‘N GEREFORMEERDE KERKVERBAND BREEK SUSTERSKERK BANDE MET DIE GK(v) WEENS VIDA

‘N GEREFORMEERDE KERKVERBAND BREEK SUSTERSKERK BANDE

MET DIE GK(v) NEDERLAND WEENS VIDA

Die Gererformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) van Nederland, se algemene sinode van 2017 (Meppel), het die besondere ampte oopgestel vir susters (VIDA). Ek het daaroor hier geskryf:

Nog ‘n gereformeerde kerkverband buig voor die VIDA feministiese tydsgees: GK (Vrijgemaakt)

VIDA artikels oor die ongereformeerde weg wat die GK(v) ingeslaan het

As gevolg daarvan, op voorstel van die OPC, is die GKV ook uit die ICRC (International Conference of Reformed Churches) geskors:

Die Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKv) geskors uit die ICRC weens hul besluit oor die vrou in die ampte

Die GKSA is ook lid van die ICRC en het ook nog tans ekumeniese eenheidsbande met die GKV, asook met verskeie van die ICRC lidkerke, onder andere die OPC.

Die GKV se huidige algemene sinode (Goes) is weer in sitting, en op 10 Januarie het die afgevaardiges van 7 buitelandse kerke toesprake op die sinode gelewer.  Van die 7 kerkverbande, het een kerkverband nie ‘n probleem met VIDA (vroue in die besondere ampte) nie, maar die ander 6 kerkverbande se afgevaardiges het die GKV baie sterk vermaan, of gevra waarom hul nie ook as kerkverbande hieroor geraadpleeg en mee in gesprek gegaan is voor die besluit geneem is nie.

Die CanRC (Canadian Reformed Churches), ook bekend as die Vrygemaakte Kerke in Kanada, het sustersbande gebreek met die GKV.  Die verslag oor die verskillende toesprake, asook die reaksies, besprekings, ens. daarop, kan hier gelees word, met dank en erkenning aan die een-in-waarheid webblad (sien die paneel aan die linkerkant op die webblad vir die verskillende briewe van afgevaardigde kerkverband, verslae, ens. oor die Goes sinode):

GS Goes Verslag: buitelandse kerke

Volgens DJ Bolt gaan die saak van VIDA in die komende week weer op die tafel van die sinode wees:

“Een tussendoor-Nieuwsbrief m.b.t. besprekingen op de GKv generale synode Goes die vergadert te Mennorode, Elspeet. De informatie hierover kan niet gemist worden als voorbereiding op de drie vergaderdagen deze week (23-25 januari) waarop de revisieverzoeken ‘vrouw-in-ambt’ zullen passeren. We hopen ook deze dagen daar te bivakkeren en onze lezers er volgende week verslag van te doen. Wellicht komen de verslagen en de Nieuwsbrief later dan gebruikelijk, dus na deze week. Want van drie dagen verslagen maken op een zaterdagmiddag en – avond is misschien geen goede voorbereiding van de rustdag.”

‘n Paar aanhalings uit die buitelandse toesprake, waaronder ook die GKSA se afgevaardigde:

CanRC:
“Het is over, ten minste, nu. De Canadian Reformed Churches besloten afgelopen lente de zusterkerkrelatie niet meer voort te zetten. Daar zijn verschillende redenen voor. Maar ten diepste gaat het om de vraag of men wil leven naar Gods Woord. De kerken die ik en br. Nordeman vertegenwoordigen zijn niet langer overtuigd dat de GKv dit doen.

In mijn toespraak ga ik niet herhalen wat wij u gezegd hebben in de vele, vele afgelopen jaren. Wij zien daar weinig nut in. In synode vergaderd besloten onze kerken, in 2016 en nogmaals in 2019, om elke vrijgemaakte kerk een brief te sturen met de tekst van onze besluiten aangaande de GKv, in het Nederlands, zodat onze zorgen u bekend zouden zijn. Wij kozen voor deze handelswijze omdat het ons inziens duidelijk moet zijn dat wij deze stand van zaken betreuren. Het doet ons diep pijn. U bent ons dierbaar geweest, wij zijn elkaar tot nut geweest. Maar wij voelen ons gedwongen. Want het is onze overtuiging dat het onderhouden van onze zusterkerkrelatie niet trouw zou zijn aan de enige bisschop van de kerk, onze Heiland en Heer, Jezus Christus.

Als ik zie hoe het gegaan is, de afgelopen tien jaar, dan verbaasd het mij en doet het mij verdriet dat velen van u niet bewust leken van de gevolgen van uw besluiten voor uw internationale relaties en dat u, zo lijkt het, verbaasd bent door wat er nu gebeurd. Uw lidmaatschap in de ICRC is geschorst, op motie van de Orthodox Presbyterian Church met steun van de Canadian Reformed Churches. En nu hebt u geen zusterkerken meer in Noord Amerika.

De reden is niet, dat wij, uw zusterkerken, allemaal veranderd zijn m.b.t. de zorgpunten. De reden is dat u veranderd bent. En de reden is des te meer, dat, ondanks het feit dat u veranderd bent, u ons niet hebt overtuigd om te veranderen.”

KPCK:
“Echter, toen wij hoorden van uw beslissing om de ambten open te stellen voor vrouwen was het ons alsof ‘de Jeruzalemmer tempel’ werd verwoest. Die beslissing is tegen het eenvoudige onderwijs van de Schriften dat in onze kerken wordt beleden. Maar zuster-afgevaardigden Van Delden-Ubels en Simone Wiersma-Wieringa, we zijn dankbaar voor de omgang met u gisteren, en uw persoonlijke betrokkenheid op uw kerken.”

FRCA:

“De Heilige Schrift is ons fundament om de Heere God en Jezus Christus te leren kennen. En ook zonde doet kennen. Door de Schrift op heel andere manier te lezen verandert ook de basis, het fundament van het geloof. Ondanks verschil in hermeneutiek kunnen we veel overtuigingen wel delen. Staan we naast u en delen het geloof in Christus’ verzoening door voldoening, in de Drie-eenheid, in verkiezing en verwerping. Nog steeds die overtuigingen maar toch een ander fundament. Wat heeft dat tot gevolg? Dat er geen basis van vertrouwen meer blijft. Vergelijk het met een ontmoeting met een rooms-katholiek iemand. We zijn blij met hetzelfde geloof als het de verzoening betreft, maar genade is van Christus en komt niet van Maria. Daarom is een kerkelijke relatie onmogelijk. Want de roomse kerk heeft een heel andere basis voor het kennen van God.

Dát bedoel ik met verschil in fundament. Het kerkschip is los van zijn ligplaats. Er is geen vertrouwen meer. De vraag is hoe lang het duurt na de vrouw in het ambt en aanvaarding van homorelaties, dat het verschil in fundament ook consequenties heeft voor de de leer van de verzoening, de leer over God zelf, de uitverkiezing. Gods Woord alleen leert Christus kennen. We hopen dat dat weer een gezonde plek in de GKv zal krijgen.”

GKSA:
“We waren lid van de ICRC. Daar werden we geconfronteerd met de vrouw-in-het-ambt-besluiten van de GKv zonder er samen over gesproken te hebben. Terwijl ook andere kerken veel materiaal hier over hebben. Waarom op deze manier ons er mee te confronteren? Menselijkerwijs gesproken is het niet mogelijk terug te komen op deze weg. Dat is in elk geval erg moeilijk. Maar het zou wel mogelijk zijn om de verdere uitvoering op te schorten en zo de andere kerken er werkelijk bij te betrekken.

Onze kerken hebt u achtergelaten en bent nieuwe kerkrelaties aangegaan. Wij waren u trouw maar zullen we zo nog partners in de ICRC kunnen zijn? Wij worstelen met de ‘vrouw-in-het-ambt’. Er wordt veel druk uitgeoefend. Laten we niet maar in een conferentie maar als kerken ook met uw nieuwe partners, samen gaan zitten en deze zaken doorspreken. Want als er inderdaad sprake is van een verkeerde hermeneutiek zal het niet blijven bij deze zaak.”

OPC:
“Wij zijn bezorgd, verlangen naar u en bidden dat we een van geest zullen zijn in gebondenheid aan de Schriften.  De vrouw-in-het-ambt werd in gereformeerde kerken wereldwijd afgewezen. Ook door de GKv, nog in 2008. Waarom is er met ons niet eerder over gesproken? Wij zijn nu in verwarring over de oude gronden om de vrouw-in-het-ambt af te wijzen.  … De wereld heeft geen idee wat God van ons verwacht maar op de kansels moet klinken: Zo zegt de Heere! De gewetens van kerkleden en predikanten worden nu gebonden. De kerkregering is gemengd en misleidend.
Worden ook wij daaraan gebonden terwijl we niet overtuigd zijn? Moeten we het maar zo laten? Onze geloften niet langer houden? Terwijl de besluiten veel consequenties en  gevolgen hebben. En dat niet alleen voor de kerkregering. Wij hebben u lief en willen één met u blijven. Maar we smeken opnieuw: heroverweeg uw besluiten.”

Die CanRef se brief aan alle GKV gemeentes kan hier gelees word:

DE AAN IEDERE GKV-KERK GEZONDEN BRIEF LUIDT ALS VOLGT

‘n Aanhaling daaruit: “Met grote smart ontving onze Generale Synode 2019 een grondig rapport van de benoemde commissie, dat liet zien dat niet slechts de waarschuwing van de Synode 2016 in de wind was geslagen, maar dat de Synode Meppel 2017 doorging op het hermeneutische pad van uw vorige synodes en besloot dat de Bijbel vrouwen toestaat in de ambten van diaken, ouderling en predikant te dienen. In de brief die de broeders afgevaardigden namens de Synode Meppel 2017 aan onze Synode 2019 overbrachten, werd niets gezegd wat de bevindingen van dit rapport tegensprak. Om redenen die in het rapport zijn aangegeven en vermeld staan in ons besluit van de Synode Edmonton 2016 (zie bijlage), doet dit handelen Gods Woord zonder meer geweld aan en het heeft ons gedwongen onze kerkelijke relatie met u, de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), te beëindigen.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: