Teen die Gay Rewolusie, die Evangelie van Christus !

Groen van Prinsterer het in die 19de eeu artikels geskryf teen die rewolusionêre tydsgees in Europa wat gevolg het op die Franse Rewolusie se slagspreuke van:

Vryheid, gelykheid en broederskap !

Daar is ‘n boekie in SA uitgegee onder die titel,” ‘Teen die Revolusie, die Evangelie’, oorspronklik geskryf deur die historikus, Hendrik Smitskamp, met die subtitel: Die betekenis van Groen van Prinsterer vir ons tyd. Afrikaanse vertaling met verklarende aantekeninge … deur Prof. dr. S. Du Toit.”

Van Prinsterer het daarop gewys dat die enigste antwoord op die verval en opstand van die rewolusionêr humanistiese tydsgees in Europa in die 19de eeu, die Evangelie van Christus is, vir die hele lewe.

Vandag is daardie slagspreuk opnuut nodig, in antwoord op die humanisties rewolusionêre menseregte tydsgees, wat in lyn van die Franse Rewolusie nog verder God se bande en toue (sy wet) afbreek (Ps.2), veral ook wat die huwelik en geslagte betref.

Die volgende artikel het vandag in die Volksblad verskyn:

Skool oor gay-beleid onder skoot

In die artikel word o.a. soos volg berig:

“Volgens Brand Doubell, gay-aktivis en belydende Christen van Bloemfontein, is dit om vir ’n homoseksuele mens te sê hy of sy moet heteroseksueel word, dieselfde as om vir ’n swart mens te sê hy of sy moet wit word. Doubell sê nie alle Christene stem saam oor die onderwerp van homoseksualiteit nie, maar volgens hom ondermyn die sentrum se beleid die Grondwet wat die hoogste wet in Suid-Afrika is. ‘Die akademie kan hof toe gesleep word.’  Doubell sê dit is ‘belaglik’ om te aanvaar homoseksuele mense kies om gay te wees. ‘Ons kies nie om gay te wees nie. Ons word gay gebore,’ sê hy.”

Maar, is dit dan nie juis wat die Evangelie doen nie, om die menslik onmoontlike moontlik te maak:

“Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.” – Luk.1:37

Hy vat ons swart bose sondige dooie opstandige goddelose harte waarmee ons almal gebore word, Ps.51:7, of dit nou sodomitiese of owerspellige of moordagtige of roweragtige sondige harte is waarmee ons gebore word (sien 1 Kor.6:10 se lysie hier onder), en verander dit – dank God ! – in wit geheiligde harte, deur sy genade met die kosbare Evangelie (Rom.5:6-8), sodat ons elke dag hoe langer hoe meer kan stry teen ons sondes, en, dit doen Hy onder elke volk, stam en taal en nasie soos dit Hom behaag.

Geen menseregte akte of godsdiensgelykheid-idee beskerm enige mens van die eis en opdrag van Christus en sy Woord nie: Bekeer julle en dra vrugte wat by bekering pas.  Nie die ‘hoogste gesag van die land’, nl. die Grondwet van die ANC en die Broederbonders vrywaar enige mens, ongeag ras, geslag, geloof, taal, kultuur, tradisie, ens ens ens van die ‘hoogste gesag van die hele kosmos, die ganse skepping’ nie, naamlik woorde van die Gees van God deur Paulus nie:

1 Kor.6:10-11 10 Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie. 11 En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.

En daarom is daar niks meer liefdeloos en boos as iemand wat verkondig: die Evangelie verander nie bose sondaars se harte en lewens nie.

Daar is niks meer liefdeloos as om vir iemand te sê – of dit nou ‘n volhardende hoereerder of sodomiet is  – volhard maar in jou sonde wat jou hel toe gaan stuur nie … dit is jou mensereg.

Daar is niks meer liefdeloos as om te beweer dat die mens se enigste Troos in lewe en in sterwe, in gees én ligaam (wat die verstand, denke, DNA, en alles insluit), ons Here Jesus Christus, dat Hy nie sondige lewens in hart, daad en gedagte kan verander tot sy eer nie (sien Ef.2:1-10, veral vers 4 se ommekeer[strategie?] … Maar God ! … en v.10 as die noodsaaklike gevolg).

Die Skepper van hemel en aarde word gelaster deur te beweer dat sy genade nie die sondige natuur kan verander nie.

Die Evangelie van Christus wat leer: “En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag” (1 Kor.6:14), wys daarop dat Christus na gees én liggaam vir die mens gesterwe het, en daarom verander Hy albei tot sy eer, want albei is belangrik vir Hom, behoort aan Hom, en Hy moet deur albei verheerlik word (1 Kor.6:20).  Baie belangrik sien die verband tussen 1 Kor.6:9-11 en wat alles volg in verse 12-20, veral vers 14 (ek het afgelope Sondag hieroor gepreek, en sal die preek aanstuur op aanvraag).

Die bloed van Christus word daarom vertrap en tot drek gemaak as beweer word ek is ‘so gebore en laat staan’, en nog erger, dit is ‘God wat my so gemaak en gelos het’.

Die Evangelie van Christus word verag as dit lei tot volhardende ongehoorsaamheid in ons lewens:

Joh.3:36 36 Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.

Daarom is die steriele impotente menseregte gay god(in) wat Doubell aanbid, nié die God van die Bybel nie, laat ware Christene nie mislei word deur die woordeskat van “en belydende Christen” nie.

Die ware God van die Bybel, die God van Abraham, Isak en Jakob, die Vader van ons Here Jesus Christus maak van dooie geraamtes weer lewendige mense om Hom waarlik te ken en eer:

“Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.” – Jes.1:18

 Die hand van die HERE was op my, en Hy het my uitgebring deur die Gees van die HERE en my neergesit in die laagte; en dit was vol bene. 2 En Hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe; en kyk, daar het ‘n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. 3 Toe sê Hy vir my: Mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord: Here HERE, U weet dit. 4 Daarop sê Hy vir my: Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dor bene, hoor die woord van die HERE! 5 So spreek die Here HERE tot hierdie bene: Kyk, Ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. 6 En Ek sal senings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en ‘n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word; en julle sal weet dat Ek die HERE is. Esg.37:1-6

Die valse profete -as hulle hul nie bekeer nie- openbaar in hul leer en lewe dat die rede waarom hul nie verander nie, nie is omdat hul nie kan verander word deur die Evangelie nie, maar omdat hul nie van sy skape is nie, anders sal hul geluister het en hul bekeer het, want dit is wat sy skape doen, Joh.10:26-28.  Hulle – soos ons almal – is en bly verantwoordelikheid vir hul besluite en dade en dra die skuld vir hul bose besluite en verwerping van die enigste ware Bevryder, Jesus Christus, Joh.8:32-36.

Mag die Here weer (en meer) predikers, ouderlinge, beraders, dokters, ens. gee wat glo  – werklik glo – in die Evangelie wat ‘n krag is van God, tot redding vir elkeen wat glo (Rom.1:16) !

Daardie Evangelie, die ware Evangelie (die goeie nuus wat verandering bring tot in die hemel) volgens die Heilige Skrif – en nie die valse liefdelose slegte nuus (waarin die sonde oorwin tot in die hel) van die Menseregte Humanisme en sy valse profete binne en buite die kerk nie – doen dan ook deur die Gees en Woord die volgende in ons lewens, hoe langer hoe meer, tot sy eer:

11 Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn  12 en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe13 terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus,  14 wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.  15 Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie.

Laat ons almal gewaarsku wees, veral ons as predikers, leraars en ouderlinge, in die lig van die oproep in die laaste vers.

As die Evangelie van Christus nié radikale bybelse verandering na gees en liggaam bring nie,

– dan is ons prediking tevergeefs,

– dan is ons geloof tevergeefs

– dan is ons, die mensdom, dan is ek, die ellendigste, die mees bejammeringswaardigste van alle mense. (1 Kor.15:14-19).

Maar, “God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.  58 Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie. ”

Ook nie tevergeefs vir ‘n Brand Doubell, as hy hom waarlik bekeer en glo in die ware Evangelie van Jesus Christus nie.

Daarom, laat ons die waarheid in liefde verkondig, tydig en ontydig (2 Tim.4:2):

“Teen die Gay Rewolusie, die Evangelie!”

9 thoughts on “Teen die Gay Rewolusie, die Evangelie van Christus !

Add yours

 1. Goeiemôre
  Ek verstaan nie: is die uitgangspunt hier dat, per definisie, homoseksueel geöriënteerde mense nie belydende Christene kan wees nie?
  Voorts verneem ek graag: hoe behoort ‘n ouer van ‘n homoseksueel geöriënteerde kind op te tree, met spesifieke verwysing na Christelike oortuiginge? Met ander woorde, behoort sodanige ouer sy/haar kind te verwerp tot tyd en wyl die kind hom/haar van sy/haar sondige weë bekeer het?
  Ten slotte: hoe behoort Christengeloof-predikers en -kerke te handel met sulke lidmate? Of persone wie probeer om lidmate te word? Behoort die ouers en/of kinders uit die kerk verban te word totdat daar beterskap is?

  Ek verneem graag in hierdie verband van u.

  1. Dankie vir die belangrike vraag.

   Hierdie artikel of reaksie is gemik spesifiek op hulle wat weier om te erken dat homoseksualisme sonde is, soos wat die res van die lys in 1 Kor.6:10 sondes is.

   ‘n Mens sien dit in die volgende woorde in die artikel van die Volksblad: “Volgens Brand Doubell, gay-aktivis en belydende Christen …”

   Die sleuterwoorde is ‘gay aktivus’ asook wat hy later noem ‘Ons word so gebore’. Hierdie is mense wat dus beweer jy hoef nie jou te bekeer van homoseksualisme as sonde nie. Hierdie is nie mense wat hul sonde erken, na Christus vlug vir verlossing om daarvan gered te word en dan hul hele lewe lank daarteen te stry nie.

   Dit is netso wel iemand anders skryf oor ‘n ander sonde van die 1 Kor.6:10 lys:

   “Volgens James Bond, owerspel-aktivis en belydende Christen van Bloemfontein … word ‘ons so gebore’ en daarom kan ons voortleef in ons owerspel en hoerery en moet die kerk ons liefdevol netso aanvaar en akkomodeer.

   Dit is boos en in stryd met die Skrif en die Evangelie van Christus.

   Christus roep alle sondaars, ook die homoseksueel op om na Hom te kom net soos hy is, maar nie te bly soos hy is nie, Hy verander ons as verlore sondaars. Sien bv. die owerspelige vrou van Joh.8:1-11, vir wie Christus aan die einde sê: “Gaan en sondig nie meer nie”. Dit is die opdrag vir die homoseksueel (bv. vermy plekke van gay aktiwiteite, films, vriende, ens.), en leer nou om reg te lewe, netsoos dit geld vir die kind van God met ‘n rower-oriëntasie of ‘n hoereerder-oriëntasie of ‘n moordenaar-oriëntasie, ens.

   So om dit saam te vat, solank iemand volhardend leer en lewe dat gay wees is reg en nie in stryd met die Bybel nie, moet so iemand nie toegelaat word in die gemeente van Christus al lidmaat nie, die Evangelie moet aan hom bedien word met ‘n oproep tot geloof en bekering (sien die verband tussen Rom.1:16,17 as antwoord op 1:24-27).

   As iemand dan wel reeds lidmaat is en dit word bekend, moet die hele liefdevolle pad van die tug met so ‘n lidmaat geloop word, soos dit beskryf word in HK Sondag 31 (ek sal dit hier plaas as jy dit nie het nie?), wat pastorale sorg insluit vanselfsprekend.

   So as ‘n belydende lidmaat in leer en/of lewe dan volhard in gay aktivisme en dit leer, dan moet hy na ‘n lang proses uitgeban word.

   Maar nie so met die ware gelowige wat worstel met ‘gay sondes’ nie, wat erken dit is sonde, oortreding van God se gebod, en dat hy Christus se verlossing nodig het, om hom daarvan te bekeer en aanhou bekeer nie. Sulke lidmate moet met liefde en deernis gehelp word om die regte pad te loop, net soos ons lidmate sal help wat stry teen bv. drankmisbruik of seksuele onreinheid.

   Gaan kyk gerus wat ek reeds hieroor, die pastorale weg om met homoseksuele lidmate te bewandel, geskryf het, en vra gerus as ek verder kan verduidelik:

   https://proregno.com/category/homoseksualisme/

   Sien veral hierdie beradings artikel of bybelstudie om te gebruik met gelowiges wat teen die sonde van homoseksualisme stry:

   https://proregno.com/2012/03/09/die-heidelbergse-kategismus-as-enigste-troos-vir-die-homoseksuele-en-alle-ander-sondaars/

   (Kyk heel aan die onderkant is ‘n die beradingsprogram: Bybelstudie program vir homoseksuele lidmate volgens die Heidelbergse Kategismus model).

 2. Terloops:
  ‘n Paar dae terug het meer as ‘n honderdduisend Franse in die strate in gevaar om te betoog vir die behoud van huwelik tussen Man en Vrou alleen.
  Ek was verbaas, ek het nie geweet daar is nog soveel verstand in Frankryk oor nie.

  “I do not personally agree with gay marriage as I am a Christian and believe what the Bible says about marriage being between one woman and one man for a life time,” said CNN iReporter Oluwasegun Olowu-Davies, who shot video of the march with his phone.
  “If your lifestyle doesn’t allow you to conceive, there is a reason,” he said.

 3. Dit bly effens lagwekkend hoe dikwels mense sake met twee maatstawwe meet. Die Bybel leer dat egskeiding ‘n sonde is. Moet geskeide lidmate uit die kerk verban word? Word die krag van Christus se soendood vertrap as die kerk geskeides trou? Om een of ander rede aanvaar die kerk deur sy hertrou van geskeidenes dat duie lewe aan hierdie kant van die dood nog nie perfek is nie (glo ek). Volgens u standpunt sou eggeskeidenes hul moes bekeer en weer trou, dan het hul suksesvol teen die sonde geveg. Nou wonder ek of iemand wat so braaf is oor homoseksualiteit dieselfde bravade sal voorstaan rondom sy eie swakhede. My Bybel leer dat jy ‘n apeltjie met ‘n broer in die geloof eenkant skil en nie in die openbaar nie. Ek kan nie onthou dat die apeltjie met my eenkant geskil is nie. Blykbaar geld net sommige Bybelse beginsels. My opinie is dat ons almal maar te graag uitsprake lewer oor swakhede waaraan ons dank die Vader nie skuldig is nie. Dit is soveel minder kompleks om jou oor ander uit te spreek. Glo ek dat God se genade genoeg is vir my? Ja ek doen en soos Paulus moes ek leer dat sommige dorings in jou vlees nie noodwendig weggaan nie. Maak dit, dit minder van ‘n doring? Nee, Wat staan my as gemowige te doen wanneer ‘n broer sukkel met sy doring van egbreuk? Moet ek veroordeel (dit wat die Woord sê, my nie toekom nie) of moet ek hom in ‘n gees van sagmoedigheid optel (Gal). Ek is bevrees ek sien min van ‘n gees van sagmoedigheid in hierdie artikel. Darrom wonder ek of die God van die Bybel regtig soveel hier gedien word soos beweer.

  1. Brand, so wat jy dus sê is: omdat die kerk een verkeerde ding toelaat (egskeiding) daarom moet hy ‘n ander verkeerde ding (homoseksualisme) toelaat ?

   So, as die kerk bv diefstal begin goedpraat, kan hy maar moord ook begin goedpraat ?

   Wat van albei sake is verkeerd, ongeag of die postmoderne kerk albei sake begin goedpraat of akkomodeer ?

   Die feit is, as jy die Bybel deurlees, dan leer ons dat die Bybel nêrens egskeiding opsigself probeer goedpraat en aanvaarbaar maak nie, dit probeer wel die sondige gevolge reguleer sodat dit nie van kwaad tot erger gaan nie (Deut.24:1-5; 1 Kor.7:9-25).

   Wees ook versigtig om van ‘die kerk’ te praat, omdat ‘die kerk’ nie altyd oor alles dieselfde sê nie, wie is ‘die kerk’ waarvan jy in elkgeval praat ? Bly by wat die Skrif leer.

   Jy kan hier lees oor my eie standpunt oor egskeiding en hertrou:

   https://proregno.com/2013/04/02/huwelik-egskeiding-en-hertrou/

   Nog ‘n punt, ek sien nêrens in die Bybel dat die Bybel homoseksuele verhoudings probeer reguleer en aandui dat dit maar verdra kan word nie, terwyl die Bybel wel egskeidings reguleer maar nie goedpraat nie. Ek glo die Here vergewe onwettige egskeidings en homosekuele verhoudings, maar ek glo nie daar is bybelse gronde om:
   a. as jy vir ‘n verkeerde onbybelse rede geskei is, weer te trou terwyl jou lewensmaat nog in die lewe is nie (Rom.7:1-3; 1 Kor.7:39), jy moet of met jou huweliksmaat versoen of ongetroud bly (1 Kor.7:10,11)
   b. om as bekeerde homoseksuele in ‘n homo verhouding te bly lewe nie.

   Die groot probleem met die gay-agenda in die kerk is dat hul homosekuele verhoudings probeer goedpraat opsigself, dat die kerk dit moet seën en homo huwelike dus aanvaar, nie net bloot verdra nie, maar goedkeur. Feit is, volgens die bybelse definisie is die plek vir omgang en huwelik tussen een man en een vrou, nie tussen twee geslagte nie (sien Gen.1 en 2; Matt.19 bevestig Jesus dit).

   So daar is eerder ‘n parallel tussen saambly voor die huwelik en homo aanvaarding, as tussen egskeiding en homo aanvaarding, want saambly en homo verhoudings is nie ‘huwelike’ en die plek wat God bepaal het vir die seksuele omgang nie.

   So ja, as daar kerke is wat saambly buite die eg aanvaar en goedpraat, kan hul seker dan homo verhoudings ook aanvaar en goedpraat, dit is valse kerke, afvalliges, geen kerk meer nie en ek sal al die kinders van die Here dan aanbeveel om uit daardie kerke te vlug.

   Wat egskeiding betref, word dit dus nie goedgepraat nie, maar juis as sondige gebrokenheid hanteer volgens wat die Skrif leer.

   Ek stem egter saam dat of dit egskeiding of egbreek of homo sondes is, alles moet in liefde hanteer word, sodat 1 Kor.6:10,11 beide bedien word: God se geregtigheid wat bepaal wat is reg en verkeerd, en dat daar vir ons as sondaars – of ons stry teen hoerery of homo sondes – verlossing en genade in Christus is in die weg van bekering en geloof.

  2. Brand, oor die appeltjie skil kwessie:

   Ek wil net graag weet, het jy voordat jy al daardie uitsprake teen die christelike akademie in die koerante in die openbaar gemaak het, eers met die akademie self kontak gemaak en appels gaan skil ? Het jy met die individuele gelowiges daar en hul kerke eers in die privaat in gesprek gegaan voor jy openbaar gegaan het ?

   Dankie vir jou antwoord.

   ns. ek glo nie dit is nodig om oor openbare sake in die privaat noodwendig eers appels te skil nie, maar ek wil net weet of jyself eers daardie ‘kerklike weg’ volledig bewandel het voordat jy openbare uitsprake begin maak het.

 4. Enige persoon wat al ooit deur n koerant aangehaal is behoort te weet dat die koerantskrywer maar heel ter loops die persone aanhaal met wie hul praat en hul dikwels buite konteks aanhaal. Toevallig was ek en Brand in pick en pay toe hy die oproep ontvang het…en het hy vrienddlik probeer antwoord soos hy kan. Gay aktivis is hy allesbehalwe…dit is aan hom toegedig. N aanval op die skool was daar gladnie. Maar hier maak jul jul skuldig deur die “god” van Brand Doubell aan te vat. Pasop dat jy jou nie op Paulus se pad bevind en in jou maklike veroordeling agterkom dat jy die Lewende God vervolg nie…die fariseers was net so gretig soos jy om klippe te gooi

 5. Wel, jy mag dalk nie dink sake behoort eers privaat uitgeklaar te word nie, maar die Bybel doen in Mat 18.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: