Preek: Jakobus 5:7-11 Die regverdige moet geduldig wag op die wederkoms van die HERE

DIE WEDERKOMS VAN DIE HERE 

– ‘N GEDULDIGE TROOS  –

Skriflesing: Jak.5:1-11

Preekteks: Jakobus 5:7-11

Hierdie preek (asook die voriges in die Jakobus-reeks) kan hier geluister word:

Jakobus 5:7-11 (2015-08-30)

Preeknotas:

Geliefdes in Christus,

(Ons is besig om die vraag uit die boek Jakobus te antwoord)

HOE MOET DIE REGVERDIGE (V.6) IN DIE V.1-6 WERELD LEWE?

 Ja, hoe moet die vriende van God in ‘n wêreld lewe wat in vyandskap

is teenoor die Here, sy Woord en sy kinders ? (hfst.4:1-4; 13-17)

‘n Wêreld waarin dit lyk of die rykes, die geleerdes, die magtiges van hierdie wêreld alles doen en kry soos dit hul behaag, al is dit baiemaal deur onreg ? v.1-6

Die antwoord wat ons kry uit v.7-11,

Is dat die regverdige geduldig lydsaam moet wag op die wederkoms van die HERE.

Anders gestel: die regverdige moet geduldig standvastig volhard in wat reg is, tot en met die wederkoms van die HERE !

En dit is ook waartoe die nagmaal ons vandag oproep, ons herinner, vertroos, versterk … ‘n gedenkmaal om geduldig lydsaam te wag op die ewige bruilofsmaal van die Lam !

Hoor die woorde van die nagmaalsformulier:

En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat Hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam.

En, om geduldig lydsaam te wag op die koms van die Here

behels 2 sake uit ons teks:

  1. ‘n geduldige hartsingesteldheid teenoor die Here, v.7,8
  2. ‘n geduldige lewensingesteldheid teenoor my broeders, v.9-11

1. ‘n Geduldige hartsingesteldheid teenoor die Here, v.7,8

Die oproep tot ‘n geduldige wag op die Here,

is ‘n baie duidelike … let wel … opdrag van die Here !

(dit is nie ‘n kwessie van een gelowige is ‘n geduldige mens, maar ek kan maar ongeduldig wees nie, ‘ek is anders’, nee, dit is ‘n opdrag aan AL sy kinders)

In vers 7 en 8 hoor ons dit eksplisiet:

– Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here

– Julle moet ook geduldig wees

En dan ook implisiet, in vers 10,

– Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die profete wat in die Naam van die Here gespreek het.

Wat word dan bedoel met die woord ‘geduld’ ?

Die woord beteken om nie moed te verloor nie, nie op te gee nie, om lankmoedig te wees, om vas te byt !

In aansluiting by die woorde ‘lyding en lydsaamheid’, v.10,11 –

om ‘geduldig te volhard in wat reg is, midde aanslae van die lewe en sware lyding wat dit alles tot gevolg het’

In die spesifieke konteks van verse 1-6 dan,

om geduldig te wag op die Here, wat alle onreg raaksien, v.4

en sal terugkom as Regter, v.9 om te kom regverdig oordeel,

oor alles wat mense gedoen het teenoor Hom en mekaar.

En om geduldig te kan wag op die wederkoms van die Here,

vereis ‘n hartsingesteldheid, ‘n lewe oorgegee aan die Here,

‘n wedergebore hart wat alles sien in die lig van sy Woord,

‘n totale lewe oorgegee aan Christus, wat nou in afwagting lewe

vanuit sy eerste koms tot en met sy tweede koms.

‘n Lewe wat ten einde sê: nie my wil nie, maar U wil geskied.

… As die Here wil, en ons lewe …. 4:15

‘n Lewe wat dus wag op die Here, geloofsafwagting !

Daarom die woorde in vers 8 …. lees !

Die hart moet heeltyd versterk word omdat Jesus besig is om te kom,

en sal kom, Hy is naby … dit is die tye waarin ons lewe, elke dag !

Van rusdag tot rusdag, wat ons gedenk elke Sondag,

wat ons gedenk, elke Nagmaal !

So ‘n lewensgesteldheid, is dus eintlik niks anders as die ware geloof

waarvan Jakobus deur sy hele brief skryf nie.

En hierdie ware geduldige geloof,

word geillustreer in die beeld van die landbouer daar in v.7

Jakobus, leer vir ons hoe ons geduldig moet wees,

deur ons te wys op ‘n landbouer se geduld,

wat ook moet wag, ja moet wag vir die kosbare vrug om op die regte

bepaalde tyd te verskyn, v.7b.

Nie wanneer die landbouer dit wil nie, maar wanneer God dit wil.

Gewoonlik in die 2de deel van die jaar,

berei die boer die grond voor om die vroeë, eerste reëns te ontvang,

dan vind die plant plaas, die sade word in die grond geplant,

en dan moet die boer geduldig wag vir maande,

tot in die eerste helfte van die volgende jaar, met die laaste reëns,

voordat die saad vrug dra, en daar ‘kostelike vrug’ kan wees.

Die boer kan nie, mag nie ongeduldig raak, en sommer ‘n maand na hy gesaai

het al vrug verwag nie, of wil oes nie.

Hy moet wag, geduldig wag op die Here se seisoene, geduldig wag vir die regte tyd.

So geliefdes, moet die regverdiges wag op die koms van die Here,

so moet gelowiges wag op die Here wat besig is om sy reddingsplan

te volbring, sy heilsplan, sy raadswil uit te voer,

Hy is besig om die vyande sy voetbanke te maak,

– wag op die Here wat besig is om sy kerk te vergader.

– wag op die Here wat die goddeloses oordeel op sy tyd,

en nog sal kom finaal oordeel (v.1-6)

Ons kan nie die Here aanjaag of verwag hy moet ons tyd of agenda volg nie !

Dat ‘my reg’ nou sal geskied nie, onthou weereens die woorde van 1:19,20 !

En juis daarom moet ons ook die 2de punt raaksien,

terwyl ons geduldig wag op die wederkoms van die Here:

Dit vra van my:

2. ‘n Standvastige langmoedige lewensingesteldheid teenoor my broeders, v.9-11

Waar die opdrag van geduld in v.7,8 fokus op ‘n hartsingesteldheid teenoor die Here se raadsplan wat sal en moet uitwerk, ‘n berusting in sy plan, kom daar nou in v.9-11 die konkrete opdrag hoe om nou teenoor my naaste, besonder medegelowiges te lewe tot en met die wederkoms van Christus.

Want geliefdes, weereens, of ek regtig geduldig wag op die Here se koms,

GAAN GESIEN WORD HOE EK MET MY NAASTE,

HOE EK MET MY MEDEGELOWIGES OMGAAN.

Hier vind ons ook die duidelike opdrag,

weereens vir ALMAL, nie net vir sekeres nie:

Moenie sug teenoor mekaar nie,

moenie murmureer teenoor mekaar,

soos die volk teen Moses gemurmureer het nie,

soos die volk teen Christus gemurmureer het nie,

Jakobus deur die hele brief skryf en roep op tot geduld,

– soos die Here met jou sondes en gebreke geduld het

– so moet julle ook geduld teenoor mekaar betoon

(sien ook die nagmaalsformulier)

– Jak.3, dat ek dus nie in ongeduld met my tong my broeder sal vervloek nie,

– dat ek nie bitterlik en afgunstig sal raak teenoor my medegelowige, wat in die gehoorsaamheid aan die Here dinge nie presies doen soos ek dit doen nie,

– dat ek, 4:11, sal kwaadspreek van my broer en hom oordeel nie,

En ja, dan is daar by my die troos, of dit nou heidene is, of my broer in die geloof, die Regter sal kom om finaal te oordeel, nie ek nie.

Beteken ‘geduld’ dat ons sondes in onsself en ander maar laat gaan ?

Nee, geliefdes,

Die woorde wat ons help om dit reg te verstaan,

sien ons daar in v. 10 en 11,

die twee voorbeelde wat Jakobus ons gee,

help ons om te verstaan HOE ons moet wag op die Here,

ook teenoor mekaar en teen ander op te tree ook as die onreg ons tref,

of as dinge nie uitwerk soos ek dit presies wil hê nie.

In vers 10 is die voorbeeld van die ‘geduld van die profete’

In vers 11 die voorbeeld van die lydsaamheid van Job,

Hierdie profete, deur die OT spesifiek, maar dan ook by implikasie,

die apostels het baie lyding ondergaan.

Maar wat behels hierdie lyding, was dit bloot slagoffer wees,

hul kon niks doen nie, en het niks gesê teen onreg en sonde van hul tye nie ?

Nee geliefdes, die woord ‘lyding’ beteken om onder druk standvastig

te bly staan BY DIT WAT REG EN GOED IS VOLGENS SY WOORD,

en dan die lyding te verdra, die gevolge te dra, wat dit ookal behels.

En dit is wat die profete gedoen het … en ons moet aanhou doen, soos dit daar staan in vers 10, ‘die profete wat in die Naam van die Here gespreek het’ in geduld dat die HERE, nie ons nie, die vrug sal gee of nie gee nie,

OP SY TYD, MET DIE EINDDOEL WAT DIE HERE BEPAAL, NIE ONS NIE:

Ons oë moet wees op die einddoel, maw wat die Here deur dit alles gaan bereik, nie ons doel of ons planne, of hoe ons dalk mense wil verander nie.

Hy bepaal die ‘kostelike vrug’ – of regverdige veroordeling, of genadige redding, sien 1 Pe.2:1-10.

En, die groot en heerlike einddoel is, dat die Here se kinders, wat geduldig wag en arbei … die Here met die wederkoms sal sien as die Here vol medelye en ontferming, wat ‘n wonderlike troos, v.11

DIT IS WAARVOOR ONS MOET WAG, DIE EINDDOEL !

Maar hulle wat sy Woord, sy Seun, sy waarskuwinge verwerp, hul nie bekeer nie,

sal Hom ontmoet as die regverdige verterende Regter, ‘n verskriklike verwagting !

Die komende finale oordeel (Joh.3:36).

Toepassing

Nou geliefdes, oppad na die Here se tafel,

Jaag hierdie geduldige standvastiger wag op die Here na in u lewe !

Aanvaar dat ons die Woord getrou moet bedien,

MAAR DIE HERE SAL DIE VRUG GEE OF BEPAAL.

Moenie verbitterd, sugtend raak, alles net wil los, ook die kerk of hulle wat nie my presiese menings deel nie ….

Jakobus skrywe hier aan die einde, wat hy reeds in die begin geskryf het,

en dit moet ook ons troos wees, hfst. 1: 2-5  (lees)

Die Here is met ons elkeen besig, so ook sy kerk … beoefen geduld en lankmoedigheid, veral teenoor mekaar.

En as ek dan worstel met geduldig wag op die Here,

my eie lewe, my gesinslewe, my gemeente lewe, ons land …

Dan moet ons weereens vlug na die Regverdige, na Jesus Christus, ons Wysheid,

wat as volkome Regverdige vir ons gely het, sodat ons ook kan ly in dankbaarheid (1 Pe.2:21-25; 4:12-19).

Na sy tafel vandag om ONS HARTE TE VERSTERK VIR DIE GOEIE STRYD

OM GEDULDIG STANDVASTIG LANGKMOEDIG TE WEES.

Van hom afbid en pleit vir die geduld en lankmoedigheid, standvastigheid, lyding om midde in ‘n wêreld met soveel aanslae, van buite (wereld, Satan), en veral van binne, my sondige selfsugtige hart, stande te bly en te wag op die koms van die Here.

Laat ons vertrou dat die Here deur sy Woord en Gees die onkruid sal uittrek

op sy tyd, my eie hart en ook van ander, my medegelowiges.

Laat ons nie sug oor ons naaste nie, maar sug oor ons eie sondige harte !

Laat ons fokus op die pad wat ons moet hardloop

Soos Jesus daarin vir ons voorgegaan het, waarin ons ook moet volg in dankbaarheid (Hebr.12:2):

… die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

Is jou oog gevestig op Jesus, op sy wederkoms, bepaal Hy jou hele lewe (Tit.2:11-14) ?

Laat ons volhard deur die geloof, v.8, ons harte ook versterk deur die Woord, deur sy Gees, deur gebed, maar ook deur die Nagmaal.

En dan het ons die troos in Christus, wat Paulus ook skryf in 1 Kor.15.

57 Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus. 58 Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie.

Geliefdes, bly vasstaan in Christus, volhardend geduldig DAAR WAAR U NOU is!

Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: