Posted by: proregno | June 30, 2010

Heilshistoriese én eksemplariese prediking

John Knox preek - 'logic on fire' !

Soos ek met lidmate gesels van gemeentes, plaaslik of orals waar ek kom, is baie van hul se kritiek teen ons as predikante se prediking, dat dit nie ‘grond vat’ nie, d.w.s. dat die waarhede wat hul hoor nie deurgetrek word (toegepas word) na die tye wat ons nou in lewe met al sy krisisse en uitdagings nie.

Ek het tydens my teologiese studies, in die homilitiek klas ‘n werkstuk gedoen waarin ek probeer aantoon wat dalk een van die groot redes is vir hierdie soort van prediking, waaraan predikers, selfs goeie predikers, baie maal skuldig is. 

 Hier is die volledige werkstuk:

 https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/prediking-werkstuk.pdf

Hier is die ‘inleiding’ en die ‘slot’:

Ons leef in ‘n tyd waarin die prediking van God se Woord alhoemeer as onbelangrik beskou word.  Baie kerke is besig om die woord met die beeld te vervang.  Baie mense verwag dat predikers nie meer proklameerders moet wees nie, maar bloot kommunikators (Johnston, 2001: 9).  Mense wil nie meer hoor “So sê die Here HERE” nie, of “Daar staan geskrywe” nie, maar eerder boodskappe wat hul gehoor streel en ‘mensvriendelik’ is (2 Tim.4:3).  Aangesien ons in ‘n postmoderne wêreld leef, verwag baie mense dat die kerk daarby moet aanpas, en nie antiteties teenoor ‘n goddelose wêreld staan nie.  Predikers moet daarom in ‘onderhandeling’ gaan met mense, en nie eenvoudig met gesag God se Woord proklameer nie. 

Predikers kan egter maklik skuil agter die verskoning dat die wêreld besig is om hul te vervolg, en daardeur nie ook hand in eie boesem steek nie.  Predikers moet egter altyd selfondersoek doen, en vra of hul prediking wel bybelgetrou is. 

Een van die probleme om aan te spreek, is juis die vraag na hoe die indikatief en die imperatief aspek van die prediking die gerigtheid van die prediking in die 21ste eeu bepaal.    

Probleemstelling

K. Dijk (1952: 5) skryf al reeds in die helfte van die vorige eeu oor die problematiek om “het gericht Gods in de prediking des Woords”.  Met verwysing na 2 Kor.5:1 is hy van mening dat die tema ‘God is Rechter, schik u om Hem te ontmoeten’ ontbreek in baie preke van sy tyd. 

Hierdie student het in die afgelope jaar se prediking heelwat lidmate ontmoet, en het ook navraag gedoen oor hul belewing van die prediking in ons kerke.  Die algemene antwoord wat ontvang is, kan as volg opgesom word:

“Die preke vat nie grond nie.  Daar word mooi uit die teks gewys wat die betekenis is, maar daar is weinig of geen toepassings vir ons omstandighede nie.  Dit is asof die dominee’s bang is om vraagstukke van ons tyd aan te spreek. Hulle bly maar ‘vaag’. Dit klink baiemaal bloot soos lesings wat gegee word, maar nie ons lewens konkreet aanspreek nie.”   

Voor hierdie student lidmaat van die GKSA geword het, was hy in ‘n kerkverband wat dieselfde probleme getoon het (sien die gevallestudie hieronder). 

Ook in Amerika gaan daar al meer stemme op dat die Skrif nie meer toepaslik is vir vandag se postmoderne probleme nie.  Die Skrif word nie gerig op die probleme van die dag nie, en is maar bloot ‘troosboodskapies’ vir die hiernamaals: vasbyt … min dae !

Dit blyk vir hierdie student dat een van die grootste redes waarom ons prediking nie meer akkuraat gerig is tot ons mense en tye nie, juis die verkeerde verhouding is tussen die verklaring en toepassing van die Skrif, oftewel die indikatief en imperatief van die Heilige Skrif. 

John Carrick (2002: 128)) stel die probleem as volg:

“Indeed, if the liberal church has been guilty of emphasizing the imperative at the expense of the indicative, the Reformed church has, to some extent, been guilty of emphasizing the indicative at the expense of the imperative. … There can be little doubt that, if the issue of application is the Achilles’ heel of redemptive-historical preaching, the root of this deficiency is to be found in the failure of some within the redemptive-historical school to grasp fully the biblical concept of example.”

 Dit is hierdie probleem, naamlik die verhouding tussen die indikatief tot die imperatief, en hoe dit die gerigtheid van die prediking raak in die 21ste eeu, wat die onderwerp is van hierdie werkstuk.

Slot

In lyn met die Groot Opdrag hierbo, moet predikers o.g.v. ‘n grammaties-openbaringshistoriese verstaan en verklaring van die Skrif:

–        histories-indikatief én eties-imperatief;

–        heilshistories én eksemplaries,

–        die wet én evangelie,

preek vir mense om alles te glo en te onderhou wat God deur Christus ons beveel het. Daar sal opnuut deur die predikers en kerke gekyk moet word om beide die indikatiewe en die imperatiewe van Sy Koninkryk aan die gemeente te bring, tot verheerliking van Sy Naam, tot opbou van Sy Kerk, en tot uitbreiding van Sy Koninkryk.

 Wanneer ‘n prediker opnuut die onlosmaaklike band tussen die indikatiewe en imperatiewe van die Skrif besef, sal sy prediking ook baie meer gerig wees op die tye en vraagstukke waarbinne die gemeente haar bevind.  Lidmate en gemeentes soek antwoorde vanuit die Skrif vir vraagstukke vandag. 

Mag predikers deur volhardende studie en gebed opnuut ware bybelse verklarende prediking herontdek  (Hand.20:27), soos ons gereformeerde vaders dit ook voorgehou het, nl. dat prediking is: 

 Explicatio et Applicatio verbi Dei! (die verklaring én toepassing van die Woord van God)

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/prediking-werkstuk.pdf


Responses

  1. […] Heilshistoriese én eksemplariese prediking […]

  2. […] Opmerking: Woordverkondiging is Explicatio et Applicatio verbi Dei! (die verklaring én toepassing van die Woord van God), sien meer daaroor hier: Heilshistoriese en eksemplariese prediking […]

  3. […] Heilshistoriese én eksemplariese prediking […]

  4. […] verkondig, waarop die GKSA gebaseer is, die Rots, en Hy is Christus ! (Matt.16:18), en voortgaan om verklarende én toepassende prediking, beide regverdiging én heiligmaking, die troos én die oproep in Christus te verkondig, tydig én […]

  5. https://banneroftruth.org/us/resources/articles/2018/redemptive-historical-preaching-and-the-decline-of-the-preaching-of-repentance/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: