WERKE, 1977-UITGAWE, die blou hardeband stel, 11 dele, R700-00

TRAVIS, S. & HUGHES G, Die Wêreld van die Bybel, R70-00

VAN DER LINDE, GPL. Maak julle roeping en verkiesing vas: Preke, R30-00

VAN ROOYEN, EE. Die tien gebooie: populêre en prakties stigtelike verklaring aan die hand van die Heidelbergse Kategismus, R40-00

VAN DER VYVER, GCP. Dirk Postma 1818-1890, R50-00

VAN DER WALT, SJ. Die Vaste Fondament: HK oordenkings, R40-00

____________________. Geloofsleer (hierdie boek bevat prof. vd Walt se ‘dogmatiek’, die eerste 210 bladyse), R50-00, geskryf vir hoërskool leerlinge.

J Hermine van Wyk (vertaler), ‘n Afrikaanse Samevattende Vertaling van THE INSTITUTES OF BIBLICAL LAW, 275 A4 bladsye fotostate en ring bind (kontak my direk vir bestellings en prys)

VILJOEN, Dirk. Hoe lief het ek U wet: bybel korrrespondensie kursus oor die Tien Gebooie, R70-00

VAN WYK DE VRIES, KS. Die leer van die Kerk: handboek vir gebruik by die kategetiese onderrig, R20-00

Van Staden, A.J. Die Jehova getuies weerlê, R30-00

Van Wyk, J.H. Etiek in Eenvoud: gesprekke oor morele vraagstukke, R40-00

Van Zijl, T.L. Die Openbaring van Jesus Christus aan Johannes, R50-00

Verhoef, P.A. Israel in die Krisis (toekomsverwagting oor Israel), R40-00

______________ Ons Christelike Geloofsbelydenis (Twaalf artikels), R20-00

VENSTER OP DIE GESIN: openhartige gesprekke met ouers, kinders en familie, R30-00

WOLGEMUTH, R. Pappa & die Werk: liefde vir jou gesin en jou werk, R50-00

VERHOEF, PA. Sê my dominee: vrae en antwoorde oor die geloofslewe, R30-00

ENGELSE BOEKE (ouer voorraad)

ALEXANDER, JA. The Prophecies of Isaiah, 2 volumes in 1, unabridged (een van my top 3 kommentare op Jesaja, 492bl. + 482 bl. ), R350-00

ALLIS, OT, The Old Testament: its claims and critics, R350-00

CALVINS’s Calvinism: 1. Eternal Predestination of God & 2. The Secret Providence of God, R200-00

COOPER, John W. Panentheism: the other God of the Philosophers, R150-00

Du Plessis, J. The Evangelization of Pagan Africa: a history of Christian missions to pagan tribes of Central Africa, R70-00

FESKO, J.V., Justification: Understanding the classic reformed doctrine, R220-00 (nuwe boek)

Ham, Ken. Creation Evangelism for the new millennium, R50-00

LINDSELL, Harold, The Bible in the Balance, R80

OWEN, John. Justification by Faith, R200-00

RICHARDS, L. Every Name of God in the Bible, R100

ROBINSON, JAT. Redating the New Testament, R50-00

WILSON, Doug (ed.) Bound Only Once: the failure of Open Theism, R100-00

WRAY, DE. Biblical Church Discipline (booklet), R20

ESKATOLOGIE/EINDTYD BOEKE:

DURAND, Jan. Die Einde: Die A-Z van die Bybelse boodskap oor die eindtyd, R150-00

BARNARD, A. 100 vrae oor die eindtyd, R100

d’Assonville, V.E. Die Koms van Christus en die Antichris, R50-00

Konig, Adrio. Jesus Christus, die Eschatos (eskatologie, die leer van die einde) , R70-00

Lohse, E. Die Openbaring van Johannes, R40-00

Verhoef, P.A. Israel in die Krisis (toekomsverwagting oor Israel), R40-00

TALE EN KOMMENTARE

KORTE VERKLARING stel, het 55 dele, kort 7 dele, R550-00

SIKKEL, JC. Boek van Geboorten: verklaring van de Boek Genesis, R50-00

BOHL, FM & GEMSER, B. De Psalmen – Tekst en Uitleg (Nederlands), R50-00

GREIJDANUS, S. Commentaar of het NT: Lucas, deel 1 en 2 (1228bl, een van die beste kommentare op Lukas), R100-00

GROSHEIDE, FW. Commentaar op het NT: Handelingen deel 1 en 2, R100-00

NG TEOLOE-DOGMATIEK REEKSE

a) Wegwysers in die Dogmatiek, 5 dele (R50-00 per boek):

deel 1: Die Lewende God (JJF Durand)

deel 2: Christus, die Middelaar (WD Jonker)

deel 3: Die Sonde (JJF Durand)

deel 4: Die Gees van Christus (WD Jonker)

deel 5: Skepping, mens, voorsienigheid (JJF Durand)

[Spesiale aanbieding vir 5 dele: R150-00]

Gelowig Nagedink-reeks (R50-00 per boek):

deel 1: Hier is Ek! -oor God (A. Konig)

deel 2: Jesus die Laaste – oor die einde (A. Konig)

deel 3: Hy kan weer en meer – oor die skepping (A. Konig)

[Spesiale aanbieding: R100 vir 3 dele saam]

GESKIEDENIS BOEKE

J.C. (Kay) De Villiers, Dwarstrekkers, Dwepers en Dokters: merkwaardige vertellings uit die Anglo-Boereoorlog, R120-00

Scholtz, G.D. Die ontwikkeling van die politieke denke van die Afrikaner,

deel 1 (1652-1806), R70-00

deel 2 (1806-1854), R70-00

Strydom, F.W. Die Swart Verskrikking: die verhaal van Tsjaka en sy Volk van die Hemele, R150-00

M.E.R. Die Gewers, R50-00

Meintjes, Johannes. President Steyn, R150-00

Venter, F.A. Die swart pelgrim, R120-00

Kestell, JD & Van Velden,  D.E. Die Vredesonderhandelinge tussen die Boererepublieke en die Britse regering, R120-00

Van den Bergh, G.N. Die Middeleeue, R100-00

Craven, Danie. Die grondbeginsels van rugby, R170-00

[Spesiale aanbieding: 9 geskiedenis boeke = R700-00]

Original languages Study Tools:

Baumgartner Hebrew Lexicon & Supplementen, R100-00

Davidson’s Analytical Hebrew & Chaldee Lexicon, R100-00

Hebrew-Greek Key Word Study Bible (NIV), R80-00

KOHLENBERGER, JR. The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament, R250-00

Translation Handbooks on: Ruth, Luke, Mark, Romans, Acts, Galatians, Thessalonians, Letters of John, R30-00 each

Wenham’s Elements of NT Greek, R30-00

Thayer’s Lexicon of the NT, R100-00

Bauer-Arndt- Gingrich Greek-English Lexicon of NT and early Christian literature, 2 volumes, R200-00

Moulton and Geden’s Concordance to the Greek Testament, R250-00

New Testament in 26 Translations, R80-00

[Spesiale aanbieding: R700-00 vir 18 tale boeke]

NEDERLANDSE BOEKE 

ALGRA, H. Het wonder van die 19de eeu, R40-00

_____________________ Magnalia Dei: Onderwijzing in de Christelijke Religie naar Gereformeerde Belijdenis, R50-00

___________________ Handleiding bij het Onderwijs in de Christelijke Godsdienst, R50-00

(albei hierdie laaste 2 werke van Bavinck is korter opsommings of samevatting van sy 4 delige werk: Gereformeerde Dogmatiek)

DE GRAAF, SG. Verbondsgeschiedenis, 2 dele, R80-00

DIJK, K. Korte Dogmatiek, R20-00

DIJK, K. De dienst der prediking, R40-00

EXALTO, K. Enigste Troos, inleiding tot de heidelbergse catechismus, R30-00

__________(red.) Reformatorische Stemmen: verleden en heden, R40-00

FEENSTRA, JG. Onze Geloofsbelijdenis (NGB), R50-00

FRANCKE, Joh. Veel vragen … een antwoord: keur van onderwerpen (oor, van en vanuit die Skrif beantwoord), R70-00

GEESINK, WA. Gereformeerde Ethiek, x2 dele, R80-00

GROSHEIDE, FW. (red.) Korte Christelijke Encyclopedia, R70-00

HAMERSMA, T. De Catechismus in 52 predikasies, R30-00

JANSE, A. Karel Barth, R30-00

JANSEN, Joh. Korte Verklaring van de Kerkordening, R40-00

KOOLE, JL. Liturgie en Ambt in the apostolische kerk, R40-00

KUYPER, A. E Voto Dordaceno: toelichting op den Heidelbergschen Catechismus, 4 dele, R150-00

_____________Uit het Woord: Stichtlelijke Bijbelstudies, x6 dele, R100-00

____________ Het werk van den Heiligen Geest, R80-00

____________ De Voleinding, 4 dele, R100-00 (paar bladsye geskeur)

LINDEBOOM, Hervormd en Gereformeerd, R50-00

RIDDERBOS, Herman. Komst van het Koninkrijk, R50-00

______________________ Het Woord, het Rijk en onze verlegenheid, R50-00

SCHILDER, K. De Openbaring van Johannes en het Sociale Leven, R50-00

______________ Christus en Cultuur, R40-00

SCHUTTE, GJ. Groen van Prinsterer, R30-00

SPOELSTRA, C& DREYER, A. Bouwstoffen voor die Geschiedenis NG Kerken in ZA, x3 dele, R150-00

TRIMP, C. (red.). De biddende kerk: een bundel studies over het gebed, R30-00

VAN’T SPIJKER, W. e.a. (red.). Bij Brood en Beker: Leer en gebruik van de heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en de geschiedenis van de westerse kerk, R200-00

Posted by: proregno | February 22, 2022

Die Kerk is geweeg, gemeet, en te lig gevind

DIE KERK IS GEWEEG,

GEMEET EN TE LIG GEVIND [1]

“Ten spyte van die oorvloed van Bybelse opdragte om ‘nie te vrees nie!’ die kerk het in die geheel nie ‘n sterk gees van moed geopenbaar nie.”

deur Ds. Dr. Andrew WG Matthews

“Sommige van die verstandiges sal struikel. Dit is om hulle te louter, uit te sif en te suiwer tot die eindtyd; want dit sal steeds op die vasgestelde tyd wees.” Daniël 11:35

Die wêreldwye Covid-19-pandemie is die ernstigste toets van ons generasie. Die Christelike kerk behoort spesifiek die rampe van die afgelope agtien maande te beskou as deel van ‘n pynlike beproewing wat God sy kerk toegedien het om haar te suiwer. Aangesien beide individuele Christene en die universele Kerk nooit ‘n volmaakte toestand in hierdie wêreld bereik nie, is ons voortdurend onderworpe aan toetse wat ons tekortkominge blootlê.

Aangesien die kerk gedwing is om op die Covid-krisis te reageer, moes Christenleiers kerklike besluite neem, etiese kwessies navigeer, en hul lidmate raad gee oor hoe hulle gepas moet optree. Ten spyte van hul goeie bedoelings en beste pogings, glo ek dat die druk van Covid-19 ‘n aantal swakhede in ons teologie en ekklesiologie blootgelê het wat herondersoek en hertoewyding vereis. Om Daniël 5:25-28 te parafraseer, ons as kerk is geweeg, gemeet, en gebrekkig bevind.  

Ons moet hierdie Covid-ervaring as ons louterende vuur gebruik sodat ons kan ontdek waar ons tekortkominge lê en die nodige veranderinge kan aanbring. In plaas daarvan om ons sondes te regverdig en te ontken, moet ons nederig ons besluite beoordeel, ons mislukkings bely, en ‘n hernieude gehoorsaamheid bely. Ek is ‘n Christelike pastor wat verantwoordelik was vir die pastorale versorging van ‘n kerk gedurende hierdie seisoen.

Ek skryf vanuit ‘n posisie van hartseer oor die kerk se huidige mislukkings en berou oor my vorige mislukkings. Die uiteindelike doel van hierdie skrywe is nie veroordeling nie, maar reformasie. Alhoewel die herkoms van hierdie opstel tydens huis-inperking in ‘n toegeslote Australië is, strek die boodskap daarvan na die breër kerk. Onder sewe rubrieke wil ek ‘n aantal terreine uitlig waarop die kerk getoon het dat dit te kort skiet in sy praktyk en beginsels.

“Toe ons Here en Meester Jesus Christus gesê het: “Bekeer julle!” wou Hy hê dat die hele lewe van gelowiges een van bekering sou wees.” 

Jesus Christus het gesê: “Diégene wat Ek liefhet, berispe en tug Ek”  (Open. 3:19). Laat ons ‘n gees van nederige bekering omhels terwyl ons ondersoek hoe ons tydens die pandemie gemeet is en hoe ons onsself voortaan moet handhaaf.

Gees van Vrees

Toe Covid-19 vroeg in 2020 toegeslaan het, was die reaksie van regerings, owerhede, en die publiek buitensporige en tasbare vrees. Niemand was seker hoe dodelik die siekte was nie; so as ‘n voorsorgmaatreël het nasies grense gesluit en hul mense ingesluit. Vrees het elke besluit gemotiveer. Om nie bang te wees nie, is inderdaad as ‘n teken van roekeloosheid beskou.

Soos meer data beskikbaar geword het, is vasgestel dat Covid hoofsaaklik dodelik was vir baie bejaardes en ongesonde mense, wat oor die algemeen dieselfde kategorie was. Die gemiddelde ouderdom van Covid-sterfte in Australië vanaf Oktober 2021 is 84 jaar oud[2]. Die totale sterftesyfer onder ekonomies ontwikkelde lande is ongeveer 2% (Australië: 1,1%; VSA: 1,6%)3.

In ouderdomsgroepe onder 60 jaar oud is die herstelkoers vir Covid in Australië ongeveer 99,9%4. Die oorgrote meerderheid mense wat Covid kry, ly aan ligte simptome en herstel. Slegs ‘n klein minderheid van gevalle vereis hospitalisasie of Intensiewe Waakeenheid-sorg[3]. Ten spyte van hierdie bemoedigende statistieke, was ons samelewing se leiers in staat om effektief ‘n kultuur van vrees te kweek en in stand te hou. Die vlak van paniek in die publiek stem nie ooreen met die dodelikheid van Covid nie.

‘n Mens sou kon verstaan hoe ‘n sekulêre volk sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld vatbaar sou wees vir vrees, maar tog het die kerk self in ‘n soortgelyke paniek verval. Ten spyte van die oorvloed van Bybelse opdragte om “nie te vrees nie!”, het die kerk in die geheel nie ‘n sterk gees van moed geopenbaar nie. Dit is te verstane dat kerke wat deur bejaardes bevolk word besonder versigtig sal wees, maar bejaarde gelowiges behoort meer geloof aan die dag te lê as diegene wat minder lewensdae geleef het.

Een gewaardeerde ouderling in my kerk in die vroeë maande van 2020 het vir meer as twee maande nie die grense van sy kleinhoewe verlaat nie en vir ses maande niemand op sy eiendom toegelaat nie. Die basiese gesindheid van Christene behoort vrymoedige vertroue in God te wees te midde van ‘n gevaarlike wêreld. Die Christen weet dat God oor hulle waak, by hulle is, en hulle dra deur die loop van hul reis, sodat hulle nie deur ‘n respiratoriese siekte verlam moet word van vrees nie. Bowenal behoort ‘n Christen geen vrees vir die dood te hê nie. Bybelse getuienis en empiriese bewyse het getoon dat die onvermydelike einde van die hele mensdom die dood is, dus na ons “sewentig of op grond van krag tagtig” lewensjare (Ps. 90:10 ) verwag ons om na die stof terug te keer.

Christene moet dus ‘n wysheid en versekering toon in die aangesig van die vooruitsig op die dood. ‘n Wesenlike grondwaarheid van die geloof is dat ‘n mens in Christus die ewige lewe het en dat die volgende wêreld – nie hierdie een nie – ons ware tuiste is. Hierdie vrees vir die dood wat in die kerk voorkom, ondermyn die kernwaarheid van die evangelie wat is  “om te lewe is Christus en om te sterwe is wins”  (Fil. 1:21). Wat sê dit van ons leerstellings en prediking as ons mense aan hierdie lewe vashou en ‘n swak versekering van hul ewige verlossing het? Die leraars van die kerk moet die Christelike bevestigings van die kortheid van tydelike lewe, die realiteit van oordeel en die hoop en sekerheid van die ewige lewe in Christus versterk.

Benewens die siekte self, is die vrees vir mense hoogty in die kerk. Een van die argumente vir volle nakoming van die sluiting van openbare aanbidding was dat die breër publiek ‘n vergaderde kerk as ‘n bedreiging vir sy veiligheid sou beskou. Ons openbare getuie of getuienis het ‘n oorheersende bekommernis in ons beraadslagings geword. Kerkleiers was ook bang vir hul eie gemeente se menings oor Covid-nakoming. Die uiteenlopende perspektiewe oor die behoorlike Covid-reaksie het die vrede en eenheid van die kerk bedreig. Nie net predikante en ouderlinge nie, maar ook gemeentelede het bekommerd geraak oor wat ander lidmate oor hul eie vlak van persoonlike inskiklikheid sal dink. Christene moet dan subtiel vasstel hoe streng of vry ander Christene is in hul nakoming van gesondheidsmaatreëls om verhoudings te herstel. Die regering se sosiale-afstand-voorskrifte het in ons gedagtes gestol dat sosiale interaksie met mense ons in gevaar stel.

Covid-positiewe mense het die nuwe melaatses geword— “Onrein! Onrein!” En nou word almal wat nie ingeënt is nie gesien as ‘n de facto Covid-draer. Hoe kan ons as ‘n kerk gemeenskap hê wanneer elke individu as ‘n bedreiging vir jou lewe gesien word? Vrees het die bande van Christelike gemeenskap verbreek.

Gesondheid Afgodery

Die kwessie van openbare gesondheid was van kardinale belang deur die hele pandemie. Die kerk het die wêreld se beginsel aanvaar dat om aan die lewe te bly die summum bonum(hoogste ideaal) van die lewe is. Christelike teologie het egter nog altyd aangevoer dat die ewige lewe voorkeur geniet bo die tydelike lewe. Toe Jesus deur Satan versoek is om klippe in brood te verander, het Hy geantwoord dat om volgens

God se Woord te lewe belangriker was as om  “van brood alleen te lewe”  (Lukas 4:4). Gehoorsaamheid aan God is belangriker as om aan die lewe te bly. Die geestelike troef die fisiese. Die regering se beperkings op openbare aanbidding prioritiseer egter menslike veiligheid bo alle ander oorwegings. Om nie bymekaar te kom, te sing of aan sakramente te deel nie, word geregverdig deur die behoefte om fisiese lewe te bewaar.

Die kerk het saamgestem met die staat se perspektief deur sy bereidwilligheid om die gewone genademiddele opsy te sit sodat daar geen potensiële bedreiging vir die lewe van ‘n gemeente is nie. Ons, predikante, moet heroorweeg hoe belangrik die behoud van menslike lewe binne die hele verloop van Christelike dissipelskap is. Die getuienis van Christene wat hul kruis opneem (Matt. 16:24), getrou is tot die dood toe (Open. 2:10), en God se liefde meer werd ag as die lewe (Ps. 63:3) staan in skrille kontras met die wêreld wat demonies verslaaf is deur sy vrees vir die dood (Heb. 2:14-15).

Baie ontstellend is dat die openbare gesondheidswette van die regering ‘n almagtige instrument geword het wat die regering gebruik het om enige gewone reg of prerogatief in die samelewing te verdring. Ons samelewing word deur ‘n leër van  “-oloë” regeer. Onder die lasbrief van openbare gesondheid kon die regering internasionale reise sluit, die samelewing insluit, gesinne skei, openbare vergaderings en protes beperk, aanbidding sluit, en besighede en skole toemaak.

Aangesien die samelewing in die algemeen Covid vrees en openbare gesondheid bevoorreg het, het die bevolking die regering toegelaat om volledige beheer oor hul lewens te neem. Die gesondheidswette is soos ‘n reuse Trojaanse perd wat ons in ons stad verwelkom het. As ‘n kommunistiese of progressiewe regering ‘n direkte aanval teen die Christelike gemeente sou maak, sou die kerk ongetwyfeld terugveg. As die regering ons kerke sou sluit weens ideologie, sou ons in die openbaar weerstand bied—of ondergronds gaan.

Tog, wanneer die regering ons kerke sluit weens gesondheidswette, onderwerp ons sonder twyfel. Alhoewel die motiewe anders kan wees, is die einde dieselfde. 

Die kerk moet oorweeg hoe ons ‘n gevaarlike presedent daargestel het dat openbare gesondheidswette gereeld gebruik kan word om kerkbyeenkomste en praktyke te beperk en op te skort. Is openbare gesondheid ‘n regverdige gronde waardeur die staat absolute beheer oor die sake van die kerk kan uitoefen?

Nadat ‘n presedent op fisiese gesondheidsgronde gevestig is, kan die staat maklik oorgaan na verdere beheer van leerstellige kwessies op grond van geestesgesondheid. Kerkleierskap moet die grense van gesondheidsbeperkings op kerkpraktyke vasstel en ook standaarde waarvolgens die regering sy beperkings moet regverdig. 

Onderwerp aan Caesar

Onder die regering se gesondheidswette het die kerk gevoel dat dit geen ander keuse gehad het as om te gehoorsaam nie. Beide die Bybel (vlg. Rom. 13:1-7, Tit. 3:1, 1 Pet 2:13-15) en ons belydenisskrifte (vlg.  Westminster Confession of Faith, Hoofstuk 23:“Of the Civil Magistrate”) onderskryf die plig van die kerk om te onderwerp aan menslike heersers, dit wil sê “die burgerlike owerheid”. Die verpligting om  “aan die keiser te gee wat die keiser toekom” (Luk. 20:25) is al twee millennia lank ’n kenmerk van Christelike burgerskap.

Die hedendaagse kerk erken dat die staat ‘n regmatige belang het om sy burgers te beskerm, daarom het dit die staat se betrokkenheid by kerklike aangeleenthede ondersteun soos dit verband hou met kinderbeskerming, bouregulasies en belasting- en rekeningkundige wetgewing. Sedert die regering beperkings ingestel het op grond van openbare gesondheid en nie ideologie nie, het die kerk agteroor gebuig om sy steun te toon vir maatreëls wat die publieke belang bevorder.

In die aanvanklike stadiums van die virus het kerkleiers die deure gesluit, aangesien hulle bang was vir die onbekende gevare van hierdie Covid en verwag het dat die opskorting van dienste net ‘n paar weke sou duur. In goeie trou het die kerk daarop gemik om te demonstreer dat sy pligsgetroue nakoming die staat se doelwit van openbare welsyn aangehelp het.

Die kerk se nakoming van die gesondheidsregulasies gaan egter nie bloot oor vrywillige nakoming nie, maar oor gesaghebbende onderwerping. Alhoewel regeringsleiers dalk sag gepraat het, dra hulle steeds ‘n groot stok. Aan die einde van die dag word van die kerk verwag om te onderwerp, ongeag sy standpunte. Die kerk kan ‘n fasade van vrywillige nakoming voorhou, maar sy leiers weet dat hulle nie ‘n keuse het nie – ten minste nie sonder ‘n koste nie.

Die nie-nakoming van gesondheidswette hou geweldige strawwe in, soos stewige boetes vir die primêre belanghebbendes in die kerk, persoonlike wetlike aanspreeklikheid teenoor leiers as ‘n persoon aan Covid sterf, en moontlik kriminele vervolging vir onwettige vergadering. Nie baie ouderlinge en predikante, ongeag hul oortuigings, is in staat om die enorme druk te weerstaan wat van die regering, kerklike owerhede, die publieke opinie, en van binne die gemeente self af kom nie.

As ‘n leraar ‘n prinsipiële standpunt sou inneem en openbare gesondheidswette sou verontagsaam, sou die mees waarskynlike uitkoms vir hom ‘n aanklag van ampsverydeling en weerspannigheid by die kerkraad en meerdere vergaderings wees, tesame met ‘n verlies aan inkomste, behuising en bedieningstoekoms. Die handhawing van opregte beginselgronde dra ‘n aansienlike koste.

Die kerk moet nog die grense, beperkings en duur van die staat se nuutgevonde gesondheidsowerheid bepaal. Soveel as wat die kerk die reg van die burgerlike owerheid bevestig om sy sake binne sy verantwoordelikheidsfeer te bereg, voer dit ook aan dat owerheidsgesag nie absoluut is nie. Die staat se edikte het etiese en kerklike perke. Burgers, veral Christen-burgers, is onder geen verpligting om te voldoen aan regeringswette wat God se morele wet oortree nie.

Die tweede helfte van Christus se bevel— “[gee] aan God die dinge wat God toekom”—is steeds ewigdurend bindend op die kerk. Die burgerlike owerheid het geen absolute gesag oor interne kerklike sake nie, veral die leer wat verkondig moet word en hoe die erediens bedryf moet word. Met betrekking tot laasgenoemde, wat reeds in Covidgesondheidswette plaasgevind het: geen samekoms, geen sang, geen sakramente.

As ons die uitgangspunt aanvaar dat die regering, selfs met ‘n gesondheidslasbrief, nie onbeperkte gesag oor die sake van die kerk het nie (Handelinge 4:19), waar sal die kerk die streep trek? My vrou het ‘n gesprek gehad met ‘n moderator van ‘n staatsvergadering wat vir haar gesê het dat daar geen konsensus onder ministers is waar die spreekwoordelike “rooi lyn” lê nie.

Vir sommige is dit die staat se regulasies oor kerkaanbidding; vir ander is dit die mandate wat oningeënte kerkbywoning verbied. Ander hou hul poeier droog totdat die staat ons onaantasbare teologiese verpligtinge bedreig—wat binnekort van die progressiewe ideologiese beweging verwag word.

Die kerk se gehoorsaamheid aan die regering het uitgebrei tot die verwagting van onwrikbare openbare steun vir hul beleid. Die  “Eer die koning”  (1 Pet 2:17) bevel blyk te beteken dat kerkleiers op geen manier die regering se gesondheidsbeleid in die openbaar moet kritiseer nie. Wat Covid-beleid betref, blyk dit dat die kerk nie net moet onderwerp nie, maar dit glimlaggend moet doen.

Die amptelike kerkleierskap het geen openlike verbod teen regeringskritiek gemaak nie, maar ‘n mens kan voel dat ‘n kultuur bestaan wat frons oor openbare retoriese uitdagings aan regeringsbeleid. In my eie kerk het my leierskap van my verwag om die aanbiddingsbeperkings aan die gemeente te verduidelik, maar het my gekant dat ek in die openbaar my afkeur daaroor uitgespreek het. Is dit nie toelaatbaar dat ‘n persoon hom aan ‘n wet kan onderwerp en nie daarmee saamstem nie?

In daardie trant is daar ‘n persepsie onder sommige van die leke dat kerkleiers min weerstand bied teen die regering se gesondheidsbeperkings. Hoeveel weerstand is daar teen die regering gegee oor die kerk wat as ‘n “nie-noodsaaklike diens” aangewys word? Die “seuns van die lig” kan ‘n paar slim lesse by die “seuns van hierdie wêreld” leer (Lukas 16:8). Onseker politici keer soms terug in die aangesig van vasberade weerstand.

Die kerk se onwrikbare ondersteuning van die regering is gegrond op die oortuiging dat die regering se gesonde wysheid en goeie karakter onaantasbaar is soos dit betrekking het op Covid-beleid. Die gesondheidsadviseurs is kundiges op die gebied van wetenskap en medisyne, so ons het nie die bevoegdheid om hul oordeel te bevraagteken nie. Ons is herhaaldelik verseker dat regeringsministers en gesondheidsowerhede deur opregte liefde en goeie motiewe gedryf word.

Die publiek se veiligheid, nie ‘n begeerte om die kerk te ondermyn nie, is die motief agter al hul beleid. Die bevraagtekening van motiewe is altyd ‘n gevaarlike saak. Ons neem aan dat die kerk nie geteiken is nie, want die reëls van die openbare vergadering geld ewe veel vir alle tipe organisasies. Miskien sal net die mees siniese samesweringsteoretikus dit waag om die motiewe agter Covid-beleid te bevraagteken.

Ek vra die vraag: gegewe die afwaartse etiese trajek van ons regering se beleid op die gebied van aborsie, genadedood, homoseksuele huwelike, transgenderisme, prostitusie, bekeringsterapie/teologie en godsdienstige laster; hoe is dit steeds moontlik dat ons aanvaar dat ons regering inherent gunstig is vir die evangeliese kerk ? Is dit nie veelseggend dat daar tydens die Covid-sluiting in Nieu-Seeland en Australië beduidende wetgewing oor genadedood en aborsie deurgedruk is nie, maar tog het ‘n wetsontwerp op godsdiensvryheid in die Australiese parlement tot stilstand gekom weens die pandemie.

Die grootste absurditeit van alles is dat Covid-beperkings uitgereik is om die lewe van die mees kwesbares, siekes en bejaardes te bewaar, maar regerings het genadedoodwetsontwerpe aanvaar om siekes en bejaardes dood te maak. 

Dit is tyd om ons naïwiteit af te skud en ‘n houding van twyfelagtige en waaksame pessimisme jeens die regering aan te neem. Sonder om die Bybelse etiek van eer en onderwerping aan die regering te ontken, moet die kerk erken dat sodra godvresende regerings onderdrukkend optree op maniere wat nadelig is vir die bloei van die kerk. Die kerk behoort nie vriendelik te onderwerp aan elke edik van die staat soos dit op die kerk toegepas word nie, maar die karakter van elke regulasie kragtig in die lig van God se wet te ondersoek.

Dit is tyd dat kerkleierskap grense van regeringsinbreuk in kerklike bedrywighede vasstel, om te definieer watter gebiede toelaatbaar is en watter gebiede heilig is. Net soos God in die see ingeperk het, moet die kerk die krag hê om vir die staat te sê:  “Tot hiertoe sal jy kom en nie verder nie.” (Job 38:11). 

Etiese verwarring

’n Refrein wat deur ons regeringsleiers aan ons gepreek word, is dat ons “die regte ding moet doen”. Dit is ironies dat ons leiers in ‘n era wat morele absolutisme verwerp en morele subjektiwiteit voorstaan, so ‘n banale frase sal gebruik om die toepassing van hul eie reëls toe te bevorder. Wat presies is “die regte ding”? Die pandemie het ‘n morele Pandora-boks oopgemaak wat ons samelewing en die kerk sukkel om toe te maak. Die pad van die minste weerstand is om alles wat die regering bepaal as “die regte ding” te handhaaf.

Die Vyfde Gebod, Romeine 13, ons belydenisskrifte en ons gewete maak dit die standaardgedrag. Maar aangesien ons weet dat menslike wette nooit absoluut is nie en ondergeskik is aan God se morele gebooie, moet ons steeds onderskei of ‘n regeringswet te ver gegaan het.

‘n Oortuigende saak kan gemaak word dat streng, uitgerekte inperkings die sesde gebod oortree om die lewe en welstand van mense te handhaaf. Die wydverspreide trauma van toenemende geestesgesondheid, verwoeste lewensbestaan, vertraagde onderwys, uitgestelde gesondheidsorg en toenemende selfmoorde moet in ons berekening van die uiteindelike “regte ding” vir ons samelewing ingereken word.

Die ontelbare, verwarrende en voortdurend veranderende gesondheidsadvies en -beperkings skep verder ‘n swaar gewig van menslike tradisie wat die gewete van mense bind. Jy kan dit “Covid-moraliteit” noem. Die noodsaaklike morele imperatief onderliggend aan alle Covid-beleid behoort te wees  om nie ‘n ander persoon met Covid te besmet nie. Nou verskuif die fokus na die detail van die nakoming van gesondheidsreëls. Die regering het ‘n moeras van gesondheidswettisisme gegenereer: masker-dra, sosiale afstand, sosiale isolasie, noukeurige skoonmaak en entstof-dwang.

Ons gewetens is nie belas met die fundamentele kwessie van “Besmet ek iemand anders nie?” maar met bykomende vrae soos: “Sal ek in die moeilikheid kom omdat my wandeling in die park ontspanning is en nie werklike oefening nie?” of “Is dit verkeerd dat ek my vriend wie se kind pas dood is by die huis besoek?” Soos met alle wettisisme, verduister menslike reëls God se wette en verloor ons die oorspronklike morele imperatief uit die oog.

Onlangs het die bestaan van inenting-mandate ‘n ander etiese dilemma laat ontstaan. Die gebruik van entstowwe is wyd gevestig as ‘n noodsaaklike openbare gesondheidsbeleid en die meeste mense word op ‘n jong ouderdom ingeënt. Meer lastig is die kwessie van entstof-dwang. Sedert die Tweede Wêreldoorlog het menseregtewetgewing die reg van “liggaamlike integriteit” gehandhaaf.

Geen regering behoort ‘n entstof op hul burgerskap af te dwing nie, al is dit in die individu en die groep se beste belang. Die regering kan beweer dat hulle nie “dwang” toepas nie, maar bloot “motivering” toepas in hul Covid-entstof-dryf; die gebruik van diens-/inkomstebeëindiging en maatskaplike uitsluiting as aansporings styg egter beslis tot die vlak van entstof-dwang.

Inenting-mandate word in sommige gemeenskappe op die kerk toegepas, so die kerk staar ‘n morele dilemma in haar nakoming in die gesig. Die afdwinging van inenting-mandate handhaaf burgerlike gehoorsaamheid, op die morele gronde van “beskerming van die kwesbares”, maar dit skend die kernwaardes van nie-partydigheid, evangelie-inklusiwiteit en die eenheid van die kerk. Selfs al duur inenting-mandate net ‘n paar weke, sal die kerk steeds van haar beginsels oortree het.

Nakoming van regeringsvoorskrifte is nie die finale bepaler van Bybelse geregtigheid nie. Die etiese verwarring wat hoogty vier in die kerk openbaar die tekortkoming van ons begrip van Bybelse etiek. Dit sou die kerk goed dien om God se morele wet uit die Ou Testament te bestudeer en hoe Jesus en die apostels die toepassing daarvan in die Christelike lewe geleer het.

Die  Westminster Korter  en  Groter Kategismusse  is nuttige hulpmiddels om God se morele wette as ‘n reël vir Christelike lewe te verduidelik en toe te pas. Die gewete van Christene het bevryding nodig van die web van gesondheidswettisisme wat hulle belas en bind. 

Verwronge Ekklesiologie

Covid het die kerk se swakheid in haar ekklesiologie (die leer van die kerk) blootgelê. Vir ‘n geruime tyd, in die algehele omvang van die Christelike leer, is ekklesiologie tot tweedevlak-status gedegradeer. Hoe ons die kerkreg, sakramente en aanbidding beskou het, was minder belangrik as die leerstellings van God, die Skrif, die persoon en werk van Christus en soteriologie. Die pandemie raak nie enige van daardie leerstellings nie, maar dit beïnvloed wel hoe ons ons kerke regeer.

Die regering se vermoë om elke vermeende onaantasbare praktyk van die kerk aan die kaak te stel, is verstommend. Deur die gesondheidslasbrief te gebruik, kon die staat die openbare byeenkoms van die kerk vir Sabbatsaanbidding, die gemeenskap van die heiliges in privaat byeenkomste, gemeentesang in die kerk en die bediening van die sakramente van die nagmaal en die doop opskort. Daardie elemente van kerklike werking wat voorheen onder beheer van kerklike gesag erken is, is aan die beheer van burgerlike owerhede verbeur.

Wanneer ons die burgerlike regering die mag toelaat om die basiese funksionering van ons kerke te beheer, word ons fundamentele belydenis dat Jesus Christus die enigste Hoof van die kerk is, onder skoot. 

Dat die staat die de facto hoof van die kerk is, is duidelik uit hoe die standaard besluitnemingsprosesse van die kerk sonder enige beswaar laat vaar is. Kerklike besluitneming is tipies ‘n stadige, omslagtige proses wat verskeie lae kerkvergaderings behels. Maar toe Covid toegeslaan het, is alle kerkdienste vir ‘n onbepaalde tyd opgeskort bloot deur regeringsbevel.

Geen noodvergaderings is byeengeroep om te bespreek en besluite te neem oor ‘n behoorlike kerklike reaksie nie. Toe sang- en sakrament-verbod uitgevaardig is, het daar eweneens geen debat op enige kerklike vlak plaasgevind nie. Daar is eenvoudig aanvaar dat watter reëls die regering ook al uitgevaardig het die kerk sou volg. Ons het geweet wie die kitaar slaan. Dit is nou eers agtien maande in die pandemie in dat die Presbiteriaanse Kerk van Australië se Algemene Vergadering byeengeroep is om die toepaslikheid van inenting-mandate vir kerkbywoning te bespreek. Ironies genoeg is die kerk onaangeraak as die staat almal uitsluit, maar verskrik as die staat iemand uitsluit  . 

In hierdie noodtoestand het die kerk ook sy eie interne besluitnemingsproses gewysig. Binne ‘n Presbiteriale-stelsel word besluite op drie kerklike vlakke geneem: kerkraad, ring, algemene vergadering. Groot besluite is egter tydens Covid geïmplementeer vanaf ‘n bo-na-onder administratiewe vlak wat op alle vlakke van die kerk van toepassing was.

Byvoorbeeld, binne die Presbiteriaanse Kerk in Nieu-Suid-Wallis, Australië, is al die staatsgesondheidsbeperkings en verduidelikings deur die administratiewe kantore aan die kerke oorgedra. Waaroor die administrateur ons ook al in kennis gestel het, is as bindend beskou aangesien dit die veronderstelde krag van siviele reg gedra het. ‘n Groot verandering het plaasgevind in ons sakramentele praktyk deur virtuele nagmaal toe te laat.

Voor 2020, waag ek, dat geen Gereformeerde en Presbiteriaanse denominasie in die wêreld aanlyn deelname aan nagmaal met lidmate by die huis sou toelaat wat die elemente aan hulself bedien nie. As so ‘n verandering in die nagmaal se administrasie oorweeg word, sou dit die goedkeuring van die nasionale Algemene Vergadering tesame met studiestukke, voltallige stemming en dan die bekragtiging van die resultate die volgende jaar in die ringe vereis het.

Tog is virtuele nagmaal in 2020 op administratiewe vlak afgeteken bloot deur een teoloog wat sy aanbeveling van die praktyk gegee het in ‘n referaat wat per e-pos aan die kerke gestuur is. Hier ter sprake is nie of die kerk virtuele nagmaal moet toelaat of nie, maar dat al die normale ekklesiologiese bestuursprosesse tydens Covid weggegooi is. Dit is deur administratiewe dekreet besluit. Dit was asof die noodmagte van die staat hulle op die noodmagte van die kerkhiërargie beroep. Dit wys hoe broos ons kerkreg is wanneer dit tydens ‘n krisistyd op die proef gestel word. 

Kerklike besluitneming is ook gedryf deur bestraffende en pragmatiese bekommernisse in plaas van beginsels. Wat is die hoofdrywer agter die kerk se onderwerping aan gesondheidsbevele? Was dit die beginsels van onderwerping aan die regering en die behoud van lewe, of was dit die vrees vir die regering se strawwe? Laasgenoemde waag ek. Mense word makliker deur strawwe gemotiveer as deur beginsels.

In my eie kerk het ouderlinge teen gemeentesang geargumenteer uitsluitlik op grond van die potensiële finansiële boetes wat teen leierskap gehef word as ons die gesondheidsbevel oortree. By ‘n staatsinligtingsvergadering het ‘n kerkleier aangevoer dat die nie-afdwinging van inenting-mandate duur finansiële, wetlike en potensiële kriminele gevolge meebring. Bangmaaktaktieke is effektief.

Pragmatisme is duidelik wanneer die kompromie van normale kerkpraktyke geregverdig word op grond van die kort duur daarvan – “Dit sal net ‘n rukkie duur.” Aanvanklik het die kerk al die aanbiddingsbeperkings aanvaar omdat ons gedink het dit sou net ‘n paar weke duur. Byna twee jaar na die pandemie is baie kerke nog op dieselfde plek. Laat ons onthou dat koning Darius se bevel om gebed te verbied slegs vir dertig dae was (Dan. 6:7), maar Daniël het die volgende dag gebid.

Die kerk tree pragmaties op wanneer hy opsies kies, want dit voel asof hy geen keuse het nie. Aanlyn-stromingsdienste, opgeneemde dienste, virtuele nagmaal is uitgevoer as ‘n plaasvervanger vir versamelde aanbidding sodat ons ‘n kopie van ‘n ware aanbiddingservaring kan verskaf. Ons het gedink: “Ons moet iets doen!”

In ‘n krisis moet die kerk stilstaan en oorweeg hoe en hoekom dit besluite neem. Watter leerstellings is op die spel? Is daar enige slegte presedente wat gevestig word of beginsels wat oortree word omdat die kerk inderhaas “iets moes doen”. Die veiligste manier van aksie is om óf niks te doen nie óf, soos Daniël, “te doen soos hy voorheen gedoen het”  (Dan. 6:10). 

Die Covid-pandemie het ‘n seisoen van noodtoestand-staatsgesag oor ons samelewing ingelui wat ons voorheen as ondenkbaar beskou het. Die hoeveelheid beheer wat oor elke gebied van die samelewing en veral die kerk uitgeoefen is, is ongekend oor die afgelope eeu. Die kerk het eenvoudig nie die meganismes in plek gehad om te kan reageer op die vinnige uitoefening van staatsbeheer oor kerksake nie. Dit sal nou ‘n goeie tyd wees vir die kerk om te oorweeg om sy eie nood-protokol te skep wanneer hulle gekonfronteer word met die uiterste gevare soos pandemies, oorlog, natuurrampe of dreigende wetgewers.

Net soos wat regerings vinnig moet reageer in tye van krisis, moet die kerk vinnig reageer deur middel van sy kerklike vlakke. Sonder om behoorlike beleid te laat vaar, moet vinnige reaksiemaatreëls geïmplementeer word, soos die sameroeping van gemeentes, definiëring van korttermyn maatreëls, en om moontlike bedreigings tot die gesondheid en regte praktyk van die kerk te identifiseer.

Verdraaide aanbidding

Miskien is die mees ontstellende kerklike swakheid wat Covid aan die kaak gestel het, hoe maklik ons ons toewyding aan die ware aanbidding van die Here laat vaar het. Die reformatoriese stroom van kerke het nog altyd die ortodokse en gereguleerde aanbidding van God in ooreenstemming met die Skrif geprioritiseer.

Die Tien Gebooie lei met vier gebooie oor hoe om God korrek te aanbid, en al God se verlossingshandelinge is uiteindelik bedoel sodat God deur die verlostes verheerlik word. Tydens die pandemie het die tweede tafel van die wet (“naasteliefde”) egter voorrang geniet bo die eerste tafel van die wet (“liefde vir die Here”). Meer spesifiek, die onderhouding van die Vyfde Gebod (eer gesag) en die Sesde Gebod (bewaar lewe) het die eerste vier gebooie vervang. Die aanbidding van God het ‘n agterste sitplek ingeneem teenoor die veiligheid van mense.

Die kerk het hul gereelde aanbiddingspraktyke verdraai om die regering se gesondheidsbevele te akkommodeer. Gelowiges het nog altyd in die openbaar vergader om die Here te aanbid, benewens hulle private toewyding. Toe die regering “plekke van aanbidding” gesluit het, het die kerk gedraai deur private byeenkomste in wese dieselfde as openbare byeenkomste te verklaar. Aangesien mense by die huis gekyk het, kon ons sê dat ons steeds ons eredienste onderhou het. Ons moet die integriteit hê om te erken, ontologies gesproke, is aanlyn dienste nie eintlik kerkdienste nie.

Pastors mag al die elemente van ‘n erediens in ‘n leë gebou verrig om van ver af te besigtig, maar hulle het nie ‘n openbare vergadering van aanbidding geskep nie. Net so, as ‘n mens deur die volledige liturgie van Johannes Calvyn se Geneefse kerkdiens sou lees, die psalms gesing het, en die teks van sy preek gelees het, sou dit opbouend wees, maar dit sou gek wees om te beweer dat ‘n mens dan aan ‘n Calvyn-erediens deelgeneem het. 

Die regulerende beginsel van aanbidding leer dat in ‘n openbare erediens sang, saam met die lees van die Skrif, gebed en die verkondiging van die Woord die primêre elemente is wat ‘n erediens uitmaak. (Sien WCF 21:3,5) Tog het die kerk die regering toegelaat om gemeentesang op die flouste gronde uit te sluit. Is ‘n erediens wat God se volk verbied om God in sang te loof en te dank, werklik ‘n erediens? Is God tevrede met so ‘n offer? Ek het ‘n ouderling gehad wat redeneer dat solank jy “in jou hart sing” is dit dieselfde ding, en “dit sal nie mense seermaak as hulle vir ‘n rukkie nie sing nie.”

Ek skat die klippe buite die kerk het in hul plek gesing. Dit is ‘n teken van die kerk se geestelike agteruitgang wanneer kerkleiers die verlies van lofprysing van God in sang nie as ‘n ernstige saak beskou nie. Die kerk moet hierdie konfronterende vraag beantwoord: As die staat gemeentesang verbied, is dit sonde om in die kerk te sing — of is dit sonde om nie te sing nie? Om te sing onteer die staat, om nie te sing nie onteer God. So, wie moet ons eer? Die gewete van Christene het ‘n antwoord nodig.

Alhoewel dit nie in elke Sondagdiens vereis word nie, moet die bediening van die sakramente van die doop en die nagmaal ook onderhou word. Die regering se gesondheidsbevele rakende sosiale afstand het beide sakramente effektief gekanselleer. Tensy ‘n Presbiteriaanse predikant ‘n watergeweer gebruik, is daar geen manier om ‘n persoon te doop en die sosiale afstandsregulasies te gehoorsaam nie.

As die Ethiopiese eunug vandag die vraag sou vra:  “Wat verhinder my om gedoop te word?” (Handelinge 8:36). Sou ons moes antwoord: “Die regering se gesondheidsbevele.” (Vir die rekord, ek het verlede jaar riglyne vir sosiale afstand geïgnoreer en ‘n volwasse bekeerling gedoop deur hom te besprinkel). In reaksie op die staat se Nagmaal-beperkings het sommige kerke die praktyk van  virtuele nagmaal aangeneem. Virtuele nagmaal is ‘n teenstrydigheid.

Fisiese teenwoordigheid en eenheid is intrinsiek in die simboliek van die gebruik van een beker en een brood wat geëet word deur een liggaam mense wat saam verenig is. 

Ons ekklesiologie moet prioriteit gee aan die Here se mandaat dat God reg en voortdurend met vrees en bewing aanbid moet word. Ons sorgelose toepassing en wysiging van ons aanbiddingsverpligtinge openbaar watter min waarde die kerk aan die ware aanbidding van God heg. As verlossing deur God se heerlikheid gedryf word, en as  “die mens se hoofdoel is om God te verheerlik en hom vir ewig te geniet,” (WCF V1),  waarom sien ons dit as ‘n ligte ding om ons aanbiddingsverpligtinge te laat vaar?

Die offer van  “vreemde vuur”  (Lev. 10:1) of  “afskuwelike aanbidding”  (Eseg. 8 ; Dan 11) het die swaarste strawwe gedra. Ou-Testamentiese priesters het hul lewens verloor toe hulle betrokke was by perverse aanbidding.

Die HERE het sy huis verwoes nadat sy volk dit verontreinig het. Jesus se dreigement aan die kerke oor  “jou kandelaar verloor” duur vir ewig voort (Open. 2:5). In plaas daarvan om menslike veiligheid en regeringsbevel te bevoorreg, moet ons oorweeg watter aanbidding die  “groot Koning”  (Mal 1:14) en ” die heerser van konings op aarde ” (Open. 1:5) van sy verloste mense vereis.

Dit sal die kerk goed dien as sy haarself heropvoed oor die wesenlike beginsels van aanbidding soos geleer in die eerste vier gebooie en ons belydenisskrifte. Ten slotte moet ons ons weer verbind tot openbare byeenkoms op die Sabbat vir alle mense met uitbundige sang, en die regte bediening van die sakramente, en besluit om nie hierdie gereelde praktyke te laat vaar in die geval van ‘n ander krisis in die toekoms nie.

God onteer

Die kerk het nie daarin geslaag om God se rol in die Covid-19-pandemie akkuraat te interpreteer nie. Aangesien die interpretasie van voorsienigheid ‘n inherent feilbare taak is, het ons dikwels onkunde oor die gedagtes van God gepleit of die soewereiniteit van God oor die pandemie banaal bevestig. Albei is veilige boodskappe, maar is onbehulpsame verduidelikings vir God se kinders.

Om te beweer dat voorsienigheid ondeurgrondelik is en dat God transendent is, is vreeslik soortgelyk aan deïsme, dat God op een of ander manier ver is en nie betrokke is by wat in hierdie pandemie plaasvind nie. ’n Onvolwasse begrip van voorsienigheid is van mening dat God die eer kry vir die goeie dinge, maar is vrygespreek van die skuld vir die slegte dinge. ‘n Volwasse verstaan bevestig egter onbeskaamd dat God die soewereine bepaler van al die goeie en kwaad in die wêreld is. “Is dit nie uit die mond van die Allerhoogste wat sleg en goed kom nie?”  (Klaagl. 3:38, Job 2:10, Amos 3:5). Die kerk moet God se hand in hierdie rampe bevestig en dan uitvind watter lesse ons kan trek en wat ons reaksie moet wees.

Die kerk was veral onwillig om die pandemie te interpreteer as ‘n wekroep of oordeel teen die kerk en die wêreld. In die Skrif was dit gewoonlik ‘n aanduiding van geestelike verbuiging wanneer God se huis woes gemaak of sy volk onderdruk is. Jesus het sy tydgenote tereggewys dat hulle die weer kon lees, maar  “nie die tekens van die tye kon uitlê nie” (Matt. 16:3).

Die kerk het die ongekende, wêreldwye sluiting van openbare eredienste en die opskorting van sang en sakramente vir ‘n lang tydperk beleef, maar tog het ons die moontlikheid van die hand gewys dat God nie tevrede is met ons nie. Aangesien “oordeel begin by die huis van God” (1 Pet. 4:17), is die hedendaagse kerk se onwilligheid om goddelike oordeel agter hierdie beproewings te oordink onverklaarbaar en gevaarlik.

Sommige redeneer dalk dat siekte deel is van die standaard ontberings van ‘n gevalle wêreld en hierdie beproewings is nie nuut nie. Of ons teologiese en etiese verpligtinge is onberispelik so die Here is beslis tevrede met ons getrouheid. Sulke denke kan verklaar waarom daar min oproepe was vir selfondersoek, bekering en hertoewyding aan die Here te midde van Covid. Wees versigtig, geestelike selfbevrediging is ‘n verraderlike pad om te bewandel. Dit sal die kerk baie beter dien om ‘n somber seisoen van nadenke te hê om haar weë te oorweeg en haar paaie reguit te maak.

Die kerk se pandemie-reaksie het ons trae vertroue op God se verbond-sorg vir ons blootgelê. Miskien verwag ons nie van God om die korona-virus buitengewoon uit ons ervaring te verwyder nie. Of ons het geredeneer dat as God die skade van Covid gaan versag, Hy beperk is tot die gewone middele van openbare beleid en mediese behandeling. Alhoewel ons steeds bevestig dat God almagtig is, het ons lae verwagtinge God effektief impotent gemaak.

Die bevele om geen moeilikheid of vervolging in hierdie wêreld te vrees nie, is gebaseer op God se spesiale beloftes van sorg vir sy uitverkore kinders. Vermaan predikante Christene in ons dag met vrymoedigheid om God se beloftes van beskerming teen pes en vervolging te aanvaar (Ps. 91:3-10)? Nee, in plaas daarvan neem ons die versigtige benadering in en kom rasioneel tot die gevolgtrekking dat ‘n gelowige net so onderworpe is aan enige rampspoed van hierdie wêreld as ‘n nie-gelowige, en maak daardeur die beloftes van beskerming af as vermetele dwaasheid.

As ons God se spesiale voorsienigheid vir sy kinders afslag, is dit geen wonder dat kerklidmate min of meer ononderskeibaar is van nie-gelowiges in hul vrees vir Covid. 

As deel van ons hertoewyding aan God, moet die kerk die geseënde soewereiniteit van God herbevestig en vir die Here pleit om ons van hierdie nood te verlos. Die feit dat in hierdie wêreldwye pandemie die heersers van ons eens trotse “Christelike nasies” God se heerskappy en hulp irrelevant gemaak het, wys tot watter mate ons kultuur van die waarheid van Christus weggeval het. Dit is beslis geen verrassing vir ons nie. Om vir hulle ongeloof te vergoed, behoort die kerk ’n moediger geloofspad in te slaan.

Die beste plaasvervanger vir wêreldse vrees is godvrugtige vrees. Wanneer die kerk na God om hulp roep, bely dit aan die wêreld haar geloof in die majesteit en die barmhartigheid van God in sy administrasie van die sake van die wêreld. Dit is nou die tyd vir God om verheerlik te word in sy antwoord op die geroep van sy kinders. “Julle het nie, want julle vra nie” (Jak 4:2). Laat ons eers die hulp van die Here soek voordat ons staatmaak op die hulp van regerings en mediese kundiges.

Mag ons grootskaalse oproepe vir gebed in die kerk byeenroep sodat God ons finaal van Covid kan verlos. 

‘n Pad vorentoe

Wat sal die toestand van die kerk wees aan die ander kant van Covid? In die vroeë stadiums van die pandemie het die silwer-randjie-houding gehoop dat sodra ons terugkeer na openbare byeenkomste, ons aanlyndienste nuwe gelowiges sou oplewer en dat Christene ‘n nuutgevonde waardering sou hê om kerk toe te gaan. Ons het ‘n verkwikte kerk verwag wat gereed was vir ‘n nuwe begin.

Sulke optimisme lyk ongegrond. Die kerk wat uit Covid-ballingskap terugkeer, is nie herleef nie, maar verminder. Baie gemeentelede het dit geniet om in hul slaapklere rond te sit terwyl hulle aanlyn kerk gekyk het. Nou moet hulle hulself en hul kinders gereed maak om kerk toe te gaan. Na maande van Covid-vrees-versadiging, weier baie van die bejaardes eenvoudig om hulself aan die gevare van siektes bloot te stel.

Die voortgesette Covid-veiligheidsmaatreëls van bymoningslimiete, masker-dra, sosiale afstand, en inentingmandate belemmer die bloei van ons gemeentes. Ons is nie ‘n sterker kerk na Covid nie. 

Die eerste stap in herstel is bekering. Ons weerstaan bekering omdat dit pynlik is. Niemand wil eerlik na homself kyk en die skuld voel nie. Ons, pastors, streef daarna om Christus getrou te dien in al ons bediening. Soos die elf dissipels by die Olyfberg, kan ons bely dat ons ‘n ewige getrouheid aan Jesus het (Mark. 14:31).

Maar soos Petrus ontdek ons dat ons ook ons Here kan verloën wanneer ons onder genoeg druk verkeer. Dit is die hartseer proses waardeur ek gegaan het. Die versengende pyn om my eie swakheid te sien is dieper en meer akuut as enige swaarkry wat ek in die kerk ervaar het. Waar was ons leiers ontrou aan Jesus?

Die primêre sonde van kerkleierskap is ons oneer aan Christus se heilige heerskappy oor ons lewens en die kerk. God het Israel deur die profeet Jesaja gewaarsku, “Moenie sameswering noem wat al hierdie volk sameswering noem nie, en moenie bang wees vir wat hulle vrees nie, en moenie bang wees nie. Maar die HERE van die leërskare, Hom moet julle as heilig eer.

Laat hom jou vrees wees, laat hom jou vrees wees” (Jes. 8:12-13). Ons het die gevaar van ‘n virus, die oorweldigende mag van die staat en die mening van mense meer gevrees as wat ons die mag van die HERE van die Leërskare gevrees het. Ons het voor mense gekruip omdat ons hulle strawwe erger ag as God s’n. Die argumente dat die kerk sy integriteit tydens die pandemie gehandhaaf het, verberg eenvoudig hierdie diepe tekortkoming.

As ons die hand van God op ‘n wonderlike manier wil sien beweeg om die vorige heerlikheid te herstel, moet ons eers ons sonde erken en weereens  “in [ons] harte Christus die Here as heilig eer” (1 Pet. 3:15). My bekommernis is dat post-Covid, ‘n onberouvolle kerk deur die vorm-bewegings van godsdiens sal gaan, maar die glorie sal verdwyn het. Ons sal ‘n beeld van God aanbid, maar die ware en lewende God sal nie in ons midde woon nie.

Die verswakte toestand van die kerk is die direkte gevolg van die kerk se optrede tydens Covid. As ons hoop dat God die lotgevalle van haar mense herstel, is dit ons plig om eers ons aksies tydens die pandemie op te neem, ons te bekeer en dan te oorweeg hoe ons onsself voortaan kan vryspreek. In die mate wat die kerk die opskorting van die gewone genademiddele wat in openbare aanbidding ervaar word, toegelaat het, is sy verantwoordelik vir die swak geestelike toestand van gelowiges.

Soos voorheen opgesom, het die kerk ‘n hernieude gees van vrymoedigheid nodig om die gees van vrees wat in die samelewing oorheers, teë te werk. Ons geestelike gesondheid moet belangriker as ons fisiese gesondheid geag word. Ons moet die beperkings van die regering se gesag oor kerkbedrywighede bepaal. Leiers moet dit ‘n prioriteit maak om Bybelse etiek behoorlik te onderrig. Ekklesiologie moet herbevestig word om te reageer op noodsituasies en die oorweldigende gesag van die staat. As ons God se seën oor die kerk moet verwag, moet ons ons weer verbind tot God-erende aanbidding en ons vertroue opnuut in die barmhartige en magtige God wat oor alle dinge heers.

_____________________________

[1] Hierdie is `n vertaling deur Ds. Orrie Oosthuizen (Gereformeerde Kerk Vaalharts van die oorspronklike artikel hier: https://caldronpool.com/thechurchweighedmeasuredandfoundwanting/

[2] see Australian Government Department of Health, http://www.health.gov.au, “Coronavirus (Covid-19) at a Glance – 26 October 2021.” 3 see John Hopkins University of Medicine Coronavirus Resource Center, www.coronavirus.jhu.edu for global case fatality rates. 4 see www.health.gov.au. Coronavirus (Covid-19) Case Numbers and Statistics [26 October 2021]; “Deaths by age group and sex.” In Australia, of the 142,204 cumulative cases in the age groups under 60 years, only 145 were fatal: a .00102 fatality rate.

[3] see http://www.covid19data.com.au “Active cases, hospitalisation, and ICU in Australia” About 1% of all active Covid cases require ICU care. Prior to the vaccine roll-out roughly 10% of Covid cases involved hospitalisation. Post vaccine, the hospitalisation rate is about 5%.

LEERPREDIKING: NGB artikel 28 en 29

Verwerping van die valse kerke en plig om aan te sluit by die ware kerke

Lees: Hand. 2:37-47; 20:17-31

NGB artikel 28 en 29: Ware en valse kerke

Teksverse: “Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek drie jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie.” (Hand. 20:27–31)

Tema: Verwerp valse kerk en sluit by ‘n ware kerk aan

(Preekopname: GK Carletonville, 2022-01-30, nota: let wel, die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie, die notas is nie volledig nie, die audio preek is die volledige preek).

Aflaai (regs kliek): NGB art. 28 en 29 (Hand. 20:27-31)

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Onthou heeltyd die groter prentjie:

Belydenis vat ons geloof saam, en is ook ons lewens- en wêreldbeskouing,

Wat ons glo aangaande God, mens, wêreld, en die onderlinge verhouding tot mekaar ogv wat die Skrif openbaar (HG Stoker), NGB artikels is soos volg:

1: God is

2: geopenbaar in natuur en Skriftuur

3-7: Skrif, ons bron van kennis, reg en verkeerd, sin van die lewe, verlossing, ens.

8-11: God Drie-enig: Vader, Seun en Heilige Gees

12-15 skepping, sondeval, erfsonde, voorsienigheid

16-26: die redding van die mens, uitverkiesing, Christus, en God se wet waarvolgens ons moet lewe

Nou is ons besig, ons wat verlos is, met wat ons glo die kerk is,

So die verlossingswerk van die Vader in Christus, deur die krag van die Gees,

skep ‘n kerk, ‘n versameling of vergadering van gelowiges reg deur die ganse geskiedenis, v/a 54 van die HK, NGB art. 27 sê wie is die kerk ogv die Skrif:

 ‘n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, wat almal hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur die Heilige Gees.

Hierdie kerk sal altyd daar wees, groot of klein, want Christus is ‘n ewige Koning’

Verder is hierdie heilige kerk nie geleë in, gebonde aan of bepaal tot ‘n sekere plek of sekere persone nie, maar dit is oor die hele wêreld versprei en verstrooi.

Dit bring ons nou by wat die Skrif leer van die kerk soos ons dit bely in NGB art. 28 en 29,

En ons wil twee wesentlike sake leer, wat alles te doen het met u en my geloof,

in die beoefening van ons geloof, vir ons en ons kinders:

NGB art. 28: ons is verplig dat daar waar die ‘algemene Christelike kerk’ (NGB art. 27) plaaslike gestalte kry, geopenbaar word in haar ampte, instelling en aktiwieite wat die Here beveel, om daar aan te sluit, of lid te wees.  Dit is ‘n roeping, plig, bevel van God … geen middelmatige opsionele saak nie.

En tweedens, NGB art. 29, as die Here ons beveel om aan sy sigbare kerk, instelling te behoort,

dan moet ons WEET, volgens die Skrif, waar daardie ware kerke is.

Dit is ALBEI sake geliefdes, ek, en my kinders, my nageslag, almal wat die evangelie hoor,

moet weet wat God beveel oor sy kerk, en waar dit is en hoe dit lyk.

Dit is ons tema:

God beveel dat ons die valse kerke sal verwerp, en lid sal wees van die ware kerke van ons Here Jesus Christus.

Die belydenis in NGB art. 28 begin met ‘n samevatting van wat art. 27 reeds geleer is,

en op grond daarvan, kom die oproep dat ons beide ‘n positiewe en negatiewe ding sal doen:

Ons glo – aangesien hierdie heilige vergadering ‘n versameling is van hulle wat verlos word en daarbuite geen saligheid is nie1 – dat niemand, wat sy stand en status ook al is, hom in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie; inteendeel, almal is verplig om daarby aan te sluit2 en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle almal – as lede van een en dieselfde liggaam – aan sy leer en tug te onderwerp3, die nek onder die juk van Jesus Christus te buig4 en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het5, die broers in die opbou van hulle geloof te dien6.

In die boek Handelinge waaruit ons gelees het, staan daar in Hand. 4:11,12,

Hy is die steen wat deur julle, die bouers, verag is, wat ’n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.” (Hand. 4:11–12)

Ja, buite Christus, buite dit wat die ware kerk verkondig, die verlossing in sy bloed,

is daar geen saligheid nie, en dan volg daaruit nie net dat God jou by sy kerk,

die algemene christelike kerk soos die Here dit sien deur die ganse eeue alleen (2 Tim. 2:19)

maar dat as vrug van hierdie saligheid, die kind van God nie anders kan as om ook dan

daar waar hierdie saligheid verkondig, geleer word, hom of haar sal voeg nie.

In Hand. 2, vind die eenmalige unieke uitstorting van die Heilige Gees plaas …

Die evangelie word deur Petrus verkondig,

mense kom tot geloof deur die wondergenade van God, v. 37-40

en wat is die vrug daarvan?

Gaan elkeen in sy eie rigting … ek het nie ander, die ‘kerk’ nodig nie?

Nee, ons het gelees:

Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drieduisend siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrings onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet,” (Ac 2:41–46)

En wat was onderliggend daaraan?

terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.” (Hand 2:47)

Baie belangrik, sien u die band?

Redding en die vrug …. ek behoort aan ‘n gemeente!

Dit kan en mag nie anders wees nie.

Die troos van dat elke kind van God veilig in sy hand is beteken dan juis,

die woorde van NGB art. 28, ek mag my nie in selftevredenheid van hierdie vergadering

daar waar dit gestalte kry in my dorp, provinsie, land … afsydig hou nie.

En as ek meen daar is nie so kerk naby nie… dan moet ek trek, soek, sien NGB art. 28,

die dodelike erns daarvan beklemtoon die belydenis, met die negatiewe bevel:

En om dit beter te kan doen, is dit volgens die Woord van God die plig van alle gelowiges om hulle af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoort nie en hulle by dié vergadering aan te sluit, waar God dit ook al gevestig het, selfs al sou regerings en wette van regeerders daarteen wees en daarvoor die dood – of lyfstraf oplê.

Nou, as u die boek Handelinge lees, dan hoor ons hoe die vervolging toegeneem het,

ja, baie Jode is uit die sinagoges uitgegooi, verag, omdat hul geglo en bely het,

dat Jesus die enigste Saligmaker is, nie hul eie werke of mense nie, Hand. 4:11,12

En wat was die gevolg?

Hulle het hul afgeskei van die Joodse sinagoges al meer,

en saam op hul eie vergader, ja van die valse kerke afgeskei.

Ons lees dit in Hand. 4 en 5 hoe hul mekaar gemeenskaplik moes versorg,

want hulle werk is van hul weggeneem, aansien verloor,

maar om te behoort aan die Here se vergadering, was vir hul wesentlik.

In Hand. 18 lees ons van Justus en sy gesin wat langs die sinagoge begin vergader het,

omdat hul die evangelie verwerp het.

Die kerkgeskiedenis is vol daarvan hoe gelowiges met hul lewens geboet het,

die tyd om die reformasie, van ons voorvaders het na ons land gekom,

omdat hul juis in vryheid wou aanbid, ware kerke wees,

teenoor die valse roomse kerke en regerings wat hul verbied het.

Later in Hebr. 10:25, hoor ons die duidelike oproep om te behoort aan ‘n plaaslike kerk,

en nie weg te bly van die aanbidding, samekomste wat die Here beveel het nie,

jy moet daar wees waar die saligheid geleer en verkondig word:

Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou; en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor; en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.” (Heb 10:23–25)

Toepassing

Tragies, hoe maklik baie verskonings maak om a) nie aan ‘n plaaslike kerk te behoort nie, en/of b) die eredienste en alles wat die kerk saam doen … nie aan te deel nie.

Veral in covid-tye (ons erken die werklikheid van die virus … maar nie die hysteria en paniek daarom nie), het dit baie duidelik geword wat wesentlik kosbaar is vir baie mens, kerkmense…

 

MAAR, tweedens dan geliefdes, as ons besef die Skrif leer ons moet aan ‘n plaaslike kerk

behoort, watter een van die derduisende?

Onthou die konteks van ons belydenis, ontstaan in die 16de eeu, 1561… geskiedenis.

Ja, die groot dwalinge, valse kerke was die ROOMS katolieke kerk,

daar was ook die gevaar van die anabaptistiese kerke, en daar was die lutheraanse kerke

Die reformatore het die rooms katolieke kerk as valse kerke, eintlike geen ware kerke erken nie,

lutherse kerke erken maar gevare gesien, en het ook die anabaptistiese kerke (moenie verwar word met huidige baptistiese kerke nie) verwerp.

Die wesentlike beginsels van ware versus valse kerke is egter begrond in die Skrif,

en soos dit in NGB artikel 29 in die eerste sin en laaste sin onderskei word,

dit is die taak van elkeen in die amp van gelowige, maar ook kerkrade en kerke saam.

Dit is dalk baie moeiliker, daar kan skuiwe en vervalle wees,

ons moet bid vir wysheid en onderskeiding, maar ons moet dit leer en nastreef.

Om my en my gesin te help, om juis twee uiterstes te vermy:

– om enige vergadering as ‘ware kerk’ te beskou ongeag dat hul die kenmerke van ‘n valse kerk het en nie die ware kerke se kenmerke toon nie, en

– ‘n perfeksionistiese kerk te eis, wat ek nie vir my self vereis nie, en daarom later nooit aan enige kerk wil of gaan behoort nie = huis kerke, my eie kerk… ens.

So kom ons kyk na 4 aspekte om my te help, volgens die Skrif, saamgevat in ons belydenis,

wat my help om die opdrag van NGB art. 28, na te kan kom:

1 Die kerk soos dit plaaslik tot uiting kom in sy instellings, is en sal altyd vermeng wees tussen ‘gelowiges en ongelowiges’, ware kinders van God en huigelaars

Ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettendheid uit die Woord van God behoort te onderskei watter kerk die ware kerk is, aangesien al die sektes wat daar vandag in die wêreld is, hulle ten onregte die naam kerk toe-eien1. Ons praat hier nie van die huigelaars wat in die kerk met die goeies vermeng is en tog nie aan die kerk behoort nie alhoewel hulle uiterlik daarin is2; maar ons sê dat ‘n mens die liggaam en die gemeenskap van die ware kerk moet onderskei van al die sektes wat beweer dat hulle die kerk is.

Dit leer ons baie duidelik deur die hele Skrif, OT en NT,

reeds in die OT was daar baie, sien Rom. 9:6-8, ‘uit’ Israel is, maar nie Israel ‘is’ nie

Nooit waarlik tot geloof van harte gekom nie, vir ‘n tyd of dalk altyd mislei hul die kerk,

maar baiemaal word hul wel, deur die evangelie verkondiging en die toepassing van die tug

geopenbaar as dat hul nooit van ons was nie.

Hierdie werklikheid word baie duidelik deur die apostel Paulus geleer in Hand. 20,

waar hy met die gemeente daar, die plaaslike kerk daar, spesifiek die ouderlinge spreek,

dan hoor ons in vers 28, 29….

Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan.” (Ac 20:28–30)

“onder julle …. uit julle self”

Dit is die werklikheid van die ganse bybelse geskiedenis, die kerkgeskiedenis,

van ons tye tot die laaste dag.

Dit beteken nie dat die ongelowiges waarlik in Jesus se bloed gewas was en verlore is nie.

Nee, dit beteken dat, in Johannes se woorde, “Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie.” (1 Jn 2:19)

So, die ware plaaslike kerk beteken nie dat almal kop vir kop gered is nie, die vermengdheid van die kerk, die feit dat daar nog sonde en gebrokenheid is, bepaal nie ware kerk wees nie, hoe wonderlik elke lidmaat is nie.

Dink maar aan Paulus se skrywes aan Korinthe gemeente … heiliges, ongeag al die onheiliges,

die vraag is meer wat word gedoen met elke lidmaat, en sonde?

2 Tweedens, DAAROM, is die x3 kenmerke, vanuit die Skrif saamgevat: 

Die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan uitken, is die volgende: Wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien soos Christus dit ingestel het en die kerklike tug gebruik om die sondes te straf 

En dit is presies wat ons hoor as Paulus deur die Gees met die kerkraad, die ouderlinge, en dus met die gemeente van Efese, met alle kerke deur die eeue, met die GKC spreek:

Eerste kenmerk, die Woord, moet verkondig en geleer word, sentraal die evangelie maar die evangelie moet geleer en verstaan word in die hele konteks van Gen. 1 tot Op. 22

hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in onse Here Jesus Christus.” v. 20

Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. v. 27

Die tweede en derde kenmerk, die suiwer sakramente en tug oefening gaan saam geliefdes,

Calvyn het gespreek van net 2 kenmerke van die kerk: evangelie en tug, want albei impliseer dat die sakramente – prent van die evangelie -suiwer bedien en bewaar sal word deur die tug.

Paulus leer dit ook hier baie duidelik vir ons:

Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek drie jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie.” (Hand 20:28–31)

In die pastorale briewe leer hy dit dan oor en oor, die taak van die kerk, spesifiek die ouderlinge,

om die kerlike tug gehandaaf … ja bemoedig en troos, sien vers 19 … maar ook vermaan.

– kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere Woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is, verwerp en Jesus Christus as die enigste Hoof erken. Hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken en niemand het die reg om hom daarvan af te skei nie.

3 Derdens, teenoor die kenmerke van die ware kerke, sien die valse kerke se kenmerke, presies die teenoorgestelde van die ware kenmerke

Wat die valse kerk betref: Dit skryf aan homself en sy besluit meer mag en gesag toe as aan die Woord van God; dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie; dit bedien die sakramente nie soos Christus dit in sy Woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na eie goeddunke; dit vertrou meer op mense as op Christus en dit vervolg hulle wat volgens die Woord van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy euwels, gierigheid en afgodery bestraf.

Toepassing geliefdes, Dit is nie genoeg om te sê … ag, ten minste gaan hul na ‘n kerk toe nie … nee, ons en ons kinders met na ‘n kerk gaan of behoort wat die suiwer evangelie en raad van God verkondig, wat die ware sakramente bedien soos God beveel, en wat tug toepas … dus sonde aanspreek en nie goedpraat nie … en daarom is sekere gemeentes en selfs kerkverbande taboe, veral as dit word dat hul hiervan afdwaal, bv. “redding deur geloof plus werke” of “meer as een sakrament … of nie kinders doop nie” of nie lidmate tug wat buite die eg saamwoon of gay agenda goedpraat … dan mag jy nie daar wees nie, dan geld die oproep van NGB art. 28, 29

 

4) Maar, laastens, baiemaal lees baie hierdie wesentlike deel van ons belydenis hier mis of dink nie dit is belangrik nie, ja, dit is maklik om ander kerke of kerkverbande af te skryf, en ja, as hul werklik dwaal en veral in leer openbaar dat hul nie meer ware kerke is nie, dan moet dit gedoen word,…. maar baiemaal is die krisis van a) ag, alle kerke is oraait, en/of b) ek soek ‘n perfeksionistiese kerk … omdat hierdie, kom ons noem dit 4de kenmerk van ware kerkwees vergete of kry nie aandag nie, kom ons hoor dit uit NGB art. 29,

Vervolgens, aangaande die lidmate van die kerk: Ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die Christene, naamlik hulle geloof dat hulle die enigste Verlosser Jesus Christus aangeneem het en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheid najaag, die ware God en hulle naaste liefhet, nie na regs of links afwyk nie en hulle sondige natuur met sy werke kruisig.

Is die kerk waaraan ons behoort getrou hieraan, leer dit, en jaag dit na:

– glo ek van harte aan Jesus as MY enigste Verlosser … dan sal ek sy huis en ander opsoek?

– ontvlug ek werklik die sonde, haat .. of soek ek dit nog op … alleen, foon?

– jaag ek die geregtigheid, God se goeie wet na, God en my naaste (vrou/gesin/gemeente) lief?

– kruisig ek my sonde luste of vertroetel ek dit, haat ek die tug…? Ja, die troos is…

Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie; inteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, in wie hulle deur die geloof in Hom vergewing van hulle sondes het.

Indien nie … dan moet u weer terug na NGB art. 16-26 … om by kerk waarlik uit te kom.

Liewe gemeente, huil ons nog?

Paulus het ook gehuil oor sy gemeentes, sy bediening, die stryd en worsteling, mag dit ook waar wees vir ons, oor ons geslag, oor ons mense, ons tye, ons eie kinders en klein kinders wat … kerklos geword het … en eintlik Evangelie-loos, Jesus-loos geword het, ons lees dit, en mag dit ons oproep:

Julle weet hoe ek, van die eerste dag af dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode; hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise,” (Hand. 20:18–20)

AMEN.

Posted by: proregno | February 10, 2022

DIE HUIS OP DIE ROTS (Matt. 16:18): GKSA HERDENKING 1859-2022

DIE HUIS OP DIE ROTS (Matt. 16:18)

– GKSA HERDENKING 1859-2022 –

Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” (Matt. 16:15–18)

“Dit kom dus ten diepste aan op die vraag waarop die fondament van ons lewe rus. As ons afpeil na die diepte van ons bestaan, vind ons daar die rots?” – dr. SCW Duvenhage

Die logo van die GKSA is die gemeente of kerk op die Rots, met die Teksvers Matt. 16:18.

Die datums 10-12 Februarie word beskou as die jaarlikse herdenking van die herstiging van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.  Sien die volgende artikels wat ek oor die jare daaroor geskryf het:

1859 Kerkgeskiedenis

‘n Gereformeerde perspektief op die geskiedenis en huidige ontwikkelinge in die GKSA (tot en met 2004)

Sien ook hoofstukke 16 tot 20 in prof. Bouke Spoelstra se boek oor die kerkgeskiedenis:

Beknopte Kerkgeskiedenis

Ek plaas vir hierdie jaar se herdenking ‘n artikel van prof. dr. SCW Duvenhage, waarin hy nie skryf oor die die GKSA se ontstaan en voortbestaan nie, maar wat die Wese en Fondament (Rots) is en behoort te wees vir die lidmate van die kerke wat saam in die GKSA kerkverband is, dus ook vir ons tye en vir die toekoms met al sy geestelike en fisiese aanslae (1 Petrus 5:6-9).

Daardie Wese en Fondament (Rots) behoort nie net die wese en fondament van al ons kerklike aktiwiteite te wees plaaslik én saam in kerkverband nie, maar van elke ware gelowige persoonlik, elkeen wat hulself Dopper noem op grond van ons konfessionele en historiese wortels, van ons huwelike en gesinne, wat nie net teruggaan na die kerkstryd gebeure van 1859 nie, maar terug na die geloofswortels wat in 1652 hier aangekom het (sien Jan van Riebeeck gelofte en gebed), wat teruggaan na die 16de en 17de eeuse Kerkreformasie, terug na die vroeë kerk, en bo-alles terug gaan na die onfeilbare Heilige Skrif soos ons dit samevattend bely in NGB artikels 1-7.

Mag die Here gee dat ons afsonderlik en saam sal semper reformanda = aanhou reformeer deur sy Gees en Woord, en dat die Rots alleen ons troos en hoop sal wees in ons ganse roeping en bestaan.

Vaders en moeders verkondig die Rots in jul huise (Deut. 6:4-9; Ps. 127, 128; Ef. 6:1-4).

Predikers verkondig die Rots in jul kerke (2 Tim. 3:14-4:5).

Gelowiges verkondig orals, tydig en ontydig, die Rots as die enigste Verlosser én Koning van die hele skepping en alle volke (Matt. 28:16-20; Hand. 17:16-31; 20:20)

Stuur hierdie oordenking van dr. Duvenhage aan vir elke lidmaat om bemoedig te word in die goeie geloofstryd tot die einde toe (2 Tim. 4:6-8), maar ook as liefdevolle waarskuwing vir hulle wat besig is om afvallig te word in leer en/of lewe, dalk gesins- of familielede, mede-lidmate, vriende, ens., wat begin vergeet uit watter Rots ons gekap is, wat vergeet op watter Rots ons alleen moet staan, wat op die ‘sand’ van ons tydsgees wil bou, en nie op Christus, die Rots, alleen nie.

DIE HUIS OP DIE ROTS

deur dr. SCW Duvenhage

[Bron: ‘n Wêreldorde Omgekeer – grepe uit die Bergpredikasies (Potchefstroom: Pro Rege, 1967: p. 7-14)]

“Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot” — (Matt. 7 : 24—27).

Christus self, sentrum van Bergrede

Wat ‘n genade, dat ons na Christus Jesus mag luister!

Die ewige God het Homself aan ons geopenbaar in die Seun van sy liefde. Christus het onder ons kom woon. Die Woord het vlees geword en ons kan sy heerlikheid aanskou.

In die bergpredikasie staan Jesus Christus voor ons. Hy kyk ons in die oë en Hy peil ten volle ons nood en behoeftes. Hy ken ons verlede en ons toekoms en Hy spreek tot ons sy gesaghebbende Woord.

Wat ‘n genade dat ons na Hom mag luister!

Ons luister na die woorde van ons Verlosser, ons Borg en ons Middelaar wat van ons nooit meer vra as wat Hy ons gegee het nie. Hyself is die volmaakte vergestalting van dit, wat Hy hier geleer het en wie aan Hom behoort, wie deur sy genade ‘n plek gevind het in sy koninkryk, wil nie alleen met gespanne aandag na sy woorde Iuister nie, maar staan ook in sy diens en maak erns met die evangelie van die koninkryk.

Voorop moet gestel word dat Christus self in die sentrum van die Bergpredikasie staan en nooit mag sy woord oordenk word, sonder dat Hyself raakgesien word nie.

Oor die ganse prediking van Christus staan geskrywe die woorde: hierdie woorde van My: “Wie na hierdie woorde van My luister en dit doen…”

Maar nou weet ons ook dadelik: soos wat Christus self vir sommige tot ‘n opstanding en vir ander tot ‘n val is, ‘n rots van behoudenis en ‘n rots van struikeling, so is ook sy woord ‘n tweesnydende swaard, wat deurdring tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, ‘n reuke van die lewe tot die lewe of ‘n reuke van die dood tot die dood.

Daar sou miskien gevra kan word waarom die behandeling van die bergpredikasie begin word deur die aandag te bepaal by die slotwoord daarin. Met die gelykenis van die huis op die rots en die huis op die sand het Jesus immers sy prediking voor die dissipels en die skare afgesluit.

Ons doen dit omdat in die woord op onvergelyklike wyse die diepe betekenis en groot erns van die bergpredikasie belig word. Dit gaan naamlik ten diepste om die vraag of ons lewenshuis uiteindelik staande sal bly en of dit sal val, dit gaan om die vraag van ons ewige wel of ewige wee. Maar dit gaan ook om ons lewe van elke dag of nl. Christus die rots is waarop ons elke oomblik van ons lewe bou en of ons op sand bou.

Ook in hierdie gelykenis, soos trouens deur die hele bergpredikasie, wys Jesus duidelik daarop dat daar maar net twee weë oop is, ‘n derde moontlikheid is daar nie.

Ons is verstandig of ons is dwaas.

Verstandig of dwaas bou

Die mens se lewe is naamlik soos ‘n huis wat gebou word.

En nou weet elkeen wat al te doen gehad het met die bou van ‘n huis dat daar baie op die spel is. Daar kan naamlik verstandig te werk gegaan of daar kan dwaas te werk gegaan word.

Dit is nie altyd aan die uiterlike van die huis sigbaar nie. Die huis van die dwase man kan net so indrukwekkend en mooi vertoon as die huis van die verstandige man. Beide huise kan dieselfde doel dien, nl. dit kan dien as ‘n goeie beskutting en ‘n gerieflike woonplek vir sy eienaar. Dit mag selfs wees dat die huis van die dwase man uitwendig mooier vertoon; dit mag wees dat dit allerlei versieringe besit, en uitstekend gemeubileer is. Geoordeel na wat voor oë is, is dit moeilik om ‘n keuse te maak tussen die twee huise.

Maar tog is daar ‘n geweldige verskil.

Die verskil lê dieper as wat die blote oog kan sien. Die lê in die fondamente. Hoedanig is die fondament van die huis? Wat is die krag en duursaamheid van die fondament? — Dit bepaal die krag en duursaamheid van die huis. Dit kom natuurlik nie in mooiweerdae tot openbaring nie. Maar wanneer die storms opsteek, wanneer die stortreën neerplas en die waterstrome teen die huis aanstorm en wanneer dan die rukwinde die storm tot ‘n hoogtepunt voer, dan kom alles aan die lig. Wat in die mooiweerdae alles so keurig en sterk daar uitgesien het, word dan tot die uiterste toe beproef.

Bouery in die heilige land

Hierdie beeld het daardie eerste hoorders van Christus by uitnemendheid verstaan. Ons weet dat Palestina deur ‘n breë woestyngordel byna omsluit is. Tot diep in die land kom daar op baie plekke dik lae sand voor. Origens is die vrugbare grond maar nie te volop nie. Meestal is dit maar net die toplaag van die bodem. Grawe mens enigsins dieper dan kom jy af op die rotslaag.

En omdat die beboubare grond so skaars was, is daar meestal op rotsagtige plekke of in die onvrugbare sandstreke gebou. Maar in laasgenoemde geval moes dan diep gegrawe word om die fondamente op die rotsbodem te laat rus. Dit het wel soms gebeur dat iemand nagelaat het om dit te doen. Die gevolge blyk as die winterreëns in Palestina soms op wolkbreukagtige wyse neerplas.

Oorstrominge en rukwinde is dan kenmerkend van so ‘n storm. Die wind en die water druis dan van alle kante teen die huise aan. En wat gebeur dan? Die huis wat op rots gebou is, trotseer die storm. Dit staan stewig en vas en as die lug ooptrek, staan dit nog ongeskonde daar. Maar die huis wat op die sand gebou is, kan die toets nie deurstaan nie. Die geweld van die strome het die sand rondom die huis blootgelê, die fondamente ontbloot en toe ondergrawe en uiteindelik moes die bouwerk, hoe sierlik dit ook voorheen daaruit gesien het, plek-plek meegee. Die bouwerk begin kraak, die dak se gewig blyk te swaar vir die vallende mure en die hele huis stort met ‘n dreunende slag inmekaar. Sy val is groot.

Ons lewenshuis

So gebeur dit ook ten aansien van die lewenshuis van elke mens. Wanneer alles voorspoedig gaan, wanneer daar ‘n goeie inkomste is, wanneer vriende en bure en familie jou op die hande dra, wanneer jou werksomstandighede gunstig is, wanneer gesondheid en welstand jou deel is, dan vertoon die lewenshuis so gunstig en mooi. Die mens kan hom dan so verlustig in die rus en die beskerming, wat sy lewenshuis bied. Wanneer daar egter storms kom, wanneer plotselinge siekte die gesondheid bedreig, wanneer sorge van watter aard ook al die senuwees tot breekpunt toe span, wanneer die inkomste- en uitgawerekening ‘n groeiende nadelige saldo vertoon, wanneer die toekoms deur oorlogsrampe totaal verdonker word, dan word die vraag plotseling aktueel: hoe is dit gesteld met die fondament van so ‘n lewenshuis?

Mens sien dan die lewenshuis onder ‘n totaal ander gesigspunt.

Wanneer die geweldige stortreëns en waterstrome en rukwinde oor ons huis woed, dan word die vraag van ons aansien en van ons vol en bedrywige bestaan, dan word die vraag na ons uiterlike sukses en voorspoed van minder belang. Dit kom dan alles aan op die vraag na die fondamente van ons lewe. Is daar vastigheid genoeg om die storms te trotseer?

Dit mag dan wees dat die mees aansienlike mense van die voorspoedtyd hulle lewenshuis sien verkrummel terwyl die eenvoudige man, wie se vriendskap nooit so gesog en wie se lewe nooit so opvallend was nie, die geweld van die storms deurstaan en selfs vir ander tot ‘n steun is.

Die dwaasheid kom dan te voorskyn van elkeen wie sy lewenshuis op sand gebou het.

Om dwaas te lewe

Ja, daar is so iets soos dwaas lewe. Christus verkondig aan die wêreld dat daar ontsaglik veel op dwase wyse gebou word in hierdie lewe. Die Bybel skryf oor ‘n magtige hoeveelheid bouwerk wat op hierdie aarde moeisaam verrig word: dwaas, of in die taal van Salomo: tevergeefs.

Wil u ‘n tipiese voorbeeld hê van so ‘n lewe? Dan kan ek u verwys na die ryk dwaas waarvan Christus op ‘n ander plek spreek.

Die man was ‘n harde werker, ‘n knap boer, ‘n fyn sakeman. Hy het oënskynlik geweet hoe om vir homself beveiliging te verkry, ‘n behaaglike lewenshuis — waarborg vir ‘n geruste lewe van gemak en rus. Hy het die dinge fyn beplan en toe het hy groot voorraadskure gaan bou en hulle gevul tot die dak toe. Selfvoldaan het hy uitgeroep: “Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem rus, eet, drink, wees vrolik”. Maar toe kom die onverwagte — toe toon God dat Hy ook nog iets te sê het tot die vergenoegde siel. God kondig die storm aan:

“Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou opeis”.

En al wil hy nou al sy geld aanbied, sy saailande, sy vol skure, al skreeu hy ook: “o God, nie dit nie, nie nou nie — noudat alles so mooi gereël is — gee my maar nog ‘n kans”. Dit is alles tevergeefs. God trek ‘n streep deur die so fyn georganiseerde lewe. Omdat daar geen rotsgrond onder die fondament was nie, spreek God: jou dwaas! en die doodsengel tas deur.

Die ware fondament

Dit kom dus ten diepste aan op die vraag waarop die fondament van ons lewe rus. As ons afpeil na die diepte van ons bestaan, vind ons daar die rots?

Jesus sê: “Wie na hierdie woorde van My luister en dit doen…” Dit is die rotsgrond waarop ons lewenshuis moet verrys. Die woord van die Here is nie soos sand wat met die eerste storm weggespoel word nie. Nee, dit hou stand in ewigheid. Hemel en aarde sal verbygaan maar sy Woord sal nooit verbygaan nie.

Daarna moet geluister word.

Dit reeds is ‘n geweldige taak, of liewer, dit reeds is groot genade. Ja, om te luister, waaragtig die oor te lê op die Woord van die Here, is genade. Maar dan moet die Woord ook opgesoek word. Dan moet nie lewelose, leë banke hoorders wees van die Woord nie, maar elke lid van die liggaam van Christus. Die plek moet Sondae gevul wees! Leë plekke kan ‘n getuienis teen ons wees. Aandagtig en met ‘n oop hart moet ons luister.

Dis opvallend dat Christus in die gelykenis sowel die verstandige as die dwase man sien as mense wat luister. Ja, daar is talle dwase wat ook die Woord van God ken, wat ook enkele male daarna geluister het.

Maar die dwaas hou hom op veilige afstand van die trefslag van die swaard van die Woord. Hy is onder die hoor van die Woord tog gereserveerd. Hy laat hom nie gevange neem tot die gehoorsaamheid aan die Woord nie.

Hy sorg dat die Woord nie diep inbrand in sy koue hart nie. Het u al gesien hoedat, as ‘n eend uit die water uitstap, die druppels soos kwikballetjies van sy vere afrol? Sy vel het, hoewel hy in die water rondgeswem het, nooit nat geword nie.

So verkeer sommige selfs onder die bediening van die Woord — sonder om geraak te word. Hulle kom so maklik los uit die greep van die Evangelie.

Daarom voeg Christus ook daaraan toe, as hy spreek oor die verstandige man: “en dit doen”. “Elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit doen”. Dit beteken dat die Woord, die Woord van Christus, so tot my spreek, dat ek daardeur getref is en beweeg word, ja, dat my ganse lewe daardeur gedra en bepaal word. Die Woord neem my in beslag en ek is daaraan gebonde in al my doen en late. Daardie Woord het dan diep in die hart geval en ontkiem en dit bring onmiddellik vrugte voort.

Ons moet onthou dat die woord van Christus waarna ons luister ‘n reddende woord is. Dit inspireer tot die daad.

Voorwaarde of vrug?

Daarom moet ons ook nie, soos so baie gedoen het by die Bergpredikasie met al sy radikale gebooie, die doen van die woord van Christus beskou as die voorwaarde vir die ingang in die koninkryk nie.

As ons die bergpredikasie verkeerd benader dan skyn dit wel of die leer van die goeie werke die leer van die genade daarin verdring. Waarom gebied Christus dan so herhaaldelik die vervulling van die gebooie tot in die fynste besonderhede toe? Waarom roep hy op tot volmaaktheid: “Wees julle dan volmaak soos my Vader in die hemel volmaak is”? Waarom staan in ons teksvers ook so pertinent: “Elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit doen”?

Die hou van die gebooie is egter nie voorwaarde nie maar veeleer die gevolg van die ingang in die koninkryk.

Ons het reeds daarop gewys dat in die sentrum van die bergpredikasie staan ons Verlosser, ons Middelaar. En die bergpredikasie is geen nuwe wet wat Hy afkondig nie, maar dit is klinkklare Ëvangelie. Dit begin met saligsprekinge, dit wil sê die proklamasie van genade oor armes van gees en treurendes en sagmoediges en die wat honger en dors na die geregtigheid. Daarmee verseker Christus hulle dat hulle ingang in die koninkryk vasstaan. Hulle is die lig van die wêreld, hulle is kinders van die hemelse Vader, hulle kan ook hul vyande liefhê, hulle kan onbesorgd deur die lewe gaan, en hulle kan soos goeie bome goeie vrugte voortbring.

Dit is duidelik dat nie die eis nie, maar dat die gawe vooropstaan. Hulle wat deur Christus geken is (Matt. 7 : 23), staan in ‘n besondere verhouding tot Hom. En by hulle nou, wat wesenlik aan Hom behoort en nie net Here Here roep nie, sal iets geopenbaar word van die nuwe gehoorsaamheid, m.a.w. van die doen van die wil van die hemelse Vader. Die gehoorsaamheid is hier nie voorwaarde vir die navolging van Christus nie maar bewys en vrug daarvan. Dit is bewys dat genade betoon is, dat versoening ontvang is, ja dat die lewenshuis op die rots gebou is.

Stormagtige wêreld

Ons leef in ‘n onstuimige wêreld. Van alle kante steek weer die onweer op. Hier en daar flits reeds die blitse. Die donders kan van ver af gehoor word. Niemand kan ontken dat daar ‘n geweldige storm oplaai in die wêreld nie. Maar wie se lewe in die ewigheid geanker is, hoef nie meer te vrees vir wat die tyd meebring nie. Wie in die hart die vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan, hoef nie meer angsvol die toekoms tegemoet te sien nie. Wie die Vors van die lewe ken, waaragtig ken, hoef selfs nie te skrik vir die bedreiging van die dood nie.

Daar is vastigheid in so ‘n lewe, die vastigheid wat in Christus is, die Rots van die eeue.

LEERPREDIKING: NGB artikel 27

DIE ALGEMENE CHRISTELIKE KERK

DEEL 1
Lees: Matteus 16:13-23 en Johannes 17:9, 13-21

NGB artikel 27: Die Algemene Christelike Kerk

Teksverse: “En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” (MAtt. 16:18)

Tema: Die algemene Christelike Kerk (deel 1)

(Preekopname: GK Carletonville, 2021-11-14, nota: let wel, die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie, die notas is nie volledig nie, die audio preek is die volledige preek).

Aflaai (regs kliek): NGB art. 27 preek deel 1 (Matt. 16:18)

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

As daar nou een leerstuk is wat baie misverstaan word deur gelowiges, is dit die bybelse leer oor die kerk.

Aan die eenkant, heeltemal ‘n onderwaardering:

Die kerk is nie belangrik nie …

Ek kan maar aan enige kerk behoort … solank my naam met op ‘n lidmaatskapboek iewers is, is alles reg …

Al wat belangrik is, is dat ek aan Jesus behoort … vandag veral = ek behoort aan geen kerk nie.

Die oorwaardering:

As jy nie aan hierdie of daardie spesifieke kerk behoort of daar gedoop is nie, dan is jy verlore …

As ek nie my hele lewe net aan kerklike  aktiwiteite spandeer nie, is ek nie werklik met Hom besig nie.

Sien die Rooms kerk en baie sektes as voorbeelde van beide.

Maar ons wil nie hierdie weg van uiterstes gaan nie.

Ons wil luister wat die Koning van die Kerk, wat spreek deur sy Gees en Woord ons leer oor die kerk.

In ons belydenis, vanaf art.27 tot 35 gaan ons leer wat die kerk is, en moet wees, behoort te wees.

LET WEL: die Koning van die Kerk bepaal wat kerk is en behoort te wees, nie wat ek wil, kerkraad, mense, tydsgees of politiek nie.

OOK as enige mens, kerk, kerkraad die besondere ampte of kerkwees misbruik, hef dit nie die regte plek gebruik taak en funksie van die kerk op nie.

So maklik maak baie misbuik van die misbruiking en misbruikers… om hulself te regverdig waarom hul nie meer aan ‘n kerk plaaslik behoort nie.

En deel van die krisis is ‘n totale verkeerde verstaan van wat kerk is en behoort te wees.

ONS LEER DRIE SAKE UIT ONS BELYDENIS VANDAG:

1) Wat is die kerk, wie is die kerk, aan wie behoort die kerk

2) Die toestand en toekoms van die kerk deur die geskiedenis

3) Die algemeenheid van die kerk

1) Heel eerste, en seker belangrikste vraag: wat is die kerk, aan wie behoort die kerk?

Is dit ‘n vereniging van mense wat saam lekker kan kuier

Of is dit ‘n groep mense wat dieselfde taal praat

Is dit ‘n welsynsorganisasie

Is dit ‘n welwillenheidsbeweging?

Is dit ‘n politieke beweging?

Bloot ‘n tradisie?

Nee, dit kan van hierdie aspekte behels natuurlik, as dit reg verstaan word.

Maar die kerk van Christus, is wat ons bely in die eerste sin van art. 27:

Ons glo en bely ‘n enige katolieke of algemene kerk, ‘n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo

Daar is dit wat die kerk is:

‘n heilige (afgesonder dus) vergadering van almal wat waarlik in Christus glo.

Ons kry nie die naam ‘kerk’ direk in die Skrif nie, maar wel ‘gemeente’.

In Matt.16:16 het ons gelees waar Jesus sê:

En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou…

Gemeente = ecclesia (Grieks), wat eenvoudig beteken ‘uitgeroeptes’ of ‘saamgeroeptes’ of ‘hulle wat saamkom’

In die OT kry ons die gedagte deurgaans, ook in die Psalms wat ons ook gesing het:

qahal en edah = vergadering, vergaderdes, saamgeroeptes, bv.

En julle moet dit in bewaring hou tot die veertiende dag van hierdie maand; en die hele vergadering (qahal) van die gemeente (edah) van Israel moet dit slag teen die aand. (Ex. 12:6)

Dus, die kerk is die uitgeroeptes, hulle wat afgesonder is deur die Vader in hierdie wêreld.

(Nota: verskillende gebruike van die woord gemeente en dus kerk …sien ook NGB art. 28-35)

MAAR, daar is baie mense wat saamkom, vergader, bymekaarkom, selfs in Ps. 2 lees ons van baie mense en volke wat ‘bymekaarkom’ teen die Here en sy Gesalfde, maar nie die Here se ‘saamgeroeptes’ is nie.

Wat maak die Here se kerk, vergadering, of gemeente so uniek?

Hulle word gekenmerk daarin dat hul in Jesus glo

Nie bloot ‘kennes neem’ van Hom nie, maar in Hom glo, in Hom lewe!

Dit is hulle, klein en groot, mans en vrouens, volwassenes en kinders, van alle volke, stamme en tale en nasies, alle tye en plekke,

wat saam met Petrus van ons teks die woorde van Matt. 16:16 van harte met alles in hulle glo en bely:

En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God.” (Mt 16:16)

En wat beteken dit om in Jesus te glo, wat beteken dit om te bely Jesus is die Christus, die Seun van die lewende God?

Ons belydenis sê kerk is:

… wat almal hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur die Heilige Gees.

Petrus wat hier die kerk bely, stel dit later in sy eerste brief so:

“… omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ’n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,” (1 Pe 1:18–20)

Die gemeente, die kerk is die uitverkore kinders van God (NGB art. 16), op grond van God se genadewerk in Christus, toegepas deur die Heilige Gees (sien NGB artikels 16-26).

Die kerk is dus nie die kergebou nie, hoe kosbaar die gebou ookal is as ‘vergaderplek’.

Die kerk is nie bloot almal wat gedoop is, hoe belangrik dit ook al is, want God bevel dit op grond van sy Belofte (GEN. 17:7; Hand. 2:39)

Dit is nie almal wat bloot op die lidmaatregisters vir 1000e jare is nie, nie hulle wat so nou en dan met belydenisaflegging, troue, doop, sakramente, begrafnis kom gesig wys in die kerkgebou nie, basaar kan hou … deesdae konserte en opvoerings nie …

Nee, dit is hulle wat waarlik in Christus glo wat hul redding in Jesus vind hulle is gewas en geheilig en verseël.

En ons noem die kerk ook hier ‘algemeen’ of ‘katoliek’, d.w.s. algemeen, dit beteken orals versprei oor die wêreld deur alle tye.

Ons is katolieke, nie rooms katolieke nie, maar bybels gereformeerde katolieke!

Ons is deel van die ‘katolieke’, dus algemene christelike kerk deur alle eeue en tye.

Daarom TWEEDENS, bely ons hier: Die toestand en toekoms van die kerk is ‘n werklikheid om altyd in ag te neem in ons kerkwees.

Die groot troos wat ons het, NGB art. 27,

Hierdie kerk was daar van die begin van die wêreld af en sal tot die einde daar wees, want Christus is ‘n ewige Koning, wat nooit sonder onderdane kan wees nie.

Jesus leer dit vir ons daar, in Matt. 16:18,

En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” (Mt 16:18)

Christus is die Hoof van die kerk, Ef.1:22,23,

en solank Hy daar is, Ps. 110 … Hy regeer van die regterhand van God….

sal daar ‘n kerk wees, want Hy is ewig en sy kerk sal tot in ewigheid bestaan.

Dit beteken Hy sal sorg, deur sy Gees en Woord, dat daar onderdane sal wees.

En hierdie heilige kerk word deur God teen die woede van die hele wêreld bewaar, alhoewel dit soms ‘n tyd lank baie klein is en dit in die oë van die mense lyk asof dit tot niet gegaan het – soos die Here vir Hom gedurende die gevaarlike tyd onder Agab sewe duisend mense bewaar het wat die voor Baäl gekniel het nie.

Dit is die troos: niks kan die kerk vernietig nie.

Elke kind van God sal gered word, niks kan dit keer nie.

Ons gaan by art. 28, 29 en verder meer leer oor wat die Skrif leer oor die onsigbare en sigbare aspekte van kerk,

Maar hier net noem: ja, die sigbare plek en tye van plaaslike kerke kan kom en gaan, dink aan Op. 2 en 3,

deur die geskiedenis hoe baie sigbare kerke kom en gaan

Die sigbare kerk onder ‘n land, in ‘n dorp kaan tot einde loop, vir redes buite ons hande, maar selfs waar ons skuldig is,

maar God se kerkvergaderende werk nooit! (sien HK v/a 54).

Ons belydenis sê ook vir ons die kerk is nie ‘n demokrasie nie.

Politieke idees wat soos ‘n politieke party toemaak as niemand vir jou stem nie.

Die kerk kan by tye klein wees …

Maar die Here bewaar sy kerk

Al is daar net 7000 oor soms … of baie minder!

Noag: 8 mense!

Net Abraham en sy nageslag, maar dan weer meer in Egipte, maar minder in woestyn …

Min in Jesus se tyd, groei deur die eeue, meer in ons land se verlede, word nou weer min…

BELANGRIKSTE, hul word gekenmerk dat hul nie voor Baal gekniel het nie,

Hulle buig voor Jesus alleen, Op. 12:17.

God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die Skrif in die gedeelte oor Elía sê nie?—hoe hy by God optree teen Israel en sê: Here, hulle het u profete gedood en u altare het hulle afgebreek, en ek het alleen oorgebly, en hulle soek my lewe! Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir Myself seweduisend manne laat oorbly wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ’n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.” (Ro 11:1–5)

NETSO geliefdes, is daar vandag in die 21ste eeu, in SA, ons land sy 7000 oor.

En sal hul daar wees tot die laaste dag, die wederkoms.

Met hierdie woorde in ons belydenis, wil die belydenis ook weergee wat die Skrif leer,

die ware kerk, die kerk hier op aarde sal ‘n strydende kerk wees,

strydend teen die eie sonde, teen wêreldsheid, teen die Satan.

Ons TEKS wys daarop in verse 21-23,

Van toe af het Jesus begin om sy dissipels te toon dat Hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus Hom opsy en begin Hom bestraf en sê: Mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie! Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ’n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.” (Mt 16:21–23)

Ja, die valse profete, valse kerk, die valste staat deur al die eeue staan teen die Here en sy Gesalfde,

en daarom ook teen sy kerk, teen sy oorblyfsel,

misleiding van binne, valse leer en lewe; dreiging en gevaar van buite, die staat, aansien, ens.

SIEN u hoe belangrik is dit dat u hele lewe, geloof, u kerkbeskouing bepaal word nie deur getalle, mense, tydsgees, politieke bedelings nie, maar die Woord alleen.

Natuurlik soek ons vol banke, dat die kerk groei, maar dan sien NGB art. 28, 29 alles volgens sy WOORD.

En, daarom DERDENDS ook, besef dan om nie net kerk raak te sien in terme van ons eie kerk, eie kerkverband, eie tye nie, maar sien dit deur die geloof orals en in alle tye raak,

soos ons daar bely laastens in NGB art. 27,

Die kerk kan nie en mag nie beperk word tot een plek, tyd of volk nie:

Verder is hierdie heilige kerk nie geleë in, gebonde aan of bepaal tot ‘n sekere plek of sekere persone nie, maar dit is oor die hele wêreld versprei en verstrooi.

In Joh. 17 bid die Here dat sy kerkie, die dissipels, die vroeë kerk, die oorblyfsel, OM staande sal bly, vers 9 Hy bid vir hulle, dat hulle in die waarheid sal bly, nie uit die wereld verwyder sal word nie maar midde alle tye en plekke kerk van Christus sal bly, en dan hierdie woorde:

Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glodat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is. Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het. Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het, omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld.” (Jn 17:20–24)

SO, aan die eenkant leer ons dat my eie gemeente/kerk is belangrik en kosbaar,

maar die Here het ook gelowiges en ander ware kerke orals,

daarom is kerkverband en ander broers en kerke ook belangrik.

Hier is dit waar ons juis gewaarsku word deur sektes, soos bv.

– Brits Israelvisie (valse eenheid in vlees soek, nie gees nie)

– sekere sektes wat meen jy moet aan hul hoort/gedoop word,

– Roomse Kerk, ens.

MAAR, ons waarsku ook teen valse struktuele ekumene, valse eenheid wat mense, kerke sogenaamd moet bewerkstellig.

WANT, die eenheid van die kerk is geleë in die ware geloof, saamgevoeg deur een Gees vir altyd

Tog is dit met hart en wil en deur die krag van die geloof in een en dieselfde Gees saamgevoeg en verenig.

Ons eenheid lê nie in strukture, kerkverbande, klassise, ens. nie maar in Christus, in die waarheid

Daarom Joh. 17:15-18,

Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. Soos U My gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur.” (Jn 17:15–18)

ALLE WARE GELOWIGES DEUR ALLE EEUE, PLEKKE, UIT ALLE VOLKE IS REEDS EEN!

Ef. 4:3-6  3 en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede.  4 Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping;  5 een Here, een geloof een doop,  6 een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.

Die Gees het en bewerk die eenheid

‘n liggaam wat geroep is, geroeptes

ons eenheid le in God, in waarheid, in GEES EN WAARHEID, albei.

So, geliefdes, die kerk van die Skrif, soos saamgevat in NGB art. 27,

die heilige algemene Christelike kerk, al die gelowiges, moet nie nog een word nie,

ons is reeds, vanuit God se reddingsplan in Christus, EEN.

Wat ons dan wel soek, is sigbare eenheid sover moontlik op grond van leer, diens en tug.

Ons soek kerkverband op grond van die Waarheid, Joh. 17

ONTHOU dus geliefdes, die kerk van Christus is ’n saak van geloof, Paulus skryf in 2 Tim. 2:19,

Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid.” (2 Ti 2:19)

Ons gaan verder daarvan leer in NGB art. 28-34,

maar vir nou, die troos en wete van Jesus se woorde aan Petrus, vir sy kerk deur al die eeue, maar ook vir elkeen persoonlik, elke gelowige

Onthou, hoe ons belydenis eindig in antw 54 van die HK … en dat ek daarvan ’n lewende lid is en ewig sal bly.

So al is ons klein, al dreig al die gevare deur misleiding en vervolging, die Here sal sy oorblyfsel bewaar.

Sy kerk sal versamel word onder alle volke en tye.

Dit waarsku ons ook, dat die kerk nie ’n saak is wat mense skep nie, want soos Jesus ook sê op ’n ander plek, Hy kan kinders van Abraham, uit die klippe maak, met ander wie Hy wil, wanneer Hy wil.

Tog is dit met hart en wil en deur die krag van die geloof in een en dieselfde Gees saamgevoeg en verenig

Ja, inderdaad, al is daar stryd en vervolging,

niks sal die kerk van Christus kan vernietig nie.

Daarom moet ons voortgaan om die evangelie uit te dra,

kerk van Christus te wees na binne en buite.

En daarvan gaan ons nou verder leer in NGB art. 27 deel 2 en NGB artikels 28-35

AMEN.
_________________________________________

DEEL 2
Lees: 1 Kor. 1:1,2 en 1 Kor. 3:9-23

NGB artikel 27: Die Algemene Christelike Kerk

Teksverse: “Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle.” (1 Kor. 3:9)

Tema: Die algemene Christelike Kerk (deel 2)

(Preekopname: GK Carletonville, 2021-11-21, nota: let wel, die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie, die notas is nie volledig nie, die audio preek is die volledige preek).

Aflaai (regs kliek): NGB art. 27 preek deel 2 (1 Kor. 3:9)

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Ons het vorige keer geleer, wie en wat die kerk is,

Dit is almal wat in Jesus Christus glo,

en ons het begin leer dat die kerk, al is ons volmaak gewas in Christus, daar tot die laaste dag nog stryd in worsteling sal wees.

Die heilige gewasde kerk is tot die einde ‘n strydende kerk.

Ons het geleer van die twee belangrike woorde wat gebruik word vir kerk,

Eerstens, die sentrale woord is ‘gemeente’, wat beteken hul wat saam vergader, wat saamgeroep is, wat saamkom.

En dan is daar die woord woord ‘kerk’, wat nie so direk in die Skrif kom nie, maar die hele saak is daar.

Dit beteken ‘van die Here’, of ‘eiendom van die Here’, behoort aan die Here, in een woord, dit wat ons lees in 2 Tim. 2:19,

“Die Here ken die wat Syne is” = ons is Syne.

In 1 Kor. 3 het ons dan ook gehoor, nog ‘n term of frase waarmee die kerk beskryf is,

is dat ons die gebou van God is, 1 Kor. 3:9,

WANT ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle.” (1 Kor.3:9)

As ons nou leer van kerkwees in NGB art. 27-35 soos dit saamvat wat die Skrif leer,

gaan ons in art. 28-35 sien die fokus is,

dat hulle wat almal in Christus glo, moet sigbaar word, hulle moet regoor die wêreld vergader, kerkhou, preek, ampte, gemeenskap van die heiliges beoefen.

Maar in NGB art. 27 word die fondamente eers gelê,

waarby ons tans stilstaan, naamlik om mooi te verstaan wat kerk is, die toestand van die kerk, en belangrik dat die kerk van die begin daar is, en orals oor die aarde versprei is.

Daarom dat ons bely dat die plaaslike kerk deel is van, die eerste sin in NGB art. 27,

‘enige algemene katolieke kerk’

en daarom wil ons vanoggend nog stilstaan by hierdie sake,

‘n paar belangrike eienskappe van die kerk wat ek moet ken uit die Skrif,

want soos ons reeds gehoor het, as ek verkeerdelik verstaan wat die kerk is,

wat die kerk se toestand is in hierdie lewe, gaan ek  gefrustreerd word om van die kerk iets te verwag wat die Here nie bepaal of geleer het nie.

1 Ons moet heeltyd vashou aan wat ons gelees het daar in 2 Tim. 2:19Die Here ken wie Syne is

In God se oë ken Hy al die uitverkorenes deur alle eeue en tye, die kerk soos dit voor Hom bestaan, die onsigbare aspek van die kerk.

En dan is daar die kerk soos dit deur die geskiedenis orals sigbaar word, vermeng met ongelowiges, mense wat nog nie tot geloof gekom het nie, maar wat opgeroep word om heilig te wees, om te glo, bekeer, vrugte te dra.

TOEPASSING: Dit is nie die sigbare aspek van die kerk, soos by Rome wat die onsigbare aspek skep nie, nee, God skep die kerk deur sy reddende werk in Christus, en dan volg die sigbare aspek van kerkwees.

Daarom dat ons lees in 1 Kor. 3,

WANT ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ’n bekwame boumeester die fondament gelê, en ’n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan ’n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.” (1 Kor 3:9–11)

DIT wat ons vorige keer geleer het uit Matt. 16:18….

2 En daarom is tweedens, ‘n eienskap van kerk wees, om ‘n heilige kerk te wees,

soos ons dit daar bely in NGB art. 27.

As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.” (1 Kor. 3:17)

Gelowiges is heilig, afsonderlik en saam as kerk, as gemeente.

In 1 Pe. 1:16 lees ons van die individuele gelowige, maar ook van die gelowiges wat dan saam vergader,

omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.” (1 Pe 1:16)

Die kerk is geheilig deur God se uitverkiesende genade, deur die bloed van Christus:

1 Kor. 1:30, Hy is ons regverdigmaking en heiligmaking,

en daarom wees heilig, groei in heiligmaking.

Hoor u, die reeds maar nog nie, die dit is vas en seker in Christus, maar tog groei daarin, ondersoek julself, is ek waarlik kerk, heilig en afgesonder vir Hom.

Nou uit ons teksgedeelte, Paulus skryf aan sy probleemgemeente,

as u dit lees, was daar groot stryd en worsteling vir die heiligmaking.

1:10-16, onderlinge verdeeldheid in die gemeente, elkeen het sy gunsteling ds gehad

5: sedeloosheid, iemand wat rondslaap by sy vader se vrou, hoerery

7: onwettige egskeiding

8: kwessie van afgodery in die eet van vleis

en ander sake, en tog lees ons hoe Paulus hul aanspreek:

PAULUS, ’n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Sósthenes, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiligdes, saam met almal wat die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onse Here:” (1 Kor. 1:1–2)

Geheiligdes, die Korinthe gemeente, saam met al die geheiligdes in elke plek,

die heilige algemene kerk orals

MAAR baie belangrik, nou roep Paulus deur die Gees en Woord hul op tot bekering,

Hy preek die waarheid, pas die tug toe deur Woord, en roep op tot tug, 1 Kor. 5

En, so sal reeds in die geskiedenis getoon word, wie dan werklik deel is, en was van die ware kerk in Christus, hulle wat hul bekeer en aanhou bekeer.

BAIE belangrike toepassing dus in ons kerksiening: die ware kerk word nie gekenmerk dat hul sondeloos reeds is nie, maar wat hul met sonde doen … akkomodeer hul dit, of spreek hul dit aan?

Ja, ons bely dat ons ‘n heilige gemeente is, en juis daarom, die woorde van 2 Tim. 2:19,

1 Kor. 3:12-15 beskryf hierdie heiligmaking waarin die gelowige en die kerk groei,

En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels — elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Prof. Willie Snyman, (Nuwe en Ou Dinge),

Die heiligheid kom nie tot stand deur ‘n uiterlike afsondering van die wêreld nie (Kol. 1:20-23), maar is deel van die gelowiges in Christus, wat hulle gewas en gereinig het deur sy bloed, en ook in beginsel, deur die inwoning van die Heilige Gees. Ons het hier te doen met ‘n geestelike werklikheid wat nie gesien nie en juis daarom geglo moet word.

Tog bly die heiligheid van die kerk nie in die onsigbare terug nie, maar word sigbaar, hoewel onvolmaak, in die bekering van die gelowige en sy vlug vir die bose.

3 Die kerk se eienskap dat dit algemeen (katoliek) is, een is en Christelik is

Dit is wat ons bely daar aan die einde van NGB art. 27

Verder is hierdie heilige kerk nie geleë in, gebonde aan of bepaal tot ‘n sekere plek of sekere persone nie, maar dit is oor die hele wêreld versprei en verstrooi.

Elke plaaslike kerk oor die ganse wêreld, is volledig genoegsaam kerk van Christus.

Maar ons is nie alleen kerk nie, soos Rome en baie kultusse beweer.

Ons maak onderskei tussen ware en valse kerk, NGB art. 29 gaan ons daaroor leer.

WCF praat van meer en minder suiwer kerke.

Maar ons glo van harte dat ons kerk deel is van die algemene christelike kerk, deur alle eeue, plekke en tye, ook vandag nog.

Ons het dit gehoor daar in 1 Kor. 1:1,2

PAULUS, ’n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Sósthenes, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiligdes, saam met almal wat die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onse Here:” (1 Kor. 1:1–2)

Maar as iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so ’n gewoonte nie, en ook die gemeentes van God nie.” (1 Kor 11:16)

want God is nie ’n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges.” (1 Kor 14:33)

en al die broeders wat by my is—aan die gemeentes van Galásië:” (Ga 1:2)

DAAROM het ons ook iets soos ‘kerkverband’

Daarom die bydrae vanoggend by die deure…. ekumenisiteit.

EN SOOS BAIE ANDER SAKE: misbruik hef nie die regte gebruik op nie, valse ekumene, valse eenheid hef nie die soeke op vir ware eenheidsbelewing nie.

En let wel, ons skep nie ware eenheid nie, alle ware gelowiges deur die geskiedenis, op alle plekke en tye, is reeds een deur geloof in een God een waarheid, Ef. 4

Maar omdat ons een is, soek ons na eenheid in leer diens en tug…

Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glodat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. Joh. 17:20,21

SO, aan die eenkant leer ons dat my eie gemeente/kerk is belangrik en kosbaar,

maar die Here het ook gelowiges en ander ware kerke orals,

daarom is kerkverband en ander broers en kerke ook belangrik.

Hier is dit waar ons juis gewaarsku word deur sektes MAAR, ons waarsku ook teen ‘n valse struktuele ekumene, valse eenheid wat mense, kerke sogenaamd moet bewerkstellig.

WANT, die eenheid van die kerk is geleë in die ware geloof, saamgevoeg deur een Gees vir altyd

Tog is dit met hart en wil en deur die krag van die geloof in een en dieselfde Gees saamgevoeg en verenig.

Ons eenheid lê nie in strukture, kerkverbande, klassise, ens. nie

Maar in Christus, in die waarheid

Want niemand kan ’n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.” (1 Co 3:11)

Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. Soos U My gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur.” (Jn 17:15–18)

ALLE WARE GELOWIGES DEUR ALLE EEUE, PLEKKE, UIT ALLE VOLKE IS REEDS EEN!

Ef. 4:3-6  3 en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede.  4 Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping;  5 een Here, een geloof een doop,  6 een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.

Die Gees het en bewerk die eenheid

‘n liggaam wat geroep is, geroeptes

ons eenheid le in God, in waarheid, in GEES EN WAARHEID, albei.

En met die enigste fondament soek ons dan bande met mekaar …

Laastens, geliefdes, ‘n paar toepassings vir ons as plaaslike gemeente, veral oppad na die Here se tafel:

Ons is oppad na die Here se tafel, om te gedenk wat ons hoor daar in 1 Kor. 3:11,

Want niemand kan ’n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.

En dit behels dat ek sal weet dat ek persoonlik, maar ook saam ander gelowiges,

die kosbare gebou is van God, die Gees in my en ander woon,

Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.” (1 Co 3:16–17)

Dit beteken ons moet mekaar behandel soos die Woord en Gees ons leer,

ons moenie die tempel van God, die kerk van die Here skade aandoen, misbruik,

deur sondige optrede of valse leringe nie.

Daarom is die nagmaal ook, behalwe versterking,

ook oproep ons ook om aan te hou groei in heiligmaking, in bekering

Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ’n bekwame boumeester die fondament gelê, en ’n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou.” (1 Kor. 3:10)

Die waarskuwinge van verse 12-15, lewenslank.

Ten einde, moet nie  op mense, op jouself of ander roem nie

Die kerk se Hoof, Troos en Hoop is nie mense nie, ons bedien, help, wys…

maar die FONDAMENT EN WESE VAN KERKWEES,

van my persoonlike lewe, gesin, gemeente, alles, is die woorde van verse 21-23,

Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle; of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle; maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.

Mag die Here ons help in ons selfondersoek,

oppad na sy tafel, om versterk te word, bemoedig word, maar ook vermaan te word

Om as gebou van God, aan te hou bou deur die geloof, tot sy eer en heil van sy gemeente.

AMEN.

Posted by: proregno | January 31, 2022

PRO REGNO BOEK VERKOPE: 1 FEBRUARIE 2022

PRO REGNO BOEKVERKOPE

1 FEBRUARIE 2022

Pro Regno Boeke nuus – 1 Februarie 2022

1. Sien hier onder nuwe voorraad boeke wat ingekom het.

2. Al die boeklyste is tweedehandse boeke wat nog in ‘n goeie leesbare toestand is, tensy vermeld word dat dit beskadig is of ‘n boek (nuut) is.

4. Hiermee wil ek ook enigeen wat enige teologiese/christelike boeke wil skenk of verkoop aan Pro Regno boeke, uitnooi om my te kontak, dankie.

5. Ek nooi u ook persoonlik uit om na my ‘boekwinkel’ te kom en na die boeke te kom kyk, u is baie welkom (maak asb. net ‘n afspraak, dankie).

ADMIN REëLINGS

1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie, asb.

2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is.

3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos prakties gereël. Indien boeke gepos word is dit op u eie risiko. LET WEL: ek pos net deur Postnet of Courier Guy (minimum bedrag: R100 per pakkie), en verkieslik Courier Guy. Pryse hier onder sluit nie posgeld in nie, en moet dus nog by bereken word.

4) Elke opvolgende boeklys vervang die vorige boeklyste en pryse.  Ek dateer ook die laaste boeklys op soos boeke verkoop word of daar boeke bykom, so maak seker of die boeke nog beskikbaar is voordat u bestel, dankie.  Fotos en boeke beskikbaar stem nie altyd ooreen nie.

5) Hier is die rekening vir inbetaling, asook kontak besonderhede:

S. Le Cornu

Absa tjek nr. 01095190673

Takkode: 632005

Verwysing: u voorletters en van

Kontakbesonderhede

Slabbert Le Cornu

Selnr. 082 770 2669

E-pos: proregno@gmail.com

Prosedure om te volg vir boekaankope:

1 Stuur u lys van boeke wat u wil aankoop na bogenoemde kontakbesonderhede (e-pos of whatsapp).

2 Ek sal laat weet wat beskikbaar is en die spesifieke bedrag wat inbetaal moet word, laat weet ook of u boeke gaan kry in Carletonville, Potch of Pretoria, en of dit bv. per Postnet of Courier Guy gepos moet word.

3 Sodra ek u inbetaling ontvang het, is die boeke u s’n.

INHOUD/CONTENT

Afdeling A: Nuwe voorraadboeke (Afrikaans, Engels)

Afdeling B: Ou voorraadboeke (Afrikaans, Engels, Nederlands)

AFDELING A: NUWE VOORRAAD BOEKE

AFRIKAANS:

1933 Afrikaanse Vertaling uitgawe (1939 gedruk), R370-00 (swart hardeband)

STOKER, HG. Oorsprong en Rigting, 2 dele (nuut), R200-00

TOTIUS, VERSAMELDE WERKE, 11 dele, R550-00

J Hermine van Wyk (vertaler), ‘n Afrikaanse Samevattende Vertaling van THE INSTITUTES OF BIBLICAL LAW, 275 A4 bladsye fotostate en ring bind (kontak my direk vir bestellings en prys)

VILJOEN, Dirk. Hoe lief het ek U wet: bybel korrrespondensie kursus oor die Tien Gebooie, R70-00

GROSHEIDE, FW (red.), Christelijke Encyclopedia, volledige 6 dele, R400-00 (Nederlandse stel)

ENGELS: 

Bauman & Hall, David (ed.), God and Politics, R70-00

BUDGEN, Victor. The Charismatics and the Word of the God, R100-00

BURROUGHS, J. Gospel Worship: the right way to sanctify the Name of God, R150-00

DABNEY, RL. Evangelical Eloquence: courses of lectures on preaching, R70-00

FABER, J. Essays in Reformed Doctrine. R120-00

GANZ, Richard L. 20 Controversies that almost Killed the Church: Paul’s council to the Corinthians and the church today, R100-00

LUTHER, Martin. Table Talk: his conversations with colleagues and students, R120-00

MACARTHUR, John. A Tale of two Sons, R80-00

STONEHOUSE, Ned. J Gresham Machen: a biography, R150-00

VAN TIL, HR. The Calvinistic Concept of Culture. R150-00

WARFIELD, Benjamin. Calvin and Augustine, R150-00

AFDELING B: OU VOORRAAD BOEKE

AFRIKAANS

BARNARD, A.C. Die Erediens, R100-00

BARNARD, A. 100 vrae oor die eindtyd, R100

BEERS, V. Gilbert, Reis deur die Bybel: ontdek die Bybel deur die belangrike verhale, R150-00

BARNARD. DJ. Bely en Beleef, 52 HK preke, R30-00

BAVINCK, H. Welsprekendheid, R20-00

DS. MJ BOOYENS BOEKE:

Ek glo in God: wat Christene bely volgens die Twaalf Artikels (Apostoliese Geloofsbelydenis), R20-00

‘n Vaste Vertroue op die Dinge wat ons Hoop: verklarende aantekeninge op die Hebreërbrief, R30-00

Elke dag in U Lig: dagboek vir die jaar, R50-00

Aan die voete van Jesus, R50-00

Laat My lammers wei: Bybelse geskiedenis vir katkisasie, skool en huis, R80-00

[Spesiale aanbieding vir hierdie 5 boeke: R200-00]

BUYTENDAG, FW. Aspekte van die vorm/inhoud problematiek met betrekking tot die organiese Skrifinspirasie in die nuwere gereformeerde teologie in Nederland (baie belangrike studie oor Skrifgesag en inspirasieleer), R50-00

BYBELSE AGTERGROND VIR BYBELSTUDIE BRONNE:

Gispen&Grosheide, Bybelse Ensiklopedie, x2 dele, R200-00

BEERS, V. Gilbert, Reis deur die Bybel: ontdek die Bybel deur die belangrike verhale, R150-00

Mijnhardt Bybel konkordansie, 1933/53 vertaling, R100-00

Godsdienste van die Wêreld, R100-00

HANDBOEK by die Bybel, R100-00

HANDBOEK BYBELSE GESKIEDENIS: OT (JH Kroeze) & NT (EP Groenewald), x2 vol, R120-00

Broer Andrew: God se Smokkelaar, R30-00

Bunyan, John. Die Pelgrim se Reis, R50-00

VERSKEIDENHEID VAN ANDER OAV BYBELS BESKIKBAAR, SAKFORMAAT ASOOK STANDAARDGROTE, pryse en nog fotos beskikbaar op navraag:

BOEKE VAN EN OOR CALVYN:

 

– Calvyn Kategismus (HW Simpson), R20-00

– Calvyn Aktueel? bundel opstelle oor Calvyn, R30-00

– Calvyn en die Calvinisme (EA Venter), R20-00

COETZEE, J.C. Kanon van die Ou en Nuwe Testament, R50-00

d’ASSONVILLE EN FLOOR BOEKE:

Floor, L. Die Evangelie van die Koninkryk, R20-00

_________ Die Heilige Doop in die NT, R30-00

_________ Hy wat met die Heilige Gees Doop, R40-00

_________ Persone rondom Paulus, R20-00

d’Assonville, V.E. Die Koms van Christus en die Antichris, R50-00

_________________, Gids vir Kerkgeskiedenis, R70-00

_________________, Kerkgeskiedenis, R20-00

__________________, Bakens vir die Kerkgeskiedenis, R40-00

__________________, Oorsig oor die Nuwe Testament, R20-00

__________________, Totius – profeet van die Mooirivier, 30-00

__________________, Die dwaasheid om te preek, R20-00

d’Assonville, V.E. Bakens vir die Kerkgeskiedenis, R40-00

Du Toit, S. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30-00

DE BRUYN, PJ. Kuisheid voor die Huwelik, R20-00

DE BRUYN, PJ. Die Tien Gebooie, R70-00

De Bruyn, P.J. Salf vir die wonde, R30-00

DE KLERK, PJS. Die Navolging van Christus, R30-00

De Klerk, P.J.S. Woorde en dade van die Profete, R30-00

DE KLERK, BJ. Vorme en Karakter van die Biblisisme, R30

DE KLERK, PJS. Handboek Gewyde Geskiedenis, R30

DE KLERK,, WJ. Rousmart, R30

DE VILLIERS, A. Geen veroordeling nie: oordenkinge oor Romeine hoofstuk 8, R30-00

Du Plessis, L.M. Calvyn oor die Staat, R30-00

DRANE, John. Paulus, ‘n Geïllustreerde verhandeling, R30-00

DU TOIT, AB (red.) Handleiding by NT, deel 1,2,5: die groen reeks, R70-00 elk

DUVENHAGE, A. Die Institusie van Calvyn – verkorte weergawe, R70-00

DUVENHAGE, SCW. Die Dekor van die NT, R50-00

DE WITT, AG. Loof die Here: Perspektiewe op die Psalms, x3 dele, R150-00

DU PLESSIS, JA. Die gereformeerde kerk en kerkregering, R20

DU PLESSIS, LJ. Inleiding tot die algemene regsleer en jurisprudensie, R30-00

DU PLESSIS, SJ. Jesus en die Kanon van die Ou Testament, R40-00

DU TOIT, S. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30

ERASMUS, J. Skrifgesag: Manuskripte en Bybelvertaling, 2 dele, R100-00

FENCHAM, FC. Die geskiedenis van Israel, R40-00

Floor, L. Kom na My – skrifstudies oor Matteus 1-13, R20-00

GROENEWALD, EP. In gelykenisse het Hy geleer, R30-00

___________________ Die Vaste Steunpunt, bespreking van aktuele sake, R30-00

HANDBOEK BYBELSE GESKIEDENIS: OT (JH Kroeze) & NT (EP Groenewald), x2 vol, R120-00

HELBERG, JL. Openbaringsgeskiedenis van die OT, R30-00

HELBERG, JL. Die Here regeer: Openbaringslyn in die OT, R50

HENDRIKSEN, William. Die Hiernamaals, R70-00 (standaardwerke aangaande vrae oor die toekoms, hemel en hel, lewe na die dood, ens.)

HANDBOEK BY DIE BYBEL, derde uitgawe, R150-00

JOHAN HEYNS BOEKE:

Teologiese Etiek volledige x3 stel boeke, deel 1 en deel 2/1 en 2/2, R150-00

Dogmatiek, R100-00

Die nuwe mens onderweg- oor die tien gebooie, R50-00

Die Kerk, R50-00

Lewende Christendom: Teologie van Gehoorsaamheid, R50-00

Teologie in Krisis, R50-00

Op weg in die Teologie (saam met WD Jonker), R50-00

Brug tussen God en Mens, R50-00

Etiek van die Liefde, R50-00

[Spesiale aanbieding: R500-00 vir 10 boeke]

Jonker, Willie D. Die Hand wat my vashou, R20-00

JONKER, Willie D. Die Gees van Christus, R50

__________________ Bevrydende Waarheid: die karakter van die gereformeerde belydenis, R50

__________________ Vreemde Bevryding, R20

KORAALBOEK vir Psalms en Gesange (1972), R100

KORAALBOEK vir Psalms en Gesange (1990, rooi hardeband), R150

Kempff, D. Gee dit deur – pastorale briewe, R20-00

Konig, Adrio. Jesus Christus, die Eschatos (eskatologie, die leer van die einde) , R70-00

KROEZE, JH. Koning Hiskia, R30

KATEGISMUSPREKE, 52 PREKE deur GKSA predikante, R40-00

KEET, BB. Ons redelike godsdiens, R40-00

KEMPFF, Die skeppingsleer van Karl Barth, R40-00

KERKSAAK TUSSEN PROF J DU PLESSIS EN DIE NGKSA, woordelikse verslag van die verrigtinge en uitspraak van die Hooggeregshof, R70-00 (Totius was ook getuie by hierdie saak oor Skrifgesag en inspirasie)

KESTELL, JD. Uitgevryfde Koringkorrels: oordenkings vir die jaar, R30-00

KONIG, A. Heil en Heilsweg, R30-00

KOSBARE GOUD, deur GKSA teoloë en predikante, Gereformeerde geloofsleer, R70-00

KRUGER, LS. Waarom is u lid van die Gereformeerde Kerk, R30-00

LE ROUX, J. Ons glo: Bybelstudie – NGB, R30-00

Lloyd-Jones, Martyn. Van vrees tot vertroue: boodskappe vir ons tyd, R30-00

Lohse, E. Die Openbaring van Johannes, R40-00

Marais, S.J.L. Die genadeverbond, R30-00

MACARTHUR, John F. Leef met Integriteit, R70-00

Muller, J.J. Christelike Sektewese, R30-00

DR. WILLIE MARAIS BOEKE: 

Aktuele Sake, R50-00

Leierskap, R30-00

Onder ewige vleuels: dagboek oor Tien Gebooie, R70-00

Wonder en Wetenskap, R30-00

Wonder van Wedergeboorte, R50-00

‘n Man van God gestuur: dr. Willie Marais, sy outobiografie, R70-00

PONT, AD. Kerkgeskiedenis, R50

MACARTHUR, John, Die Jesus wat jy nie kan ignoreer nie: ontdek Jesus soos nog nooit vantevore nie, R50-00

ROSSOUW, HW. Klaarheid en Interpretasie: enkele probleem historiese gesigspunte in verband met die duidelikheid van die Heilige Skrif, R50-00

Klaas Schilder: erfenis en betekenis, R30-0

STOKER, HG. Oorsprong en Rigting (bundel lesings en artikels), 2 dele, R200-00

STOKER, HG. Beginsels en Metodes van die Wetenskap, R50-00

TOTIUS SE VERSAMELDE WERKE, 1977-UITGAWE, die blou hardeband stel, 11 dele, R700-00

TRAVIS, S. & HUGHES G, Die Wêreld van die Bybel, R70-00

VAN DER LINDE, GPL. Maak julle roeping en verkiesing vas: Preke, R30-00

VAN ROOYEN, EE. Die tien gebooie: populêre en prakties stigtelike verklaring aan die hand van die Heidelbergse Kategismus, R40-00

VAN DER VYVER, GCP. Dirk Postma 1818-1890, R50-00

VAN DER WALT, SJ. Die Vaste Fondament: HK oordenkings, R40-00

____________________. Geloofsleer (hierdie boek bevat prof. vd Walt se ‘dogmatiek’, die eerste 210 bladyse), R50-00, geskryf vir hoërskool leerlinge.

VAN WYK DE VRIES, KS. Die leer van die Kerk: handboek vir gebruik by die kategetiese onderrig, R20-00

Van Staden, A.J. Die Jehova getuies weerlê, R30-00

Van Wyk, J.H. Etiek in Eenvoud: gesprekke oor morele vraagstukke, R40-00

Van Zijl, T.L. Die Openbaring van Jesus Christus aan Johannes, R50-00

Verhoef, P.A. Israel in die Krisis (toekomsverwagting oor Israel), R40-00

______________ Ons Christelike Geloofsbelydenis (Twaalf artikels), R20-00

VENSTER OP DIE GESIN: openhartige gesprekke met ouers, kinders en familie, R30-00

WOLGEMUTH, R. Pappa & die Werk: liefde vir jou gesin en jou werk, R50-00

VERHOEF, PA. Sê my dominee: vrae en antwoorde oor die geloofslewe, R30-00

ENGELSE BOEKE (ouer voorraad)

ALEXANDER, JA. The Prophecies of Isaiah, 2 volumes in 1, unabridged (een van my top 3 kommentare op Jesaja, 492bl. + 482 bl. ), R450-00

ALLIS, OT, The Old Testament: its claims and critics, R350-00

CALVINS’s Calvinism: 1. Eternal Predestination of God & 2. The Secret Providence of God, R250-00

COOPER, John W. Panentheism: the other God of the Philosophers, R150-00

Du Plessis, J. The Evangelization of Pagan Africa: a history of Christian missions to pagan tribes of Central Africa, R70-00

FEE, Gordon. How the read the Bible for all its worth, R50-00

FESKO, J.V., Justification: Understanding the classic reformed doctrine, R220-00 (nuwe boek)

Ham, Ken. Creation Evangelism for the new millennium, R50-00

HODGE, Charles. Epistle to the Romans, R100

LEE, F. Nigel. Calvin and the Sciences (booklet), R30

LINDSELL, Harold, The Bible in the Balance, R80

OWEN, John. Justification by Faith, R200-00

RICHARDS, L. Every Name of God in the Bible, R100

ROBINSON, JAT. Redating the New Testament, R50-00

STROBEL, L. The Case for the Resurrection, R30

Strobel, Lee. The Case for Christ: Solving the biggest mystery of all time, R70-00

WILSON, Doug (ed.) Bound Only Once: the failure of Open Theism, R100-00

WRAY, DE. Biblical Church Discipline (booklet), R20

ESKATOLOGIE/EINDTYD BOEKE:

DURAND, Jan. Die Einde: Die A-Z van die Bybelse boodskap oor die eindtyd, R150-00

BARNARD, A. 100 vrae oor die eindtyd, R100

d’Assonville, V.E. Die Koms van Christus en die Antichris, R50-00

Konig, Adrio. Jesus Christus, die Eschatos (eskatologie, die leer van die einde) , R70-00

Lohse, E. Die Openbaring van Johannes, R40-00

Verhoef, P.A. Israel in die Krisis (toekomsverwagting oor Israel), R40-00

TALE EN KOMMENTARE

KORTE VERKLARING stel, het 55 dele, kort 7 dele, R550-00

SIKKEL, JC. Boek van Geboorten: verklaring van de Boek Genesis, R50-00

BOHL, FM & GEMSER, B. De Psalmen – Tekst en Uitleg (Nederlands), R50-00

GREIJDANUS, S. Commentaar of het NT: Lucas, deel 1 en 2 (1