Preek: Hand.17:6-17 Koning Jesus bring ware verandering

KONING JESUS BRING WARE VERANDERING

Skriflesing: Hand. 17:1-17

Preekteks: Hand. 17:6,7

6 Maar toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en ‘n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu: Die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom, 7 en Jason het hulle ontvang. En hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar ‘n ander koning is, naamlik Jesus.

Preekopname (GK Carletonville, 2017-03-26):

Aflaai: Hand.17:6-11 (regs kliek en ‘save as’)

Preeknotas (let wel, dit is net notas, die volledige preek is die opname hierbo):

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

“Dinge moet verander!” dit kan nie so aangaan nie!

Dit is die oproep wat ons baiemaal in ons tye hoor, ook onsself roep dit uit.

Dinge in die land, in die kerk, orals, moet verander !

In ons, in die mens se hart lê die versugting om te verander, dat dinge nie dieselfde moet bly nie.

En dit is niks nuuts nie, ook in die bybelse tye het die een ryk na die ander opgestaan, “om dinge te verander” …

Augustus Ceasar, die Romeinse keiser het groot verandering aan die eerste eeuse wêreld gebring, toe hy verklaar het in 17 VC:

“Verlossing word gevind in geen ander behalwe Augustus nie, en daar is geen ander naam gegee aan die mensdom waardeur die gered kan word nie.”

Ja, die Romeine het geglo die keisers sal alles kom verander ….

Hierdie idees leef vandag nog voort in die wêreld, en ongelukkig baiemaal in die kerk.

Die mens wat ‘n menslike verlosser en koning soek om alles te verander:

 • die politici sal verandering bring en ons red,
 • die ekonomie sal verandering bring en ons red,
 • die filosowe sal verandering bring en ons red, of selfs vandag in ons midde:
 • ’n generaal sal kom en dinge verander wat ons volk sal red …
 • ’n geestelike leier sal ’n biddag oproep wat alles gaan verander … “nou is die tyd”

Maar broer en suster, kan enige mense plan werklik diepgaande verandering bring en ons red ?

Kan enige menslike koning of leier vir ons ware heil bring ?

Vanoggend verkondig ek aan u die Woord vanuit Hand.17, spesifiek vers 6 en 7, onder die tema:

Koning Jesus alleen bring ware verandering

Ons gaan hierdie tema behandel aan twee punte:

 1. Wie is hierdie ander Koning, naamlik Jesus ?
 2. Hoe verander hierdie ander Koning, naamlik Jesus die wêreld ?

1 Wie is hierdie ander Koning, naamlik Jesus ?

Ons teksverse gee ’n opsomming van die aanklag wat teen die kerk van Christus in die eerste eeue gebring is:

“En hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar ‘n ander koning is, naamlik Jesus.”

Die gelowiges het bely: Jesus is Koning … en hierdie belydenis het volgens die ongelowige Jode “die wêreld in opstand (ge)bring” , vers 6.

Maar wat het hierdie ‘ander koning’ Jesus gedoen, dat dit veroorsaak het dat sy volgelinge die ‘wêreld in opstand bring’ ?

 • Het Hy die Romeinse regering omvergewerp met geweld soos die Selote in die NT tyd,
 • Was hy ‘n groot militêre figuur soos Aleksander die Grote wat al op 30jarige ouderdom die hele destydse wêreld verslaan het en so die Griekse lewenswyse versprei het ?
 • Was Hy ‘n slim man wat met wêreldse wysheid soos die groot Griekse filosowe Sokrates, Plato en Aristoteles (sien Hand.17) met strategiese politieke planne en menslike wette die wêreld kom verander het ?

Is dit die soort ‘ander koning’ wat Paulus kom verkondig het ?

Nee, in die eerste 3 verse van Hand.17 lees ons wie hierdie ‘ander koning’ is, en wat Hy gedoen het … wat veroorsaak het dat sy onderdane die ‘wêreld in opstand gebring het’:

Paulus het, na sy gevangenisskap in Filippi (Hand. 16), gereis en in Thessalonika aangekom.

Soos sy gewoonte was, het hy na die sinagoge van die Jode gegaan en drie sabbatte lank met hul gespreek uit die Skrifte.

Hierdie woord ‘spreek’ uit die Skrifte in vers 2 wys daarop dat Paulus vir hul die Skrifte (die OT) oopgemaak, verduidelik en uitgelê.

Hy het gesprek gevoer en vir die Jode ‘aangetoon’ wat daar nog altyd was, en wat was dit ?

Wat was dit wat so groot ‘opstand’ veroorsaak het in die eerste eeu ?

Vers 3 openbaar vir ons die antwoord, waar ons lees en (Paulus het dit):

 “uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan, en gesê: Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus.”

Hier vind ons ‘n samevatting van Paulus se prediking, van die Evangelie:

 • Christus moes ly
 • Christus het uit die dood opgestaan (en dus die sonde, dood, wêreld oorwin)
 • Christus is ‘hierdie Jesus’ wat Paulus verkondig

Geliefdes, vir ons wat vandag leef, en jammer om te sê, ‘gewoond’ begin raak het aan die boodskap van die Evangelie, klink hierdie woorde nie meer so aardskuddend nie …

Ongelukkig nie meer so ‘wêreld veranderend’ nie …

Daarom soek baie tekens en wonders, soek hul groot ervaringe en belewenisse,

groot aksies, en charismatiese leiers om te kom red

Soek hul ekstra (gnostiese) kennis en insigte in die Bybel bo die ander …

Ja, dit klink vir ons baiemaal meer na ‘ou nuus’ as die ‘goeie nuus’, die Evangelie !

Maar ingeslote in hierdie woorde lê juis die wese en inhoud van ons geloof !

In hierdie woorde lê die fondament van alle ware verandering en reformasie van die ganse skepping !

In hierdie woorde is ‘n samevatting van God se raadsplan met sy kerk in hierdie wêreld.

In hierdie woorde lê die fondament van elke gelowige en elke gemeente se heil en toekoms !

Hierdie vers openbaar juis wie hierdie ‘ander koning, naamlik Jesus’ is, van ons teksvers.

As ons weet wie Hy is en wat Hy gedoen het, kan ons ook verstaan waarom sy volgelinge die wêreld in opstand bring.

En baie belangrik, broer en suster,

kan ons dalk ook verstaan waarom die Christendom, die kerk van Christus vandag, nie meer die wêreld omverwerp nie ?

Wat sê hierdie vers 3 vir ons aangaande die ‘ander koning’ wat ons aanbid ?

Eerstens, dat Hy die Christus is wat moes ly.

Die woordjie ‘moes’ wys op ’n goddelike verordening, dat dit deel is van God se raadsplan, en nie ’n noodplan is nie.  Dit moes so wees, want God het dit bepaal.

Maar, hoekom moes Hy ly geliefdes ?

Omdat ons in sonde geval het.

Omdat ons Vader ’n heilige God, ’n ander God (met ’n hoofletter) is, wat nie die sonde en ongeregtigheid kan duld nie, en daarom moet daar betaal word vir die sonde.

En ons kon dit nie self doen nie, daarom het die ander God sy ander Seun gestuur, die Gesalfde waarvan ons lees regdeur die hele OT (want dit is wat Christus, die Grieks, beteken), om vir ons, in ons plek te sterwe.

Hy het gekom om sy lewe vir ons af te lê.

Hy moes dit doen en Hy wou dit doen !

Besef ons dit nog geliefdes, watter groot verandering dit in ons lewe bring, dat Christus die hele bestaan van die mens kom verander het ?

Hier openbaar ons Skepper, ons Vader Hom as ’n Verlosser, as ’n genadige God wat Hom ontferm oor sy kinders, ongeag die feit dat ons sy ander, sy heilige wet oortree het, en eintlik die ewige dood en die hel verdien het.

Maar, broer en suster, die Jesus van ons teksvers het nie net mens geword om te kom ly vir ons in ons plek nie.

Hierdie Jesus het ook “uit die dode (sal) opstaan” en daardeur Sy Koningskap bevestig.

Hy is dié Koning van hemel en aarde.

Daardeur het Hy die dood oorwin,  deel ons nou in sy geregtigheid,

word ons verseker van die liggaamlike opstanding,

en baie belangrik geliefdes, in die woorde van ons Kategismus: “word ons nou ook deur sy krag tot ’n nuwe lewe opgewek” (v/a 45)

Christus is as dié Koning van hemel en aarde opgewek,

Hy sit nou aan die regterhand van God.

Daar tree vir ons in oor ons sondes en swakhede, maar regeer Hy vir ewig en altyd en is Hy besig volgens Ps.110 die vyande van ons Vader en sy kerk ‘n ‘n voetbank van sy voete te maak.

Dit is wat nou in die geskiedenis besig is om af te speel.

En Christus regeer deur beide redding en oordeel !

Geliefde gemeente, wie is dus die ander koning, hierdie Jesus wat verandering in die mens se bestaan gebring het ?

 • Hy is die Seun van God, dus God self.
 • Hy is die Christus, die Gesalfde van die OT wat gekom het om vir ons sondes te sterwe.
 • Hy is die Koning van hemel en aarde, wat tot in ewigheid regeer.

Om dit saam te vat: Jesus is –in die woorde van Psalm 110- die Priesterkoning, Hy is ons Verlosser én Koning.

Dit is juis hierdie waarheid, dit is hierdie prediking, hierdie Godsopenbaring wat die wêreld verander het.

En hierdie verandering geskied op twee wyses.

Dit sien ons in die tweede plek.

 Hoe verander hierdie ander Koning, naamlik Jesus die wêreld ?

Die Evangelie, die prediking van Jesus as Verlosser en Koning, as die Priesterkoning is altyd ’n tweesnydende swaard, dit bring altyd reaksie, verandering:

 • of tot redding en heiligmaking en groei van hulle wat glo,
 • of tot regverdige veroordeling en straf vir hulle wat volhard in hul sonde en verwerping van die ander koning, naamlik Jesus.

Ons teksvers openbaar die antitese, die teenstellende kontrasterende verandering wat die Evangelie bring:

Die ongelowige Jode stel die koningskap van die mens, die keiser teenoor Jesus se koning.

Soos met Jesus se kruisiging hou hul aan daarmee dat hul geen ander koning as die keiser het nie.

Hulle het ’n politieke messias, ’n aardse verlosser gesoek.

Die wêreld het die filosoof-koning gesoek.

Die Priester-Koning van die OT, die Lydende Koning, die  Diensneg-Koning het hul nie gesoek nie !

In verse 4 tot 9 word hierdie satanistiese opstand teen die Koning van Psalm 2 en sy gestuurdes, sy kerk verder beskryf: nadat sommiges tot geloof gekom het in Thessalonika, raak die ongelowige Jode afgunstig daarop en reël ’n opstand teen die gelowiges, teen die kerk in Thessalonika.

Nogal ironies, hulle kla die kerk aan van opstand … terwyl hulself besig is om ’n opstand van stapel te stuur!

Volgens die teks het Paulus-hulle tuisgegaan by ’n sekere Jason.

Hy word deur die ongelowige Jode vasgekeer en voor die stadsowerhede gebring om aangekla te word.

Thessalonika was een van die vrystede wat nie deur ’n Romeinse goeweneur bestuur is nie maar deur ’n eie verkose volksvergadering.

Dit is dus moontlik dat die stad die pax romana, die vrede van Rome gesoek het, meer as die vrede met God in Christus, en daarom dat hul gehoor gee aan die volksopstand se klagtes om ontslae te raak van Paulus-hulle.

Daar moet ook hier gevra word: was die gelowiges hier, asook die kerk in die eerste eeue skuldig aan ‘n ‘politieke geweldadige opstand’ in die sin wat die ongelowige Jode dit bedoel het ?

Nee, geliefdes

Die gelowiges het Christus en Paulus se voorbeeld gevolg deur die vrede van die owerhede te soek, vir solank daar nie van hul ge-eis word om in stryd met God se wet op te tree nie (sien Hand.4:19; 5:29).

Die Evangelie het reformasie-verandering gebring, nie rewolusie-verandering nie !

Ons teksgedeelte, vers 7 openbaar hoe hierdie ander Koning, deur sy Gees en Woord, ’n anderse wêreld oorwin:

Eerstens lees ons, dat Jason het hulle ontvang.

Die ‘hulle’ is Paulus, Silas en Timotheus: afgevaardiges van Jesus Christus.

Deur hulle te ontvang, het Jason en die ander Griekssprekendes van vers 4 wat tot geloof gekom het, ook die Evangelie ontvang, die Koninkryk van God.

Hulle het Jesus self ontvang !

Jesus sê self in Joh.13:20,

“Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat Ek stuur, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het.”

Broer en suster,

Hier lê die fondament van alle verandering, van reformasie:

– Om Jesus Christus te ‘ ontvang’

– Om deel te word van sy Koninkryk

– Om tot geloof en bekering te kom

In beide verse 4 en 12 word die wonder van die redding deur die geloof beskryf:

– en sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit (dui op ‘n passiewe ontvangs: “hulle is toegevoeg …”).

– Baie van hulle het dan ook gelowig geword, en van die aansienlike Grieke ‘n groot aantal, vroue en manne.

In hoofstuk 16, die voorafgaande hoofstuk is dit ook geopenbaar hoe Jesus die wêreld om Hom verander, van individu tot individu, van gesin tot gesin:

16:14, “n ‘n vrou met die naam van Lídia, ‘n purperverkoopster van die stad Thiatíre, ‘n godsdienstige vrou, het geluister; die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop is …”

16:31, “Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.”

Ja, geliefdes

Geen menslike humanistiese opvoedingsplan,

geen politieke messias staatsidee,

geen ekonomiese opbou vooruitgangsplan,

en geen genereaal of charismatiese leier  –in die verlede of hede of toekoms – om ons te lei …

gaan ons en ons kinders, gemeentes en gemeenskappe en volke red nie …

Daar is net een, daar kan net EEN wees … en dit is die ander Koning van ons teks: Jesus wat red !

Maar, kind van God, hierdie Verlosser, nl Jesus, het ons geleer by ons eerste punt: is ook ’n Koning, ‘n waardige Koning.

Dit sien ons ook in ons teksgedeelte.

Daar staan: “en hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar ‘n ander koning is, naamlik Jesus.”

Die keiser se ‘bevele’ was sy leges majestatis = wetgewing wat die persoonlike eer en regte van die keiser beskerm het.  Daardeur het die keiser goddelikheid aan homself toegeken.

Teenoor die keiser se bevele wat aan hom goddelike eer toeken, het Paulus die koningskap van Christus verkondig, met ‘n eie dogma: God se Woord, God se Wet.

Jesus is ‘n koning wat ook bevele het, wette het, Hy het Sy hele Woord wat die norm en standaard is van sy koningsheerskappy.

In sy Woord word sy verlosser- en koningskap verkondig.

En hoe verander Hy sy onderdane anders as deur sy Gees wat deur sy Woord werk ?

Verlossing en daaruit vloei ware verandering: reformasie van die hart en die hele lewe!

Sy onderdane, die kerk van Christus deur alle eeue, moet besig wees met sy Woord, sy wette:

Wanneer Paulus-hulle in Berea aankom, lees ons (v.11):

En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.

Die woord ‘edelmoedig’ dui op hul ingesteld.

Hulle is nie bevooroordeeld oor dit wat hul al gehoor het van Paulus nie. Dat hy ‘n kontroversiële figuur is, dat hy orals ‘opstand’ veroorsaak nie.

Inteendeel, hulle luister na hom en doen dan wat elke goeie onderdaan van die ander Koning moet doen: met ywer en passie ondersoek hul die Skrifte om te kontroleer of die boodskap wat Paulus verkondig (v.2,3) werklik so is.

Die volgende in die teks openbaar hoe Christus deur sy onderdane sy koninkryk hier op aarde bou, en so die wêreld oorwin:

 • ‘n gesindheid van leergierigheid
 • hulle het ‘elke dag’ die Skrifte ondersoek.

Geliefdes, ons godsdiens is dalk so armsalig omdat ons dit net op Sondae wil doen, en nie elke dag nie.

Ons hele lewe moet met die Woord gesuiwer word: persoonlik, gesin, gemeente, gemeenskap.

En, ongeag dat dit Paulus was, die apostel van Christus, was die fokus op die Skrifte, nie op ‘n mens nie.

Die fokus was op God se bevele, sy wette, sy Openbaring nie op menslike planne, wyshede, vergaderings en idees nie.

So anders is dit vandag met kerklike leiers wat hulself en hul sogenaamde ‘openbaringe’ om die voorgrond plaas, heeltemal in stryd met elke ware dissipel wat saam Johannes die Doper uitroep:

Hy moet meer word, maar ek minder ! (Joh.3:30)

Sien u dus broer en suster, hoe het Christus die wêreld oorwin in die eerste eeu, deur sy eie lewe en die vrug daarvan in sy kerk se lewe (Joh.16:33).

Sien u wat die kerk gedoen het wat die wêreld in opstand gebring het ?

Sien u hoe het reformasie plaasgevind het in die vroeë kerk, in die tyd van die reformasie, in 1859, maar ook vandag ?

 • Deur die verkondiging van die Evangelie van die ander koning: Jesus het gely en opgestaan !
 • Deur die bestudering van die ander koning se Koningswet: sy hele Woord, sy bevele
 • En, deur dan hul hele lewe daarvolgens in te rig, op elke lewensterrein

Diepgaande deurgaande bekering en reformasie op alle terreine van lewe en denke.

Die grootste bedreiging vir ‘n goddelose onChristelike owerheid en samelewing, is nie mense wat oorlog wil maak nie, maar mense wat weer Christus se Koningskap begin ernstig opvat, en sy Koningswoord konkreet in hul hele lewe begin toepas, persoonlik, gesinslewe en in die gemeente en gemeenskap !

Geliefdes, ons geloof is ‘n baie persoonlike en intieme saak … maar dit is nie ‘n private saak nie !

Ons moet die ander koning se heerskappy openlik orals proklameer:

Jesus is Koning !

Dit het Paulus dan ook gedoen volgens vers 16 en 17 van ons tekshoofstuk.

Paulus het hom vererg, ‘n heilige woede vir die afgodsbeelde wat daar in die wêreld is … dat daar nie net aan Koning Jesus al die lof en die eer gegee word nie, maar ook afgode !

Word ons nog vererg oor die afgode in ons eie harte ?

Die afgode in ons gesins-, gemeente en gemeenskap se lewe … of het ons maar gewoond geraak daaraan … ?

En wat doen Paulus daaraan: hy verkondig die Evangelie van Jesus as Verlosser én Koning aan ‘die kerk’ (die sinagoge) maar ook aan die wêreld (die markplein), v.17,

Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense, en elke dag op die mark met die wat hom teëkom.

Kinders van die koninkryk,

Nie ons eie lewe nie, nie ons eie (politieke) voorkeure en idees nie, maar die Evangelie alleen moet die aanstoot veroorsaak, Christus alleen (Matt.5:10-12).

In vers 13 lees ons, “Maar toe die Jode van Thessalonika verneem dat die Woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare daar opgesweep.”

Nie ons politieke of filosofiese idees nie, maar God se heilige wet en evangelie, Jesus as die ander koning, alleen moet die aanstoot veroorsaak en ook die wêreld om ons vandag in opstand bring.

As ons vervolg word, moet dit ter wille van Hom wees … nie oor my eie sondes en ongeregtigheid nie.

Ek moet ly ter wille van die ander Koning … wat vir my gely het … wat vir my opgestaan het !

Die Evangelie bring ’n andersheid (heiligheid) in ons lewe, en as ek nie verander (aanhou bekeer en reformeer nie) hoe kan ons ander wil verander ?

Dat ons moet verander kan ook nie anders nie ! want:

 • Ons aanbid ’n ander Koning, naamlik Jesus
 • Hy het ’n ander wet: Sy Woord
 • Wat ly tot ’n ander lewenswyse as die wêreld.

Mag die Here opnuut predikers gee wat van Sondag tot Sondag, en ‘daagliks’ orals sal onderrig uit die Woord, tydig en ontydig (2 Tim.4:1-5).

Om mense te wys weg weg van onsself na die ander koning, naamlik Jesus:

 • Hy en Hy alleen is die Verlossing en Koning wat ware verandering bring
 • Sy Woord, sy wette, sy bevele alleen is die norm en standaard waarvolgens ons ons hele lewe moet inrig.
 • Deur sy Gees en Woord moet ons die wêreld oorwin word, beginnende by onsself, ons gesinne en gemeenstes.

In die begin het ek u vertel van keiser Augustus (as verteenwoordiger van die ongelowige wêreld wat in opstand teen Christus se Koningskap is), wat gedink het hy – en baie ander soos hy – gaan die wêreld self red en verander (soos daar vandag nog baie politiese en charismatiese messiasse is).

Ongeveer in 65 nC kom die ware kerk van Christus, by monde van die apostel Petrus ‘vervul met die Heilige Gees’, en bely in Hand.4:8-12, en ons saam met hulle midde ons wêreld vandag:

8 Owerstes van die volk en ouderlinge van Israel,  9 as ons vandag ondervra word oor ‘n weldaad aan ‘n siek man, waardeur hy gesond geword het,

10 laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur Hom hierdie man gesond voor julle staan.

11 Hy is die steen wat deur julle, die bouers, verag is, wat ‘n hoeksteen geword het.

12 En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.

Ja, alleen Christus is die ware en enigste Verlosser.

Alleen Jesus Christus is die ware en enigste Koning.

Hy alleen red en maak nuut:

En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut.

Amen.

One thought on “Preek: Hand.17:6-17 Koning Jesus bring ware verandering

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: