Posted by: proregno | February 10, 2010

Die betekenis van Deut.6 vir die kategete

Sien die artikel van prof. DW de Villiers oor Deut.6:1-9 hier:

https://proregno.files.wordpress.com/2010/02/katgese-odendaal.pdf

‘n Paar aanhalings:

“… Ons kan met vrymoedigheid sê dat die hele boek, beoordeel in die lig van sy inhoud en boodskap, ‘n kategetiese karakter dra, dit wil sê dit is onderrigtend van aard. Dit is Israel se leerboek, ‘n skoolboek waaruit hy God beter kon leer ken. Dit dra ‘n vermanende, helpende en teregwysende karakter. Dit bring verbond en wet bymekaar op grond van die liefde en genade van God.”

“Hier word die voorrang van die huisgesin in die onderrig van die kind bo alle twyfel uitgelig. Dit dra die boodskap dat ons binne die kerk ‘n dubbele verantwoordelikheid het. Te wete die toerusting van die ouer vir sy taak en die aanvulling van die onderrig in die kategetiese lokaal. Dit is verkeerd om die ouer buite rekening te laat. Wie God is en wat Hy doen, word reeds met moedersmelk en oggendpap in die huislike verband ingeneem. ”

“Hierdie gedeelte hou ook vir ons ‘n waarskuwing in. Ons moet oppas om nie soos Israel die tekens ten koste van die verantwoordelikheid oor te beklemtoon nie. Herinneringstekens aan die hand en op die voorhoof en aan die deurposte kan nooit die betrokkenheid van die ouer by die “inskerping” vervang nie. 

Daarom is al die hulpmiddels ondergeskik aan die daadwerklike bemoeiing van die ouer in die huis en die kategeet in die kerk. Die kerk sal hom by sy voortgesette toerusting van die kategeet in die kategetiese lokaal ook moet wend tot die toerusting en besieling van die ouers wat die primêre verantwoordelikheid vir die kind onder sy dak dra. Die te besige en ontroue ouer is in ons tyd die grondoorsaak van die verwildering van die kind, die ondergang van die volk en die magteloosheid van die kerk. 

‘n Kerk wat sy onderrigtende verantwoordelikhede met erns opneem en tot in die wydste verbande laat uitreik, is in kontinuïteit besig met die opdrag van Deuteronomium 6 en die van die Here Jesus in Mattheus 28.”

https://proregno.files.wordpress.com/2010/02/katgese-odendaal.pdf


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: