Leerprediking: Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 1, deel 1 – Die enige God (Deut. 6:4 & Mark. 12:29)

Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 1, deel 1

– Die enige God (Deut. 6:4 & Mark. 12:29) –

Lees: Deut. 6:1-9 & Markus 12: 28-31

Teks: “Hoor, Israel, die Here onse God is ’n enige Here.” (Dt 6:4) & “En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, onse God, is ’n enige Here;” (Mk 12:29)

Tema: NGB artikel 1, deel 1 (eerste sin) – Die enige God wat ons glo en bely

Preekopname (GK Carletonville, 2020-07-05, nota: die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie):

Aflaai: NGB art. 1 deel 1 – Deut. 6:4 

___________________________________

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Inleiding

Die onlangse onluste en opstande met onwettige geweld in die VSA,

kom al ‘n baie lang pad,

natuurlik ken ons dit ook baie goed in ons eie land,

veral vanaf die 2de helfte van die 20ste eeu.

Die verwerping van gesag, wet en orde, is ‘n vyfde gebod saak,

dit behels ouerlike gesag, maar ook alle ander gesag wat oor ons aangestel is,

ook die burgerlike owerheid.

MAAR, onderliggend aan alle gesag en mag,

is die verwerping natuurlik van God se gesag.

By die HK se verklaring van die 5de gebod,

sien ons dat God agter alle gesag en mag staan van gesagsinstellings,

“….omdat God ons deur hulle wil regeer”

Dus, die verwerping van gesag en orde,

van ouerlike gesag of burgerlike gesag,

is eintlik die verwerping van God en sy gesag…

En deur die eeue, vanaf die sondeval is daar die opstand,

om God se bande, sy gesag af te werp.

Maar dit was veral vanaf die 19de eeu,

met die opkoms van Charles Darwin se evolusie teorie,

wat geleer het daar is geen God nie, dus geen gesag bo die mens nie,

dat die mens se opstand so baie toegeneem het.

In die 20ste eeu, het mense al meer begin glo ‘God is dood’

en … as God nie meer bestaan nie,

is daar nie meer ‘n absolute reg en verkeerd nie,

geen komende oordeel nie,

en is die gevolg in die woorde van 1 Kor. 15:32:

nou kan ons maar net eet, drink vrolik wees en sterf,

daar is niks meer as die wêreld hier en nou nie.

In die 1950’s, veral in Amerika en Europa,

het die hippie kultuur gevolg,

verwerping van ouerlike gesag, die kerk,

‘n lewe in losbandigheid,

en dan dekades later,

nadat kinders en jongmense vir dekades lank op staatskole,

en universiteite geleer is God bestaan nie,

en jy is ‘n aap,

nou begin hul al meer konsekwent soos ape op te tree, soos in die onluste gesien kan word.

So dit is tragies, die rewolusie in die VSA, ook ons eie land,

maar dit is alles die gevolg van die ontkenning van God, en sy gesag/bande.

En as ons nou orals om ons, in ons eie land, oor die wêreld heen, hierdie rewolusie sien,

dan roep die gelowige uit in die woorde van Ps. 11:3

“As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?”

Wat doen die gelowige as God se bestaan ontken word,

sy Woord ontken word,

wetteloosheid en wanorde toeneem?

Die gelowige doen wat ons nog altyd doen, en aanhou moet doen tot die laaste dag,

ons doen wat die Reformatore in die 16/17de eeu gedoen het toe hul vervolg is,

toe die opsteller van die NGB opgehang is vir sy geloof,

ons doen dit tydig en ontydig in alle tye, ook in rewolusionêre tye:

ek as gelowige, ons as gelowiges, ons as kerk van die Here …. glo en bely ….

in die woorde van NGB art. 1,

“Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar ‘n enige en enkelvoudige geestelike Wese is wat ons God noem”

EN, hierdie enige God, het gespreek, het geopenbaar.

Geliefdes, hier is die belangrikste wat ons moet leer uit vandag se onderrig:

God is … en Hy het gespreek.

Daarom dat die NGB begin met hierdie twee wesentlike sake, in NGB art. 1-2.

Ons bely ‘n enige God, NGB art. 1

en ons bely God word geken, deur dat Hy Hom geopenbaar het,

ja, deur die skepping, maar in die besonder deur sy heilige Goddelike Woord (NGB art. 2-7).

Die antwoord op alle wanorde, opstand, ongeloof, ens. is eenvoudig gestel:

GOD IS EN HY HET GESPREEK

Daarby staan of val ons hele lewe.

En as mens nou na die hele NGB kyk, al 37 artikels,

dan bou dit voort op alles wat in die eerste 2 artikels bely word:

God is en Hy het gespreek, Hy het geopenbaar.

(En kyk na die opsomming op bl. 4 in die Mini-skakel)

Vanoggend, wil ons net leer oor die eerste sin van NGB. art. 1 (lees weer),

soos dit begrond is in die Skrif.

 

Kyk hoe begin die Skrif, dit wat ons glo en bely:

In die begin het God … die hemel en die aarde geskape.

Die Skrif probeer nie God se bestaan bewys nie, dit is ‘n gegewe waarheid,

want God is van ewigheid af, die skepping en alles het ontstaan, deur God se almag.

Daar is nie ‘n ander bron of fondament waaruit ons kan redeneer of dink nie,

of ‘n ‘hoër standaard’ waaraan ons God kan hou nie,

God is …. en Hy het gespreek, Gen. 1:1-3, en daarom:

En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ’n beloner is van die wat Hom soek.” (Heb 11:6)

So, dit is die eerste saak wat ons leer, ‘ons glo met die hart en bly met die mond …. dat God is …’ dit is ‘n saak van geloof’, deur die geloof ken en verstaan ons.

 

Tweedens, ons bely dat God ‘n enige God is.

Dit het ons gehoor daar in Deut. 6:4,

Hoor, Israel, die Here onse God is ’n enige Here.” (Dt 6:4)

Hierdie is die wesentlike belydenis van die Ou Testament kerk,

ook genoem die Shema, na aanleiding van die Hebreeuse woord vir ‘Hoor’.

Israel, hoor, luister, gee aandag, weet dit, jou Here, julle Here,

is die enigste Here!

Die woord ‘enige’ (eechad), dui op:

een, alleen, uniek, eerste, enige in sy soort.

So ons kan dit ook vertaal as:

“Hoor Israel, die HERE ons God is een … alleen, die uniek, enigste HERE…”

So, ongeag al die afgode en beelde om Israel,

ongeag al die onreg, boosheid, verkeerdhede, aanslae,

onthou, luister, daar is net een Here, een God, en dus een wet en waarheid.

Israel, moenie na die afgode afdwaal nie, moenie waarheid by die afgode soek nie,

Dit wat ons ook hoor daar in Jesaja 42:8, “EK is die Here, dit is my Naam; en my eer sal Ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie”, en:

Ek is die Here, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,” (Jes. 45:5)

En dat daar net een, unieke, enige God is, word ook in die Nuwe Testament kerk bevestig,

ons het dit daar gelees in Markus 12:29,

En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, onse God, is ’n enige Here…” (Mk 12:29), waar Deut. 6:4 en verder net so aangehaal en bevestig word.

Ons hoor dit regdeur die NT,

En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.” (Joh 17:3)

Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat ’n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe Een.” (1 Kor 8:4)

Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.” (Ef 4:4–6)

Geliefdes, sien NGB art. 8-11, daar gaan ons volgens die Skrif leer dat hierdie enige, hierdie een unieke Here, tegelykertyd een Wese is, maar bestaan in drie Persone, dit is juis wat Hom so uniek, enig in sy soort maak, teenoor al die afgode van die wêreld.

So, geliefdes, ons glo dat daar ‘n God is, ons glo dat Hy totaal uniek, enig is.

Dit word ook ook genoem, teisme of monoteisme.

Die woord vir ‘enige’ in Hebr. is eechad, in Grieks is dit nomon,

Latyn is dit mono = een = een God: monoteisme.

Teenoor die ateisme van ons dag,

teenoor die marxistiese rewolusie van ons land en VSA/Europa,

waar God, sy Woord, sy gesag, die gesagstrukture wat Hy daar geplaas het,

verwerp, verag, aangeval word,

hou die gelowige aan …. glo en bely …. van harte,

dat God is die enigste unieke enige God, én Hy het gespreek.

In sy Seun het Hy ons verlos (wat uitgebeeld word deur sy volk se verlossing uit Egipte, verlos van valse gode), sodat ons Hom nou opnuut in Hom kan glo en Hom bely,

En, kyk na die konteks van Deut. 6:4 en Mark. 12:29, naamlik Deut. 6:5-9 en Mark. 12:30-32:

sodat ons onself en ons naaste kan leer,

om die enige God lief te hê, en ons naaste lief te hê

om die feit dat God ons wel verskillend gemaak het,

man en vrou, verskillende tale en volke, ens.

nie beteken ons moet mekaar haat en vernietig nie

(wat revolusionêre marxistiese bewegings soos die BLM aanblaas),

maar mekaar kan en moet liefhê en respekteer volgens sy Woord,

want, Hy het gespreek, Hy het dit beveel.

Redding in Christus is daar vir elkeen wat hul bekeer,

maar regverdige oordeel oppad,

en ons is almal verantwoordelik vir ons optredes.

Deut. 6:6-9 leer ons dan ook om op elke plek en tye, orals

ons ‘enige ware God’ te verkondig God, sy Woord, sy Evangelie!

Maar, as mense aanhou gaan hoor en soek,

dat God bestaan nie, daar is nie ‘n absolute reg en verkeerd nie,

dat ons deur evolusie prosesse ontstaan het, van ape kom …

dan gana dit al meer daartoe leie dat ons soos ape begin optree en lewe,

selfvernietigend, deur die oortreding van die Tien gebooie,

afgodery, laster van sy naam, verag sy rusdag, verwerp gesag,

moord en aborsie moord, korrupsie, diefstal, haat, wellus, ens.

 

So geliefdes,

Sien u nou hoe wesentlik aktueel dit is dat ons glo en bely,

en aanhou sal glo en bely in alle tye,

hoe belangrik ons belydenis is in navolging van die Skrif:

“God is, Hy is die enige ware God… én Hy het gespreek…”   

Amen.

______________________________________

NGB preke hier beskikbaar: NGB leerprediking

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: