TEOKRASIE EN TEONOMIE BY DIE ZAR, TOTIUS, CALVYN EN DIE OUTENTIEKE REFORMATORIESE KONFESSIES

 
 
 
Wapen van Zuid-Afrikaansche Republiek (1852-1901)

Teokrasie en Teonomie in die ZAR, by Totius, by Calvyn en die outentieke Reformatoriese belydenisskrifte van die 16/17de eeu 

 Sien hierdie onderwerpe aangespreek, waaruit dit blyk dat die gedagte van teokrasie en teonomie nie vreemd is aan ons kerk- en volksgeskiedenis nie, hier:

https://proregno.files.wordpress.com/2010/02/teokrasie-en-teonomie1.pdf

 Hier is ‘n paar aanhalings:

1. In die De Jure prokureurs-tydskrif (April 1977), word daar soos volg geskryf oor die regspleging in die Zuid-Afrikaanse Republiek (1852-1901):

“Die feit dat kerk en staat in die ZAR so naby mekaar gestaan het, het geen geringe invloed op die regswese gehad nie. Alle regterlike amptenare se protestantse kerkverbondenheid was byvoorbeeld ‘n belangrike kwalifiserende faktor. Regters moes mense wees wat ‘met alleen in Moses wetten geoefend is, maar wat Moseswet en Evangelie met een kostelijke aandag beproef en dagelijks ondersoek’. Wat wetgewing betref, wou die volk dat die wet “… die God en onse Schepper aan Moses gegeven heeft as basis van alle wette moes dien. … By die uitspraak het ‘n mens in die meeste gevalle kon merk dat die landdros goed bekend was met die burgerlike wette wat deur tussenkoms van Moses aan die Joodse volk gegee is, en dat die landdros van opinie was, dat hy nie ver uit die pad sou wees as hy ooreenkomstig die wette uitspraak sou gee nie.”

2. Totius oor die OT wetgewing:

“Met die bewering dat ‘n gebod, (wat) in die Ou Testament gegee, afgeskaf is, moet ons versigtig wees. Vir so ‘n afdoende bewering moet goeie gronde aangevoer word. En as dit ontbreek, sal ons bewering nader gekwalifiseer of geheel prysgegee moet word. In die algemeen moet ons in verband met die burgerlike en seremoniële wette deur die Here aan Israel gegee, dit vasstel dat onderskei moet word tussen die bepaald Israelitiese vorm waarin die wetgewing tot stand gekom het en die algemeen geldende wese of kern wat daar ten grondslag lê.” (Versamelde Werke, deel 1, p.438. Beklemtoning bygevoeg)

3. “Uit die aanhalings oor die regspraak in die Z.A.R., asook Totius se uitsprake oor die hantering van God se wet, is dit duidelik dat hul met eerbied en ontsag met God wet omgegaan het, en dit vir hul ‘n lewenswyse [torah] was, vir beide die persoonlike en publieke lewe, en nie die ‘las’ wat die hedendaagse Christendom daarvan probeer maak nie. Vir die begenadigde sondaar is die wet nie meer ‘n aanklaer nie, maar is hy nou waarlik vry om God se wet te gehoorsaam en toe te pas in al sy lewe en denke. Dit laat mens die vraag vra of hul wat so anti-God-se-wet is, werklik al die knie gebuig het voor die Gewer van die genade en wet (Rom.8:7)? Mag hul ook genadiglik buig voor die Kampioen van die wet: Jesus Christus!”

 4. F.J. Van Zyl en J.D. van der Vyfer skryf dat wat die ‘reg en godsdiens’ betref (Inleiding tot die Regswetenskap, 2de uitgawe (Durban: Butterworth, 1982). p. 147.148.:

“…wyk die hedendaagse Calvinisme in belangrike opsigte af van die leerstellinge van Calvyn self. Godsdienstige norme kan, vanuit ‘n bepaalde hoek beskou, in twee kategorieë onderverdeel word:

–    dié wat betrekking het op die God-mensverhouding (vergelyk byvoorbeeld die Eerste Tafel van die dekaloog, dit is die eerste tot die vierde gebod); en

–    dié wat betrekking het op die mens-tot-mensverhoudings (vergelyk byvoorbeeld die Tweede Tafel van die dekaloog, dit is die vyfde tot die tiende gebod).

Calvyn het beginsels uit albei hierdie soorte godsdienstige norme afgelei, wat volgens hom in die positiewe reg opgeneem behoort te word; en vir sover ook die gebooie van die Eerste Tafel van die dekaloog daarby in aanmerking kom, het hy van die staat vereis om (onder meer) die “ware godsdiens” te identifiseer en “valse godsdienste” op straf te verbied. Teen hierdie premisse van Calvyn het latere Calviniste hulle verset. Abraham Kuyper (1837-1920) wys byvoorbeeld daarop dat die genoemde standpunt van Calvyn regverdiging sou kon bied vir die Christenvervolging gedurende die eerste eeue van ons jaartelling en vir die Middeleeuse ketterjagtery.”

5. “Uit bogenoemde aanhalings (dit is aanhalings uit die NGB, HK, Tweede Helvitiese Konfessie, Skotse Konfessie, Franse Konfessie, Westminster Konfessie, ens.) is dit dus duidelik dat die reformatore oortuig was dat beide tafels van die wet deel van die burgerlike owerheid se agenda was, gebaseer op God se Wet, en nie op ‘natuureg’ of net die tweede tafel nie, en dus ook nie wat ons vandag “tweede tafel menseregte-wet” sou noem nie. Die ‘hoe’ en die presiese ‘wat’ in die toepassing van beide tafels van die wet, is ‘n onderwerp om verder oor studie te doen, en moet die vrug wees van  bekeerde volke en lande wat weer God se wette wil toepas. Die doel van hierdie artikel is slegs om te wys op die paradigmaverskuiwing wat daar plaasgevind het tussen die outentieke hervormers/calviniste, en die moderne of neo-calviniste t.o.v. van ‘kerk-en-staat’ beskouinge. Dit is tyd om weer – soos die hervormers self – terug te gaan na die bronne!”

9 thoughts on “TEOKRASIE EN TEONOMIE BY DIE ZAR, TOTIUS, CALVYN EN DIE OUTENTIEKE REFORMATORIESE KONFESSIES

Add yours

 1. Hier is Kuyper se besware teen NGB art.36:

  http://sb.rfpa.org/printarticle.cfm?article=4393

  Ek het daarop gereageer op ‘n oorsese blog, in Engels, wat na die saak verwys het. Hier is my skrywe:

  In reply to #232, the reference to Kuyper’s view on BC art.36:

  1. Kuyper writes: “That our fathers have not developed this monstrous proposition out of principle, but have taken it over from Romish practice.”

  In the article itself I do not find any ‘principal’ arguments from Scripture and the Confessions on why the original BC art.36 is ‘monstrous’. What I do find is a lot of emotionalism against the ‘scaffold for the heretic’, as Kuyper calls it.

  2. Kuyper were at his best preaching and teaching ‘particular grace’, but at his worst with his development of the ‘common grace’ theory. Therefore his emotional reaction is a result of his times (end of 19th, beginning of 19th century), wherein the Enlightenment ideas fleshed out in the French revolution’s ‘Freedom, equality and brothership’ for all, has conquered or dilluted in some sense many good reformed folks view of ‘church and state’.

  3. Kuyper’s ‘common grace’ theory resulted in his dualism: the church is in service of special grace, the state should be in service of common grace, contra Ps.2. Ironically, this view developed together with Kuyper’s aspirations to become prime minister of the Netherlands, and in seeking ‘common ground’ with Rome, article 36 had to be changed to accomodate the votes of Rome and other sectarians.

  4. Therefore, I think Kuyper and his views were the results of his socio-political times, and not biblical, confessional principles.

  5. But, in saying this, it seems that Kuyper’s modern day followers has taken his views a step further, even too far: the radical 2k’s. Please correct me, but even Kuyper’s still believed in 2K, without the ‘radical’. He believed civil magistrate must apply the second table (5-9), and ‘some’ aspects of the first table (3,4), but not 1 and 2. But he did believe in a ‘christian magistrate’, even according to the revised art.36 BC. R2K are pleading for a ‘neutral state’ based on natural law, and is therefore a new movement which does not have any historical foundation in the mainline historic reformed faith, confessions and worldview.

  6. A question to R2K’s: please show me from Scripture and the Confessions why it is morally acceptable to have ‘in the name of the Lord ash a scaffold for murderers’, and have ‘the blood of murderers’ on our hands (to use Kuyper’s rhetoric), but it is morally objectionable to have death penalty for hardened blasphemers ? Maybe the answer is: man’s rights must be protected at all costs (our times demands it), but not God’s Name. We live in Prov.29:25 times.

  7. About the original wording of BC art.36: I read in the original nothing about ‘death to all heretics’, i.e. against persons as such. It says “… with a view to removing and destroying all idolatry and false worship of the Antichrist …” (French: pour oster et ruiner toute Idolatrie et faux service de l’antechrist; Latin: submoveant et evertant, regnum Antichristi diruant). I am not saying that the Reformers (Zwingli, Calvin, Knox, Beza, etc.) did not believe in capital punishment for heretics in specific cases, but that the wording of the original must not be re-interpret according to the emotionalism of our times (as it seem Kuyper and his modern day followers do). There are therefore different ways to deal with this issue than only capital punishment to ‘remove idolatry and false religion’ from a Christian Reformed Republic (banishment, fines, etc.). The the best way of course to fight idolatry is the proclamation of the true Gospel by the Church under the protecting of the civil magistrate , which art.36 also teach. But, where a heretic or blasphemer are destroying the Christian order, purposefullu trying to lead the nation away from the one true Lord and His good laws, then as a final restraint, capital punishment could be applied after a just trail: “So all Israel shall hear and fear, and not again do such wickedness as this among you. .” (Deut.13:11)

  8. BTW, if R2K’s worst nightmare comes true (no, not an Islamic or satanistic humanist civil magistrate), but a 2k christian civil magistrate applying both tables of the Law in righteousness and love for God and man, would they then teach openly against it and even be disobedient against such a legitimate christian state, because ‘freedom of idolatry expression’ is such an absolute natural law right for them for all people ?

  Vir die konteks van die debat waarin my skrywe geplaas is, sien:

  http://greenbaggins.wordpress.com/2010/09/11/two-kingdoms-discussion/#comment-77809

 2. Excellent Biblical perspective. Kuijper did much damage with his herecies

 3. Sien ook ‘teonomiese’ gedagtes by prof JA Du Plessis, Kerk en Staat, in Koers in die Krisis, vol. 1 (1935), bl. 112.

  “Die Mosaiese wette en die OTiese profesie het in hierdie opsig ook vir ons vandag nog groot betekenis, en die OT is ook vir die Chrsten nog normatief.” (sien ook bl. 121 oor Paul Kruger)

  Sien ook prof LJ Du Plessis se opmerking op bl. 266.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: