Posted by: proregno | January 26, 2010

SKRIFKRITIESE OPLEIDING IN TEOLOGIESE SKOLE

 

RJ Rushdoony (1916-2001), amerikaanse calvinistiese teoloog, filosoof en opvoedkundige

SKRIFKRITIESE OPLEIDING IN TEOLOGIESE SKOLE[1]

Dr. R.J. Rushdoony[2]

 Die voorveronderstelling[3] van kritiese ondersoek (van die Bybel) is die outonomie van menslike denke[4]. Die mens kan sogenaamd by die waarheid uitkom, deur middel van rasionele en wetenskaplike ondersoek, vry van voorveronderstellings. Kritiese ondersoek veronderstel dus, eerstens, dat die mens objektief en outonoom is, ‘n veronderstelling wat ‘n suiwer mite is, nie ‘n werklikheid nie. Tweedens, ontken kritiese ondersoek die feit dat die sondeval ‘n basiese aspek is van die mens se lewe en denke. Die mens se staat as ‘n gevalle en sondige skepsel, ‘n verbondsbreker, verander sy toestand en al sy denke radikaal. Om te dink dat so ‘n mens ons ‘n onpartydige en nie-bevooroordeelde resultate gaan gee, is om die sondeval te ontken en te veronderstel dat die mens ‘n god is. Derdens, ontken kritiese ondersoek die religieuse fondamente van menslike denke, en dat die mens wesentlik rasioneel, nie godsdienstig is nie.

 Vir ‘n Christen om kritiese ondersoek na te jaag, is om ‘n anti-Christelike intellektuele houding te veronderstel wat geleidelik sy teologiese belydenis sal ondermyn. Kerklike teologiese skole en kolleges, wat baie ywerig is om akademiese erkenning te kry (en die wellus na akademiese erkenning is die sentrale oorsaak vir intellektuele hoerery), verloor gereeld hul geloofsbelydenis, want hul metodologie vereis ‘n ander godsdiens: humanisme.  Hulle begin met kritiese ondersoek, en dan eindig hulle gewoonlik in die bed van die humaniste.

 Christelike ondersoek, aan die ander kant, ontken, eerstens, dat die mens ‘n objektiewe en neutrale houding kan inneem. Die mens is of ‘n verbondshouer of ‘n verbondsbreker, en, in beide gevalle, ‘n skepsel en daarom nie objektief of outonoom nie.  Tweedens, die sondeval het die mens se verstand verduister en verdraai. Nie eers die verloste mens kan ‘n vlekkelose analise gee nie, aangesien hy ver van volmaak en geheilig is in hierdie lewe. Alleen wanneer die mens in getrouheid God se denke agter Hom aandink, kan hy die waarheid begin ken en verstaan soos God dit geskep en verklaar het. Sulke geldige kennis, wat die ongelowige bekom, sal buite konteks verdraai word en ‘n vreemde betekenis gegee word. Derdens, Christelike ondersoek sal altyd erken dat religieuse voorveronderstellings die mens se lewe en denke bepaal, sodat ‘n mens se geloof altyd jou lewe en denke sal beheer.

 Maar wat doen die evangeliese en gereformeerde teologiese skole ?

Omtrent sonder onderskeid, as voorbeeld, benader dit die Graf-Wellhausen teorie vanuit die perspektief van kritiese ondersoek. Die opregte en geleerde kritiek wat volg sal in detail die weersprekings en foute van die dokumentêre hipotese uit wys aangaande die Pentateug[5], maar in die dieselfde proses, terwyl dit sekere plaaslike veldslae wen, verloor dit die oorlog self.  Dit veronderstel ‘n bose valse benadering as geldig. Hul benader ongeloof as ‘n eerlike intellektuele probleem, terwyl dit in werklikheid ‘n morele en godsdienstige probleem is. As die Bybel waar is, en jy is ‘n manlike prostituut of ‘n siniese kritikus van die Ou Testamentiese teks is, dan is jou probleem moreel en godsdienstig, nie intellektueel nie.

Intellektuele probleme is interne vrae binne-in ‘n sisteem. ‘n Verbondsbreker het een soort van intellektuele probleme, en ‘n verbondshouer ‘n ander soort. Die intellektuele probleme is dan ‘n vraag van ontwikkeling, begrip, en groei binne ‘n geloof en raamwerk, maar die mens se teenwoordigheid binne die raamwerk is religieus en ‘n morele besluit.

Om die metodologie van ongeloof te aanvaar, is om die voorveronderstellings van ongeloof te aanvaar. Daardeur word die geloof, wat leer dat die intellektuele probleme van die mens as skepsel gewortel is in ‘n religieuse en morel besluit, opgegee. Die teologiese skool en kollege met ‘n valse morele basis sal gou van die pad af dwaal. Die oorlogslinie verskuif van die morele na die intellektuele terrein, om die vyand te akkomodeer. Die kurrikulum sal dan ‘n valse sistematiese teologie onderbou hê.

 Die teologiese skool sal dan eindeloos die teorieë van die aanhangers van die Graf-Wellhausen mite ondersoek.[6]  In plaas van om die Bybel te leer, sal dit besig wees met “probleme” in terme van kritiese ondersoek. Dit verskaf morele geldigheid aan die vyand se aanklagte en doelwitte.     

Die student wat spesialiseer in of die Ou of Nuwe Testament sal baie weet van wat die vyand te sê het, maar hy kan die teologiese skool verlaat, sonder om tydens ‘n toelatingseksamen, vier klein profete se name te noem, Eségiël, Sagaria en Hábakuk se name te spel, die Tien Gebooie op te noem, of ander elementêre dinge te noem of te doen (Hierdie is werklike voorbeelde van eksamens). Dit staan vas dat hy[7] nie die hoofpunte van Romeine, 1 Korinthiërs, Haggai of Jeremia kan weergee nie.  Hy kan egter wel die Graf-Wellhausen teorie op ‘n behendige wyse bespreek, sodat hy ‘n goeie sak vol klippe het om Christus se skape te voed.[8]

 Dit is onwaarkynlik dat wanneer die finale jaar teologiese student die teologiese skool verlaat hy enige groot teoloog deeglik gelees het. Hy mag dalk ‘gereformeerd’ wees, maar dit is onwaarskynlik dat hy Calvyn se Institusies al gelees het. ‘n Kursus in Calvyn, die kerkvaders, Luther, Van Til, of enige ander denker[9] is heel onwaarskynlik.  Maar, hy sal wel ‘n kursus kry in die huidige teologiese idioot van die verbondsbreker-kerk, aangesien hy ‘n doos-vol slange moet hê om Christus se skape te voed !

 Sê ek dit is verkeerd om Barth,[10] Moltmann en hul soort te bestudeer ?  Nee, glad nie, vir die spesialis is dit nodig, solank hy eerstens goed begrond is in die suiwer teologie en goeie teoloë. Ken hy byvoorbeeld Calvyn se Institusies, die verskillende relevante werke van Van Til,[11] en gelyksoortiges ?  Indien nie, mors hy sy tyd en is besig om God se volk te beroof. As hy sy Bybel ken, en as hy deeglik begrond is in suiwer teologie en Christelike voorveronderstellende ondersoek, dan alleen kan hy vrugbaar met die vyand se denke omgaan, en effektief die mat onder die teenstanders se voete uitruk.

 Telkens het reformatoriese bewegings in die kerk afgedwaal, en die reformatoriese teologiese is baie vinnig om trots te wees wanneer hul ge-akkrediteer word deur die vyand.  Hulle geleerdes skryf proefskrifte waarin hul die vyand ontleed deur middel van kritiese ondersoek, en dan eindig hul, sentimeter vir sentimeter, kilometer by kilometer, in die vyand se kamp. Te maklik word hulle self die kultuur-veragters van God se nederige gelowiges en die vyande van Christus se volk. Deur middel van die metode van kritiese ondersoek, beweeg hulle in ‘n vreemde sistematiek en begin dan oorlog te voer teen die huis van geloof.

 Die noodsaaklikheid van ‘n ware Bybelse sistematiese teologie is daarom baie dringend. Ons sal God ontken in elke saak, as ons nie alle dinge sien in terme van God en Sy Woord nie.


[1] Oorspronklike titel: Seminary Systematics, in: Systematic Theology, volume 1 (Vallecito, CA: Ross House Books, 1994), p.113-115. Die voetnotas is bygevoeg.

[2] Amerikaanse gereformeerd-presbiteriaanse teoloog, filosoof en opvoedkundige (1916-2001). Vir meer inligting: www.chalcedon.edu

[3] Die mens se mees basiese aannames, vertrekpunte en oortuigings aangaande God, mens en wêreld.

[4] Outonoom = selfregering of selfwet.  Die mens wat dink hy kan los of sonder God dink !

[5] Die eerste vyf boeke van Moses: Gen.-Deut. Die Graf-Wellhausen teorie is ‘n teorie oor die ontstaan van die Pentateug, nl. dat dit saamgestel is deur priesters tydens en na die ballingskap van vier (hipotetiese) bronne: J, E, D en P (F. Deist, A Concise Dictionary of Theological and Related Terms, Pretoria: JL van Schaik, 1984).  Die Mosaiese outeurskap van die Pentateug word dus ontken. Vir meer hieroor, lees gerus Totius se artikel, Wat is Skrifkritiek? (Versamelde Werke, deel 1, Tafelberg: 1977, bl.41).  Vir goeie voorbeelde van huidige volgelinge van hierdie teorie, met al sy variasies, sien enige moderne afrikaanse studiebybel wat deur CUM uitgegee is.

[6] Vandag: die Jesus Seminar/Nuwe Hervorming mites.

[7] Vandag: of sy …

[8] Ons is almal dankbaar dat die gemiddelde teologiese student vandag, gelukkig ook nie meer eers dit kan doen nie. Maar dit beteken nie dat dit noodwendig beter gaan nie: die skape word nou, deur die pastoor met sy kitaar in hand sonder ‘n preekstoel, met die nuutste chick-fliek, gospel-rock show, sport- of celebrity ster, en Rick Warren se nuutste “40 dae en 40 nagte how to” boeke ‘gevoed’. Sien ook die nuwe boek wat hierdie huidige krisis in die prediking aanspreek: Why Johnny can’t Preach – The Media have Shaped the Messengers, T. David Gordon  (P&R, 2009).  

[9] Totius is nog net ‘n historiese gedenkwaardigheid in Potchefstroom.

[10] Ter inligting vir ons nuwe geslag vermaaklikheidsterre en motiveringsprekers (postmoderne teologiese studente en predikante): dit is nou Karl Barth … nie Bart Simpson nie.

[11] Cornelius van Til, nederlandsgebore Amerikaanse gereformeerde teoloog en apologeet.  Van Til het vir prof HG Stoker, bekendste calvinistiese filosoof van SA, gereken as een van die grootste filosowe van sy tyd wêreldwyd. Stoker is egter ook ‘n historiese gedenkwaardigheid in Potchefsroom. Sien die nuutste boek oor Van Til, Cornelius van Til: Reformed Apologist and Churchman, John R. Muether (Philipsburg, NJ: P&R, 2008).


Responses

  1. […] [nota: ek plaas nie hier in die teks Rushdoony se artikel nie, slegs deur die volgende skakel: The Commmand Word. Sien ook die volgende artikel deur dieselfde skrywer: Skrifkritiese opleiding in teologiese skole] […]

  2. Goeiemiddag. Ek het toevallig op hierdie blog afgekom en is nogal geskok oor die kritiek wat uitgespreek word teen rasionele ondersoek. Ek is self n teoloog en predikant wat 6 jaar op TUKS studeer het en onlangs klaargemaak het en ek het werklik nie die probleme daar gevind wat u hier uitlig nie.

  3. Hallo Rudolph, soos jy self daar noem, jy was nou onlangs daar, ek kan nie praat oor wat daar nou gebeur nie, maar net van toe ek betrokke was tussen 1991-1993, by Tukkies se Bybelkunde departement. Die gebeure van Ferdie Mulder se boek Opgestaan, was dan ook in die middel van die vorige dekade.

    As met ‘rasionele ondersoek’ bedoel word dat ons deur die geloof ondersoek doen en die Skrif volgens ons belydenis die finale standaard is, dan stem ek volkome saam vir daardie rasionele ondersoek (Ps.1:2; Rom.12:1,2). As met ‘rasionele ondersoek’ bedoel word Gen.3:1,2 en dat die verligtingsrede die subjektiewe toetssteen word van wat ons aanvaar of nie aanvaar in die Bybel nie, dan kan ek nie daarmee saamgaan nie.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: