Die Kerk – wat leer ons uit Hand.2:37-47: deel 3 – Die feit van Christus se werk deur sy Gees

Die Kerk – wat ons leer uit Handelinge 2:37-47

Deel 3: Die feit van Christus se werk deur sy die Gees (Hand.2:43-47)

deur ds. Cobus Rossouw (GK Daspoort)

Ons het in ons eerste en tweede artikel daarna verwys dat Hand 2:37-47 ‘n baie belangrike wegwyser is vir ons verstaan van die Kerk van ons Here Jesus en haar lewe en die reformasie daarvan. Ons het toe in ons eerste artikel, waarin ons gefokus het op Hand 2:37-41, meer geleer oor die ware lidmate van die Kerk van ons Here Jesus.

In ons tweede artikel kon ons, vanuit vers 42, meer leer oor die lewe van die ware lidmate van die Kerk. Ons kon leer dat ons lewe bestaan uit vier dinge. Dit is die volharding in die leer van die apostels, in die volharding in die gemeenskap van die gelowiges, in die volharding in die breking van die brood, wat inhou ons ware gasvrye saamwees en daar wees vir mekaar, maar ook die viering van die nagmaal. Die vierde ding waarin die ware lidmate van die kerk volhard is die gebede.

* * * * *

In hierdie derde artikel, gaan ons stilstaan by Hand 2:43-47 en Christus se werk deur sy Gees in en deur die Kerk.

Die feit van Christus se werk deur sy die Gees in die Kerk.

Vers 43 vertel van Christus se werk deur sy Gees in die kerk, wanneer ons lees dat “vrees op elkeen gekom het …” Hierdie woorde leer dat God in die Kerk van Jerusalem aan die werk was. Want wanneer Lukas, in vers 43, die woord vrees gebruik, gaan dit oor die vrees – respek, ontsag en eerbied – vir God, as gevolg van sy  teenwoordigheid en werking (vgl ook Luk 5:26; 7:16).[1]

Met ander woorde: Op ‘n manier was God teenwoordig en aan die werk in Jerusalem se kerk. Dit blyk verder wanneer vers 43 sê dat “baie wonders en tekens deur die apostels plaasgevind het.”

Wanneer Lukas die frase deur die apostels gebruik, beteken dit dat die apostels instrumente in die hand van die Seun van God, Jesus Christus, was.[2] Deur sy Gees, werkend in sy apostels, het Jesus wonders gewerk (Mark 16:20).[3] Daarom het daar vrees op almal gekom. Daar het vrees gekom want deur die apostels se wonders was God in Christus deur die Heilige Gees in Jerusalem se Kerk aan die werk.

Maar vers 43 is nie die enigste bewys dat  Christus deur sy Gees in die kerk aan die werk was nie.[4] Want van die regterhand van die Vader het Christus oorwinnend en Koninklik sy Gees in sy kerk gegee. En deur die Heilige Gees werk Christus in en deur sy apostels. Daarom dat vers 41 vertel van 3000 mense wat tot bekering gekom het. Geen wonder nie dat daar vrees op almal gekom het.[5]

En by ons?

Werk Christus deur sy Gees by en in ons? Kom daar nog ontsag, eerbied en respek vir God op ons en op die mense om ons, omdat Christus deur sy Gees by ons is en in ons werk (vgl 1Kor 14:25)? Dis so belangrik! Want dis wat gebeur by ‘n ware kerk.

* * * * *

Hoe Christus deur sy Gees in die ware Kerk werk

In vers 44-46 leer ons meer oor hoe Christus deur sy Gees werk in sy kerk. Hierdie verse wys ons op vier dinge wat Christus deur sy Gees doen.

(a) Almal was bymekaar

Die eerste kry ons in vers 44, wat sê: “En almal wat gelowig geword het, was bymekaar …” Dis veral vanuit hierdie bymekaar wees, dat ons agterkom hoe Christus in Jerusalem se kerk gewerk het.

Wanneer ons Skrif met Skrif vergelyk, leer ons uit Hand 4:32 dat bymekaar wees, beteken dat Jerusalem se lidmate een van hart en siel was.[6] Met ander woorde: hulle het dieselfde gedink; hulle het die selfde beginsels gehad; daar was waarlik broederskap en liefde; Daar was vers 42 se gemeenskap.[7]

Ja, hulle was bymekaareen van hart, omdat Christus die Heilige Gees uitgestort het, en so die OT profesieë oor die koms van die Heilige Gees vervul het.[8]  Profesieë soos die in Eseg 11:19 wat sê: “En Ek (die HERE) sal hulle een hart gee …”  En dit, die gawe van die een-hart, so sê die HERE in Eseg 36:26-27, gebeur deur die werking van die Heilige Gees.[9]

En wanneer Christus deur die Heilige Gees in ons een hart kom herskep om ons bymekaar te laat wees in gemeenskap, doen Hy dit altyd deur die Woord van die HERE of deur ‘die leer van die apostels’  (Jes 59:21).[10]

En so deur die Gees se werk met die Woord in die harte van Jerusalem se lidmate het hulle dieselfde begin dink; hulle het dieselfde beginsels begin kry; daar het ware liefde en broederskap gekom.

Die professor en die straatveër kon met mekaar begin gesels. Want hulle was deur Een Gees deurdronge. En die Gees het hulle saamgebring rondom die leer van die apostels (vers 42). En daar het hulle volhard in ware gemeenskap … bymekaareen van hart en siel.

En by ons?

Werk Christus deur sy Gees by ons, sodat ons een van hart en siel bymekaar kom rondom die leer van die apostels?

* * * * *

(b) Hulle het alles gemeenskaplik besit

Van die tweede manier waarop Christus deur sy Gees in sy kerk werk hoor ons in vers 44-45: “en (hulle) het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrings onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het.”

Hulle het alles gemeenskaplik besit … Want Christus het deur sy Gees in Jerusalem se kerk gewerk. En beslis nie deur van die lidmate kommuniste te maak wat alles in ‘n kommunistiese-hippie-kommune gemeenskaplik besit het nie.

Vers 45 wys ons daarop, want wanneer ons hoor dat hulle hulle eiendomme en besittings verkoop het en die opbrings onder almal verdeel  het, is die Griekse woorde wat ons vertaal met verkoop en verdeel, woorde wat sê dat hierdie verkoping en verdeling oor ‘n lang tyd gebeur het.[11] Daar was dus nie ‘n dag van revolusie toe alles ‘genasionaliseer’ is nie.[12]

Nee, wat ons in vers 44-45 moet raak sien, is Christus se werk deur sy Gees, om sy ware lidmate te verander (Eseg 36:27), om op te hou om te haat en selfgesentreerd te wees, en te begin om mekaar lief te hê en met opoffering – selfs van hulle eiendom – vir mekaar om te gee (Deut 15:4; Joh. 15:12).[13]

En hier by ons?

Hoe gaan dit met daardie selfopofferende omgee-liefde vir mekaar?

* * * * *

(c) Hulle het dag vir dag eendragtig volhard in die tempel

Vers 46 vertel ons van die derde manier waarop Christus deur sy Gees in die kerk werk, wanneer dit sê dat “hulle dag vir dag eendragtig volhard het in die tempel …”  Want wanneer die ware lidmate van die kerk in Jerusalem eendragtig  volhard in die tempel, dan het eendragtig dieselfde betekenis as vers 42 en vers 44 se ware gemeenskap van bymekaar-wees, wat Christus deur sy Gees bewerk.[14]

Hierdie keer is die gemeenskap en saamwees egter by die tempel. In daardie vroeë-tyd van die kerk se geskiedenis het die lidmate van Jerusalem se kerk nog, volgens Joodse gebruik, drie keer op ‘n dag by die tempel bymekaar gekom om te bid. By die tempel het hulle ook hulle erediens gehad.[15] En dan is die wonderlike dat Christus deur sy Gees juis in die Jerusalem-kerk se eredienslewe en gebedslewe ware gemeenskap en saamwees bewerk.

En by ons?

Beleef ons hierdie saamwees in ons eredienste en gebede?

* * * * *

(d) Blydskap!

En dan kan ons dit nie mis nie: Vers 46 vertel ook van blydskap. Want behalwe dat die lidmate van Jerusalem se kerk in die tempel volhard het, het hulle “van huis tot huis hulle brood gebreek en hulle voedsel met blydskap … geniet …”

En net hier kom ons by die vierde manier waarop die Gees van Christus werk in Jerusalem se kerk. Hy het die ‘vrug’ van blydskap voortgebring (Gal 5:22).[16]

* * * * *

Ja, so gaan dit waar Christus deur sy Gees in die kerk werk.

  • Daar kom ware saamwees rondom die Woord.
  • Daar kom liefde en selfopofferende omgee vir mekaar.
  • Daar kom ware saamwees in gebed en erediens.
  • Daar kom blydskap.

En dit leer ons uit vers 44-46

* * * * *

Hoe Christus deur sy Gees deur middel van die Kerk werk

Vers 47 wys ons egter dat Christus met sy Gees ook deur middel van die Kerk in die wêreld werk, wanneer dit sê dat Jerusalem se kerk “in guns was by die hele volk …”  Ja, die volk van Jerusalem was in verwondering oor die Kerk. Hulle kon nie anders nie, as om te sê dat dit wat by die Kerk gebeur goed was.[17]

  • Die mense van Jerusalem kon nie anders nie, as om te sien, dat in ‘n wêreld van haat, daar by die kerk liefde en omgee was.
  • Hulle kon nie anders nie, as om raak te sien, dat in ‘n wêreld waar haat mense uit mekaar uit dryf, by die kerk ware saam-wees was.
  • Hulle kon nie anders nie, as om raak te sien, dat in ‘n wêreld waar die HERE en sy wet verag word, hier ‘n groep mense was in wie die Heilige Gees ‘n nuwe gehoorsaamheid opgewek het nie; ‘n lewe van ware Godsvrees.

En juis daarom en daarmee was Christus deur sy Gees besig om sy uitverkorenes in Jerusalem na Hom te trek (Heidelbergse Kategismus Sondag 32 v/a 86). Daarom dat ons aan die einde van vers 47 hoor dat “die Here (Jesus) daagliks by die gemeente gevoeg het die wat gered is.”[18]

* * * * *

En nou is die vraag: Is ons so ‘n Kerk soos daardie Jerusalem-kerk waar Christus werk? As ek na myself kyk en om my kyk dan is daar soveel wat ontbreek. En dan kom vraag by my op: Hoe sal ons dit wat verkeerd is reg maak? Wat sal ons doen? Die antwoord is: Niks nie!! Wat ons moet doen is om ons hande te vou en niks te doen nie. En dan ons oë toe te maak en niks te doen nie. In plaas van doen moet ons begin bid en vra en pleit:

  • HERE tref ons diep in die hart met die prediking van u Evangelie (vers 37).
  • Bekeer ons deur u Gees sodat ons ons kan bekeer. En ons toevlug neem elke keer weer na ons Here Jesus. Want u het deur Petrus in vers 38 gesê: “Bekeer julle … en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.”

Ja, dis wat ons sal doen: Bid! om die HERE se genade en Heilige Gees.[19] Want Christus werk deur die Heilige Gees in sy kerk. En eers dan, en dan alleen, kan ons werklik leef en kerk wees, volhardend “in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede” om so ‘n werktuig tot eer van die HERE te wees.

________________________________

[1]
Vgl Baljon J M S,1908, Grieksch Theologisch woordenboek, bl 1058; Bock D L, 2007, Acts – Baker exegetical commentary on the New Testament, bl 151; Brown C, 1986, New International Dictionary of New Testament Theology vol 1 bl 632

[2]
διὰ τῶν ἀποστόλων = διὰ + gen = agent (Wallace D B, 1996, Greek grammer beyond basics bl 369). Belangrik egter is dat διὰ + gen ‘n intermediêre agent is. Met ander woorde: Die wonders en tekens word gedoen deur die apostels maar intussen is IEMAND anders besig om deur die apostels te werk (Wallece D B, 1996, Greek grammer beyond basics bl 431-432).

[3]
Vgl Brown C, 1986, New International Dictionary of New Testament Theology vol 2 bl 632; Grosheide F W, 1942, Kommentaar op het Nieuwe Testament – De Handelingen der apostelen, vol1 bl 96. Rom 15:18-19 leer dat hierdie wonders en tekens gedoen is deur die kragtige werking van die Heilige Gees.

[4]
Vgl Grosheide F W, 1942, Kommentaar op het Nieuwe Testament – De Handelingen der apostelen, vol 1 bl 95

[5]
Vgl Grosheide F W, 1942, Kommentaar op het Nieuwe Testament – De Handelingen der apostelen, vol 1 bl 95

[6]
ἐπὶ τὸ αὐτὸ = ‘op die self’; ‘saam’ – dui op eendragtigheid; eenstemmigheid; saam in gemeenskap (Grosheide F W, 1942, Kommentaar op het Nieuwe Testament – De Handelingen der apostelen, vol 1 bl 97; Beale G K & Carson D A, 2007, Commentary on the NT use of OT, bl 529). Hand 4:32 waar ek die selfde parallel kry as in 44a en b, dui aan dat hierdie ‘saam wees’ sien op een van hart en siel …  (Calvyn J, 2003, Commentary of the Acts of the apostles vol 1, bl 130; Sproul R C, 2005, Reformation studdy Bible, bl 1563).

[7]
Vgl Brown C, 1986, New International Dictionary of New Testament Theology vol 2 bl 182, vol 3 bl 683, 908-909; Beale G K & Carson D A, 2007, Commentary on the NT use of the OT, bl 554; Bock D L, 2007, Acts – Baker exegetical commentary on the New Testament bl 213; Calvyn se Hand komm bl 130,190; Grosheide F W, 1942, Kommentaar op het Nieuwe Testament – De Handelingen der apostelen, vol 1 bl 151.

[8]
Vgl Ladd G D, 1979, A New Testament theology, bl 329

[9]
Vgl Keil G F & Delitzsch F, 1988, Commentary on the Old Testament – Ezekiel, Daniel, bl 152-153; Sproul R C, 2005, Reformation study Bible, bl 11991,1563.

[10]
Vgl Sproul R C, 2005, Reformation Studdy Bible bl 1037.

[11]
Verder lees ons bv in Hand 12:12 van Maria, die Ma van Markus, self ‘n lidmaat in die kerk in Jerusalem, wat steeds haar eie huis gehad het.

[12]
ἐπίπρασκον (epipraskon – verkoop) en διεμέριζον (diemerizon – verdeel) = iperfktum indkatiewe werkwoorde wat dui op ‘n duratiewe handeling (Jordaan GJC, 2004, Binnewerk van die Griekse taal bl 708; Macarthur J, 1994, The Macarthur New Testament commentaries – Acts 1-12 bl 88; Bock D L, 2007, Acts – Baker exegetical commentary on the New Testament  bl 153).

[13]
Vgl Brown C, 1986, New International Dictionary of New Testament Theology vol 2 bl 846; Macarthur J, 1994, The Macarthur New Testament commentaries – Acts 1-12 bl 88; Grosheide F W, 1942, Kommentaar op het Nieuwe Testament – De Handelingen der apostelen, vol 1 bl 98; Calvyn J, 2003, Commentary of the Acts of the apostles vol 1 bl 192-193; Ladd G D, 1979, A theology of the New Testament, bl 361.

[14]
ὁμοθυμαδὸν = Eendersdenkend; saam; ons kry hierdie selfde begrip as by Hand 4:32 se een van hart en siel (Brown C, 1986, New International Dictionary of New Testament Theology vol 3 bl 908-909). Grosheide F W, 1942, Kommentaar op het Nieuwe Testament – De Handelingen der apostelen, vol 1 bl 98 wys ook op die ooreenkoms met ἐπὶ τὸ αὐτὸ van vers 44.

[15]
Vgl Brown c, 1986, New International Dictionary of New Testament Theology vol 2 bl 236; Kittel G, 1971, Theological Dictionary of the New Testament vol 3 bl 246; Grosheide F W, 1942, Kommentaar op het Nieuwe Testament – De Handelingen der apostelen, vol 1 bl 99; Bock D L, 2007, Acts – Baker exegetical commentary on the New Testament bl 153.

[16]
Grosheide F W, 1942, Kommentaar op het Nieuwe Testament – De Handelingen der apostelen, vol 1 bl 100 voetnoot 3 wys daarop dat die ‘blydskap’ van vers 46 altyd ivm die werking van die Heilige Gees staan.

[17]
Vgl hier Hand 4:33-34; Grosheide F W, 1942, Kommentaar op het Nieuwe Testament – De Handelingen der apostelen, vol 1 bl 100, 153; Baljon J M S, 1908, Grieksch Theologisch woordenboek bl 1082; Brown C, 1986, New International Dictionary of New Testament Theology  vol 2 bl 119.

[18]
Vgl Bock D L, 2007, Acts – Baker exegetical commentary on the New Testament bl 154; Macarthur J, 1994, The Macarthur New Testament commentaries – Acts 1-12 bl 92; Grosheide F W, 1942, Kommentaar op het Nieuwe Testament – De Handelingen der apostelen, vol 1 bl 101.

[19]
Heidelbergse Kategismus Sondag 45 v/a 116

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: