GKSA sinode 2012: AD Dinsdag 10 Januarie

19h40: sinode verdaag vir kommissiewerk, gaan more-oggend weer aan om 08h00.

19h10: Pous Leo noem dat daar 154 miljoen beskikbaar is vir 274 lede.  Na hierdie sinode is dit dalk vir 273 lede …

19h05: art.17.2 oor pensioensfonds is nou op die tafel.  Daar is ‘n klompie vrae.

19h00: nota – dankie vir die wat saamgesels in die ‘comments’ afdeling hier onder, dit word waardeer. Elmi Bester (welkom hier!) vra ‘n paar belangrike vrae in haar bydrae om oor te dink.  Op ‘n ligter noot, toe sy vra “eet ons verantwoordbaar?”, het ek dadelik ‘skuldig’ gevoel, want aangesien ek nie ‘spreekreg’ of ‘eetreg’ het op die sinode nie, bring ek heelwat tyd deur in die plaaslike Wimpy wat ‘n ‘special’ het op die Coke’s.  Betaal vir een en drink soveel jy wil ! … so dankie aan die sinode wat my hierdie onuitputlike bron laat ontdek het. elke donker wolkie het ‘n silwer randjie … burp !

Na al die Coke, hier is ‘n prentjie van my in aksie in die sinodesaal:

18h45: art.26 – evangelisasie is op die tafel, nou 26.1

17h40: sien ook nr.7 by 25.5 (bl.771):

“7. die skynbare onvermoë van leiers om die onvolhoubare gaping tussen ryk en arm te verklein.”

Hierdie klink meer soos die ANC se beleid as die GKSA se profetiese roeping ?  Sonde en ongehoorsaamheid aan God is die wese van alle armoede en agteruitgang, en nie omdat daar ‘have’s’ en ‘have not’s’ in die wêreld is nie. Om ryk te wees is nie ‘n sonde nie, want geldgierigheid, nie geld nie, is ‘die wortel van euwel’ (1 Tim.6:10).  Lande en volke wat die rug draai op God en sy goeie Wet, ontvang sy strawwe as tugtiging, ons sit in wese met ‘n geloofskrisis, ‘n etiese krisis, nie ‘n ‘ekonomies-ekologiese’ krisis nie.

18 As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos; maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy. – Prov.29:18.

Ek sal enige kommentaar waardeer oor hierdie beskrywingspunt (25.5), van enige gereformeerde ekonome en ‘ekoloë’, as daar laasgenoemde bestaan ?

17h15: sinode verdaag vir aandete. Na ete is daar ‘n paar finansiële en mediese sake wat aandag kry (art.17-18).

Regstelling: Vrydag, 6 Januarie het ek soos volg berig, oor ‘n voorstel vir die herbewoording van art.69 KO:

“Ouderling Nico van der Kruk (GK Bet-el) stel die volgende bewoording voor: in die kerke moet alleen die 150 Psalms gesing word. Alle ander liedere word aan die vryheid van die kerkrade oorgelaat.”

Dit moet wees:

“Ouderling Nico van der Kruk (GK Bet-el) stel die volgende bewoording voor: in die kerke moet alleen die 150 Psalms gesing word. Alle ander liedere word aan die verantwoordelikheid van die kerke oorgelaat.”

17h10: art.25.5 is op die tafel, ‘openbare getuienis oor die ekologiese krisis’. Ds. Victor Correia meen die saak hoort nie op die tafel nie maar by Christelike wetenskap. Vergadering aanvaar nie sy voorstel nie.  art.25 se bewoording/amandemente word verwys na kommissie vir finalisering.  Sien die volgende punte in art.25.5 wat kommerwekkend is as dit so ‘abstrak’ aanvaar word (lyk vir my soos ‘n politieke party se ekologiese dokument):

“1. die ongebreidelde bevolkingsaanwas van baie volkere op aarde wat toenemende en onhoudbare druk op die aarde se beperkte hulpbronne en lewensonderhoudstelsels plaas

4. die uiters oneweredige verspreiding van welvaart op aarde, sodat sommige mense in ellende en hongersnood verkeer terwyl andere in oorvloed en oordaad lewe.

10. om gesinsbeplanning op verantwoordelike wyse aan te pak en dat leiers hierin duidelike leiding sal gee.”

17h00: art.25.4 se aanbevelings aanvaar. Ds. Gustav Opperman vra vir amandement by aanbevelings: dat daar ernstig besin sal word oor die doopvonte wat stof opgaar, en die groot gebrek aan die ontvang van die kinderseën, wat wesentlik is van die probleem wat in hierdie beskrywingspunt aangespreek word.  Vergadering oordeel dat die aanbevelings wyd genoeg is om ds. Opperman se amandement in aanmerking te neem.

16h50: by art.25 nr.2 word die volgende statistieke gegee:

“Dalende lidmaat getalle in klassis Oos-Vrystaat en die GKSA die afgelope 40 jaar In 1971 was daar 104 000 lidmate in die GKSA. Hiervan was 40 000, of 38% dooplidmate. Tans is daar tussen 80 000 en 90 000 lidmate. Hiervan is 63 000 lidmate van die ou Afrikaanse Gereformeerde Kerke. Hierdie gemeentes se getalle het dus gedaal van 104 000 na 63 000, dws byna 40 %. Van hierdie getal is daar minder as 10 000 dooplidmate, d.w.s. 16% teenoor 38% in 1971. Die Klassis se lidmate het sedert 1971 met 31% gedaal , teenoor die kerkverband se byna 40%,ten spyte van die bevolkingsverskuiwing na stede. Sommige gemeentes het te klein geword om selfonderhoudend te wees en ontvang daarom sustentasie. Sustentasie, in die geval van dalende getalle, oor ‘n lang tydperk, spreek egter meer die simptoom van die probleem aan as wat dit die oorsaak aanspreek.”

Daar is nou baie afgevaardiges wat oor hierdie belangrike sake wil praat.

16h40: art.25 – maatskaplike sake – is nou op die tafel, 25.1-3 is onontvanklik. 25.4 is nou op die tafel – beskrywingspunte alles oor vermindering van getalle, hoe gaan ons dit aanspreek ?

25.4 se voorstelle, bl.769:

“4.7 Studiedeputate moet aangewys word om studie te doen

4.7.1 Van gemeentes wat groei en van gemeentes wat krimp, en om in te gaan wat sulke gemeentes in gemeen het.

4.7.2 Van omkeerstrategieë wat in ander kerke oor die wêreld uitgevoer is, en die resultaat daarvan.

4.7.3 Van hoe lidmate kerkwees en hulle roeping daarin ervaar.

4.7.4 Van materiaal wat beskikbaar is vir die opleiding van lidmate, asook die ontwikkeling van nuwe materiaal.

4.7.5 Van die suiwerheid en toepaslikheid van die leer wat op elke vlak verkondig word, asook hoe dit verder uitgebou kan word.”

16h30: art.18, historiese sake, is afgehandel. Daar was besorgdheid oor die volgende deel in 18.3, oor die Burgersdorp Historiese Museum:

“Die Museum se personeel word nog steeds deur die Oos-Kaapse regering besoldig, maar het moeite om hulle ander lopende uitgawes te dek. Hieronder val die pogings wat aangewend word om die gemeenskap se kultuurhistoriese erfenis by wyse van mobiele uitstallings by hulle uit te bring asook die onderhoud van die geboue en uitstallings. In die verband moet gemeld word dat die Museum onlangs wel ’n toekenning van R600 000 van die Nasionale Lotto ontvang het.”

14h35: ekumenisiteit buiteland is afgehandel (art.16). diakonale sake is nou op die tafel (art.15).

14h30: ds. Hennie van Wyk skryf op gerefkerke:

“Die Afrikaanse kerke wil kyk of daar vroeg volgende jaar óngeveer 100 studente na Australië te stuur om te kyk of die SAners wat daar kerklik verdwyn het, opgespoor kan word en teruggebring kan word. Daar word ook in die vooruitsig gestel dat predikante deur kerkrade gestuur kan word om na hierdie aksie hulle predikante te stuur vir die noodsaaklike opvolgwerk.
Ons het pas gehoor van die Gereformeerde Kerke in Brasilië. Dit is ‘n Rooms Katolieke land, maar die Gereformeerde kerke daar ook in 1859 gestig is, ook ‘n universiteit saam met die kerke begin. Tans het hulle 800 000 lidmate in duisende gemeentes. Hulle het uiteindelik 7 universiteite wat Christelkike opleiding gee. Dit is privaat universiteite. Hulle is baie missionêr gerig, en helfte van hulle begroting is bestel vir die uitbreiding van die Evangelie. Ons kerke gaan erns maak om saam met hierdie kerke te werk (asook op universitêre vlak).
Tans hoor ons van die haaglike omstandighede waarin die kerke in Suid-Soedan werk. Daar is ‘n baie groot behoefte aan opleiding van kerleiers. Die land het – volgens die dominee vandaar – nog nooit ontwikkel nie. Ds Naas Ferreira (Rietvallei) het meer inligting – u kan gerus met hom skakel.”

12h30: buitelandse ekumene is nou afgehandel. Ds. Peet Coetzee het gevra wat die IPB se standpunt is oor VIDA, maar die voorsitter wou nie gesprek toelaat nie. Die rapporteur dr. Douw Breed het wel genoem dat hul teen VIDA is.  Sinode breek vir ete en sal 14h00 weer vergader.

11h50: 16.16 van die nuwe agenda is op die spel, kennismaking met IPB, wie se afgevaardiges van Brasilië nou spreek en hulself bekendstel.  ‘n Kerkverband van oor ‘n miljoen wat groei teen 7% jaar deur net die evangelie te verkondig – ‘preach the gospel’.  Dit is die eerste keer dat ek van hul hoor.  Een van hul predikante wat nou praat lyk soos ons broer Leendert van Oostrum, met so sterk stem ook, lang baard en so halwe meter langer.

11h30: 16.10 – ekumene Verenigde Koninkryk, oor Free Church of Scotland:

“1.2.2 Belangrike besluit van die FCS om van kennis te neem

Daar is in 2010 tydens ’n spesiale Sinode van die FCS ’n besluit geneem om plaaslike gemeentes wat dit nodig ag as gevolg van hulle spesifieke bedieningssituasie, toestemming te gee om af te wyk van die normale liturgiese gebruik om slegs Psalms sonder enige instrumentele begeleiding te sing. Beswaarskrifte teen hierdie besluite tydens die Mei 2011 Sinode (almal op tegniese gronde) is nie gehandhaaf nie.”

11h25: 16.7 ekumenisiteit – Ooste en 16.8,9 is goedgekeur.

11h15: AA 16 oor OPC aanvaar. OPC predikant het nie woorde gespreek oor die huidige agenda van die GKSA nie, ook nie oor VIDA nie (wat mens kan verstaan aangesien hy nie die oorspronklike afgevaardigde van die OPC was nie).  Hy het wel opgeroep dat ons nie vergeet dat ons pelgrims is oppad na die nuwe Jerusalem nie, wat belangrik is, aangesien Matt.6:33 maklik uit die oog verloor word, ook in ‘kerklike sake’:

22 Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele,  23 by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges,  24 en by Jesus, die Middelaar van die nuwe testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. – Hebr.12

11h10: sien die OPC se internet tydskrif, met hierdie belangrike tema:

New Horizons – The Charismatic Challenge

11h05: CRCNA het nie ‘n afgevaardigde gestuur nie, die OPC predikant bring sy groeteboodskap. OPC is die kerke wat in die lyn staan van Machen en Van Til, sterk gekant teen VIDA. Dr. Tony Curto sou die boodskap gebring het (hy is van GPTS), maar sy vlug is laat.  Die predikant (sy naam nie gehoor nie, hy doen sending hier in Afrika en is by Mukanyo betrokke) gee meer inligting oor die OPC.

11h00: CRCNA is nou op die tafel, 16.5, niemand wil dit bespreek nie, so die aanbevelings word aanvaar by AA 1.4, bl.454:

1.4 Aanbevelings

1.4.1 Dat die Sinode met teleurstelling kennis neem van die twee besluite wat die CRCNA sedert 2009 geneem het wat die verhouding met die GKSA direk raak sonder dat vooraf met die GKSA oorleg gepleeg is:

(i) die besluit aangaande die Belhardokument en

(ii) die besluit aangaande die nuwe vertalings van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Dordtse Leerreëls en die Heidelbergse Kategismus.

1.4.2 Die eenheid tussen die GKSA en die URCNA word gekonstateer deur eenheid in belydenis soos in die Drie Formuliere van eenheid uitgedruk word. Wanneer een kerkgemeenskap besluite neem oor die band van eenheid, sonde om die ander te raadpleeg bring dit die eenheid ingedrang.

1.4.3 Dat positief gereageer word op die uitnodiging van die CRCNA om op gepasde wyse kommentaar te lewer ten opsigte van die Belhar-dokument en dat afgevaardigdes van die GKSA tydens die CRCNA se Sinode insette sal lewer binne die raamwerk van die Skrif en die Drie Formuliere van eenheid.

1.4.4 Dat die Deputate Ekumeniese Sake opdrag ontvang om ’n behoorlike studie te maak van die CRCNA se vertalings van die Belydenisskrifte en vas te stel of die vertaling werklik getrou is aan dit wat die CRCNA en GKSA ooreenstemmende bely het. In die studie moet onder andere ook bepaal word of die benadering wat met die vertalig (sic) gevolg is (vgl 2.2.3) Skriftuurlik verantwoord is. Die resultate van hierdie studie moet met die CRCNA opgeneem word.”

10h55: aanbevelings by 10h25 is aanvaar.

10h25: Hier is deputate se aanbevelings oor URCNA waaroor sinode moet besluit:

“2.3 Aanbevelings

2.3.1 Dat dankbaarheid betuig word vir die getuienis dat die URCNA met groot erns daarna streef om getrou te wees aan die Woord van God en die Belydenisskrifte.

2.3.2 Dat met groot hartseer verneem word dat die URCNA, ná al die positiewe getuienis oor die GKSA wat aan die Sinode voorgelê is en in die lig van kerke se roeping tot ekumeniese eenheid samewerking, steeds besluit het om nie nouer ekumeniese bande met die GKSA te sluit nie.

2.3.3 Dat, in die lig van die besluit van die URCNA, aanvaar word dat daar nie ekumeniese eenheid tussen die GKSA en die URCNA is nie, maar slegs ekumeniese bande.

2.3.4 Dat steeds gepoog sal word om die bande met die URCNA uit te bou deur kontak en besoeke waar moontlik.”

10h20: URCNA se probleme met GKSA:

“We were especially grieved that in the CRCNA the ecclesiastical offices were opened to women, resulting from a faulty perspective on Scripture. We believe our concern regarding women deacons in the GKSA, and an overly positive evaluation of the CRCNA by the GKSA, prevented our synod from moving to Phase Two of Ecumenical Fellowship at this time. Our pain and the memory of our experience coming out of the CRCNA are still relatively fresh, and therefore make us very cautious.”

Ds. Dick Moes van die URCNA bring nou sy groete-boodskap.

10h10: nou is dit 16.5. PCA wil nou sustersbande met ons sluit. 16.5.2 is nou op die tafel, gesprekke met die URCNA, onthou URCNA het met CRCNA bande/eenheid gebreek agv VIDA en ander probleme in die CRCNA.  URCNA is besorg oor twee sake in die GKSA:

a. VIDA

b. ons bande met die CRCNA

09h50: ds. John Rogers bring nou sy groete boodskap namens die RCNZ. Hy wys daarop die GKSA se verordinering van vroue as diakens kan druk plaas op bande met ons kerke.  Diakens bedien ook die gesag van Christus, en daarom kan vroue nie as diakens verordineer word nie, wel iets soos ‘hulp-diakonesse’ wat nie verordineer word nie (ek vermoed hy verwys na 1 Tim.5 se weduwee-diakenonesse).

09h40: 16.4 dien nou eers, oor ekumene – Australasië, sien AA 451, Reformed Churches in NZ is nou ter sprake. Sien RCNZ se besorgdheid, bl.451:

hul besorgdheid oor die GKSA se besluite oor vroue as diakens.

09h30: Belangrik is die rapport oor Noord Amerika en Kanada, 16.5, gaan lees gerus daar.  Ons het reeds bande met CRCNA, en die rapport van die deputate wys op twee besorgdhede in aanvullende agenda, 16.5, bl.452:

1. die CRCNA wat eensydig die bewoording van v/a 80 HK verander het, sonder om ons kerke te ken (die ‘vervloekte afgodery’ van die Roomse Mis is uitgehaal, en/of as nie-bindend in ‘n voetnota verklaar)

2. die CRCNA het sekere manlike voornaamwoorde in die belydenis verander/aangepas

3. CRCNA wil met hul sinode 2012 die Belhar belydenis moontlik aanvaar as 4de belydenis.

Sien die volgende artikels as agtergrond en verdere sake van dwalinge in die CRCNA:

Die WCRC, CRCNA en die GKSA

Die Belhar belydenis

Die CRCNA, met wie ons volle bande gesluit het in 2009, is reeds lid van die Wêreldraad van Kerke, het reeds VIDA toegelaat, en verdra homoseksualisme.

09h20: Die Vrymaakte kerk in Nederland se afgevaardige, ds. M van Leeuwen het nie veel gesê behalwe die gewone nie, en opgeroep om in die wêreld te wees, nie van die wêreld nie.

09h10: ds. Geertsema van die Nederlandse Gereformeerde Kerke noem van die verval in Europa en die groot uitdaging vir die kerke vandag. Hy sê ook dat die GKSA nie aan en aan moet hou oor die VIDA sake nie, en besef die Here gee wonderlike gawes vir vroue (die NGK in Nederland het reeds VIDA toegelaat).  Hy vra voorbidding vir sy kerke wat nou gaan ondersoek hoe om die homoseksuele persoon te bedien … want daar is hulle wat meen Paulus se uitsprake geld nie meer vir vandag nie …

Opmerking: so uit die perd se bek, sien my skrywe:

Vrou in die amp en homoseksualisme

09h00: Prof. Peels van die Christelike Gereformeerde Kerke in Nederland noem die pragtige verhouding tussen hulle en ons.  Besorgdhede: 1. Vrou in die amp 2. Die feit dat sinode besluit het om gesprekke/bande soek met sinode Soutpansberg (Venda kerke) gestaak het.

08h45: art. 16.2 tot 16.10 is nou op die tafel. 16.13 ‘deputate ekumenisiteit buitelands’ -Nederland het gedien.  Groete boodskappe volg nou van die drie kerke in Nederland waarmee ons sustersbande het.

8 thoughts on “GKSA sinode 2012: AD Dinsdag 10 Januarie

Add yours

 1. > 11h05: die OPC predikant…
  > …Die predikant (sy naam nie gehoor nie, hy doen
  > sending hier in Afrika en is by Mukanyo betrokke)
  > gee meer inligting oor die OPC.

  Most likely Dr Brian Wingard

 2. In die GKSA is daar doopvonte wat stof opgaar, en as gevolg hiervan is die GKSA ‘n kwynenende gemeenskap. Tegerlykertyd is daar ongebreidelde aanwas van ander groepe, wat druk op die omgewing plaas. Die streeksinode is ernstig bekommerd hieroor en hoop dat leiers hierin leiding sal gee. As God die een is wat die moederskoot open, dan is dit dus die kerk se taak om ‘n spesiale biddag uit te roep om God te vra om sekere groepe se moederskote te open en ander groepe se moederskote te sluit.

 3. Ek is nou nie ‘n ekoloog of ekonoom nie, Net ‘n gewone mens wat tog oor wonder oor dinge. En as gelowige oor ons reaksie en verantwoordelikheid in die tyd van klimaatsverandering wat ons tans beleef.

  Bevolkingsdruk speel weliswaar ‘n rol, maar is daar nie ander aspekte waaraan eerder aandag gegee moet word nie. Die rentmeesterskap in die ‘oorbevolkte’ gebiede – in hoe ‘n mate is die hongersnood bloot toe te skryf aan klimaatsverandering en bevolkingsdruk, Of is dit eerder toe te skryf aan die gebrekkige rentmeesterskap en uitleef van die roeping om die aarde te bewerk en te bewaak. Sou die fokus dan nie eerder moet val op die oproep tot volhoubare boerdery praktyke nie, of voedselvoorsieningspraktyke nie. Waar staan ons ten opsigte van die verval van landbounavorsing en landbouvoorligting in ons land? Te same met die voorligting oor bekostigbare en gesonde eetgewoontes.

  En dan, in ons samelewings van oorvloed – eet ons verantwoordbaar? Ek het nou die dag ‘n artikel gelees oor die massas groente wat weggegooi word bloot omdat dit nie mooi genoeg lyk nie – die wortel is te skeef of die blomkool is te gee vir die verbruikersmark.

  Vra ons die regte vra? Of soos in die skrywe hierbo gemeld, volg ons net die wereldse agenda na?

 4. Elmi, ek gaan een of twee dinge s^e uit my eie oogpunt. Ek is ‘n fisikus in die Fisika Departement aan die NWU Potch kampus.

  Ek het geen diepgaande studie oor klimaatsverandering gedoen nie maar het die afgelope paar jaar met werklik ingeligte mense hieroor gepraat. As ek s^e ingelig, dan is dit nie “groenes” nie maar werklike wetenskaplikes wat op verantwoordelike wyse data insamel, analiseer en probeer interpreteer.

  Eerstens oor klimaatsverandering: Uit werklike langtermyn (veel langer as 10 000 jaar) temperatuur data is dit gewoon duidelik dat daar nie iets is soos normaal nie. Wat ek daarmee wil s^e is dat klimaatsverandering die norm eerder as die uitsondering is. Mens hoor baie keer dat die ouer mense vandag se omstandighede vergelyk met hoe dit was toe hulle jonk was en dan word geimpliseer dat dit wat hulle, s^e, 60 jaar gelede beleef het, die normale is en wat ons vandag beleef is nou abnormaal. Ek dink dis verkeerd om so te dink. Klimaat is nie ‘n statiese ding nie. En dan was daar tye waar daar groot temperatuursveranderinge plaasgevind het sonder enige mensgemaakte kweekhuisgasse. Daar is ook ander natuurlike dinge wat klimaatsverandering dryf en nie net mensgemaakte kweekhuisgasse nie. Dit beteken natuurlik nie dat mensgemaakte kweekhuisgasse nie vandag ‘n rol speel nie. Onthou net dat dit nie die enigste agent is nie.

  So het Europa warm en koue tye beleef. Daar was in die verlede (laaste 1000 jaar) tye wat druiwe ook soos nou in die suide van Engeland gekweek kon word. Dan was daar ook die sg. “Little Ice Age” wat Europa in ellende gedompel het. As ek reg onthou het die Hervorming in die tyd van die “Little Ice Age” plaasgevind!

  Wat my grootliks irriteer is dat elke lokale droogte in die w^ereld nou aan klimaatsverandering toegskryf word. Dink maar die huidige droogte in Somali”e. Maar, ek kan onthou dat soortgelyke droogtes 10 na 20 jaar gelede ook daar voorgekom het. ‘n Man het nou die dag vir my in die suid-Kaap ges^e dat hierdie klimaatsverandering nou ho”er humiditeit tot gevolg het en dat daar nou meer swamme op die buitekant van die houthuise in daardie omgewing, groei. Om nou sommer alles aan klimaatsverandering toe te skryf is na my mening gewoon belaglik. Na my mening is daar mense wat sakke vol geld uit hierdie klimaatsveranderingstorie maak.

  Maar goed, ek mag ook verkeerd wees en dat die klein temperatuurstygings wat reeds gesien word se effek groter is as wat ek dink.

  Mens hoor ook deesdae baie dat daar oor die ongebreidelde aanwas van mense gepraat word. Dit is inderdaad so dat totaal heidense kulture geen agting vir God’s skepping het nie en dit op allerlei maniere gewoon plunder. Tog moet mens versigtig wees want wie s^e dat daar nie dalk van God se uitverkorens onder daardie mense is nie!!! Die Here se we”e is nie vir ons altyd verstaanbaar nie. Sy gedagtes is ho”er as ons gedagtes. Persoonlik het ek baie rus daarin dat hierdie dinge nie sommer maar net ‘n onmydelike evolusionistiese verloop van die natuur is nie maar dat ons veilig in die hande van die Here is. Vir die ongelowige wil dit blyk angswekkend te wees. Dit beteken natuurlik nie dat ons as gelowiges maar kan voortgaan om te mors nie. Ja, ons mors te veel met baie dinge soos jy tereg opmerk!!

  Sondag 10:

  Vraag 27: Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God?

  Antw: Die almagtige en oralteemwoordige krag van God waardeur Hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy eie hand nog onderhou en so regeer dat lower en gras, reen en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom.

  Vraag 28: Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou?

  Antw: Dat ons in all te”espoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms ‘n vaste vertroue in on getroue God en Vader kan stel dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie aangesien alle skepsels so in sy hand is dat hulle hulle nie sonder sy wil kan roer en beweeg nie.

  1. Johan, jy moet onthou dat daar vandag baie min “werklike wetenskaplikes” bestaan. Meeste wetenskaplikes is verbonde aan universiteite wat meer as 50% van hulle inkomste ontvang van die staat. As gevolg hiervan word die waarnemings wat die wetenskaplikes maak en die wyse waarop die waarnemings ge-interpreteer word maar altyd beinvloed deur die agenda van die staat. Hierdie wetenskaplikes is tot ‘n baie groter mate politieke agente van die staat as wat hulle graag wil glo. Die staat het ‘n belang by klimaatsverandering, aangesien dit aan die staat morele redes gee om ekstra belastings in te stel en meer beheer uit te oefen oor besigheid. Die taak van staatsgesubsidieerde wetenskaplikes is om ‘n intellektuele begronding te gee vir hierdie ideologie, net soos wat die NG Kerk destyds maar ‘n teologiese begronding moes gee vir die beleid van apartheid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: