Oscar, geweld teen vrouens en kinders, vrou in die amp, en laaste maar nie die minste nie, die Calvinistiese geloof

gelukkige gesin

Ek lees die volgende boodskap op die gksaforum:

“Die burgerregte-organisasie AfriForum oorweeg dit om die Gelykheidshof te nader met ʼn klag van diskriminasie teen die minister van vroue, kinders en gestremdes, Lulu Xingwana,  nadat sy gister op ʼn Australiese nuusprogram gesê het dat jong Afrikaners en hul Calvinistiese geloof blameer moet word vir geweld teen vroue en kinders in Suid-Afrika. Xingwana het haar uitspraak gister op die Australiese nuuskanaal ABC News gemaak: “Young Afrikaner men are brought up in the Calvinist religion believing that they own a woman, they own a child, they own everything and therefor they can take that life because they own it….”

Sien die volledige onderhoud hier: Pistorius case highlights South Africa’s gun violence

Voor ek my spesifieke bydrae tot hierdie onderwerp maak, net ‘n vinnige paar opmerkings:

1. Me. Lulu behoort aan ‘n party wat die humanistiese godsdiens aanhang, wat leer “mothers own a baby, they own a child, they own everything and therefore they can take that life because they own it” via ‘abortion-murder’ natuurlik.  Nou hoekom is een ‘n misdaad  en boos (moord en verkragting gevalle), maar nie die ander een nie (aborsie) ?  Albei is natuurlik boos en verkeerd.

2. Die ware calvinistiese geloof leer dat alles behoort aan God (Ps.24:1), nie aan enige mens nie, ook nie die humanistiese verlossingsstaat (die ANC) nie, en daarom moet almal en alles volgens sy goeie wet en Woord ingerig word, in liefde en waarheid. Daarom moet liefde en geregtigheid volgens die Woord geskied tussen mense onderling, ongeag hul geslag (man en vrou) of ouderdom (ouers en kinders).

3. Deur die wettige owerhede wat God daar stel (Rom.13), mag ‘n lewe geneem word na ‘n billike regverdige verhoor.  Die individu mag nie die reg in eie hande neem nie, behalwe in gevalle van nood en selfverdediging.

Met daardie voorlopige paar gedagtes, hier is my perspektief:

Baie is geskok en baie kwaad oor bogenoemde uitspraak van me. Lulu.

Maar, laat ons bietjie verder dink daaroor.

Dalk is sy reg ?

Dit is nou ‘reg’ volgens sekere teologiese professore van ‘calvinistiese’ kerke in ons land.

Die lede van AfriForum wat in die NGK, NHK en sekere feministiese plaaslike kerke van die GKSA sit, moet daarom versigtig wees voordat hulle haar aanvat.

Sonder om die naam ‘calvinisties’ spesifiek te gebruik, impliseer dr. Riaan Rheeder [tydens die skryf van die artikel in 2009, predikant van die GK Randfontein (Wesrand), huidiglik professor in etiek aan die Teologiese Skool Potchefstroom van die GKSA], dat die bybels-calvinistiese oortuiging volgens die Skrif aangaande die man en vrou se verskillende rolle en take, lei tot:

a. ‘geinstitusionaliseerde, psigiese en emosionele geweld’, en

b. dat die ‘patriargale denke’ (waarmee Rheeder dan die huidige ‘calvinistiese’ standpunt van die GKSA verbind), “een van die belangrikste redes (is) vir die hoë voorkoms van geweld teen vroue in Suid-Afrika”

Dr. Rheeder, wat toekomstige predikante in etiek oplei, skryf hieroor in sy artikel, “Die implikasie van die GKSA se 2009-besluit rakende die vrou in die regeeramp”.

Rheeder skryf daar onder andere:

“Ons leef in ‘n land van baie geweld teen vroue en kinders en daarom, “Wanneer jy as man vir ‘n dogter wat die roeping ervaar, sê dat sy nie predikant mag wees nie, is dit nie ook ‘n vorm van geweld nie ? Geïnstitusionaliseerde geweld; psigiese en emosionele geweld.”

Rheeder beroep hom ook in die artikel op prof. Rachel Jewkes, direkteur van die Mediese Navorsingsraad (MNR) se geslags- en gesondheidsnavorsinggroep, wat “oortuig (is) dat een van die belangrikste redes vir die hoë voorkoms van geweld teen vrou in Suid-Afrika, ‘n patriargale opvatting van manlikheid is,” om dan die volgende te skryf:

“In patriargale denke word man en vrou as ongelykes gesien.  Dit beteken dat die man as sterk, taai, dominant en as baas oor vroue gesien word. Volgens die sinode besluit word man en vrou nie as gelykes gesien nie. Ek weet in my hart dit word nie so deur die kerk bedoel nie, maar dra hierdie sinodebesluit nie by tot geweld teen vroue nie ? Waarskynlik nie direk nie, maar indirek. Gaan hierdie besluit nie sekere onaanvaarbare gedrag van sommige mans onbewustelik in stand hou nie?”

Nog ‘n professor aan die TSP in Potchefstroom van die GKSA, prof Koos Vorster, skryf iets soortgelyks in sy artikel, “Christian Attitude and the Dignity of Women“:

“But it is evident that religions have also contributed to women’s predicament. Christianity did not change patriarchal structures; if anything, it rather entrenched them. Christianity can therefore also be blamed – at least as far as certain traditions within Christianity are concerned.”

En dan blameer hy o.a. vir Calvyn direk, die persoon wat die meeste verantwoordelik was vir die vorming van wat genoem kan word die ‘Calvinistiese tradisie’ en die huidige standpunt van die GKSA oor vroue in die besondere ampte (nl. dat vroue nie mag predikante en ouderlinge wees nie, weens God se skeppingsordening soos bevestig en vervul in Christus):

“Virtually all prominent exponents of the different traditions in Christianity in the past more or less regarded women as inferior and were satisfied that social relations should demonstrate this inferiority. This is true of the Church Fathers, Thomas Aquinas, Luther and Calvin. Christian traditions were thus part of the entrenchment of the inferior and subordinate position of women in church and society throughout the centuries.”

So, volgens professore Rheeder en Vorster, het me. Lulu se uitspraak sterk gronde om op te staan.

Dus, as jy as Calvinus nié met Lulu, Rheeder en Vorster saamstem nie, maar jy en jou gesin bevind jul nog in ‘n gemeente en kerkverband wat wel vroue in die ampte van ouderling en predikant het, wel, dan het jy nie rede om kwaad te wees nie, of geskok te wees nie.  Dan moet jy eintlik sulke uitsprake verwelkom, want dit is mos die ‘calvinistiese’ siening wat al die verkeerde dinge teen vroue en kinders veroorsaak het, of hoe ?

Dit is vir my tragies en hartseer, hoe andersins goeie calviniste op soveel ander terreine (bv. die verlossingsleer, skeppingsleer, Christusleer, huweliksleer, ens) so regsinnig kan wees, maar as dit kom by die bybels-calvinistiese leer oor die man en vrou se verskillende rolle, dan beskryf hul dit bloot as ‘net vir daardie tyd en kultuur’ of ‘n ‘patriargale denke wat nie vir vandag geld nie’.

Tragies, hoe die skeppingsleer vir altyd geldig en waar gesien word, en nie net vir die ‘antieke bybelse tyd’ nie (soos die teistiese evolusioniste sal redeneer) …. maar wat die vrou se rol en take betref, is dit nou skielik ‘net vir Paulus se tyd’ gewees ?

Hoekom is homoseksualisme altyd sonde, maar vroue wat hul vergryp aan die besondere wat hul volgens die skeppingsorde en wet van God nie toegelaat word nie, is nou skielik ‘net vir daardie tyd’ ?

Hoekom is die verlossingsleer in Christus, dat Jesus mens en God is, dat Christus plaasvervangend vir ons gesterwe het, ‘n ewige waarheid vir altyd, en dus nie net ‘n tydelike waarheid volgens die destydse griekse mitologie (soos die Nuwe Hervormers sal beweer) nie, maar die begronding van geen vroue in die leer en regeerampte, wat Paulus juis in die skeppingsorde en wet begrond, is nou skielik ‘tydelik en van verbygaande aard’ in die NT ?

Natuurlik lê alle waarheid nie op dieselfde vlak nie, maar dit bly alles waarheid en God se wil, soos die Skrif dit self openbaar.

Laat ons heeltemal en aanhou reformeer, hoe langer hoe meer.  Die gesegde is waar: skeur iewers blaaie (leringe) uit die Bybel, dan begin ander blaaie (leringe) ook uit te val.  Die Skrif kan nie gebreek word nie (Joh.10:35).

Onderliggend aan die VIDA saak is Skrifbeskouing, Skrifgesag, Skrifverklaring en hermeneutiek, soos dr. Mark Dever skryf:

It is my best and most sober judgment that this position [egalitarianism] is effectively an undermining of—a breach in—the authority of Scripture. . . . it seems to me and others (many who are younger than myself) that this issue of egalitarianism and complementarianism is increasingly acting as the watershed distinguishing those who will accommodate Scripture to culture, and those who will attempt to shape culture by Scripture. You may disagree, but this is our honest concern before God. It is no lack of charity, nor honesty. It is no desire for power or tradition for tradition’s sake. It is our sober conclusion from observing the last 50 years. . . .

Of course there are issues more central to the gospel than gender issues. However, there may be no way the authority of Scripture is being undermined more quickly or more thoroughly in our day than through the hermeneutics of egalitarian readings of the Bible. And when the authority of Scripture is undermined, the gospel will not long be acknowledged. 

Dr. Rheeder se volledige artikel, asook my antwoord daarop waar ek wys op sy

a) verdraaiings en strooipop-argumente teen die bybels calvinistiese geloof aangaande die man en vrou se rolle en take, asook

b) die geweldige implikasies wat sy redenasies het vir die gay-debat, kan hier gelees word:

Slaan jy jou vrou nog ? – van VIDA tot homoseksuele predikante

(let wel: as u die artikel van Rheeder oopmaak, is die bladsy volgorde waarin dit oopmaak 36-34, u moet dus van agter na voor lees, dus 34-36)

So, nou bly die vraag: hoekom iemand buite ons ‘calvinistiese’ kerkverbande hof toe wil sleep, as ons toelaat dat ons professors, teologiese skole, predikante, ens. dan eintlik – by implikasie – ook sê wat sy sê: naamlik die valse aanklag/verdraaiing dat die ware bybelse calvinistiese geloof (ware bybelse patriargie) lei tot geweld teen vroue en kinders ?

Ek gaan nie nou hier weer alles herhaal wat ek oor die kwessies deur die jare geskryf het nie, u kan dit self gaan oplees om opnuut my standpunt aan te hoor:

Vida

Vrou se rol

Wat ek wel kan sê, is: ons weet dit is juis omdat ons nié die bybels calvinistiese geloof najaag in ons verhoudings, huwelike, gesinne, gemeentes en gemeenskappe nie, wat lei tot onbybelse geweld onder mekaar en teen almal.

En, as ons wat ons assosieer met ‘die calvinistiese geloof’ in naam en/of kerklik, dan enigsins skuldig is aan enige vorm van geweld teenoor ons naaste wat die Bybel veroordeel, dan is dit omdat ons juis afgewyk het van wat die Bybel self leer oor hierdie sake, ja, afgewyk het van die hoë waarde wat die Reformatore en hulle wat gevolg het, oor die vrou, kinders en ons naaste het.

Dan is ons die naam bybelse calviniste nie meer waardig nie.

Laat ons almal opnuut ag gee op ons liefdevolle regverdige Patriarg se Woord deur Petrus, waar hy beide liefdevolle leierskap deur die man, en gehoorsame onderdanigheid, albei in die Here, bevestig:

1 Petrus 3:1-7  Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word  2 as hulle jul reine, godvresende wandel aanskou het.  3 Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie,  4 maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ‘n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.  5 Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulleself versier, en hulle was aan hul eie mans onderdanig6 soos Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom heer genoem het; wie se kinders julle geword het as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie.  7 Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is — sodat julle gebede nie verhinder mag word nie.

 nota: so terloops, volgens my kennis is al die gevalle sporthelde van die laaste paar dekades, juis nié calviniste gewees, of deel van calvinistiese kerke nie, en dan bedoel ek calvinisties volgens die gereformeerde belydenisskrifte, nie die ‘Calvin Light’ en ‘Calvin Zero’ weergawes van die postmoderne kerke nie.  Nie OJ Simpson, Tiger Woods, Lance Amstrong, Hansie Cronje, Joost van der Westhuizen of Oscar Pistorius kom uit of is gereformeerd in die historiese sin van die woord nie. Hulle was of is – as hul enigsins kerklik betrokke was/is – meer deel van pinkster-charismatiese kerke, maar ek staan onder korreksie.  Ek ken nie almal se spesifieke geloofsoortuigings en kerklike agtergrond nie, weet net Woods is ‘n Budhis, en dalk het die bogenoemde Afrikaanse sportsterre uit ‘n NG Kerk agtergrond grootgeword, maar later charismaties geword ?

3 thoughts on “Oscar, geweld teen vrouens en kinders, vrou in die amp, en laaste maar nie die minste nie, die Calvinistiese geloof

Add yours

  1. Dit is baie waar wat jy se, Slabbert. Ek hoop al my voormalige Kovsie dosente en mede-studente ondersteun haar ten volle. Afriforum sal in elk geval net die humanistiese pad van godsdiens- en minderheidsregte volg eerder as om vir die minister te gaan getuig dat sy baie moeilikheid gaan he as sy haar nie bekeer van haar haat vir die Koning van die heelal en sy kinders nie.

    Buiten die feit dat ouens soos Pistorius, Van der Westhuisen en Cronje nie een gereformeerdes is/was nie, is dit ook so dat skaars ‘n derde van jong Afrikaners is nog lidmate van Gereformeerde Kerke en meer as die helfte van hulle woon waarskynlik nie eers gereeld eredienste by nie, om nie eers te praat van die handhawing Calvinistiese wereldbeskouing nie.

  2. Dit het bykans sinneloos geword om mens nog enigsins aan “die sinode” (ek gebruik die term nou maar soos dit in die omgangstaal gebruik word om ‘n soort dit wat ‘n soort kerklike parlement geword het, te beskryf) en aan die “Teologiese Skool”, wat van die Woord al minder weet, maar inderdaad baie van (moderne) teologie weet, te steur. Tog haal ds le Cornu vir ons hier ‘n noodsaaklike aanklag teen hierdie instellings aan, en wys net weer hoe professore in hulle geleerdheid soms gevaarliker as baie openlike dwaalleeraars is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: