Posted by: proregno | April 5, 2021

BOEKBEKENDSTELLING: Dogmatiek, deur prof. dr. PJ Coetzee

BOEKBEKENDSTELLING

Dogmatiek

deur prof. dr. PJ Coetzee

Inleiding en voorwoord

Volgens my kennis, bestaan daar nie ‘n een volume uitgewerkte sistematiese teologie oftewel gereformeerde dogmatiek handboek (soos bv. Louis Berkhof se ‘Systematic Theology‘) deur ‘n GKSA teoloog nie, vanaf 1859 tot op hede nie. Daar is natuurlik wel heelwat artikels deur verskillende dopper teoloë en predikante wat die verskillende dogmatiese onderwerpe (loci theologici) aanspreek, sien bv. al Totius se artikels wat in sy ‘Versamelde Werke’ verskyn, ‘Kosbare Goud’ deur ‘n aantal gereformeerde teoloë en predikante, asook die ‘klein dogmatiek’ van B. Duvenhage, ‘Gereformeerde Geloofsleer’. 

Daarom was ek dankbaar dat ek op prof. PJ Coetzee se ‘Dogmatiek’ afgekom het, uitgetik in 310 A4 grootte bladsye, wat sy klasaantekeninge was vir die dogmatiek klasse wat hy gegee het by die GKSA se teologiese skool in Potchefstroom, waar hy geleer het vanaf 1970-1980. 

Na my mening is die drie belangrikste dogmatiek teoloë en hul belangrikste dogmatiese werke wat die gereformeerde Afrikaner se teologiese denke gevorm het of behoort te vorm, die volgende:

Johannes Calvyn, Die Institusies van die Christelike Godsdiens.

Wilhelmus a’Brakel, De Redelijke Godsdienst.

Herman Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek.

In my lees van prof. PJ Coetzee se Dogmatiek, vind ek die lyne van veral Calvyn en Bavinck gereeld in sy werk.  Sy werk sal daarom as goeie oorsigtelike inleiding dien om opnuut al die oorspronglike gereformeerde bronne te herontdek waarin ons gereformeerde voorvaders gevoed is.

‘n Baie groot woord van dank aan Willem Swanepoel (Gereformeerde Kerk Wilropark) wat sy gawes en diens gratis beskikbaar stel om hierdie kosbare werk (asook baie ander gereformeerde werke wat al uitdruk gegaan het), weer vir ons en ons nageslag beskikbaar te stel in elektroniese formaat. 

Mag hierdie elektroniese bekendstelling en beskikbaarstelling van prof. Coetzee se werk vir alle predikante, teoloë en lidmate ‘n kosbare (stukkie) goud wees om ons te bevestig in die bybels-gereformeerde geloof wat ons ontvang het, en ons deur sy Gees en Woord sal laat aanhou reformeer, ook midde en vir ons tye:

Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. EK besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ’n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ’n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ’n evangelis; vervul jou bediening.” (2 Timoteus 3:14–4:5)

Slabbert Le Cornu

Gereformeerde Kerk Carletonville

(April AD 2021)

nota: ons vra dat u enige spelfoute of verbeterings onder ons aandag sal bring, sodat ons hierdie dogmatiek boek nog meer kan verbeter vir gebruik, dankie. 

“Die beoefening van hierdie wetenskap raak die wel en weë van die kerk. Deur verwaarlosing en miskenning van die dog­ma word die ruggraat van die kerk gebreek (Het Dogma der Kerk, p. 7). Die kerk staan dan weerloos in ʼn vyandige wêreld, die prediking word uitgehol en die geloofslewe van die lidmate aan verskraling prysgegee. Ook wie met Dog­matiek besig is, moet waak en bid. Die Dogmatiek kan vir die kerk ʼn bron wees van reformatoriese lewe, maar ook ʼn invalspoort vir verleidende geeste. Die Dogmatiek is van wesenlike belang vir die kerk in al sy dienste.” – prof. PJ Coetzee (Dogmatiek, bl. 8)

_____________________________________________________

Prof. PJ Coetzee se werk kan hier aflaai word: Dogmatiek.

Sien ook hierdie artikel oor prof. PJ Coetzee: Prof Peet Coetzee oorlede.

INHOUDSOPGAWE

Elektroniese weergawe. 6

Inleiding en voorwoord. 8

Inleiding. 10

Die Dogmatiek is van groot betekenis. 10

Die Dogmatiek hou hom in ʼn belangrike opsig besig met die dogma. 11

Dogma en Dogmatiek. 12

Dogmatiek en religie. 13

Wese en begrip van Openbaring. 15

Slotsom: 17

DIE ALGEMENE OPENBARING.. 19

DIE BESONDERE OPENBARING.. 24

Wat verstaan ons daaronder?. 24

Die besondere openbaring het ʼn geskiedenis. 24

Die besondere openbaring en die Heilige Skrif. 25

Alles in God se Woord is geskrywe om ons die verlossing in Christus te leer ken. 25

Die inspirasie van die Heilige Skrif. 26

DIE TEOPNEUSTIE VAN DIE HEILIGE SKRIF. 27

LOCUS DE DEO. 32

Ons bely deur geloof 32

God is onbegryplik. maar Hy kan geken word. 33

Daar gaan vandag ander klanke op. 34

God se Wese. 37

Die Name van God. 40

DIE HEILIGE DRIE-EENHEID.. 45

God die Vader: 47

God die Seun: 47

God die Heilige Gees. 48

Die verhouding tussen die drie Persone. 48

DIE UITVERKIESING.. 50

Inleidend. 50

Locus de Dacretis Dei 50

God se raad. 54

LOCUS DE CREATIONE.. 62

Die skepping is die werk van die Drie-enige God. 63

Die skeppingsdae. 63

DIE VOORSIENIGHEID VAN GOD.. 68

Wat dit is. 68

Dit gaan oor die ganse skepping (Ps. 103:19) 68

Hierdie werk het ʼn drievoudige karakter: 68

LOCUS DE PECCATO.. 70

Wese en oorsprong van die sonde. 70

Die Pelagianisme en die sonde. 72

Die oorsprong van die sonde. 74

Die verbreiding van die sonde. 77

Die straf op die sonde. 78

Die liggaamlike dood. 79

Van nature verkeer ons onder die mag van die duiwel en sy trawante. 80

Die onderwysing van die Skrif word deur die ervaring bevestig. 80

Die straf op die sonde vind sy kulminasiepunt in die ewige dood. 80

DIE LEER VAN DIE VERBOND.. 81

By die heidendom… 81

Die verbondsgedagte. 81

Die werkverbond. 81

Die werkverbond het nie verval nie. 83

Die genadeverbond. 83

DIE PACTUM SALUTIS. 83

Die bedelinge van die genade verbond. 85

Die sg. verbondsvoorwaardes. 86

LOCUS DE CHRISTO.. 88

Sy Persoon. 88

Die vereniging van die goddelike en die menslike natuur is ʼn misterie. 90

Die state van Christus. 91

Die werk van die Verlosser (sy ampte). 95

DIE LEER AANGAANDE DIE HEILIGE GEES. 98

Dwaalleer. 98

Maak ons genoeg erns met wat die Bybel ons a.g. die Heilige Gees leer?. 99

Die Charismatiese Beweging (Pentakostalisme). 100

Die redes vir die ontstaan van die Pentakostalisme. 100

Wat is nou die “eie aard” van die Pentakostalisme?. 100

Neo-Pentakostalisme. 101

Die leer aangaande die Heilige Gees. 105

Die Heilige Gees is nie net ʼn Persoon nie, maar Hy is ook waaragtige God. 106

Die Heilige Gees gaan uit van die Vader en die Seun. 106

Die werk van die Heilige Gees. 107

Die uitstorting van die Heilige Gees. 109

Daar was op die Pinksterdag sekere tekens. 111

Dae laster teen die Heilige Gees. 112

Die Ordo Salutis 114

DIE ROEPING… 117

Die noodsaaklikheid van die gratia interna. 119

Die wedergeboorte. 120

Die geloof. 123

BEKERING… 127

Daar is ook so iets as ʼn uitwendige, skynbekering. 130

Die regverdiging. 131

Die regverdigmaking neem die sondeskuld weg; die heiligmaking neem die sondesmet weg. 135

Die heiligmaking en die volharding van die heiliges. 135

Die onderskeid tussen regverdiging en heiligmaking. 136

Die heiligmaking as werk van die gelowige of die aktiewe sy van die heiligmaking. 137

Die volharding van die heiliges. 138

LOCUS DE ECCLESIA.. 140

Die kerk ken tweërlei gestalte: 145

Die kerk as organisme en as instituut. 146

Plaaslike en algemene (universele) kerk: 147

Die attribute of eienskappe van die kerk. 147

Ware en valse kerk. 148

Die regering van die kerk. 149

Christus regeer sy kerk deur die diens van mense. 151

Daar is kerkrade en meerdere vergaderings. 152

Die mag (roeping, taak) van die kerk. (potestas ecclesiae). 152

Ons onderskei wat die diens, die bediening deur die ampte betref 153

Wat behels die drie dienste?. 154

Die genademiddels. 154

Die verkondiging van die Woord as genademiddel. 156

Die Sakramente. 159

Die naam Sakrament. 159

Die betekenis van die Sakramente. 160

Die Woord en die Sakramente. 161

Die aantal Sakramente. 164

Die heilige Doop. 165

Die verband tussen die doop van Johannes en die van Jesus. 166

Die instelling van die Christelike doop. 167

Besprenkeling en onderdompeling. 168

Wie mag die doop bedien?. 171

Vir wie is die doop bedoel?. 171

Die Skriftuurlike grond vir die kinderdoop. 172

Die Heilige Nagmaal 179

DIE LEER VAN DIE LAASTE DINGE. 192

Eskatologie in filosofie en religie. 192

Die eskatologie in die geskiedenis van die Christelike kerk. 193

Die individuele eskatologie. 195

Die band tussen die sonde en die dood. 196

Die betekenis van die dood van die gelowiges. 196

Die dood is nie letterlik ʼn slaap nie, maar soos ʼn slaap. 197

Die onsterflikheid van die siel. 198

Die getuienis van die algemene openbaring oor die onsterflikheid van die siel. 199

Getuienis van die besondere openbaring aangaande die onsterflikheid van die siel. 200

Die Roomse leer aangaande die verblyf van die siel na die dood. 205

Na die dood voer die siel ʼn bewuste bestaan. 208

Die leer van die sieleslaap (psychopannychia). 208

Die leer van vernietiging en van kondisionele onsterflikheid. 209

Die dwaling van die “nuwe liggaamlikheid”. 211

Die wederkoms van Christus. 212

Die wederkoms is één gebeurtenis. 214

Gebeurtenisse wat die wederkoms vooraf gaan. 215

Die paronsia – die wederkoms van Christus. 223

Die doel van sy wederkoms. 225

Die Millenialisme. 225

Die opstanding van die dooies. 226

Die finale oordeel (die supremum ju dicium). 229

Die finale staat 231

Skrifindeks 236

___________________________________

Prof. PJ Coetzee se werk kan hier aflaai word: Dogmatiek.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: