LEERPREDIKING: NGB artikel 18 – Die menswording van Christus (Matt. 1:18-25)

LEERPREDIKING: NGB artikel 18

Die menswording van Christus (Matt. 1:18-25)

Lees: Matteus 1 & Lukas 1:26-38

Teksverse: “… wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees” (Matt. 1:20)

Tema: NGB artikel 18 – die menswording van Christus

Preekopname (GK Carletonville, 2021-06-06, nota: let wel, die inhoud van die preek en teksnotas hier onder stem nie altyd ooreen nie, die notas is nie volledig nie, die audio preek is die volledige preek):

Leerpreek: Matt. 1:20, Die menswording van Christus (NGB artikel 18)

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Wat het hierdie wonderbaarlik leerstuk van die menswording van Christus,

en in die besonder die maagdelike geboorte, met my lewe persoonlik,

my lewe hier op aarde .. en dan in die besonder, met my ewige toekoms?

Om dit anders te vra, wat het my lewe en saligheid te doen met die teks,

Matteus 1, die geslagsregister?

Wel, u weet reeds die antwoord … ALLES!

’n Saak van lewe en dood, niks belangriker vir my nie…

Die geslagsregister wys na gebroke sondaarmense soos ek en u …

wat soveel sonde gedoen het en deur ander se sonde getref en beinvloed is…

v. 4 Juda wat deur Tamar, sy skoondogter, wat haar voorgehou het as ’n prostituut, Peres en Serag verwek het

v. 5 Ragab die hoer

v. 6 Dawid, koning Dawid wat ‘by die vrou van Uria’, verkry het, dus, dit verwys na sy egbreek, moord en bose planne om Batseba te verkry…

Ja,, mense wat hul eie lewens en ander getref het met die sonde en gevolge.

MAAR, dan is dit juis ook ’n geslagsregister, wat die wonder van genade wys,

die wonder van God wat sy beloftes hou,

Vers 1 … DIE geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham …

vers 16 … “en Jakob die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word.

Die lewe, ook ons lewens, ‘n lewe van die werklikheid van sonde en die erge gevolge,

maar prys die regverdige barmhartige Here, ook die groter en allesbepalende werke van

God se verlossingsplan vir gebroke sondaarmense, in Jesus Christus.

EN DAAROM, het Matt. 1 en ons belydenis van NGB art. 18, alles met ons lewens,

elke dag en ons saligheid te doen!

Kom ons leer daarom saam daarvan, wat onthou Joh. 17:3, die ewige lewe is om

God en sy Seun te ken, dus alles van Hom te leer, Homself en al sy werke.

NGB art. 18 begin met die volgende woorde, om te verbind aan die konteks van die voorafgaande twee artikels 16 en 17,

Ons bely dat God die belofte aan die vaders deur die mond van die heilige profete inderdaad vervul het deur sy Seun in die wêreld te stuur op die tyd deur Hom bepaal.

In art. 17 het ons geleer van die Beloftes wat gemaak geopenbaar is, vanaf Gen. 3;15, deur Moses, die profete op verskillende wyses, die Verlosser van mense is oppad, Hy sal kom.

Hy kom om artikel 16 se inhoud uit te voer:

God is barmhartig, aangesien Hy dié wat Hy uitverkies het, uit hierdie verderf trek en verlos; God het hulle, uit louter goedheid en sonder om hulle werke in die minste in aanmerking te neem, in sy ewige en onveranderlike raad uitverkies in Jesus Christus, ons Here.

So God se reddingsplan het by Homselif in die ewigheid begin.

Dit is bekendgemaak en geopenbaar deur die OT,

en NOU, nou gaan ons leer van die vervulling, die historiese werklikheid van Christus, die Seun van God wat in die wêreld gekom het, ongeveer 2000 jaar terug, soos ons bely, op die tyd deur Hom bepaal, Gal 4:4,

Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ’n vrou, gebore onder die wet,” (Gal 4:4)

En dit ook wat die geslagsregister vir ons wil op wys, hoe God deur die eeue sy belofte bedien het,

deur die geslagte, deur die sonde en ongehoorsaamheid ten spyte,

nooit ongetrou word nie,

en uiteindelik op die tyd wat Hy bepaal het,

is sy Belofte van Redding vervul.

Hoe spesifiek?

DIT bely ons in die volgende drie sinne:

Hy het die gestalte van ‘n dienskneg aangeneem en aan die mens gelyk geword deur werklik ‘n egte menslike natuur, met al sy swakhede maar sonder sonde, aan te neem. Hy is in die liggaam van die geseënde maagd Maria deur die krag van die Heilige Gees en sonder die toedoen van ‘n man verwek. Hy het nie alleen wat die liggaam betref, die menslike natuur aangeneem nie, maar ook ‘n egte menslike siel om so ‘n werklike mens te wees.

Ja, soos ons vanoggend opnuut met die AGB bely het, … gebore uit die maagd Maria,

‘n wonderbaarlike goddelike wonderwerk,

nie natuurlik proses deur gewone gemeenskaplike omgang tussen ‘n man en vrou nie,

nie ‘n mediese ingrype of wetenskaplike uitvindsel nie,

maar soos God se Woord openbaar: goddelike wonderwerk:

DIE geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees.” (Mt 1:18)

Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ’n engel van die Here in ’n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;” (Mt 1:20)

En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.” (Lk 1:35)

Ek kan die wonder van die maagdelike geboorte nie beter verklaar en opsom as ds. MJ Booyens in sy Glo en Bely verklaring van die NGB nie, as hy skryf:

“Dit is geloofsoorgawe, geloofsaanvaarding. Ook ons begryp die wonder van die vleeswording van God nie, ons glo dit. glo dit. En wanneer ons dit nou oordink en iets daaroor sê, is dit nie omdat ons die dinge wil verklaar nie. Wie kan God verklaar? Dit is egter vir ons geloofsversterkend om dit te oordink. Ons verwonder ons opnuut oor die God wat op só ‘n wondervolle wyse sy raad vervul om ons. verlore in sonde en misdade, te behou. Bernard van Clairvaux het gepraat van die drie grootste wonders van alle tye: Die eerste is dat die Woord vlees geword het; die tweede dat Jesus uit ‘n jonk-vrou gebore is en die derde dat ‘n mens dit kan glo.”

Deur, die eeue, was daar natuurlik vanuit die afvalige goddelose vyandige wêreld baie aanslae

teen hierdie leerstuk, openlike verwerping deur ongeloof, want vrouens word nie swanger uit hulself nie … dit is mos medies onmoontlik, ens ens.

Selfs in die eerste eeue, het daardie aanslag van die verwerping van God se reddingsplan,

ook Christus se maagdelike geboorte reeds verwerp, bv. deur vrae wat die mens gevra het,

heelwat seker onkundig, maar ander kwaadwillig en vyandig, bv

En hulle sê: Is Hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê Hy dan: Ek het uit die hemel neergedaal?” (Joh 6:42)

Julle doen die werke van jul vader. Toe sê hulle vir Hom: Ons is nie uit ontug gebore nie; ons het een Vader, naamlik God.” (Joh 8:41)

Ja, en so was dit deur die eeue, dat baie, omdat hul nie wil glo nie, die God van wonders ontken,

hui verstande as norm van waar gebruik, Christus en die Woord verwerp het.

En so moet die ware kerk en ware gelowiges dit vandag nog doen.

Ons moet bely, saam met die kerk deur alle eeue wat na sy Woord luister,

om soos moeder Maria …. bloot te glo, ten aanvaar, te bely:

saam met die engel  Lukas se woorde wat ons daar in Luk. 1:37 hoor:

En kyk, Elisabet, jou bloedverwant, het self ook ’n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die sesde vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie

Daarom dat ons belydenis dit ook stel dat ons die waarheid moet handaaf teen dwalinge en dwaalleraars en groepe, vanuit die Skrifte:

Teenoor die kettery van die Wederdopers, wat ontken dat Christus die menslike vlees uit sy moeder aangeneem het, bely ons daarom

 dat Christus die vlees en die bloed van die kinders deelagtig geword het,  Hebreërs 2:14

dat Hy, wat die vlees betref, ‘n nakomeling van Dawid is,

as mens gebore is uit die geslag van Dawid, Matt. 1:1

‘n vrug van die moederskoot van Maria, Lukas 1:42

gebore uit ‘n vrou,  Lukas 1:31

‘n spruit van Dawid, Jeremia 33:15

‘n loot uit die wortels van Isai, Jesaja 1:11

van die geslag van Juda afstam, Hebreërs 7:14

uit die Jode as mens gebore, Romeine 9:5

uit die geslag van Abraham, aangesien Hy die geslag van Abraham aangeneem het in alle opsigte – maar sonder sonde, aan sy broers gelyk geword het, Hebreërs 4:15

MAAR NOU, waarom is hierdie leerstuk vir my persoonlik, vir ons elkeen so belangrik,

waarom so belangrik om die vleeswording van Christus,

gebore uit die maagd Maria.. vas te hou, glo, bely, handhaaf.

Ons het dit eintlik elke keer gehoor toe ons bely het dat Hy ‘sonder sonde is’…,

maar ons bely dit eksplisiet daar in die woorde van NGB art. 18:

Hy het nie alleen wat die liggaam betref, die menslike natuur aangeneem nie, maar ook ‘n egte menslike siel om so ‘n werklike mens te wees.

Want Hy moes sowel die siel as die liggaam aanneem om altwee te red, aangesien albei verlore was.

Hy moes kom betaal het vir ons sondes na ligaam en siel,

Hy moes beide kom verlos, en daarom moes Hy die vlees aanneem, mens word,

MAAR BAIE BELANGRIK, sonder sonde, en daarom is Hy nie deur ‘n man verwek nie,

deel Hy nie aan die erfsonde en smet nie!

Hy moes dus ware God volkome bly en tegelykertyd volkome mens wees,

om, in die laaste woorde van die belydenis, GOD MET EN VIR ONS TE WEES.

Dit het ons ook gelees, daar in MATT. 1 wat Hy gaan kom doen vir ons in die vlees:

en sy sal ’n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het: Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.” (Mt 1:21–23)

O geliefdes, Hy het gekom ons te verlos van sondes, nie dalk nie, moontlik nie, Hy doen dit vir sy volk.

Hy kom mense wat oppad hel toe was red daarvan, maar ook

Hy verander lewens hier en nou, sodat soos Josef hul Hom, die Vader in alles volg,

sodat ons ook kan uitroep soos die maagd Maria, vol verskrikking en verwondering,

DEUR DIE GELOOF:

En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan.” (Lk 1:38)

LAASTENS, TWEE SAMEVATTENDE TOEPASSINGS:

Op grond waarvan glo ons aan die maagdelike geboorte van Jesus?

U ken dit geliefdes, u het dit baiemaal gehoor…

vir dieselfde redes waarom ons glo in NGB artikel 1-17 se inhoud …

“Volgens U Woord” Luk. 1:38

Matt. 1:22, sodat die Woord vervul sal word…

OMDAT GOD dit so geopenbaar het, en ons glo … en bely in verwondering!

Teenoor die wêreld, teenoor die valse kerk en valse profete, teenoor my eie

wankelende hart soms …

Hy het vlees geword om te kom sterf vir sondaars soos Juda, Ragab, Dawid

en baie ander … en ook vir jou en my … prys sy Naam.

God met ons, vir ewig en altyd in sy genade en barmhartigheid.

En so kan ons deur die hele geslagsregister gaan … ook van my lewe en voor – nageslag:

Ja, geliefde, ek en u wat in SONDE ontvang en gebore is,

Het een nodig wat gebore is, MAAR nie in sonde nie!

Ons kan anders nie met God wees nie, ons sal vergaan !

En daarom, o al die lof en dank aan God vir Hom wat gekom het,

IMMANUEL … God met ons !

Om sy kind te wees, en Hy ons Vader !

En wat kan ons NOU doen en elke dag met die wete dat Hy reeds gekom het:

Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word” (Heb 4:15–16)

AMEN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: