Die Belhar belydenis en die hereniging van die susterskerke

En hier begin die politieke planne wat lei tot kerklike planne, in vandag se koerant (kursief bygevoeg):

“Dit moet die bede van elke opregte Christen wees dat die ander sinodes en kerkrade dieselfde weg inslaan. Die Belhar-besluit is duidelik nie oral in die NGK gewild nie, maar dis die beginselvaste een. Die belydenis het reeds wyd inslag gevind. Die keuse is nie tussen wil of nie wil nie. Dis tussen reg en verkeerd.  Op die aanvaarding van die belydenis sal logieserwys verdere stappe moet volg.

Die eerste is die hereniging van al die NG Kerke in gehoorsaamheid aan die Bybel; die tweede die hereniging van die NG, Hervormde en die Gereformeerde KerkIn die afwesigheid van leerstellige verskille is daar geen rede vir verdere kerklike verskeurdheid nie.”

Kaapse kerk se Belhar-besluit is die regte een – Beeld, 13 Mei 2011.

‘n Mens weet dit al lankal, maar hierdie is opnuut ‘n bevestiging waarom daar baie is wat wil hê die GKSA moet afstand doen van (bv.) hul standpunt oor die sing van Skrif/Kanonliedere alleen en ook Gesange insluit, asook die vrou toelaat in die ampte van predikant en ouderling. 

In die Beeld van 2011-05-14 in die briewekolom, skryf ‘n lidmaat van een van die Gereformeerde Kerke in Klerksdorp, onder die opskrif van “Tyd dat vroue-diskriminasie verwyder word“, soos volg:

“Ek is verheug oor ds. Nelis van Rensburg se sterk standpunt oor die gelykheid tussen mans en vroue soos berig in Beeld van 12 Mei. Dit is net jammer dat die versekering wat hy gee nie geld vir vroue van die Gereformeerde Kerke nie. Volgens die meeste teoloë van die Gereformeerde Kerke is die man die hoof van die huis en beweer sommige selfs dat alle mans die hoof is oor alle vroue (ietwat belaglik, sou ek sê). As lidmaat van die Gereformeerde kerk Klerksdorp hoop ek van harte dat die sinode van die Gereformeerde Kerke spoedig ook die lig sal sien. Gelukkig is ons gemeente oopkop oor hierdie saak. Dit is tyd dat ons as manne hierdie saak baie ernstiger opneem. Alle Christen-mans van alle Christelike kerke moet aan die werk spring om te help sodat alle vorme van diskriminasie teen die vrou (hoe gering ook al) en alle vorme van geweld (fisiek en emosioneel) uit ons samelewing verwyder word.”

Volgens hierdie groeiende mening, en nie net meer buite die GKSA nie maar in die midde daarvan, is daar nog heeltemal te veel ‘diskriminasie’ in die GKSA om ‘polities-korrek’ te wees en by ons huidige feministiese tydsgees aan te pas.  Daarom ook die verdere drukgroep in die GKSA om die kerkverband by die SARK te laat aansluit sodat die ekumeniese drome van ‘een sigbare kerk’ in navolging van die new age politiese ideologie van ‘we are one’ (nie in Christus se bloed alleen nie, maar in revolusionêre humanisme: ‘vryheid, gelykheid en broederskap’), sonder enige geloofs-antitese (Gen.3:15), in die nuwe SA tot stand kan kom.  Die Dordtse Kerkorde is ‘n taai een om by verby te kom, maar wat, soos met evolusie, gee net baie tyd en kans, en oor ‘n paar dekades is dit ook van die tafel af as samebindende kerkregering en kerkorde vir kerke wat saam glo en doen.   So, maak reg, die taxi na Rome word nou mooi vol !  

Jes.5:20-24 20, “Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. 21 Wee hulle wat in eie oë wys en na eie oordeel verstandig is. 22 Wee hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne om sterk drank te meng; 23 wat vir ‘n omkoopgeskenk die skuldige regverdig verklaar en die reg van die regverdige hom ontneem. 24 Daarom, soos die vuurtong stoppels verteer en droë gras in die vlam inmekaarsak, so sal hulle wortel soos poeier word en hulle uitspruitsel soos stof opstuiwe; omdat hulle die wet van die HERE van die leërskare verwerp het en die woord van die Heilige van Israel verag het” (sien ook Spr.14:12).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: