Preek: Jakobus 1:1a As diensknegte van Christus word ons geroep om die Here en mekaar dien

As diensknegte van Christus word ons geroep

om die Here en mekaar dien

Skriflesing: Matteus 12:46-50; 13:53-58; Jakobus 1:1-4

Preekteks: Jakobus 1:a, “Jakobus, ‘n dienskneg van God en die Here Jesus Christus …”

Die preek (asook die res van die Jakobus-reeks) kan hier geluister word:

Jakobus 1:1a (gaan na: 2015-02-15)

(Nota: Ek het in die verlede al my preke vanaf, Jak.2:14 tot 5:20, reeds hier op my blog geplaas. Ek gaan in die komende weke 1:1-2:13 se preke ook hier plaas.)

Preeknotas (die preeknotas stem nie presies ooreen met die audio preke nie, aangesien die preek gelewer is by beide GK Carletonville en GK Bet-el, waar dit in toepassing kan verskil):

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Ons is oppad na die Here se tafel komende Sondag, as die Here wil.

In ons selfondersoek oppad na die Here se tafel, moet ons opnuut vra:

Is ek waarlik ‘n dienskneg van Christus ?

Christus het gekom om te dien,

is ek besig om te dien met die gawes wat die Here vir my gegee het?

Vanoggend word ‘n broeder bevestig, om ook in die amp, of beter gestel,

die diens van ouderling, die Here en sy gemeente te dien.

Maar die roeping om te dien, is ‘n roeping wat tot ons almal kom

Dit wil ons leer vandag uit ons teksgedeelte, Jak.1:1,

Ons word geroep om as diensknegte van Christus die Here en mekaar te dien

Ons begin vandag ‘n preekreeks uit die algemene brief van Jakobus.

Deur hierdie brief wil ons leer wat dit is om die Here en mekaar te dien.

Ons gaan vandag let op wie die skrywer van die brief Jakobus is,

en wat hy ons van dienskneg skap leer:

Die skrywer van die brief

Ons wil eerstens let, volgens vers 1, van wie die brief kom en vir wie dit geskryf is.

Ons teks begin met die mededeling, dat Jakobus die skrywer van die brief is.

Jakobus, van die OT naam Jakob, beteken ‘vervanger, indringer of verdringer’ of nog meer letterlik die ‘hak vashouer’, wat verwys na Jakob wat Esau se hakskeen vasgehou het met die geboorte, Gen.25:26.

Wie was hierdie Jakobus van v.1 ?

Ons lees deur die NT van ten minste 4 Jakobusse,

– Jakobus, die vader van die (ander) Judas, ‘n apostel

– Jakobus, die seun van Alfeus, ‘n apostel

– Jakobus, seun van Sebudeus, die broer van die apostel Johannes (een van die drie: Petrus, Johannes en Jakobus)

– en dan Jakobus, die broer, oftewel halwe-broer van Jesus.

Volgens verklaarders, en die vroeë kerkvaders, was Jakobus, Jesus se (halwe)broer,

die skrywer van die brief Jakobus wat ons voor ons het.

Wat weet ons van Jakobus ?

a. Die belangrikste seker, dat hy natuurlik Jesus se broer was.

Ons lees in Markus 3:6 van Jesus se familie, en daar word saam sy moeder Maria, sy susters en broers genoem, o.a. Jakobus.

b. Jakobus was seker ook deel van sy broers, waarvan ons gelees het daar in Matt.12:47-50,

wat oor Jesus besorg was toe Hy in sy bediening meer aandag getrek het van die leierskap van die Jode.

c. In die boek Handelinge, toe die kerk van die Here gevestig is in Jerusalem, het Jakobus ‘n baie prominente leiersrol begin speel.

In Hand.12:2 lees ons van Jakobus die apostel, Johannes se broer wat deur koning Herodes laat doodmaak het, met die swaard omgebring, maar in verse 17 hoor ons van Jakobus, die broer van Jesus, asook in Hand.15, met die groot vergadering in Jerusalem, van Jakobus wal leiding geneem het.

d. Paulus het ook later toe hy in Jerusalem was, moeite gedoen om by Jakobus uit te kom, waar die ouderlinge van Jerusalem vergader het, 21:18

In Gal.1:19 noem Paulus dit dan ook, “en ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here.”

(Gal.2:9 – sê Paulus dat Jakobus, saam met Cefas en Johannes as ‘pilaar geag’ is, dit wil sê as sentrale leiersfigure beskou is)

So, ons sien in Jakobus het ons ‘n broeder wat saam met ons kosbaarste Broer, Jesus gelewe het, groot geword het, hy het Hom aanskou, beleef, gehoor, gesien.

Hy het ‘n sentrale leiersfiguur geword in Jerusalem se kerk, en saam Petrus en Johannes en Paulus as die belangrikste leiers beskou in die eerste eeuse kerk.

En tog, as hy hier aan die kinders van die Here skryf in sy brief,

dan hoor ons die baie belangrike woorde:

“Jakobus, ‘n dienskneg van God en die Here Jesus Christus”

Hy trek nie rang nie, misbruik nie sy posisie en familiebande met Jesus nie,

Hy fokus dat hy ‘n mededienskneg saam met alle ander gelowiges is,

hy is ‘n slaaf van God en Christus, sy eie broer.

Die feit dat hy ‘n unieke leiersrol het om te volg,

maak hom geen pous van die kerk nie,

maak hom nie belangriker as ander gelowiges teenoor die Here nie.

Ons hoor dieselfde uit Petrus se mond, 1 Pe.5:1,

Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat ‘n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook ‘n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word:

Petrus is mede-ouderling, al het hy ‘n besondere amp beklee.

Ja, wat staan sentraal vir Jakobus en Petrus: diensbaarheid, om te dien, om nederig te wees, afhanklik van die Here.

Die woord ‘dienskneg’ wys nie net op die slaaf gedagte nie, dat ‘n slaaf aan ‘n ander een behoort nie.

Dit wys ook op dat jy jou vrywillig oorgee om te dien, om te aanbid, die HERE self, maar ook vir Christus

wat hier dus die Godheid van Jesus bevestig, want daardie deel kan ook verklaar word as “dienskneg van Jesus Christus, wat God en Here is”

EN DIT IS WAT JAKOBUS VIR SY GELOOFSGENOTE HIER UITWYS REG IN DIE BEGIN VAN SY BRIEF, DUS OOK VIR ONS.

JA, GEEN PROBLEEM MET FAMILIEBANDE OF VOLKSBANDE NIE,

MAAR DIT GAAN BO ALLES OOR OF DIT IN CHRISTUS GEHEILIG IS,

JAKOBUS WIL WYS OP SY VERLOSSINGS VERHOUDING MET SY BROER

– daarom Jesus

JAKOBUS WIL WYS OP SY DIENSKNEG VERHOUDING MET SY BROER,

– daarom Here

JAKOBUS WIL WYS OP DAT SY BROER DIE GESALFDE VAN DIE OT IS,

– daarom Christus

Ons lees ook die volgende woorde in 1 Kor.15:7, Daarna het Hy verskyn aan Jakobus; daarna aan al die apostels;

Jesus, die broer van Jakobus, verskyn aan Hom ook spesifiek, Paulus wil dit uitlig,

as die verheerlikte Here, wat is daar alles gesê met daardie ontmoeiting ?  

Dalk het Jesus vir Jakobus gewys op die belangrike rol wat hy gaan hê in die vestiging en uitbreiding van die kerk ?

Om hom te bemoedig en te vermaan maar dalk ook,

Jakobus, onthou jy toe jy en moeder en my broers my wou stop in my roeping om te dien, met julle goeie maar onkundige bedoelings, toe die mense vir my sê julle is daar en wil met my praat as my familie, onthou wat ek daar gesê het, waaroor alles gaan, wat die belangrikste verhoudings in hierdie lewe is:

 Matt.12:48-50   Wie is my moeder? En wie is my broers?  49 En Hy steek sy hand oor sy dissipels uit en sê: Dáár is my moeder en my broers.  50 Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, dié is my broer en suster en moeder.

Ja Jakobus, my broer, DIT moet jy nou my skape gaan leer.

Dat hul in dankbaarheid vir die verlossing deur My, deur My Vader, nou moet lewe volgens die wil van my Vader wat in die hemele is.

As hul waarlik my dissipels is, slawe is, diensknegte is, doen my Vader se wil ….

Ja, Jakobus, die Here het vir jou en moeder en ons susters en ons broers uitgekies vir ‘n besondere taak as my familie, maar bo alles gaan dit daaroor dat julle MY PERSOONLIK KEN, dat julle by my alleen verlossing soek, dat julle vir my Vader sal lewe, DAT JULLE DIE VADER SE KONINGSKAP ERKEN EN NAVOLG.

Gaan skryf dit aan die kinders van die Here, my broer Jakobus !

En ons lees dat Jakobus AS DIENSKNEG van sy broer, Jesus, hierdie brief skryf.

Toepassing:

Geliefde, wat is vir jou die kosbaarste ?

Bloot dat jou familiebande behou word,

dat ons volk voortbestaan, ongeag hoe onheilig en ver van Christus af ?

Nee, dit is nie genoeg nie,

bo alles moet dit daaroor gaan dat ons familie en volksbande

gered en geheilig word deur die opgestane Christus

Dit is nie maar goed genoeg om Afrikaans te praat, om geskiedenis te deel nie.

Dit moet alles vir en in diens van God en die Here Jesus Christus wees.

Dit moet daaroor gaan dat ons in Afrikaans, uit genade alleen, deur die geloof alleen

die wil van ons hemelse Vader weer kan doen tot sy eer en die heil van ons naaste !

Is ons in daardie sin, Matt.12:50 en Jak.1:1 diensknegte vandag ?

Aan mekaar, my vrou, my man, my kinders, my gemeenskap en volksgenote ?

In die gemeente, teenoor mekaar, ons wat in die besondere dienste is, maar ook almal in die amp van gelowige ?

Wat kenmerk ons diens aan mekaar, dat ons oor mekaar wil heers, dat ons van ander verwag, wat ons nie van onsself verwag nie.

Mekaar wil regmaak, maar nie onsself wil diensknegte word nie ?

Laat ons opnuut na Jakobus se voorbeeld hier kyk in Jak.1:1,

maar ook Jesus se woorde in Matt.20:28   28 net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.

Mag ons hemelse Vader ons help, om deur sy Gees en Woord,

diensknegte van Hom en ons naaste te wees.

Alles tot sy eer.

Amen.

(Volgende keer: aan wie skryf Jakobus sy brief, en wat is die doel van sy brief, v.1b-4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: