DIE NG KERK BESLUIT OPNUUT OM SONDE GOED TE PRAAT

DIE NG KERK BESLUIT OPNUUT

OM SONDE GOED TE PRAAT

“Die NG Kerk het Dinsdag homoseksuele mense se menswaardigheid ten volle bevestig, het prop. Hennie Pienaar en prop. Laurie Gaum gesê nadat die NG Kerk ’n besluit in die guns van sy gay lidmate en gay predikante geneem het.” – Netwerk 24

NGKerkLogoNuut

“9 Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? 10 Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie. 11 En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God. “- 1 Kor. 6

U kan hier ds. Johannes de Koning (NG Tsumeb) se artikel lees oor die NGK se besluit oor ‘selfdegeslagverhoudings’, dit is nou homoseksuele verhoudings:

Algemene sinode 2019

NG Tafelberg se antwoord op NGK Sinode 2019 se besluit oor Homoseksualiteit 

Die sinode het o.a. (opnuut?) besluit, want hierdie ‘aanmoediging’ is ook ‘n besluit om nie te tug in liefde nie, om nie in liefde die waarheid en geregtigheid te soek nie, om nie te buig voor God se Woord nie (1 Kor.13:6):

“6. Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan, om by die aanwysing van persone in die ampte,  lidmate se:

6.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe,
6.2 toegang tot die sakramente,
6.3 integriteit van verhoudings, en
6.4 geskiktheid vir die spesifieke rol in ag te neem
6.5 ongeag ras, geslag, klas of seksuele oriëntasie en -identiteit.
7. By die legitimasie van teologiese studente, moet die studente se:
7.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe,
7.2 toegang tot die sakramente,
7.3 integriteit van verhoudings, en
7.4 teologiese- en bedieningsvorming in ag geneem word, ongeag ras, geslag, klas, of seksuele oriëntasie en -identiteit.” 

NGK se amptelike besluit oor Selfdegeslagverhoudings.

Sien ook hierdie artikels in die media:

Verder is daar ook deur die NGK besluit:

1. Die Algemene Sinode moedig kerkvergaderinge – in lyn met vorige besluite – aan om doelgerig moeite te doen met verteenwoordiging, beginnende reeds by kerkrade.

2. Die Algemene Sinode versoek gemeentes weereens – in lyn met vorige besluite – om vroue as kerkraadslede af te vaardig na sinodesittings.

3. Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ASM om ’n Taakspan Gendergeregtigheid saam te stel, om verder aandag te gee aan sake van gendergeregtigheid, soos aanstellings- en arbeidspraktyke, taalgebruik, patriargale teologie, seksuele teistering en verteenwoordiging.

4. Die Algemene Sinode gee aan ATLAS en die ter stigte Gendergeregtigheidstaakspan opdrag om ’n hermeneutiese raamwerk te ontwikkel om patriargale tekste in ’n genderneutrale wêreld op ’n geldige en verantwoordelike wyse te lees.

5. Die Algemene Sinode besluit om met die Hervormde Kerk saam te werk in hierdie verband.

Hiermee verwerp die NGK (opnuut?) wat die Skrif leer oor die huwelik en seksuele verhoudings, en is hul besluit ‘n aanvaarding van wat Paulus as sonde beskryf, waarvan bekeer moet word, en waarmee gebreek en teen gestry moet word, sonde moet nie geregverdig, goedgepraat en geakkommodeer word nie.

Dit is ook direk in stryd met wat die NGK self bely in Sondag 30 en 31 van die HK, naamlik dat homoseksualisme, soos enige ander sonde waarin in volhard word en geweier word om van te bekeer, tugwaardig is, en as iemand aanhou volhard daarin en nie wil bekeer nie, nie aan die Here se tafel toegelaat sal word nie, en ten einde afgesny sal word, as hy weier om te luister na die Evangelie van Jesus Christus, wat gekom het om sondaars te red wat saam ons verlore was. Dit is wat ons volgens die Skrif glo en bely, soos saamgevat in So. 30 en 31.

– Sonde (erken en bely my sondes)
– Verlossing (het Christus nodig om my te verlos van al my sondes, nie net sekeres nie)
– Dankbaarheid (lewe hoe langer hoe meer volgens sy Woord, nie my sondige ‘oriëntasie’ nie)

Die lesers weet ek het al baie oor die onderwerp geskryf, oor die onderliggende Skrifgesag, Skrifbeskouing en lewensbeskoulike aspekte wat op die spel is, ek gaan nie alles herhaal nie, u kan hier verder gaan lees:

Pro Regno artikels oor Homoseksualisme

(Sien veral die laaste inskrywing, oor die boek die ‘Genade van Skaamte’, wat die verdere onderliggende probleem aanspreek in hierdie saak)

Net drie punte wat ek (weer) hier wil noem:

1. Die aanvaarding en goedkeuring van homoseksualisme het alles begin met die ideologie wat gelei het tot vroue wat in die besondere ampte verkies is in die kerke, nl. ‘geslag maak nie saak nie’, of anders gestel: ‘God se skeppingsorde, God se wil vir man en vrou, hul verskillende rolle en take… maak nie meer saak nie’, ons sal ons eie koppe volg, sien Jes. 5:20; Jer. 6:13,14.

Geslag het nog nooit saak gemaak wat ons redding en waardigheid betref nie, die Here red deur die eeue mans en vrouens wat Hy uitverkies het in Christus (Ef. 1:4; Gal. 3:28), maar redding vernietig nie sy skeppingsorde en verskillende roepinge en take wat Hy vir man en vrou gegee het nie, in Christus word dit geheilig opnuut tot sy eer.

Sommige wil hierdie ‘geslag maak nie saak nie’ ideologie beperk tot geslag maak nie saak in die kerk as dit oor die ‘besondere dienste’ gaan nie, maar die gay agenda vat dit verder tot sy logiese konklusie: die huwelik en gesin moet ook ‘geslagsloos’ wees, ‘geslag maak daar ook nie saak nie, orals maak dit nie saak nie.”

Onderliggend is dieselfde ideologie: God se skeppingsorde en wil wat verwerp word (Gen.1,2; 1 Kor. 14:34, Ef. 5:20-33; 1 Tim. 2:14,15; 1 Tim. 3, ens.) sommige is net meer radikaal.

Sien hierdie artikel daaroor: 

Wanneer geslag nie meer saak maak nie, van VIDA na HIDA

2. Wat staan die ware gelowiges en ware kerke (sien NGB art. 27-32, veral artikel 29) te doen? Die antwoord is te vinde in beide Jer. 6:13-17 en Op. 18:4:

13 Want van hul kleinste tot hul grootste maak hulle almal onregverdige wins, en van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog.
14 En hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê: Vrede, vrede! —terwyl daar geen vrede is nie.
15 Hulle kom in die skande, omdat hulle gruwel bedryf het; tog skaam hulle hul nie in die minste nie, tog weet hulle nie om te bloos nie. Daarom sal hulle val onder die wat val; in die tyd dat Ek aan hulle besoeking doen, sal hulle struikel, sê die HERE.
16 So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê: Ons wil daarin nie wandel nie.
17Ek het ook wagte oor julle gestel en gesê: Luister na die geluid van die basuin. Maar hulle het geantwoord: Ons wil nie luister nie. 
En daarom, juis in liefde en gehoorsaamheid:
“En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.”
3. Mag die kerke wat saam vergader is in die GKSA kerkverband let op hierdie gebeure, soos dit al meer blyk dat daar tot op hede ‘n onwilligheid is om kerke in liefde te tugtig en te vermaan wat in stryd optree met wat ons glo en besluit het volgens die Skrif aangaande die besondere dienste van predikant en ouderling (dat susters nie daartoe verkies mag word nie), hierdie kerke wat ook ongelukkig meen ‘geslag maak nie meer saak’ in die kerk vir die besondere dienste nie.
1 Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk:
2 verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;
3 want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,
4 en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.
5 Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening. – 2 Tim. 4
Mag die HERE ons genadig wees in sy regverdig oordeel, mag Hy sy kerk aansien in Christus alleen:
o God, verlos Israel uit al sy benoudhede! – Psalm 25:22

8 thoughts on “DIE NG KERK BESLUIT OPNUUT OM SONDE GOED TE PRAAT

Add yours

 1. Alle kerke ondersteun sonde en nie een voldoen aan 1 Kor 5:9-13 nie. Die skynvroomheid sal bly voortbestaan. Dalk is jou kerk ook maar net nog een van daardie waar skinder nie effektief verbied word nie.

   1. Nee. Geensins. Maar hoekom een sonde en een kerk uitsonder? Het jy daar gaan lees, my verwysing gevolg?

   2. Ek antwoord later meer volledig, maar hier is die vraag:

    sien jy enige teoloe wat bv moord goedkeur of goedpraat?

    Nee, hoekom dan die sonde van homoseksualisme goedpraat?

    Daarom word homoseksualisme beklemtoon, verstaan?

   3. Hoekom dit uitsonder? Terwyl meisiekinders halfnaak, hulle ma’s as voorbeeld, in die kerke sit. Nie net in NGK nie. Mmm. Die Fariseërs is mos maar oral reg om te veroordeel en skeuring te bring en self skynheilig. Wat is reg aan die skeiery en hertrouery, die oorvretery wat ek soveel keer by verskillende kerkies gesien het. Terwyl die gaste moet wag? Het jy toe die Skrif gaan lees? Gesien wat jy moet maak met skinderbekke, vrate, gulsiges, bedrieërs….wat in dieselfde asem as gays genoem word? 90% van jou gemeente sal waarskynlik gediskwalifiseer word as jy die Woord konsekwent toepas.

    Ek sou kon vra dat jy jou artikel uitvee omdat dit kan aanstoot gee, verdeeldheid saai, ens. Maar omdat ekself sondig is al is ek 32 jaar gelukkig getroud, kan ek nie die eerste klippe gooi nie. Tog hét jy reeds. ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: