Woordoordenking: Joh.8:12 – Die Lig van die wêreld

Die Lig van die Wêreld

ds. MJ Booyens

Lees: Joh. 1:1-14

“Ek is die lig van die wêreld.” (Joh. 8:12)

[nota: In hierdie tyd waar ons opnuut gehoor het hoe ‘n verlore wêreld hoop op politieke leiers om hul te red en lig te bring in hul verlore lewens, plaas ek graag hierdie Woordoordenking wat ons opnuut wys op die mens se enigste ware Hoop, Troos en Lig vir hierdie en die ewige lewe.]

Jesus is nog by die Loofhuttefees. Volgens voorskrif van die Talmud moes daar elke aand in die voorhof van die vroue helder ligte aangesteek word. Dit is genoem “die vreugde van die fees”.

Dit word verklaar as die Jode se hoop en verwagting op die koms van die Messias, wanneer die vreugde oor die hele aarde sal weerklink. Só het ou Simeon in die tempel die Kindjie Jesus in sy arms geneem en gesê:

“Nou laat U, Here, u dienskneg gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, wat u berei het voor die oë van al die volke – ‘n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel” (Luk. 2:29-32).

Wanneer Jesus Homself die lig van die wêreld noem, dink ‘n mens ook aan die lig wat op die eerste skeppingsdag geskape is.

“En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed… En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.” (Gen.1:2,3)

Sonder lig sou geen lewende wese op aarde kon bestaan nie. Die aarde sou koud en dood – of woes en leeg – gebly het… God gee egter lig om die natuurlike lewe in aansyn te kon roep en in stand te kon hou. Uiteindelik is die son die bron van die voortbestaan van alle lewe op aarde.

God het die son geskape nie alleen om te heers oor die dag nie, maar om alles wat lewe van energie te voorsien. Die son is die lig van die aarde. Daarsonder sou geen mens of dier, of selfs die allerkleinste plantjie, kon bestaan nie.

“Ek is die lig van die wêreld…” sê Jesus.

Hoor u dit!

Hy sê nie: “Ek is die lig van die Jode” of “Ek is die lig van die Christene” nie, maar “Ek is die lig van die wêreld”. Die Here Jesus se blik is alomvattend. Hy sien die hele wêreld – almal sit in duisternis en skaduwee van die dood … Sy genade en die liefde van sy hart gaan uit tot die hele wêreld. Ons beperkinge en menslike grense geld nie vir Hom nie.

Kerklike en volksgrense verdwyn voor sy alsiende oog. Hy het gekom om die wêreld te verlos. Dit beteken vir ons dat ons nie alleen na die Lig van die wêreld moet kom nie, maar die wêreld – elkeen wat ons enigsins kan bereik – binne die ligkring betrek.

“Ek is die Lig van die wêreld…” sê Jesus.

Daarmee verklaar Hy dat Hy die enigste Bron van die ware lig is. Buite Hom is allerweë alleen die stikduister van die nag van sondeverlorenheid.

Daar is nie buite Hom nog ‘n Mohammedaanse lig en ‘n Boeddhistiese lig en ‘n Hinduïstiese lig (of Humanistiese lig – slc) wat almal maar ewe goed is nie. Buite Hom is alles nag – ook die verligte mense van die verligte eeu sit buite Christus in duisternis en skaduwee van die dood.

Indien die son aan die hemel sou ophou om te skyn, dan sou ons aardetjie met alle lewe daarop wegsink in ‘n ewige nag.

Net so seker sink die mensdom weg in die nag van die ewige dood, sonder Christus.

“Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.” – Joh.15:5

Bron: ds. MJ Booyens, Elke dag in die Lig, dagstukkies uit die Evangelie volgens Johannes

One thought on “Woordoordenking: Joh.8:12 – Die Lig van die wêreld

Add yours

  1. Besondere boodskap, dankie! Dit fassineer my nog altyd: dat slegs enkele mense die Baba herken en erken het. Soos Simeon en Anna. Dieselfde met Jesus as volwassene ( dink aan Petrus se woorde). Uit hul woorde is dit duidelik dat daar ‘n Messias-verwagting by hulle was. God openbaar Hom aan mense wat Hom met verlange in hul harte verwag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: