Preek: Belydenisaflegging beteken volle toewyding aan die Here en sy gemeente

Lees: 2 Timoteus 2:14-22

Teksverse: 2 Tim.2:15, 19, 22

(nota: ‘n verwerking van ‘n preek deur ds. S. Le Cornu [GK Carletonville])

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

‘n Jong broeder van ons gemeente mag vanoggend belydenis van geloof aflê, voor God en met die gemeente as getuie.

In die formulier vir belydenis aflegging wat ons netnou gaan aanhoor, hoor ons die woorde:

… verbondskinders (moet) wanneer hulle tot die nodige insig gekom het (Kolossense 2:2), hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely (1 Timoteus 6:12 ) asook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou (1 Johannes 1:3 ).

Daarom wil ons vanoggend vanuit ons teks kyk na die doel van die belydenisaflegging,

asook hoe ons jong broer in hierdie belydenis mag lewe en volhard.

En natuurlik geld dit nie net vir hom nie, maar vir elkeen van ons.

Vir ons wat reeds belydenis afgelê het – om te ondersoek of ons nog volhard in ons belydenisaflegging,

en ook vir elke kind wat nog belydenis gaan aflê in die toekoms.

Kom ons hoor wat die Here ons vanoggend leer uit ons teks:

Die apostel Paulus, het soos hy gemeentes orals gestig het,

medewerkers agtergelaat of gestuur om in daardie gemeentes te arbei.

In die gemeente Efese, het Timoteus, die jong leraar ge-arbei.

En nou skryf Paulus aan Timoteus, die 1e en 2de briewe,

wat aan ons bekend is as die ‘Eerste en Tweede Brief van die Apostel Paulus aan Timoteus’.

Die eerste brief het gefokus op sake soos prediking, verdediging

van die Evangelie teen dwalinge, herderlike werk en kerkregering.

Paulus se 2de brief aan Timoteus, waaruit ons teks kom,

is Paulus se laaste dringende boodskap aan Timoteus,

Hy skryf uit die gevangenis, sy dood is op hande (4:6-8)

en nou skryf hy met passie, sterk persoonlik om hierdie jong prediker te waarsku, bemoedig op te roep om getrou te bly aan die Woord, die Evangelie van ons Here Jesus Christus (sien: JC Coetzee, Briewe van Paulus, p.103).

En, ons teks, 2 Tim.2:14-22, is deel van hierdie oproep en vermaninge.

Uit hierdie gedeelte, wil ek dan ook as u leraar ons jong belydenis lidmaat,

maar ons almal, ek en u, oproep om by die ware geloof te bly,

om die belydenis wat ons afgelê het, dalk lank gelede, of onlangs,

om daarin te volhard, midde die tye en uitdagings wat voorlê.

Eerstens, die tye waarin Timoteus bedien, was nie maklik nie.

Ons lees in vers 16-18 dat daar al meer valse leraars opgestaan het,

wat nie die waarheid verkondig het nie, maar die leuen,

spesifiek hier die dwaling dat die liggaamlike opstanding nie in die toekoms letterlik gaan plaasvind nie, v.18, dit het volgens die valse leraars klaar ‘geestelik’ plaasgevind, as iemand tot geloof gekom het, daar is nie ‘n toekomstige liggaamlike opstanding aan die einde van die geskiedenis nie.

Dit was deel van die groter dwaling, om  gees teenoor liggaam te stel, wat ons reeds in ons preke uit 1 Kor.6 en 7 gehoor het: die gees is belangrik, maar die liggaam nie.

Hierdie dwaling kom vandag veral tot uiting in sake soos die ampskwessie: “net die gees (of iemand gelowig is en die gawes het) is belangrik, en nie die liggaam nl. die ‘geslag’, of die ampsdraer manlik of vroulik is nie”, kontra wat Paulus juis vir Timoteus skryf in 1 Tim.2:11-15, dat geslag (God se skeppingsorde) juis saakmaak in die ampte. Sien ook die volgende artikel oor hierdie ‘gnosties-marcionitiese’ dwaling en die hedendaagse dwaling van die vrou in die amp: Marcion, VIDA en Marcionisme vandag

In 3:5-8 word die valse leraars en hul volgelinge se werke ook genoem, o.a. word hul gekenmerk aan:

“mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het.”

(mense) wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie.”

Dus, daar was dwalinge, valse leer wat die gemeente en Timoteus bedreig het.

Maar belangrik, waar die valse leer toeneem, waar die waarheid twyfelagtig gemaak word, daar neem die losbandige en verkeerde lewenswyse ook toe.

Paulus beskryf dit in hoofstuk 3:1-4,

“Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.  2 Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,  3 sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,  4 verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God”

So, ons sien die gevaar om beide ‘n verkeerde leer en verkeerde lewenswyse na te volg, het die gemeente in Efese bedreig, maar ook vir Timoteus as jong leraar.

Die valse, ongesonde, verkeerde leer en verkeerde ongesonde lewenswyse wat daaruit vloei, wou hul van hul belydenis, hul geloof in Christus en sy Woord laat vergeet.

En, is dit nie ook so vandag nie, geliefdes ?

Hoe hoor ons dit nie al meer en meer nie, oor die ware leer:

– die Bybel is ‘n mite, net mooi stories, ons kan nie meer in die 6 dae skepping glo nie, ons moet nou die evolusie-leuen glo,

– ons kan nie meer in die liggaamlike opstanding glo nie, soos die dwaalleraars van die eerste eeue moet ons net aan die ‘geestelike opstanding’ glo (Jesus in ‘my hart’), maar nie ook ‘n liggaamlike opstanding aan die einde van die geskiedenis wanneer Christus terugkom nie;

– die ampsiening van ‘alleen godsvresende bekwame mans kan in die ampte dien’ is outyds, Paulus het daardie tyd teen vroue ge-diskrimineer, nou in die 21ste eeu weet ons van beter;

– ons moet self besluit hoe ons die kerk vandag inrig, ons moet sogenaamd ‘vernuwe’, ongeag of dit is wat die Bybel leer of nie;

–  die Psalmboek en gereformeerde belydenisskrifte is outyds en onbelangrik en nie meer ‘relevant’ nie;

– alle kerke moet nou saamsmelt en saamstaan – ongeag wat elkeen leer en glo …

En, wat die lewenswyses vandag betref, lees 2 Tim.3:1-8 (en 1 Tim.4:1-5) soos vandag se koerant:

– die 10 gebooie word afgelag,

– die geldgod regeer (geldgierigheid van v.2),

– God se Naam word openlik en met trots gelaster,

– sy rusdag word vertrap,

– opstand teen ouers en gesag (dink maar ons situasie op die myne en skole),

– Die Godbepaalde rolle en take vir man en vrou word verag, veral moederskap,

– losbandigheid, hoerery, voorhuwelikse seks, buite-egtelike seks, huwelike wat verbrokkel, egskeidings neem toe,

– moord en doodslag, korrupsie, ens ens neem toe.

Ja, hierdie dinge was deur die geskiedenis nog altyd daar,

maar in vandag se tye is daar al minder skaamte daaroor,

en word dit as ‘menseregte’ voorgehou, en is mense trots daarop,

selfs in kerke word alles al meer ge-akkomodeer ….

In wese, is hierdie dinge alles die vrug van die mens se eie sondige bose hart, wat ook en veral in die kerk vandag ‘soos God probeer wees’ (Gen.3:1-5), sien die woorde in 2 Tim 3 spesifiek:

“Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees … meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God” – 2a, 4b

Dit is ons tye: ek en my regte, ek besluit wat is reg en verkeerd, ongeag of die Bybel dit leer; en alles gaan net oor genot, wat vir my lekker is en aanvaarbaar is …

DIT is die tye waarin die gemeente in Efese, Timoteus hom bevind het.

DIT is die tye waarin ek en u ons bevind, die kerk vandag ook, die tye midde waarin ons nuwe belydenislidmaat gaan lewe.

Nou, hoe handhaaf die gelowige sy belydenis, sy geloof in hierdie tye ?

Paulus wys dit vir Timoteus, vir ons jong broer vanoggend, ook vir u wat dalk deur die jare in leer en/of lewe begin afdwaal het, wat dalk al begin dink het … ons moet nie meer so bybels en gereformeerd probeer wees nie … dalk moet ons ook maar net aanpas en oorleef … soos almal om ons … soos meeste kerke om ons …

Hier is wat Paulus ons leer, in ons teks by 2 Tim.2:15

Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.”

Paulus roep Timoteus op om sy goedkeuring, sy aanvaarding in hierdie lewe te soek by die Here !

Nie die wêreld, ekself, groepsdruk, die tydsgees of enigiets anders nie, maar God self is die sin en standaard en hoop van my lewe.

Dit is juis as ons iets of iemand anders die standaard van ons lewe maak,

dat ons begin wegdwaal van ons belydenis,

dat ons lewens sinloos, doelloos, hopeloos word !

En die woorde in ons teks, ‘lê jou daarop toe’, ‘n sterk bevel en oproep,

wys daarop: wees gefokus, wees ywerig, wees passievol oor die soeke na God en Christus !

om die Here se goedkeuring weg te dra, vir jou leer én lewe.

Hoor u dit ouderlinge en diakens, predikante en lidmate,

ons moet die Here se goedkeuring soek,

nie mense, ander kerke, wêreld, ens nie, die Here is ons standaard !

Maar nou is die volgende baie belangrike vraag, hoe weet ons wat die Here se goedkeuring wegdra ?

Dit leer Paulus ons in die daarop volgende woorde van v.15, wat volg op “”Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel”, en dit is: “as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.” (v.15b)

Die ‘woord van die waarheid’, bepaal wat ons glo en hoe ons moet lewe.

In wese is die ‘woord van die waarheid’ die Evangelie van ons Here Jesus Christus (sien 2:8-13), maar by implikasie ook die hele Skrif, van Genesis tot Openbaring (sien 2 Tim.3:15-17).

Nie mense of idees nie, maar die Woord bepaal ons optrede, ons leer ên lewe.

Die HERE het gespreek, Hy het ge-openbaar, ons kan waarlik ken en weet:

– hoe ons gered word (2 Tim.3:15), én

– hoe ons moet lewe (2 Tim.3:16,17)

(sien ook NGB art.2 en 7)

Ons moet hierdie Woord ‘reg sny’, d.w.s. korrek gebruik, reg gebruik, reg onderrig, nie skeef sny daarmee nie, nie aanpas by mense nie, nie verdraai om by ons valse leringe en sondige lewenswyses aan te pas nie (2 Tim.4:3,4)

En, juis daarom skaam ek my nie:

– vir die Evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo (Rom.1:16,17)

– nie vir die ware kerk van Christus wat aan sy Woord vashou nie,

– nie vir my gereformeerde belydenisskrifte wat die Heilige Skrif naspreek nie,

– nie vir Jesus wat God en mens is nie, of vir enige van sy gebooie nie,

– en ook nie vir die Here se diensknegte nie (sien 1:8-11).

Sien die waarskuwing van Jesus as ons ons skaam vir Hom of sy Woord, in Markus 8:38.

Maar ja, ek skaam my wel vir:

– my sonde, my oortredinge wat sy Seun aan die kruis vasgespyker het !

– ek skaam my as ek nie sy Naam bely nie, as ek sy Naam onteer deur sonde !

– ek skaam my as ek nie meer kerk toe kom en my bydraes gee nie !

– ek skaam my as ek dwalinge begin glo en immoreel lewe !

– ek skaam my vir dwaalleraars en kerke wat die leuen begin volg, en hul skaam vir die ware gesonde leer (sien 1 Tim.6:3-5) !

En dit is juis hier waar so baie wat reeds belydenis afgelê het, afdwaal, party vinnig, ander geleidelik:

– hulle begin hul skaam vir die ware oorgelewerde christelike geloof en ons belydenis.

– hulle aanvaar mense en die wêreld se opinies en sienings bo God se Woord.

– hulle wil hê die kerk moet die wêreld volg en naboots, anders loop hulle.

– hulle wil hê die kerk moet hul sondes en valse leringe akkomodeer, anders loop hulle.

– hul wil nie meer dien in die kerk van Christus volgens ‘die woord van die waarheid’ nie, dan loop hulle.

Dit is wat seker ook met die ketters en dwaalleraars en hul volgelinge gebeur het in Efese en elders, die ‘verligtes en gematigdes’ van v.16-18, as hul dwalinge nie aanvaar word nie, as hul losbandige lewe nie aanvaar word nie, dan gaan hul uit.

Hulle redeneer gewoonlik (vandag): “maar julle is mos mense van ‘liefde’ julle moet ons dwalinge akkomodeer … julle moet ons akkomodeer al tas ons die wese van die Christelike geloof aan (liggaamlike opstanding, v.18)”

En ja, dan word die kerk se banke dalk leeg …

as die valse leer en verkeerde lewenswyses, die ongesonde leer en ongesonde lewenswyses nie aanvaar of ge-akkomodeer word nie.

Dan begin die wat nog oorbly ook ongemaklik raak … wat gaan van ons word ?

Dan, baiemaal wil die oorgeblywenes – seker goed bedoel – ook begin God se Woord aanpas …

Kom ons gee die mense wat hul sondige harte tog wil hê (2 Tim.4:3,4) …

minder en korter preke,

minder van God se Wet,

minder sondebesef en tug toepassing,

minder huisbesoek en katkisasie,

minder die onvervalste Evangelie,

kom ons gee hul meer pret en plesier,

lekker aksies en ‘fun’ in die kerk,

… en dan word die banke mos weer vol …

dan is daar weer geld, dan kan ons weer vrolik wees …

en bly voortbestaan … net oorleef,

ongeag of dit volgens die Woord van die waarheid is (2 Tim.2:15).

Maar, toe nou nie geliefdes,

daar is ander kerkverbande en kerke wat alles al probeer het,

elke ‘trick’ in die nuutse ‘church growth omkeerstrategie’ guruboek om die kerke weer vol te kry.

En die gevolg ?  … hulle word tragies ook nog minder !

Of hul word so ‘baie’ … so ‘baie’ soos hul wat buite Noag se ark was toe die sondvloed gekom het ? …

Hoor hier: in die Ditsemblits van 24 Januarie 2013 verskyn die volgende berig:

Uit syfers in die jongste NG Kerk Jaarboek blyk dit dat die aantal lidmate van die NG Kerk in 2012 met 29 000 gedaal het tot 1 024 979. Dit sluit in belydende sowel as dooplidmate. Volgens die jaarboek is in 2012 sowat 10 000 nuwe lidmate, hoofsaaklik babas, gedoop – teenoor 16 000 nuwe dooplidmate in die jaar 2000. Uit die syfers blyk dit dat min nuwe bekeerlinge ‘n geestelike yuiste in die NG Kerk vind en dat daar ook ‘n netto uitvloei van lidmate na ander kerkgenootskappe is.”

En ja, in die GKSA is dit nie veel beter nie, volgens statistieke maak tot 3 gemeentes per jaar hul deure toe …

So allerlei wêreldse planne help nie, dit beveg baiemaal net simptome, nie wortelprobleme nie.

Maar ja, ons is besorg geliefdes, natuurlik wil ons hê die kerk moet groei in ‘n ware bybelse sin (sien HK v/a 54).

Natuurlik wil ons hê elkeen wat belydenis aflê moet volhard tot die einde toe, en ons nie verlaat nie.

Natuurlik wil ons graag bekering en geloof sien in ons tye.

Wat is dan die plan, wat moet ons doen ?

Paulus gee reeds vir Timoteus die antwoord, wat ons al vir 2000 jaar het,

dit is niks nuuts nie, in v.19:

“Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid.”

Daar is dit geliefdes !

Eerstens die wonderlike troos: Die Here ken die wat syne is !

Kragtens die genadige uitverkiesing in ons Here Jesus Christus.

Die ware kerk is en sal altyd daar wees, ongeag hoe groot of klein (sien NGB art.27),

want dit is in die eerste en laaste instansie die produk van God se werk in Christus (NGB art.27; HK v/a 54).

Die ware kerk is nie elkeen wat se boek in die lidmaatboek staan nie,

maar elkeen wie se naam deur Christus se bloed in die Boek van die lewe geskrywe is,

dit is almal wat waarlik in Hom glo, in Christus glo en vrugte van bekering dra (HK v/a 64).

Die ware kerk, die ware gelowiges is hulle wat hul openbaar hierin:

– hul glo die Bybel en die hele Bybel alleen is God se onfeilbare ewige Woord, “die Ou en die Nuwe Testament. Dit is die kanonieke boeke waarteen niks ingebring kan word nie.” (NGB art.3,4)

– hulle glo “sonder twyfel alles wat daarin vervat is” (NGB art.5)

– dit is hulle wat “glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word … (asook) … die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word.” (NGB art.7)

– dit is hulle wat ‘n ware geloof ontvang het (Ef.2:8-10) in Christus, en ‘n ware geloof is “… nie alleen ‘n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook ‘n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het.” (HK antwoord 21)

– hulle word “uit(ge)ken aan die kenmerke van die Christene, naamlik hulle geloof dat hulle die  enigste Verlosser Jesus Christus aangeneem het en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheid najaag, die ware God en hulle naaste liefhet, nie na regs of links afwyk nie en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie; inteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van die  Here Jesus Christus, in wie hulle deur die geloof in Hom vergewing van hulle sondes het.” (NGB art.29)

Daarom aanbid die ware kerk die ware Christus, die Christus van die ‘Woord van die Waarheid’, nie wat ons uitdink nie, nie die ‘historiese jesus’ van die Jesus Seminaar of Nuwe Hervorming nie, nie die liberale jesus van losbandigheid, emerging churches, feminisme of homoseksualisme nie.

Dit is ons troos, midde die aanslag op ons lewens deur die valse leringe, valse leraars en verleidelike sondige lewenswyses, die Here ken genadiglik in Christus wie Syne is, sy ware kerk deur al die eeue in alle plekke onder alle volke, ook in ons tye.

Nie een gelowige sal ooit verlore gaan nie, want die Here ken syne (sien Joh.10:28; Filp.1:6; 2 Tim.1:9) !

Hulle wat nie waarlik glo nie, wat Christus en sy Woord verwerp, sal weggaan, sal uit ons uitgaan, hetsy deur dwalinge, of ‘n volhardende losbandige lewe, sien 2 Pe.2, 1 Joh.2:19.

Hulle sal hul geloofsbelydenis verwerp, eerlik en openlik, of in die geheim … waar God sien en ken.

En dit is dan ook goed so, goed dat hulle – na hul liefdevol vermaan en aangespreek is, maar wat nog steelds volhard in dwalinge, wat volhard in ‘n onchristelike lewenswyse – ons, die ware kerk verlaat.

Want, as hul bly en hul verderflike leer en lewenswyse versprei in die gemeente,

dan is dit soos ‘n kanker wat alles opvreet, vernietig, verderf en sleg beïnvloed,

soos Paulus uitwys oor die dwalinge van sy tyd in 2:17, 18:

… en hulle woord sal voortwoeker soos ‘n kanker, onder wie daar Himenéüs en Filétus is,  18 wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het; en hulle keer die geloof van sommige om.

En hier wil ek byvoeg, ja, daar is baie redes waarom die sigbare kerke in ons land al kleiner word, o.a. die vermindering in kindergetalle, politieke en ekonomiese redes, en ander moontlike redes, maar hierdie rede, hierdie bybelse rede word baiemaal nie genoem nie:

naamlik dat dit die akkomodering, goedpraat, aanvaarding, verdraagsaamheid teenoor valse leringe (Nuwe Hervorming, Arminianisme, Emergent bewegings, VIDA, ens.) en/of sondige lewenswyses (bv. egbreek, hoerery, buite-egtelike en voorhuwelikse seksuele verhoudings, saamwoon, homoseksualisme, ens.) is die groot rede waarom die sigbare kerk doodgaan, waarom die Here sy lampstaander verwyder, omdat ons ons eerste liefde verlaat het (Op.3).

Dit, die Here ken die wat syne is, is daarom ook ons troos geliefdes,

ook vir ons as ouers, hulpkategete, predikante, mede-lidmate ens:

Ons kan ons en ons kinders alles probeer leer volgens sy Woord, volgens ons belydenis,

ons kan in ons gebrokenheid ook ‘n heilige lewe nastrewe saam met hulle,

maar ja, selfs ons elkeen struikel in woord (leer) of daad (lewe),

maar daarom die wonderlike troos:

Die Here ken wie syne is in Christus. Dit is waarlik ons enigste troos.

Dit is ook dan ons troos, dat hulle wat afgedwaal het,

in leer of lewe, wat ons verlaat het, sal terugkeer … as die Here hul waarlik ken,

as hul waarlik syne is (dink maar aan die verlore seun!)

Maar, aan die anderkant is dit ook ‘n waarskuwing:

As ons Christus valslik of nie uit opregtigheid bely nie,

bloot uit gewoonte belydenis aflê of lidmaat is en bly,

ons kan dit dalk vir mense wegsteek,

predikante, ouderlinge en lidmate mislei,

maar nié die Here nie, Hy ken wie waarlik syne is.

Hy ken die onderskeid tussen ‘n ware opregte gelowige,

wat waarlik in hom glo maar worstel met sekere leerstukke, en sy heiligmaking,

en dalk dikwels struikel om maar net weer op te staan en verder te soek en te bid …

en ‘n valse leraar of lidmaat wat nie werklik glo in alles wat in die Bybel staan nie,

wat volhard in sy sondes van leer en/of lewe,

wat bloot vir aansien, persoonlike en/of finansiële gewin nog aan ‘die kerk’ behoort.

Die Here weet, Hy ken wie syne is … en wie nié Syne is nie, sien Matt.7:21-29; 25:31-46; Joh.10:26; Hebr.4:13.

Dit bring ons dan by die vraag, HOE geliefdes, van ons kant af, kan ons

die kerk laat ‘groei en in stand hou’ ?

Het ons dan geen verantwoordelikheid nie ?

Beteken die genadige uitverkiesing, dat omdat die Here syne ken,

dat ons niks hoef te doen of geen roeping en plig het nie ?

(soos die verderflike arminiaanse en humanistiese valse leringe valslik beweer)

Nee, die antwoord is eenvoudig, deel 2 van vers 19 openbaar dit:

Laat ELKEEN wat Naam die van Christus noem, AFSTAND doen van die ongeregtigheid !”

Hoor u dit geliefdes ?

Waar begin kerkreformasie ?

Waar en hoe openbaar die ware kerk haarself in ons tye ?

Waar begin die ‘omkeerstrategie’ van ons (sigbare) kerke wat doodloop ?

Dit begin by …… MY !

Dit begin vanoggend hier, by my as predikant,

by u … ouderlinge,

by u … diakens,

by ons belydeniskatkisant,

by jou as vader en moeder,

by jou gesin, ons gemeente !

Doen afstand van enige valse leringe wat jy huldig, of deur mislei word.

doen afstand van kerke wat nie meer die suiwere Evangelie verkondig nie.

doen afstand van verkeerde sakramentsbediening.

doen afstand van ‘n valse kerkregering wat vrou in die ampte toelaat.

doen afstand van ‘n kerk en leer wat nie meer die liefdevolle tug toepas nie, maar mense streel in hul sondes (sien die kenmerke van ‘n ware kerk in NGB art.29).

Moenie die Naam van Christus dra of bely, maar valse ongesonde leringe aanhang nie.

Sien die ernstige oproep van Paulus in 1 Tim.6:3-5, en besef dat deel van die ongesonde valse leer is daardie leraars en gemeentes wat bv. 1 Tim.2:11-15 verag, wat die huwelik verag (4:3)  !

Moenie die Naam van Christus dra en noem, belydenis doen in sy Naam, maar lewe in volhardende losbandigheid, hoerery, boosheid, haat, bitterheid en al die sondes wat genoem word in 2 Tim.3:1-8 en ander plekke nie.

U sien dus geliefdes,

alle kerkreformasie begin nie by die meerderde vergaderings nie,

maar by my en u,

by my en my gesin (ek en my huis, ons gaan die Here dien, Joshua 24:15)

en as ek en my huis die Here dien,

dan soek ek ‘n kerkhuis wat die Woord verkondig aan my en my gesin

reformasie begin by elke kerkraad en leraar wat terugkeer na:

‘so sê die Here’, en wat so pragtig uitgedruk word in Rom.4:3, Want wat sê die Skrif?”

wat die waarheid van bv 1 Tim.2:11,12 begin toepas in die praktyk van kerkwees en kerkregering, NOU reeds, nie eers as ‘n ‘groot kerkleier’ opstaan en so sê of ‘n kerklike vergadering eers so sê nie.

En hoe doen ek en u dit prakties konkreet, geliefdes ?

Vers 22 gee die antwoord, drie dinge om te doen, in navolging van 2 Tim.2:19b:

“Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit ‘n rein hart aanroep.” – 2 Tim.2:22

1. Vlug van sonde, vlug van die valse leringe en valse kerke, vlug van mense wat dwalinge verkondig, vlug van vriendekringe en plekke wat ‘n losbandig lewe en hoereerdery goedpraat (dink aan die gevare van die media, internet, sekere vriendekringe, dink aan Josef se ‘vlug’, lees 1 Tim.6:11; Spr.5:8; Rom.13:14, ens.)

2. Jaag na, geregtigheid (God se Woord as standaard), ware geloof (sien HK v/a 21 se definisie), liefde (ware liefde volgens sy Woord, Joh.14:15; Rom.13:8-10) en vrede (geen vrede vir godlose en goddelose leraars, leringe en lewenswyses nie, Jes.57:21; 1 Tim.6:3-5; soek ware vrede met God en mens volgens sy Woord en Gees).

3. Saam met die wat die Here uit ‘n rein hart aanroep, d.w.s. die ware gemeenskap van die heiliges, dit wil sê, wees lidmaat van ‘n gemeente waar God se Woord verkondig word, suiwer sakramente bedien word, liefdevolle tug toegepas word. Wat my gaan help om teen valse leringe en ‘n verkeerde lewenswys te stry, my hele lewe lank tot sy eer.  ‘n Gemeente om my gawes ook te deel, saam te wees, waar ek nie wegbly van eredienste nie, maar God en my naaste kan dien ! (sien HK v/a 55, sien ook die formulier se 5de vraag)

En dit alles geliefdes, kan ek alleen glo en doen as ek vasstaan in die ware belydenis in en deur die geloof in Christus.

Dit is hoe ek dan aan my belydenis vashou en volhard

Dit is hoe die kerk weer gaan groei,

as ons terugkeer daarna om by God alleen goedkeuring te soek

weer die Woord van die Waarheid reg sny

weer afstand doen van ongeregtigheid, in leer én lewe.

Dan het ons ook die belofte van v.21 vir ons tye:

21 As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy ‘n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk

Beste jong broer, geliefde belydenislidmate, huidiges en toekomstiges,

laat ons ons deeglik reinig van dwalinge en verkeerde lewenswyses

en vir Hom lewe in alles, dan is daar weer vir ons hoop en ‘n toekoms.

Ek sluit af met die dringende oproep van Paulus aan Timoteus,

ook vir ons tragiese tye in beide kerk en land,

ook vir my en vir u elkeen, luister (lees biddend) aandagtig na elke woord:

12 En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.

13 Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word.

14 Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,

15 en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.

16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk:

2 verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;

3 want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,

4 en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.

5 Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.  – 2 Tim.3:12-4:5

Amen.

Gebed: O genadige HERE, Skepper van hemel en aarde, Verlosser en Koning van die eindes van die aarde, open ons oë, dat ons opnuut die wonders van u Woord kan sien. Gee ons weer ‘n verlange na u Heil, en gee dat u wette weer ons verlustinge sal wees. Verlos u Kerk uit al sy benoudhede, ook vandag. In Christus bid ons dit. Amen (Ps.119:18, 174; 25:22)

2 thoughts on “Preek: Belydenisaflegging beteken volle toewyding aan die Here en sy gemeente

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: