3 Preke oor die 7de gebod en ons heiligmaking

 th

1. Dissipelskap en ons huwelik, ds. Cobus Rossouw (GK Daspoort)

Teks: Markus 10:1-12

“Geliefdes by Mark 10:1-12 kan mens dit nie mis nie.
Dit gaan hier oor iets wat in kerk en samelewing baie gebeur.
Want dit gaan oor egskeiding-en-weer-trou.

Die Fariseërs begin daaroor praat in vers 2.
En in vers 10-12 praat Jesus en sy dissipels weer daaroor.
En elke keer sê Jesus: Dit mag nie.

En dadelik is ons by een van daardie dele in die Bybel,
wat ons ongemaklik maak en baie keer erg hartseer maak.
Party word selfs woedend ….

Maar in ons vers-vir-vers prediking deur Markus het ons nou hier gekom.
En biddend-nederig moet ek Mark 10:1-12 nou verklaar en toepas.

So kom ons vra die HERE vir sagte harte sodat ons hierdie Woord sal kan aanneem.
En sodat ons met geloofsgehoorsaamheid uit genade alleen dissipels van Jesus sal kan wees.
Ook in dit wat Jesus hier in Mark 10:1-12 leer.
Want dis waaroor dit gaan in Mark 10:1-12.
Dit gaan hier daaroor dat oppad na die kruis en te midde van Fariseër-vyandigheid,
Jesus ons oor dissipel-wees leer ook in ons huwelike.

En dit gaan ook ons tema wees vanoggend.
Ons staan stil by:
• Jesus se pad na die kruis
• Die Fariseër-vyandigheid
• Hulle dwaling
• Hulle krisis
• En Jesus se onderrig oor dissipel-wees.

Lees die volledige preek hier: Mark 10,1-12

2. Die omvattendheid van die sewende gebod, ds. Cobus Rossouw (GK Daspoort)

Teks: Eks 20:14; Lev 18; Eseg 36:16-28 (HK Sondag 41)

“Geliefdes in ons Here Jesus,
in ons aand-prediking kon ons van einde verlede jaar af meer leer oor die wet van die HERE.
En ons het nou al gekom by die 10de gebod.
Maar die sewende een het ons oorgeslaan.

Nou in ons prediking uit Markus het ons toe ons in Januarie-maand by Mark 10:1-12 was, by die baie belangrike saak van huwelik-en-egbreek stil gestaan.

Want daar in Mark 10:1-12 gee Jesus onderrig oor of ‘n mens mag skei of nie.
En dit is mos waaroor dit ook in die 7de gebod gaan: “Jy mag nie egbreek nie.”

So dis nie asof ons sommer net niks oor die 7de gebod geleer het nie.
Maar weet u: Nou gaan dit in die 7de gebod nie net oor owerspel en skei en egbreek nie.
Dit gaan nie net om die onwettige opbreek van die huwelik-eenheid wat die HERE daar gestel het nie.

Nee! Wanneer die HERE in Eks 20:14 sê: “Jy mag nie egbreek nie”,
dan gaan dit verseker oor die verkeerdheid van owerspel en egbreek,
maar dit gaan ook oor veel meer.

Ja die HERE se 7de gebod van: “Jy mag nie egbreek nie”, is ontsaglik omvattend.
En hieroor wil ons vanaand meer leer.

Daarom is ons tema: Die omvattendheid van die 7de gebod

En dan gaan ons stilstaan by:
• Die 7de gebod en die wese van God
• Die konsekwensie daarvan vir ons lewens
• Die krisis wat dit bring
• Die verlossing daaruit
• En ons radikaal nuwe-lewe ook volgens die 7de gebod

Lees die volledige preek hier: HK Son 41 cr

3. God se wil vir ons lewens is heiligmaking, ook in die huwelik, ds. Slabbert Le Cornu (GK Carletonville)

Teks: 1 Thess.4:1-8

Preeknotas

Geliefde heiliges in Christus,
In Ps.11:3 lees ons dat die fondamente omgegooi word,
kan die regverdige niks doen nie.
Van toepassing op ons onderwerp vir vandag:
Die sentrale fondament van beide kerk en samelewing,
is die huwelik en gesin.
Vernietig die huwelik en gesinslewe,
gooi dit omver,
dan val beide kerk en samelewing inmekaar.

Totius het reeds in 1909 geskryf,
Die geskiedenis bewys dat as die huisgesin gesond is, beide kerk en staat bloei. Die huisgesin is die bron van die menslike samelewing. Gee ons dus Gereformeerde huisgesinne, en die Gereformeerde Kerk sal bloei. Anders gaan ons gewis ‘n donker toekoms tegemoet.

En, as ons kyk na die wêreld om ons,
die tye waarin ons lewe,
egskeiding wat toeneem, hoerery en buite-egtelike verhoudings, voorhuwelikse saamwoon, sodomie, ens.,
dan lyk dit of hierdie woorde van Totius ook vir ons tye waar word,
… ons wêreld is en gaan ‘n donker toekoms tegemoet.

En tragies, die aanslag tref die kerk van Christus ook.

Ons eie gemeente se fondamente is ook geskud die afgelope paar weke,
toe dit vir ons bekend geword het,
dat ‘n broeder en suster ‘n buite-egterlike verhouding aangegaan het,
dat hul dit vir jaar en ‘n half gedoen het,
dit terwyl hul nog steeds na die Here se tafel kom,
en lewe asof niks fout is nie …

En nou het hulle hul ook self verwyder uit die kerk van Christus,
deur te kies om voort te bly lewe in egbreek, in sonde en deur God se duidelike wil te verwerp.

Ons glo dat niks per toeval gebeur nie,
dat ook ons wat hier is, wat oorbly in sy gemeente,
uit hierdie gebeure opnuut moet leer,
met die nodige nederigheid, vrees en bewing,
soos Paulus ons dan ook vermaan in 1 Kor.10:12,
12 Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. 

So, ons wil opnuut leer vanoggend uit God se Woord,
sodat ons gewaarsku is, dat ons nie ook val nie.
En laat ek dit hier maar weer noem geliefdes,
Onthou, u dink ek preek nou dalk vir die koor,
vir die wat getrou is, maar onthou,
lidmate wat ons verlaat het weens ontrou,
was dalk op ‘n tyd ook eers getroue lidmate,
maar hulle het ons verlaat,
omdat hul nie meer die wil van God vir hul lewens wil volg nie.

Dit kan met elkeen van ons gebeur,
daarom hoor ons die woord vanoggend opnuut onder die tema:

Die HERE roep ons op tot ‘n lewe van heiligmaking
ook in die huwelik en al ons verhoudings

Ons kyk na 3 sake:
1. Ons moet die Here se duidelike wil ken
2. Ons moet mekaar oproep en vermaan om binne die Here se wil te lewe.
3. Die verskriklike oordeel as ons die Here se wil vir ons lewens verwerp.

1. Ons moet die Here se duidelike wil ken
Paulus skryf deur die Gees aan die gemeente in Thessalonika.
Baie mense het tot geloof gekom, uit ‘n heidense wêreld van afgodery, hoerery,tempelprostitusie en immoraliteit in die destydse Romeins-Griekse wêreld.

En nou openbaar Paulus vir hulle wat God se duidelike wil vir hul lewens is,
Ons lees dit in vers 3 …… (lees)

Die wil van God beteken 2 dinge:
a. sy raadswil, alles wat Hy laat geskied, wat nie vir ons alles ge-openbaar is nie,
b. die ge-openbaarde wil, die Skrif, wat opgeteken is.

Paulus bedoel hier laasgenoemde, dit wat God duidelik ge-openbaar het,
En Hy vat dit saam met een woord, ‘heiligmaking’
Die gelowige moet anders wees as die sondige heidense wêreld,
Die gemeente in Thess moet anders wees (wat die woord heilig beteken),
Afgesonder vir die Here se diens, afgesonder van sonde en onreg.
Dit wat Paulus in v.1 skryf : “julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger”
Hulle moet groei in heiligmaking, wat hul in Christus ontvang het,hoe langer hoe meer as God se kinders.

En dan pas Paulus dit spesifiek toe aangaande die mens se seksualiteit en sy verhoudings.
God se wil is baie duidelik, negatief en positief gestel:

Negatief:gelowiges moet hul onthou van ‘hoerery’ (Grks.: pornea),
Alle seksuele omgang wat plaasvind buite die huwelik, of dit nou
egbreek, hoerery, homoseksualiteit, onreine gedagtes, voorhuwelikse seks is.
Die gelowige moet daarvan afgesonder wees.

In HK Sondag 41 bely ons dit:
108. Vr. Wat leer die sewende gebod ons?
Antw. Dat alle onkuisheid deur God vervloek is en dat ons daarom van harte vyande daarvan moet wees en kuis en ingetoë moet lewe, in die heilige huwelikstaat of daarbuite.

Positief: elke man moet sy ‘eie vrou’ verkry, in heiligheid en eer
dus, binne die huwelik, een vrou en een man vir altyd
Nie vroue meervoud nie, dus nie ‘n lewe van egskeiding en hertrou nie,
Die monogame huwelik is God se wil, en Christus bevestig en leer dit in Matt.19.

En tog, vind ons dat baie mense, selfs kerkmense nie bly by die wil van God nie,
Daarom juis die sterk waarskuwing van v.5 (lees)

Geliefdes, die wil van God, nié die heidene en hul lewenswyses wat God nie ken nie,
is wat ons lewe moet bepaal, ook ons verhoudinge, ons huwelike, alles wat ons doen.

Hoekom is die egskeiding, egbreek en hoerery besig om te groei selfs in kerkmense se lewens ?
Omdat ons soos die wêreld begin lyk en lewe, omdat ons Romeine 12:1,2 nie ernstig opneem nie.
Ons begin ongelowiges volg in kleredrag, modegiere, begeertes, ens.
Omdat ons nie meer ‘anders’ = heilig wil wees nie, soos ons teks ons oproep nie.

Hier wil ek elke ouer, myself ingesluit oproep en waarsku:
– as jy en jou kinders na enige soapies, films, internet kyk
– wat egbreek en hoerery en saamwoon buite die eg goedpraat en bevorder, glansryk voorstel,
– moenie eendag verbaas wees as jy en/of jou kinders dit self begin doen en goedpraat nie.
Jy word wat jy lees en kyk !!!

En aan ons jongmense, aan ongetroudes, die roeping tot heiligmaking,
seksuele reinheid geld nie net vir getroudes of ‘ou mense’,
dit geld vir alle mense, ook jongmense, ongetroudes, weduwee en wewenaar.
Die woorde in v.4 ‘sy eie vrou te verkry’,
kan ook vertaal word as ‘dat elkeen sy eie liggaam beheer’,
dus dissipline oor jou eie dade en begeertes.
Die HK wat ook sê dat ons binne en buite die huwelikstaat
heilig en ingetoë sal lewe, dit is die WIL VAN GOD.

Dit bring ons by ons tweede punt.

2. Ons moet mekaar oproep en vermaan om binne die Here se wil te lewe, volhard tot die einde toe
Hierdie is die moeiliker saak, geliefdes
Die gemiddelde lidmaat, behalwe hulle wat hul openlik volhard in sonde,
sal nog sê: Natuurlik ja. die huwelik is God se wil, egbreek en hoerery is sonde.
Maar dan, bly dit daar …
Selfs sommige kerkmense redeneer … as iemand, selfs ‘n mede-lidmaat
verval in egbreek en onwettig wil skei en hertrou ….
‘dan is dit hulle saak’, ek ‘verkies’ dit nie, maar los ander maar uit, moenie in hul lewens ‘inmeng’ nie …

O geliefdes, dit is verskriklik liefdeloos, dit is nié wat die Skrif leer nie.
Hier in ons teks sien ons juis waartoe Paulus die gemeente oproep,
Om mekaar op te roep en te vermaan in binne die wil van God te lewe
…. om die heiligmaking na te jaag
…. om te vlug van die hoerery
… om jou eie vrou te verkry of enkel rein te lewe
… om nié soos die heidene in wellus en hartstog te lewe nie.
Daarom geliefddes, enige volhardende egbreek en onwettige egskeiding en hertrou wat daaruit vloei,
is nie ware liefde nie, maar wellus, om soos die heidene jou sondige begeertes te verafgod.

En wat doen Paulus ?

Akkomodeer hy maar die gebroke sondige situasie ? Wil nie as ‘liefdeloos’ beskou word nie ?

Nee, hy spreek die sonde aan in ware liefde:
vers 1 – vermaan ons julle ….
vers 2 – wys hulle op die bevele van die Here Jesus …
vers 6 – wys Paulus die gemeente daarop dat die sonde van die egbreker en hoereerder in die gemeente nie ‘n ‘persoonlike saak’ is nie, want onreinheid bedrieg en benadeel jou broeder, medelidmaat, gemeentelewe, ens.

Huwelike word vernietig.
Gesinne verbrokkel.
Gemeentes word getref, vriende, die gemeenskap.
In 1 Kor.5 lees ons van Paulus wat die gemeente in Korinthe vermaan het,
omdat hul nie ‘n man en vrou wat buite die eg saamgewoon het wou tug nie,
en wys hul ook daarop dat as hul nie die liefdevolle tug toepas nie,
daardie verkeerde leer en lewe die hele gemeente tot ‘n val sal bring, die sondige suurdeeg beinvloed die hele gemeente ten kwade.
En die Here se oordeel word dan oor die gemeente sal bring.

Nou geliefdes, hierin het ons ook baie te leer.
Ja, ons mag nie valse getuienis en ‘stories’ en skindery inbring nie,
die 9de gebod is ook sonde soos 7de gebod.
Maar as ek weet en duidelike getuienis het van mede lidmatewat openlik in openbare sondes volhard, dan moet ek in die amp van gelowige hul persoonlik vermaan om terug te keer na God se wil.
En as hul hul nie wil bekeer nie, die stappe volg van Matt.18:15-20,
wat ook later die kerkraad insluit indien benodig (sien gerus HK Sondag 31, asook Kerkorde artikels 71-81).

So geliefdes, almal moet mekaar onderling en saam in liefde vermaan om
te volhard in die wil van God ons heiligmaking, vir ons hele lewe.

Wat dan nou, as iemand die weg van heiligmaking verwerp ?
As iemand hul onttrek van die Here se gemeente, van die liefdevolle kerklike tug ?
En dan dink hulle gaan bloot by ‘n ander kerk aansluit om te volhard in hul sonde,

Dit bring ons by die laaste punt.

3. Die verskriklike oordeel as ons die Here se wil vir ons lewens verwerp
Hoor wat sê verse 7 en 8 (lees)
Hy wat dit (heiligmaking, dus God se wil oor huwelik en seksualiteit) verwerp,
wat volhard in egbreek en hoerery,
verwerp nie ‘n mens nie (ds Slabbert, ouderling, kerk) nie,
maar God, “wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het” (v.8b).

Ons moet daaroor sidder.

In Hebr.10:26-29 het ons gelees,
as iemand opsetlik volhardend sondig, het reeds God se wil ken
maar wil boos volhard in die sonde, dan is daar geen meer offer nie,
dan vertrap hul Christus se bloed, ‘n swaarder straf sal hul tref,
as hulle hul nie in sak en as bekeer voor die Here nie.

Kyk ook wat sê vers 6 (lees)
Die Here is ‘n wreker oor egbreek en hoerery,
selfs dit wat ons nie kan sien of aanspreek nie.
Ons kan dalk vir kerkraad en mekaar wegsteek,
maar die Here sien alles.
Hebr.13:4 Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.

So geliefdes, dit is ‘n dodelike saak van erns, ons heiligmaking
Hebr.12:14 wat sê dat sonder heiligmaking ons die Here nie sal sien nie.

Besef u die groot erns om daarom mense wat volhard in egbreek en hoerery,
Op te roep tot geloof en bekering,
Want, iemand openlik volhard in (ons geval) egbreek en hoerery, sê die Skrif (1 Kor.6:9-10), sal die Koninkryk nie be-erwe nie.

Is daar enige troos en hoop, vir verlore sondaars, vir egbrekers en hoere, vir ons wat so maklik struikel ?
Vir enige van ons wat dalk vandag ook aangespreek is ?

1 Kor.6:11 gaan voort, na v.9 en 10 se waarheid, en sê en wys op die uitkoms,

En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.

Daar is altyd hoop en redding in Christus,
Deur die belydenis van ons sonde, deur te stry teen ons sonde,
Deur dit te bely teenoor die Here en ons naaste.

Daarom dat ons belydenis dan ook die volgende stel,
waarmee ek afsluit, waarvoor ons ook moet bid vir hulle wat van ons
Afgedwaal het en onder ons uitgegaan het:

HK 85. Vr. Hoe word die hemelryk toegesluit en oopgesluit deur die Christelike tug?
Antw. Só dat, volgens die bevel van Christus, die wat onder die Christelike naam hulle onchristelik in leer of lewe openbaar, as hulle nadat hulle verskeie male broederlik vermaan is, van hul dwalinge of hul skandelike lewe geen afstand wil doen nie, by die gemeente of die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is, aangegee moet word; en, as hulle hul aan die vermaning nie steur nie, dan word die sakramente hulle deur dié persone verbied en hulle uit die Christelike gemeente en deur God self uit die Ryk van Christus uitgesluit; terwyl hulle weer as lede van Christus en van sy gemeente aangeneem word wanneer hulle waaragtige verbetering beloof en bewys (a).

Geliefdes,
Die HERE se duidelike wil vir ons is ons heiligmaking, ons hele lewe lank deur sy Woord en Gees.

Laat ons mekaar daartoe oproep en vermaan om op daardie weg te bly.
Laat ons die waarskuwing van God ernstig waarneem, wat regverdig oordeel maar ook genadig is vir hulle wat met al hul sondes na Hom vlug.
Laat ons daarom na Christus vlug vir ware vergifnis sodat ons weer
deur sy krag en genade volgens sy wil kan lewe, in ons huwelike en al ons verhoudings.

Want, dit is die wil van God: julle heiligmaking !

Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: