Preek: Wie sê jy/julle is Ek? (Belydenis van geloofaflegging), Matt. 16:15

Preek: Wie sê jy/julle is Ek?

(Belydenis van geloofaflegging: Doret Le Cornu)

Ma Dorothea, Doret en Ouma Jannetta tydens die geleentheid van Doret se aflegging van haar belydenis van geloof (“… en as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Loïs en in jou moeder Eunice, en wat—daarvan is ek oortuig—ook in jou is.” (2 Tim. 1:5)

Lees: Matteus 16:13-23

Teks: “Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God.Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” (Matt. 16:15–18)

Tema: Jesus vra vanoggend vir Doret, en vir elkeen van ons wat sy Naam bely: “Maar jy/julle, wie sê jy/julle is Ek?”

Preekopname (GK Carletonville, 2020-11-22 nota: die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie, die audio preek is meer volledig):

Preek: Matteus 16:15
Vier geslagte wat deur die Here se genade, die ‘goeie belydenis’ vashou: “Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het.” (1 Tim. 6:12)

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Daar is baie belangrike vrae in die lewe waarmee ons worstel,

lewensvrae wat ons ons hele lewe besig hou,

as ek ongetroud is, met wie gaan ek trou?

as ek ’n gesin het, hoe gaan ek hul versorg en wat gaan van hulle word?

wat gaan van my/ons gemeente/kerkverband word?

vrae oor die ekonomie, politiek, van ons dag?

ons volkslewe, ons land met al sy volke, se toekoms?

MAAR, die belangrikste vraag, is die vraag wat ons hier hoor in ons Teks,

dit is nie net belangrik vir ons ewige toekoms nie, maar ook ons tydelike toekoms.

Dit is hierdie ALLERBELANGRIKSTE vraag wat dan ook sin gee,

aan alle ander lewensvrae bepaal, en dit is:

As ons Here Jesus vra,

deur alle eeue, tye en plekke,

ook vir Doret vanoggend opnuut, en vir ons almal saam:

“Maar julle (maar jy)… wie sê julle/jy is Ek?” v. 15 (x2)….

Dit is ’n allesomvattende vraag vir my hele lewe en ganse bestaan

En daarom vir Doret opnuut vanoggend, én ons almal wat sy Naam … bely

is dit opnuut belangrik om te leer wat Jesus hier vra,

en wat die antwoord op sy vraag is,

en hoe dit ons lewens elke dag raak.

Eerstens, is daar die antwoord wat ons nie moet gee nie, nie moet bely nie:

en dit is, om ‘n Jesus volgens wat die mens sê Hy is te bely

wat die mens graag wil hê….

Jesus is hier in ons Teks oppad na sy lydingsweg en week in Jerusalem,

En wil hier eers sy volgelinge laat verstaan en laat besef, wie Hy werklik is.

Jesus begin eers met die vraag:

Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die mens, is?

Dus, wie sê die mense is Jesus, wat is die wêreld se mening?

Waarop die dissipels antwoord:

Sommige Johannes die Doper, en sommige Elía, en ander Jeremia of een van die profete.

Die mense sê eerstens dat Jesus Johannes die Doper is,

 In Matt.14:1,2 lees ons:

EN in daardie tyd het Herodes, die viervors, die gerug van Jesus gehoor 2 en aan sy knegte gesê: Hierdie man is Johannes die Doper. Hy het uit die dode opgestaan, en daarom werk dié kragte in hom.

Tweedens, sê mense Hy is Elia, Jeremia of een van die ander profete

In Luk 9:7, 8, lees ons, sommige het gesê:

7Johannes is uit die dode opgewek; 8 en deur ander: Elía het verskyn; en deur ander. Een van die ou profete het opgestaan.

Elia en Jeremia was van hierdie ‘ou profete’ en die mense het gemeen dat Jesus een van hulle was wat opgestaan het

Nou wat is belangrik om raak te sien in hierdie belydenis van die mens … wat mense gemeen het wie Jesus is …

Is dat:

Vir die mense oor die algemeen, was Jesus net nog ‘n mens gewees, dalk ‘n goeie mens, ‘n talentvolle mens, ‘n begaafde mens, een wat dalk ‘n paar goeie wonders kan werk soos die

profete van ouds …. maar bloot ‘n mens …

En hierdie mensgesentreerde belydenis aangaande Jesus, is deur die eeue en vandag nog so springlewendig:

a. die Moslemgeloof beskou vandag nog vir Jesus as bloot ‘n goeie profeet, die 2de belangrikste profeet van Allah … die belangrikste is natuurlik Mohammed

b. die Hindoeistiese geloof sien Jesus as bloot ‘n goeie mens wie saam met al hul ander miljoene gode aanbid moet word, omdat elke mens eintlik ‘n god is of deel van god.

c. die Boedha geloof ontken totaal dat Jesus meer as bloot ‘n hoër of beter mens waarna ons almal moet strewe

d. die humanistiese geloof, waarin die mens self god is, beskou jesus bloot as ‘n goeie mens wie se voorbeeld ons moet volg. In samewerking met die valse geloof en liberale teologie word jesus bloot beskou as ‘n goeie mens, wat ons leer om reg te lewe.  Jesus is egter dood, sy voorbeeld lewe vandag nog in geskrifte oor hom en in sy volgelinge, sien bv die ketterse groepe soos:

– Jesus Seminar

– Nuwe Hervorming

So, dit is wat die wêreld bely van Jesus, die Seun van die mens is 

Bloot ‘n goeie mens, dalk die mees verhewe engel en grootste profeet van alle tye … maar dit is al …

Nou, ons kan maklik sê dat gelukkig is dit nie wat ons glo en wat ons bely nie, maar

Is dit nie maar ook baiemaal ons belydenis aangaande Jesus nie, ten minste ons praktiese lewe nie?

Ja, ons laster nie vir Jesus of haat Hom nie,

Maar is Hy in ons alledaagse lewe nie maar ook baiemaal net ‘n goeie mens vir ons nie

Bloot ‘n ‘liewe jesus’ figuur wat oulik is, maar bloot net ‘n mens by wie ons net waardevolle lewenslesse kan leer … by wie ons goeie maniere kan leer

‘n persoon wat ons sal oproep wanneer dit ons pas … wanneer ons in nood is

‘n spaarwiel in my lewe …

EN DAAROM IS DIT SO BELANGRIK OM TE WEET:

Nou hoekom vra Jesus hierdie vraag, dat hul sal bely oor sy Naam ?

Jesus waarsku ons deur hierdie vrae,

Dat ons nie die antwoorde op ons vrae by die mens moet soek nie

Nie by die vyande van God nie

Nie by valse godsdienste van ons tye nie

Nie by humanisme nie

Nie by die nuwe hervorming nie

Nie by die wêreld nie

MAAR OOK NIE BY ONSSELF NIE en wat ons dink wie en wat Jesus is en moet wees vir ons nie !!!

Nee!

Waar moet ek dan gaan om Jesus te leer ken?

Waar moet ek leer wie Jesus vir my moet wees,

om hierdie ALLERBELANGRIKSTE VRAAG VAN JESUS TE ANTWOORD?

Die ANTWOORD vind ons in die dissipels se antwoord op Jesus se tweede vraag:

Maar julle, wie sê julle is Ek? vra Jesus hier…

Ja, die wêreld sal My haat en my verag en my Naam verdraai en lieg oor wie Ek is, MAAR

JULLE … Doret

JULLE … my dissipels

JULLE … die kerk

JULLE …  wat saam en afsonderlik my Naam bely

Wie SE JULLE is Ek ?

En dan kom die antwoord by monde van Simon Petrus:

U is die Christus, die Seun van die lewende God.

Ja, Jesus is die ‘Seun vd Mens’ v.13

Hy is die volgens die geslagsregister van Matt.1

– die seun van Dawid

– die seun van Abraham

 dus volkome mens, maar sonder sonde

Maar, Hy is ook die Een

Wat uit die maagd Maria gebore is

– Immanuel, God met ons (1:23)

Hy is Jesus, die Christus, d.w.s. die Gesalfde een waarvan die OT geprofeteer het sal kom om ‘sy volk van hulle sondes te verlos’ (1:21)

– Hy, die Seun van die mens is ook die een, nadat Hy gedoop is kon aanhoor uit die hemele, nadat die Gees op Hom neergedaal het:

“Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het” (Matt. 3:17)

God se eniggebore Seun, dus God SELF!

Hy is die een wat siekes gesond gemaak het, duiwels uitgedryf het, mense opgewek het uit die dood …

Hy is die Christus, die Seun van God, wat volgens v.21 vir ons gely het, gesterf het, maar ook weer opgestaan het uit die dode, deur die krag van die Gees

SODAT ons vergifnis van sonde kan ontvang

mag lewe tot in ewigheid

vir ewige versoen kan wees met ons Vader.

Hy is die Seun van die Mens, die Seun van God waarvan ons lees in Matt.28:16-20,

dat Sy dissipels Hom moet aanbid

Omdat alle mag in hemel en aarde nou aan Hom behoort

Jesus is die Een wat vir ons intree by die Vader

En wat sal terugkom om te oordeel oor die lewende en dode …

WAT ONS ALLES WEER VANOGGEND …. BELY … HET, met die woorde van die AGB.

Hoor jy DIT, Doret, alle lidmate, ons almal wat hier is vandag?

WIE HIERDIE JESUS IS WAT u bely?

En as Petrus hierdie ALLERBELANGRIKSTE antwoord gee,

dan wys Jesus vir hom waar hy hierdie antwoord gekry het, DIE BRON van sy belydenis:

Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. – Mat 16:17-18

Nie uit die mens nie, wereld nie, nie uit myself nie, kom die antwoord op die lewensbelangrike vraag nie:  

Dit kom van God die Vader self,

uit genade deur die geloof.

Die antwoord lê nie in onsself, of in mens nie ‘vlees en bloed nie’

Maar in en die Woord van God wat dit deur sy Gees in ons harte bevestig…

DIT is nie ‘my handeling’ van geloof, ‘ek wat kies’ wat my red nie,

dit is nie ons ‘belydenis van geloofafleggingsdaad’ opsigself hier vanoggend wat ons red nie,

net so min as wat die doop handeling (klein of groot)

net so min as wat die nagmaalviering volgende week

OPSIGSELF ons kan red,

netso min is dit ons eie handelinge wat ons kan red.

DIT IS, Hy in wie ek glo, wat my red,

dit is die Objek of Inhoud van my geloof: Jesus self WAT MY RED,

geloof is slegs die instrument waarmee ek Christus ontvang,

wat ook ‘n genadegeskenk van God is aan elkeen van sy kinders:

Ef. 2:8-10, geloof is ‘n geskenk, gawe van God …

Kol. 1:29,  genadiglik gegee is om in Hom te glo…

En HIERDIE werklikheid is so belangrik, vir ons om te hoor wat sy Naam bely,

want dieselfde Petrus wat nou so mooi BELY

is die een wat ‘n paar verse later ‘n struikelblok is, vers 22, 23 … Satan genoem!

Dieselfde Petrus wat Jesus later sou verloën,

omdat Petrus op die verkeerde rots (kleinletter) vertrou het, nie meer op die Rots,

die inhoud van v. 18, Jesus self nie, maar op sy eie kragte en woorde.

Daarom, Doret, ons almal wat sy Naam bely….

Wat vandag opnuut ook nou voor die gemeente JA gaan sê vir Jesus …

Moenie vergeet vir wie jy JA gaan sê nie

Leer Hom elke dag nog beter ken

Moenie hierdie as die einde van jou katkisasie (om te leer) sien nie

Maar as die oorgaan tot verdere groei in dankbare liefdesdiens en trou,

Waar jy ook as belydende lidmaat mag gaan sit aan

die nagmaaltafel volgende week,

om die INHOUD van die nagmaal te gedenk, Matt. 16:15:

Christus, die Seun van die lewende God.

Mag jou lewe dan ook getuig van hierdie Jesus wat jy nou gaan bely

En dit behels, om net ‘n paar voorbeelde te noem uit die Timoteus briewe, waar Paulus vir Timoteus oproep om Christus se Naam te bely, verkondig en vas te hou in leer en lewe:

1. “Dit is ’n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.(1 Tim 1:15)

Nie net vir regverdiging nie, maar vir heiligmaking het jy en ons vir Jesus nodig.

2. ““SO ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoënheid, nie met vlegsels of goud of pêrels of kosbare klere nie, maar, soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely, met goeie werke.” (1 Tim 2:9–10)

Laat die ware leer wat jy hier bely, ook oorgaan in dade, dat jou hele lewe wys dat jy in Jesus glo.

3. “Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het,” (1 Tim 6:12–13)

Ja, skaam jou nie vir die evangelie nie, lê dit orals voor baie getuienis af, hier vanoggend, maar ook orals op elke lewensterrein.

4. “Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,” (2 Tim. 3:14) … “en as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Loïs en in jou moeder Eunice, en wat—daarvan is ek oortuig—ook in jou is.” (2 Tim. 1:5)

Geloofsbelydenis is intens persoonlik, maar nie individualisties nie, glo saam, dien saam, soek mekaar op in en deur die geloof, deel jou gawes met ander, in die gesinslewe, ook in die gemeente.

5. Laastens, mag jy deur die Here se genade, saam alle ander gelowiges, soos Paulus, nou, heeltyd en aan die einde van die jare, bely:

Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.” (2 Ti 4:7)

Want, Hy wat dit beloof, op hierdie Rots, v. 16, Christus self sal Hy sy gemeente bou, vir elkeen van sy kinderr afsonderlik, en saam, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie!

Doret, gemeente, almal: mag ons van harte bely en daaruit lewe:

U, is die Christus, die Seun van die lewende God!

Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: