Gereformeerde bronne vir Ampsdraers

Een van die grootste redes vir die opkoms van die feministiese en gevolglik VIDA agenda, was en is ons mans wat nie hul roeping tot liefdevolle diensbare leierskap omhels en najaag nie.  Soos een predikant dit gestel het: die krisis van die VIDA agenda is as gevolg van die krisis in die huidige manlike ampsdraers. Godsvresende... Continue Reading →

Die rol van vroue in die kerk

Die rol van vroue in die kerk - Mag vroue leer en regeer oor mans in die kerk van Christus? - deur dr. George W. Knight, III [Met die toestemming van die skrywer vertaal vanuit die oorspronklike artikel, The Role of Women in the Church, deur Shaun en Marita Green (met dank) en verder verwerk... Continue Reading →

VIDA KATEGISMUS

WAT HET DIE GKSA SINODE (2009) BESLUIT OOR DIE VROU IN DIE BESONDERE AMPTE ? [Byvoeging: ek los ondergenoemde soos ek dit verduidelik het, ek meen die besluit kon duideliker geformuleer gewees het, maar verduidelik hier ook nou hoe ek dit verstaan deur die saak verder te ondersoek: Die beswaardes het 'n klein puntjie, myns... Continue Reading →

Mag die vrou leer in die gemeente ?

Mag die vrou enigsins leer buite die erediens in die gemeente ?   Dit is 'n belangrike vraag, want die argument teen hulle wat glo die Skrif leer dat die vrou nie in enige besondere diens mag staan nie, is gewoonlik soos volg:   "Ons laat susters toe om katkisasie te gee (dus te leer),... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑