Preek: Die Doop wys ons daarop dat ons toekoms is in die Here se hande, nie ons hande nie (Ps. 105:5-10)

Preek: Die Doop wys ons daarop dat ons toekoms is in die Here se hande, nie ons hande nie (Ps. 105:5-10)

Lees: Psalm 105

Teksverse: “Dink aan sy wonders wat Hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond, o nageslag van Abraham, sy kneg, o kinders van Jakob, sy uitverkorenes! Hy, die Here, is onse God; oor die hele aarde is sy oordele. Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat Hy ingestel het vir duisend geslagte — die verbond wat Hy met Abraham gesluit het, en sy eed aan Isak; wat Hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as ’n ewige verbond,” (Ps. 105:5–10)

Tema: Hy dink vir ewig aan sy verbond (Preek tydens die doopgeleentheid van Markus Jan Le Cornu).

Preekopname (GK Carletonville, 2019-01-20):

Aflaai:  Psalm 105:5-10 (regs kliek en ‘save [link] as’; of kliek op 3 kolletjies om af te laai)

Geliefde gemeente van die Here Jesus Christus, 

Ons wil dit uitjubel in die erediens,

om die doopfont wil ons bly wees,

oor die God van die genadeverbond,

wat wonders doen,

en aanhou doen deur die geskiedenis.

Die wonder van geboorte, dat Hy lewe skenk en onderhou,

Markus wat die afgelope week gebore is, en mag lewe…

Maar dan ook, die wonder van die wedergeboorte,

dat Hy sy kinders, sy uitverkorenes verlos en red,

nou en tot in ewigheid.

 

In Ps. 104, wat Ps. 105 voorafgaan,

word die wonder van God se skepping spesifiek besing,

in Ps. 105 hoor ons van die God wat die wonder van wedergeboorte,

redding, verlossing bewerk vir sy kinders, sy uitverkorenes deur die eeue,

en dit alles, op grond van Jesus Christus se volkome werk,

deur die krag van die Heilige Gees.

 

Ps. 105:1-3 roep vir Israel, roep gelowiges, roep die kerk deur alle eeue op:

Om die Here te loof, sy Naam aan te roep

Om te psalmsing tot sy eer,

Om ons te beroem op sy heilige Naam.

Hierdie is ’n Psalm van Dawid, toe hul die verbondsark van die Here

na Jerusalem gebring het, het hy die volk opgeroep om die Here te loof en te

prys met die inhoud van hierdie Psalm, sien 1 Kron. 16:8-22.

Maar, belangrik, kyk daar in vers 1, die inhoud van Ps. 105, is nie net bedoel vir Israel nie, maar “maak (sy dade) onder die volke [meervoud] bekend”,

ja dus vandag nog, ook ons hier wat bymekaaris, vir alle volke!

Ons wil vandag daarvan ook leer,

as ons vanoggend die doop aan ’n verbondskind bedien in die gemeente.

Ja, ons mag nie sy wonders en wondertekens, v.5, vergeet nie.

Die nageslag van Abraham, almal wat glo in Christus,

mag nie sy groot dade vergeet nie!

Vers 12 tot 44 is dan ’n uiteensetting van 4 groot tydperke in die

geskiedenis van Israel,

waarin Hy getrou bly aan sy verbondsbeloftes gemaak

aan Abraham, Isak en Jakob:

1 Hy het die aartsvaders gered en bewaar, verse 12-16

2 Hy het Josef gestuur en bewaar om sy volk te red, v. 17-23

3 Hy het sy volk bewaar in Egipte, en hul daaruit verlos met ’n sterke hand,

deur groot wondertekens, die plae in Egipte, verse 24-36

4 Hy het sy volk wat Hy uit Egipte gered het,

bewaar en onderhou in die woestyn, 40 jaar lank,

bewaar teen alle vyande, vir hul gesorg met manna,

vir hul watter uit die rots gegee,

en hul in die land van melk en heuning gebring, sien v.37-44.

En Israel, en ons, moet nie hierdie groot verlossingsdade, sy sorg

en wondertekens ooit vergeet nie,

daarom roep die Psalm ons op, ook vanoggend, vers 5,

DINK aan sy wonders en wondertekens.

Die woord ‘dink’ is nie bloot net ‘weet of neem kennis daarvan nie’,

Jy moet dit waarlik onthou, bepeins dit, laat dit jou hele lewe bepaal.

Onthou dat as die Here sy volk deur die eeue verlos en bewaar,

dan sal Hy dit ook vandag nog en nog in die toekoms doen.

 

Maar nou baie belangrik, veral as ons vanoggend doop,

wat is die fokus van God se wonders en wondertekens in die Skrif.

En dan kan ons al sy tekens insluit ook, veral:

in die OT die besnydenis en die pasga,

in die NT die doop en die nagmaal.

Wys dit sentraal op die volk wat so gehoorsaam, heilig en goed is, al die goeie dinge wat hul gedoen het en kon doen?

Wys dit vanoggend op ons, op Markus, hoe oulik hy lyk,

op ons goeie dade en werke, wat ons kan doen ….?

 

Nee, geliefdes, nogmaals nee!,

want dan het ons en sal nooit enige troos hê nie,

Want in onsself, selfs as kinders, uitverkorenes is ons in hierdie lewe

nog nie volmaak nie, dink ons nie altyd aan Hom nie,

inteendeel, die hele Bybel, kerkgeskiedenis,

getuig van ons onvolkomenheid, selfs – tot ons skaamte – ongehoorsaamheid, baiemaal.

 

Wat is die groot troos van hierdie Psalm?,

vir Israel, vir sy kerk vandag, vir ons by die doopvont vanoggend?

Die groot Troos, lees ons daar spesifiek in verse 8-10, 42.

Kom ons luister weer aandagtig na hierdie verse:

“Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat Hy ingestel het vir duisend geslagte — die verbond wat Hy met Abraham gesluit het, en sy eed aan Isak; wat Hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as ’n ewige verbond …Want Hy het gedink aan sy heilige woord, aan Abraham, sy kneg.” (Ps 105:8-10; 42)

Ons troos, in lewe en in sterwe, waarvan die doop, klein en groot, getuig,

is in hierdie eenvoudige woorde: HY dink vir ewig aan sy verbond…

Dit is die genadeverbond met Abraham en sy nageslag, Gen. 17

vir Israel as ‘n ewige verbond,

wat heengewys het en vervul is in Jesus Christus,

daarom dat ons lees in bv. Gal. 3, “En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.” (Gal 3:29)

Ons groot troos, die groot troos van die Here se verbondelinge,

sy uitverkorenes daar in die OT,

vir sy uitverkorenes nou orals in die NT onder al die volke,

is nie dat ons aan God dink nie … JA, natuurlik moet ons aan Hom dink, vers 5 !

Maar die troos is juis dat Hy aan ons GEDINK HET, en aanhou dink,

tot in ewigheid, vanuit sy ewige liefde vir ons in Christus (Jer. 31:3; Ef. 1:3ev; 2 Tim. 1:9; Tit. 1:2).

En onthou geliefdes, God se ‘dink aan ons’,

is nie ons sondige gebroke, swakke dink en vergeet al weer nie.

Die Here se dink, sy genadeverbond in Christus vir elkeen van sy kinders,

klein en groot,

is VOLMAAK soos Hy, Sy dink aan ons, beteken Hy sal hulle wat Hy liefhet,

nooit vergeet nie, Hy sal ons red, het ons gered deur die bloed van Christus,

en sal vir ons sorg in hierdie en die ewige lewe.

Ons tye, ons toekoms is genadiglik in Sy hande (Ps. 31:16).

Die Here wat sy volk gered het uit Egipte, deur woestyn gedra het, beloofde

land gegee het … dit was ‘n beeld van God wat elkeen van sy

kinders red van die sonde en dood uit Egipte,

in hierdie woestynlewe sal versorg,

en sal dra tot in die ewige Kanaan, sien die Hebr. boek, veral hfst. 12.

In die NT lees ons ook, wat ons groot troos is, waarvan die doop getuig,

maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” (Rom. 5:8)

Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.” (1 Jn 4:19)

Dit is nie omdat ons aan God dink in die verbond, dat Hy aan ons dink nie.

Dit is nie omdat ons doop, dat God aan ons dink nie.

Nee!

Dit is omdat God aan ons en ons kinders DINK in Christus, v. 8-10

dat ons deur die Gees wat ons wederbaar, en geloof skenk,

dat ons kan en moet dink aan Hom en sy wonders, sy Woord, sy beloftes,

hoe langer hoe meer in ons lewens, v. 5

 

Beteken dit alles nou, met die doop van al ons kinders,

dat ons daarmee sê hulle is elkeen outomaties gered,

kinders van God, Jesus se bloed het hul almal kop vir kop afgewas,

omdat ons met water doop vanoggend?

Nee, 100 maal nee, geliefdes,

Want, ons lees baie duidelik in hierdie verbondspsalm,

ook van die Here se waarskuwings, sy regverdige oordele,

oor hulle wat Hom verwerp en verag.

Vers 5 en 7 praat van die oordele van sy mond,

ons weet uit die OT geskiedenis van so baie wat wel die tekens

en bediening van die verbond ontvang het,

maar nie die wese en inhoud van die genadeverbond ontvang

nie, nl. Christus, die Heilige Gees, die ewige lewe.

Sien 1 Kor. 10:1-14; Rom. 9:1-23.

Baie het die fisiese land Kanaan bereik, maar nie die ewige Kanaan nie.

In baie het die Here nie ‘n welbehae gehad nie,

en hul ongeloof en ongehoorsaamheid het dit geopenbaar.

Ons sien dit vandag nog,

hoe baie – klein en groot – die doopbediening ontvang,

maar hul wys later met hul leer en lewe,

dat hulle nie die ware bondelinge is en was nie,

soos Paulus dit stel daar in Rom. 9,

eintlik kinders van die vlees, wêreld,

en nie kinders van die belofte, van die genadeverbond,

die ware nageslag van Abraham nie.

Dus nie wesentlik in die genadeverbond in Christus was nie.

Daarom hoor ons ook in hierdie Psalm van die Here,

die duidelik aanduiding,

dat Hy aan sy genadeverbond DINK ter wille van sy ‘uitverkorenes’

Vers 6 beskryf WIE die nageslag van Abraham is,

sy kinders, en dit is die uitverkorenes deur die geslagte.

Ons lees dit ook in v. 23 dat Moses uitverkore was,

vers 43 van sy uitverkorenes, aan wie Hy dink v. 42.

Ja, die hele Israel, was uitverkore in dié sin

dat God hulle en hul nageslag verkies het om sy Woord deur hulle te gee,

aan die res van die wêreld (Rom. 3:1,2)

sy belofte, vir Christus, AAN HUL BEDIEN IS (Rom. 9:1-5),

maar alleen hulle wat in Christus is, Ef. 1:4,

uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld,

wat geloof het of tot geloof sal kom soos Hy bepaal het,

is sy kinders wat gered is vir die ewigheid.

 

En daardie uitverkorenes, – en hier verskil ons sterk met ons baptiste broers –

vind ons nie net onder ouer kinders, of net volwassenes nie,

maar ook onder babas, klein kinders, kragtens sy vrye welbehae,

kragtens sy belofte dat Hy ‘n Vader vir ons en ons kinders is,

en dit vandag onder alle volke (sien HK v/a 74; NGB art. 34).

DAAROM die opdrag om hierdie Psalm, en ook die hele Skrif,

aan die hele wêreld te vertel, te verkondig sonder onderskeid,

sodat deur die Evangelie sy kinders van die belofte,

gered mag word!

 

Juis daarom, is daar ook die oproep, eis en plig in die verbondslewe,

hier waar die verbond bedien word aan alle gelowiges en hul kinders.

Elkeen, moet volgens God se beveel, die Woord hoor, die beloftes hoor,

die Evangelie hoor, die doop bediening ontvang,

wat ons oproep om te glo, te bekeer, in gehoorsaamheid te lewe,

ons hele lewe lank.

 

WANT, kyk wat sê die laaste vers,

hoekom moet ons aan God en sy groot dade dink,

hoekom moet ons sy wondertekens onthou en nie vergeet nie

Waartoe red en roep die genadeverbond ons op?

Alles wat voorafgegaan het, verse 1-44, eindig dan:

dat hulle sy insettinge kan onderhou en sy wette bewaar. Halleluja” (Ps 105:45)

Die doel van ons redding, deur God se beloftes in Christus,

is sodat ons herstel kan word om Hom te loof en te prys: Halleluja!

deur die krag van die Heilige Gees,

VOLGENS SY INSETTINGE (AANBIDDING)

VOLGENS SY WETTE, SY WOORD.

Dit is wat Jesus ons ook leer, vandag nog, Ek red julle,

uit genade deur die geloof alleen,

en as julle nou lief is vir my in ons verbondsgemeenskap,

bewaar My gebooie (Joh. 14:15)

As ons netnou na die Doopsformulier gaan luister, dan gaan u dit hoor.

wat Psalm 105 ons hier leer:

  1. Ons is in sonde ontvang en gebore, en het God se redding in Christus nodig,
  2. Christus alleen red ons van ons sonde en ellende,
  3. die verbond bestaan uit twee dele, nl. ons word geroep en verplig in die doop tot ‘n nuwe gehoorsaamheid.

En nou, mag ons vanoggend weer getuies wees, deur die doop,

dat die Here se genaderbond opgerig is met Abraham en sy nageslag,

vervul en bevestig in Christus,

en is dit vir ons wat glo, ook vir ons nageslag,

vers 7: Hy het dit ingestel vir duisende geslagte,

DUS, vir tot die laaste dag, tot die laaste uitverkorene,

GROOT OF KLEIN INGEBRING WORD IN SY KONINKRYK.

Ja, ons mag nie optree en ons lewens laat bepaal deur God se verborge wil nie,

wie Hy spesifiek uitverkies het of nie, dit is sy goeie reg en welbehae.

As ons ons kinders daarom laat doop,

is die pleitgrond die Here self, sy genade, sy liefde, sy belofte.

Ons eis nie van Hom redding van ons en ons kinders,

bloot omdat ons ‘n doophandelinge verrig nie.

Hy kan as Hy wil ons red … daarom geen verbondsoutomatisme nie!

Ons gaan met gebroke harte, leë hande van geloof,

en ons vra, o Here onse Here,

WEES ONS EN ONS KINDERS GENADIG,

DINK nie meer aan ons sondes nie,

DINK nie meer aan Markus se sondes nie,

DINK aan Jesus en sy volmaakte werk,

DINK aan U eer, U belofte aan Abraham.

Here, u wat die wonder van die geboorte deur die skepping bewerk,

skenk ook genadiglik, in Christus, deur die krag van die Gees,

die wonder van die wedergeboorte, aan ons en ons kinders….

sodat ons ons skeppingsdoel kan nakom:

die eer en verheerliking van U grote Naam.

DIT GAAN DAAROM IN DIE WOORD, VERBOND, EVANGELIE, ALLES

Oor Sy Naam, sy eer, sy wil, sy wonder en wondertekens.

En dan bid ons vandag ook, help ons Here, om dankbaar getrou,

vir ons en ons kinders te leer om aan U te dink,

om U met ons hele hart, siel en verstande lief te hê.

Ons naaste lief te hê, volgens u woord te lewe.

 

Mag die Here ons almal help,

die verbondsouers, familie, gemeente,

om mekaar, om Markus te wys en te leer:

Dink aan die Here se wonders en wondertekens,

Hy is jou Skepper wat die wonder van geboorte gegee het.

Hy is jou Verlosser in Christus, ja, vir elkeen wat Hy wederbaar om in Hom te glo, sodat ons ‘n dankbare lewe kan lewe,

van nou af tot in ewigheid: Halleluja!

Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: