R&R: “Teen die Revolusie die Evangelie”

Groen van Prinsterer (1801-1876)

Die Augustus 2012 termynblad-uitgawe van die VCHO, Roeping en Riglyne, het pas verskyn.  Dit is ‘n baie relevante en aktuele uitgawe, onder die tema:

“Teen die Revolusie, die Evangelie”

Hier is die inhoudsopgawe met ‘n paar uitreksels:

1. Boek vir ons tyd: ‘Suid-Afrika by die afgrond – Ongeloof en Revolusie’

“Teen die begin van die 19de eeu in Nederland het die vervalle toestand in sy vaderland die Christen- en volksman, Isac da Costa, aan die hart gegryp. Hoe kon hy, as ware gelowige, anders as om teen die sekularisering wat hy in feitlik al die sektore van die godsdienstige, maatskaplike, die onderwys en die staatlike lewe waargeneem het, in protes te kom? In ‘n bondige maar kragtige boodskap aan sy volksgenote bring hy hierdie noodsituasie aan die man. Sy gepubliseerde werk het in Nederland tot een van die grootste herlewings in die geskiedenis gelei, en ‘n grondige terugkeer na God en sy Woord tot gevolg gehad.”

“Die oorspronklike werk is so toepaslik vir ons tydsomstandighede dat dit nodig geag was om dit te vertaal, met die oog op die leserspubliek van Suid-Afrika, met ’n dringende oproep tot besinning oor wat in ons land aan die gebeur is. Die vertaling en illustratiewe toeligting is met groot sorg en kundigheid gedoen, sodat die boodskap wat Da Costa aan ’n vervalle Nederland wou tuisbring, vandag met dieselfde oortuiging en relevansie tot ’n Suid-Afrika wat by die afgrond te staan gekom het, spreek.”

2. Die  Freedom Charter – grondslag van die revolusie, prof AWG Raath ?

“Eerstens moet daarop gelet word dat die Freedom Charter geen konstitusie is nie, maar bloot ʼn stel breë riglyne waarvolgens die eerste fase van die revolusie verwesenlik moet word. Ook is die inhoud van die dokument ooglopend dubbelsinnig geformuleer deur terme soos “democratic state”, “democratic organs” en “democratic change” te gebruik. Volgens die kommunistiese siening van hierdie begrip staan “people’s democracy” vir ʼn diktatuur van die proletariaat. Van “demokrasie” verklaar die ANC byvoorbeeld: ‘We must develop a revolutionary perspective of democracy that is uncompromisingly hostile to narrow nationalism.’ Tweedens word die materiële inhoud en betekenis wat die ANC en die SAKP aan die Freedom Charter gee in die lig van hulle eie interpretasie van die dokument besonder duidelik.”

3. Wat is die Revolusie?, Groen van Prinsterer (deur prof. S Du Toit)

“Hierdie Revolusie nou, wat in die Franse omwenteling vir die eerste maal as beheersende vormkrag openbaar geword het, het sedertdien in die Europese staatkunde die oorhand behou. Hiervan het Van Prinsterer beweer dat dit “met al sy verskeidenhede van teoretiese en praktiese rigtinge en gedaantes, gevolg en toepassing, die ontplooiing van die ongeloof” is. In genoemde werk het hy hierdie stelling in die breëre sin ontwikkel. Eers toon hy daar negatief die faktore aan waarvan ten onregte beweer is dat dit oorsaak van die Revolusie sou gewees het. Daarna bespreek hy die beginsels waaruit, na sy mening, die Revolusie wél voortgevloei het.”

4. ‘n Openbaringshistoriese perspektief op die kerk se missionêre taak, prof. JAE Adendorff

“In die Suid-Afrikaanse konteks, en met name in Afrikanergeledere, loop die menings oor sending uiteen. Wie oor sen ding in sekere kringe praat, loop gevaar om nie net teëgespreek nie, maar ook verwerp te word. Daar is egter ook ‘n ander perspektief: Wie sending teëspreek, spreek die Skrif teë en loop gevaar om onder die oordeel van God te staan te kom. In die Skrif word immers die openbaring aangaande God se groot reddingsplan soos dit deur die eeue ontvou en in Christus sy hoogtepunt bereik het, gevind. Dit gaan vir God om die redding van mense. En in hierdie reddings plan speel die kerk en sy sending na die wêreld ‘n belangrike rol. Hierdie artikel wil dié rol van die kerk Skriftuurlik belig deur die belofte van God aan Abraham in Gen.17:4 as oriënteringspunt te neem.”

“Om op te som: Dit word vir die leser van die Ou Testament gou duidelik dat die keuse vir Abraham en sy nageslag nie beteken het dat God die ander volke uit die oog verloor of afgeskryf het nie. Inteendeel, die ganse Ou Testament spreek met helder stem dat God Hom met die ganse mensdom bemoei. Die fokus van die Ou Testamentiese geskiedenis is wel op Israel, maar dan ‘n Israel in diens van God se reddingsplan vir die totale mensdom.”

5. Evolusie – geknel deur onsekerhede, prof. DFM Strauss

“In hierdie bydrae word slegs enkele knel punte van die moderne afstammingsleer uitgelig – met die oog daarop dat die lesers van Roeping & Riglyne ‘n bietjie meer krities mag nadink oor die wyse waarop evolusie met absolute sekerheid in die media figureer. Die bronne wat in die teks vermeld word verwys deurgaans na gesaghebbende natuurwetenskaplikes wat een of ander vorm van evolusie ondersteun – waarmee gedemonstreer word dat die probleme wat hieronder uitgelig word geensins versinsels is nie. Omgekeerd is dit opvallend dat kontemporêre kreasionistiese denkers hulle eweseer op feitlike gegewens beroep wat deur die hoofstroom natuurwetenskaplikes na vore gebring is (vgl. byvoorbeeld die werk van Jonathan Sarfati, 2010: The Greatest Hoax on Earth: Refuting Dawkins on Evolution, Atlanta Georgia).”

6. Kan Teïstiese evolusionisme met die Christelike geloof versoen word ?, ds. H Hefer

” ’n Keuse vir die Christelike geloof is ook ’n keuse teen die sogenaamde teïstiese evolusie. Teïstiese evolusioniste maak daarop aanspraak dat hulle ’n brug tussen die Christelike geloof en die natuurwetenskappe bou en dat hulle dié twee met mekaar kan versoen. Wanneer hul standpunte egter beoordeel word, is dit duidelik dat dit nie die toets van die Woord van God kan deur staan nie. Niemand wat die Bybel behoorlik ver staan en van harte glo, kan ’n teïstiese evolusionis wees nie.”

“Een van die duidelikste tekens dat teïstiese evolusioniste nie erns met die gesag van die Bybel maak nie, is die feit dat hulle nie die voor die handliggende betekenis van die skrifgedeeltes wat ter sprake is, aanvaar nie. Hulle maak ook nie erns met die feit dat elke skrifgedeelte in die lig van die res van die Skrif (sy nouere en breëre verband) uitgelê moet word nie. Hul verstaan van die Skrif word nie net deur hul wetenskaplike kennis, voorveronderstellings en teorieë beïnvloed nie – dit word daardeur bepaal!”

7. Uitbouing en reformasie in die onderwys, Rob van der Kooy

“In verskeie kringe word deesdae baie aandag aan die opbou en die uitbou van Christelike (gereformeerde) onderwys gegee. Dit is iets om dankbaar voor te wees. Maar dit is nie waar dit mag ophou nie. Vanuit die gelowige se roeping moet ook gewerk word aan die reformasie van die hele onderwys. Hierdie artikel probeer iets daarvan aantoon.”

“Daar is talle geleenthede en moontlikhede. Die Here wil hê dat ons dit moet benut. En Hy sal dit moontlik maak as ons sy gewillige en gehoorsame diens knegte is en wil wees. Hy bewys dit elke dag. Ons moet dit net raaksien. Daarom kan dit tyd word om ʼn landsberaad daaroor te belê. Praktiese planne en strategieë is nodig. Want Christelik-gereformeerde onderwys kan ʼn belangrike bydrae lewer om die land uit sy huidige verknorsing te red.”

8. Verklaring teen evolusie

9. Bekendstelling van die reeks: “Erwe vir ons kinders

U kan inteken op die R&R deur die VCHO se kantoor in Bloemfontein te kontak:

Mnr. Hugo J. Hayes (uitvoerende beampte)

Tel. 051 525 2267

Epos: vcho@mjvn.co.za

Tuisblad: http://www.vcho.co.za

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: