Preek: Josua 8:1-29 Die Here tug ons sodat ons die weg van gehoorsaamheid sal leer

DIE HERE TUG ONS SODAT ONS DIE

WEG VAN GEHOORSAAMHEID SAL LEER 

Skriflesing: Josua 8:1-29 en Hebreërs 5:6-10

Preekteks: Josua 8:1-29

Preekopname (GK Carletonville, 2016-07-10):

Aflaai: Josua 8:1-29

Preeknotas (let wel, dit is net notas, die volledige preek is die opname hierbo):

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Ons het in Ps.89:12,13 gesing dat die Here wat ons in ewige guns aanskou,

ons as sy kinders ook baiemaal tugtig met sy roede,

as ons afdwaal van sy weë.

En as dit dan begin swaar gaan, dan begin die vrae:

Maar is die Here my dan nie barmhartig nie, het Hy my nie vergewe nie ?

Het die Here my dan nie gered om alles vir my ten goede te laat meewerk nie,

hoekom nou hierdie tugtiging en strawwe wat oor my lewe kom,

 

Nou geliefdes,

Dit is presies waar die Here se volk hom nou bevind,

daar in die gebeure van hfst.6 en 7, nou aan die begin van hfst.8

Die toorn van die Here het ontvlam oor Israel,

vanweë die bangoed wat Israel hul aan vergryp het in Jerigo.

Die Here het beveel dat alles met die ban getref word in Jerigo,

maar Agan en sy familie het daarvan geneem,

en so die Here se oordeel oor Israel gebring.

Eers nadat Agan en sy familie gestenig is,

lees ons daar in v.26 van hoofstuk 7

Toe het die HERE Hom afgewend van die gloed van sy toorn

Die volk het opnuut hier geleer, en ons leer dit saam met hulle,

dat die Here wat hul in sy liefde,

in sy getrouheid aan sy genadeverbond met Abraham, Isak en Jakob,

die Here wat hul in sy genade en liefde gered het uit Egipte,

ook ‘n heilige regverdige God, Verlosser en Here is,

wat wil hê sy volk moet Hom nou dien in dankbare vrees,

volgens sy goeie bevele.

Sy genade mag nie misbruik word om sy gebooie,

sy wet, sy verbond te oortree nie.

Soos die woorde in Ps.130 wat ons gesing het,

….. Maar nee, daar is vergewing, altyd by u gewees,

daarom word U met bewing reg kinderlik gevrees.

Dit is wat ons dan vanoggend ook leer uit Josua 8,

Die HERE bemoedig en lei sy volk opnuut,

om Hom in dankbaarheid vir hul redding,

te dien volgens sy bevele. (x2)

Anders gestel: Die HERE tugtig sy kinders sodat hul kan leer dat Hy ons in die weg van gehoorsaamheid sal versorg en seën.

Ons sien dit in 2 sake hoe die Here sy volk seën:

1) In verse 1 – 29 hoe Josua en die volk,

trou volgens die Here se bevele die stad Ai verower.

2) In verse 30-35 hoe die hele volk hul opnuut verbind om die Here van die verbond trou te dien volgens sy bevele wat Hy gegee het deur Moses.   

 (Vanoggend kyk ons na v.1-29, en volgende keer van verse 30-35)

1) In verse 1 – 29 hoe Josua en die volk,

trou volgens die Here se bevele die stad Ai verower.

In vers 1 vind ons weer die Here se bemoedigende beloftewoorde van trou,

aan Josua en die volk: moenie bevrees of verskrik wees nie,

dit wat ons reeds daar in hfst.1 gehoor het (v.6,7)

Moenie bang wees of gebroke wees as jul my heiligheid besef nie.

Ja, ek het julle getugtig en gestraf,

maar sodat julle My weer reg kan ken

as ‘n genadige maar ook heilige regverdige God.

Ek herinner jul opnuut aan my verbondsbeloftes om die land in jul hand te gee,

dus ook Ai, maar wel volgens die goeie weg wat Ek beveel.

En dan openbaar die Here vir hulle die plan en sy bevel oor wat hul moet doen met die stad Ai as hul dit verower:

Sy bevel oor die stad self, sien ons daar in vers 2,

hierdie keer – dat hul wel die buit en die vee van die stad mag neem,

maar die stad self en die koning van Ai moet met die ban getref word.

Ja, as Agan en sy gesin maar net geduldig gewag het op die Here se woord,

sy bevel oor wat hul mag doen of nie,

dan sal hul ook met die tyd van die buit van Kanaan gedeel het …..

maar, soos met die sondeval, het hul begeer wat die Here nie toegelaat het nie,

en so in die sonde en oordeel geval …. die Here eis trou aan sy woord.

Toepassing:

SOOS wat baiemaal in ons lewens ook kan gebeur, geliefdes

Die Here gee oorvloed, gee genoeg wat ons nodig het,

ons mag nie begeer of neem buite sy wil om nie,

die Here sal gee wat ons nodig het, op sy tyd.

As dit nie in hierdie lewe is nie, wel in die ewigheid, onthou dit !

Ek hoef nie sy gebooie te verbreek om te verkry nie,

ek kan wag op sy beloftes om vervul te word !

Sien ook 1 Joh.2:17

 

Onthou wat die Here vir Josua gesê het daar in hfst.1, v.7,8 ….

om nougeset te handel volgens die Here se woord en wet …

Nou geliefdes, ‘n hinderlaag is ‘n metode van oorlogvoering,

waardeur jy die vyand mislei om hom op ‘n onverwagte wyse,

hom dan te verras en te oorrompel.

Die hinderlaag plan om Ai in te neem het uit vier stappe bestaan:

1) In die nag sou 5 000 van die manskappe hul aan die westekant

van die stad gaan wegsteek, v.4,12

2) Dan sal in die dag Josua en die res van die manskappe,

openlik Ai nader van die noordekant van die stad, v.5, 13a

3) As die geveg uitbreek na die noordekant, sal Josua se leër dan maak asof hul verslaan is, en omspring en wegvlug, sodat Ai se manskappe hulle agtervolg en uit die stad uitkom, v.5,6,15 … ‘soos die vorige keer’ …. en die stad weerloos laat.

4) As dit plaasvind, moet die hinderlaag opspring, die stad inneem en verbrand, asook dan van agteraf die manskappe van Ai aanval wat noord beweeg het, v.7,8

 

En, dit is presies hoe dit gebeur het, daarvan lees ons in verse 13 en verder.

Die koning van Ai het die stad verlaat, omdat hy gedink het hy gaan weer Israel verslaan soos in hfst.7 ….

Die hinderlaag het toe opgestaan en die stad ingeneem,

en al die inwoners is met die ban getref, 12 000 gesneuweldes, v.25

ook die koning van Ai, is doodgemaak, aan ‘n paal gehang,

en die stad is verbrand en ‘n puinhoop gemaak, verse 28,29.

 

Nou is die vraag: waarom al hierdie detail oor die inname van Ai,

eers daar in verse 3-8 die beskrywing van die aanvalsplan, die hinderlaag,

dan hoe dit opgestel is in verse 9 tot 13,

en dan die uitvoering v.14 tot 29 ?

Is dit nodig dat ons NT gelowiges nou al hierdie detail vandag nog leer ?

Wel, die NT self sê JA, soos ons bv lees in 1 Kor.10:11,

Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. 

Die rede vir al hierdie details geliefdes,

wat die skrywer vir ons wil openbaar,

ja, die Heilige Gees vir ons wil openbaar

dat Josua en die volk hier geleer het uit die gebeure van hfst.6,7:

– Dat die Here vir hul die land (en die rykdom en besittings van die land) sal gee maar op die Here se manier, nie hul eie sondige manier, soos deur Agan nie !

– dat hul die Here sal reg ken en dien volgens sy bevele

– dat die skrywer wil wys hoe die Here sy volk seën en die oorwinning gee

in die weg van hul dankbare gehoorsaamheid.

En hy dui dit vir ons pragtig aan deur die hele hoofstuk, let op:

a) Dan moet julle uit die hinderlaag opstaan en die stad inneem; want die HERE julle God sal dit in julle hand gee.  v.7

b) En as julle die stad verower het, moet julle die stad aan die brand steek, na die woord van die HERE moet julle handel; kyk, ek gee julle bevel. v.8 

c) En die HERE het vir Josua gesê: Steek die spies wat in jou hand is, na Ai toe uit, want Ek wil dit in jou hand gee. Daarop steek Josua die spies wat in sy hand was, na die stad uit. v.18

d) En Josua het sy hand met die uitgestrekte spies nie teruggetrek voordat hy al die inwoners van Ai met die banvloek getref het nie. Net die vee en die buit van daardie stad het die Israeliete vir hulle buitgemaak, volgens die woord van die HERE wat Hy Josua beveel het. v.26,27

Hier sien ons hoe die Here opnuut sy genadige belofte van redding handhaaf:

Hy gee die redding/verlossing,

Hy gee die land vir sy volk in genade,

sodat hul Hom in dankbaarheid sal dien volgens sy bevele.

En dit gaan ons ook sien in die tweede plek, dat na hierdie verlossing

deur die oorwinning oor Ai,

laat die Here opnuut deur Josua sy wet en woord vir die hele volk gee,

dus Ek het jul opnuut weer gered, geseën sodat jul my reg sal dien.

Daarna kyk ons ‘n volgende keer in v.30-35

 

Vir vandag, wil ons dit dan opnuut leer:

Dit wat ons aan die begin genoem het, dat die Here ons baiemaal

wel tugtig en straf,

dan is dit nie tot sy kinders se vernietiging nie, maar hul in heiligmaking laat toeneem, in hul gehoorsaamheid

Die Here het sy volk getugtig oor die oortreding by Ai,

maar om hul te wys op die regte weg om Ai in te neem en die seeninge te ontvang.

So doen Hy vandag nog met sy kerk, met sy kinders, in Christus.

Die Here red ons deur sy genadeverbond om Hom opnuut volgens sy bevele te dien.  Om Hom reg te ken in liefde, in waarheid in heiligheid. Luk.1:72-75 !

En dit is wat Jesus Christus ook vir ons kom bewerkstellig het  as sy kinders.

Dit het ons daar gelees in Hebr.5, daar was ons gelees het van die wonderlike

troos dat Christus vir ons die saligheid bewerk het,

as die ewige priester volgens die orde van Megisedek.

En HOE het Hy ons gered geliefdes ?

Vers 8, deur self gehoorsaamheid te leer,

deur die Here volkome volgens sy wil en wet te dien,

en daardeur ons saligheid te bewerk, v.9

EN WAT IS DIE VRUG DAARVAN ?

Dat ons Hom ook nou gehoorsaam sal wees,  (Ef.2:10)

dat ons deur lyding, tugtiging en swaarkry oor self gehoorsaamheid sal leer,

dus volgens sy woord en wet sal lewe, en in daardie weg sy seëninge ontvang !

Mag ons hemelse Vader ons deur sy Gees en Woord daarmee help.

 Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: